BELANGRIJKE WENDING Onderlinge concurrentie werkt in VS verlammend TELEVISIE EN SPORT 1 Robots van de ruimte J Engelse geleerden naar Amerika SUSHI SM OORDEND OERAS £a,douceJ%ance L DELTAPLAN AANVAARD SPRÖETJE.' SPARKS 1 door FRANK GODWI Samenwerking op N.-Guinea voorbereid Westduits overschot bij EBU gedaald ABDIJSIROOP door Andrew Garve AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB W oensdag 6 november 19."j-7 DE Australi^rb-ISIederlandse verklaring heeft een geheel nieuwe wen ding gegeven aan de kwestie-Nieuw Guinea, die door de intimida tie-actie tegen de Nederlanders in sommige Javaanse steden de laatste tijd in een wel heel onvriendelijk stadium was getreden. Nu bestaat er geen oorzakelijk verband tussen die actie en de huidige, verklaring; maar er bestaat wel degelijk een zeer nauw verband tussen bet beleid van dë Nederlandse regering, zoals dat uit de verklaring blijkt, en de notoire onmogelijkheid, in een sfeer van'redelijkheid en behoorlijk- beid met de Indonesische autoriteiten over de kwestie Nieuw Guinea van gedachten te wisselen. Het is wel duidelijk, dat de gemeenschappelijke verklaring aan de argu menten van. Indonesië vee] kracht ontneemt. Tenslotte bestaat er tussen de verschillende delen van Nieuw Guinea veel meer verwantschap' dan tussen het Westen ovan dit eiland en Indonesië. Het feit, dat Nederland In zijn koloniale tijd in*'' het tamelijk onherbergzame gebied enige be stuursposten heeft gehad, levert niet meer dan een zwakke grondslag voor een uitsluitend juridisch, betoog. En juridische betogen plegen weinig indruk te maken, wanneer het gaat om verheffing van ..koloniale" volken, waartoe in dit geval het AustraJisch-Nederlands systeem veel groter kans biedt, dan de door Indonesië gewenste oplossing dat doet. Voor Nederland beeft de nieuwe wending het bezwaar, dat het zijn dure „engagement" in het verre eiland voor onbepaalde tijd vastlegt. Indonesië had ons land echter weinig keuze gelaten. Het jongste optreden, lijken als het deed op de-in oorlogstijd wel toegepaste methode, weerlozen Voor rich uit te drijven, teneinde een. overgave te bewerkstelligen, verraadt eens te meer een mentaliteit, die geen plaats laat aan het betoog, dat na jde overdracht van Westelijk Nieuw Guinea alles pais en vree zou zijn geweest. De positie van de Nederlanders in Indonesië is zeer moeilijk, |naar zou dat ongetwijfeld zijn gebleven ook wanneer de republiek in de Jrian-kwestie rijn rin had gekregen. (AdvertenHe LM.) Vindt U weerspiegeld in de vele rijd schriften die in dit land verschijnen Leest daarom: PARIS MATCH FRANCE DIMANCHE POINT DE VUE JOURS DE FRANCE ia PARIS SEMAINE DE PARIS CINEMONDE JARDIN DES MODES LA PRE5SE MARIE CLAIRE DEM AI N EXPRESS NOUVELLES LITTERA1RES FIGARO LITTERAIRE MÏROIR SPRINT CARREFOUR ARTS Thans goedkoper verkrijgbaar bij alle stads- en stationskiosken, tijdschriften- en boekhandelaren. ne Amerikanen beschikken, reeds over een projectiel dat, wat be treft de reikwijdte, gelijkwaardig: is aan de Russische „raketa". Het is „The Snark"',. Dit is echter geen ballistisch, maar een geteld projec tiel, dat op geringere hoogte van de „raketa** - opereert. ONMIDDELLIJK 1 het lanceren van de Russische kunstmaan op asg&s 4 oktober jl. diende ztch flip 't te verwachten rijtje lillp geiegenheidssprefcers fill aan dat in, de (niet te plli miskennen,)' technische pil prestaties van het Rus- plll sische volk de „triomf zag van het eensgezinde plplp proletariaat, de uniek WÊm geleide Russische staat enz. enz. U kent het the- Pfli ma. Maar tn al deze lipi zelfverheerlijking om pill den politieke brode, school een kleine waar- tchuwvng, waaraan Ame_ ||lf| rikanen