Si»*» is protest van ontevreden ambtenaren Roofoverval tank station o TV-zaterdagavond haalde het niet... OORDEND OERAS Westen verheugd over N A V O-topconferentie Conferentie met Rusland zonder zin" van 10 pet gewenst H. AMELINK Mi; tei oat m ntr fctn khapp; n*nzou mm Paus stelt nieuwe zender in gebruik Umuidenaar ernstig gewond na ongeluk met gestolen auto TEVREDEN MACMILLAN IN LONDEN VICTOJUA-WATER' Smokkelaar gewond WILDE JACHT LANGS GRENS t Militairen verklaren j verkiezingen in j Guatemala ongeldig Japanse havens door staking verlamd Veel wilde zwanen langs IJsselmeer Paniek in dierentuin RADIO EN T.V. VAL IN SLOOT WERD DADERS NOODLOTTIG oud-Kamerlid. overleden Nieuwe Britse kernproeven SPROETJE j, door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB door Andrew Garve S.i et (HMn Mi A^ttfitken n Dngltf» 0,DA7KAfl B»TWAAR Zl)n. JtatflTKHAJ* ttnotü DAP1K]t,5PPOET)t E.» wttrit wat Hij riotj heer iti TROUWtfl.HtTROODHAAR)lj OfcHT KOOV/ In HOU DAT HET WAAR WAi WAt Dit WAARZEöötR OVtA HIJ ZEI ..MTWEtriBtROtMDt T0ht£LiPEa5rtn werd V/ 55 IOKDEN. Premier Mscfflülui b%e!t zondag bU sjjn aankotMt In namen 3EajreI*nd meegedeeld, niets te voelen (Van een onzer redacteuren) tering te brengen in de ambtenaren- DEN HAAG. Een kleine j Omdat de grote zaal van de Die- 10.000 middelbare en lagere I ^ntuin een uur voor het begin van l i~ Ti. j i de. vergadering al tot de laatste plaats ambtenaren uit net hele land bezet was. moesten de organisatoren zaterdagmiddag deel er bet Gebouw voor Kunsten d.'S'^iaan de openbare protcstverga-fflKop baaö jet-Urne daar dere waarschijnlijk J toch tou mii! ukken. Hij deelde mee. dat bij met presi «ent Eisenhower had ««sproken over tte mogelijkheid van overleg met de Bowj et-Unie over het Midden-Oos ten. Te oordelen naar de houding van Gromyko in de VN zouden derge lijke besprekingen echter geen zin feebben. Aneurin Bevin. de woordvoerder Van Labour in internationale kwes ties, had daarop zaterdag aangedron gen. Hij noemde de besprekingen van Macmillan. en Eisenhower onvrucht baar omdat ze niet hadden bjjgedra gen tot verlichting van de internatio nale spanning. ROME. Paus Piux Xn heeft aondag de nieuwe kortegolfxender van Badio-Vaticaan in gebruik ge nomen met een in het Latijn uit gezonden boodschap, waarin hij bij «ie landen en regeringen van de wereld aandringt op vrede. Deze zender is in hoofdzaak ge- •ehonken door de Nederlandse rooms-katholieken. De toespraak van de paus is in 28 vertalingen uitgezonden. De nieuwe zender is zo sterk, dat hij in het hart van China hoorbaar moet zijn. IJMTjIDEN Zondagmorgen ia de 18-jarige W. O, die zich meester bad gemaakt van een geparkeerde auto in een moeilijke bocht tegen een rij woningen gebotst. Met een schedelbaslsfrachiur is O. in levensgevaarlijke toestand in het Antoniusziekenhuis opgenomen. dering van liet ambtenaren- optreedt, bijhuren, "Beide ruimten centrum legen het salambeleid "«g» ver. van de regering, enigd in de A.R.K.A. zuilen uiting De loönvloer in het bezoldiging!- i Seven aln h,in ontevredenheid op systeem moet zodanig worden ver- S"1 openbare oemonstraüe op zater- hoogd, dat ooh de laagst bezoldigde 18™S?