De Bolle: glansrol van Bob de Lange H VOETBAL: voor ?t eerst en Activiteiten Oecum. Raad „Niet-strijken luxe" voor iedereen! projector voor Schoolbuitenhuis rorui de korven Vrijdag 25 oktober 1957 VOOR SCHIEDAMSE^KUNSTKRING Amusant stuk van Rott, Toneel AGENDA Excursie WD-riames VARA boekt flinke winst NOV IB-collecte ITarpe Davids en Grote kerk-koor gaven uitvoering IvAO geniet nogeens van de vakantie Burgerlijke stand topprestaties ,,Gruno"-feest Jubileum verkoop) Zaterdagvoetbal Geschenk „openbare" onderwijzers Afd, Rotterdam NYLONS 4." 3 DE leden van de Schiedamse Kunstkring hebben gister avond in het Passage-theater genoten, van een verrukke lijke voorstelling van het Rotterdams Toneel. Zij. hebben zich geamuseeerd met „De Bolle" (La patate), een komedie van de Franse toneelschrijver Marcel Archard. Een vlot, luchtig nie- mandalletje, maar heel geestig en soms zelfs spits. En van de titelrol heeft Bob de Lange een uitstekende creatie gemaakt. schreven, denkt hij zijn vernedering .van jaren te kunnen wreken. 7.UNplan lUkt te zullen slagen. maar op het beslissende moment verhindert zijn goeiigheid i hem, de schut: de genadeslag toe te brengen. Dat is trouwens maar het beste vindt hij zelf, als aan hetslot alles zich ten beste heeft gekeerd. Het gegeven is eenvoudig: verras sende wendingen zijn schaars In dit stuk.' Maar de'dialoog is heel geestig. Bovendien heeft Achavd waarlijk geen intrige of geforceerd-koraische situaties nodig.. Hij heeft een prach tig type geschapen en dat zo kundig in het middelpunt van de handeling geplaatst dat zijn stuk van het be gin tot het-eind boeit. Zo'n type moet natuurlijk wel he lemaal uit d e. verf komen en dit is Bob de Lange wel toevertrouwd. Zijn.;„Bo31e". is een kostelijke, figuur, prachtig-in zijn emotionele exclama ties eri even hartveroverend In zijn goeiigheid. Bij een middelmatige ver tolking van'deze rol had het stuk als een baksteen kunnen vallen. De Lan ge echter heeft z'n talent gebruikt om er een glansrol van te maken. pNNY .Meunier was diep-menseiijk *-* in haar vertolking van de. wijze, alles begrijpen de echtgenote. Het frisse, levendige spel van Lies Fran ken als de wijs-neuzige teen-ager" •was zowel - amusant als bekoorlijk. Pim Dikkers, was ook goed op dreef als de gladde jongen, die z'n vrouw bedreigt met de dochter-van z'n vriend en die op - heel.- intelligente wijze een gokje maakt als hetmis dreigt te lopen. Trees van.dër Donck heeft de. door a-griep getroffen Ann Hasekamp. moeten vervangen in dé rol van de vrouw, die" slim de-esca pades. van haar echtvriend door heeft, maar hem i grootmoedig ver geeft "Wiehe Brandsma. had een klei ne rol Regisseur Pons Rademaker verdient 'n pluim voor de beheerste wijze waarop hij dit stuk,r datmak kei ijk in melodramatische klucht' had-kunnen afglijden, heeft .geleid. Het publiek dat. dé- zaal geheel vulde, toonde; zich tevreden en heeft de executanten hartelijk toegeklapt. Kunstkring-voorzitter D. J. Schoon hoven kondigde nog aan dat op 23 Achard schreef zijn eerste stuk meer dan dertig jaar geleden en sindsdien hebben tal van zijn lüch- tige. zeer amusante blijspelen voor al in Parijs,' maar ook in Neder land successen geoogst „Dé. Bolle" verraadt dan ook wei dehand van de routinier: alleen .'de' zeer bedre- vene xan een stuk' schrijven als dit waarin de komedie soms dicht komt bij het drakerige, maar dat tenslot te op en top een comedie blijkt te zijn.: Leon Rollo is de wat suffige,, wei nig .succesvolle man, die nooit de bijnaam uit zijn'jongensjaren is kun nen kwijtraken en dié telkens zo in geldnood komt, dat hij bij een oude schoolgenoot, dié hij in z'n hart ver foeid en haat, om steun moet bede len, Wanneer hij een aantal in hoge mate compromïterende brieven in handen krijgt, .die zijn vijand aan zij minderjarige dochter heeft gé- Bellen o|j ongevali G.G.en OLD! Tuinlaan 80 telefoon 69290. Politie-alarmn ummer:6466S Anothckera.nachtdienst; .apotheek F- H. Backer. St. Liduinastr. 58. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven;-Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.30 tiur ei iedere avond (behalve woensdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. R.-&. Leeszaal en Bibliotheek, Dam Geopend iedere dag. (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Musenrm dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 5 uur. Tentoonstelling gra fiek, tekeningen en.ijzerplastiek van Gust Romijn en foto's Elie van Zacbten (tot 4 nov.). Colt. Contact Centrum. Geopend op werkdagen van 10 tot. 5 uur; maandags gesloten. Expositie van Maria Manton. (Tot en met 31 oktober). BIOSCOPEN Passage, 2 en S.15 uur: ,J)e hel der verlorenen". - Monopole, 2. 7 en 9 uur: „The Eddy Du chin-story". DIVERSEN Arcade, 8 uur; Schied. Chr. Mannen koor. Concert. Trene, 8 uur: Oranjebuurtver. Gusto. Film. Ti vol i. 8 uur: SFC. Contact-avond. Marijke, S uur: GSS. Contactavond, j Wijkcentrum, Nieuwland, 7.45 uur: Ned, Chr. Vrouwenbond. Lezing. De dames van de Schiedamse af deling van de VYD zullen dinsdag 29 oktober een excursie maken naar Delft. Bezocht zal worden o.a. de werkplaats van de fabriek van „Die Porseleyne Fles" Sedert dé toepassing van het vier- kleurenprocedé bij de Radio-TV- gids. heeft de VARA een netta-le- denwinst geboekt van 8685, Hierdoor is het ledental de 430 000 gepasseerd. Déze mededeling kon de heer A, Vermeer, adjunct-directeur van De Arbeiderspers gisteravond doen tij dens een bijeenkomst van VARA- werkërs uit de afdelingen Hoek van Holland, Maassluis, Rhoon, Rozen burg, Schiedam en Vlaardingén De heer Vermeer belichtte zijn toespraak, de- vele problemen die met de verwezenlijking van de nieu we radio-TV-gids verband- hielden. Aanvankelijk was men beducht voor de mogelijkheid van vermindering van het ledental. Deze vrees is niet bewaarheid, waaruit volgens de heer Vermeer blijkt; dat er vele perspec tieven voor de VARA liggen: Het móet mogelijk zijn om velen van het miljoen luisteraars,, dat nog geen programmablad heeft in onze rijen te krijgen, aldus spreker.. De. beer,Vermeer wees op de strijd die er steeds tussen, de omroepvèreni- gingen bestaat. Hij sprak de hoop uit, dat dc inmiddels begonnen campagne .op:-sportieve "wijze zal worden ge streden.-..:. De bijeenkomst, die terecht, een feestelijk karakter - droeg, werd op geluisterd door. het accordeon-duo Jaiie én John. die met hum populaire melodieen de aanwezigen op uitste kende wijze wisten te amuseren. Aan het slot van. de- bijeenkomst werd het door Jan C. Hubert, ge schreven klankbeeld '„Van zwart op wit naar kleur en fleur" vertoond. In dit klankbeeld wordt de ontwikr keling.yan de VARA en:de-radio- gids op uitstekende .wijze, getoond, waarbij een -aantal artiesten aan de kijkers wordt gepresenteerd. Wat de Navib wil zal u reeds uit de folders duidelijk: zijn: ge worden en ook van vond door de radio stilt u hierover nader ver nemen. Maar wat de Novib kan hangt af van uw medewerking. Hierop