sinc'ï de oorlog op Korea steeds achte loos voorbij zijn gegaan. De waar schuwing namelijk dat de almacht van de staat - Ruslands politieke kracht en morele zwakte - de Sou;jet Unie in staat stelt rin krachten te bundelen, hetgeen in het Amerika van de veelgeprezen free enter prise" alleen mogelijk bleek te zijn in de tweede wereldoorlog na Pearl Harbour. Tijdens de oorlog in. Korea konden de Amerikaanse luchtmachtofficieren, een keus maken uit zes of zeven ty pen straaljagers. Zij waren gebouwd door elkaar beconcurrerende en. or ders afsnoepende industrieën. De keus viel op de „Shooting Star". Tot grote verbazing van de Amerikanen kon dit toestel zich met uiterste moeite handhaven tegen de met Noord-Koreanen bemande „MIG"- straaljagers van Russische makelij. De Amerikanen hadden er lange- tjjd voor nodig te wennen aan de ge dachte, dat hetzelfde Rusland, dat m, de tweede wereldoorlog nog met een' grotendeels verouderde luchtmacht tegen de Duitsers moest optornen, op eens in staat was gebleken een vlieg tuig te bouwen dat gelijkwaardig, zo niet beter was dan de eerste keus van de eigen toestellen. De MIG was een produkt van. de gezamenlijke industrieën. De be kwaamste constructeurs van de Sow- jet Unie hadden er aan meegewerkt. In Amerika werkt de onderlinge con currentie daarentegen verlammend. Zij verstrooit de beschikbare technici van formaat over elkaar in commer cieel opzicht bestrijdende fabrieken. Diezelfde verlammende werking gaat er bij de ontwikkeling van bal listische en geleide projectielen uit van de naijver tussen de Ameri kaanse luchtmacht, het leger en de vloot, die afzonderlijk aan hun wapenarse naal werken. Een tijd geleden besloot de mi nister van Defensie dat het leger zich moest beperken tot projectielen die min der dan 1500 mul kon den afleggen. De gro tere afstanden wees hij aan de luchtmacht toe. Toch twijfelde geen ingewijde er aan dat het leger verder was gevorderd. Om het project van de landmacht te redden maakte de kolonel John. C. Nickerson een noodsprong. Hij ver strekte aan de Amerikaanse pers ge heime gegevens over de met mede werking van de Duitse V-wapen ex pert Wemher von Braun gebouwde „Jupiter", waarmee dezer dagen weer met succes proeven werden genomen, Nickerson wilde de publieke opinie wakker schudden. Aanvankelijk werd hij van hoogverraad beschul digd, later werd de aanklacht tegen hem aanmerkelijk milder gesteld- Er is een commissie ingesteld om de be slissing van de munster nader uit te werken. Intussen heeft de „Jupiter" bewezen met alleen het beste, maar ook vrijwel het enige ballistische pro jectiel te zjjn dat m de V.S. met suc ces op de middelbare en lange af stand <tot een hoogte van ruim dui zend kilometer) werd beproefd. Er zijn nog enkele andere factoren. die tot de Russische voorsprong heb ben bijgedragen. Het Amerikaanse congres, dat op het ogenblik de rege ring met kritiek overstelpt, heeft in het verleden steeds z'n uiterste best gedaan het budget van het ministerie van defensie te beknotten. Verder dienen we niet te vergeten dat het accent bij het gehele onderwijs in de Sowjet unie gelegd wordt op het rekruteren van technisch intellect en dat er in de laatste jaren in Rusland meer ingenieurs en hogere techntci. afstudeerden dan in alle westelijke landen tezamen. In Rusland heerst bovendien niet de onderwaardering, die de Amerikanen over het alge meen aan de dag leggen tegenover de wetenschappelijke werkers. Ten slotte moet geconstateerd worden dat de Russen in de loop van de geschie denis altijd speciahsten zijn geweest op het terrein van de zware artillerie. Dit heeft stellig de snelle ontwikke ling van de ballistische „raketa" - in feite een tot het maximale geperfec tioneerde artilleriegranaat voor lange afstanden - helpen bevorderen. De wedloop gaat verder. Niemand weet waar het eind is. Zeker is slechts dat het beeld van de lucht oorlog en de luchtverdediging in de komende tijd revolutionair zal veran deren. De radar, nu nog een ver ziend oog zal een alziend adelaars oog moeten worden dat tot in de hoogste luchtlagen en tot aan de] verste verwijderde horizon naar aan-, vallende raketten speurt. De Ameri-1 kanen zullen naast het geleide pro-] jectiel „The Snark", dat reeds - ge-] lijk de opzienbarende „raketa" - acht- duizend kilometer aflegde, maar door1 z'n afhankelijkheid van z'n verbran- dingsmotor slechts beneden de damp- kring kan opereren, een gely kwaar-i dige ballistische raket tot ontwikke-' lmg moeten brengen om de Russi-] sche voorsprong ongedaan te maken.- Het is een wedloop met een on-1 voorstelbaar grote investering van; geld en vernuft, waarbij het enige, criterium is dat men de verschrik-, kelijkste aller oorlogen méér vreest dan men de vrede wenst. (Slot* Vmiilil up pug. 2 king die het gevolg is van de nu zeer nauwe verbondenheid met Australië, 1 Naar aanleiding van de publicatie van de verklaring, gaf een regerings woordvoerder in Den Haag te kennen, dat het thans geformuleerde lut- gangspunt voor de gemeenschappe- liike Nederlands-Australische poli tiek een logisch voortvloeisel is uit de samenwerking waarvoor in 1953 tijdens de besprekingen Luns-Kem- kamp/Casey-Hasluck de basis ia ge- gelegd. De vandaag gepubliceerde verkla- ring heeft tot doel het eerder ge nomen besluit om gelijksoortige op- lossingen te zoeken wereldkundig t» maken, op het ogenblik waarop de ministers Helders en Hasluck be sprekingen beginnen om deze poli- tiek uit te werken. Men noemde het overigens niet reëel te verwachten dat bmnen af zienbare tijd de nieuwe samenwer king zou resulteren in bijvoorbeeld, een Nederlands-Australisch condo- minium voor het gehele gebied. „Dat is wei erg vooruit gedacht," aldus een commentaar van een voor. aanstaand zegsman. Elk van de twe* landen blijft verantwoordelijk voor dat deel van Nieuw-Guinea waar over het souverein is. Uit de laatste alinea van het com muniqué. waarin de vastbeslotenheid van Nederland en Australië om er zorg voor te dragen dat de politieke, economische, sociale en opvoedkun dige vooruitgang zich ongestoord zal ontwikkelen, is weinig anders te concluderen, dan dat de samenwer king ook duidelijke consequenties zal hebben op het terrein van de defensie. In. Nederlandse kringen in Den Haag wijst men er op, dat er geen enkele aanleiding was om in de ge meenschappelijke verklaring van Ne derland en Australië enige termijn te noemen voor de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht Nu als vroe ger blijft de mogelijkheid bestaan, dat voor de drie delen van het eiland dit recht op verschillende tijdstippen tot gelding kan worden gemaakt- Voor de veronderstelling dat dit aan Nederlandse kant eerder" zou moeten gebeuren dan aan Australische zijde acht men niet te pleiten de omstan digheid dat de ontwikkeling van de bevolking aan Australise kant ver der is gevorderd. In dit verband trekt een verklaring van minister Hasluck, bij zijn aankomst in Port Moresby, aandacht. Hy zei te hopen dat de Nederlanders nog lange tijd in westelijk Nieuw Guinea zullen blijven. tenuis fail pa^. I tegen het wetsontwerp- te zullen stemmen. Minister Algera. beducht, dat wat tij als zijn levenswerk beschouwt, In gevaar zou komem "ontraadde het amendement, ofschoon hy er kenne lijk geen overwegende bezwaren tegen had. Daarop zei de socialist Burger, dat hij dit een vreemde hou ding vond. Hij vond, dat de minister net deed of de Grondwetsvrees van prof, Romi.ie toch wel gerechtvaar digd was. Hij meende, dat zij, die geen strü'd met de Grondwet zagen niet de schijn van het tegendeel moesten wekken door. het amende- ment-Biewenga terwdle van prof. Romme te verwerpen. Met alleen de ■temmen van de KVP-fractie tegen werd het amendement-Biewenga daarop aanvaard. Eerder was een chr.