5,De situatie in Hongarije is niet hopeloos zegt Anna Kéthly I Correctie bij N.S. géén hoger tarief Dappere vrouw richt appel tot geweten Socialisten besluiten Gaillard te steunen WYBERT OORDEND OERAS. Twee maximum-prijzen bij televisie-quiz Verkeer eist vele doden Vrijheidsstrijd der Hongaren herdacht haast duurdere 1 ook goedkopere trajecten RADIO ENT.V. j Ministers in Israël j aan beterende hand Op verhoging van AOW werd reeds voorschot verleend Schilder als een man van 't vak: Cetalac! VAN CETA-BEVER door Andrew Garve wXAR AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Maandag 4 november 19." Orn K'.tf uoor h<i?j se cc ft sater- dagavond arriveerde mevrouw Anna Kéthly met een Constel- i lation van de SAS op Schiphol De heer Hans ftJozer, internatio- naai secie'am van de P.v.d.A. i it'fls fer begroeting op de Am* sta da tune luchthaven aanwezig. (Van een onzer redacteuren) SCHIPHOL Zaterdag j.l., vrijwel precies een jaar nadat opnieuw diepe duisternis over Hongarije daalde, kwam Anna Kéthly "uit Boedapest door de duisternis van de avond naar ons land. Ze kwam van Stockholm. S11 filv5r3ruz« Constellation van de Scandinavische luchtvaartmaatschap pij peed om 18 uur 25 langzaam in het schünsel van het restaurant van het vliegveld. Net zo zilvergrijs was het haar van de vrouw, die even later het trapje afdaalde: een vrouw van 69 jaar, met een gelaat, dat jong it, ondanks de sporen, die het leven er op heeft achtergelaten; een Hon- vrouw, die geboren werd in een tijdvak en in een land, dat haar nooit tot rust liet komen; een vrouw, die door ontelbare Hongaren, zowel in, ais buiten Hongarije als „hun" Anna Kéthly wordt beschouwd. Één van die Hongaren, de dichter Karoly Dekany, gehouden in de vrije wereld, zoals 'zy, was naar de Amsterdamse luchthaven gekomen om van zjjn ge voelens blijk te geven. HU bood haar bloemen aan op .het moment, dat voet zette op Nederlandse bodem. Weer even later: Anna Kéthly, de Hongaarse arbeidersdochter, die ir het (nu Tsjechische) Kaschau ken nis maakte met de socialistische be weging, die xn 1522 lid werd van het Hongaarse parlement, minister van Staat in de vrye regering van Imre Nagy, zit achter een tafeltje in het restaurant van Schiphol. Een vitale vrouw in een sobere, donkergrijze wollen, japon, die geen spoor van vermoeidheid -vertoont na de vlieg reis vanuit de Zweedse hoofdstad. Een levendige vrouw, aan wie de klare, af en toe vonkende ogen het opmerkelijkste zijn. Een aardige vrouw, die van een vluchtig gesprek met een paar verslaggevers iets "weet te maken, die ernstige antwoorden op de .uiteenlopendste vragen kruidt met politieke kwinkslagen. Een dap pere vrouw, die niets van ha,ar moed verloren heeft, al zag zij dan tot tweemaal toe de jonge Hongaarse vrijheid.^verpletterd worden door een verachtelijke soldateska. Een vitale vrouw: men ziet Anna Kéthly niet In het" minst haar leef tijd aan. ondanks de vervolgingen door Fylkruisers en Nazi's, ondanks haar ruim vierjarige gevangenschap in de kerkers van de communistische politie. Haar stem is zacht, maar duidelijk en zeer nadrukkelijk:. Een levendige vrouw, die blijk geeft de politieke ontwikkeling In de wereld met de grootste opmerk zaamheid te volgen, die met enkele rake opmerkingen, de huidige eco nomische situatie