Zjoekow's verwijdering d: Westen kan machtsevenwicht handhaven met I.R.B.M. Robots van de ruimte i Post OORDEND OERAS Programma over Hongarije niet geheel bevredigend Ti$i£\££\/wl MMy i ;3 RADIO ÉN T V." LIKDOORNS ..Maiinowski: voorbode van agressie" r IJslanders kopen meer koelkasten NEEM ER EEN... DE PiJN IS HEEN! Dr SchoÏÏs lino-pads Vliegtuig stort neer bij Madrid: 21 doden Belangrijke prijsverlaging bij Albert Heijn Ca. 60 artikelen worden 5 tot 15% goedkoper Weer twee geheime zenders opgespoord SPROETJE SPARKS door ERANK GODWIN AVONTUREN VAN -KAPITEIN door Andrew Garve Dinsdan 29 oktober 1957 E vraag, v^at er met Zjoekow aan de hand is, kan. gevoeglijk wor- den tutgebreid tot die, wat er zich eigenlijk in de hele Russische leiding afspeelt. Het is duidelijk, dat het na de dood van Stalin ingezette proces van hergroepering en heroriëntering nog in volle gang is. Er is onrust, gisting, onzekerheid. Het collegiale bestuurssysteem, dat was gekozen om een einde te maken aan het gevoel van onveiligheid in da leidende kringen, ia gebleken niet op de situatie te passen. Een dictatuur zal zijn die van één persoon of zal niet zijn. Gedeelde verant woordelijkheid brengt altijd meningsverschillen mee; en de oplossing van meningsverschillen vereist Voortdurend compromissen. Het ontbreken van één vaste wil en één vaste lijn moet zich in alle .geledingen van de maat schappij doen gevoelen. Zo kan het haast niet anders of er bestaat een tendens naar herstel van de alleenheerschappij. Het is bestaan^oerwaarde en noodlot van het totalitaire systeem. En het ligt dan ook voor de hand, de uitschakeling van Zjoekow te zien als een verdere stap in de richting van Chroesftsjew's alleenheerschappij. Op deze alom geuite veronderstelling gaan wij dadelijk wat nader in. Allereerst echter dient te worden nagegaan of Zjoekow inderdaad in ongenade is gevallen. Zo zal het toch wel zijn. Aanvankelijk werd veelvuldig verondersteld, dat hij bestemd was voor een andere hoge functie, maar dan was de. procedure toch wel hoogst ongebruikelijk. De gewoonte in Rusland is immers, de benoeming van iemand op een hoge post te publiceren, vóór wordt meegedeeld dat hij uit een andere functie heengaat. Trouwens, de hele gang wijst op een verwijdering. De mutatie S« geschied bij afwezigheid van de maarschalk-minister. Het vertrek van deze naar enkele Oosleurope=e landen was een vervaarlijke gebeurtenis; van zijn terugkeer is nauwelijks melding gemaakt. Zjoekow is gevallen. Hoe diep. valt nog niet te zeggen: piaar het zou ons niet verwonderen als het hem evenzo verging als kort tevoren Molotow cn Sjepilow: verwijdering in geringe positie naar een ver punt. WAT betekent dit? Zoals gezegd, de constatering, dat Chroesjtsjew weer iets dichter tot de troon van Stalin is genaderd, ligt voor de hand; maar er zijn wel twijfelpunten, Het is bekend, dat Zjoekow de grote steunpilaar van Chroesjtsjew j* geweest in de beslissende strijd kortgeleden, die eindigde in de uitschakeling van de z.g. „anti-partij-groep". Zonder de maarschalk had Nikita het niet gehaald. Nu is de maarschalk afgezet als minister en waarschijnlijk verwijderd uit het paxtij-presidmra. Aldus is iemand heengegaan, die inderdaad Chroesjts jew had kunnen verhinderen, de laatste stap naar het dictatorschap te doen, maar die tot nu toe in hoofdzaak heeft gefungeerd als Chroesjtsjew's bondgenoot. En de vraag is, of Chroesjtsjew al zover is. dat hij