-hist motie van de CNV-bestuurder Kikkert tot in stelling van een Deltaraad met grote meerderheid verworpen, evenals een amendement-Gortzak om vast te stel len, dat de schadevergoeding „vol ledig" zal zijn. We] werd een amen dement-Van Dongen (KVP) aan vaard om de mogelijkheid van schadevergoeding verder uit te brei den dan de visserij en aanverwante bedrijven. Een motie van de socialist "Westerhout waarin werd aangedron gen op een onderzoek naar de moge lijkheid van een ontwikkelingsfonds voor de deltagebieden kon eveneens genade vinden. NEURENBERG. Het Westduitse Arbeidsbureau heeft .bekend ge maakt, dat het aantal werklozen in oktober 368.637 bedroeg. 57.700 min der dan in oktober 1956. NU Se Belgische voetbalbond weer een stokje heeft gestoken voor de uitzending op televisie van een interland-wedstrijd, is het aardig om te vernemen, hoe men in Ame rikaanse sportkringen over de beeld radio oordeelt. De meningen zijn verdeeld. De lagere klasse vait de honkbaisport b.v., de Minor League, meent dat haar een zware slag is toegebracht door de uitzending van wedstrijden in de boogste klasse. Het beroepsbasketball en de ys- hockey-sport daarentegen zyn uiterst content over de tv. „De televisie heeft meer bijgedragen tot popula risering: van het hockey dan welke andere gebeurtenis in de geschiede nis van. de sport", heeft generaal JohniReed Kilpatrick, een vooraan staande figuur in (üs)hockey-krin- gen verklaard. De géneraal voegde hieraan toe, dat bewoners van. de Zuidelijke sta ten, die nooit ys hebben kans ertoe krij gen. naar een wedstrijd in een van de noordely- ke staten gaan kijken. Vorig jaar hebben 118 sta tions hockey-wedstryden uitgezon den, in het nieuwe seizoen zullen het er nog meer zijn. Voor het beroepsbasketball is door de tv grote belangstelling gewekt in het „achterland", waar men de profs zelden of nooit in levenden lijve ziet. Clubs en spelers worden overstroomd met post. Het worstelen schijnt door de beeldradio tot nieuw leven ge bracht te zijn. De voetbalprofs worden ryk door de televisie. Maar het is voor ons interessant te vernemen, dat in de grote steden met eigen ploegen al léén de uit-wedstrijden w-orden uit gezonden. Bij thuiswedstrijden blij ven de schennen „plaatselijk" .ver duisterd. Iets dat in Amerika waar- schijnlyk gemakkelijker te realise ren is dan bij ons. Hoewei toch, als Nederland—Belgie op 17 november alleen door de NTS en niet door het N.I.R. zou worden uitgezonden, ontvangst van de reportage slechts in *n heel klein deel van Belgie mo gelijk zou zijn. Los hiervan behou den we ons het recht voor. het stand punt van de Belgische Voetbalbond kleinzielig te vinden. r\ifjerdange, mijn kleine stad", j j vervaardigd door de Luxem burgse tv, was een lief klein filmpje maar het stelde als de eerste van een nieuwe reeks Eurovisie-docu mentaires toch wel teleur. Dat de mensen in Differdange alleen maar werken en muziek maken, wil er by ons niet in. Jammer, dat er niet meer getoond (en desnoods toch ook maar iets gezégdwerd. want tele- vtsie is zo'n prachtig middel om de bewoners ran Europa iets meer over elkanders leefwijze re leren. Hulde aan de redactie van het NTS- journnal voor de voortreffelijke wij ze, waarop zy aandacht besteedde aan de tweede