in Hongarije weet te schetsen, die met hetzelfde, ver bluffende gemak spreekt over de po sitie van de Verenigde Naties, de vroegere Volkenbond en de jongste rede van Kadar, welke zij uit het hoofd kan citeren. Een aardige vrouw, die een on bescheiden vraag naar haar huidige AMSTERDAM Zondagmiddag is in Amsterdam, ter afsluiting van een reeks bijeenkomsten in verschillen de plaatsen, de Hongaarse vrijheids strijd van vorig jaar, officieel her dacht in een bijeenkomst m Krasna- polsky. gevolgd door een kransleg- iring bij het nationaal monument op de Dam, By beide plechtigheden was mevrouw Anna Kéthly, oud-minis ter van staat van Hongarije, tegen woordig. Koningin Juliana had goedgevon den, dat de Hongaarse verzetsvlag, haar vorige, herfst door een vrij heidsstrijder-aangeboden, jowel tij dens de herdenking in Krasnapols- ky als tijdens de kranslegjgmg werd opgesteld. Een vlaggewacht van het ere-peloton van de voormalige B.S. bracht het dundoek van het konink lijk paleis naar de zaal. Na afloop van de bijeenkomst daar trok men met deze vlag voorop naar het natio naal monument, waar geüniformeer de leden van het Veterarsenlegioen Nederland de erewacht hadden be trokken. In belde bijeenkomsten werd het Hongaarse volkslied ten gehore gebracht. Na de kransleggmg ■werd een minuut stilte in acht ge nomen. verbindingen met Hongarije zeer beleefd weet af te wimpelen, maar die dan met een diplomatieke tact, om de goede stemming niet te be derven, een paar staaltjes ten beste geeft van de humor, die het Hon gaarse volk niet tegelijk met zijn vrijheid heeft verloren. „Weet u het verschil tussen een democratie en een volksdemocratie?" vraagt zij. „Dat is hetzelfde verschil als tussen een buis en een dwang buis." „Weet u het verschil tussen een burgerlijk idealist en een socialis tisch realist? De burgerlijke idealist gelooft aan de wederopstanding na da dood, de socialistische realist ge looft, dat hij na zijn dood gereha biliteerd zal worden." Haar ogen lachen, maar de diepe ernst van heel haar persoonlijkheid wijkt geen seconde. Een dappere vrouw, die 2éér be slist verklaart, dat de toestand in Hongarije geenszins hopeloos is, maar ook: een vrouw met werke lijkheidszin. die de vraag, of het in Hongarije nogmaals tot een opstand komen zal, beantwoordt met: „Ik hoop van niet, want dat zou gelijk staan met een zelfmoord!' Of het waar is dat Imre Nagy de hulp van de Russische troepen heeft ingeroepen? „Nee", zegt Anna Kéthly, „een on derzoek heeft ondubbelzinnig uitge- wezen, dat Gerö dat gedaan heeft en dat men het Nagy slechts in de schoenen heeft geschoven." A'iet in de steek gelaten ..Voelen de Hongaren zich door het Westen in de steek gelaten'''" „Er zijn wel enkelen die zich in die geest uiten. Veelal personen, die slechts zeer zijdelings aan de op stand hebben deelgenomen. De al gemene opinie is het zeker niet.' Is u iets bekend omtient het lot van Pa] M'aleter? „Er zijn sterke aanwijzingen, dat hij zich nog steeds in een ge van ge-1 nis te Boedapest bevindt." Vond de opstand van 17 juni i 1953 in de Duitse Oostzone, weer- klank m Hongarije? „Ja. sterke weerklank. En niet aüeen die. maar ook het,verzet in Tsjecho-Slowakije en m Tiflxs en de opstand in Poznan. Juist de ge beurtenissen in Polen, zijn de directe aanleiding