HET GETIJ GEKEERD ws&t m HET DROEVE SPROOKJE VAN DE PATINO'S OORDEND OERAS EVA PERON Beneveld automobilist rijdt wegwerker dood Grap Maximum-snelheid bijdrage tot veiliger verkeer vrii! ABDIJSIROOP^ van Patino was zijn vrouw Aibina Rodriguez Gewonde nam de vlucht na ongeluk Beperkingen in Ghana voor politieke partijen Po treedt weer buiten oevers Enige kolenmijn in Zwitserland dicht SPROETJE SPARKS i. door FRANK GOÖWl te AVONTUREN VAN /KAPITEIN ROB door Andrew Garve Schrale huid) Kloosterbalsem Turks dreigement op Cyprus 2 Dinsdag 12 november 1957 DE K.V,P„ heeft een optimistisch congres gehouden. De partij schijnt de morele inzinking van vorig jaar een beetje te boven te zijn, een feit dat zijn gunstige invloed op het humeur van de leidende figuren niet beeft gemist. De stemming is milder en opgewekter geworden. De gedachte> dat de partij gevaar zou dreigen, is op de achtergrond gedrongen. Wie op de congres-foto's de glundere ge zichten'ziet, kan niet anders denken dan dat hier mensen bijeen waren, die in de vaste overtuiging verkeerden, dat alles voortaan beter gaat. Het paste wel in deze sfeer van blijmoedigheid, dat de voorzitter, de heer Van Doorn, een verbeterde verhouding tot de P.v.d.A. vaststelde. De beide grote partijen kunnen, zo zei hij, gezamenlijk toch veel doen in het volks belang. Er wa» verwijdering geweest door de houding van de P.v.d-A. jegens het mandement der bisschoppen en de wijze, waarop deze partij poogde onder de rootns-katholieke duiven te schieten, maar de sfeer is -nu verbeterd; en tegelijkertijd is de mogelijkheid,- een. andere politieke constellatie te vinden, er niet op verbeterd. De heer Van Doorn lichtte dat toe o.a. met verwijzing naar de anti roomse gezindheid, die een der grondslagen is van de Haagse samen werking tussen C.H.U. en A.R.P. De heer Romme leverde later in zijn politieke redevoering nog een aanvulling in andere richting door de wijze, waarop hij de liberalen en speciaal de heer Oud te lijf ging. De kans op een rechts front, dat de onvermijdelijke consequentie zou zijn geweest van een breuk tussen K.V.P. en P.v.d.A., lijkt voor de komende tijd dan ook uitermate gering, nadar ze vorig jaar dicht voor de verwezenlijking heeft gestaan. Het getij is sneller gekeerd, dan iemand toen had kunnen denken. HOE staat het met de duurzaamheid van dit verschijnsel! Het is een vraag, waarop wij (eo anderen) uiteraard het antwoord schuldig moeten blijven. Maar het lijkt wel de moeite waard, de aandacht te vestigen op enkele wankele punten in hei beeld, dat de heer Van Doorn schetste. Want er is niet de minste reden om aan te nemen, dat de P.v.d.A. geen bezwaar zat blijven maken tegen de politieke zinsneden van hel bisschoppelijke mandement; en evenzeer zal men van die kant er geen ogenblik aan denken, zich met zijn propaganda niet meer tot het rooms-katholieke deel van de Nederlanders te wenden. Misschien hadden de woorden van de heer Van Doom omtrent de verbetering van de sfeer betrekking op de (betrekkelijke) verzoening tussen N.V.V. en K.A.B. Doch afgezien van het feit, dat men moet onderscheiden tussen vakcentrale en partij, staat Het als een paal boven water, dat de N.V.V.-leden vrij algemeen overtuigd zijn van de bereidheid van het episcopaat, op een voorzichtige wijze iets van de scherpe kanten van het mandement weg te nemen. Zij zeggen: als gij het zo erg niet bedoelt, wel, wij zijn ook de kwaadsten niet! Mocht blijken dat het anders is, dan is een nieuw conflict in genen dele ondenkbaar. Ons lijkt het toe, dat de grond van de vriendelijker stemming bij de K.V.P.