Parlement zal het minister Hofstra w aarschijnlijk niet moeili jk maken Prof. Romme pleit voor spreiding van welvaart OORDEND OERAS - als Kamerlid met wantrouwen bekeken - HET HAD MAAR HET WAS T NIET Staatsmacht dient te worden ingedamd Ceta-Bever BALANSq ——Binnenhof Albert Schweitzer onderscheiden Amerika erkent achterstand Poëzieprijzen voor Guillaume van der Graft en M. Mok TWEEDAAGS CONGRES VAN DE KVP Ver! met glans en met gemak: cmuc! grieperig „Vrede tussen. Duitsland en Rusland" Nederlandse coaster bij Denemarken aan de grond Nederlandse coaster had machineschade SPROETJE «SRAftK door FRANK GODWI AVONTUREN van - - KAPITEIN door Andrew Garve Maandag 11 november 1957 (Van onze parlementaire redacteur) DE hcgrotïngsrace op het Binnenhof begint! Tof Kerstmis is er *n soort „steeple chase", waar by het ene hoofd stuk van de, rijksbegroting voor 1958 na het andere door de Tweede Kamer wordt genomen. Liefst 2300 begrotingsposten zullen onder de bouten hamer van voorzitter Leonard Kortenhorst door moeten; wie medelijden heeft met zijn 70-jarige hand bedenke, dat het er precies duizend minder zijn dan vorig jaar: bestedingsbeperking bedwingt de klopgeest van het Binnenhof! in h 1 DE minutieus-gekostumeerde minis ter van Financiën, de 53-jarige Amsterdammer Hendrik-Jan Hofstra, moet de „miljoenennota"' ten belope van bijna acht miljard gulden!— ver dedigen, welke bij op prinsjesdag uit zijn achteloze actentas haalde. Hy zal de benarde burgers duidelijk moeten maken, hoe er bij een tekort van pak weg ƒ440 miljoen, toch sprake kan wezen van bestedingsbeperking. Huw geschat zijnde rijksuitgaven per centueel teruggedrongen tot beneden een kwart van het nationaal inkomen, hetgeen sinds 1946 nog niet -was ge lukt. Maar het evenwicht in de nationale economie is dan ook nog steeds ver broken, Consumptie en investeringen overtreffen m.a.w. tezamen het na tionaal inkomen. Vrij algemeen heeft de Tweede Kamer in haar Voor lopig Verslag erkend, dat dit niet kan voortduren en dat middelen om de overbesteding tegen te gaan, zullen moeten worden aanvaard: „ook als 'deze onaangenaam-zijn". Financiële experts ZULK een eenvoudige erkenning betekent uiteraard nog lang niet. dat minister Hofstra een „walk-over" wordt gegund. In het verslag wordt met het oog op de aangekondigde verhoging van de vermogensbelasting door een aantal leden o.a. plastisch geklaagd over „de fiscale mishande ling der vermogens in Nederland". En in theorie zou de Tweede Kamer uiteraard elk van die 2300 posten iet wat kunnen wijzigen, zonder aan het totaalbedrag te raken. Zij zou bijv. nest kunnen vinden, dat de ruim 260 miljoen, waarmee instellingen ten be hoeve van de particuliere sector door de schatkist werden gesubsidieerd» anders besteed kunnen worden. De joyeuze, 67-jarige liberale mr. H. F. van Leeuwen oud-directeur van de Twentse Bank en thans rustend in Laren is vóór alles origineel: hij zegt het graag, springend van de hak op de tak, anders dan een ander; door spekt met een vleugje Amsterdamse beurshumor. De kleine, 65-jarige KVP-expert dr. Antonius Lucas, boek- houddocent uit Rotterdam is. bij hem vergeleken heel droog, maar uiter mate beleefd. Vorig jaar sprak hij. in zijn algemene financiële beschouwing „mijnheer de voorzitter" wel esn keer o£ vijftig toe, waar de veel jongere, scherpzinnige ten -sprekende) socia listische landbouweconoom dr. Anne Vondeling uit Leeuwarden tien keer al genoeg vond. Maar dr. Lucas is zo vasthoudend als kleefpasta, wanneer het om belasting zaken gaat. Ook de Christ historische afgevaardigde v. d. Wetering fors en witgekuifd spreekt dan graag een woordje mee, al is hy dan eigen lijk voc-v Indisch predikant opgeleid. Hij doet het echter