Vliegende luchtmacht vliegt dood tegemoet De operatie-Zjoekow D De plaats van de C.H.U. I Robots van de ruimte OORDEND OERAS Sprookjes Moskou bereidt de „revolutiedag" voor SPROETJE SPARKS - tioor' RANtSliOOlffll öniuiden krijgt hoogste hoog- overt ter w i Vervoer langs de weg steeds belangrijker ADENAUER naar Londen of. Malinowski op Rode Plein bij grote pern Jord ani en Egypte beschuldigen elkaar AYONTLMft VAN KAPITEIN door Andrew Garve i Dinsdag 3 november 19;» E val van Zjoekov is een diepe al- Uoe diep. ts nog niet preciei te zeggen, maar het ar...tel van Koniew wijst wel uit, dat hij niet; ep. veel medelijden m'ag rekenen. Het blijkt nu. hoe zorgvuldig de opzienbarende mi:tatie is voorbereid. Op eenmaal is de zin i bet zeni7Woffen.«ief van de laatste "weken duidelijk geworden. IÜr is' lang verondersteld, dat bet ging om. vermeerdering van de Russische £er^atnc,,<lef ■Hoogovens cn Staalfabrie- invloed in het Midden-Oosten, maar op bet ogenblik kan wel worden j bouw6varT'cer^der"grootstc^hoog- De Koninklijke Ne- 'UMLTDEN - vastgesteld, dat dit hoogstens een bij-oogmerk is geweest. Om te hegrijpen, wat aan de hand was. tnocl men er rekening mee houden, dat Zjoekow niet alleen als minister van Defensie, als li'rl van het;,.Centraal Comité en als lid van het partijbestuur duidelijk de tweede man was in de So»vjet-Unie, bij.was bovendien bij het leger en het volk- op grond van zijn verdiensten in dé. oorlogsjaren uitermate-populair. Het wegwerken van zo:n figuur is géén geringe zaak. -Men kon niet riskeren, het hele officierskorps en/de hele bevolking tegenover zich té krijgen. Twee dingen zijn toeri geschied. Het/ eerste was de geweldige cam-, pagne over het oorlogsgevaar.; dat Jn hét .Mid dén-Oosten zou. dreigen als gevolg van dé slechte bedoelingen 'van. Turkije' en de V.S. tegen Syrië. Het andere was het uitzenden; van Zjoekow. voor een drieweeks bezoek ;*an een aantal Balkanlanden./Degeden. die kortgeleden vaststelden, dat het oorlogsgevaar toch niet zo dreigend k.oo zijn, omdat anders Zjoe kow er niét op uit; was getrokken, hebben geredeneerd als eerlijke en - «ampele, lieden; Met. gevaar w'a» inderdaad niet dreigend; Het was alleen nodig,'dat legér én volk in Btisland - dachtendat het wèl zeer groot was. Bij dé verhoogde temperatuur fungeerde de partijmachine gemakkelijker. /En Zjoekow, veraf in Albanië'en Joego-Slavië, kon zelf niets doen-en had vermoedelijk zelfs geen vermoeden van het onweer, dat m Moskou /•hóren/hem losbarstte. I/N-.beslag genomen met w at misschien eed oorlog werd, hadden leger- leiding en volk de ogen afgewend van w at in het eigen land ge- '/achiedde. Toen de klap kwam was het te/laai óm nog iet» te kun- ;;;^nén doen. Thans moet het: volk ^berusten eo.biedt het 'gezelschap -.der hoge"! officieren een toonbeeld van droeve /Verwarring. Er schijnen hier en daar wel ernstige bezwarente zijn geuit, maarai mét al had Het toch wéinig... té/betékeheu. En Kohjeiv moest: toën zijn stuk schrijven: Zjoekow, dé charlatanZjóekowT de/ijdéituit. Wie: het eenmaal heeft verspeeld in Rusland, heeft het ook meteen goed verspeeld. Toén alles volgens plan was'verlopen,was er geen; reden om dé span- ning te prolongeren. Terwijl/Gr omyko.in Névv./Yórk; nog van dik hout planken zaagde-//kwamen CHxoesjtsjéw"' en Boelganih op een receptie ter -Turkse ambassade, glunderendvenellen/ dat bét gevaar geweken was. Het was het