^b2i,™fïïï 5,<£»n overheidsdienaren op sociaal ver-! nadat s morgens een buiten- antwoorde wijze ktmnenleven. I etw«ne algemene vergadering is ge- De middelbare en lagere ambte-1 nouden. naren moeten een salarisverhoging krijgen, gelijk aan die. Welke de ho- afwachting van de verwezenlijking i hiervan dient aan alle lagere en middelbare ambtenaren 'n overbrug gingstoelage van 10 procent van hun salaris te worden toegekend. Deze eisen kristalliseerden zich uit de scherpe woorden, waarmee de Verscheidene woordvoerders uiting gaven aan bun verontwaardiging over de omstandigheden waaronder de middelbare en lagere ambtenaren moeten leven. Met algemeen instemmen van de aanwezigen vroegen de sprekers de aandacht van de Staten-Gèneraal, in de acht punten omvattende resolutie die na afloop werd aangenomen. „De ambtenaar leeft in een staat .van „fatsoenlijke armoede,- zo druk te men de situatie uit „Daarom is het onredelijk hen in het kader van de bestedingsbeperking lasten op te leggen, die nodig zijn geworden door een overbesteding, waaraan de amb tenaren niet hebben kunnen deelne men." Ter illustratie noemde de heer J. A. Bouquet (secretaris van de Cen trale van Rijkspersoneel) dat een ge. huwde schrijver-A en adjunct-com mies zonder kinderen naar huis gaan met een netto-weekloon van resp. 02,93, 73,47 en 89-90 als maxi mum loon. De werklieden verdienen maximaal' weeklonen van 55,89, 59,52. 63;21 en 67.73 netto. Hij pleitte voor vervanging van de schfijversrangen door een admini stratief rangenstelsel. De- benarde kaspositie van het anri Vunnan dp. amhfpnüKin nipt H<*- Komen. K LONDEN. Een zeer tevreden Macmillan stapte gisteren uit het vliegtuig uit Canada waar hij tu lijn besprekingen met president Elsen hower nog met de Canadese autori teiten overleg heeft gepleegd. „De vruchtbaarste besprekingen, die ik me kan herinneren," xo vatte hij rijn oordeel samen over riju bexoek aas de Verenigde Staten. Ook in andere westelijke hoofdste den heerst tevredenheid over de .voorgenomen nauwere samenwer king tussen de NAV.O.-landen. Alle gedachten spitsen zich thans toe op de komende vergadering van de N A-V.O.-raad in Parijs, die zoals men weet een N. A .V. O.-topconferentie moet worden. Ofschoon de Amerikaanse autori teiten kennelijk alles willen vermij den, dat de indruk zou kunnen wek ken. dat zij op een beslissing voor uitlopen. is het niettemin zeker dat alle premiers van de 15 N-A.v.O- landen zullen worden uitgenodigd. Premier Diefenbaker van Canada heeft alvast aangekondigd te zullen 1,:^ n-_ j Komen. uoK van Adenauer wordt land kunnen de ambtenaren met ac- j aangenome.n, dat korat Het zou eveneens de eerste keer cepteren voor de afwijzing van hun eisen, omdat de regering twaalf ja ren de tijd heeft gehad, om verbe- r Advertentie iM. f OE HEEST SEVRAABDE ROERMOND Zaterdagavond! heeft de donaoe in Ell onder de ge meente Hunsel bU de Belgische grens, na eeo wilde achtervolging, waarby snelheden van 120 kilometer werden temaakt eeo smokkelauto aangehouden, die koelhulbboter naar België probeerde te smokkelen. Vanuit het portier van de achter volgende auto loste een douane ambtenaar een schot en trof de be stuurder van de smokkel wagen, de heer B. uit Budel. Deze verloor de macht over het stuur en botste met de auto. waarin 600 kilogram koel- huisboter geladen was. tegen de kerk in EU. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Weert over gebracht. Een tweede wagen wist met grote vaart te ontkomen. zijn, dat een Amerikaan* president naar Europa komt na de conferentie van Truman met Stalin in 19*5 te Potsdam. Eisenhower en Macmillan zijn van. mening, dat tal van nieuwe besluiten moeten worden genomen gezien, de Russische technische successen. Ook de economische hulpverlening zal opnieuw moeten worden besproken. MaemilUn zei bij zijn aankomst, dat het van de Amerikaanse regering zal afhangen of er spoedig een vol ledige uitwisseling van atoomgehei men zal zijn. De samenwerking zal zo nauw mogelijk zijn als de huidige Amerikaanse wet toelaat. De Ameri kanen kunnen echter zonder een wetswijziging maar tot een bepaalde grens gaan. Over de Amerikaans- Britse samenwerking in het Midden- Oosten zei Macmillan, dat een nau were samenwerking thans reeds aan de gang is. Onze correspondent in New York berichtte vanmorgen: Tijdens de NAVO-conferentie- zul- olgens de New York Times de veckiezingen uït te schriften, i Plannen voor een herziening van de r,„ v_, Amerikaanse defensiepolitiek reeds J.nnta nam het bestuur over om gedeeltelijk uitgewerkt dienen te 1enj- ZÜQ- Deze plannen immers behelzen Zg£^dea die Qa de verkiezinsen ook -v zen in de defensiesyste- i msr 53 landen waarmede Kolonel Guillermo Flores .Aven- de verbonden. De atoompool dano. dezer dagen als voorlopig Pfe-die va M]c _.n aande„f vgrklaarde betekenen voor de geallieerden die GUATEMALADe militaire jun ta, die deze week de regering in Guatemala, overnam, beeft de vorige week gebonden presidentsverklezin- gen ongeldig verklaard. Het parle ment werd verzocht «en voorlopige president aan te wijzen en nieuwe j len dat hij slechts in. functie zal blijven totdat er vrije presidentsverkiezin gen kunnen worden gehouden. *x Kwilltetti|f*<ti«t n« Wibtfl-MttMaft. 70 «n 90 thans zelf atoomwapens produceren of plannen daartoe hebben. Men hoopt daarom ook Frankrijk in deze pool te kunnert betrekken. De nieu we defensieplannen omvatten o.th. een zw-aardec accent op de kernwa- BERL1JN Een rechtbankte Schwerin in Oost-Duitsland heeft ze ven Oostduitsers tot straffen va riërend van negen maanden gevan genis tot zeven jaar dwangarbeid veroordeeld op beschuldiging van spionage voor de Franse geheime dienst en illegaal wapenbezit. De be klaagden waren kleine handwerks lieden en boeren. pens er. de geleide projectielen. Of schoon, aldus de;New. York Times, men. zich tijden» de besprekingen er wel van bewust was, dat dit accent in sommige landen de vrees zal doen toenemen, dat eik gewapend conflict kan uitgroeien tot een. atoomoorlog, woog deze grotere na druk op de kernwapens en projectie len tijdens de besprekingen kenne lijk zwaarder dan de enorme som men, die in het huidige systeem worden besteed. t 1£ proiesruercadertnp von L-A ambtenaren, dte onteoreden s\jn over hun salarissen vertoonde zulle een grote opkomst, dat htt gebouw uan de Dierentuin en het gebouw voor K. en W. allen nog niet konden beuatten. Daarom moest er nog «en circustent worden opgetrokken, die ongeveer 4000 man kon bevatten. Aan de spandoeken was duidelijk te zien ioaar het .de ambtenaren om te doente v-a'v'„ Maandag 28 oktober 19S7 TOKIO. Japanse zeelieden zijn voor vyf dagen in staking gegaan, om kracht bij"- ter zetten aan hua looneisen. Tot nu; toe zijn 290 zee schepen. in 45 Japanse havens door de staking getroffen. Eind verleden week werd reeds gedurende twee- dagen gestaakt, hetgeen leidde tot stillegging der werkzaamheden op 270 schepen. AMERSFOORT - Vrywel langs de hele IJsaelmeerkust, en in het bijzonder langs de Vèluwekust bij Putten, vertoeven op het ogenblik honderden wilde zwanen, die uit Scandinavische landen op weg inn paar het warme zuiden- De streek bij het watersporicea- trum 't Oever in Putten schijnt d# voorkeur te. hebben, want zodra de. vaak onzichtbare zon. achter dt horizon verdwenen of de honderden zwanen komen en. brengen de nacht vlak onder