tot dc Hongaarse revo lutie geweest, wier diepere ooi-zaak natuurlijk daarin moet worden ge zocht. dat de situatie volledig on houdbaar werd. Bestond er een tegenstelling tussen het streven van sommige ra den en het streven van de regering Nagy? „Geen tegenstelling. Maar er heerste de grootste verwarring m het land en de verbindingen waren verbroken. De regering was niet in staat aan raden als die in Györ of Miskolc haar wensen kenbaar te ma ken. Zij traden op eigen houtje op en daarbij wel eens op andere wijze dan de regering-" Hoe komt het, dat de heropge richte socialistische vakbonden toen de revolutie nog maar drie dagen oud was. een proclamatie uitvaar digden, waarin zij verlangden, dat de wapens zouden worden neerge legd'' Die oproep heeft ook in Honganjf aan ernstige kritiek blootgestaan Velen hebben opgemerkt, dat men de waoens niet moest neerleggen eer de vijand definitief verslage) was. Ook dit soort dingen moet mei. op rekening stellen van de algemen' verwarring." Wal nu Wat kunnen wij nu nog voo Hongarije doen? „Er zo krachtig mogelijk op blij ven aandringen, dal de resolutie.- van de V.N. inzake Hongarije ook werkelijk worden doorgevoerd ei dat het niet zo gaat ais met de re soluties van de oude t'olkenbond Anna Kéthly antwoordt rustig maar zonder aarzelen. Uit elk woord dat zij spreekt, blijkt haar onwan kelbaar geloof in de Hongaarse zaak. waarvan zy thans een der belang rijkste pleitbezorgers is geworden. Met geestdrift en vreugde consta teert zij, dat die zaak thans overal ter wereld in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan en daaruit niet door andere grote gebeurtenissen is verdreven. „Ik houd het voor mijn hoogste plicht", zegt zij eenvoudig, „die be langstelling in de wereld gaande te houden." Na 52 jaren van strijd is zij nog alti.even strijdlustig als zij was. toen zij als jongmeisje haar levensroeping vond in het secreta riaat van de socialistische vrouwen bond. Zij staat nog altijd op haar post in de voorste rijen. Haar geest drift is onverzwakt, ondanks de bit tere teleurstellingen, die zy bij haar rusteloze activiteit heeft ondervon den. Het licht, dat uit haar ogen straalt, werpt een schijnsel op het smalle pad van het Hongaarse volk, dat in duisternis wandelt. Een kleine vrouw, die per vliegtuig door de we reld reist om haar stem te verheffen tegen onrecht en onmenselijkheid, die appelleert aan het geweten... (Van een onzer redacteuren) UTRECHT. „Het feit, dat men .sedert 3 november j.l. op eea aantal trajecten van 8e Nederlandse Spoor wegen een hogere prils betalen moei, (s niet het gevolg van een tï- riefswyzifing, doch van een aantal correcties btf de tariefberekenlng, noodzakelijk geworden door de uit breiding van het aantalhalten cn stations". Aid as deelde men ons van de zb'de der N.S. mede, toen wij om nadere Inlichtingen verzochte»- Deze correcties hebben oolc, op ,'o aantal andere trajecten," tot een prysverlaging geleid. Over het ge hele net genomen vallen de verho gingen en verlagingen tegen elkaar weg, De N.S. werken roet «en zoge naamd degressief tarief, hetgeen zeggen wxl, dat men per kilometer minder betaalt naarmate, men een- grotere afstand aflegt. Bij de bere kening van de vervoersprijs tussen twee stations wordt de afstand in kilometers afgerond. Wordt nu een nieuwe halte toegevoegd zoals b.v. het nieuwe station Amsterdam- Sloterdijk op het traject Amster dam C.S.