Wat nooit terugkeert HET DROEVE SPROOKJE VAN DE PATINO'S iiimt kond alie kont! OORDEND OERAS CETAFLEX a „Kleine minder geslaagd onderwerp ZAAHHABEL HOOFDPIJN? WEG HOOFDPIJN! Pn - belust op komt Patino te SPROETJE SPARKS door f RANK *GODWlM AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB in Voorraad aan deviezen weer toegenomen Blijf meester iSSKaüSËSEOTïEas^ESï! knastbsursUim Ceta-BsT«r door Andrew Garve Woensdag 13 november 1957 HET politiek verbond, m de'Nederlandse geschiedenis bekend onder de naam van christelijke coalitie, ia historisch bezien de reactie geweest van iet of wat in de schaduw gebleven volksgroepen op een halve eeuw liberaal superioriteitsbesef. Haar betrekkelijke duurzaamheid heeft de coalitie ontleend aan de'zowel bij rechtzinnige protestanten als bij rooros-katholieken levende wens tot erkenning en emancipatie, in dr praktijk was de bijzondere schoo] veel meer het ver zamelpunt dan datgene, wat Kbyper zo fraai formuleerde als de „wortel des geloofs-". Hel élan is geleidelijk zwakker geworden^ zulks naarmate de gelijkstelling bij het onderwijs dichterbij kwam en -de emancipatie vorderde. Geen toeval was het, dat de leiding van de coalitie voornamelijk berustte bij de anti'reyQjutionair«n. Deze militante en zelfverzekerde groep knoopte op haar manier aan bij'vele oud-vaderlandse traditie», terwijl de rooms- katholieken in politiek opzicht nog lang de terughoudendheid en onzeker heid hebben vertoond, die liet resultaat waren van een eeuwenoude positie van tweede rangs burgers. Her leiderschap van Abraham Kuyper hield ook Voor hen allerlei beloften in.' Het was Colijn, die op een veel later tijdstip bemerkte, dat het zwaartepunt zich had verplaatst, Degeen, die zich verdiept in de parlementaire historie van ons land, moet wel tót de conclusie korncn. dat het anti-revolutionaire leiderschap een voorwaarde 's geweest van het welslagen der coalitie. Kuyper ging terdege uit van Nederlands karakter als protestantse natie. Zijn eerbied voor het katholicisme .was niet groot, maar zijn vrees er voor evenmin. Voor zijn politieke conceptie had hij de rooms-katholieken nodig. Die liebbeit hem en zijn opvolgers steun verleend, tot ze hen niet meer nodig] hadden. Tpen de emancipatie in-feitelijke zin was.voltooid, zijn de wegen' uit elkaar gegaan. ZEER. belangwekkend is het, dit te overwegen in een tijd, waarin 'herstel van decoalitie als alternatief van de brede basis door sommigen nog in alle ernst wordt gepropageerd. Een rekensom wijst uit, dat het een overgang zou zijn naar een wel heel smalle basis: doch deze rekensom is niet de kern van hetprobleem. De kern is naar onze mening, dat in een herstelde coalitie de protestantse partijen niet anders dan de, tweede, viool zouden kunnen spelen. En dit is volkomen in strijd met de traditie. De traditie eist. dat de A.R. partij aan het hoofd staat, - Wij geloven, dat dit feit te veel over het hoofd is gezien. Maar het bestaat en het verklaart, waarom 'bij de forraatiepoging van de heer Rorarae vorig jaar niemand, en bij de fonnatïepoging van de heer De Gaay Fortman iedereen aan herstel van de coalitie dacht. ..Van de laatste kon men vermoeden, dat 'hij de voetsporen zou drukken van Kuyper en De Wilde en Colijn. Van de heer Romme viel dat bezwaarlijk te verwachten. De coalitie zal staan onder protestantse leiding of zal niet bestaan; ziehier onze stelling. Het komt er ;in de praktijk we! op heer, dat de coalitie niet zal bestaan.. Tegèn de geschetste achtergrond zie men ook