V NA EEN JAAR mmm DE LAATSTE KANS V Dl APARTE WERELD DER VEROORDEELDEN^* GETAFLEZ lijmt kond alle bont! OORDEND OERAS Jeugdgevangenis Zutphen: Plastic-cultures niet zo bijzonder als tv dacht ZMHHAOEL Grote omzetten in Wallstreet geruststellen Eisenhower wil Staat van beles; Amerikanen in Guatemala j moeilijkheden met kabinet door Andrew Garve AVONTUREN VAN - - KAPITEIN v ROB ■VTornscIas 23 oktober I t AN DAAG een mar geleden brak i» Hongarije de revolutie uit die aanvankelijk leidde tot een overwinning van de krachten van de vrijheid. Maar van lange duur was het succes niet. Begin novem ber grepen He Russische troepen in. en n> eindigde dat. wat zo hoopvol nas begonnen, in een bloedige nederlaag. F.en herdenking van het gebeurde schijnt dan nuk vooral een droeve zaak. De golf van vreugde over wat eerst Ipefc te gelukken, de ontzaglijke geestdrift over de omver werping van de tirannie, ze'zijn immers maar al te gauw en al tc gron dig ondergegaan in de teleurstelling en de jammer, teweeggebracht door het'niet!* ontziende geweld van de'Russische-wapens, liet is zo tragisch; de koude rukwind uit het oosten, die de pas ontstoken lichten der vrij heid doofde; en daarna de uittocht der tienduizenden, de nood en de wanhoop van. de achtergeblevenen,, het genadeloos herstel van de oude methoden, van geestelijke knechting. .Wij kunnen óns voorstellen, dat velen een herdenking alleen maar op haar plaats achten, wanneer ze geschiedt in een sfeer van rouw. Dat de regering te Boedapest dit ook beseft, bewijst haar verbod om vandaag enig teken van rouw te dragen. Bij gemis van elk spoor van vreugde wil zij toch gespaard blijven voor duidelijke blijken van verdriet. Doch dit verbod op zichzelf kan gelden als bewijs, dat er van de tevolutié wat mèer is blijven hangen dan enkel een trieste herinnering. Wat vrezen Jasos Kadar en de zijnen? Fen nieuwe opstand? Zij weten zeer wel, dat thans de Russische troepen veel paraier zijn dan vorig jaar, toen de ge beurtenissen hen verrasten. Veel meer dan voor geweld zijn de Hongaarse machthebbers bevreesd voor de geest der vrijheid, die het gebouw, dat zij moeizaam weer zo'n beetje hebben opgericht, in zijn grondvesten onder mijnt. Zij zijn als alle geweldheersers. die de historie heeft gekend: wan trouwig, schrikachtig, ongerust en in feite zeer eenzaam, omdat er zo wei- nigen zijn die bet met hen houden en die van hen houden. VEEL sneller dan in vroegere tijdperken draait thans het rad der historie; maar het draait sommigen nog niet snel genoeg. Zij rien de mislukking van Hongarije anno 1956 en rij weten iets van de kracht van het rode leger; wat wonder, dat zij moedeloos vragen hoe He bevrijding van de geknechte volken dan ooit tot stand kan komen. Het is deze stemming, die de Hongaarse regering en de andere regeringen achter het ijzeren gordijn met alle kracht trachten te bevorderen. Begin «r niét aan, het helpt toch niets3 Wij rijn sterker dah u! Leg u neer bij wat wij deen, als u de vrede wilt. Dan is de stemming wd verklaarbaar van hen, die vinden dat, och ja, «ie Russische machthebbers en hun handlangers in de satellietlanden mis schien niet uitmunten door braafheid, maar dat wij in het Westen ons nok maar niet al te ostentatief op de borst moeten slaan. Leven en laten Je verf*. Iaat ons de vrede verwerven, door dit te erkennen, en mitsdien de bevrijdings-aspiraties, gegrondvest als die rijn op de waanidee der morele superioriteit, prijsgeven. Praten, onderbandelen, coëxistentie, en ook het goede it» de ander zien. Wie zijn wij in het Westen, dat wij ons vermeten, de beteren te wezen? Het is een bekend relaas.