zal morgen, saterdag, een beroep worden fledbero door de collectanten, die gelden inzame len voor de steun aart de achter gebleven gebieden: Van harte be veel ik deze collecte biju aan! De burgemeester van Schiedam tut. J. W. PEEK (Advertentie IM.) In de Grote Kerk was gisteravond een weinig talrijk publiek aanwezig toen het kerkkoor en het harmonie- gezelschap „Harpe Davids" daar een uitvoering gaven. De gewijde muziek die door „Harpe Davids" werd ge speeld onder leiding van Albert Mey klonk zeer goed in het ruime kerk gebouw. Het kerkkoor onder leiding van Jacq. P. Bekkers klonk wat ma ger en verloren in de grote lege ruimté. De heer F. C. van Dorp droeg'enkele religieuze verzen voor. De avond werd geopend en geslo ten door ds. A, Hoffman, die de aan wezigen opwekte de schaalcollécte voor de bouw van de Opstandings- kerk/na afloop van- de avond niet te vergeten. Het: is. jammer dat Her- „Gezellig nagenieten vande va kantie". stond donderdagavond - op het programma van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. In na volging van de afdeling Den Haag heeft de Schiedamse afdeling een praatavorid belegd waarop de;leden hnn vakantie-ervaringen b ebben kunnen uitwisselen en waarbij uiteraard op de foto's van de bele venissen op' tafel (en op het witte doek) zijn gekomen. Na het openingswoord van -pen-, ningm'eester A.'Oiiweneel heeft het lid Kv van Wcerkom voor het groep je belangstellenden, rijn. dia's ver toond. van zijn reis: naar. het Natuur vriendenhuis in Stechelberg inZwit- serland. N''F/ V - Na het i-vertonea van- een vüfti.en- tal plaatjes werd,een toelichting ge geven. Een viertal leden had,everi- éèns.dia'smeegenomen zodat, het programma dermate variërend f kon worden gemaakt dat 'het groepje IvAO-ers in de bovenzaal van het Volksgebouw opvlotte- ;wijze uit stapjes heeft gemaakt binnen en bui ten Nederland. Om .de gezellige vakahtiesfeer te verhogen was' op een. tafel een aan trekkelijk .uitstalling gemaakt van alle mogelijke, attributen.die iets met vakantiereisjes te maken kun nen hebben; Het is roede door-de en tourage een gezellige - praatayond. van .het1 IvAO gewórden: waar de Schiedammers op deze. gure herfst avond nog eens' hebben', kunnen gé- nieten van zonniger dagen. Altijd en overal onbe rispelijk gekleed in een smetteloos wij over hemd-. zonder moeite, zonder wasserifkosYen Geen wonder dat man nen éven enthousiast zijn pver „no-iron" als vrouwen. Een luxe die geen luxe meer is, donk zij de verbluffend lage P&C- prijs van fijne kwaliteit poplin m perfecte pasvorm diverse mouw/engten strijken overbodig Zon en de parafrasen van „Har pe ..Davids" over „Heer» ik hoor van november het Zuidelijk Toneel" een j rijke zegen" van J. Nauta er. over opvoering zal geven van ..Nacht in ..Houdt Gij mijn banden beide" wa de middag." I ren alleszins de moeite waard. GEBOREN: Johannes1 A., - z.< van. Px J. Wéijers en J. S. Levering; Hendrika. 3. d. van G- Breur en A..-A. van Beem; Lena. M.. d. ,van W. D. van Diggelen ,en H. M- Doms; Daniël M„ z. van D, M. ;.Plomp. eti E, Versteeg; Harry, z. van M. van der - Velden- en - M. Edenburg. vormd Schiedam zo weinig belang-; ONDERTROUWD: C. - van der stelling heeft getoond voor deze bij- Windt,.29 jr..en j. Molenaar. 23 jr.; eenkomst.: Hét orgelspel van Jac. L. C. J. Mineur. 