het zonder hongenoten afkan. Hier ligt het beslissende punt. De mogelijkheid, dat de vijanden van Chroesjtsjew meer dan Chroesjtsjew zelf het ontslag vair Zjoekow hebben bewerkstelligd, lijkt ons niet geheel uitgesloten. Een dictator is noodge dwongen een eenzame figuur, maar het is niet geheel zeker 0f Chroesjtsjew al zo sterk is. dat hij zicb de eenzaamheid kan veroorloven. Er mag hierbij worden herinnerd aan allerlei berichten, volgens welke de positie van Chroesjtsjew tamelijk wankel is. Hij is een energieke en onscrupuleuze man, maar zeer geborneerd en zónder iets. dat naar het geniale zweemt. Zijn drankzucht is bekend, alsook zijn neiging, er allerlei onverstandige dingen uit te flappen. Zeer nadelig voor hem is. dat zijn landbouwbeleid het laatste jaar in een mislukking i& geëindigd, nadat bet door de buitensporige gunst van het weer twee jaar lang geslaagd had geleken. Twee jaar had de woestijn „gebloeid als een roos"; ditmaal echter schijnt de uitgeputte grond van de steppe te zijn verstoven op een wijze, die herinnerde aan een soortgelijk gebeuren dertig jaar geleden in de V.S, ER kan nog worden gespeurd naar andere verbanden. Binnenkort komen in Moskou de leiders van bijna alle communistische landen ter wereld bijeen. Men hoort de mogelijkheid opperen, dat er een nieuwe Kommfonn za[ komen. Zjoekow's populariteit in de satei- lietdanden en China is niet zo groot. Deze man was te licht geneigd, er, hij meningsverschillen op los te slaan. Gomoelka komt naar Moskou, maar als Zjoekow zijn zin had gekregen, was hij vorig jaar „doudgemept als een vlieg". De onderdrukking van de Hongaarse opstand heeit een slechte indruk nagelaten. Misschien gaan de onderhandelingen vlotter, du Zjoekow verwijderd is. i Nog een veronderstelling: Zjoekow was te zachtaardig tegen hef Vesten, f Het is te hopen, dat het een verkeerde veronderstelling is. Ze grondt rich op de opvatting, dat de Ru««j.*che politieke leiders zeer overtuigd /ij» van J dr militaire «nperioritelt van hun land en menen, dat daar ren brtcr gebruik van behoort ie worden gemaakt. Een aanwijzing in die richting eou de figuur van ZjoekowVopvolger zijn; de vechtjas Maliunw-U» bang voor-niet- en niemand ter wereld. Tenslotte mag aandacht worden be*teed «n het bericht, dat Zjoekow de geheime politie onder zijn departement wilde doen ressorteren. In dat ge val had hij de dïctatorsmacht voor het grijpen gehad. Üit deze gezichtshoek bekeken is de zaak weer teruggebracht tot een machtsstrijd, waarin Zjoe kow. als vóór hem Beria en de zogenaamde anti-partij-groep, het onderspit heeft gedolven. Hoe het zïj. de naaste toekomst zal stellig meer opheldering geven. Voorlopig echter schijnt ons voor het Westen weinig reden aanwezig om zicb over de gang van zaken te verheugen. JJ&n onverklaar- jbaar snel ver lopend zacktge- kleurd lichtspoor daar waar op een donker radar scherm de voor werpen te zien zijn, die hoog boven Siberië voortijlen, ti?as het eerste teken't Was het onheilspel lende signaal van een door mensenhanden gemaakt „he mellichaam", dat als een me- ceerd, weerden dat de Amerikaanse rege- 7j ring op de hoogte was van het met teoor met een snehieta van sUcces lanceren van 'n Russische in- wellicht 25000 km per uur op duizend kilometer hoogtevrij wel aan gene zijde van de dampkring voortsuisde. Een kleine staf van Russische ge- leerden en technici - wist dat kingen te Londen als inzet. wat daar op 't magische