minder gedegen meer op de tribune af veel luchtiger dan dr. Lucas. Dat dat be treft kan de kalme, gelijkmatig spre kende antirevolutionaire Rotterdam mer v. Eysden toch nog wel iets van hem leren. In zijn vierjarig Kamerlid maatschap kwam deze eigenlijk nog nooit goed uit de plooi. Maar mis schien maakte .juist deze eigenschap hem zo buitengewoon geschikt als di recteur van de Christelijke Bond van Handelaren inTextiel! Fiscale ijstijd OP het KVP-congres in Utrecht heeft de 42-jarige partij-voorzit- ter Van Doom niet als aanklager als ambtenaar van 't Openb. Ministe rie gefungeerd. Hij constateerde integendeel een verbeterde verhou ding tussen zyn party en de PvdA. En al is hij haar zwaarwichtige po litieke leider Romme nog niet hoeveel hij ook van diens spreek stijl blijkt te hebben aangeleerd tenaren soms makkelijk kan ont zenuwen. Het is de Algemene Rekenkamer, welke op dit gebied nuttig werk doet. Deze onafhankelijke instelling controleert allereerst of de regering blijft binnen de grenzen van de be groting. welke de Sta ten-Generaal hebben goedgekeurd. En of geen gelden daar buiten om voor andere doeleinden worden aangewend. Maar afgezien van dit onderzoek naar de wetmatigheid der rijksuitga ven, let de Rekenkamer toch óók wel op de doelmatigheid daarvan. Afgelopen week werd een verslag gepubliceerd van een onderzoek, dat onder leiding van de 63-jarige anti revolutionaire oud-minsler Lubertus Götzen een kaarsrechte Amster dammer, die jarenlang in Neder- lands-Indië heeft gewerkt was in gesteld naar het financieel beheer op Nieuw Guinea, Daarbij werd ter Landsdrukkerij een varity-appara- i tuur ontdekt, welke in 1954—-'55 voor j 30.000 was aangekocht ten behoe- ve van de bevolkingsvoorlichting. WÏBÏÏSs kon de machines echter be- nanciele beschouwingen van die zij dienen... Zou Australië er niet iemand ae- voor hebben? De KVP heeft minister Hofstra vo rig jaar met argusogen zien arrive ren op de Kneuterdijk. Zij herin nerde zich nog maar al te goed, hoe ernstig hij had gewaarschuwd tegen de vérgaande belastingverlagingen van zijn geestverwant Johan v. d. Kieft. Diens plannen waren door de oude heer Weiter blij begroet als het eerste getjilp van een vogel na een lange barre winter. En hij vond, dat opmerkelijk „omdat 's ministers geestverwanten zoals hij zei „nog leven in de sombere, donkere, fiscale ijsperiode". Het was het ka merlid Hofstra, dat toen inter rumpeerde, dat er in die ijstijd toch nog geen belastingen waren. Waarop de oude heer Weiter bezwerend sprak: „Dat moet u niet te gauw (Advertentie LM.) tillers un brandend maagzuur roeien xieïs geen ball mens. Ktwaeix g;een eten zt«n - in 't vooruitzicht tob xo'n nieuwe aanval. Kerm les herstellen prompt 't evenwicht - neutraliseren alle overtollig maag zuur in een wip. Op 't moment dat te Re unies neemt en deze smelten op de tong, zakt de pijn, om na enkele minuten geheel te ver dwijnen. Neem toch Rennies. Gemakke lijk in te nemen - gewoon laten smelten op de tong. En helemaal met nèèr om in te nemen. Integendeel: smakelyk en onopvallend! OUD-MINISTER GöTZEN: ...super-rekenmeester zeggen; als er socialisten waren, dan waren er ook belastingen." Rekenkamer ZOZEER identificeerde men des tijds in r,k. kring de oud-belas tinginspecteur Hofstra met de wens naar belastingverhoging. Achteraf is belastingverhoging. men geneigd te erkennen, dat het toch wel JS meegevallen. De aange kondigde belastingplannen zijn be scheiden gebleven en op diverse punten zijn ook de overheidsuitga ven teruggedrongen. Daarmee is uiteraard niet voldaan aan alle wen sen, welke in de Kamer leven. -Er zal vast wel wéér worden geklaagd over ondoelmatige, overheidsuitga ven. De moeilijkheid voor de Ka