- en met zorg voorgedragen kan het zelfs iet «f wat evangelisch klinken. Wij verwerpen het niettemin uit de grond van ons bart. Het zal ons hopelijk, boe oud wij ook worden, nooit overkomen dat wij enige vrijheidsstrijd bagatelliseren of relativeren en aldus dege- nen die rich geven voor dat. wat de mensen in het Westen rich moeizaam hebben verworven, in de rug aanvallen. De demagogische kreet, dat wij t dan blijkbaar de oorlog willen met alle vreselijke gevolgen, horen wij aJ opklinken. Het is niet meer dan een kreet. Wil men weten, wie verlangen naar eeir oorlog? Het ts droevig: maar het zijn vooral de slachtoffers van totalitaire- regerir"*»m, die al het andere heter achten dan de knechting, j waaronder rij gebukt gaan. Dat is geen fantasie. Ieder, die met mensen i achter het ijzeren gordijn in vertrouwelijk contact komt. kent de stereo- J tiepe vraag: Wanneer slaan jullie er eindelijk op los? NATUURLIJK propageren Wij de oorlog niet. maar wij verwer-' pen ook de al te lichtvaardige vrede. Een jaar geleden is het, J dat de Hongaren te hoop liepen, en rij hebben wel meer gedaan dan strijden en ondergaan. Zij hebben de wereld het benij< ge- leverd, dat in de communistische landen niet uit naam van raaar tegen J de volken wordt geregeerd. De opstand is onderdrukt, maar de mythe' ligt er niet minder r»m aan scherven. De uilwerking is ontzaglijk geweest men kan zeggen, dat de Hongaarse gebuurten»s«en het einde hebben be- tekend van alle communistische kan>en in de Westelijke landen, en daar i boven «it een grote bijdrage hebben geleverd tot de ondermijning van het communistische 'systeem in Ivf algemeen; 1 "Van i« voor niemand enig hei] meet te verwachten. Maar wel ts iets te verwachten vat» een krachtig en voortdurend uitdragen van de geest der vrijheid over alle. grenzen. Geen vrede en geen verdrag is aanvaard-1 baar, die enig obstakel in de weg leggen aan het recht, de boodschap der democratie alom ter wereld te doen horen. Het zaad, dat in Boedapest en in andere Hongaarse steden is gezaaid, zal met hulp van deze boodschap i zonder twyfel opschieten ten eenmaal maken, dat de instrumenten der dictatuur breken in de handen van die ze hanteren. niet tot de uitblinkers. Selectie zou zwak staat, onder toezicht wordt gc- een brevet van vertrouwen zijn, dat houden. op de overgesiagenen meteen het stempel van wantrouwen zou schij nen tc drukken. En vertrouwen*is de eerste factor, die in de jeugdgevangenis geldt. Ais men de ^eudige gevangene ver trouwen geeft zal hij. het :o6k terug geven.. En -hij zal verantwoordelijk- Jeugdgevangenis Zutphen. een laatste kans. Wordt die kans gegre pen? Komen uit die gevangenis vaklieden te voorschijn, die voor goed hebben geleerd, dat de misdaad niet loont? .Het is natuurlijk heel moeilijk'om daar een definitief ant woord op te geven. Tenslotte is con- De heidsgevóel krijgen.