27 jr. en C. L. M. De vereniging van oud-Groningers in onze stad. „Gruno" houdt de eer ste feest-avond op zaterdag 26. okto ber in het Volksgebouw. Opgevoerd wordt „De jonge boer", 'n toneelspel van S. F. van Wattum. Advertentie l.M.) Wij beloofden. U Jubileum aanbiedingen' die U nooit meer zou vergeten een feest voor al onze klanten nu, laac het dan feest zijn, ook bij U. Want morgen gaatU Jubileum kop en schotels kopen ivoorkleurige moderne kop jes met past el kleurige schotels. Zesduizend stuks staan er voor U klaar en de normale prijs, vijfentachtig cent, moet U maar vergeten, want U gaat ze kopen stuk voorstuk voor nog geen veertig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze kop en schotels, twee mo dellen met-hoog of laag kopje. Meijer, 23 jr.; A. W. van Heés. 24 jr. én C. C; M.v Deen en. 28 jr.: H. P. Heinsbroek, 27 jr. en J. Haas, 24 jr.:' B. van den'Hoek, .4-1-Jr. en 1 J. Scheeriloop, .34jrC. van der Hoeven, 24;jr. en C. L. "Wasman,17 jr.: C. 'Hoogenboom. 25 jr.'ën. W. A. Arts, 23 jr.;: M. D. Koen. 21 Jr, en A,E. - Specker, -17 jr:;"; G. J. -Van ochendelen, 27 jr. en :M.' Heins- GEHUWD; B. A. Kloosterman, 31 jr. ep H. A. M. Kerkhof, 26-;.jrf; J- Ploeg, 29 jr. en. Al' M. C. Bolien. ■23 jrl; F. J. vanNoÓrtwijk, 25 jr. en M. van dér Mor.t,"26 jr^ B. Kers- sen. 24 jr, èn' J. M. Héesbeen^ 21 jr.; F. M. P. van Guliky 32 jr. en T.- M, A. van Slobbe; 33 - jr.; H.. Fóppén^ 22 ir. en N. -Mulder. 21 jr.;. ,P. A. van Waas, 24 jr. .en T. van dér Werf. 21 jr.; S. van der Horst, ,24 jr.; en F. den Hertog. 24 jr.; K.-van Buren, 62 jr. én A. M. J. Kamp- Eindelijk een serie spectaculaire j maar tegenwoordig beschikt Strijen wedstrijden. Voetbalwedstrijden metover een gedisciplineerde en spor- 5panuLng. ontmoetingen met een h*' i tieve groep. Het zal- een vlot' en torle. Het Is voor de voetballiefheb- technisch goed partijtje worden, ber het komende weekeind een der- Ook SPVDPW speelt thuis. Van gelijk uitgebreid en aantrekkelijk Hoek van Holland moeten de jon- kluifje, dat het moeilijk zal z|jn te gens van Hardeman kunnen winnen, besHsien welke wedstrijd moet wor-j vooral nu de roodwitten in de ge- den bezocht. In de derde klas zijn vaarlijke hoek zijn gekomen en nog RKWIK—DHS en Excelsior "20wat goed hebben te maken van de méijer, 47 - jr.; H. J; C. Voorwald; 28 jr. -ènA. L, M. Deimotte, i w '-is a'' ATp I zelfs HermesDVS k-rw-WrUden. H-- van "dér Voort, 23. "jr. en ~N. Redman. 23 jr, OVERLEDEN: E; Golhof, 4, SVDFW 3—-Demos 4, Martinit "Wico .4. Voorwaarts 4—SVDPW 6. Schiedamse Boys 2—WCH 2. Op het derde veld in Kethel ont vangt HBSS het sterke SHO. De oranjehemden zijn in staat SHO te ekloppen, maar gaafc het volgens de i Flakkee „toppers". Van formaat is i onnodige nederlaag van vorige week. ^verwachtingen danwordt het een r_,. j Schtedarnse nederlaag. De nieuwe Schiedamse derde klasser heeft al enkele huzarenstukjes uitgehaald, i Ook bij deze thuiswedstrijd moet re- kening met een stunt tvorden gehou den. PPSC mag redeDjkerwijze als winnaar worden gezien in de match ASW'H—PPSC. Als de Schiedammers het spel van de laatste tijd spelen wordt het een gedecideerde overwin- nïng. In de tweede klasse van de afde ling Rotterdam is GSS nog puntloos. Ook de thuiswedstrijd tegen Groen Wit R zal niet veel winst kunnen opleveren, VVGZ 2—HBSS 2, Sunlight: 2—GTB 2. HBSS 5—MVV '27/3, GTB 4—De Nationale 2, PPSC 5—Stedos 2. Schiedam—BÉC, iets minder maar; Martinit speelt de- enige uitwed- zeker niet tc versmaden is dan nog/strijd.