-leiding jegens de P.v.d.A, in hoofdzaak voortkomt uit toegenomen zelfvertrouwen. De bittere nasmaak van de verkiezingen van 1956 is nu wel zo ongeveer verdwenen. Men vindt, dat de dingen er toch zo slecht nog niet uitzien. Er zit wel weer perspectief in. Zo ontstaat een gemoeds gesteldheid/ waarin men de grote belager van gisteren wat vriendelijker bekijkt, en men wat afstand neemt van de vrees en tie verstoordheid, die de oorzaken waren van de neiging, het dan maar eens over een andere boeg te gooien. Natuurlijk was het «iet zo, dat de heer Van Doorn ineens een idylle maakte var wat kortgeleden nog e<a kil en moeilijk Verstandshuwelijk was. Maar hij bleek niet zo huiverig meer te staan tegenover datgene, wat hijzelf de gespletenheid van de K.V.P. noemde: samenwerken met de P.v.d.A. en tegelijk de mensen onder bet oog brengen, dat de socialisten uitgaan van verkeerde op vattingen. De beer Romme heeft in zijn pleidooi voor wat hij decentralisatie noemde, maar wat in de grond van de zaak neerkwam op corporatisme, alle gelegenheid gehad, aan deze verkeerde opvattingen aandacht te besteden. Hij heeft die gelegenheid niet voorbij laten gaan, maar het1 bleef binnen redelijke grenzen. Had er een geschrokken en verbitterde! heer Roinrae achter de katheder gestaan, dan was er wel wat anders te voorschijn gekomen. Ook de heer Romme ziet de toekomst kennelijk vrij optimistisch tege- moet. De vraag of het Nederlandse politieke leven de komende jaren in de rustige banen zaj blijven, waar het thans in is gekomen, zal naar onze mening in hoge mate afhangen van de uitslagen der verkiezingen volgend jaar. Indien dan geen verder opdringen van de P.v.d.A. ten koste van de K.V.P. kan worden geconstateerd, zal het zonder onverwachte gebeurte nissen tot I960 wel loslopen. In het andere geval echter staat dat heel wat minder v3St. Simon zoon Minister van Justitie: DEN HAAG. De twijfel, door leden der Tweede Kamer geuit, of de invoering van een uniforme maximum-snelheid in bebouwde kommen on zichzelf een doeltref fende maatregel tot verbetering van de verkeersveiligheid zal blijken., wordt door de minister van Justitie niet gedeeld. Hoewel ook naar zijn oordeel de thans weer ingevoerde algemene snelheidsbeperking niet moet wor- Advertentie LM.) Adem weer Zuiver Uw lucht wegen snel en grondig van vastzittend slijm en ziektekiemen met den beschouwd als de enige af doende maatregel ter bevordering van de verkeersveiligheid, kan zQ daartoe wel een wezenlijke bijdrage leveren. (Advertentie LM.) *b Kwilll,l!,frwii>et nit H WrtBl-rrtrlrt.il. JO n W «t «IIHn KJ «prtHrtm bi DrejUlH ratiiio, de zoon van de In diaanse schoenlapper uit Cochabamba, groei de weinig voorspoedig op. Zijn de Indianen niet groot van li chaamslengte, Simon OP een gegeven dag komt er een Indiaan, die beweert op een rij ke tinader te zijn gestuit, een „nieuw" metaal, dat hij zal tonen, zodra de maatschappij hem 'n voorschot geeft van 1100Q.om werktuigen, eten en „coca" te kopen. De maatschappij heeft er niet veel vertrouwen in, want bleef met rijn I meter zestig be- het „waardeloze tm" heeft vrijwel paald onder de maat. Hoe onbelang- geen markt. Frick en de zijnen heb- r|jk ogenschijnlijk dit detail Is, het ben liever dat men naar zilver of zou later vaak bepalend blijken voor goud speurt, waarvan men tevoren Patiüo's optreden in binnen- en bui- weet dat de afzet verzekerd is. Zij tenland. Hij hield er namelük een weigeren dus de Indiaan het voor- paar minderwaardigheidscomplexen schot, maar Patiüo schiet op eigen ge. van over die later veel geld gekost zag het bedrag toch voor- Alleen, hebben. Wat hU, eenmaal hoog te omdat hij zelf zo'n kapitaal niet be- paard, aan lichaamslengte te kort zit, „leent" hij het van de bedrijfs- kvvam, probeerde hij met geld en kas. Enige maanden later komt dat gekocht prestige