scherm Ru'ra. *fn I"eand i j t tRussische kunstmaan de lucht in. Dit ül$ een lichtende vlek. bewoog, nieuws veroorzaakte sensatie In de de reflex was van een peper- overtreffende trap en vooral ernsti- j„j ge twijfel aan de commentaren van fectioneerd wapenvemieti öe v_s> op jjet janCeren van „ra- ging op grote schaal keta". D* „Spoetnik" was met een van doelen op een on- b«z°n<ier Jcrachüge raket Er was geen tegenspraak of bagatelliseren, meer mogelijk. De Russen zijn met de ontwikkeling van langeafstandsraketten ver gevorderd. Zij hebben zelfs een voorsprong op de Amerikanen. Berichten van de laatste tijd over bespoediging van de pro jecten in de V.S. bewijzen dat. Enkele onderdelen van de Amerikaanse Strijd krachten zijn al jarenlang uitgerust met raketten, die een reikwijdte van drie- tot vijfhonderd kilo meter hebben. Het vermoeden bestaat dat de Bus sen echter reeds een voonaad raketten hebben, die elk een afstand van 2500 km kunnen overbruggen, teland naar het andere worden ge- De met zoveel ophef aangekondigde „rakets" met schoten. een bereik van naar schatting achtduizend kïlo- Qfschoon twee Amerikaanse jour- meter zal zo snel mogelijk geperfectioneerd worden nalisten enkele maanden vóór het om in produktie te gaan, zo deze IC.BAL al niet opzienbarende bericht over de „ra- in produktie is keta" een artikel hadden gepubli- Toch is het bepaald voorbarig de Russische voor- d, waarin ze met stelligheid be- sprong op het moment te overschatten. De machts- verhoudingen zyn minder verschoven dan menig een denkt. Want ook al beschikken de Amerikanen (nog) niet over een intercontinentale ballistische raket, xy zijn met de ontwikkeling van dergelijke projectielen voor middelgrote afstanden CDe Jupi ter en de Thor) reeds zover gevorderd, dat de pro duktie op grot* schaal er van niet lang op zich zal laten wachten. Met deze IJR.B.M, (Intermedium Range Ballistic Missile) raketten voor middel- grote afstanden kunnen de V.S. van hun voor uitgeschoven militaire bases af elk gebied van de Sowjet Unie bestrijken. Het militaire evenwicht, samen met de vrees voor een atoomoorlog de enige voorwaarde tot het behoud van een (zwaar) gewa pende vrede, of zo ge wilt koude oorlog, is dus stel lig niet definitief verstoord ten gunste van Rusland, Beide partijen kennen elfeaars krachten. Zij zullen zich wel tweemaal bedenken een offensief te be ginnen met een wapen, dat ook in de arsenalen van de tegenstander ligt opgeslagen. tercontmentale raket, was het ant woord van de meeste autoriteiten in de V.S. op het sensationele nieuws afwijzend. De Russische mededeling werd grootspraak genoemd, een zet op het schaakbord van de koude oorlog met de ontwapeningsbespre- in de ,.7, hoogste luchtlagen gebracht; de Rus- waarschijfttij k: verre sen moesten nu dus ook in staat afo£attd ZOU zfn uiter- worden geacht een ballistische raket d« „Jupiter" „I_ x. vah de grond te krijgen, die al dan kaanse troevt Ste juncite woraen. met voorzien van een explosieve A- projecttrien. Vorige week werden er met succes op- rVfl-p -nhtrht rn.net in Of H-ladinc boven de damnkrins? n,«uw proeven Benomen met dit projectiel, dat door ue~e VlUCtlz moei xw ol n laaing uoven ae aampKrmg DoWm v.wat)ende«VandIse Weraher Von Btzun voor een vin de belangrijkste Amerl- \juni van de laatste zomer heb- Iben plaats gehad tussen een startpunt in Oost-Europa en \een doelgebied in noordoost i Siberië, i De Russen zwegen. Pas