-Tegen "s Gravendeel ïs Marti- DRZ—Strijen. Ook In de afdeling ko- nit weer favoriet, maar het gaat de nien bijzondere wedstrijden. laatste tijd zo .wankel bij Martinit, T_ [dat terecht mag worden gevraagd. ft PV K l\ V ri wanneer, de „sterrenploeg" nu eens op toeren zal komen Zelfs bij de reserveteams zijn nu Van dé derde klassers peelt Excel- bijzondere wedstrijden; Roekan je 2 si or 20 in Schiedam.- De wedstrijd 'Martinit 2; Excelsior '20/3—Spartaan tegen het gepromoveerde Flakkee '20/2 en DHS 3—DRZ 2 (1). kan bijzonder interessant zijn vooral omdat Flakkee nog ongeslagen is en tegenwoordig een pittige entechni a; i sche partij voetbal speelt. Dat heeft ervaren bij de be- Ïr' ön H 1 °ok DHS speelt niet ver hier van- 5 ÏP™ 1 Jw* i ton, In het NieuwJant in Vlaardln- i gen meten de beide gepromoveerden J RKWIK en DHS elkanders krachten. Verwacht mag worden dat de Schie- 1 vfinm u irI dammers de beste prestaties leveren. Vessem, 34 jr. A. Wensveen. 82 jr. f Sebiedam-BEC op Boshoek. De - ex-derde klasser BEC uit Delft is - I een harde en goede ploeg en onte- Op de Keilewég in Rotterdam1 is i genzeggelijk de" gevaarlijkste kandi- gistermiddag dé 12-jarige Peter HeSr daat voor de bovenste plaats. Het kan selmans uit Schiedam met zijn fiets due gaan spannen op de Boshoek. aangereden door een vrachtauto, die vooral nu Schiedam degoede vorm uit de uitrit van een fabriek kwam. j aan het runden is. ook al duidt de Met eén gebroken linkerenkel en j slechte prestatie van vorige week schaafwonden aan hét linkrbeen en 1 daar niet direct op. de .rechterknie werd-het slachtoffer In. Kethel ontmoet DRZ de oude naar - het Gemeenteziekenhuis te j rivaal Strijen. Vroeger waren deónt- Scmedafn vervoerd. moetingen niet altijd even prettig. Hoog ooven de toch niet lape bebouwing van Nieuwland verheft .zich thans reeds de toren van de nieuwe hervormde Opstdndingskerk. Vierkant massief en toch wat iei tussen al die hoogbouw. De laatste hand wordt er nu gelégd aan de toren zowel als aan de kerk. Deze „laatste hartd" bestaat aan uit het opsmeren van een siliconen-preparaat over het beton, dat ver der niet meer bedekt zal worden. Zoals het schoon uit de „kist" is ge komen, zo blijft het ook staan. Alleen komt er dan eert laagje kleurloze en verder onzichtbare vloeistof overheen, die het beton tegen verwering moet beschermen. Deze bet on-figuratie doet het overigens wel in da wijk van moderne huizen. Sn alle zesde klassen van dë la gere scholen te Schiedam een week in. het mooie gebouw en In. de prach tige omgeving van het Schoolbuiten huis te Oosterbout hebben doorge bracht en de onderwijzers ervaren hebben, welke grote waarde deze in stelling heeft vnor de opvoeding van de Schiedamse jeugd» hebben, de on- derwijeers van de openbare scholen aan dit Schoolbuitenhuis een rcer nattig geschenk aangeboden. Woensdagmiddag heeft de heer Th. _„c van Woerkom namens dé Nederland- U~.V In de afdeling krijgen de drie eer ste klassers drie sterke clubs, die de {laatste jaren domineren, als tegen- standers. Interessant zal de match WUton-Feyenoord—Hurricanes zijn. Snelle techniek van de Schiedam mers tegen stug doorzetten van.de energieke sportlieden van de Waal haven. Ursus krijgt bezoek van Wit Rood Wit De Briellenaren zijn hard op weg hun positie in de KNVB te heroveren en met Ursus 1gezien de onderste plaats gaat hét niet zo best. Het zal dus wel éen Schiedamse nederlaag worden aan de: Havendjjk- Germinal komt naar de Spiering- hoek. Dc Rotterdammers hebben nog niet "veel gepresteerd. Dat betekent nog -niet dat Demos dete thuiswed strijd gewonnen heeft. De roodzwar ten mogen al blij zijn met een gelijk spel. Schiedamse Boys bezoekt Oldi. Oldi—Schiedamse Boys; Excelsior R5 SVV 5. SVV 6—Spartaan '20/3, DRL 2DHS 4. Excelsior "20/4Leomdas 3; Saturnus 2—SFC 2. Poortugal 2— SVDPW 2, Schiedam 2—Overmaas 6. Ursus 2Tediro 2: WF 2Roga 2. Hermes DVS 5—Musschen 3, VOC 4—SFC 3. Schiedam 3—LMO 3. DRZ, 3Dindua «5; Martinit 3—EDS 3, Schiedam 4—Musschen. 