Een hoog, filmisch kijkje op het drukke verkeer Schijnwerpers op de Schiedamse sport Begroting en subsidies voor Nieuwe exposities in Sted. Museum geopend Belangen van de eilanden worden niet verwaarloosd Onverwacht grote opkomst hij CNV-propaganda-avond Koeriersters AGENDA rastun* Af zwemfeest W A LD 0- R M S C H 0 0 L wr 64 650 Zwaan klem F eest avond van dé groentehandelaren Dief achterhaald Burgerlijke stand Vergadering Kamer van Koophandel Herhaling is nu nodig A. Mozer kijkt achter IJzeren n Fietsenrail Onbeheerde fietsen opgepakt Inbraak op tanker Schilderijen van Ger Lataster en grafieken van Th. v. d. Horst Benoemingen door Hervormde Synode Antwoord op vragen aan ministers over stormvloedschade LEM'S BRANDSTOFFEN ADMINISTRATIEVE KRACHT TYPISTE PTT bestellers flinke jongens Woensdag 13 november 1957 3 De twee mannen die u hier zo hoog verheven, boven het verkeer van het Koemarktplein ziet tro nengezeten op de treden van de uitgeschoven Mogi- rtis-ladder van de Schiedamse brandvteer. zijn niet op zoek naar 'n brandje. O. neenzij kijken naar het. verkeer.. J. Het zijn namelijk helemaal geen brandweerlieden.: De bovenste is een'wan de twee amateur-cineasten in Schiedam die op verzoek van en i« samenwerking met de politie een film maken over het-verkeer in Schiedam. Of, om preciezer te zijn,'over het. op bepaalde tijden en op bepaalde pun* ien' tè drukke verkeer in onze.stad.. Kier zijn ze dus bezig het Koemarktplein-op-het-spitsuur vast te leggen. Verder worden, ia de rolprent ook momenten uit de Gerrit Verboonstraat en de Vlaardingerdijk wanneer Wilton-Feijenoord uitgaat opgenomen. De man midden op de ladder is de politie-Jotograaf brigadier De Groot, die aanvullende; foto's maakt. Waarvoor de 'rolprent diént?' Om aan te tonen dat de aanleg van de Rijksweg 20, waarvoor op 26 november een „eerste paal" voor een Ivrij willekeu rig) viaduct wordt geslagen, beslist geen overbodige luze is. Nil is het verkeer al te druk, over zo'n acht jaar, wanneer de Rijksweg 20 op z'n vroegst gereed zal zijn., zal het. nog. véél erger zijn. Bellen bil ongeval: G:G. en GJ>. Tuinlaan 80, telefoon 63290. Politie-alarmnummer: 64666. Apothekers nachtdienst: apotheek M. M. H. Evers. Lange Haven 81. Gemeentelijke Openbare Leestaal en Bibliotheek. Lange Haven: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dag cn zaterdag) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdag en zaterdag) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 5 uur. Tentoonstelling schilderijen van Ger Lataster er. grafiek van Theo van der Horst (tot 12 december). Cult. Contact Centrum. Geopend op werkdagen van 10 tot 5 uur; 's maandags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ..Ariana". Monopole. 2. 7 en 9 uur: „Geldroof in Londen". DIVERSEN Aula Sted. Museum. 8 uur: Opening tentoonstellingen Ger Lataster en Theo v. d. Horst. Irene, 8 uur: C.N.V. Propaganda- avond. Volkagebouw. 8 uur: P.v.dA Ver gadering met lezing. Musi's Sacrum. 8 uur: Ons Belang. Cabaret. Matson We «thuis. 7.30 uur: R.K. Kerkkoor. Contact. Volksgebouw. 8 uur: Atg. Bond Mercurius. Film-vertoning. Musis Sacrum, 8 uur: Wilton- Fijenoord. Cabaret „Kranten knipsels". Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Lasclub. Lezing met film- t Wijkcentrum Nleuwland, 815 uur: AJg. Foto-kring. Kleuren-dia's. Bethel-kerk. 8 uur: "Wijkver. Wijk I N.H.G- Filmvertoning. Door de N.V.:', Sporfondsenbad Schiedam wordt op zaterdag 16 november een afzwemfeest gehou den, aanvang 7.30 uur. Een 140 kan didaten hebben zich opgegeven voor het afleggen, van de eisen voor het diploma l.en 2- Diverse demonstra ties en gekostumeerd zwemmen zullen het programma afwisselen- Advertentie LM.) Gistermiddag alarmeerden voor bijgangers de politie, dat een zwaan in de vijver van het rioolgemaal aan de Marconistraat met zijn hals verstrikt zat in IJzerdraad. De plantsoenendienst heeft 'tdier. dat een vliegertrouw met klos op gedoken bleek te hebben, van de draad bevrijd. De zwaan leeft voort! Ds Schiedamse vereniging van kleinhandelaren ia groente en fruit telt 55 leden en deze middenstanders houden .zo om de twee jaar een feesiayond. Dinsdag was weer de tijd gekomen voor dit periodieke evene ment en het was Rens van Dort, die met zijn bekende revue „De lach in top" de aanwezigen wel beeft weten te vermaken. Na afloop werd ge danst op muziek van The Rhythm Aces o.uv Jos Tepel. De bijeen komst werd geopend door de heer E. J, Saas. die enkele mededelingen deed, o.a, over de vakantieregeling. Een 35-jarige stuurman op de bin nenvaart. die in het huis van bewa ring In Breda een straf uitzit, werd daor de politie verhoord in verband met enkele diefstallen, die op 3 au gustus plaats vonden in de kleed lokalen op het terrein van Hermes- ÖVS. Hij ontkende hardnekkig iets van de diefstal van portefeuilles af te weten, maar is door een getuige berkend. Het onderzoek wordt voort gezet. Geboren: Nine E. d.v, H. Kullberg en J. E. van Albada; Eeuwout N. z.v. p. van der Doe en J. M. G. v. d. Hoek; Godefridus P. z.v H P. teenen en M Ostendorf; Haartje d.v_ M. v. d. Vlies en J. A. de Hoop; Maria W. d.v P J. Veldho ven en M. C Burger; Walter A. M. £.v. L. H. Buurman en M, T. J. PUester; Robert H. Z.V. H J. Boerce en A J. Maas. VLAARDINGEN. Op de dinsdag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vóór de Beneden- Maas werd de begroting voor het jaar. 1958, .zoals deze door het bestuur was voorgesteld en door de financier commissie reeds was goedgekeurd, sluitende, in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van .102.370,— en een geraamd, batig saldo van 1.130,—. met algemene stemmen vastgesteld. Tevens werden de subsidies vastgesteld, als volgt: VVV, Schiedam 250.—; Middelbare Handelsavondschool „Kennis is Macht" te Vlaar- dingen 'f 100,—; Gemeentelijke Handelsavondschool Spijke- nisse 50-en Economisch Instituut voor de Middenstand, te Den Haag 75.—. sluis in êen hulpkantoor werd afge keurd. Te bevoegder plaatse is ver zocht deze omzetting geeu doorgang te doen vinden, terwij] ook monde ling de belangen van Hellevoetsïuis zijn bepleit hij de directie van het postdistrict Rotterdam. Een beslis sing is ondertussen nog niet ge vallen. De Kamer hield zich voorts met vele onderwerpen beïig. Uiteengezet werd hoe het advies .inzake de ver deling van de 28 in aanbo'uw zijnde winkels in de wijk Nieuwland te Schiedam tot stand is gekomen, waarbij rekening werd gehouden met de in de Troelstralaan en aan het dr, Wibautplein reeds bestaande winkels en met de 8 in aanbouw zijnde dagwinkels aan de Mgr. No- Tevens wordt een grnot aantal instellingen en organisaties gezamen lijk door alle Kamers van Koophan del en Fabriekenin* Zuid-Holland gesubsidieerd. Het aandeel van de Beneden-Maas daarin bedraagt ƒ1.231.92. Deze Kamers traden ook gezamenlijk toe tot de Indonesische Kamer van Koophandel voor Europa, te Amsterdam. Dat de belangen van de eilanden door de Kame- helemaal niet wor den verwaarloosd, bleek o.a. uit de door de Kamer genomen stappen om het registratiekantoor c.a. te Brielle te handhaven. Ook de broederschap van notarissen, de Ned. Handel Maatschappij en anderen hadden zicb tegen de opheffing verzet, die des ondanks door „Financiën"' was door gevoerd. Men stelde vast, dat de op