- Dat is" de theo- trole hierop na de proeftijd-niet mo- gelijk. Maar het is wel een feit. dat het aantal gevallen van recidive,-het terugvallen' naar het misdrijf tij dens die driejarige proeftijd bij de oud-gedetineerden van Zutphen pro- centsgewijs zeer laag ligt. In .1952 bleek, dat 86 procent van de jongens, voor wie toen de proeftijd was ver streken, zich in die drie jaar hebben „Gedenk aan mi?, o Heer, gedenk aan mij." rie. die jn de 'praktijk' in Zutphen Tweestemmig zingen ze een chrhteliik tied. Een m??r l™4? beschaamd, j9 J Verantwoordelijkheidsgevoel. huisorgel hijgt de zware melodie mee. Tunnttg eenling krLri het voor de gehele jongemannen zingenOp de ganqen slaan htm meen.-chap. voor de uitstekende ou- stemmen stuk tegen het vijandige ijzer ven de inw«k™<g hü lange overlopenvan de trappen, tegen de hermetische deuren daar aflevert. Voor de vrijeactivi- van de cellen. Over de gang gaat een bewaker. Zijn sleutels tonnen handhaven, tn hit algemeen rinkelen. Hinkelende sleutels, dat is het ergste geluid in een maatschappij leen: kennen. Voor de is de recidive ongeveer zestig pro- gevangenis.' Nu helemaal, want het lijkt of ze een spotliedje inrichting van zijn cel. waar.htj ie- cent r\ y_r„is. c«r dere avond en nacht weer de een- Ook de „conjunctuur .waarin, ons dingen, dnars tegen dat „O, Heer, gedenk aan mij in. Sleutels, zaamheid, maar ook de rust vindt. land leeft, geeft zijn stempel op de waarmee iedereen weggesloten kan worden. Ook die twintig En js dat vertrouwen en verant- misdaad.' Een zeer negatief stempel. zingende jongens in de Bijzondere Strajgevangenis voor Jonge lieden, de jeugdgevangenis" in Zutphen. Ze repeteren met zichtbare toewij- ben het hard. Ondanks de vele om- -. - ding. Hun koor zal gaan zingen in standigheden, die privileges lijken, altijd open vinden-en hun maaltij- ogenblik biedt. Het rijn de wankel- een. kerkdienst in het dorp. Ze zin- Zij komen veel buiten, hebben uit de den gebruiken, op een gemeenschap- sten onder de-wankelen, gen, omdat ze goede stemmen heb- verte contact met de vrije wereld, pelijk zaaltje. Nog door een: ander feit Is de be- ben en gelovig zijn. Een vrijwillig doen mee aan sporteveraenten. Ze Het rijn vrij zware straffen, die in volking van de jeugdgevangenis zeer koor van gevangenen. Hun lied lijkt zingen gezangen in de protestantse Zutphen worden uitgezeten. Een jaar moeilijk. Omdat het in tegenstelling een smeekbede om een laatste kans. kerkdienst Ze gaan naar een eigen gevangenisstraf zonder aftrek is het tot voor de oorlog ni^j; da eerste. Het is hun laatste kans. Niet dat werkgever, helemaal vrij. wanneer minimum. Dat wil zeggen, dat de maar de laatste kans is. die geboden zingen, maar die jeugdgevangenis, zij bet vertrouwen hebben gewon- kortst gestraften altijd nog een wordt. Voor het grootste deel rijn het Laatste kans voor de losgeslagen pen, dat hen geschikt maakt voor de maand of acht in deze gemeenschap recidivisten, die door de geheel an- jongeman, die weer heeft gefaald, „open afdeling" van de gevangenis, leven en de langer gestraften onge- dere instelling van de rechtspraak na Voor de zoveelste keer. Laatste kans, het „Werkseveid". de laatste etappe veer veertien maanden. Tussen het de oorlog hun eerste kans ni®t in "de dat hem