-Baarlem, dan heeft men niet meer met laatstgenoemde af stand te maken, doch met de afstand Amsterdam-C.S, Amsterdam-Sin ter dijk plug de afstand A'dam—S!o- I schap onder het bewind van kosi werd ondervraagd. i SUEZ De 11.134 ton grote Belgische tankboot „Congo", welke dinsdag in aanvaring is geweest met het Britse vrachtschip „Shillong". is zondag door twee sleepboten door het Suez-kanaal gesleept. rWEE van de Pij/ deelnemers aan de t.v.-quiz „weet wel wat je waagt" hebben zaterdagavo-nd het maximum-aantal zilveren guldens gewonnen: tweehonderdachtenzesitg. Een van de winnaars stelde het geld spontaan beschik baar voor de VAR A-speelgoed- actie. Dat was met alleen een mooi gebaar, ook een prettig bewijs dat guldens (e.g. knikkers) niet iwoazakelijk zijn. om dergelijke spelletjes tot een plezierig succes te maken. Bet was overigens typerend, dat geen van beide win naars hei antwoord wist op de pot- vraag, die toch eigenlijk een Neder lander met een redelijke algemene ontwikkeling niet met de mond vol tanden zou mogen zetten. Maar dot Alphonse Diepenbrock voor veel van zijn landgenoten een onbekende ftguur is zal wel op rekening van ons intellectualistische onderteys geschreven moeten worden Overigens is quizmaster Theo Eerdmans er op vooruit gegaan. Hij benadert de mensen op een sympa thieke, toch aiet té breedvoerige manier. De kanarie-kenner, die het met een van de antwoorden niet eens was. stelde hij onmiddellijk de mogelijkheid tot rehabilitatie in het vooruitzicht. Als geheel was het een foede ontspanningsavond, zaterdag. Iet de tweede aflevering van „Hommeles" werd het hoge peil van deze muzikale komedie bevestigd Na afloop was er een heel leuk grapje van Wim lbo, die een nieuw wasmiddel introduceerde. fllSTERAVOND heeft AnnaKeth- v-* ly de film „Hongarije in vlam men" ingeleid. Zij deed het met 'n aangrijpend speech je, dat door de vlammende ogen van deze tegelijk zo ernstig en zachtmoedig lijkende gedinsting eerde vrouw extra kracht kreeg. De film zelf was een boei end en indrukwekkend vermaan aan de vrye wereld, voor zover het de beelden van. de revolutie-dagen, be trof Wat daaraan vooraf ging was even pijnlijk. Het heeft me be vreemd, dat de NTS er vrede mee kon hebben, dat de heer Horthy als een braaf man (Hitler moet er ook 70 over hebben gedacht) werd voorgesteld. Historie-vervalsing wa ren ook de opnamen van het ge lukkig levende landvolk Graaf Karyoli, de democratische staats man die zijn volk na de eerste j wereldoorlog maar even dp weg naar 'n weikelijk vrye toekomst heeft mogen wijzen, heeft het leven van de Hongaarse boeren, die in de jaren '20 nauwelijks meer dan 1 horigen van de adellijke landeige- i naren waren, anders en objectiever beschreven. Zijn naam werd door de commentator slechts terloops ge noemd. Mevrouw Kéthly heeft het voor de uitzending even moeilijk gehad. Het leek alsof ze haar speech niet zou kunnen houden. Maar gelukkig" I had de 68-jarige zich spoedig m bedwang. Zy verklaarde later, dat de felle schijnwerpers haar hadden j herinnerd aan het helse licht, waar onder zij tijdens haar gevangen- LONDEN, Radio-Israel meldt, dat er een aanzienlijke verbetering i is