heffing helemaal geen besparing be tekent voor het rijk en in hoge mate hinderlijk: is voor het bedrijfs leven in Brielle en omgeving. Nog onbegrijpelijker werd deze maat regel. omdat in Brielle wel een geschikte ruimte is en deze ten enemale tn Rotterdam ontbreekt. Ook de omzetting van het hoofd kantoor van de PTT te Hellevoet- Pïopaganda-avond van het i, Vakverbond, die gister- hj Trene is gehouden, bestond 5,"?.rot- belangstelling dat de Chr. Besturenbond te Schiedam als orga- m!. lD ™°e"Ükbeden is geko- oeweI het C.N.V. met on- der^iHiTr leden in Schiedam op ïanf.» avonden nooit over be- te klagen, was de t,o„2 vao gisteravond zo overstel- onverwacht groot dat de neiangsteUcnden by lange na niet al- tMe»? ?aal konden en %'elen dus lu~ Ke5 e,d worden. i zij de medewerking van 7an de avond, de C.N.V.- Wtrnrf i de heer H- R- PB>mp en rlnh 1 t°\ van de Lutherse Toneel- kr^v,+;,y!on,a" f waarschijnlijk de zffchtige trekpleister voor deze ver- 2S ^langstelling) konden de 1.°,.j'^heden redelijk worden opge- w„,dt avond zal compleet herhaald r«f5 °.p za^erdag 16 november, eveneens in Irene om 8 uur. j. P°rï.lt1:er, A. H. Niewenhuis, van u schrik hersteld, verklaarde cü verheugd over de grote opkomst. maar hoopte toch dat deze niet alleen het toneelstuk zou gelden. Want de avond heeft ook een andere, ernstiger kant, die door de heer Plomp werd toegelicht. Namelijk de noodzaak om zich. vooral ook in deze tijd, te orga niseren in de vakbond. Nu de kosten van het levensonderhoud omhoog gaan. zijn velen, vooral de jongeren, geneigd zich af te wenden van de vakbeweging, „want die doet toch niets"'. Maar de heer Plomp wees er op dat juist nu door de vakbeweging de nieuwe kinderhüslag-wetfcen op stapel zijn gezet, zodat er wel degelijk iets wordt gedaam Maar boven de materiële vooruitgang wilde de heer Plomp de geestelijke stellen: het le ven bij de Bijbel en het dienen, vol gens Gods gebod, van de naasten, pit laatste kan ook In de vakbeweging geschieden. Door de kracht van de collectiviteit is veel bereikt, is de ar beider vanslaaf tot vrijmens ge maakt. Daarom wilde hij een beroep doen op de aanwezigen om vrienden en collega's op te wekken zich te or ganiseren. Na deze rede was het woord aan het dappere groepje van Lutona. dat weer eens het succes-nummer „De dochters van de baas" ten .tonele bracht. En wederom met goed succes, mogen we wel zeggen, te oordelen naar het hartelijke gelach en het dankbare applaus. Voor de lezing van de. internatio nale secretaris van de socialistische Arbeiderspartijen, de heer Alfred Mozer, bestond dinsdagavond op de cursusbijeenkomst zulk een grote belangstelling dat de kleine boven zaal in het Volksgebouw overvol raakte, in hel zaaltje vol rook beft de beer Mozer zijn licht laten schij nen op een actueel vraagstuk. „Om de ontwikkeling achter het IJzeren Gordijn te kennen" aldus de heer Mozer, „moeten we terug gaan naar de ontwikkeling van het bolsjewisme. Het probleem waarvoor we nu staan is een wereldschokken de prestatie van een stelsel, dat we afwijzen. Wij meten-Rusland met .de maatstaven, van het Westen en dat is verkeerd.,. Uit het feit dat de sociale om standigheden daar niet bestzijn wordtde verkeerde conclusie ge trokken dat het prestatiepeil ook laag moet zijn. Het is in het Westen een ongeschreven wet dat een aan deel in dè' vooruitgang geldt voor alle groepen. In Rusland worden de opbrengsten gebruikt voor het doel dat de staat juist acht en hier is niet het welvaartspeil bij betrokken. „Het verschil tussen Moskou en Hitier" aldus.de spreker „is dat Mos kou niet gek is". Nog steeds wil men de wereld beheersen, maar