de kust door. SAIGON. BU e«s paniek in een dierentuin te Saigon zÜ» minstens 45 mensen om het. leven gekomen en 98 gewond. Een groot aantal mensen liep op elkaar in op een brug in de dieren tuin. In het gedrang dat toen ont stond kwamen verschillende man nen, vrouwen. en kinderen om. A7EE, ook de tweede uitzending V-van het tv-ontspanningsprogram- ma Beeld «an een stad" ts géén succes geworden. Jammer, want de formule lijkt mogelijkheden te bie den en üe camera-regie taas ook ditmaal gaaf. De ^oortersparade". bracht va een heef slaperige, maar juist daardoor toch nog net leuke God/ried Bomans." enkele aardige ge sprekjes. o.a met Jo Vincent. 'Moe- wel er niiuder Haarlemmers voor de camera's werden gehaald 'dan vieruweken geleden). Roiter- cftrnmiers, bleef deze. roorsiellings- cererna-nie toch te mat. als geheet te weinig interessant, 4- ..Haai je schoolgeld te rug'p is geen quiz. maar eigenlijk een beetje 'O naar spelletje, waarvan het succes au fond afhankelijk gesteld, lijkt te worden van het leedvermaak dat volwassen mensen genieten als an dere volwassen mensen, In de schoolbank, niet meer precies we ten wat ze twintig of :dertig jaar geleden uit 't hoofd moesten leren, Dr. Spoelder, de nog altijd joyeuze Haarlemse kjassicus. won het overi gens met z"n innemende slagvaar digheid glansriik van quizmaster Ce«s de Lange. De heer De Lange maakt de indruk, zich voor de ca mera's nog niet geheel thuis te voe len. Hij doet alles wat stijfjes, werd uitgezonden, was heel interes sant. Toch mëër dank zij het pak kende gegeven, dan door de techni sche en artistieke kwaliteiten. Dit laatste valt te betreuren, omdat Ne derland ju iet met djt filmpje heeft meegedongen naar de Prix d'Ifcalia. OP 'n bijzonder prettige manier zijn gisteravond de „Spontane reacties" weer van start gegaan. Aantrekkelijk is deze rubriek voor al omdat Rutger Schoute het peda gogisch principe „mijn spelen is le- recT. zo knap weet te realiseren. Het spelelement moei ook voor de ervaren musici, die aan (de discus sie deelnemen, boeiend zijn. Schoute is eep sympathieke gespreksleider- Hij stelt zich niet op 'n voetstuk, lijkt zelfs verbaasd te rijn als hij het goede antwoord geeft, dat de anderen niet konden vinden. Bo vendien weet hij; de, fragmenten zo te kiezen, de climax zo op te bou wen, dat het mee-raden voor de muziekliefhebbers onder de luiste raars even boeiend als leerzaam is. H. S. Morgenavond' begint de AVRO met de rubriek „Ope- rafacetten", waarin het veelzijdige onderwerp opera als instelling en als probleem zal worden beticht. In de eerste uitzending Worden frag menten uit Beethoven» „Fidelio"' ten gehore gebracht; staatssecretaris mr. R, G. A. Höppener spreekt een in leidend woord: prof. dr. Ph. Bern et Kempers wijdt een beschouwing var. k gefprceerd-Ieuk en slechts bij j aan de opera al« kunstvorm. uitzondering spits. Voor de kleine „show" waarmee de avond werd besloten had de lite rator Eli Asser een wel zeer pas sende titel gevonden: „Das geen kunst". Ditmaal was ik het met de heer Asser volkomen eens. Eén aar dig liedje kan zo'n programma niet goed maken. Andrea Domburg en Johnny Kraaykamp hadden betere teksten verdiend. Rijk de Goosjer leek, constant krampachtig lachend, reclame te maken voor tandpasta. Jammer dat het merk niet werd genoemd DE op film geregistreerde tv-do- cumentoire „Geluidsbarrière", over het muziekonderwijs aa,n doof stomme kinderen, die gisteravond IN het programma van Hilversum I vanavond een documentair hoorspel