6, Demos 2Florissant/OBR 2, Hermes DVS .7 —Excelsior R9. SW 7—RFC 7. RFC 8—Hermes DVS S. Sparta 13—SVV 8. SW 9—Leonïdas 4. Spartaan '20/ 7—SVV 10. Leonidas 5—SW 11, Spartaan '20/8—DHS 5. SVDPW 3— Poortugal 3, DHS 6—De Hollandiaan 5, Sodi 3—Excelsior '20'5, Het'Noor- den 5—WF 3, Hermes DVS 9SW 12. DRL 4Martinit 4, SVDPW 4— - - Overm. 8. Exc.. '20/7 i (Advertentie LM.) De plaa.teel|jke Oecumenische Raad van Kerken heeft zich bezon nen op de vraag, op welke w(jze de huidige problematiek van de Oecu menische Beweging in de gemeente moet worden gebracht. Weekend In principe is besloten, op zater dag 14 december van 3 tot 7 uur een se Onderwijzers Vereniging aan de wethouder van Onderwijs en de ge- meen tel |jke inspecteur een „Lcitz" j filmstrookprojector overhandigd ten 1 gebruike van alle scholen, die het Schoolbuitenhuis bezoeken. De heer Van Woerkom deelde me de, dat de openbare onderwijzers hiermede hun dank wilden uiten te- gen over het gemeentebestuur voor hét tot stand .brengen van deze prachtige instelling en. hij sprak te- 1 december a.s. een grote oecumeni-ke reeds in verscheidene plaatsen I vens de hoop uit, dat meerdere: sche dienst te beleggen in de Grote j van ons land is gehouden, naarSchiedamse ingezetenen hun belang- Kerk. des avonds om half acht. De Schiedam te krijgen. De mogelijk- stelling voor dit opvoedingscentrum heid bestaat, dat die dan in het Ge-zouden tonen. meente Museum .wo-dt otidérge-Voor de vrije - tij dsbestedïn g kan. bracht. Besprekingen hierover-zunjeaw daar nog van alles gebrui- gaande. De .entoonrteliing bestaat: ,„n: boeken, dam. en schaakspelen. - - ult,19 Panelen Biet Laaie fotos, Ze- sjpelbakken. puiaels. enz. zjjn rekening neemt. Medewerkinggeeft »n drie delen een overzicht •- is verkregen van het kerkkoor dervan: 1. de verscheidenheid der,ker-;. r yan Onderwijs, de Hion 4. .Excelsior '20/8—VOC Schiedam 5—VFC 6, Siod 5—SVDPW i 5, - Steeds Volharden 5—Martinit 5. Demos 3—DRZ 4, Bloemhof 3—WF i predikanten ds. H. W. Hemmes (Ned. Herv.) en S. G. v. d. Haagen (Ev. Luth.) zullen een korte meditatie houden, terwijl pastoor C. P. v. d. Berg het liturgisch gedeelte voor „weekénd" te houden, gewijd aan j Ned. Herv. Gemeente, directeur de ken. 2. de historie van de oecumeni- het onderwerp: Onze gemeenschap pelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn der wereld. Dit is het zelfde thema, dat aan de orde is ge weest op de laatste conferentie van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland, gehouden op 7 en 8 september op het kasteel Oud-Poel geest. Een spreker, aangewezen door de Oecum. Raad van Kerken in Ne derland. zal het onderwerp inleiden, waarna het in discussiegroepen zal worden besproken. Getracht zal worden, vooral amtsdragers hierbij te betrekken, hoewel het weekend vóór ieder openstaat. Als sluitstuk van de conferentie staat een gemeeti- schaopelijk bezoek aan hot Oecume nisch Avondgebed op het programma. heer Jacq. P. Bekkers, sche beweging. 3. de organisatie van r».