het rumoer over het Haags samengaan van A.R. partij .en C.H.U._op basia van de strijd tegen room» en rood.: De heer Tilanus heeft het uitgangspunt rijkelijk negatief genoemd, maar in dit tamelijk scherpe oordeel zat toch géén principiële veroordeling er van. Het principiële bezwaar is ontvouwd in het congres van de K.V.K, waar de heer Van Doorn de vraag heeft gesteld, hoe deze vorm van anti-pap isme is te verenigen met de steeds luider wordende stemmen, die aandringen op .xhristclijk-sociale" samenwerking, DE woorden van de heer Van Doom hebben nu de anti-revoiutionai- ren in her geweer geroepen. De voorzitter van deze partij, de b.eer. Berghuis, heeft ia een rede te Amsterdam prompt gerepli ceerd. Hij verklaarde, dr t zijn partij vrij is van anti-papisme, maar dat zij zich natuurlijk wel stelt op de basis van de reformatie. Uit1 dien hoofde streeft zij een zo groot mogelijke protestantse invloed op het volksleven 'na; hetgeen volstrekt weer niet betekent, dat zij de rooms-] katholieken te na wil komen. De consequentie van het betoog van de heer i Aan Doorn zou zijn, aldus de heer Berghuis, dat het enkele bestaan van J een protestantse partip ai als een daad van antipapisme moet gelden. 1 In een ellenlang stuk in Trouw betoogt de heer Bruins Slot, dat de „r.k. mede-christenen" ex niet verdrietig over mogen zijn, wanneer de reformatorische partijen in de politiek hun typisch reformatorisch ka jakter openbaren. De teneur van het stuk is .spijt en geschrokkenheid. De christelijk-sociale droom lijkt iet of wat verstoord. Waar gaan we naar toe in Nederland? Het lijdt geen twijfel, of in het verleden hebben protestantse staatslieden jegens „Rome" heel wat meer afwijzing aan de dag gelegd dan nu de Haagse formule het doeL^zonder dat dit de coalitie'.ook maar enigszins heeft geschaad. Maar nog eens. het zwaartepunt heeft zich herplaatst; ook in de christcjijk-sociale droom. Van het oude A.R. overwicht is alleen de herinnering overgebleven. Het zijn" de gewijzigde verhoudingen, die de Haagse formule'haar scherp karakter geven, en die ook maken, dat in Nederland wel een andere regeringsconstellatie mogelijk is, maar geen herstel van de coalitie op een wijze, die in enig opzicht herinnert aan het verleden. LONDEN Engeland heeft Rus land uitgenodigd het komende jaar 300 studenten in groepen een be zoek van drie weken aan ingeland te laten brengen. ALGIERS In de gevangenis van Algiers zijn- dinsdagochtend drie Mohammedanen terecht gesteld. Zij waren veroordeeld wegens terroris tische daden. fAdoeTfenttc LM.) Gratis dierflguurtjei bij ZAANHAGEL! Vrwtg inlichtingen bij Uw winkelier voor het verkrijgen van 10 plastic dierfiguurtjes in ivoor- en transparante kleuren. Uw kinderen zijn er de hele dae zoet mee. <fe lekkerste chocoladekorrel» van échte chocola 150 gram 68 cent ^Iblna Slmon Patino bereiden zich goed voor op hun expeditie. Albinaleent van haar familie en relaties geld om werk tuigen, munitie, gewe ren en proviand te ko pen en om enige arbeiders te huren, die zc mee omhoog zullen nemen. Zelf heeft ze ondertussen uit oude boeken, geschriften en encyclopedie ën alle gegevens over „tin" opge duikeld om te ervaren wat de vol keren vroeger en nu met het merk waardige buigzame metaal hebben gedaan Maar boven, op 5000 meter, wacht hun aanvankelijk een grote ontgoo cheling. De door de Indiaan aange boorde tinader blijkt bluf. Waar de Indiaan beweerde het metaal le hebben opgedolven, vinden zij al leen stenen en leem. Simon is ver bitterd en wil