over de Hongaarse opstand; „De nacht viel -opnieuw over Boe dapest" (3.459.45). Het televisie programma worrit besloten met een door Louis povel vertaalde eenakter van Winston Clewes; „'n Vent met lef*. Luc van Gent voert de regie- AMSTERDAM. De politie heeft de twee mannen, die op maandag morgen 8 juli een gewapende roof overval hebben gepleegd op het b«n- zinepompstation aan de rüksweg Amsterdam—Utrecht- by de Utrecht se brug gearresteerd. Het zijn de 24- jarige loswerkman J. G. uit Haarlem en de 29-jarige monteur L. van W- uit Bennebroek.- 'i 4" Ook'gearresteerd werd de 28-jarige chauffeur E. van S. uit Hiliegom, die in 1955 in het tankstation heeft ge werkt, en die bekend heeft als tip gever te zijn opgetreden.1 Als vierde bevindt rich, onder verdenking van medeplichtigheid, in' arrest de 30- jarige expediteur W. van W., even eens uit Bennebroek, die zijn kleine bestelauto bij de overval liet ge bruiken. Van de buit. 9,000 gulden, is niets meer over. De tipgever heeft er 200 gulden van gekregen, deels ia Duitse marken. De Haarlemmer heeft rijn pistool in bet Spaarne gegooid- Het tweede pistool beide mannen waren gewapend ris niet terugge vonden. De laswerkman en de gebroeders Van W. zy'n medio oktober, door de Haarlemse politic gearresteerd in verband met de grote diefstal uit een juwelierszaak in de Grote Houtstraat in Haarlem. Hun aanhouding was het gevolg van de arrestatie op 14 okto ber van een man. en een vrouw, die onder Leidscbendam in een auto werden aangehouden, waarmede rij een deel der gestolen sieraden van Haarlem naar Rotterdam wilden brengen. Het trio wordt bovendien verdacht van inbraken ïn Bennebroek en Vel gen. Verder zal worden nagegaan of zij ook betrokken zijn geweest bij de gewapende, overval op het tanksta tion aan het verkeersplein Oude Rijn bij Utrecht'op 26 augustus en op die op het tankstation aan de .Haagsev'cg onder Amsterdam in de vroege mo». gen van 4 september. Advertrratt* IM.) Sa«rp«nd» pijnen ras brandend maagnar? Xur naem du toch RwsIm. Dis doven da murbrud dadelijk. Vele tienduizenden lijders aan brandend maagzuur verbreiden de roem van Renrjes. Ze zijn dan ook een ware uit komst - ook in de hardnekkigste geval len. En u hoeft helemaal niet in het onzekere te zijn over het resultaat, ze Bij de overval op het tankstation aan de Utrechtse weg droegen da mannen plastic feestneuzen en had den ze rode zakdoeken voorgebonden om herkenning te voorkomen. Zij vernielden de telefoonleiding en dreijden de pompbediende en een bromfietser, die toevallig kwam tan ken, Qtt zö 20 minuten in het ge bouwtje moeiten blijven, omdat z» anders „zouden worden neergescho ten", Bij onderzoek :bleek, dat een der mannen in een achter bet tank station lopende sloot was getuimeld. De recherche, die reeds zes wéken geleden ernstige verdenking - tegen het tweetal opvatte en hen liet ob serveren, kwam er achter dat een der huisgenoten de morgen van de overval een broek, een overhemd en een paar sokken had gewassen. Bo vendien kwam aan het licht, dat reeds twee uur na de overval de dadersde grijs gekleurde bestelwa gen bij een spuiter in Hiliegom met een licht groene kleur hadden laten overspuiten.' UTRECHT. Zondagavond ris np 75-jarige leeftijd overleden de heer H. Aroellnk, oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer en oud-secretaris van het Christelijk Nationaal Vakverbond, Hïj. werd enkele jaren geleden be~ notaid tot officier in de Orde ran Granje-Nassau. LONDEN Engeland zal in de komende winter nieuwe kernproe ven nemen in de buurt van Christ- maa-eiland in de Stille Oceaan. DR heeft de minister van Staat voor buitenlandse aangelegenheden, Allan Noble, volgen» een verklaring van het Britse ministerie van Defensie aan de VJG meegedeeld. De kernapparaten zullen op grote hoogte tot ontploffing worden ge bracht. Er zal te zijner tijd een be kendmaking komen over de omvang van de gevarenzone. Hierbuiten zal de radio-activiteit onbetekenend rijn, aldus de verklaring, -- De eerste Britse waterstofbom S.