kunstmaan. Voor de hervertoning van Alecander Macken- dricks knappe film, „Mandy" geldt, wat wij vorige week reeds over films op tv schreven: 'n voortreffelijke keuze (ditmaal van de NCRV), Evenals vorige jaren organiseert de VARA m samenwerking met het Nationaal Bureau voor Kinder bescherming 'n grote Speelgoedactie. De opzet is, dat personeelsleden van fabrieken en werkplaatsen, leden van verenigingen en clubs, legeronder delen enzovoorts een kindertehuis adopteren. Vorig jaar hadden meer dan 32.000 kinderen dank zij deze aktie een heerlijk St Nicolaasfeest, Dit jaar zal het aantal aanvragen zeker uuet geringer zijn dan in 1956. Voor hen die een individuele bij drage willen storten het gironum mer van de speelgoedaktie is 12345. Vanavond op Hilversum II van 8.57 tot 10.20 het hoorspel „Verdwe nen Alibi", door S. de Vries Jr. be werkt naar de Fritz Langfüm „Be yond a reasonable doubt". In de hoofdrollen o.a. Fé Sciarone en Wam Heskes. Op de andere zender van 9.30 tot 10.20 een concert door het Concertgebouworkest o.l.v. Carlo Maria Giultni, Het programma ver meldt Haydns Symfonie „nut dem Paukenschlag" en de Introductie, passacagiia en finale van Salviucci Op televisie als hoofdschotel de spelbewerking door Constance Cox van een verhaal van Oscar Wilde: „Voor donderdag twaalf uur, My- lord" (Lord Arthur Saville's crime") Walter van der Kamp voert de regie. FRANKFORT. Het Westduitse overschot in de Europese Betalmgs- unie heeft in oktober slechts 26,3 miljoen dollar bedragen tegen 236.6 miljoen in september, aldus meldt de Federale Bank De daling weerspiegelt volgens de bank de aanzienlijke afvloeiing van .vluchtkapitaal'. dat in West-Duit?- land werd gedeponeerd in de ver wachting van een opwaartse her ziening van de mark. Advertentie LM.) Ik riskeer mets juist in deze maanden kan elk hoestje verergeren tot griep of bronchltisT Daarom staat in ons wisselvallig klimaat de fles Abdijsiroop altijd klaar. WV In ons gezin krijgt de hoest geen kans! De 23 genezende bestanddelen lonen hel slijm op en verjagen de ziektekiemen :(AKKEHsiRaap>m LONDEN. Onder dtuk vatt de spectaculaire Russische successen met kunstmanen en raketten, begint het Westen haast te maken met het samenbundelen van zijn krachten. Volgende week vertrekt een groep Britse geleerden naar Amerika met het doel wetenschappelijk werk te coördineren. Paul Henri Spaak, de secretaris generaal van de NAVO. die in En geland is aangekomen, toonde zich voorstander van een getrainde in ternationale macht, die gebruik kan maken van een NAVO-arsenaal van atoomwapens. Spaak scheen hierbij vooruit te lopen op de vorming van een hoog politiek commando voor de NAVO, Dit punt, dat waarschijnlijk vorige maand door Eisenhower en Macmil- lan is besproken, komt in december opnieuw ter tafel op de NAVO-top- conferentie in Parijs. Spaak dacht met, dat het lanceren van de Russische kunstmanen het machtsevenwicht tussen Oost en West verstoord had, maar niettemin moet het Westen al zijn bronnen samen brengen om de verloren tijd in te halen, zei hy. - - Over-" dat- samenbundelen sprak - gisteren-ook. minister DuUes op zyn wekelijkse persconferentie. De Ame rikaanse minister van Buitenlandse Zaken vond het wenselijk, dat En geland en andere Europese bond genoten worden voorzien van ballis tische projectielen van middelgrote reikwijdte. De Amerikanen zullen hierover in december in Parijs een voorstel doen Dulles zei, dat de Amerikaanse wet op de atoomenergie hiervoor ver anderd moet worden. Hij verklaar de, dat het „te ambitieus" zou zijn te overwegen, om a Re Westelijke veiligheidsaliianties op het ogenblik onder te brengen in één groot de- fensiepact. Het