omkeren, maar Albi na noopt hem te blijven. Verbit terd is Simon vooral op het. volk van zijn eigen bloed, de Indianen, die hem hebben bedrogen en de ar beiders die ook nu onder zijn lei ding maar matig werken. Nu voelt hü toch. dat hij door zijn opleiding, met en door AJbina tot ^cn andere stam is gaan behoren. Patina wordt een hardhandig meester, die zijn mannen afbekt en beult. Hij weigert ze op" een gegeven dag „coca" te geven, de blèren waarmee de arbei ders zich verdoving alleen maar negatief. De arbeiders zocht naar andere tinaders. In twee lopen weg en alleen Simon en zijn jaar is men op meer dan twintig rouw blijven over. Weer wil hij rijke aders gestuit (Advertentie IM.) Oiarert waarmee uc aiun- In een zekere verzadigde T^.OOKTSACHTIG hebben Simon J" imifl li» E kauwen. Het resultaat is AN. en Albina Patino verder ge- Ift- - ...nii.f n a nvViAiriare „ön*. AhrlArfl In fu'cia de dorre hoogUc-r/en van BoUvl». fle oud» tinmijnen, zijn van de de vorm van een gigantisch leger van Indiaanse heethoofden, - die om victorie brullen. Pruisisch railitai- risme en Indiaanse opofferings- geweest, Het heel-arm geachte on-jef^dheid kunnen niet voorkomen teruggaan," maar zij weigert te wij- - Het is geen wonder, dat op een bekende Bolivi* is één machtige datde naar ken. Hij hakt nu zelf in de bergen de gegeven dag Noordamerikanen daar concentratie van s werelds, meest I - Ja AAl.b-An i a Ja Uaav4a aam U.'IT.^a Wmai. hD. motalAH AM mfnArflIAfl SIUKJVCi) mOcraS Oil, luniu .CJ4UIM» stenen los en. zij sleept de zakken enorme staais- arme land. lïveu aas jiouiuaiuciiRBucii unni twiwuuntiB vou a wnsja» 77- i ae. zaK.ts.cn m de hoogte een kijkje komen ne- strategische metalen, en mineralen steenslag'op haar rug" de berg uit men. Ze bieden Patiflo 300.000 dollar, en bet Is bijna allemaal Patifio wat ja tink Gaat Nok niet helemaal... moeras, ouna sou mujoen gui- Dat duurt precies zevenentwintig ïaardietijd.komt ook. y,? den bedraagt Dan zien ze opeens iets glin- rv r- k r*Pl PI P\ stcren, iets wits als maanlicht op 11- WrkP I 1 TOt«,8 uin uei --- sneeuw. De volgende dac stuiten ze g U/L. V LIM.LW d C£ac w„rva„ OTen beweert, dat e«n n» to voor hem 11 het hes als het ware op een puur-metalen «#msvv»unr Patino. Hil bergwand: tin! Zonder het te besef fen hebben ze de rijkste tinader ter wereld aangeboord Het is het jaar 1894; Simon Patino is juist 32 jaar geworden nu komt de tijd Patino te hulp. De wereld heeft het tin dagen. Dan zien ze opeens iets glin- f"N f- 1 /rpi pi "*Bolivië rfort^ch-in"^«en-"zlinloze «huid voor bet -- -,r>C XA/CDCI WJ.KJJ gemakkelijk: Simon Patino. Hij schrijft zonder omhaal een chè- Sf)n que... en neemt als particulier de 111 I m volledige staatsschuld op zich. Dat is zelden vertoond in ae moderne wereld. Hij doet dat echter onder één voorwaarde: hij krijgt daar voor in ruil de exploitatie van alle i i aam .,,-,1 w r*n ertsbronnen van zijn land...! Van, «Si Het u een, kapiUl. som voer Mj£ SJjjWta» J.vtmd» W gebruikt L- hu makae.uk, .e venverkenmetaa. £et 5^-^ JJf TebT^cht]TSBZ j^ër mo«e„ hellen tocfi Fgtt u.