-, - 1de Wereldraad van Kerken te Ge- Dljbeiknngen nève en elder*. Voorts is besloten te trachten te j Tenslotte geven een aantal foto's komen tot instelling van oecumeni- j eén indruk van het internationale sche bijbelstudiekringen voor leden oecumenisch hulpwerk en het inter- mers, zij worden voor de moeilijke van verschillende kerkgenootschap- nationale oecumenische jeugdwerk. I taak gesteld, dit Schoolbuitenhuis zo heer H, Sabel, zei, dat hij dit ge schenk gaarne wilde accepteren hé meer. omdat bij de besprekingen tot. stichting van dit Schoolbuitenhuis meermalen de vraag gesteld is: Hoe zullen de onderwijzers tegenover de uitvoering van dit plan staan? Im- pen. Teneinde de medewerking van I de diverse kerkeraden te verkrij-Overwogen wordt de tentoonstelling gen, heeft de plaatselijke pecumeni-hydragep utt sche Raad tich met een schrijven 1het Plfatseiijke kerWerk (mra- tot deze colleges gewend. De bedoe-res-ma<5ueltt's' handschriften, ling is. tijdens deze schriftstudie-1 eV"> z0, ™0?=lllk m4t ï««'ens bijeenkomslen voorlopig alleen bij-1 ovel het plaatselijke oecumenische I bélgedeelten te bespreken, die be-1 werk- publicaties van de We- dragen aan dit tehuis besteed, vol- i trekking hebben op de problematiek1 rvldraad van Kerken en dé O ecu me- i komen verantwoord rijn. Hy was er van het samenleven der christenen, i ?isClh* ?,aad van' Kerken in Neder- van overtuigd, dat de leiders in het land zullen er ter inzage liggen. Er Schoolbuitenhuis van dit nieuwe ap- TentOOnStelliRf wordt naar gestreefd, de tentoonstel- paraat een nuttig gebruik zouden TrtnJaff f 15 ling te doen samenvallen met de maken en dankte de N.O.V. namens uecumenistne wuud. Bovendien zal worden gsriracht de i oecumenische dienst op zondag 8 i het gemeentebestuur v*oor dat waar- Verder is besloten op zondag S I oecumenische tentoonstelling, wel- j decsmber. j devolle geechenk. Zaterdag en zondag komen weer alle eerste twaalftallen van de Schie- damse clubs binnen de lijnen, ODI onderneemt zaterdagmiddag de vrij j verre reis naar Warmond om de club van die naam te ontmoeten. In I competieverband hebben de clubs nog nimmer tegen elkaar gespeeld, We hebben de indruk, dat de thuis club moeilijk is te verschalken op eigen terrein. Schiedam krijgt Ons Huis op be zoek. dat dit seizoen nog geen da verende prestaties heeft geleverd. We nemen dan ook aan, dat onze stadgenoten de volle buit in de wacht slepen. Succes moet naar Rotterdam om Velox partij te reven. De oud twee de klasser is blijkbaar bezig het verloren terrein te herwinnen, want - j drie gespeelde wedstrijden lever zere» die uit de aanbieding van dit den even zovele overwinningen op. geschenk blijkt, was voor hem nu Het >s niet waarschijnlijk, dat Suc- echter het bewijs,dat de grote be- ces de reeks zal onderbreken. Voor de lagere twaalftallen zijn vastgesteld "WÏON 4Succes 2; Maas sluis—ODI 2; ODI 3—TOP 5 en jeugd De SpartaanSucces. In het. adspi- rantenprogramraa zijn opgenomen ODOa—ODIa; ODIb—Thor a: Schie dam aSperwers v. Zwaluwen a— Succes a en Schiedam b-Zwaluwaac. góed mogelijk aan zijn doel te laten beantwoorden. De waardering van de onderwij- Morgen een bijzonder zaterdag-koopje voor de dames Een zaterdag-aanbieding, die ons moeite gelcost heeft en waarop wlj^ bij zonder trots en waarmee U ongetwijfeld erg mee ingenomen zult zijn. uitsluitand eerste kwaliteit «n eerste keus. In een aantal mode kleuren met naad in de kfeurem Prachtige kousen A a van 3.95 p. paar 2 p. voor BINNENWEG PLE1NWEG 19é "OTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1