ingetreden In de toestand van mi- i nister Mosje Sjapiro. die dezer da- gen m het parlementsgebouw door j een granaat ernstig werd gewond, 1 De andere gewonden gaan ook goed l vooruit. h. i. IN het programma van Hilversum I vanavond na ..Doorsnee" en het j spelletje „Plantaardig en mineraal", het klankbeeld „Nacht zonder mor- gen", documentaire ter herdenking van een verraden, stad, samenge- steld door Bob Usdhi en Gabri de Wagt (9.15—9-35). Als u om 10.20 op de andere zender afstemt, j kunt u luisteren naar het Zweeds j Kamerkoor, dat oJ.v. Eric Ericson o.a, de Missa Brevxs van Buxte- i hude zingt AMSTERDAM Dezer dagen is bekend gemaakt dat de bedragen \an het algemeen ouderdomspensioen, in verband met de huurverhoging, met ingang van 1 augustus verhoogd zul len worden en vanaf die datum zul len bech'asen. voor gehuwden 1524 p.j. 127 p.m.) en voor ongehuw- den 936 p.j. 73 p.m.). Om misverstand te voorkomen wjjst de Sociale Verzekeringsbank erop, dat op de2e verhoging reeds vanaf 1 augustus j.l. voorschotten zijn verleend. De thans .vastgestelde verhoging bedraagt daardoor in feite 1 per maand voor gehuwden en 0.50 per maand voor ongehmvden- De suppletie over de maanden augus tus t/m oktober ten bedrage van 3 voor gehuwden, resp. 3.50 voor on gehuwde» wordt door dc uitvoe ringsorganen ia de maand november uitbetaald. PARIJS. Felix Gal Hard kan vandaag beginnen zijn kabinet samen te stellen want de socialisten heb ben besloten mee te doen. De partij raad heeft Inderdaad een motie aan genomen waarin de fractie wordt toegestaan dcc) te nemen aaD de ko- i mende regering. Maar het besluit Is genomen met een kleine meerder heid van 2087 tegen 1732 stemmen i ze bedroeg dus slechts iets meer dan 300 stemmen. Fr was met an- dere woorden een zeer sterke stro ming in de partij tegen de deelne ming aan de regering, i Dat de party toch hot advies van Mollet volgde zyn redevoering van veertig minuten gaf de doorslag j mag toegeschreven worden aan t twee factoren. In de eerste plaats aanvaardt de partij het standpunt van Mollet, dat het land met onge- t duld wacht op het einde van de crisis. In de tweede plaats en dit argument is meer door de oppositie dan door de meerderheid gebruikt i weet de partij zeer goed, dat ze zich niet aan de financiële crisis xn Frankrijk kan onttrekken. i Inderdaad Is deze crisis in hoge mate het gevolg van de politiek, die de socialistische party m de, twee laatste regeringen heeft gevolgd. In zover is de kritiek, die de rechter zijde op de socialisten heeft ge oefend, juist. Alleen, de partij kan de conservatieven ten antwoord ge ven, dat de conservatieven met deze politiek volkomen akkoord zijn ge gaan. De oorlog in Algen e heeft on getwijfeld in belangrijke mate tot die crisis bijgedragen Hoe dit zij, de socialisten kunnen zich moeilijk aan de gevolgen daar van onttrekken en dit is de reden waarom do rechtervleugel van de partij opziet tegen het forceren van een conflict op een ogenbbk dat de ze serieuze financiële crisis het land bedreigt. Uiteindelijk kan men zeg gen dat de partij uit moeheid het hoofd gebogen heeft Merkwaardigerwijs heeft dus de politieke moeheid waarop Mollet ge rekend had om zelf premier te kun nen worden ertoe geleid, dat hij cn zijn partij zich moeten voegen in het kabinet van een ander. teidijk-Haarlem- Bij de afronding kunnen in dergelijke gevallen ver schillen ontstaan, die:d&,eae keer een voordeel; de andere.