hier de weg wordt afge- op de weg naar de vrijheid. Het zijn uitbrengen van het eerste voorlich- jeugdgevangenis kregen maar in sneden, die leiden moet naar het le- omstandigheden, waar iedere ge- tïngsrapport tijdens de voorlopige voorwaardelijke vonnissen, doch in ven van de beroepsmisdadiger. Hier vangene naar zou snakken. Maar hechtenis en de afloop van de drie- de vrije maatschappij niet reclassa- kan hij een vak leren, dat hem een steeds komt na die vrijheid weer de jarige proeftijd na de voorwaarde- bel bleken. plaats in de maatschappij kan ge- teruggang naar het onvrije, steeds lïjke invryheidsstelling liggen dus Nu worden ze getraind op de vrij- ven, een plaats die hü daarvoor niet weer is de eerste stap naar buiten gemiddeld ongeveer vier jaar. Vier heid. die ze niet aankonden. Getraind gevorderd dan zijn er kansen ge schapen, die kunnen leiden naar de open afdeling Werkseveid of naar de bovenste gaanderij in de gevangenis, waarvan de bewoners hun'celdeur Wam de misdadiger van vandaag is altijd een zeer moeilijk „geval", ie mand, die rich geen enkele'van de talloze kansen heeft weten te ver- •erven, die de maatschappij op het kon of wilde veroveren. De jeugdgevangenis is een V.I.- gestieht bij uitstek. V.L, voorwaar delijke in vrijheidsstelling. Het klinkt paradoxaal, maar hier v»orden jonge mensen gevangen gehouden om ze op de vrijheid voor te bereiden. Het gehele regime in dit gesticht is erop gericht om de gedetineerden binnen de mogelijkheden, die er liggen want een gevangenis blijft een ge vangenis naar een normale maat schappij terug te voeren. De gevangenen zijn over het al gemeen jongens 20 tussen de 18 en 23 jaar. die nooit hun draai hebben gevonden. Ze maakten kennis met de onderwereld en opvoedingsgestich ten. En roe* de rechtbank, die hen tenslotte naar Zutphen stuurde, waar zij een vakschoolopleiding krijgen, precies zoals zij die in de vrije maatschappij hadden kunnen heb ben. Dezelfde scholing als van de Rjikswerkplaatsen. Hetzelfde diplo ma van de Rykswerkplaatsen, wan neer zij na vijf tot acht maanden voldoende vakkennis bezitten. Vakkenuis als metselaar. lasser, timmerman, monteur. Ze kunnen zelf hun keuze bepalen. Ze ondergaan een test. psychotechnisch, psychologisch, lichamelijk, die moet uitmaken, of zij inderdaad geschikt zijn voor het vak, dat zij kiezen. Er wordt ge praat, wanneer het tegendeel blijkt En meestal vindt men dan een mid- ook weer de eerste stap naar de cel. jaar. waarin een jongeman, die zeer op de vrijheid van morgen. Maar vannacht gaat de celdeur achter hen op slot. Door het ijzeren trappenhuis rinkelen de sleutels van de" cipier. Door het ijzeren trappenhuis klin ken de stemmen uit het koor: „O, Heer. gedenk aan mij." De laatste kans: Zutphen. Oralis dierfiguurtjes bij ZA AN HAGEL I Vr.iag inlichtingen bij Uw winkelier voor het verkrijgen van 10 plastic dierfigyurtjes in ivoor- en transparante kleuren. Uw kinderen zijn er de hele dag zoet mee. 150 gTam 68 cent de lekkerste chocoladekorrel* van échte chocola NEW YORK De omzetten op de effectenbeurs teNew York waren dinsdag het grootst sedert 27 sep tember 1855. op welke dag presi dent Eisenhower begon t« herstellen van zijn hartaanval. Er werden, dins, dag 5.090.000 aandelen verhandeld, vergeleken met 5.300.000 op 27 sep tember 1953. De markt sloot verdeeld na een. beursdag. waarop koersdalingen en stijgingen, elkaar herhaaldelijk had den afgewisseld. Het leren van een valt kan voor de jeusdlge delinquenten uit de Zutphen- s« gevangen!