lanceren van de Spoetnik II gaf naar zijn mening nog geen ant woord op de vraag, of de Russen het intercontinentale ballistische projec tiel in produktie hebben. Dulles dacht niet, dat zich binnen afzienbare tijd nog eens een situatie zal voordoen, waarin het Westen een zo groot machtsoverwicht zou heb ben als in 1948 en 1949. WAcnr'houD HtH VAbT Daar WASHtjfittDEZie» HEtt&RfcEP DAM KUnT UrttM MiET LAT&rt &a ah.Hij «&HT ne tn ntj fAint VERRADEM HEEFT TEflTOEKtKEn LAAT HtH 106. HET iSfJOG £ÊH KlflD. f'Svvj A-s??? ■■jVj s'-a ïT&if M Mv'M 3150. Pirelli wordt aan boord van de roeiboot gehesen, Lucia roept hem smalend na: „Zo be handelen wij piratenl En "Waag hei niet nog eens terug te komen!" Pirelli geeft zijn roeiers op dracht hem terug te brengen naar de „Stella Maria", want nu moeten de vuurwapens er dan maar aan te pas komen...* Hij zal die juwelen in handen krijgen, koste wat het kost Maar dan Sandeman Is opgetogen over hetgeen Lucia heeft wijst één der roeiers hem op een schip, dat snel gedaan. .Drommels, u hebt hem goed geraakt," nadert Dat moet de veerboot op Corsica zijn! I zegt brij. „u weet tenminste, wat je met dergelijke Ook aan boord van de „Havik"" heeft men het I schurken moet doenLucia neemt de compii- schip gezien en e der een begrijpt, dat Pirelli het menten glimlachend in ontvangst In elk gevai nu niet opnieuw zal wagen iets te ondernemen, is zij nu de heldin aan boord. 30 Voor de tweede keer vertelde Cyn. thia uitvoerig haar gesprek met Jas mine Blake en Quentm zat er een beetje schaapachtig bij te fcyken. „Het is misschen toch jammer dat we met dadelijk na dat trem-mei- dent inlichtingen over die Helen Fairlie hebben ingewonnen, maar het leek zo nutteloos toen ze haar aan klacht introk." „Het geeft met," zei Hugh groot moedig, „we halen onze schade wel ui." „Het beeld dat Cynthia nu vaua [baar ophangt, geeft wel te denken. [Maar je kunt het op twee manieren k uitleggen zoals» alles in deze ver- vloekte zaak." „Hoe bedoel je dat, Quent?" „Heel eenvoudig. Het is natuurlijk mogelijk, dat die Heien Fairlie in- derdaad een avonturierster was en [dat zou ons prima uitkomen, omdat [zon type altijd in moeilijkheden i raakt vroeg of laat. Een dure smaak f zonae, de middelen ernaar te leven, r is een gevaarlijk iets. Maar de ver- halen over haar manlijke kennissen [zijn bizonder vaag. we hebben öetn enkele naam tn geen enkele be- tschrnvmg Daar komt nog by. dat icen meisje geen avonturierster hoeft V ie zijn alleen omdat ze van juwelen houdt en nu en öai met iemand uitgaat ..Helemaal waar," zei Cynthia, l „maar tocb ben ik er 2eker van, dat [er iets aan de hand was Zo'n type heeft met plotseling een liefde voor i woonschepen Dat geloof ik net zo i min als Jasmine Blalie het geloofde. Het klopt niet!" J Quentm glimlachte voor het eerst idie dag „M'n beste Cynthia, de dag [dat je van top tot teen onder de modder terug kwam van een tochtje i met de boot van Hugh, klopte er ook i iets niet. Niettemin ben je gegaan. Mensen hebben nu eenmaal vreemde liefhebberijen af en toe. Jij had er je reden voor en Helen Fairlie zal ook wel een reden gehad hebben," „Dan wil ik die réden graag we tten. Het is trouwens niet alleen de reden waar ik nieuwsgierig naar ben, ik vond dat ze het helemaal vreemd aanpakte. Als twee meisjes samen met vakantie willen, hebben, ze alle bei belangstelling voor de voorbe reidingen, maar Jasmine Blake ge loofde het wel en Helen Fairlie ging erop af, of haar leven ervan afhing. Daarbij komt dat ze het idee plotse ling liet varen alsof ze er eigenlijk nooit iets voor had gevoeld. Dat maakt me achterdochtig," „Hoezo achterdochtig?" vroeg Quentin. „Dat weet ik