-iiSTSt^SïïSSÏi O» 5: werd in mei van dit jaar in de buurt w ee«e «nellen op j v(m chri,tass.eUandJ tot ontploffim gebracht. 314*. De schemering valt ai, wanneer de „Stel. 1» kU .a" weer ongeveer op gelijke hoogte van de Havik" korat. Weer talelt het machinegeweer, maar d« afstand Is nog te groot en de kogels komen is het water neer. Rob geeft bevel af te draaien om die scherpschutter aan boord van het pirfltenschip zo weinig mogelijk kznx te geven raak te schieten. „Ik vree* toch. dat wij het niet lang meer zullen volhouden," ragt hij tegen San- deman; „we zitten nog «Ijlen van Cornea af en er i» geen schip In 't zicht..." „Maar dan aal ik hat sons proberen." gromt de Amerikaan tn hij laat rich een geweer aanreiken. Het is een wapen van aen licht kaliber, maar voor een grote stand zeer zuiver. 22 Hugh haalde ongeduldig zijn schou- veel voorbedachte rade in"' Nu was het Quentin's beurt om zön broer aan te staren. „Grote be- ders op. „Ja, dat weet ik ook met mei, Hugh, je wil toch niet zeggen Maar als je het mij vraagt, weet je dat je hem verantwoordelijk acht 't evenmin. Psychose! Zoiets komt voor wat hij heeft gedaan?" maar niet zo uit d lucht vallen. Een Hug] zag er geschrokken uit. „Ik feit is. dat vader, tot een week gele- bedoel alleen. Quentin, dat je theo- den. nog hooit iets gedaan heef -, dat rie niet waterdicht is. Neem nou op krankzinnigheid tou kunner wij- die brief vjui dat meisje, die bij zegt de zen. En ik vind het een misselijk ge- te hebben "ontvangen." Ais" 't vader doe om hier te gaan zitten bewijzen niet was, zou je dat dan niet als dat hij gek is." een knap excuus beschouwen om „Je zal heel wat misselijker wor- voorbedachte rade uit te sluiten?" den als we het niet kunnen bewi»- „Een mens kan waanzinnig zijn." me. Dan kunnen we ook nog eens samen beraadslagen en hij zal zich niet op zyn tenen getrapt voelen al» ik eens een suggestie doe," Hugh knikte. „Dat is jouw afdeling du Hij stak een sigare op en rookte zwijgend, terwijl Quentin opbelde en voor die middag drie uur een af spraak met Howeson maakte. „Zo." zei Quentin, met een blik op zijn horloge, „dan zal ik proberen of ik Braddock nog voor de lunch te pakken kan krijgen. Om vier uur kan ik je komen vertellen wat ik bereikt heb. Een je thuis?" „Ja, ik blijf hier. Dc heb een paar dagen vrij genomen, dus zeg het als jeblieft als ik tets kan doen. Tot straks, Quent." Met een ongeluk kig gezicht liet hij zijn broer uit en ging hü terug naar de kamer. Het ochtendblad had het hele verhaal van Edward's arrestatie uitgebreid op oorpagina. Er stu»-.-* zelfs een bi ografie bij met een fc. van min stens twintig jaar geleden. Hugh kreeg tranen in zijn ogen toen hij er naar keek. Plotseling gooide hij de krant in een hoek en liep de deur zei Quentin. zet Quent. ..en toch vooruit plannen uit om met Cynthia te ea;>n lun- Hugh staarde hem aao. ,Gcd ja, je maken en ook knappe excuses be- chen. Het werd een treurig»! maal- zal wel gelijk hebben, "ft at een keu- denken." tijd. Ze hadden elkaar 's mort ens lo ze, Denk ie echt Quent, dat een ju- „En dan ineens een vlaag van Tefonisch gesproken en er w.ts niet ry zal geloven, dat hij waanzinnig waanzin krijgen?