duidelijkst, bewijs /van/de samenhang tussen zenuwoorlog, en operatie-Zjoekdw, dat; gelevérd kon /wórden. Enkele dagen later atierf de Syrische kwestie in dé V.N. een geruisloze dood. Ze had haar werk gedaan. Het heeft zin, aan de vooravond van dé herdenking der Russische revo lutie zich deze typerende episode: net-zr goed in te prenten als het relaas van de Hongaarse gebeurtenissen van een jaar geleden. Bij de geestes gesteldheid. die er uit spreekt verbleekt, hoe hét ook uitvalt, hét antwoord op de vraag of Chroe«jt#jew door de val yao Zjoekow gewonnen dan wel verloren heeft. Oneindig belangrijker is de moraal, die 'valt te trekken, namelijk, dat voor een zindelijke wereld bet Russische-' systeem een even groot obstakel is als indertijd Hitiers nationaal-socialisme. ovens ter wereld. Qua capaciteit en omvang zullen, ér wellicht in Duits land en Amerika nog grotere masto donten te vip den zijn, dan aan de oever7 yan hét Noot'dzeekanaai.Maar deze vierde in de rij der I<jmuidense hoogovens is met zijn ruim tachtig roeter hoogte in elk geval de hoog ste ter wereld- De staalccmstructie weegt ongeveer 25 miljoen kilo e» rust op een fun datie, die 28 bij 2S meter meet. De Vulling bestaat uit 4D00 ton erts. kalksteen, ca cokes, •/-/•/:.*.ij- De moderne outillage van i.hoog- oven vier" omvat onder meer een grote wind verhittingsinstallatie, die per uur 2600 kubieke meterlucht naar de onderkant van de oven jaagt, teneinde het verbrandingspro ces op gang te houden'en een -uit gebreide gaszui veringsinstallatie, waarmee de grote hoeveelheden gas, die aan de bovenzijde van de oven uitstromen, worden gereinigd. Het grote bouwwerk,dat tegen het eind van dit jaar gereed moet zijn. kan desnoods bediend worden door één man. QHROSSJTSjeW cei -werpers vsni het type B-47. Van ïe Ja> het-maken van untekmin- t p EN goede t» iend van viij h free i lance iu de schrijverij een J.ihooi. woord vóór een bezig leven f dat. wat men er ook van 'zeggen I kanin teder geval ruimschoots beantwoordt aan de 'verwachtingen die. pubers koesteren, als zij de jour.' f naZistiefc betreden; ,,'t Lijkt ?né ;-3o afwisselend." 't onlangs iu een inzestien projeWielen/troffen er veer- S©h ook, \vfmt alles is/.,top; SMret", .terüiew met écu >1 mé- tien feilloos/dtml. Dergelijke, hyper- maai* d« technicus ,d«e. zo .verbolgen JfriS* rikm^.Jqvvnalüt öp moderns luchtafweerprojectielen °{>__u "««lapt [cMf vost een ritsslvitmginMbZk (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Van het totale 'in'-' terlocalc beroepsgoederen vervoer in ons land kwam in 1956 58,3 pet, voor rekening van de vrachtauto, 26.3 pet. voor het binnenschip en 15.4 pet. voor het spoor. Ten opzichte van 1955 betekent dateen kleine voor uitgang vopr de vrachtauto (in 1955: 56,3 pet.) en een kleine achteruit gang voor het achip (in 1955: 27.8 pet.). Let men op de afgelegde afstan den dan zijn de cijfers geheel an ders. In percentage staat wat de ton- kilometers betreft in 1956 jn het bin nenlandse inlerlocale beroepsgoede ren vervoer het binnenschip num mer een met 37.8 pet.; Vrachtauto en spoor, liggen ongeveer gelük n-1- op 21,2 en 30 pet. Toch is het bin nenschip iets achteruitgegaan Ti.l. van 1955 op 1956 van 39.8 pet. op 37,8 pet. Het aandeel van de vrachtauto is zowel wat het vervoerde gewicht sis de ton km betreft toegenomen. Evenals in 1955 is, qua gewicht, de omvang van het binnenlandse be roepsvervoer over de