eind augus- 1 tus van dit jaar sprak het persagent- schap Tass ov«*r geslaagde proefne- mtngen met de „mezhkentinental - i nayaballistischeskaya xaketa". Het geheimzinnige hemellichaam werd |voor het wereldforum geiden tifi- !ceerd. De Russen zijn doorgaans niet royaal met het bekend maken van vorderingen op het gebied van de wapenproduktie. En ook op de ■onthulling van het lanceren van de raket met de bijna niet uit ta spre ken naam, volgde een serie vage ge gevens: ..De afgelegde afstand van het projectiel was enorm, de hoogte, zonder voorbeeld, de snelheid zeer groot en de precisie zeer goed." deel de Tass triomfantelijk mee. Die ge gevens, hoe summier ook, vormden het halve woord waar de góede ver- staander genoeg aan heeft De Russische xaketa" behoorde tot de categorie van raketten die in de. Verenigde Staten kortweg met IC. B.M. (Inter Continental Ballistic1 Missile) worden aangeduid, dat wil] zeggen projectielen, die ais een ar- tilleriegranaat volgens een van tevo- i ren berekende baan van het ene vas-1 naar elk punt op aarde zoü kunnen vliegen! het Amerikaans? leger werd ontwikkeld. DE NCRV heeft gisteravond de flER traditie getrouw voert Hongaarse opstand herdacht - - - - met „De nacht viel opnieuw over Boedapest", een hoorspel met het karakter van een documentaire. Joop Simons, de samensteller, heeft ongetwijfeld knap werk verricht door uit radio-berichten, die een jaar geleden van vrije en cn vrije zenders werden opgevangen, dit boeiend pro gramma te com poneren. Het gaf aan de hand van ionter feitelijke mededelingen een overzicht van de verwarrende ont wikkeling fn die spannende dagen. Met als trieste climax de laatste wanhoopskreet van de vrije radio Györ. de f Advertentie t M 1 EELTPLEKXEN KNOBBELS Formosa verklaart: optreden zou kunnen zyn waar Aziatische troepen zouden word ingeschakeld. Maiinowski was de man. die het j leegroven van de industrie van i Mandsjoerije na de Japanse capitula- 1 tie heeft geleid. Hij was ook de gro- te man achter de schermen bij de i Koreaanse oorloc. BfSrJwm TAIPEH (Formosa) Een natïo- aalistisch-Chinese deskundige inza ke Sowjet-aangelegcnheiden heeft verklaard, dat de benoeming van maarschalk Maiinowski als Sowjet minister van Defensie veel belang rijker is dan de verwijdering van maarschalk Zjoekow van die post. Tsjoe Sjin-cün, die het hoofd was van de Russische afdeling van het nhchtinsenministerse in Tsjoengkihg ten tijde van de oorlog, zei, dat de bevordering van Maiinowski de •voorbode van een agressief militair Dr, ScholVs Zino-pada geven on- middell$k verlichting van de pijn van likdoorns, eeltptekken en knobbels. Geeu ander middel i* zo doeltreffend, veilig «n zo eenvoudig. FI. 0.75 en fl. 1.20 p. pakje. Verkrög- baarbij SchoII depóts apothekers, drogisten en SchoII s ftoofddepöt. Utrechtsestraat 50. Amsterdam-C. KOPENHAGEN De uitvoer koeikasten naar IJsland vertoont een snel ging. Temperaturen veertig graden onder laag voor het goed venstniddeïen. Een temperatuur van vier graden Eelt plekken^hnobbeia Zarju* likdoorns boven nul. zoals in een koelkast i mogelijk is. levert aanmerkelijk be- tere resultaten. IJsland en Alaska HX J i t t t 1 toenemende stij- iSfi en van omstreeks JTlf [.tg] 1 JA Jammer was het alleen, dat wc die kreet niet m de oorspronkelijke taal hoorden. Hiermee is dan met een de zwakke t slee gesignaleerd van deze overigens verdienstelijke uitzending: zy was louter recon- stiuctie. nergens