* de laatste kans op een „normaal" leven rijn Het regime in Zutphen kan dan - 5H ïTV!jr~ ook geen naam dragen van ..slap" of denweg naa. pen \ak in dezelfde „streng". Het is niet alleer. „humaan"'. Het kan keihard zijn,, harder dan sfeer. Toch berust de reclassering in de Zutphense jeugdgevangenis niet uit buitend op een arbeidstherapie. Vak- bekwaamheid maakt nog geen ev-en- w uiuucri f LTr n:<*rvtii vttii «iit ql a ™'™lï ISSuES? iJLS? Ï5? JÊT definitief nMidiCen zullen worden. -elk ander gesticht ook, omdat deze gemeenschap veel kwetsbaar der is- Omdat men hier ..mensen" probeert te maken van wat anders vormde aiektriscfa lasser kan zijn kennis in de maatschappij misschien uitsluitend toepassen voor bet vak kundig openbranden van een brand kast. Daarom is de gehele „behan deling" niet alleen in de opleiding, maar ook in alle andere facetten ge richt op een positieve kennismaking met de maatschappij. De gevangenen van Zutnhen heb- Zutphen kent geen selectie voor welke activiteit ook. Iedereen krijgt er gelijke kans. Voor het zangkoor tje, ook al heeft hij geen mooie stem. En voor de relatieve vrijheid van het Werkseveid aan het einde van zijn opleiding, ook, al behoort hij O GUATEMALA De regering van 4 Guatemala heeft de staat van beleg j afgekondigd voor de duur van 30 4>1>11 A iC,lüUU C.JOCH- ^acen- Zondag zün er in Guatemala I howë;' SjTin "rkitzinten sthood.n. waarbij de i d, Imminde -n-rlbn in verschridbne ïan hrl hooss-rrclmhof. delöl van het land het woord zal 1 'Usu<-| Pasarelli. die zr.leund werd voeren om het vertrouwen van de j door een anti-communistische eoali- Amerikanen in de wtterschappriljke "n rirr pavttjon, tot prr.idrnt Verdediging van het volk en in de werd uitgeroepen, binnenlandse economische programs versterken. Aanhangers van. generaal Miguel Hij kondigde dit aan op een diner.Idigoras Fuentes. die in de mening dat te New York werd g~zeven. De verkeerden, dat hun kandidaat de president bond zijn landgenoten op overwinning had behaald, hielden het hart, „elke ziekelijk pessimisme een bijeenkomst. waarop_ zij protes ten aanzien van het vermogen van teerden tegen de verkiezing van Pa. het stelsel van particulier initiatief j sarelli, d;è volgens hen op frsudu- praktische tuinbouw bestreden. - Of we ons nu bekocht voelen door die tv-reportage? Ach nee. het was toch wel heel interessant. Alleen zal Pe ter van Campen er, als "n dergelijk geval rich nog eens voordoet, goed aan doen er óók een deskundige bij te halen. Want met alle respect voor de zakelijke en culinaire talenten. onrtesJcundiff als 1 Nicolaas Kroese tuinbouw- u?ij. rich ver- specialist of bioloog zal hij zich niet hevad i»i de grote j durven.noemen.