«m chutrnt" Toi en en men weet e Kenliik met eens. üonia, omdat het gehele land roet alles CVtfl LATtft DEZtPLfeK üjttf HEL GOED fhtRZijnotKLÊ. fttrtvAhPEjort GCH HET WATER 15HIERDIEP thinEL... IU15TER WAT lEnOET 31W. Terwijl de „Havik" onder stormzeilen gaat bijliggen, bespreekt Lucia met Mario haar plan- Zij houdt een bijzonder fraaie en kennelijk heel oude broche omhoog. „Weet je wat dit is?" vraagt ziT Mario schudt het hoofd Hij ziet niets bijzonders aan dit sieraad. Maar Lucia is deskun dig gebied van oude rieraden en zij kent deze broches precies. „Kijk," zegt zij. „aan de ach- zal ik kapitein Rob aanbieden." Mario haalt ver- terkant zit een vlijmscherpe punt. Die werd in baasd zijn wenkbrauwen op. Dat... dat is toch de middeleeuwen gevuld met een afschuwelijk j móórd? Hij voelt zich echter te ziek om zijn vergif, dat onmiddellijk de dood ten gevolge had j vrouw van dit plan af te brengen. Het weer is bij iemand, die door deze punt werd gewond. Het j inmiddels opgehelderd: de storm heeft maar kort was in die tijd het wapen om een tegenstander ele-1 geduurd, gant uit de weg te ruimen. Nou, dit mooie sieraad Qf „Kleine steden in Europa" 'schakelaars -^denSuwe ener- verdere leven „schatrijk" zal maken, gen en men weet eigenlek niet eens, «oma, omdat hetgehele Irodraetalles eiebron elektriciteit" heeft als het Maar met Indiaanse sluwheid vraagt hoe de grens met Paraguay er loopt, „erop en j"" ware het'tin een geheel andere be- hij 50.000 dollar meer, een zijns In- Maar in Bobvie hebben de Dmtse lier «gendom is geworden van Ki- SminS: ^4vïn - masr ook fn ziens enorm bedrag. De Noordameri- ingenieurs hun „Sturm und Drang" mon Patino de half-indiaanse dxverg huS?ad brillen en verier mg en kanen verkneuteren zich over -dit geïmporteerd, waaraan een paar uit Cocbabamba. De man die met wo'rdTmeer en mee? tin^ebmfkt koopje en onderhandelen nog een thuis „uitgeboerde" Duitee gehemls ..meer (en wet mmder) dan lezen Het nieuwe vehikel de auto hangt uurtje voor de vorm. Dan geven ze (onder wie de beruchte SA-lstder ...en schrijven kon, noc met Tn aan elkir ook de toe en gezamenlijk zal het contract Röhmï gestalte hebben gegeven in vrouw trouwde, die wist te rekenen! bouwers v^ spoorw^en leren het worden opgemakt, dat Simon Pa- metaal toe te passen. Men vindt uit, t^0 ,zat ondertekenen. Het verdrag, dat het tin zich gemakkelijk laat dat hem weliswaar van zun mynen mengen met andere metalen en dat Ler?1°1- ,m?ar tiem. Indiaanse geeft weer 1C01 andere toepassings- halfbloed, de eerste miljonair in zijn methoden. Van alle metalen die an- iand zal maken, ders te bros blijken, maakt men X)e S van Simon staat er al... taaiere alliages en er is cp een ge- Dan pakt Albina, die ondertussen de geven moment fn het begin van Amerikanen goed heeft gadegesla- 1900 eigenlijk geen metalen voor- gen en met haar vrouwelijke intur- werp te bedenken of er zit tin in. tie heeft aangevoeld, dat haar man Men maakt er kerkklokken mee en bezig is zijn ziel aan de duivel te nog later, in de tijd dat de volkeren verkopen, het contract beet en ver- Üch bewapenen voor de eerste we- scheurt het zonder meer. Even reldoorlog moordtuig in alle vor- dreigt Patino kwaad te worden, maar men en afmetingen. Het is nog altyd als de Amerikanen de tactloosheid een goedkoop materiaal ondanks het begaan, ineens honderdduizend dol- feit. dat men er op vele plaatsen iax meer te bieden, beseft hij,:-dat tevergeefs naar delft. Spoedig daar- zyn vrouw het bij het rechte eind na breekt de tijd aan. dat de Ver^ heeft-De Amerikanen keren met le- emgde Staten alleen 160 miljard con- ge handen weer, maar het bijna servenblïkjes per jaar gaan gebrul- ondertekend contract bezegelt deop_ ken. elk blikje rijkeluk bestreken komst -van Patino als economisch met een tinnen laag. In de wereld, grootvorst. - die reeds allerlei koortsen goud, j diamant, ohe.heeft gekend H komen Duitse ingenieurs met wakkert de tinkoorts aan- Het eens Duitie^rnachines. Overal in Bo- door de buitenlandse .