werd gebruik ge maakt van authentieke opnamen, die toch zeker wel voorhanden zul len zijn. Toegegeven: Hongaars is voor ons *n onverstaanbare taal. De radio beeft echter mogelijkheden genoeg om de bewogenheid van zo'n vreemd® taal tot haar recht te doen kranen in korte flitsen, waarop de vertaling kan volgen. Als ik me niet vergis hebben de vrije Hongaarse zenders zich boven dien ook van het Duits en het En gels bediend. In de fragmenten uit nieuwsuit zendingen stoorde de ..namaak" na tuurlijk minder dan die uit rede voeringen. 2k had de indruk, dat Louis de Bree het karakter van Imre Nagy, volgens de foto's een nogal goedmoedige beer, in zijn voordracht vrij zuiver wist te tref fen. Met de Kadar van Rob Ge- raerds en de Mindszenty van Daan van Ollefen vas dit met het ge vat De totaalindruk van 't in op zet voortreffelijke programma werd hierdoor verzwakt. H. S N de Sowjet-Unie zijn thans 27 televisie-stations. Dtt aanrol zal 1960 tof op z"n minst 100 zyn uit gebreid. aldus Radio Moskou. De oj- I ficiele staatszender deelde ook nog mee, dat onlangs is begonnen met de produktie van toestellen uier beeldschermen raw 1 -m2. Heerlijk roer het collectief kijken Federatie van Algemene Drank bestrijdersverenigingen .,De Blauwe Maand"_ in november een speciale actie voor de drankbestrijding. De VARA ondersteunt deze actie door 'n uitzending onder de titel „Wij laten^ de zaak blauw-blauw" op za terdagmiddag 2 november. In dit door Kees Schooncnbeig samenge stelde programma kunt u gesprekjes horen met jongeren uit verschillen de kringen, die vertellen waarom zij geheelonthouder zyn, HET Radio Filharmonisch Orkest voert vanavond de Tweede Symfonie van Anton Bruckner uit, onder leiding van Bernard Haytink. Het werk werd vroeger door de orkestmusici wel de pauzen-symfo- rue genoemd. De grote pauzes, die de muziek onderbreken om de spanning van de stilte als contrast te gebruiken, zyn immers hier evenais m de latere composities van Bruckner reeds aanwezig. H. I. 3 50—10 UUr). Op de andere zen der Om 10.15 de nieuwe rubriek „Operafacetten". om 11,20 de tweede causerie van Ton de Leeuw over experimentele muziek. De tele visie brengt om 9 uur een van de eerste films van het vermaarde Britse duo Powell en Pressburger: „Life and death of colonel Blimp". Kolonel Blimp was de in de oorlog in Engeland zo populaire caricatuur van de beroepsofficier, een schep ping van de vermaarde caricaturist David Low (9.00—11.05). MADRID. Niet ver van Madrid is een passagiersvliegtuig neerge stort» AUe 21 Inzittenden 17 pas sagiers en een bemanning van vier hebben de dood gevonden. Het toestej een DC-3. was van Tanger on weg naar de Spaanse hoofdstad. Het behoorde aap de Spaanse luchtvaartmaatschappu Iberia". Het vliegtuig wilde een noodlanding maken, maar er raak te een motor in brand, waarna het toestel neerstortte tussen de plaat sen Arganda en Getafe, 20 km van Madrid. A/f AG ik vandaag rie post even, aK doen? Lezeressen en tesers ucn dit dag blad hebben my, in dc afgelopen week, weer allerlei levenservaringen opgestuurd, onder het motto „mis schien zit er een stukkie in". Ik ben daar erg dankbaar voor en doe van avond. maar eens een paar van die brlenen open. Een onderwijzer tracht een klein jongetje het begrip „«tam van een werkwoord" bjj te brengen. ,,'t Is heel eenvoudig", zegt hij, „J* zet er gewoon „ik" voor. Werkwoord.