- n taekomxt'Kofje- /"Li ISTERAVOND is de pianist A/jnnoiiAn linnff Tijk heden die des George van Henesse in bet /\ueiiauer Ht/VJXL heren Kroese's plastic-vultures leken AVKO-programma begonnen met a*B 'te bieden. Wy droomden nl rnrt op- serie iznprovisatie-uitzendinkjes. Een JLTEBf v zich ook zo verbaasd. J over die kolossale prote bldren z^aw linde en goudenregen, in de kas sen van Nicolaas Kroese. icoarin de televisie ons maondaporona 'n kijkje gundeMisschien hebt u. op het ge- bied iNiji tuin- btmir en planten- fysiologie even in. de V.S. om het hoge peil van werkgelegenheid, produktie en in komen te handhaven, te laten aren' leuze wijze gekozen is. Zij eisten, dat de gehouden verkiezingen ongel dig zouden worden verklaard. 1 heffing van het u-ereldmedscltckort En au komen daar in Wapeningen die knappe wetenschapsmensen ttrtn het A.N-P. venetien dat. al dat moois helemaal zo bijzonder niet is. Bij het Instituut voor Tuinbouw- techniek van onze Landbouwhogc- BO.VN. Adenauer is gfstereiij- 5Chool wordt allang met .plastic^'ge- door de Bondsdag opnieuw gekozen experimenteerd, heeft ir. G. H. Ger- al» kUMltot. maar al» terolï van miD meegrdevlci. Van veonieren is dr «tmstelltatfo tmtcn «n-Mt sprake geweest: Hoe in Wei-, dansers, heeft hy niet onm.ddrIIijk mond die verbluffende resultaten een kabinet kunnen vormen. 1 dan wél bereikt konden worden? Als gevolg van de "tegenstelling i Da's heel eenvoudig. Ze werden ver over de verdeling van de portefeuil- kregen aan afgesneden takken of les en speciaal over de toekomst van j getopte bomen. Elke tuinder kent de vroegere minister van Financiën.het verschijnsel van de snelle groei Schaffer. moest Adenauer de be- i van het waterlot en de plantvergro- kendxnaking van zijn regering uit- ting, In het vrije veld zouden de re- stellen van vandaag tot volgende «uitaten nog opzienbarender geweest week dinsdag- moeten zijn. Want plastic laat wel- Schaffer heeft op voorstel van ïswaar meer ultra-violet licht door Adenauer om hem tot vice-kanselier dan. glas, maar de hoeveelheid is al- te benoemen, geantwoord met te- tijd nog kleiner dan in de buiten- genvoorstellen. lucht. Verder wordt vernomen, dat Lud- j Eh", ir. E. W, B. v. d. Muyzenberg, wig Erhard ontevreden zou zijn, dat i directeur van het Instituut voor leuk idee. dat door veel muzieklief hebber» gewaardeerd zal worden. Vooral omdat Van Renesse 't op zo"n prettige manier realiseert.. Hij ver telt heel ongedwongen, met 'n stem die we ..introvert" zouden willen normen, en speelt heel makkelijk. Echt 'n programma om na 'n drukke dag rustig in 'n luie stoel van te ge- nieten. En je kunt er nog iets van meenemen ook. INT programma van Hilversum II kunt u vanavond luisteren naar Verdi's opera .Attila". die onder lei- I ding van Carlo Maria Giulini wordt uitgevoerd door koor. solisten en or- kest van de Italiaanse radio <afd. Milaan n Na deze opera-uitzending, 1 die van 8.15 tot 9.50 duurt,Tsje- chow's eenakter ..Een zwanenzang", in de regie van S. de Vries Jr.. ge speeld door Ko van Dijk en. Pierre Myin. Over de andere zender i om 8.20 uur een vraaggesprek met dr. Anthony van Hoboken, die on- langs rijn Haydn-catalogus voltooide, daarna worden werken van Haydn wij_ 4 hij niet naast zijn portefeuille van 1 Landbouwtechniek, heeft de opvat- uitgevoerd door het Londen* Barok 'Economische Zaken ook niet het I ting dat de ervaringen in Warmond Ensemble onder leiding van Karl J •»ce-ka"«'>»L»öt-Lw- Vriigt. i betekenis zouden hebben voor de Haas. Advertentie I M.j IK LCOPGÊHOOn VAftDt BArtrt WEG nitMAno