„gringoV hvie laat Patmo mijnen aanboren, waardeloos geachte metaal blijkt niet alleen, tin, maar.- ook. zilver, soms de goudprijs te evenaren. Dat gpud/ salpeter. zout, borax, magne- komt de produktié''van Patino's mijn kobalt, asbest De naakte on- ten goede. Is het een wonder dat herbergzame hoogvlakte van Boli- hij die eerste mijn zijn redding vie blukt eén enorme sluimerende noemt, La Salvadora". schatkamer te zijn. die noch door de Inca's, noch door de Spanjaarden Boliviaanse mijnwerkers. maar voor een fractie ontgonnen is AMSTERDAM. 'De verkorte ba lans van Ae Nederlandse Bank per II november geeft opnieuw een Ktllginr van de netto deviezenreserve te zieu. Ditmaal bedraagt deze reserve 068 miljoen (vorige week ƒ943 miljoen). Goud -en deviezen tezamen belopen thans ƒ3.616 miljoen (vorige week 3.58Ï miljoen). De chartale geldhoeveelheid geeft een inkrimping te" zien. De in omloop zijnde bankbiljetten bedragen than» ƒ4.004 miljoen (vorige week ƒ4.091 miljoen). De circulatie blijft dus nog boven de 4 miljard maar zal volgen de week hier waarschijnlijk onder komen. Het rijk wist zijn tegoed te verster ken met 145 miljoen tot 202,8 mil joen, In geldfcringen verwacht men dat dit saldo de volgende week nog hoger zal zUn. Op de geldmarkt blijft daggeld nog steeds ruim beschikbaar op aVi%. DEN HAAG De staatssecretaris van O. K. en W. heeft de letterkun dige J. J. Klant op diena verzoek ontheven van de hem verleende op dracht tot het schrijven van een ba- vrijdingsspel. -^w' (Adwcrtentie l.At.) over Uw zenuwen. Néem -r Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel hét aangewezen onderwerp was voor *n serie Euroyioie-fllms /valt te betwyfelen. Niemand zal wil len volhouden dat juist de be- w on era van deze kleine steden re presentatief zijn voor de yoikeren, waartoe zij be horen. En laten we het erover eens zijn, dat het nader tot elkaar bren gen van de volkeren van het oude werelddeel een van de belangrijk ste taken van Eurovisie zon moeten zijn. Het onderwerp „kleine stad" nu, geeft scenario-schrijvers en re gisseurs allerlei uitwijkmogelijkhe den. speelt hun tal van motleven in handen om heen te draaien om wat des poedels kern behoorde te wezen- Heinz Huber die het scenario schreef voor „Weikersheim". de Duit se bijdrage in deze serie, is "niet de eerste de beste. Toch heeft hij met deze opdracht blijkbaar niet goed raad geweten. Waarschijnlijk moet de wat geforceerde vorm, die hij vond. worden verklaard uit zijn. stre- - ven. om de neiging tot romantiseren, die de Duitsers nogal eens in de schoenen wordt .geschoven, te ver mijden. Overtuigend geslaagd is hij daarinniet De vondst, om de com plete filmploeg iri'hét.beeld:te brén gen en daardoor de tegenstelling tussen nieuw en oud, tussen techniek en romantiek te accentueren, was op 'zichzelf aardig, maar boette door da veelvuldige herhaling, in; aan kracht- Hoé de mensen in .Weikersheim wer kelijk leven; hoe de prins.. Zur Hohenlohe door z'ri plaatsgenoten wordt gezien; hóe de Weikersheimer bevolking de rest van de. wereld ziet het blevenonbeantwoorde vragen. Even. was er *n aanduiding die op iets meer diepgang leek. te duiden: .Kier stond vroeger een sy nagoge, nu is in het weer opgetrok ken gebouw een meubelfabriek ge vestigd." Het bleef bij die aandui ding. Dat was teleurstellend. Misschien dat de Eurovisie-leiders volgend jaar dergelijke teleurstellin gen vermijden, door de deelnemen de landen (na de kleine