-keer een •nadeel voor de reizigèrs opleveren en ook hun invloed doen gelden, op andere trajecten, omdat men by het berekenen van de. tarieven ook •nög altijd met overeenkomstige af standen elders op het net rekening houdt. - Totde trajecten, die méér zijn gaan kost én behoren Amsterdam - Haarlem, Utrecht-Amsterdam, Baam Soest, Schiedam-Vlaardingen-Oost Den Haag-Delft, G ou da-Rotter dam! Den Haag-Leiden. Minder betaalt men thans o.a, voor de trajecten Maastricht-MeerEsem Eindhoven-Helmond, Cuyck-Box meer.- Gouda-Voorburg, Amersfoort- Stroe, Amersfoort-Edp en Zwolle- Karopen. Wat precies de consequenties zijn vört de thans doorgevoerde correc ties kan.' meum.flL duidelijk den aah de omstandigheid, ;vdat -men méér moet betalen wanneer men van Di- dam naar Wehl reist, doch dat een reig van Amsterdam naar Winters wijk, via Arnhem, Didam, WeM, en&miet duurder .f# geworden. SCHOONHOVEN. Zaterdag avond om TcVfctr nut zijn drie per sonen omhet leven gekomen bij een anto-pngevgl In de hunrlscbap Achterland, onder de gemeente Groot A turners. Door een oneffen heid in de weg sloeg een personen auto, bestuurd door de 60-jarige heer J. van der Mark uit Langerak, over de kop en kwam in. een diepe sloot terecht. De bestuurder, zim 12- jarig dochtertje Greelje en een 7- jartg buurmeisje, Aantje t Vit zier kwamen daarbij om het leven, Hoewel vrij spoedig hulp kwam opdagen, duurde het geruime tijd eer men de slachtoffers uit de brok stukken kon halen, Toen het een maal zover was, bleken zij reeds t* zijn overleden. AusterIHz. Toen de 38-jarigp militaire verpleegster, mej. T. van Lambergen uit Spijkenisse, zaterdag avond om kwart voor acht op de Woudenbergseweg bij Austerlitz uit een autobus stapte, stak zij zonder voldoende uit te kijken achter de bus de weg over. Zij werd door een passerende auto gegrepen' en op slag gedood. De auto sloeg enige keren-over de kop en werd zwaar beschadigd. De bestuurder bleef echter onge- üoerd. Mej. Van Ensbergen ivas als hoofd-Milva van de geneeskundige dienst werkzaam in het militaire sanatorium te Amersfoort Mcppel. Zaterdagavond om acht uur is de auto van de heer Smit uit Meppel nabij' Rollekate m de Dedemsvaari gereden, vermoe- ac'iJk doordat de bestuurder schrok 1 van een paar wieliydcrs. De heer S kon zich- met toegeschoten hulp redden Zijn echtgenote wrd ie- venloos uit hets water opgehaald. Nijmegen. Op de? Voorstadia*n i i« de 77-jarige heer-H, Jansen bii het oversteken van de weg door een betrekkelijk langzaam rijdende auto gesiCFen en tegen de grond gesmakt. In iel C&njsius-ziekenhuis is hij aan een s^hcdMbasisfraetuur overleden Haarlem- Zondagmiddag om vijf uur zijn op de Binnenweg te Beu n eb roek twee motorrijders te gen eikaar gebotst. De 44-jarige W, Mtirfde uit Benrtebroek overleed ter plaatse. De andere motorrijder, de 31-jarige P- Goossens uit Benne- broek kreeg een gecompliceerde beenbreuk en een kaakfractuur. Mrfjjpr/entie I iW Bescherm Uw keel en voorkom vehkoudheid met A avert enne tM t sproetje "Sparks door frank godwin^-.,. UtvlhtLPIZbvERnon. ntnmntfcR Tuflnbqis» HöfcuriER jtönOft bTAAD VÊRVÊft ZWART Prachtig HERKtn ttfczuf 28 het