met zo min mogelyk risico. De heer Mozer gaf daarna voor een goed begrip een overzicht van enkele fasen van de Russische politiek sinds het einde van de oorlog. De brief vari de Partij van de Arbeid in het huidige stadium acht te hij juist. Na de pauze volgde een geanimeerde discussie. De bij eenkomst was geopend, door ie voorzitter van de PvdA in Schie dam, de heer ir. C, Boerman. Ienslaan. De Kamer betreurt met het Centraal Orgaan Middenstands-, bedrijven, dat geen sterk gecentra liseerd winkelcentrum tot stand komt. Daaromtrent zal met het ge meentebesuur van Schiedam nog nader van gedachten worden ge wisseld. Bij het slaan van de eerste paal voor de tunnel in rijksweg nr, 20 op 26 november 1957 zal ook de Kamer aanwezig zijn. Niet zal wor den nagelaten overal en altijd wan neer dit te paskomt een bespoedi- fing van de aanleg", van de wég te epleiten. De heer A. J. Vredebregt te Schie dam heeft om gezondheidsredenen ontslag als lid van de Kamer ge nomen .Omdat het gevraagd advies van het bestuur van de Schiedamse Middenstands Centrale nog niet bin nen was. kon het bestuur nog geen aanbeveling doen ominde vaca ture te voorzien. Een vreemd geval van diefstal en schenking heeft gisteravond plaats gehad in de Vlaardingerstraat De heer T. F. plaatste om' kwart voor acht zijn fiets voor het pand Vlaar- dingerstraat nr, 5. Een kwartier la ter bleek de fiets verdwenen te zijn. maar in de plaats daarvan stond, er een in goede staat verke rend damesrijwiel, waarvan het slot geforceerd was. Staande voor een voetballoon week. elude en nu er steeds meer dan. een derde deel van bet competitiepro gramma Is afgewerkt, is het goed de balans eens op te maken. Het valt nfet mee, vorig jaar bijna alle clube In de kopgroepen, nu hei-merendeel in de staartgroepen. Martinit en GSS staan op de.laatste plaats. Daar niet ver van af bevinden zich Ursus en Demos (op twee pun ten); HBSS, SFC en Schiedam (op een punt).SVDPW heeft twee putt-, ten, P.PSC vijf punten voorsprong op dé lantaarndrager. DRZ staat relatief —met twee punten achterstand en een wedstrijd minder aan de'kop eri aanvoérders in hun afdeling zijn weer net al? vorig jaar Wilton Feyenoord en GTB. In de derde klas doen Excelsior en DHS het uitstekend. De derde en vijfde plaats wordt ingenomen met vijf en zeven punten achterstand. Hermes DVS komt voor een moei lijke financiële periode te staan. Tot mei 1958 is het verplaatsbare clubhuis van de gemeente gehuurd. Een ver dere huur van het gebouwtje per jaar zal echter niet mogelijk zijn voor HDVS. Veel clubs tonen animo voor de nieuwe velden. Zelfs bedrijfsclubs hebben aanvragen ingediend om op een veld langs de poldervaart te mo gen spelen. Het nieuwe sportcomplex staat dus wel in de belangstelling en het zal druk worden als de overige velden volgende zomer in gebruik ge nomen worden. Over het toewijzen van de velden e.d. kunnen nu nog geen beslissingen worden genomen. Zoals bekend verzorgt de gemeente lijke Sportcommissie deze voordrach ten. die in de Gemeenteraad worden behandeld. Er is echter sedert het af treden van het bestuur van de SBLO geen volledige Sportcoromissie, Ge wacht wordt op de vier kandidaten uit de kring van de Sportwereld. Het is dus wel van belang dat het tijde lijke bestuur spoedig met de voor dracht zal komen. Een andere taak, dié ook op oplos sing wacht is hét gezamenlijke trai ningscentrum. Het wordt steeds moei lijker voor de clubs een eigen trainer aan te stellen. Nu.heeft de.heer J. van der Touw in het verleden het voor stel gedaan óm te komen tot een ge zamenlijk trainingscentrum. Dit voor stel is overgenomen door het bestuur van' de