aan te vullen. Zo uit. Zijn baas stelt Simon voor de liet hij zich in Parijs ïater speciale keuze de som uit eigen spaargeld aan schoenen met hoge hakken aanmeten te zuiveren of de bergen in te trek en slankmakende pakken (die elk ken en de Indiaan op te sporen, om een 1200 vooroorlogse guldens kost- te zien of er misschien toch iets ten!!) om maar te kunnen ópreiken waardevols is gedolven, dat als on to t de bankiers en staatslieden met derpand kan dienen. Patiïio besluit wie hfj zaken deed. Maar goed, zo- tot dat laatste, maar hij_ vertelt er ver is ons verbaal nog niet. zijn vrouw niets van. Hij leent een In Cochabamba was hij een dwerg ezel en gaat op pad. Het wordt een ïn lompen, die voorbestemd leek otn moeilijke tocht omhoog. Als ze de -- - in de achterbuurten tussen bonder- 4500-metergrens passeren, is het gissing te dekken. Maarhij is ont- den Indiaanse en halfmdiaanse ademhalen bijna onmogelijk. Het is slagen, even arm als hu is geito- schooiertjes op te groeien voor galg daarboven koud en bar- Maar de men, met alleen een scnertscomraci ver achter of onder of misschien zal en rad. Alleen: Simon was intelli- moeite wordt beloond: de Indiaan in de 2ak, dat hem recht geeft op een het ..nieuwe metaal" toch van waar gent. Hoe ouder hij werd, hoe meer wordt gevonden. Geld heeft deze wel- mijn op 5000 meter hoogte met een jje blijken. Het zou mooi zijn, die hij'n niet te stuiten eerzucht toonde, iswaar met meer, maar inderdaad metaal waaraan de „gnngos toui- eigenwijze buitenlanders eens een les Zo loopt hij zelf, bij gebrek aan een heeft hij een rijke ader ontdekt. Geen tenlanders) geer. waarde hechtenjerenj lagere school, naar een priester om zilver helaas, maar dat vreemde me- Het ziet er somber voor hen uit. En zo gebeurt het Simon en Albi- lezen en schrijven te leren, waardoor taal dat dof en buigzaam is en dat Albina neemt het lakoniek op. Wel- na Patino maken zich gereed om hij zichzelf verheft boven de tachtig .kreunt" als het wordt gebogen. Men aan als die „mijn." het enige bezit is, eigenhandig hun eerste tinmijn, hoog procent van zijn lotgenoten die daar- kent er de waarde met van, maar de laten we dan de bergen Intrekken en in de dorre bergen te gaan ontgin- Indisan is bereid de hele mijn als er heengaan. Misschien zit er toch ril- nen,«. onderpand voor de 1000 gulden op Is hoop: op elke tien sterven, er vier. naam van Frick te zetten. Patino gaat ermee akkoord en voor de ze kerheid neemt hij van het gedolven door gedoemd zijn voor eeuwig en erts een gesmolten staafje mee om- altijd de laagste baantjes te vervul- laag. Het is enorm licht van gewicht len. Aldus .geletterd" lukt het hem en al weet niemand, wat men er mee een haantje te verwerven als klerk aanmoet, het kén niet waardeloos op het kantoor van de zilvermijn zijn- Hunchacha waar hü het machtige sa- Na enige weken komt Patino bij laris van zestig gulden per maand zijn baas terug. De centen van de gaat verdienen Niet het salaris ver- Indiaan waren op, zegt hu, maar beft hem boven de massa ofschoon Frick kan beschikken over een mijn. zestig gulden in die tijd en in dat die het metaal levert, waarvan bij land niet onredelijk is maar het een monstertje heeft meegebracht feit dat hij als halfbloed schone han- Hij laat het zijn baas ziem Hy wordt den houdt en een wit boord mag dra- uitgelachen. Weet je wat Patino moet gen doet hem boven de anderen uit- toch maar die 1000 gulden zélf op steken brengen eo als bij dan in bet nieuwe D metaal gelooft, dan mag hij de mijn; AT veroorlooft hem ook het hof behouden. Schertsend maakt rijn. te maken aan een blank meisje, baas bet contract op en dat is tegelük Albina Rodriguez, die wordt geacht zjjn ontslag. te behoren