riviertjes en de dito stadjes) onderwerpen op te geven, waarbijde mens eenvou dig niet vermeden kón. worden, OP dinsdapauemd heejt de AVROt dunkt me, de ideale plaats voor zijn Radiojournaal gevonden.: om 6.15, in onmiddellijke aansluiting op het nteuws. Hier ligt immersde tnó- gelijkheid om door commentaren uit. binnen- en buitenland de achter-: gronden van'de door de nieuw»~ di enst louter feit ely fcvoorgelezen berichten.nader te belichten. Het strekt AVRO's reporiagédienst tot eer, dat hi} zich' doorgaans uitne mend kwijt van deze taak. Gisteren waren er o.a. 'n ooggetuige-verslag van de sluiting van dé ringdijk bi het Haringvliet; en interessante ge sproken correspondenties luit Pary» (de NAVO-conjerentie) en Rome (de moeizame voorbereidingen .paiv die Olympische Spelen). T •>T' J H. S. T~\E televisie-zender te Lopik, aie V in revisie is geweest, is gisteren weer normaal in gebruik genomen. Het effectiefuitgestraalde vermogen' is nu weer tot''t nórmalebpgevoerd,' zodat een eind is gekomen aan de minder^oed.e ontvangst, die men hier en daar de laatste weken heeft gehad. In het programma van Hilversum I van 8^0 tot 9.20 een concert door het - Radio Phil harmonisch Orkest, dat dit maal wordtj geleid door een van zijn. musici; Jan Brassen (ook bekend als dirigent van het Nederlands Steden- ten Orkest). Piet Dekker is solist in het tweede vioolconcert van Saint- Saens; daarna wordt de Derde Sym fonie vap. Rachmaninow uitgevoerd „Twee paar schoenen" is de naam van 'n hoorspel van Kurt Schneider, dat u van 9.10 tot 9-50 via Hilversum II kunt beluisteren. Jan C. Hubert voert de regie; een van de rollen wordt gespeeld door Annemarie du Pon-van Ees, die in de jaren dat ze deel uitmaakte van de vaste bezet ting van de hoorspelkern tientallen jongemeisjes rollen heeft vertolkt. (Aduereentie 1 ~M.) Ze manoeuvreerden de kreek uit en toen ze weer in dieper water, waren, zei Cynthia: „Waar kan hij vandaan „Da rivier? Nee waarschijnlijk niet... Niet als het gewoon met de stroom mee gevaren was." „Dank je, Frank, Het spijt me dat ik verder nog niets kan vertellen. J* hoort het hele- verhaal als ik meer weet, Tot kijk.' In gedachten gingenze naar de auto terug. Toen ze zaten, zei Hugh: „Het komt me hoe langer hoe waarschijnlijker voor, dat hij van de rivier kwam. We moeten vanavond toch maar eens poolshoogte nemen." TT „Vanavond! Ben je dan niet moe?" Hugh zuchtte.Nee, iets anders kan - „Waterbaby iB gemakkelijk te han- niet. Hij kan hem alleen nog boven teren. En het kost ons weer een hele op zijn auto vervoerd hebben." dag ajs ^ve tot morgen wachten." „O hemel, ook dat nog." „Waar moeten we heen?" Ze zwegen en tegen de tijd dat ze' _.,Naar de Ray;' Da_tjs blj_ de mon- ge-1Z!^I2-nat f, 4„i«t Hard.kwamen, was het bijna ding van de rivier. Dichtbij hoor «n i middag en het kanaal was nagenoeg gezellig." ipi^" droo£- Ze trokken de jol op de mod-„Je denkt dus dat X daar vandaan derbank en gingen Frank opzoeken. is gekomen?" - irnn htiknHij keek op van het mes dat hij aan „Als hij niet van de Hard is geko- nacnt weg non naien. slijpen was toen ze binnenkwamen, men, moet het haast weL Laten we 'hMgiiï°,I nJ1f-,.dsti'!dst erï waar" -fuUi«- zijn dus niet blijven ste- het maar controleren. Er zijn. altyd schijniijk \'inat. ken'" vroee hii De ervarina had hem we* een paar boten om deze tijd van „Nee. Ik kan me namelijk met ïlwri tkr. de' rnMstó mensm zelf) het jaar, dis er bestaat wel kans, S'fS Vijs cp stelde f^erd, dat^meeste „ensen^eUs msen, UtSi2 eb