merleden, welke deze klaagmuur re gelmatig bezoeken, is echter, dat zy niet over een apparaat beschikken, dat dergelijke verkwistingen kan op sporen en aantonen. Het blijft der halve meestal by algemene verzuch tingen, welke de minister van Fi nanciën met behulp van zijn amb- A m btenaren-salarissen 'Terwijl de financiële experts 1 der Kamer meestal aandringen, op soberheid, zijn hun collega's er veelal eerder op uit om het uitga- venpeil van de overheid te verho gen. Minister-president Drees zal geen gelegenheid laten voorbij gaan om de Kamer glimlachend en sy stematisch deze innerlijke tegen strijdigheid onder de neus te wrij ven. Zo bestaat er goede kans, dat als a.s, donderdag inderdaad de be groting van. Binnenlandse Zaken aan de orde komt, er van alle zijden op zal worden aangedrongen om de lagere en middelbare ambtenaren te helpen. En om de steden, welke als gevolg van de Bestedingsbeper king besterieiingen dreigen te wor den, beter bij te staan. Ook daarbij doet zich voor de Ka mer een moeilijkheid voor. Een be grotingspost is eigenlijk niets anders dan een toegestaan krediet. De „ge achte afgevaardigden" kunnen zulk een krediet, via een amendement, wel verhogen. Maar zij kunnen de regering, tenzij rij er een porte feuille-kwestie van maken, moeilijk dwingen, tegen haar wil. van zulk een krediet geheel gebruik te ma ken. Daar staat echter tegenover, dat er volgens opgave van Centraal Bu reau voor de Statistiek geen (vroe ger) beroep is, dat onder de Kamer leden méér voorkomt dan juist het ambtenaarschap. Sinds 1956 zitten er liefst achttien ex-ambtenaren in de Kamer (twaalf procent), In de vorige zittingsperi ode waren dit er slechts zeven. En in 1849 maar drie. Het merendeel vindt men thans op de PvdA-ban- ken nl. tien van de vijftig leden (twintig procent). Maar relatief is het ambtenaren-element in de libe rale gelederen nog sterker: drie op de dertien, oftewel 23 pet. Dat betekent dat het ambtenaren- element in de Kamer veel sterker vertegenwoordigd is, dan overeen stemt met het bevolkingspercentage. MUENCHEN. Dr. Albert Schweitzer, de bekende zendeling, arts, filosoof en musicus, is te Miin- chen onderschelden met een vredes prijs, die kortgeleden is ingesteld door de Beierse Vereniging van oorlogsslachtoffers. Schweitzer kreeg deze prijs ongeveer 8.700 voor zijn werk ter bevordering van de vreedzame samenleving onder de mensen. Schweitzer las een boodschap voor, waarin hij zei dat de tegen standers van de kernproeven de moed niet moeten verliezen, hoewel de toestand op het ogenblik niet gunstig is voor ontwapening. MINISTER HOFSTRA: ...minutieus gecostumeerd Het burgerlijk rijkspersoneel omvat namelijk ca. 118.000 personen. De kiesdeler was in 1956: ca. 38000! Daarmee is nog niet gezegd, dat Nederland al een ambtenarenstaal is, als Duitsland was en Frankrijk tengevolge van veelvuldige kabinets wisseling vaak is. Van vóór de oorlog dateert een anecdote, vol gens welke tijdens een debat in de Volkenbond de Engelse minister Chamberlain Frankrijk verweet, dat het telkens een andere minister zond. „Inderdaad", zo antwoordde Barthou, „voor Engeland komt meestal dezelfde minister. Doch zijn politiek wisselt nog al eens. Voor Frankrijk daarentegen komt telkens een ander. Maar de Franse politiek blyft altijd dezelfde"! WASHINGTON. De Ameri- kanase onderminister van Defensie, Donald Quarles, heeft verklaard, dat Amerika raketten heeft, <j»e een waterstofbom 8.000 km ver kunnen deponeren. Hij, zei dat de Amerikanen geen kunstmaan vóór de Russen hadden gelanceerd, „omdat wij vreesden onze militaire programma's daar door te vertragen". Er was indertijd sprake van ge weest om door middel van de raket „Jupiter-C" een aardsatelliet te lan