tot de weliswaar ver- armde maar blanke aristocratie /V/1 ET loden schoenen komt Simon van de stad. De JamUie van het Mi zijn vrouw Albina. HJj ver- meisje en alle blanken verzetten zich telt hadr de toedracht. Ze zullen al tegen deze vrijage, want het is onge- hun spaarcenten moeten bijeenschra- - De armoede ln Bollvië Is enorm. De met een Indiaan, maar Albina be- foto toont halfbioed indiaanse vron- zwijkt voor de enorme wilskracht ^yen voor „de kerb", met een hel en van de jonge Patino en geeft haar ja- Cen Eonjr- woord. Hater blijkt, dat het huwelijk met Albina het keerpunt in Patino's leven wordt Zij wordt de „Raspoe- tin" van het geslacht Patino, of met referentie aan een hedendaags an der Zuidamerikaans sprookje, de „Eva Ferón" van Bollvië. Getart door de blanke blaaskaken, die zich tegen haar huwelijk hebben verzet en van nature behept met een grote intelli gentie, een verwoed fanatisme en een onblusbare eerzucht, zweept ze haar echtgenoot op tot grote daden. Albi na, Patino's Vrouwe Fortuna en leids- vrouwe voert Simon tot grote rijk dom, hoge positie en macht. Zij is zün „parlement", zijn „algemene reJ kenkamer", boekhoudster en cais sière. Geen document zal Patiüo's handtekening dragen, nadat niet eerst Albina het heeft doorgelezen en uitgeplozen. Bovendien beschikt ze als blanke over gezag en relaties, die anders voor de Indiaan Patino gesloten zouden zijn. Zo bereikt ze, dat haar schoon vader, de kleine schoenmaker een beter baantje verwerft. Daarna dwingt ze haar man een betrekking aan te nemen bij de Duitse mijnon derneming „German Frick Co"' in Cochabamba. Albina heeft goed gezien, dat de buitenlanders beter en efficiënter werken en van alle buiten landers de Duitsers het best. Ze weet ook, dat de buitenlanders beter be talen en de beste opleiding geven.; Patino moet van hen de kunst afkij- ken om hen later op eigen wapens te i bestrijden. 1 De mijnonderneming Frick werkt j heel eenvoudig. Ze koopt van de In dianen goud, zilver en bosprodukten op, om die voor beter geld uiteraard naar het buitenland te exporteren Het is dus een soort bemiddelings-5 heid der regering, om de eenheid van bureau, een agentschap dat zelf niet Ghana te handhaven. Het wil er bij bepaald mijnen ontgint, maar profi-{de Ghanezen de nadruk op leggen, teert van de Indiaanse mijnwerkers J dat zij in de eerste plaats getrouw en vooral van hun onwetendheid. i tegenover hun land moeten zijn. HENGELO Op de provinciale weg Haaksbergen-Hengelo, nabij het dorpje Beckum, hebben onder de In vloed verkerende woonwagenbewo ners een ernstig verkeersongeluk veroorzaakt, dat aan de 35-jarige wegwerker G. H. Schroer uit Haaks bergen het leven heeft gekost. Drie personenauto's met woonwa genbewoners. die in Haaksbergen een café hadden bezocht, reden met grote snelheid over de weg in de richting Hengelo. Een der auto's bot ste plotseling tegen de achterkant van een landbouwwagen. De auto schoot de weg over en gleed door een greppel, waarin de wegwerker ACCRA. De regering van Ghana zal een wetsontwerp indienen, dat bet stichten van politieke partijen op basis van ras, stam of godsdienst verbiedt. Het wetsontwerp moet worden ge zien als een. uiting van vastbesloten- WILLEMSTAD. (Curacao) Maandagochtend rijn hr. ms onder zeeboten „Walrus" en „Zeeleeuw" op Curacao aangekomen. Zij zullen daar geruime tijd blijven en onder meer hulp verlenen bij de zwaar te- krachtmetingen in verband met het geofysische jaar. S., van de provinciale waterstaat aan het werk was. De man werd meegesleurd en kwam, toen de auto een beek indook, met het boven lichaam klem te zitten tussen de wagen en de wal. Collega's hebben tevergeefs getracht hem le redden- Uit de verongelukte auto