SBLO en daarna werd er niets meer van gehoord. Misschien dat de nieuwe, groepering deze kwestie als urgent op de agenda kan zetten. Voor al met het oog op de komende verhui zingen van een aantal clubs is het rw mogelijk.hierin prettige coördineren de voorzieningen te treffern Wedstrijden" met uitslagen in de dubbele cijfers hébben blijkbaar de nodige aantrekkingskracht óp de Schiedamse clubs. Als er een topscore is dan is er een Schiedams team bij'. Nu weer waren het Schiedam 4 (met 10—0> en Martinit 5 (met 10-—1) die dit opmerkelijke zij het negatieve re sultaat behaalden; v.A v: Senioren en junioren beoefenen, het voetbalspel soms op verschillende wij zen. Zondag speelt Nico Kolmeyar een partijtje met EBOH mee om in deze oefenwedstrijd zijn kunnen te tonen voor het semi-professionalisme: de Schiedamse voetbaljeugd is nog niet zo ver. Ijverig worden de spelregels weer Vannacht heeft de politie een controle gehouden op onbeheerd staande rijwielen. Twintig stuks werden er meegenomen naar het hoofdbureau, waar de eigenaars ze kunnen komet\ terughalen. Aan boord van een Noorse tanker, op de werf. ..De Nieuwe Waterweg" is; ingebroken in de hut van een matroos.Uit de la van een kastje werd ƒ131 gestolen. Amerikaanse bankiers en industriëlen bezochten R'dam Gisteren heeft een gezelschap van 29 Amerikaanse' industriëlen.' uit de kolen- en staalindustrie én Ameri kaanse bankiers een bezoek gebracht aan Rotterdam.: dit als resultaat van een uitnodiging van de Hoge Auto riteit van de Europese Gemeen schap van Kolen en Staal.. Rotter dam was in het programma opge nomen, omdat men een zeehaven wilde tonen, die een belangrijke functie vervult bij het vervoer van kolen- en staalprodukten, Hetgezelsdiap, dat per extra nachttrein uit Luxemburg was ge komen, nuttigde in het gebouw van de Kon. Roei en Zeilvereniging „Dé Maas" het ontbijt, waarna de voorT zitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel; mr, K, P. van der Man dele. directeur van het Haven bedrijf der gemeente Rotterdam- ir- N. Th. Koomans. mr. A. 'C. W. Beerman, voorzitter van destich ting -Havenbelangen het woord. voerden. Vervolgens werd een tocht door het havencomplex gemaakt. De tocht werd meegemaakt door de Amerikaanse ambassadeur, in Ne derland, de heer Philip Young. Aati boord van hets.s.. ..Rijndam" van de Holland-Amerika Lijnwerd een lunch- aangeboden door de di rectie van die lijn- Hier zat mede aan de burgemeester vart Rotter dam, mr, G. E. van Walsum. Omstreeks kwart voor. drie ver-' trokken de gasten naar' het station - C.S., waar een speciale trein ge reed stond om hen naar. Dussel- dorf te brengen. Twee sprekers hebben gis teravond in de aula van het Stedelijk Museum een inlei ding gehouden over het werk van de kunstenaars Ger Latas ter en Theo van der Horst, dat tot 12 december in het mu seum wordt tentoongesteld. De heer Hans Rédeker, kunstexdti- cus te Amsterdam^ hield een korte inleiding over het wezen van de moderne schilderkunst, -waarin hij er onder meer de nadruk op legde, dat een hedendaagse schilder zich niet meer tevreden kan stellen met een afbeelding van de werkelijkheid zoals een ieder die waarneemt, maar dat hij met zijn rijkdom, aan mate riaal langs dikwijls zeer", verschil lende wegen het wezen in die wer kelijkheid moet trachten te benade ren. Hefr aanwijzen van de essentie in de werkelijkheid kan de kunster naar maken tot een genezende factor in deze wereld, waar hij tevens slachtoffer is. Volgens de spreker is Ger Lataster zo'n kunstenaar. Voort gekomen uiteen groep Limburgse schilders, is hij vooral bekend ge worden door verschillende „Start- tentoonstellingen''. Hij mag be schouwd worden als behorende tot de groep die Appel en Corneille op volgde- „Voor Lataster blijft het schilderij een herkenbare totaliteit", aldus de spreker. In zijn inleiding tot het werk vap Theo van der Horst trok de heer H, Hey. architect te Arnhem, een parallel tussen de tekeningen en etsen van deze kunstenaar en. het toneelwerk van Samuel Becket In beideT werk domineert de mens, en is het decor vrij wel afwezig. „Van der Horst is een „wilde", zoals dat eens van Becket is: gezegd", zó zéi de spreker, „hü .is gegrepen door .dè tragische situatie waarin de méns zich bevindt. Maar bij het tentoon gestelde werk, dat de periode 1947- '56 beslaat, kan men een zekere evo lutie waarnemen van ondraaglijke somberheid naar tragische triestheid, waarbij de toon wat lichter wordt," Beide sprekers maakten de conser vator van het Stedelijk Museum, de. heer P. L. J- Janssen.' hun compli ment voor de wijze waarop de schilderijen, tekeningen en etsen waren tentoongesteld.' geleerd, want de avonden van de Schiedamse Scheidsrechtersvereni- ging gaan weer beginnen. En met de juiste kennis- van de theorie is een béker te winnen voor. de club en dat vindt een juniore (.gelukkig) zeer be- langrijk. Henk de Vries schrok zich zondag iets naars. Toen iedereen :er. zich al mee verzoend had dat SVV.plotseling het goedé schot weer had gevonden en mén daarom alvast maar naar huis- ging zonder de .vijfde treffer ...tegen Alkmaar af te wachten, toen. moest de omroeper van SVV ervaren dat die vuurkracht een gevaarlijk karakter had gekregen. Trouw staat Henk de Vries daar om de Veertien dagen in zijn hokje op het terrein van de rood groenen en ook hij draagt zijn steen tje bij voor de.kas van het"semi-pro~ fessionalisme; door op enthousiaste' wijze de waren .van Schiedammers aan te prijzen. In' die taak werd De Vries zondag, bedreigd toen de.aanval van SW de bal keihard over het doel dooT. het ruitje van de omroepcel en langs De Vries op de. grammofoon plaat zond. Het. eboniet barstte van. nijd en de roodgroene omroeper wist zich rood van schrik en groen van verbouwereerdheid toch lakoniek te redden door verder te gaan met zijn mededelingen. De ruïnering vain het huisje heeft goede gevolgen, want nu komt er een nieuwe (en ruimere) om-' roepcel op.het SW-terrein. Kijkt u maar eens. wat de leden 5n amateuristische geest nog steeds bereid te werken voor de club be reikt hebben als het gebouwtje, wordt gebruikt bij de eerstvolgende.match van het eerste. DEN HAAG. In haar maandag op „Woudsehoten" gehouden zitting heeft de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk een aantal 'benoemin gen gedaan. Tot secundair-Ud van de generale financiële raad werd benoemd mr- J. W. Harberts te Hilversum; tot lid van de raad voor de bezoldiging van de kerkelijke medewerkers Ir. H. Baron van Asbeck te 's Gravenhage; tot lid van de raad voor de verhouding van kerk en, Israël werd benoemd ds.P. Moerenhout te Katwijk aan Zee en tot tertiair lid van degenerale commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen mr. A. W Kist te Oegstgeest en ds. J. R. Wolfensberger te Amster dam. Da. J. Treffers te Rotterdam werd benoemd tot adviseur, van de stichting Nederlands Hervormde Inrichtingen voor zenuw- en geesteszieken en J. H. Elffers te Arnhem tot lid van de raad voor de prédikantstrafctemenfen. Tenslotte werd. J. J. Cramer te Hilversum benoemd tot lid van de algemene kerkvoogd Ijraad. Op vragen van het Tweede Ka merlid Van den Heuvel in verband met de door de stormvloed van 26 augustus 1957 aan waterkeringen veroorzaakte 'schade, heeft dr. Drees, minister-president, ministervan