met in me up, dat ze er helemaal „Dan heeft ze u zeker aardig ge- verantwoordelijk voor was, maar na vonden," zei Cynthia, „Maar kon u wat u me verteld hebt, moet ik toe- wel tegelijk vakantie nemen als u geven, dat ik haar er best toe in staat op dezelfde afdeling werkte? achtte. Hoe 't ook zij, zij wilde met, „O, ik ga weg van de Imgerie-af- dat er een rechtzaak van kwam en deling en dat wist Helen Toch ge- we praatten er met veel meer over, loof ik niet. dat het doorgegaan zou maar ik had niettemin het gevoel, zijn. Ze wilde eerst een woonschuit dat ze er nog wei over piekerde. Ik huren heb' u ooit zoiets geks ge vroeg me zelfs af of ze verliefd was hoord?" op die man toen ik hoorde... dat „Een woonschuit? Waar?" Cynthia haar lichaam niet ver van zijn huis was ineens helemaal gespannen. was gevonden en dat hij gearresteerd „Dat hadden we nog niet bespro- was, dacht ik dat ik gelijk had ge- „Hoe was 't er? Het spijt me dat xk zoveel vragen moet stellen, maar u begrijpt hoe belangrijk het voor me is." „Natuurlijk," zei Jasmine, „ik zou in uw plaats hetzelfde doen. Ja, die flat van Heien... Och, zo erg veel bizonders was het net. Wei op een prima stand. U weet wel. die grote huize, in Oxnngclean Square, die tot flats zijn verbouwd. De hare lag vlak bij de voordeur, een grote kamer met een badkamertje en een keukentje in een kast gemaakt. Ik zei nog, dat het me handig leek als ze een vriend had. Hij kon naar binnen glippen zonder dat iemand hepi zag. T jen glimlachte ze wel, maar ze zei mets." „Een mysterieus type," zei Cynthia. „Hoe lang woonde ze daar al? n weet u misschien iets van haar fami lie en haar milieu?" „Njets. ..Ik dénk dat haar ouders dood waren, Ze maakte de indruk of ze. al jaren alleen stond. En ik weet, dat ze die flat ook al heel lang had. Maar ti hebt getij'k, ze was mysterieus. Vriendinnen scheen ze helemaal niet „uat tiduaen we iJVf» mei uu»|jtu- uncm xn. uc*t ik gciijK uda. ge- vv r ken. Ik uas stomverbaasd toen ze had en dat ze daarom een afspraak j;e 5eR z.e 6UJg veej uit, vans erover begon, want ze was altijd zo met hem had gemaakt. Omdat ze dol geweest op plaatsen als Cannes verliefd op hem was. bedoel ik. Maai en Monte Carlo Niet dat ze er ooit na uw verhaal zal het allemaal wel geweest was. maar ze waaaltijd in de heel anders zijn geweest." weei met foldcis en zo en een" -on. „Vertelde ze mets over haar plan- schuit leek me totaal met m haar neo voor die dag?" lijn te liggen, Niet in dat land ten minste Toch wou ze hel ontzettend graag en het leek mij weer eens wat andets. dus ik zei dat ik wel mee ze had alle films en toneelstukken altijd gezien. Daar ging ze vast met mannen' heen. maar ze had er stag van haar mond te houden." Jasmine keek op haar horloge. „Hel spijt me, maar ik moet heus weg," „Heel hartelyk dank dat u geko men bent, juffrouw Blake. Ik oen u erg dankbaar." Niets te danken. Ib dank u voor de lunch En ik wens u veel geluk, maai 3148. Terwijl Pirelli zich naar de „Havik" laat roeien, stellen Lucia en Mario die nu ook aan dek is gekomen zich verdekt op* bij de grote mast. „Doe mets. voordal ik het sein geef." fluis tert Lucia, „hou je ogen goed open. want het mag .fciei-mis lopen." Pirelli is aan. boord geklommen en wendt zich. tot Rob. Hij is de enige aan boord, I Rob