nam de woonwagenbewoner P uit Bome, die gewond was, de vlucht in een an dere auto. In Hengelo is de wagen door de politie aangehouden. P. werd opgenomen in het ziekenhuis. Leden van het Rode Kruis be vrijdden uit het wrak van de auto de vermoedelijke bestuurder Van E., die eveneens gewond was. ROVTGO. Tengevolge van het Steeds stijgende water van de Po zijn reeds circa 5000 mensen uit het nn volkomen geïsoleerde plaats je Porto Tolle en drie hier dichtbij gelegen dorpen geëvacueerd. Vissersboten, plezierjachten, mo torboten van de douane en twee hefschroefvliegtuigen zijn bij het reddingswerk ingeschakeld. De be woners van de eilandjes in. de mon ding van de rivier'worden fn boten' naar veiliger oorden gebracht. Meer stroomopwaarts stijgt het water van de Po met meer dan circa drie centimeter per uur. Er wordt nog meer regen verwacht. Meer dan 6000 ha bouwland staan onder wa ter. Men heeft de steden Milaan, Venetië, Modena, Mantua en Fer- rara om hulp verzocht voor de ver sterking van de dijken. GRONE (Zwitserland), De di rectie van Zwitserland* enige kolen mijn heeft besloten de m|jn te slui ten en alle 80 mijnwerkers en boven grondse arbeiders, van wie meer dan de helft Italianen zHn, te ont slaan. De mijn produceerde jaarlijks ver scheidene duizenden tonnen, antraciet van een slechte kwaliteit die in hoogovens gebruikt werd. Een deel van de produktie werd geëxporteerd naar fabrieken in Italië. OfctnvRAGEn.Tfltit WATOAATÜMÊT JEKLEREftUlTtn MfJHKLERtftPOEff» V bChlfcTOr' nijri KiEREn ziim wet veel Zit STIL TER WJL IKjtVASTBMD. WA ARDWAT 20UD EU lt ER net GAAn Dotn 31S5. Lucia gaat onmiddellijk naar beneden om Mario deelgenoot te maken van hetgeen zij zo juist heeft gehoord. „En je hebt kans. dat Rob Sandeman vertelt, wat hij vermoedt. Als die er achter bomt. heb je de poppen aan het dansen," zegt zij. Mario voelt zich zeeziek en mompelt iets, dat het wel zo'n vaart niet zal lopen. „Maar ik neem geen risico'szegt Lucia kordaat. „Ik ga wel eens met die kapitein praten en dan zal ik hem een klein cadeautje aanbieden„Aha", zegt Mario, „ik begrijp je al: je wilt hem mede- plichtig maken en dan ben je er wel van ver- zekerd, dat hij zal zwijgen." ja... zoiets tenmin- 1 ste," antwoordt Lucia nogal vaag. En zij voegt er aan toe: „In elk geval zal hij zwijgen; daar sta ik borg voor." Dan pakt zij een trommel, waarin een deel van de juwelenschat geborgen is. Rob, die nog niet weet wat hem te wachten staat, geeft juist order zeil te minderen. Het gaat har der waaien. (Advertentie IJVIJ khven, gesprongen handen. unntervoitenzKloosterbnlsem I mank! utu huid weer gaaf I ontsmet en geneest J Koos rear in dertien jaar, dat ik I hem niet gezien had, nauwelijks veranderd. Dezelfde onverwoestbare lach. Dezelfde er-is-niets-aan-de- hand-toan. En dezelfde over jas, vrees ik, want Mf heeft een zuinige urouu?. „Maar nou moet je toch eens een keer bij me thuis komen", riep hij na het begroetingslawaai. ,£tel jé voor je hebt mijn zoon Roel nog •nooit gezien! En dat is een jongen ongelofelijk! Zo intelligent en «5 sterken zo..." Hij jubelde voort als een vader vit de oude, rondborstige school, die «r nog voor uit durfde komen. Modern# ouder», «it de intellectuele stand, su- bliemeren hun trots tegenwoordig paak tot tekst als: ,>Ach, zo'n kind is natuurlijk 'n klein, agressief mon ster, van top tot teen op vernietiging uit, maar 't is wel amusant al die brute ambities een beetje te fatsoen neren Zo niet Koos: „De juffrotiw op school hè feu zit in, de eerste klas nou die zegt ik heb nog nooit een leerling gehad. die in zo Jcorte tijd en met zo'n na- 1 tuurïüfe gemak Enzovoort Jk kom Dinsdag", beloofde ik ten- slotte. En ik dééd het Aangezien ife een