weg groter dan van binnenvaart en spoorwegen te zamen. Ten aanzien van de ton km- prestatie is de vrachtauto opgescho ven van de derde naar de tweede plaats, zij het met slechts een zeer geringe afstand tot het railvervoer. de hem bekende unjze nogal bruut én nitfk-aök e kunnen de gewone, Uitaire ylieptuipen vet. op de. schroothoop gooien. We zijn het-tijd perk van het. geleide en ballistische projectiel pinneit gegaan.De ivoor- den 'van de Russische staatsleider werden ontvangen alsóf, het een nieuw,.revolutionair-geluid was. En dat was 't beslist niet. Engeland heeft vorig jaar reeds besloten de Royal Air Force (de Engelse lucht macht) in te krimpen, duidelijk len behoeve van; de nieuwe .vorm van luchtc'-rlog mét onbémandc vlieg tuigen. The Martin Corpo ration. in Baltimore (V.S.) deelde vóór Chroesjtsjews weinig onthullende woorden mee-dat zij voor. het eerst in haar ..bestaan grotere orders voor geleide projectielen dan, voor de bouw van bemande, vlieg tuigen had.;, ontvah- :en.; Een regeringsfunctionaris Jctttta 1 150.000 pet. stuk maar Pl«ats.»aii hel .ventend biemen.dat uhier niet in een wapensmedevij uit voorbije/tijden,' doch ih een fa briek ..ter vervaardiging van pre- cisie-instrumenten bent De fabriek \vordt op een. constante 'tempera tuur .gehouden om het te; verwer ken materiaal niet aan tempera tuurswisselingen onderhevig' te ma ken,. Alles moet stofvrij zijn. Daar- eenzelfde bedrag is ai-gauw ..ver schoten" als de artilleristen volgens- de oud» methode, oen scherm van orthodoxe granaten rondom en -tus sen de aanvallende - vliegtuigen leg gen. Dc Nike achtervolgt als een ten-ier zyn doelwit. Het aanval lende vliegtuig kan de grilligste ka priolen maken, de.-Nike blyft hem. x als een roóizuchtig loodsmannetje om n™£ m.T met een punt aan volgen, bm tenslotte hel doel en uw potlood slijpen. Het w zelfs ver- zichzelf te vern'eügen. Tegen een boden yl&kgum. te_ g'cbruiken. /A at dergelijke, oorlogvoering met „den- papi©:' Slaat, blijft slaan. Als t kénde" projectielenis geen bemand •'©ut is krast u .'t maar door. Vliegtuig opgewassen. In korte tijd voorbeeldig getraind Die denkende, geleide projectie- in- de regels van het huis, lopen ion worden, niet alleen .aangewend we een der fabriekshallen in, waar een monteur juist een geleid pro jectiel nauwkeurig controleert; Hij heeft precies een uur-werk om alle onderdelen er voor een Inspectie uit te. halen. Hij test ze en zet de bouwdoos op het oog eenvoudig, in wezen ingenieus als een mense lijk brein -r-weer in elkaar. ..In de neus plaatst hij de radarzoeker, dié dè vonn heeft van een .etens- bord. Met eén/serié buizen en. lei- i'. dingen'en' een. wirwar van draden. voor de luchtafweer. Ze zijn ook in verbindt hij de zoeker met een aan- 'asnington wilde een bedrag van gebruik als boordwapens van ge- tal mysterieuze kastjes. ..Zwarte do- 150 miljoen dollar voor een in aan- vechtsvüegtuigen. Onderzeeboten zen" normen de technici deze kast- bouw zijnde Air Force Academy lanceren raketten tegen Janddoelen, jes. De inhoud er van bestaat dit maar liever van dc begroting schrap- tanks worden er doeltreffender dan «en *er* „radiotoestellen", maar pen en voor andere, nuttiger doel- ooit mee bestreden. Al deze pro- dan in extractvorm. Ze zijn. r.