weet werkelijk niet. waar die vreemde Its- i buiten Lucia en Mario, die Italiaans spreekt, haar» het over heeft. En is dit iverkelyk een zee- „Wat wilt u eigenlijk?" zegt hij tegen Pirelli. rover? Dc man ziet ei uit als een doodgewone Deze antwoordt: ..Dal begrijpt u best ver- j burger. Enfin, hij zal ei maar eens met Sande- voert een gevaarlijke lading en die zou ik graag j man over gaan pratenj van u ovamenien," Een gevaarlijke lading?..,. I „Nee, geen woord. Dat vond ik ook vreemd achteraf, want ze moest wer ken die vrijdag en ze kwam gewoon niet opdagen. Ze was wel met erg wilde als zij de vooibereidingen wil- spraakzaam, maar bet was toch ook de ti effen Dat vond <re best. Ze zei, mets voor haar zomaar weg te blij- l* 100 uw w«rk niet graag overne- dat het geen zin had dubbel reis- ven zonder zelfs juffrouw Ni ven op me£ ,Tot zl«ns geld te besteden en dat ze toch al- de hoogte te brengen" v°Vzltonf'- zeï Gyntnia nai -tiijk. leen was, dus vrye tyd genoeg had. „Heeft niemand geïnformeerd?" v ^.e, betaalue en nam de bus naar Ze heeft heel wat boten bekeken. „O ja. juffrouw Niven heeft haar Kmghtsbndge. Ze wilde naai t huis D:e dag dat ze moeilijkheden in de huis opgebeld, maar ze kreeg geen v?n "elen Fairlie gaan en net doen trem had. was ze ook op iveg er een gehoor, dus toen viel ei niet veel 7tt «en flat zoent. Alio kans oat te bezichtigen, in Alfordbury name- aan te doen. We dachten geen ogers- ?e in de woning tap het meisje tijk - blik dat er iets gebeurd kon zijn en *011 komen. Maar ^on-a ze bij Oving- „O dus daar ging ze heen." toen de politie kwam vei teller» hne béan ^quate aarhtvam. zag ze cat „Ja. maar het was een leJeuistel- ze haar hadden gevonden, v.vts t echt had stond een poutic- ling. net als al die andere Deze een schok voor ons allemaal." f*Ul° buuer. sgt-o ze cichtsroi; heette Sez-you en moet er afgryse- „Dat kan ik me voorstellen. Wan- Mrn A'e- ve aih or lijk uitgezien hebben, "want ze had neer heot u baar dus voor het laatst b'-zl» va. en m ne vooi Kamer Deze er op een gegeven moment helemaal gezien?" opdracht tan ztchze,f zou ze uit mor- geen interesse meer voor. Ze wilde „Die donderdag om zes uur, toen Ten s!e' eri tot een anoere keer toen ineens weer naar Dieppe en we de winkel sloot, waren druk aan 't plannen maken „Hebt u mets bizonders aan haar toen toen dat vei schrikkelijke ge- gemerkt?" beurde" „Nee. ze was net als anders. Dat wil zeggen ze was, wat ik u al ver telde. smds die geschiedenis in de bein aldooi al een beetje m do "aOOFPSTUK 10 „Heeft ze nog iets over die gebeui - tems tn de trein verteld"" „Ja. Het was eon van de zeldzame gelegenheden dat ze mededeelzaam Geïrriteerd er» kort tegen de klan was Ze tiok het zich nogal aan. Ze len, wat niets voor haai sas" zei dat ze het de man helemaal met Cynthia krukte bcgrijucnd Botv kwalyk nam, want dat ze het or op u vel eens in haat flat geweest.'" aangestuurd had. Natuurlijk kwam „Ja, een. paar keer/' Het was over zevenen die avrind toen Cv alma bn Hvgn I:v ain 7c ver telde hem het heie gespetmet Jas min Blake en «vas riet vt^cpraM toen QuerUin ar, jvecidt H.| haü et lans 11 i*"1 dn i d n.K Br:,drie i. P had en as zo mogelijk nog h e ir. Je put dan je \xr gi das- tWordt vervoigf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1