half uur te vrosg belde, trof ik alleen 'n daghitje thuis, dat er uitzag of ze voornamelijk zelf geholpen moest worden. „O, maar ze komen zó hoorbe loofde ze. Ik mocht in de zitkamer, een licht, op 't voortuintje uitkijkend vertrek, gestoffeerd tn de vlotte dessins, dia de interieurs van Hollandse reclame* films zulk een indringend coloriet verlenen. RoelRoel..." klonk f buiten. Voor de deur verscheen nu een blonde, kogelronde jongen, zonder de geringste twijfel het wonderkinddat ik kioam. bezoeken, mant h|j leek meer op Koos dan Koos zelf. „Nee, ik ga niet met je mee", zei h|j tegen een andere jongen, die zwart was en wat langer dan hy, „er komt een vent. Die moet me zien „Waarom?" vroeg de ander. „Wat is er nou aan jou te zien?" JHj heeft me nog nóóit oezien",ad Roel. Dat werd begrepen en als argu ment aanvaarct. De makker aarzelde nog even en zei toen opeens: ,jZeg, ik weet wat. Ik ga met je mee. En dan zeg ik, dat ik Roel ben en jij zegtdat je Kees bent Kun je lachen..." Roel moest er even over nadenken, ,Ja", vond hy toen, „dat is leuk." Twee practical jokers van acht wat moest dat later worden? Ik hui verde voor de toekomst en «jachtte met gemengde gevoelens tot ze bin nenkwamen, met gezichten die ptche. len wilden, doch dit verlangen knap verbeten. meneer", zei de zwarte jon gen, „ifc ben RoelEn dit hier, is mijn vriendje Kees..." Hij wees op Koos- welvarend even beeld, dat kuis naar de grond keek. „Dag", zei ik tegen de pseudo RoeU "k vind Het leuk, dat ik je nu eens «tndelük zie..." Ik deed mijn tas open, haalde er een doos chocolade uit en vervolpde; .Hier Roet, dat heb ik voor je mee gebracht". Op dat ogenblik riep het wonder kind van Koos: „Nee hoor meneer. Tk ben Roel/** Want peen prop is opgewassen te gen chocola KRONKEL NICOSIA De Turkse onder- groodse beweging op Cyprus heeft maandag ïn strooibiljetten gewaar schuwd dat voortaan voor elke Turk die door toedoen van de EOKA om het leven komt, vijf Grieken aullen worden gedood. Dezer dagen ia een Turks-Cypri sche politieagent vermoord. 35 Ze keken nog eens rond en gingen toen op de zeewering een sigaret ro ken. „Als die dingen maar konden pra ten," zei Cynthia, terwijl ze op de afdrukken, van de boot wees. „Dat kunnen ze ook." „Dan zal je het voor me moeten vertalen, want ik versta ze niet" Hugh glimlachte. „Ik probeer er juist zelf wijs uit te worden, om je de waarheid te zeggen, maar het lijkt me heel interessant. Zie je die streep gedroogd schuim daar?" „is het water tot daar gekomen toen het op z'n hoogst was?" „Juist, Die streap is gemaakt door de springvloed vorige week- Hij zweeg en keek haar verbaasd aan. „Waarom grinnik je zo?" „Ik moest er ineens aan denken, dat je altijd zei, dat we nooit iets over waterhoogten en tijdschema's in on ze detective-verhalen moesten ver wei ken. want dat de mensen er zich dood bij vervelen. En nu zitten we er midden in. Maar ga door." „Goed, kijk nu eens naar die boot- tndrukken. Ze zijn bijna op dezelfde hoogte als die schunnstreep en ze staan scherp afgetekend. Daaruit volgt, dat de boot niet op de kant getrokken werd, maar de kreek bin nen dreef en zover kon hij alleen drijven als het water op z'n hoogst was. Kun je me volgen?" „Ik doe m'n best." zei Cynthia, met rimpeltjes van inspanning. „Mooi. Maar dat is nog niet al les Hugh werd er opgewonden van. „Je rveet, dat ik voor we weg- gingen het lijstje met de waterstan den nagekeken heb bij Frank. En 'daar stonden de dagen op vermeld I waarop de waterstanden op z'n hoogst waren vorige week, namelijk woens- dag, donderdag en vrijdag. Donder- dag was 't allerhoogste, maar de twee andere dagen scheelden nagenoeg niets. Dinsdag en zaterdag echter was 1 de stand aanmerkelijk