ceren, „Nu ziet het er naar uit, dat wij beter hadden gedaan dat idee uit te voeren", zei Quarles. Hij erkende, dat de Russen vijf jaar eerder aan de raketten zijn begon nen te werken, dan de Amerikanen. Maar dat betekent niet, dat de Amerikanen, een. achterstand van vijf jaar hebben op de Russen, zei Quarles. AMSTERDAM. Aan Guillaume van der Graft (voor zijn gedichten bundel „Woorden van boord") en Maurits Mok (voor zijn gedichtenbun. del „Stormen en Stilten") zijn de poëzieprijzen van de gemeente Am sterdam voor 1957 (beide f 1000, toegekend. ff ET heefthet maar het is het net niet. Of beter noghet zou het geweest kunnen zijn maar het had het net niet. Dit lijkt me van- toepassing op het familie-avondje, dat de NCRV ont zaterdag presen teerde. Slecht was het zeker niet. Maar het bleef vooral in de tued- strijd ,.Üit tegen thxiis1' die de pièce de resistance zou moeten zijn, te duidelijk in de goede opzet steken,. Er was echt te- tevisie van ge maakt, zoals dat heetMet heel makkehjk maar bijzonder knap „opgegeven" i?i- siuele raadsel tjes van de mime-kunstenaar Rob van Reyni met fleurige zusjes en broertjest met mensen die van heel ver waren gehaald om even hun ge zicht te laten zien en dan weer weg gestuurd te worden. Toch bleef het allemaal iaat lauw. Spelleider Goos Kamphuis babbelt teveel en te ge zapig; de vraagjes zouden toch echt wel iets pittiger mogen zijn. Maar goed: de jury had eervol ontslag ge kregen en dit valt als 'n winstpunt te beschouwen. Wellicht dat Uit tegen thuis" toch nog eens wordt wat het door zijn opzet zijn kan; een échte gezellig familiespel, waar aan de kijkers thuis graag mee doen. 'n Waardig tv-pendant van ,,Mastklimmen''. In het voorprogramma zagen en hoorden we Jelle de Vries met een leuk en knap gebracht „Lied van de Maand", pi Scheffer toonde zich in „Pas Geperst", waarin hij o.a. Eduar- do del Pueyo voorstelde, andermaal een sympathieke „compère"; sympa thiek vooral, omdat hij zich even ge woon geeft als hij is. t? ALLET en televisie kunnen het *-* slechts bij uitzondering goed met elkaar vinden. Balletkunst is nu eenmaal goeddeels afhankelijk van de ruimtelijke werking. Hiervan gaat, zelfs bij 'n studio-uitvoering, door de betrekkelijk geringe diepte-scherpte van de tv-camera's door de afhanke lijkheid van de televisie van close- ups ook veel verloren. Niettemin was de uitzending van het optreden van José Limon en het American Dance Theatre, verzorgd door het N.LR„ ze- UTRECHT. „Zoals de democratie wordt gekarakteriseerd door sprei ding van de publieke verantwoordelijkheid, zo wordt ook de welvaart door spreiding van die verantwoordelijkheid gekarakteriseerd." Dat betoogde zondag de voorzitter van de katholieke Tweede Kamerfractie, prof. mr. C. P. M. Romme, In een rede, gehouden In het tweedaags congres van de K.V.F., welke van deze bijeenkomst een der hoogtepunten vormde. In zjjn toespraak legde de katholieke politicus er sterk de nadruk op, dat de staatsmacht dient te worden ingedamd. Drie middelen somde prof, Romme op, waarlangs dit doel zou kunnen worden bereikt. Ten eerste de vrijere loonvorming, die de arbeiders „de mogelijkheid verschaft mee te delen in de economische resultaten." Ten tweede de Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie. Ten derde bezits vorming, die bjj wijde verbreiding een te sterke materiële pantsering van de staat voorkomt, een machts opeenhoping bij de staat belet en ons er voor spaart, dat we met sta ten in de staat komen te zitten. In dit verband zei de voorzitter van de KVP-fractie, dat de Partij van de Arbeid kennelijk niet meer zó af wijzend tegenover de bezitsvorming staat en de wijze, waarop prof. Oud over de staatsmacht spreekt, bij hem een