- vliegen. Stam: ik..,?" „Ik vlieg", antwoordt het jongetje. „Moei, hoven?" Jk loop?" „Plagen?' Jk pesf. De directeur van «en fabriek, die keukenliften vervaardigt,' krijgt een als lastig bekend staande arbeider by zich, die om een onderhoud heeft gevraagd. De man gaat gitten, kijkt zijn baas aan en vraagt: Hoe vin j(j mij?" „Wat bedoel je?" ,Jk bedoel vin je m(j een ge schikte vent Of vin je my een rot vent?" Zonder een ogenblik te aarzelen zegt de directeur: Jk vin jou een rotventu: En als de arbeider hem verbluft aankijkt, voegt hij er aan toe: ,Mijn vrienden, a»e vind ik aardig. Maar mijn vrienden kunnen geen Uftjes maken. En j\j wek Daarom moeten we het maar doen met el kaar, vind je niet?" Hij vermeldt er by: Jk heb nooit meer fast gehad, met die man" By de portier van Artis meldt zich 's middags, om een uur of vier, een meisje van zes jaar. Ze heèt An neke en ze is haar vaderhaar moe der en haar zes broertjes en zusjes in de tuin kwijtgeraakt. „Ga maar in mijn -tokje zitten ze„', de portier„Want als se weg gaan, dan moeten ze hier tóngs". Maar het wordt vijf uur. Het wordt half zes. En Anneke's familie is nog altyd spoorloos. Eindelijk Artis staat op slui ten gaat de telefoon. In - een Noordhollands dorp, zegt een opgewekte mannenstem: ,£eg, is -mijn Anneke soms daar?" ja, die sit at een paar uur te wachten", antwoordt de portier met enig verwijt in zijn stem. Waarop de man zeg:: „Dat ktopt dan precies. Ik dacht al. toen we terugreden in de wagen, wat zitten we ruim," KRONKEL. STEENWUK. In de ouderdom van 74 jaar is maandagmiddag over leden de heer H. de Vrootne. oud-lid van Gedeputeerde Staten en oud- waamemend-commissaris der Ko ningin in Overyssel. De heer De Vroome had zitting in de gemeenteraad voor de SDAP van 1919 tot 1941 an na de oorlog m de „nood-raad". (Advertentie IM.) HOOGEVEEN Opsporingsamb tenaren van de R.T.T. hebben in samenwerking met de gemeentepoli tie de clandestiene zenders „Huisves ting" en „De Baanbreker" opge spoord e» in beslag genomen. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen de 35-jarige J. A. 2"-jarige J. P. Een aanzienlijke prijsverlaging voor de groep kruidenierswaren is dezer dagen door de directie van. Albert Heijn N.V. aangekondigd. Deze prijs verlaging. die voor de desbetreffen de artikelen van 5 tot 15 bedraagt, heeft tot gevolg dat het prijspeil van het kruidenierswaren-pakket zal da- len- Een drietal overwegingen hebben tot dit vérstrekkende besluit geleid: In de eerste plaats heeft men het vertrouwen, dat de prijsstabilisatie- poütiek van de regering voor het komende jaar zal slagen en dat een verdere stijging van het kostenpeiT voorkomen kan worden. Tevens ver wacht men dat de reeds lang ver wachte daling van de grondstoffen- prijzen. zich de komende tijd zal doen gelden en neemt men. het risico hier op vooruit te lopen. De derde overweging is geweest, dat V- en de men vertrouwt de verdere daling i van de toch al kleine winstmarges, die het gevolg ztl zijn van. deze prijs verlaging, op te kunnen vangen door de verwachte verdere stijging van. de omzet en door verdere verhoging van de produktie in de fabrieken, zowel als in de winkels. Alles bijeen heeft gemaakt, dat de leiding het er op gewaagd heeft deze belangrijke wissel op de toekomst te trekken. De heer G. Heijn. voorzitter van d« Raad van Bestuur van dit bedrijf, gaf als zijn commentaar: ..Wij zün er ons volkomen van be wust. dat wij met deze prijsverla gingsactie thans een groot risico ne men. De