Ito junm>, ENm non noon MttRTtRUG VtRPCNKT Honfctnö' 18 Holt zag er miserabel uit. In zijn dertig dienstjaren had hij tweemaal 't Edward was verrast toen hij zijn onderzoek in een moordzaak geleid, bezoekers herkende. „Nee maar. in- maar beide keren waren het bet rek- pecteur, wat komt u hier doen?" kelijk gewone, duidelijke gevallen „Hebt u haar alleen die keer ge schreven of later nog eens." „Alleen die keer. Het is inder daad deze brief; of wat er van over is." „Waarom hebt U die plattegrond getekend?" .Dat heb ik niet gedaan." Edward was plotseling zeer gespannen. „TT veronderstelt waarschijnlijk, dat ik baar in die brief heb verzocht mij te ontmoeten en dat ik die schets maakte om haar de plaats duideiyk te maken." „Vader!" riep Quentin. „Wat klets je toch!" Edward schudde rijn hoofd. „Je weet niet half. Quentin, hoe enorm ik hierbij betrokken ben. Ziet -•"» .ij.* ,1 vi uu.uniin.^ kleurde en voegde eraan toe: geweest en nooit had hij er een rech- inspecteur, het :s omgekeerd. Ik zou 1.1. -i.*» J juffrouw Fairhe inderdaad ontmoe ten, maar zij stelde de plaats vast en ik denk dat ze die plattegrond voor zichzelf heef; gemaakt." „Toch geen officiéél bezoek, hoop ik? ter voor hoeven ondervragen, die hij Ik ben niet al te best in orde, ziet u."* al zo lang kende en respecteerde. „Dat begrijp ik, meneer." Holt „Het zit zo. meneer Latimer," zei kuchte verlegen „Het is allemaal hij tegen Edward. „We hebben iets hoogst onaangenaam. Ik heb erg met u meegeleefd toen ik het hoorde. Eh. dit is sergeant Farrow." Edward knikte. ,,We hebben el kaar wei eens op de rechtbank ont moet. Wilt u niet gaan zitten?" 7.e namen plaats, niet op hun ge- de tas van het meisje gevonden waar vve niet goed raad mee wisten. Vandaar dat we besloten er met u >ver te praten." Hij haalde een slordig afgescheurd stuk papier uit zijn portefeuille. Ed- ird nam het aan en Quentin keek SiM. Rob traarecnowi 5»ml«iSaik dit hij' dit aa*C vértèlL dat «U ttöjil wit Jüwc.rt, <.*tl hiJi» i.tri ha»r rfiao. Juwelen, zegt deze. zt|n vvenK- viMersvaartuig niet vertrouwt en ook de overige heeft meegenomen. Lucia ..Iaat hHar enkele brauwen fronsend. en ik dacht, dat Mario casten worden ingelicht. Sandeman haalt zijn J sieraden tien. Ja. het Is misschien niet 20 ver- Tarda het financieel zo slecht had. Nou be- schouders «>p: zeeroveriris iets van vroeger' eeti- standig om ze mee te nemen, maar nu er mis- grijp ik er mets meer van. Maar maak je toch wen en hij gelooft met in die romantische ver- 1 schien gevaar dreigt, kan zij ze toch beter goed geen zorgen over die tonijnen visser, kindje. Ik halen. Maar2»jn vrouw. Doris, vindt het toch wel I opbergen.Doris vertelt een en ander direct j geloof tenminste niet in die xeeroversverhalen." t*a beetje eng. En rij schrikt, wanneer Lucia t mak en een beetje schutterig. Toen mee over zijn schouder. Het was het begon Holt: „Het spijt me dat ik u bovenstuk van een vel schrijfpapier Lastig moet vallen op zondag, maar van Edward, waar zijn adres en te- het kon niet anders. Het gaat over lefoonnummer op afgedrukt stonden, die jonge vrouw, die bij u in de Daaronder was een ruwe schets gete- treln zat," kend van de omgeving van Cowfleet, ..Ja?" Edward was onmiddellijk gc- met de plaatsnamen in blokletters mteresseerd. ..Ze is vermoord." Even bleef bel doodstil in de ka- ver. ..Grote God." zei Quentin to-u .