glimlach veroorzaakt. Na de eis te hebben gesteld, dat de kwestie der bezitsvorming vóór I960 (Advertentie I.M PlflSTICVEBF van haar beslag zal krijgen, besloot prof. Romme zijn rede met de woorden, dat „welvaart alleen van wezenlijke betekenis is, wanneer zy een_ posi tieve bijdrage is tot het eeuwig ge luk." Voordat de heer Romme zijn con gresrede hield, stelde het congres een aantal resoluties vast, waarin datgene werd neergelegd, wat op de eerste congresdag in sectievergade ringen werd besproken. Aan deze resoluties ontlenen wij: Voor het handhaven en opvoeren van onze export is een voortdurende bewaking van ons kostenpeil noodza kelijk. Bovendien moeten exportbe vorderende maatregelen worden ge nomen. Opvoering van de productiviteit moet de voortdurende aandacht heb ben zowel in de bedrijven als bij de overheid en de organisaties van het bedrijfsleven. Bij de woningbouw dienen over bodige administratieve belemmerin gen te worden weggenomen; er moet worden gestreefd naar een huurpeil, dat de financiële draagkracht der huurders met te boven gaat. Door bezitsvorming zal de uitbrei ding van het productie-apparaat meae de eigendom van alle groepen van de bevolking kunnen worden. De gemeenschap dient in principe voor stabiliteit van de waarde van het geld te zorgen. Het gemeentebestuur kan de bur gers en hun organisaties doen delen m de publieke verantwoordelijkheid door op hen een beroep te doen ten einde hun oordeel in gemeentelijke zaken te vernemen en zich van hun medewerking bij de uitvoering van gemeentelijke taken te verzekeren. (Advertentie LM.) rillerig koortsig "AKKERTJES" helpen direct ker da moeite waard. De kennisma king met de eigen stijl van deze groep konden zij beschouwen als 'n nuttige voorbereiding op de voorstellingen, die Limon en de zijnen de komende dagen in bos land zullen geven, VOOR het eerst ben ik gisteren middag in de gelegenheid ge weest te luisteren naar de heer Max B. Teipe, die dr. Bitters taak als boekbespreker in het AVRO-pro- gramma heeft overgenomen. Merk waardig is het, vast te stellen hoe zeer de heer Teipe zich in dictie cn woordkeus de ietwat plechtige stijl van z'n voorganger heeft eigen ge maakt Evenals Bitter ziet hij de taak van de radio-boekbespreker blijkbaar vooral als 'n voorlichtende, 'n Stand punt dat, voor wie zich bewust tot een zo groot mDgelyke luisterschare richt, zeker te billijken valt, H.S. Morgenmiddag om 12 uur ringt Fien de la Mar in het AVRO-programma „Een lied en een vleugel". Zij wordt aan de vleugel begeleid door Peter Kellenbach. Vanavond in „De Radioscoop* om 9.05 een causerie van prof. W. H. C. Tenhaeff over „Telepathie en Statistiek" (9.05-9.20). Het hoor spel in dit blokprogramma is „Tus senlanding in Manilla" door Rob Geraerds; Kommer Kleyn heeft de regie en Lily Bouwmeester speelt een van de hoofdrollen <9.55-10.55, H. H) Via de andere zender concerteert van 10.25 tot U uur het Omroepkamerorkest o.l.v. Maurits van den Berg en met medewerking van Bedsjrich Janatsjek, die in het Concerto in F voor orgel en orkest van Frantisek Xaver Brixi het Sweelinck-orgei bespeelt De te levisie brengt o.a. (9-9.40) een voor de BBC vervaardigde documentaire over „De vergeten Indianen" in Zuid-Amerika. CHROESJTSJEW: BERLUN De Russische party- leider Niklta Choesjtejew heeft ion- dag voorspeld, dat er geen oorlog in Europa zal zjjn zolang er vrede Is tossen Rusland en Duitsland. Ter gelegenheid van de ontvangst van de Oostduitse delegaties bij de herdenking van de Oktober-revo- lutie in Moskou, zei de Russische leider: „Wij begroeten u als goede vrienden. Wij wensen dat de betrek kingen tussen ons hechter zullen worden, want dan is de helft van de weg naar de vrede afgelegd". Chroesjtsjew