< einden reserveren... jeetieien worden voortbewogen door compact mogelijk, ingeblikt. *On De „vliegende luchtmacht'' vliegt «en mengsel van bijzonder explo- danks de overgevoeligheid van het z'n dood tegemoet. Zij zal in de sieve brandstof én vloeibare zuur- vederlichte, elektronische materiaal, toekomst alleen, van betekenis zyn stof. Zij; variëren In 'grootte 'van' rijn ze bestand tegen elke trilling, in conflicten van beperkte omvang, anderhalve meter tot knapen van elke plotselinge versnelling van 't zoals destijds de oorlog op Korea, om en nabij do tien nieter. De al- projectielin de'vlucht. Het geleide projectiel; overvleugelt ierkleinsten kunnen op auto's met ::a-y' de. onderscheppings(straal) jager. In de afmetingen van een jeep worden Die' ogenschijnlijke chaotische' wir- vergelijking met een ballistische ra- vervoerd. Deze minuscule projectie- war van elektronische onderdelen ket is de snelste lange-afstands- len hebben een raketmotortje ter is hoofdzakelijk besterad voor de bommenwerper een antiek, met een grootte van -een melkfles van. een draadloze besturing, via een hy- slakkegang voortkruipend kistje, 'n kwart- liter. Hierin ligt een kracht draulisch mechannane, datkoers- juweel van een doelwit voormo- opgeslagen, die de raket gedurende wijzigingen toelaat tot opeen frac- derne lnchtafweerwapens. korte perioden met het geweld van tie van een millimeter nauwkeurig: De Amerikanen hebben proeven duizenden p.k.'s voortstuwt Het geheel bestaat uit nietige'dra- genomon met het geleide projec- Laten we eena een fabriek bin- den. spoeltjes, schroefjes. Het is de tiël voor. de luchtdefensie,de Nike- nengaan, waarin de lilliputters on- macht van het kleine, waaraan de Ajax. Zij werden afgevuurd op een der de geleide projectielen worden gigantische vermogens yan het in- :zroep overvheaende reuzebommen- vervaardigd. U wilt uw potlood tercontinentaleprojectiel werden! slijpen om straks aantekeningen te ontleend enWaaruit ook voor viré-Z maken van alle bijzondere dingen desdoeleinden een oneindige i*eeks i aie- u om u heen ziet? van. mogelijkheden voor praktische „Hè, stop, dat hier streng ver-- toepassing geput kan wórden. als boden!" We tijd-van leven hebben A' een bijeenkomst van christelijk-Ki«torische studenten te Utrecht heeft dc kwestie van liet samengaan van C.H.U. en A.R.P. weer een belangrijk onderwerp van bespreking uitgemaakt. Prof. Van Niftrik, een der inleiders, bleek daar geheel tegen. Ook daar. waar het bij wijze van laktiek geschiedt, zoals mi in Den Haag, verraadt het volgens bem gebrek aan kennis met het wezen van de c.h. beginselen. Later op'de dag kuam ook de lieer Ti lam» .nog aan liet woord. Hij zéi. dat dc C.H.U. maar hel best op eigen benen kan staan, betgeen ove: ri gén s een samen werking op gemeentelijk en. provinciaal niveau -'niet..-uit-"-' sluit;; Hij voegde ér aari. toe. .dar de argumenten vóór de Haagse coprdinatieVltegéu/Rónie'en tégen hei sócialisinc)hém rijkelijk negatief lekeii..;-:-''-;-;-v i-.1" 'f .Wij ohüéneh'.'dti. allés aan' hel vers!ag;in Ttomy. Rrlioefve oni aan het punt y.eer eén/bèsrhóuwing. le "■s iidén.: hebben /wij ditmaal niet. Wel zou-, deji. Vij.'enkele Hingen 'willen .constateren/ Hel eerste is, dat. cle lieer ;:.TilantW ïets' iTiinder afivijzend is dan de héerj;Y£n':/Niftri^^^^^ afwijzend ié de heer NcluuaJ. die .later óp'de' dag- eén -■oort federatieve BONN .Kahseliér Konrad .Ad'e- :Sin,en.,-erkin?; liWi.-Hr[™de jjadijen verdjdijde. 