hielden. Cynthia knikte. „Ik ben ervoor te rg kunnen het niet uitsluiten, maar vïnripTi lipupT(4 dat* weet ie wel. ik zou het in zijn plaats nooit ge- '.Neen Frank," zei Hugh, ».we «jn vmden, lieverd, dat weet je w waagd hebben." niet blijven steken, maar we hebben ,Kun, Dan kunnen we, de middag w„1k„ i- «-f wel je hulp nodig. W eet je ook of ie- opvullen met een paar andere dm- mand ecn i01 van de Hard wee?e- gen. We moeten nog naar Alfordbu- aer nog. haald heeft voor een dag of vier? ry om uit te vinden, of Helen.Fairhe ,Nou. de meeste jollen uit de om ge- Laten we zeggen, van woensdag tot werkelijk op woonschepen afgeweest ving liggen in de Hard natuurlijk. zaterdag." is. Maar ga mee nu wat drinken. Ik Dat is de aangewezen plaats HU kón Frank keek Hugh aandachtig aan. ben uitgedroogd." hem daar vandaan gehaaid hebben fiik zou het niet weten." zei hij toen. Ze aten in de tuin van Hugh's ge- woensdaghacht x>e n^nsen gaan midden in de week liefkoosd caie'tje eö namen een uur „Lijkt het je niet riskant voor ie- hoogstens voor een paar uur weg." welverdiende rust. Daarna stapten ze mand die bekend is in de buurt om „Daarom dachtdk ook, dat het je in de auto en gingen op weg naar de z'n jol voor vier,vijf dagen mee te opgevallen zou zijn. We geloven, dat kust. nemen? Iemand kan zich toch herin- er woensdag een jol weggehaald is Alfordbury lag aan het einde van neren, dal hij de boot juist die tijd ge- en dat-hij, .weggebleven is tot zater- De Koekoek. Het was een onbete- mist heeft?" dagJ« V V ,i kenend plaatsje, vlak bij zee. Toen' „Ik zou het inderdaad niet graag „Woensdag?" Frank schudde zijn- de spoorbaan aangelegd werd, had doen. We moeten het maar even met hoofd. „Dat kan niet. Ik ben de hele men waarschijnlijk gehoopt, dat het Frank bespreken. Die weet alles af nacht op geweest om met de Flavia een drukbezocht vakantie-oord-zou van wat er in de Hard gebéurt. De te helpen. Ze ging varen." „De Flavi- worden en de trein een winstgevend andere mogelijkheid is, dat X met a!" Hugh keak verbaasd naai' de. object voor het vervoer van alle rei- zijn jol van de monding van de rivier plaats waar de boot van Briggs zo- zigers. Maar er was niet veel van te- afkwam, van een grotere boot dus veel jaren had gelegen en die nu leeg recht gekomen. Het dorp lag ver die daar ligt. Wat de tijd betreft zou was. „Wil je zeggen dat het werkelijk laten Tn de eenzame moerassen het net gaan, vooral waar hij zo'n gelukt is?" en wat cr nog aan drukte was, con-: handig gebruik van het getij -weet Frank grinnikte.Nou, ver weg zijn centreerde zich in de kleine kreek te maken." ze niet, hoor. Maar er was die nacht bij dé monding van het Broadwater,- „Lijkt dat je niet het meest waar- in ieder geval niemand anders aan- Hier lag een behoorlijk aantal woon- schijnlijk?" wezig dan de Barnacles en ik." schepen, ouderwets en modem/ ver- „I'nderdaad. Iemand die zijn jol in „Was het een donkere nacht?" veloos en stralend nieuw. Je kon er de rivier heeft, zou niet aarzelen „Een beetje bewolkt, maar hoe dan komen via een wankel, houten brug- hem voor deze gelegenheid te gebrui- ook, ik zou het gehoord hebben al» er getje. Over dit bruggetje liepen Hugh ken. Het valt niet op als een vreem- een jol wegging." en Cynthia dus. op 2oek naar.de. de eens een paar dagen in het Broad- „Zou Je het ookgehoord hebben boot Sez-you. water doorbrengt." als er een van de rivier was geko- „Iets anders kan dus niet?" men?" (Wordt vervolge)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1