was in gezelschap van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Andrei Gromiko, toen hij de Ooslduïtsers ontving. Chroesjtsjew ontving verder nog premier Go- moelka van Polen, Edward Kardelj. de vertegenwoordiger van Tito, en premier Kim H-soeng van Noord- Korea. FREDERIKSHAVN (Denemarken). Het Nederlands motorschip „Bella- trix" uit Delfzijl (281 ton) ls van morgen aan de grond gelopen by het eiland Laesë. De kapitein heeft onmiddellijk as- sitentie gevraagd. Het bergingsvaar tuig „Jason" en een Zweedse mij nenveger koersten naar het schip. BOSSLARE HABBOR (Ierland). De Nederlandse motor-coaster „Sa- tanas" liep zaterdag behouden van Bosslare Harbor binnen nadat het scheepje machinestoring had gekre gen voor de kust van Wexford in zuidoost-Ierland. De coaster zal hier blijven voor herstek tVEti LATER IK HtB HET YYEKimntn tlEfl UTEN VEROWljttEd ZOttOtR PAT LtttAfTD HIER irttitTrtAnp AOrtTtOtK&ri! laatUhe VRti? üwiu röcd Sproetje ERMOORDth LTURMN nEt.cn nou je 5TiUKWii.Au.ecri JE 5R0ÊK tN ]EBLÖ£5 Htaatrt, DtnKriA 3154. De „Havik" gaat nu danig te keer en Mario voelt zich toch niet zo goed. Hij gaat naar zijn hut, voor hij weer last krijgt van zeeziekte. Lucia, die er beter tegen kan, besluit nu eens Bob uit te horen, wat hü weet of vermoedt. Zij begint een praatje met hem over die poging van de „Stella Maria" om de Havik" te beroven. „Hebt u ooit zoiets meegemaakt op zee?" vraagt zij met haar liefste glimlach. „O, ik ken heel wat echte zeerovers," antwoordt Rob. „maar om u de waarheid te zeggen, die Italiaan in zijn keurig kostuum, die bij ons aan boord kwam, zag er he lemaal niet als een zeerover uit." „Dacht u dan dat hij andere bedoelingen had?" vraagt Lucia verder. Rob denkt even na. Dan zegt hij: „Mis schien was die man wel geïnteresseerd in die mooie stenen, die u en uw man in die grot op San Antonio hebben gevonden." Lucia is even overbluft. Duskapitein Rob heeft wel degelijk een vermoeden? Ja, dat moet wel. Wat nu? 34 meneer X en hij heeft ook een lijk vervoerd. Kijk, je kan er duidelijk zien waar hij over de zeewering heen gegaan is en op de weg zijn ook sporen genoeg." Cynthia knikte verheugd. Aan bei de kanten van de 2eewenng was het gras helemaal plat door iets wat ken nelijk zwaar was geweest om te ver voeren. Aan de landkant hadden een paar voeten duidelijk een pad ge trapt door de distels, de zuring en het kruiskruid. Het kon niet mooier. „Ik moet er niet aan denken, dat andere plaats m aanmerking komt, we dit gemist ZOUden hebben als we lieveling?1 „Neen, niet dat ik weet tenminste. Gooi de kaart eens op, wil je?" Cynthia reikte hem aan. „Kijk zuet op de kaart hadden gekeken.' Ze draaide zich om en keek neer op de twee V-vormigen indrukken in do ,i c- t. modder. „Hoe komt het dat er twee maar.' zei hu en ze volgde ïbn wu- zij Hij te(!it toch geen wee bo(en ..-mm., h,i nodig gehad?" Aan de landkant ran de zee we- ring, strekten zich kilometers moeras sen uit, zonder ten teken van leven, behalve wat grazend vee. De velden zagen er verlatener uit zende vinger. „Hé natuurlijk," zei hij dan enig landschap dat Cynthia ken- plotseling, „we hebben Mawling "Nee! "het zijn twee indrukken van de. Creek nog. Maar de weg ligt daar dezelfde boot" „Wat akelig." zd ie, ,Jibegrijp ju verder van het water af." Cynthia's blik gleed over de hard» pas wat Quentln bedoelde toen hij „Maar als het een beetle flinke ]aag m0liciEr [ussen de jol en de zee zei. dat X het iichaam nooit over het vent is, kan hu haar toch wel een wePinK Er is geen voetafdruk te land naar de schuur had kunnen eindje gedragen hebben? En mis- 2jeIL" brengen." schien heeft hij dan juist wel met op- wee heeft geluk gehad met Hugh knikte. „Ja, het