grondslag van onze prijspo litiek ts het streven de Nederlandse huisvrouw van kwaliteitsartikelen te voorzien, tegen zo laag mogelijke prijzen. Wij menen dat het consu mentenbelang zowel als on d erne- mingsbelang hiermee gediend wordt. Daarom zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet" OlbTtRt 70CH DATDOtUHtRb DtlOtTOnMnifcT HunnenvooRbPtl. rtou rtijn haar £tnbf nen t £r Tu&n&is wtuPt&tumRijK OtwOROtn 3143. rirclil begrijpt dat dit zijn laatste kans is, want als het helemaal donker is zou de „Ha vik* er toch nog van door bunnen gaan. Hij geeft de man achter het machinegeweer opdracht te probeten het tuig van de „Harik" kapot te sehie- t*n. Grijnzend volgt de man dit bevel op «n be* psalt nauwkeurig richting en afstand. Maar op hetzelfde moment ligt Sandeman aan board van de „Havik" klaar om de schutter onder vuur te nemen. Hij mikt lang en nauwkeurig, haalt dan de baan over enhoort even later een kreet van ach rik, dia afkomstig moet rijn van de schut ter aan iAn d« .Stella M<nDat ook zo, want de man is m zijn linkerbovenarm, ge raakt. Van de verwarring, die onder de opvaren den van de Steil» Ma na" is ontstaan door dit welgemikte schot, maakt Rob gehruik om de af stand weer Hink te vergroten. 23 bominslag gehad. Hy zei niets, hy maakte alleen een paar aantekenin- met Scott 1 op geen enkel punt verschil van me ning." „En die flauwte op die bewuste middag? Had die volgens hem dezelf de oorzaak?" „Daar liet hij zich niet over uit. langere observatie nodig heeft, maar dat hij in dit geval niet aarzelde zyn conclusie mee te delen, dat het een voudig geen enkele zin had ermee te wachten. Hij bad zelden een mens gezien, die zo uitgebalanceerd en zo gezond was." „Dat klinkt nogal positief. Waren de andere artaen net met hem eens? „Volkomen. Ik heb het er natuur lijk ruet zo bij gelaten. Ik heb Ho- weson gevraagd hoe hij dan die mo menten van geheugenverlies er- klaart Hij zei, dat hij ze als gewone HOOFDSTUK 3 flauwtes beschouwde, waarschijnlijk „Mooi. Wat ze; hij ervan?" Hugh en Cynthia deden de volgen- £et gevolg van overwerktheid en wat „Heel weinig eigenlijk. Hij vroeg de avond vruchteloze pogingen zich te v zon eri °at I j'I" me een paar dingen over de familie voor een radioprogramma te interes- nen daaraan toegeschreven sonaen en zo. Ik heb hem over tante Harriet seren toen, om half tien ongeveer, ^'^den. Hij heeft dit ook uitvoerig erteld en '1 ooi nog even over die een auto voor de deur stilhield. Met ir,et Scott besproken en ze naaaen een zucht van opluchting zette Hugh de radio af. „Dat zal Quent zijn," gen. Die hoofdpijnen heb Ik natuur- zei hij en hij ging naar de deur om lijk ook vermeld en die momenten hem binnen te laten, van geheugenverlies vorige zomer. Het leek wel of Quentin mager- Die tremgeschiedems interesseerde der geworden was, dacht Cynthia me- •- - - hem nog het nwecte. Voor morgen- delijdend. Zijn gezicht was grauw ^*ie Je> *.e hebben alleen avond negen uur heb ik weer een van moeheid. ^an vader, dat hy toen inderdaad, afspraak met hem gemaakt. Dan kan „Hugh." zei hij toonloos, ,.ik ben Hauwgevallec.is.Howeson neemt aan, ik zijn voorlopig rapport komen ha- bang dat ik nogal schokkend, nieuws dat hem wel iets overkomen zal zyn, len. Dsama kom ik regelrecht naar voor je heb." de gevolgen, die Scott weet jou." Zwijgend wachtten ze af. zich pre- beschreven heeft, maar hij blijft er „Fijn. Zeg, Quent. dit gaat een parerend op de komende klap. töcb b.v- d®t het puur hchametijK macht geld kosten, hè? Ik heb onge- „Howeson zegt, dat vader absoluut J00®* geweest en niet het resui- veer vijfhonderd gulden. Die kun js normaal en harmonisch is." .f*11 psychische afwijking. 