7*. Lnhoe. .denkt gfperaaJCalnieijcr er oyer: riet, verslag vermeldt .zijn zoek dat pp 3 december.; zalaan aanwcziglicid ,op déze. yérgatlering -njel. rtiaar in parléraeniaire' kring heeft j vangen. :_- men stérk dé indruk, dat .hij /nóg wel vertfer wij gaan dan de heer j. Jaj/T/aarschijnlyk- wor- - o i li-, -I -'» ,- j j-, den vergezeld door zun mrnister van - Schtnal. !-kt iiiinr is yan belang m verband piet de verwarl»tjng. dat du j Buitenlandse Zaken von Brentano.- Kamerlid een,.-gooi gaat./dóen/naar. jiet leiderschap, der partij; als de .heer i Tilanus/zich lérugtrekt. Al met al lijkt óns dé kans. dat prof. Van. Niftrik te eniger njd/ëftii/hardèrè strijd moet voeren da" op .dit ogenblik: nodig is. niet. helemaal uitgesloten. - De besprekingen'tussen Adenauer én rip Britse prémier Harold Macntillan vinden plaats een week. voprdat in Parijs .de NavorCohfererttie. zat beginnen. CAdirerienite LM.) voor een goed geschenk J 'raag deskundig advies aan de juwelier-horloger. critistsert een -paar fibns voor krant, die' het op vrijdag niet met ei gen me risen aan kan, maakt et* .feestrevue voor .een jubilerende per- soneelsverèniging, houdt een lezing voor bakkers óver super-patent, meel en concipieert als„ghdst" «en boek' over de Soedan voor een man, die daar geweest is, doch niet tchrfrl ven kan. In de stroom van gaande en komendopdrachten, die zijn geroutineerde pen. eeuwig in bete*. ging houdenligt als een rotsblok een vasle bezigheid: de sprookjes Voor een uitgeverschrijft hij x* allemaal nog eens óp Klem Duimpje Sneeuwwitje, Roodkapje enfin, de klassieke stoetledtrt maand, glijdt er een van. de pert en bedelft, in een mönsteroplagt «llt kleine kindertjes van Nederland. „Hoe'graat hitt met de sprookjes?'.' vroeg ik, toen. ik hem vanniorgtn in een café trof. Bij was juist bezig een folder te schrijven'- voor ten fa briek, die tafelzilver maakt ..en had „Lijmen" von Elssckot naast zich liggen om tijn stijl aan dt statige brallcon van Boormant .atudies" te scherpen. ,JDe sprookje#ja, dat gaat w«L" antwoordde hij. Het kbnlc een beetje mat. „Je bent ze toch niet ktoyt?" erosjr ik. „Nee. maar er is.iets gebeurd," ant- inoordde hjj. Een paar weken geleden had by Roodkapje, precies op maat, her schreven. De proeven kwamen, hij corrigeerde ze, kreeg een revisie, keek of alles in orde wai t gaf zijn fiat voor afdrukken. persen draaiden en spmvden vele duizen den Roodkapj'es het tand in. „En nou is er een :brief gekomen, bij de uitgever,?vertelde hij, „mant 'n jongetje van: acht: jaar, in Zwolle heeft het gelezen en dat jongetje heeft gemerkt, dat midden iu Rood kapje ineens staat: „En toen rei Sneeuwwitje tegen haar grootmoe der Tja,, ik heb me gevjoan ver schreven en er domweg aVerheen gelezen bij het corrigeren J. Mn ar die jongen heeft dagenlsi\Q Zwolle zitten tobbe» over de vraag, ioat Sneeuwwitje daar 'nu opeens deed, bij "opoe. Kapje..; Wont - zo'n kind gelóóft in drukwerk.:Eerst heeft hij geprobeerd voor zichzelf één logische reden te verzinnen., waarom Hety prinsesje haar - glazen kist:verliet om,' heel even ;maar, aan het bed van de vermomde wolf post te. vaiteri; maar toen dat niet 'lukte, is hij met zijn probleem naar 'zijn I pa gegaan én die nam; natuurlijk de pen'. '-. j;.. ;,t- Is. 9ióin\ maar/ ik ral voortaan jen Boeigamn.. Andere stevrenuit de/icd beter -pUkykenp., beloofde .[hij.