juist niet. Maar ik ben er zeker van dat er iets anders achter haar tochtjes zat" „Misschien is ze met eens op woon schepen afgeweest," zei Hugh. „Laten we daar eens naar informe ren. Het wordt hoog tijd dat we een paar feiten verzamelen. Wanneer is be' meisje vermoord, Quent, kun je daar achterkomen?" „Het enige wat we zeker weten," zei Quentin, „is dat ze donderdag om zes uur nog in leven was en dat ze zaterdagmiddag dood werd aange troffen in de moerassen." „Helpt het medische rapport niet?" vroeg Cynthia, „in de verhalen van Hugh zyn ze aardig nauwkeurig. Dat is heel handig." „Dit rapport is aanzienlijk minder handig." zei Quentin grimmig. „Er staat zoveel in over de invloed van de dauw en de temperatuur sn ae hitte van de zon, dat er geen touw meer aan vast te knopen is. Je kunt zeggen, dat ze vermnoid moet zijn tussen donderdag ongeveer midder nacht en vrijdag ongeveer drie uur, wat mooi samenvalt met de tyd dat vader er was." „Wacht." zei Hugh plotseling, „ïk geloof dat we verder kunnen ko men. AI5 X van plan was het te doen vóórkomen of vader vrijdag om twee uur ongeveer het meisje vermoord had. dan moet ze vrijdagochtend al dood zyn geweest of binnen zijn be reik." Cynthia keek hem verbaasd aan. „Waarom in s aemelsnaam." „Luister. Stel voor dat ze nog leef de om twee uur 's middags en haar eigen gang gmg. Dan zou het geen enkel nut Rebben gehad om die on zin van vader's hoed en lippenstift op zijn zakdoek uit te halen, want dan zou er later altijd iemand te voorschijn kunnen komen, die haar de bewuste vrijdagmiddag ergens ge zien had, levend en weL X moest haar dus bij zich hebben en haar in 't oog houden." Quent knikte goedkeurend. „Heel knap. Daar heb ik geen ogenblik aan gedacht Maar je bedoelt toch niet dat ze al die tijd springlevend met hem over de moerassen zwierf?" „Nee, dat hoeft niet Zoals ik het bekijk, zijn er drie mogelijkheden. Hij kon haar bij zicb hebben en goed bewaken..." „Niet waarschijnlijk onderbrak Cynthia hem. „Tenslotte was ze geen medeplichtige, maar slachtoffer. Als iemand hen samen gezien had, zou het ook met zo best voor hem zijn geweest. En ik zie haar echt niet tam in een kreek liggen wachten tot X met je vader afgerekend heeft." „Daar heeft ze gelijk in, Hugh. „Ja, Nu ik er verder over nadenk, ben ik er dan ook zeker van'dat za vrijdagmorgen al dood was, anders zou ze contact met de winkel opge nomen hebben. Ik geloof stellig dat X haar donderdagnacht vermoord moet hebben," Hij zweeg. „Laten we het even aannemen," vervolgde hij. „Dan had hy dus die vrijdagmiddag haa* lichaam bij zich. Of hij bad het vei lig ergens opgeborgen tot het hem schikte het achter die schuur te leg gen. Aan de andere kantIk be grijp het toch met goed. Als bij haar donderdagnacht vermoord heeft, hos kreeg hy haar dan zo gauw in de buurt van Cowfleet. Ze was om zes uur nog ut Loncen. Hy moest hssr naar een stnle plek zien te krijgen, zonder dat ze argwaan kreeg, haa- doden en ergens bij die schuur ver stoppen. allemaal voor het licht begon te worden. Een verdomd in gewikkeld programma voor die paar uur." „Ontzettend ingewikkeld," zei Quentin „Hij zal wel een auto neb ben, maar ik kan me toch ook niet voorstellen, dat hij al die dingen in één nacht voor elkaar beeft gekre gen. Misschien is je laatste moge- Ii.kbeid wel de beste, namelijk dat hij haar ergens anders verborgen hield. Zou ze niet via het water ver voerd kunnen zyn? De schuur ligt minstens drie kilometei van de weg af en het meisle mag dan metaar geweest zyn, ik zie hem haar toch niet dat hele emd dragen In het don ker nog wel. Dat is om je nek te nreken!" (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1