1 krijgen natuurlijk." De anticlimax was zo groot, dak twijfelt er bovendien aan, dat «n ..Ik heb ook wel Iets," zei Qu*nt, Hugh moeite had niet in lachen uit fteuwte^ van dien aard tien minuten „m&ar het ia lang niet genoeg. te barsten en te zeggen: .Nee maar, geduurd kan hebben. Waar hy abso- Het huis zal verkocht moeten wor- wat verschrikkelijk." zeker van i* en waar ze allernari den," Hij beheerste zich .echter en vroeg ze^er van z1!n dat bV) °hmogelyk „Dat zal wel het enige zyn wat er- ernstig: „Hoe is 't gegaan. Quent?" T®*™ ge^rgd kan hebben ron- op zit. Het "et er toch niet n**r „Zoals je weet, is Howeson van- °cTrT er. iets van te. r^013 uit, dat hij het nog nodig heeft. Ar- morgen naar Essex gegaan. Hij heeft Hugh krukte en weerhield zich er- me kerel» Zou Ik hem mogen bezoe- een lang gesprek met Scott gehad en v?° *egg«n,.dat hij van hst herin ken, denk je?" alle gegevens verzameld die hij no- aan overtuigd was geweest an „Dat zal wel. Maar ja kunt beter dig had om zich een mening van va- vaders normale geestesgestelö- een paar dagen wachten, dan weten der'g lichamelijke toestand te kun- bei«- Howeson verder nog emg we wat meer." nen vormen. Daarna heeft hü een commentaar? „Ik ben vanmorgen aan een. brief consult gehad met de twee gevan- „Nee, niet veel Hij zei, dat het bul- voor hem begonnen. Verdomd moet- gemsdoktoren (een van hen is ook ten zijn beoordeling lag te gaan ver- lijk. Je weet haast niet wat je moet psychiater) en tenslotte heeft hij va- onderstellen wat er gebeurd kon zyn- zeggen. Hoe gaat het nu met Trudie?' der alleen onderzocht. Het achynt Maar ik kon merken, dat het hele ge- „Bc heb m'o boeltje naar het La- een heel ingewikkelde, langdurige ge. val hem bevreemdde. Hij zei. dat hij vendelhms overgebracht voorlopig, schiedenis te zijn. waar ik geen Idee de indruk had, dat vader totaal geen Ze kan daar nu niet alleen zijn en ze van had. Vader is op alle mogelijke gewetenswroeging had en hem ie- wil niet weggaan. Ze houdt zich heel manieren getest en heeft een gewei- mand toescheen die in alle opzichten goed, noet ik zeggen. Hoe neemt dige hoeveelheid vragen te oeant- de waarheid sprak» Ik heb hem erop Cynthia het op?" woorden gekregen. Eerlijk gezegd gewezen, dat deze uitspraak ona nwt „Ze is er kapot van. Maar te ge- heb ik de technische uitleg niet be- veel verder zou helpen en daar was looft het niet." lemaal begrepen maar er is geen hij 't uiteraard mee eens. Toch vond „Wat gelooft ze niet?" twijfel aan dat Howeson zo grondig ik het nrettig, dat hij het zei... „Ze gelooft ateta. Ze zegt eenvou- mogelijk te werk ib gegaan. En dtt ia Quentin zuchtte en keek verslagen dig. dat vader het niet gedaan kan dus zijn uitspraak: dat er niet alleen naar de grond. „Dat is het du?, heoben." geen spoor van waanzin bij vader Hugh. Je begrijpt zeker wel. dat een Quentin glimlachte wrang. „Merk- aanwezig is, maar dat hij zelfs in pleidooi voor ontoerekeningsvatbaar waardig zo weinig respect vrouwen een uitstekende geeste! ke conditie heid met door gaat" voor bewy«materiaal hebben," verkeert. Hii zet. dat ht verkeert Hy zei, dat hy meestal een (Wordt vmzvolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1