- I rnmmiihitftiwhfl a 1vrlia a a -Ho_ i' Dd1. Zl 1 k.1. -tTlP. nncrl /ïnLr MOSKOU. De viering ran de veertigste verjaardag van de Rus sische revolutie (donderdag 7 no- ember) wordt voorafgegaan door grootscheepse rep«lit>es voor de pa rade op het Rode Dein. Enkele da- communigtische wereld. dic o.a, de zer dager» in de Só\yjet-Unie arri veerden zijn: Maurice Thorez uit Frankrijk, vice-president Edvard Kardelj uit .Toego-Slavic >Tito h«c/t jicht, „diplomatieke jich*.", meent men in politieke kringen....) In de straten van Moskou zijn de Dal lijkt, me rnuur goed ook.. Want ttls in ','cért .volgend boekje Riket .met. de Kuif. in gezelschap van de gelaarsde Kat. een wolf wel zeven geitjes het: slapende kasteel van Doornroosje hiiinendrijjt, tev.- ei«d« doar de helix te. verhinderen Hans eTi Grietje nog langer vet te eerste grote portretten verschenen. I mesten - voprde bruiloft yan Assr- Marx en Lenin worden getoond naast Prester; npi de Nederlandse kinde- de portretten van Cbroesjtsjew en r?n; ®mnen het jaar, zwaar netirn- Boelganin. De feestelijkheden wor- frseft den morgen Reopenri niet een bijeen- i komst in het sportpaleis, van het i Leninstaóion. Direct daarop volgt de j bijeenkomst van de partij in het Bolsjoitheater. waar kopstukken van KRONKEL Het Bricide projectiel', voor de lucht afweer, de „Nike". Oeze projectielen (op. foto In aanvalspositie) staan al sinds enkele jaren in een ring rondom de grote Amerikaanse steden opgesteld. In negentig, van de honderd gevallen treft hij' feilloos, z'n doel. Ook ons land zat dezé. door middel van radar bestuurde projectielen vóór de lucht- defénsié ontvangen. tten geleden reden al tank* door de jde partij een overzicht geven van itad. fiistereii ts de lenerale rep,- ïet "fKelopMl .tear is be- re'.iCf en m de toekomst valt te voor- ttflc pax goed begonnen met een op- /ien tocht van lange ryen tanks, door gedeelten Van de Moskouse binnen- i stad. ai, al sedrrt „n ma»,d voor j JjoIUl llerVal ffeSDrek liet verkeer ls afgesloten. De grote j parade óp 7 november wordt afge- I IllCt iMOSivOU nomen door Malinowski, de opvolger van Zjoekow. De repetities werden ploUseling onderbroken toen op 26 oktober de val van minister van Defensie Zjoe kow bekend gemaakt werd. Inmid dels stromen de buitenlandse partij- ck-legaties naar het ..moederland" BONN De WeStduitse minister van Buitenlandse Zaken, Von Bren tano, heeft medegedeeld dat de on derhandelingen met de Sowjet-Unie over een consulair en een handels verdrag binnenkort te Moskou zullen worden hervat. Zij tyerden begin ptember afgebroken. De Duttse •lao Tse-toeng is al cnkeJe dagen in ai.ibassadeur in Moskou. Lahr. gaat Moskou: hij voerde reeds besprekin- 1 woensdag met nieuwe instructies gen met Chroesjtsjew, Worosjilow naar zijn standplaats terug. "AMMAN, r—. De jordaanse regering" heeft' Egyptische leiders beschuldigd van „verraad aan de Arabische zaak" en verklaard, dat zij een grote boe veelheid bewijzen in haar bezit, heeft, dat „verantwoordelijke Egyp- tenaren geheime.: verbinmngen en. contacten met de Israëliërs onder houden". De Egyptische pers bad. de Jor daanse regering beschuldigd V»n contact met de Israëlische regering. Waarnemers te Amman zeggen, dat de aanvallen bet begirt betekenen van een anti-Egyptische campagne jn de Jordaans* pers en over d« radio naar aanleiding van de jooj- ste Egyptische houding tegenover. Koning Hoessein cn dien-? regering'. Dat mA&wel .r\aar voor fAnnT öeooeLt U pat £CR67 VRA&Ert.AriDERi UHEM lOOPT'T&LECHTMETlé Aé A ÖAOft n'j Sloop j MIER ROilO! WAT ZOtrtJtJOil- oen?