water was de zet de mmst voor de hand liggende het weer en het prachtig uitgeknob- enige mogelijkheid. Laten we in plek gekozen. beld met het getij. Maar wij hebben Godsnaam hopen dat we het ook zul- Waar is Mawling Creek? het er ook nog niet zo slecht afge- len kunnen bewijzen. vt e zyn er langs gekomen. Onge- hracht. Laten we eens op de weg Ze gingen terug naar de jol. Het veer een kilometer terug. We moeten gaan kijken of we nog sporen van de water begon te zakken en Hugh kreeg maar eens gaan kyken." auto kunnen vinden.'p het zwaarder te verantwoorden. Na Hij roeide langzaam en in gedach- Toen ze bij de weg kwamen, von- een kwartier waren ze in de buurt jen dezelfde weg terug. Hy zag er den ze bijna dadelijk wat ze zochten, van de Goldbury Creek. Het was moe uit en Cynthia stelde voor, dat Een ingewikkeld patroon in de gras maar een kleme baai, omringd door zjj nu een tijdje zou roeien, ipaar hij rand toonde aan, dat er kort tevoren een zeewering. Daarachter zagen ze schudde zijn hoofd en ging zwijgend een auto geweest was en in de zachte de telegraafpalen op de weg, zjjn gang. Ondanks alles hadden ze grond naast wat kreupelhout stond Ze hadden niet veel tijd nodig om toch weer een gevoel van verwach- de onmiskenbare afdruk van een paar te ontdekken, dat het hier met ge- ting toen ze Mawling Creek binnen- banden. beurd kon zijn. De weg was zo smal, gleden. Het leek op de beide anderen, „Nu is het helemaal voor elkaar," dat er onmogelijk een auto had kun- alleen de zeewering was wat hoger, zei Hugh, „We zijn stom geweest, dat nen staan. zodat ze er boven niets anders kon- we geen camera meegebracht heb- Humeung hep Hugh naar de boot den zien dan de toppen van de ol- ben." terug. „Weer een kans verkeken,zei rnen, die aan weerskanten van de „Dat zou de Voorzienigheid mis- hij, „ik begin bang te worden, Cyn- weg stonden. Voor de derde keer ging -schien al te voorbarig gevonden heb- i?" L. Hugh aan wal terwijl Cynthia ben." Ze antwoordde met. Ze hield zelf wachtte. „Ga weg. De Voorzienigheid had ook haar hart vast. Ze hadden hun Maar deze keer was het verloop ons ongetwijfeld zelfs een bandre- theorie mooi_ en logisch opgebouwd, anders. Toen Hugh boven op de zee- corder toegestaan. Maar we kunnen maar misschien hadden ze toch een wering was, gaf hy een vreugde- morgen foto's laten maken. Een fout gemaakt De lynen op Hughs kreet. „Lieverd, kom gauw, kom heerlijke aanblik al die afdrukken!' voorhoofd deden haar haast lichame- gauw kijken!" „Wat ik niet begrijp," zei Cynthia, lijk pijn. Vlugger dan ze voor mogelijk had ,js zijn zelfvertrouwen. Hij heeft de Stancott Creek was een paar non- gehouden, was Cynthia de boot uiten plaats wel heel zorgvuldig uitge- aerd meter verder en byna een duph- de muur opgeklauterd. Ze greep zocht en niemand kon de auto zien, caat van Goldbury. Hugh stapte zon- Hugh's arm en keek. maar hij heeft toch nogal wat sporen der een woord te zeggen de jol uit en Vooraan de kieek, bijna aan de achtergelaten." verdween achter de muur. Toen hy rand van de zachte modder, waren „Hij sal er wel zeker van geweest een paar minuten later terugkwam, de onmiskenbare sporen van een jol- zijn, dat zijn plan succes zou hebben zag Cynthia onmiddellijk aan zyn <jie met kracht op het land gedreven en dat niemand een verder onder- gezicht dat hij niets gevonden had. was. zoek in zou stellen. Vergeet ook niet, .Hetzelfde als Goldbury," zei hij, - - - „Dezelfde weg, dezelfde heg. En HOOFDSTUK 12 geen spoor-" „Wc hebben dus gelijk gehad, „Ben je er zeker van dat er geen Hugh zacht, „er 15 wel degelijk een (Wordt vervolgd) dat hij nog steeds X iswe weten mets van zijn identiteit."*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1