*' veel meer te zeggen. De tragedie is?" „Ik heb ér geen verstand van, wax nog te vers om er verstandig „Ik ben ervan overtuigd, voor een Hugh! Maar vind jij het dan allemaal over te praten of het onderwerp te man nvt vader''s verte a en. was die zo knap? Hij heeft zijn hoed er laten vermijden. Ze gingen bedrukt uit aanranarag al een waanzinnige han- ljggen. Niet zo'n best plan, fijkt me, elkaar, Cynthia naar haar werk, deling en wat er verder gebeurd is En die lippenstift! rij is de zakdoek Hugh naar zijn flat. maakt het helemaal duidelijk. Me- gewoonweg helemaal vergeten, Ie- Het was bijna vijf uur toen Quen- mand zal aannemen, dat iemand met mand die pas een moord heeft ge- tin terug kwam. Hu leek iets opg«- zijn karakter dat soort dingen doet pleegd, laat zo'n ding heus niet siin- wekter, ..Dat is voor elkaar," zei hij- als hij bij zijn volle verstand ie. Alies geren. Alleen n» een vlaag van waan- ^k heb het geval met Braddock be wijst er trouwens' op, dat hij niet uin. kan men zoiets doen. Ach Hugh, sproken en hij is bereid voor ons op wist wat hij deed. Zijn duizeling, zijn w* weten er allebei niets van. Wc te treden." gezondheidstoestand toen mj thuis moeten het maar aan de psychia- „Wat denkt hij ervan?" kwam, zijn ziekte en zijn ïicmkwur ters overlaten. Zij zullen er wel een -Hij ziet het niet zo somber i». onvermogen zich iets te nerinneren. verklaring voor hebben," Hij houdt er niet van op kt ankzin- Een normaal mens zou het gevaar Het beviel Hugh nog helemaal niet. nigheid te pleiten, maar in waarin hy verkeerde, hebben rage- maar het had geen zin er verder op kwestie lijk», het hem de juiste w' zie5; in te gaan. „"Wat doen we nu?" vroeg en niet moeilijk te bewijzen. Hij was „D«t begrijp ik," zei Hugh, .pnaar hij- hét er helemaal mee eens. dat vader verder kloppen er een paar duigen „Be stel voor Arthur Howeson op door Howeson onderzocht zou wor- met Sorannge v*n «jn deden Ujken te bellen om te vragen of hij vader den." krankzinnig, maar andere helemaal wil onderzoeken. Hij moet erg knap „Komt dat ook in orde?" niet. Je zegt dat hu het meisje geen *jjn. en hij kan xich begrijpelijk uit- ..Ja. dat is *t al. Howeson had ei' kwaad wilde doen toen hij_ haar drukken tegenover een jury. De ge- v««l belangstelling voor. Hij zegt zijn schreef. Maar waarom moest hy haar vangenlsautoriteiten zullen "hem wel afspraken voor morgen af en gaat dan op zon-idiote eenzame pjaats feten onderzoeken, maar we moeten ontmoeten? Ik weet wel- dat hij die zeif ook iemand nemer.." ontmoeting voor ons geheim wilde houden, maar dat hij toch wel ge kund. Een vlaag van waanrin kan ik me nog voorstellen, maar iemand naar een geschikte plaats lokkan om er je vlaag van waanzin te kunnan krijgen, gaat me te var. Er zit me te „Goed. Én wie verdedigt hem? doe Jij dat?" ..Nee, ik ben niet coed genoeg in die dingen, Ik voel me meer thuis in het civiele recht. Maar ik wou Brad dock vragen. Hij is e«n uitstekend ach-' strafpleiter as een goeie vriend van meteen naar vader toe. Hij beeft al toestemming van de autoriteiten en hij zal ook nog éven bij dokter Scolt aangaan. Hij is nog jong. maar hij maakte een heel bctrou ven re. prettige indruk op me. Je voelt d*t hij een man is op wie te kan reke- CWordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1