lager. Die da- 1 gen zouden de afdrukken dus ook la ger gezeten hebben." Cynthia knikte. „Ik begrijp het volkomen." „Voor ons rijn dus alleen woens dag, donderdag en vrijdag van be lang. Dat wil zeggen, de nachten na tuurlijk, want we rijn 't erover eens, dat hij overdag niets gewaagd kan hebben. Nu verder. Die twee afdrukken kunnen met op dezelfde nacht ge maakt zijn. De waterstand veran dert heel snel met springvloed en als die jol twee keer m dezelfde nacht gemeerd zou hebben, moest de ene afdruk lager zün dan de andere. Ze zijn dus in verschillende nachten ge maakt. We zijn er nu wel zeker van, dat het meisje donderdagnacht ver moord is. Maar daarna had hij be slist geen tijd genoeg om een jol te gaan halen en hierheen te brengen. Dat heeft hij dus van tevoren gedaan en wel woensdagnacht." Cynthia keek hem bewonderend aan. „Knap van je," zei ze, „ik vraag me alleen af waarom hij hier kwara woensdag. Hij had toen toch nog geen lijk?" „Nee, maar kijk nou eens." Hugh haalae een potlood en een papiertje uit zijn zak en schreef op: woensdagnacht X brengt de jol naar Mawling Creek, donderdagnacht X vermoordt het meisje. vrijdagnacht X heeft 's middags vader bewusteloos geslagen en brengt nu de jol voor de tweede keer naar Mawhng Creek, „Zie je, hij heeft dus vrijdag, voor dat vader arriveerde het meisje in de jol naar de buurt van de schuur ge bracht en heeft, verborgen in een van de kreekjes liggen wachten..." Hij fronste. „Maar als dat zo is, waarom is hij hier dan vrijdagnacht teruggekomen? Dan had hij hier niets meer te zoeken, alles zou afgehan deld zyn geweest. Nee. hij heeft het lichaam natuurlijk vrijdagnacht over gebracht." „Waar heeft hij het dan al die tijd verborgen gehouden?" „Het meest voor de hand liggend, it dat hij het in de auto heeft gela ten." „Lijkt dat je erg veilig?" „Waarom niet? Hij kan het ach terin gelegd hebben met een plaid erover heen. En als de auto achter die bosjes Stond en hü had de deuren op slot, liep hij nagenoeg geen risico. Laten we eens een nieuwe tabel-sa menstellen en kijken hoe die nu uitziet. Dinsdag X brengt de auto naar Mawling Creek en parkeert hem achter de bosjes, woensdag X gaat naar de plaats waar zün jol ligt. woensdagnacht—X brengt de jol naar Mawling Creek en laat hem daar. Gaat met rijn auto weg, waar schijnlijk naar Londen, donderdagnachtX doodt het meis je. X brengt het lichaam in zijn *u' to naar Mawling Creek en last het daar in de auto achter. X neemt de jol en is voor het aanbreken van de ochtend in de buurt van de schuur, vrijdag 2 uurX slaat vader neer. vrijdagnachtX gaat mefc de jol naar Mawling Creek en haait het lichaam op. X brengt het lichaam naar ae moerassen en legt de hoed er naast. Gaat dan met de jol naar de plaats waar hü hem stalt. Cynthia glimlachte. .Fantasie een prachtig iets," zei ze. Hugh bekeek het papier met enige trots. „Het zou best zo gebeurd hun nen zijn. Het is praktisch en het dekt alle feiten die we hebben. Nadat hü het lijk had gedeponeerd waar hij het wilde hebben, is hij op zijn ge£u?f hier terug gekomen, waarschijnlijk zaterdag en is er met zün auto van door gegaan." ,J&r is nog één ding." zei Cynthia, „als X het werkelijk zo heeft gedaan, moet het wel iemand zijn met een massa vrije tijd. Het hele geval kost te hem ongeveer vijf dagen!" „Misschien had hü zijn jaarlühse vakantie," zei Hugh bitter. „"Wat een macaber idee. Toch KB" loof ik inderdaad dat we het er dusver goed afgebracht hebben. Wat gaan we nu doen?" „We moeten als de bliksem weg, anders zitten we vast. Het water be gint snel te zakken. En dan gaan we proberen uit te vinden waar die J<u van X vandaan gekomen kan zijn. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1