*n Trudie hijgde hoorbaar. Edward staarde ongelovig naar iv inspecteur. „Hoe?" vroeg hij. ..Ze is gewurgd, meneer." „Waar?" weer Quentin keek zijn vader bijna angstig aan, „Je zou haar ontmoe ten „Ik bèn er heen geweest." zei Ed ward. Het bleef ijzig stil. Toen zei Holt langzaam: „Tk wil heel graag achter de waarheid komen, meneer Latimer," maar zoals de zaken nu staan, moet ik u er toch op attent maken, dat u niet hoeft te antwoorden op ..Dat is in orde, inspecteur, ik ken de regels, Maar ik heb absoluut niets te verbergen." ..Vader, luister naar me." Quon- tin's «tem was smekend. „Zog alsje blieft niets meer. Nu niet. Toe, laat je èvo keer door me raden." „Het heeft geen zin, Quentin. Het is mijn plicht de inspecteur alles te vertellen wat ik weet en dat ben ik van plan ook. Je hebt me veel te lang het zwijgen opgelegd. Laat me verder zlsjebl.eft mijn eigen rechter zijn." Bleek maar vastbesloten wendde h»j zicht tot Holt.. „Ik zal u zeggen wat er gebeurd is. aangegeven. De brief, die daar onder gestaan moest hebben, weggescheurd op drie woorden na: Waarde juffrouw Fajrlie," geschre ven in Edward's handschrift. ..Je hebt haar geschreven, vader." Quentin's stem was razend. ..En je hebt me er niets van verteld." Nu xva? het Edward's beurt om mi- Niet ver hier vandaan. D kent het serabe] te kijken. „ïk had de brief al Virp Cowfleet 'och wei? Daar vlak verstuurd. Quentin, toen we dat ge- Oij in het moeras. Er staat, zoals u snrek hadden en jij er zo tegen bleek weet. een oude schuur, vlakbij die te zij ft. dat ik contact met haav zocht. kreek daar. Een paar honclerd meter Het leek met toen niet erg verstan- -- - - verder is het meisje gevonden. Er dig erover te praten. Het zoti je boos inspecteur. Vorige week vrijdag was gisteren een roeiwedstrijd op de gemaakt hebben en er was toch niets ^n^brtef yan Helen Fairhe. rivier en een van de deelnemers ont dekte het lichaam." „Juist.' zei Edward langzaam. ..Hebt u er enig idee van wanneer ze vermoord is?" „Twee of drie dagen geleden." ..Weet de politie wie het gedaan hè-ftr* ..Nee meneer, nog niet." Edward leunde achterover in zijn stoel. „Een onbegrijpelijke historie." „Waarom komt u dot speciaal aan ons vertellen, inspecteur?" vroeg Quentin, meer aan te veranderen." z* schreef, dat ze roe moest spreken Quentin zuchtte. „Wat Leb je haar °ver iets heei belangrijks, dat er om geschreven?" mand bij mochf zijn cn dat ze alleen „Dat miïn leven geruïneerd was als diezelfde dag nog niet bezet was, ze bij haar beschuldigingen bleef en uur de plaats gaf ze ook aan. dat ik een beroep op haar deed om Het moest o™ twee uur gebeuren en de waarheid te zeggen. Dat was al- zouden elkaar dan ontmeden op Jes." v»iri afgeiegpn plaats'm de bmirt van „Wanneer hebt u die brief gesehre- fowfleet. had een plattegrond op ven. meneer Latimer?" vroeg Hnlt. haar brief getekend, ongeveer net zo „Zoals u ziet, is de datum eraf ge- *,s deze En we zouden ons gesnrek scheurd." hebben naast de oude schuur waar „Gisteren een week geleden, in- u het zojuist over had..." specteur. Voor de middagUchUng." CWorüt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1