&ertj£EEn nte..i..mwouALLEcn f7AAR tEM&ÊEffZlOCUnER ItAriP; WAT 15 DAT VOOR LAWAAI? WAAR 29 :rijh. zelfs al hadden ze er de hand „Kop op. Quent," zei Hugh, „we op_kunnen leggen. hebben goed nieuws. Een theorie .Q'-ientin.knikte. „Als dit zo. is," zei waar je van zal ophoren." H3j ver- h»J, ..was die afgescheurde brief in lelde en!Quentin luisterde. aanvan- de tas -van het meisje stellig ook een kelijk met een sceptische uitdruk- onderdeel van een vooropgezet king op zijn gezicht, alsof hij weer pla^i" een van de fantasieën van zijn broer ..Natuurlijk," zei Hugh. ..Laten we y ..-rt. over zich heen moest laten gaan, net maar eens reconstrueren. Vader ton.beoo^n getroffen.om.zyn iü«n Maar langzamerhand ginghét ver-stuurt hgt meisje een brief, waarin "teit ie, verbet gen. haal hem interesseren en toen Hugh hij haar smeekt de waarheid te zeg- „Maar dan zou vader toch gewe- Iclaar was, stond hij ér allerminst g«u. want dat zijn leven anders ge- ten hebben dat hij neergeslagen was afwijzend tegenover. «.v«v J}. -x j-xu.i. v h«. ..Het is een feit,'' 2ei Quentin. „dst vad«r de indruk maakte van ie mand die een flinke tik op zijn hoofd had. gehad. De versufte manier waar op hy thuis kwam. het vergeten van zjjn hoed. ziin verwarde verhaal te- gen Trrriieja. h*t klopt allemaal; Niettemin vind ik de risico's die N nam toch wel bizon der groot.Stel voor, dat vader «en glimp van hem opgevangen had... stel voor dat hij een beweging had gehoord en. om gekeken hadDan- zou hij zich la ter herinnerd, hebben hoe X eruit zag;"- V „,7a." Het stemde Hugh tot haden ken. „Daar heb je geljjk in. Vader stond op de uitkijk' voor dat meisje, - dushij zal wel op ieder geluid ge let hebben. - Die X /'móet bizonder handig zijn geweest. Of, datis ook een mogelijkheid, Xmoet maatrege- ..Dat is enorm,", zei hij peinzend. ..En het lost ook heel wat onbegrij pelijke dingen op; Ik heb het aldoor vreemd gevonden, dat een'; vrouw, die al -aangerand was, naar zo'n -af gelegen plaats zou gaan Hugh glimlachte. »Je gelóóft dus nog slceds. dat ze inderdaad; aange rand is. Wat ben je tpch een kop pige kerel. Quent.*" ruïneerd is. "X, 'dié op goede voet en dat zou het hele plan; van X be staat met het meisje, ziet die brief dorven hébben." en realiseert zich. meteen, dat hij nu, „Waarotn?" vroeg Cynthia/,.Als Hij alleen,maar in naam van het meisje thuis was gekomen met het vreem- een antwoord hoeft te verzenden oni, de verhaal, dat hij bij de moerassen vader overal te krijgen waar hij hem door een - gemaskerde man neerge- hebuen wil, Hij .<tu*..rt dal antwoord slagen "was, denk je dan dat iemax-d du? en oni er zpkfrr vat» te zijn, dat hem geloofd zóu hebben? Ee zouden vader.-het briefje oy zien zal stoken, dat- zeker als eer» verzinsel be tekent hy die plattegrond, zodat va der later geen enkel bewijs heeft. dat- zeker als een verzinsel b«-, schoiiwd hebben en hem heus even rustig hebben gearresteerd. Nee, zie niet. in, datzoiets hetplan van X kot;, bederven." „Er zit iets in," gaf Quentin toe-, „Maar er is nog een andere zwakke plek: Als vader eens niet gekomen was? Als hij eens te ziek was ge*;. .3349. Rob vertaalt dc mededeling van Pirelli voor Sandemau. die ever» verbaasd kijkt. Hij had iets b«»l anders verwacht.... ,.U_moet zich ver-- cissen." zegt Rob tegen Pirelli. ..wij rijn echt geen ginokkelaars en- w« hebben met dit benden in Maar dat is hém