al gemene. zaken; mede namens de mi nister van Financiën eri de minister van verkeer en waterstaat a.L jo.m. geantwóordi; Het hoge water heeft enige schade toegebracht aan de ringdijk om de bouwput van de sluizen in het Ha ringvliet. Nabij Hekelingen was de waterkering tijdelijk doorgegraven, teneinde 'n uitwateringssluis tever nieuwen. Een tijdelijke damwand is door het hoge water onderloops geworden en bezweken, waarna wa ter in de aluisput en over achterlig-., gend land is gevloeid. In de Bra bantse Biesbosch zijn enige polders met lage omkading ingelopen. Bij. de doorbraak te Hekelingen heeft ca. 15 ha bouwland 1 dag wa teroverlast ondervonden. Aangezien nagenoeg alle oogstprodukten reeds .waren afgevoerd, kan niet van scha de worden gesproken, behalve mo gelijk van 1 ha nog niet gerooide aardappelen. Voor wat betreft de Brabantse Biesbosch kan worden opgemerkt, dat de grond in de drie grasland polders door slibafzetting eerder in waarde is toegenomen dan dat scha de istoegebracht. Wél ging in een viertal ingelopen polders hooi verlo ren tot een totaalbedrag van ƒ8000, terwijl aan reeds "ingezaaide winter gewassen en aan geoogste produkten een verlies van f 26.000 werd gele den.'..-.;, Naar hét oordeel van de regering JS ér geen reden tot vergoeding van de ontstane schade. De schaden aan de werken in het Haringvliet en. bij Hekelingen be horen. tot het normale aannemers-, nsico. Het inlopen van enkele Biesbosch. polders is evenmin aanleiding tot vergoeding van schade, omdat ten gevolge van de thans nog bestaande functie van de Brabantse Biesbosch als vloedbergingskom dergelijke schade tot de voor dat gebied nor male risico's gerekend moét worden. Uit de rijwielstalling van Wil* ton-Fyenoord is gisteren de brom fiets van B, van B., leerling scheeps bouwer uit Vlaardingén, gestolen, Yangstberichfen uit zee van heden- morsen.: VI 75 20 kantjes; VI 78 80- VI 79 10; VI 85 2; Vl 172 8 thuis varend; Vt 203 5: VI 203,12: VI 97 6: VI 114 5; VI115 10; VI. 142 8; .VT 197 23: VI 199 85; VI 61 12: VI 83 75; VI 166 60; VI 14 12; VI 'SS 34; V] sn 85 uit een halve, vleet; VI 132 112 uit een halve vleet. Vertrokken: VI 143 D. van. Haren: VI 197 S. Verschoor; VI .112 A. Bot; V! «1 J. Pronk. Wij helpen u weer uit de kou met A. „SHELL" BRANDSTOF OLIE voor oliekache! of eliehaard CHR. HUYGENSSTR, 2 SCHIEDAM TEl. 67923 Geregelde bezorg ing- Prima service. Op groot kantoor te SCHIEDAM kan ge plaatst wórden, een (mnl. of vrl.) leeftijd 20-25 jaar. ULO-opleiding en kantoor ervaring. Alsmede een met ULO-opleiding en kantoor ervaring. Geboden wordt een prettige werkkring en een behoorlijke salariëring. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 7044 aan. hgt bureau van dit blad. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM vraagt Salaris volgens Rijksregeling. Oj> 26-jarige. leeftijd bedraagt dit f 78,72 bruto per week. Huurcorapensatie niet inbegrepen. Voor be paalde onregelmatige diensten geldt een toeslagregeling. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar, aanstelling, in vaste dienst als besteller, mits de leeftijd van 21 iaar ia bereikt. Ook worden enige gevraagd, leeftijd 15 tot 17 jaar, voor het bestellen van telegrammen. Aanmelden bti de directeur van het Post en Telegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan 114 te Schiedam. Personeel gevr. Kleinatelier zoekt Ie no* dinette. Opleiding buistehou- der-afdeling. Aanmelden: Corsela Het Witte Huis.. 9e etage. Wijnhaven 3, telefoon 112136. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. van Vuu- ren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2