nog niet voldoende. „Latcu we daar 'nou niet weet; óver Hij stopt dus het afgescheurde stuk beginnen. Het Is allemaal -al ver- van vaders brief in de tas van het ward genoeg. Om te beginnen feli- meisje, nadat hij daar ook een plat- citeer ik jullie. We hebben nog wel tegrond op heeft getekend om het te geen enkel bewijs, maar ik vind dit doen voorkomen of vader de bijeen- heel knap. Natuurlijk zijn er nog ge- komst heeft voorgesteld. Let wel. noeg open vragen ./- De enveloppe ook op die plattegrond zijn bloklel- WeeSl om mt le Saan- bijvoorbeeld van die brief. Hoe kon ters gebruikt! .W* hadden toch "eigen- ..Misschien zou X het dan een jullie meneer X weten dat vader die lijk meteen moeten beseffen, dat die dere keer nog: eens geprobeerd heb; ook bij zich zou' hebben. Hij hacl afgescheurde briéf meer te beteke- ben." antwoordde Hugh. ..Of, als/hy Jiem. nu'toevallig in zijn zak gestopt, ncn had dan pech voor vader." de moord al gepleegd had. zou hij oP maar hij had hem net zo goed thuis "..Dat is achteraf altijd zo," zei een andere, manier, geprobeerd heb-' kunnen laten"" Quentin; ,;ik vraag me af wat Brad- hen van het lichaam af. te kómen- „Zeker." zei Cynthia, ..maar zóu doek hiervan zai zeggen; Ik ben zelf Bovendien kon' X, als hij iemand ót-; j die enveloppé veel verraden hebben, nog nooit neergeslagen, maar ik de omgeving is., gemakkelijk Uitvin* J denk je?" neem toch aan dat zoiets sporen .den of vader ziek .was/óf.niet. Iédri!;. .chleriaat." een w-èet.hier ialles.va» iedereeiv.-Eh „Niemand heeft hem daarop on- trouwens,, iets moet je wagen, in zo'® derzócht,zei Hugh. „Scolt gaat va- der's schedel heus. niet met een ver grootglas af als hij over hoofdpijn, klaagt." ..Maar kon X daarop rekenen? Was dat geen geweldig risico?" Italië niets te maken." „Dus ti wilt beweren, dat-, springt naar voren, gewapend met een stiik iize.- „Alsjeblieft,/ zei Hugh, „één open. „Nee waarom. Hij zal we) iéts gë- u niot óp het'eiland San -Antonio bent Eeweest?'/en deelt een paar rake klappen uit. Mario springt vraag minder. „Als .hei een - gewone, bruikt hebben om vader neer te zegt Pirelli. „Wat heeft dat .er mee te' maken?"', i eveneens te voorschijn, en wanneer Pirelli, totaal f.wtite enveloppe was en het hand- slaan, dat nagenoeg niet meer aan roept Rob uit. „dat gaat u toch niets aan?" Op; verbluft, struikelt, wipt hij deze amateur-zeei over J schnfl was niet i«- herkennen, zou wijsbas r rou zijn zelfs als er wel dat moment geeft Lucia Marie een sein. Zij handig over boord! de politie geen cent wyzer geneest naar aporen was gezocht t f Quentin keek haai- een ogenblik aan.-„Verdraaid." zei /hij toenper- plex. „daar heb je getijk in. Ik her- inner me nu dat vader in. zijn ver- klaring heeft gezegd, dat het adres jï i in bloklctters was geschréven, leder- j'%- èen dacht toen. dat dat ook /maar "'Mi bedenksel'Was.'* springt naar voren, gewapend met een stiik-ijzer t /AlsjebliefM' zei Hugh, „één open en deelt een paar rake klappert uit. Mario springt vraag minder. „Als .hei een gewone. geval. Hij had een/alleszins redelijke kans dat het plan zou lukken." Weer. knikte. Quentin. „Arcoovd/ Dan is nu nog de enige vraag hoé we voor doze tboorir bow ijzen mor- - ten krijgen.";.'. ;--/' ;,We" zijn hezjg," grinnikte, Hugh.. ..Vertel die meneer rnaar eens je gedaan hebt. vandaag. Cynthi-V (Wordt vérvoigüJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1