Hoessein in moeilijkheden incident HET DROEVE SPROOKJE VAN DE RATINO'S Sp OORDEND OERAS coining voor en grotere kinderen Ruzie PATINO kou gevat Osmia- de-Luxe de ongekroonde koning van 's werelds machtigste tinrijk RADIO EN T.V. SPROETJESPARKS door FRANK GODWIN N-il AVONTUREN VAN -KAPITEIN ROB door Andrew Garve geh?d-'Hij-her- 535 - Simon Patino marmer én goud, zijn landgenoten In Bolivië iri hutten van leem en strö. e speld niet gesloten is. is er weinig bijzonders dat vergif is er vele eeuwen geleden op aange- an het sieraad te zien. Maar in géslotcn toestand bracht. Zou dat nu nog werken?" Lucia is er van en Lucia raakt de camee even met een pen aan 1 overtuigd; ze heeft kort geleden nog een artikel NIET de Staatslieden, niet de legers zijn liet, die de agitatie in het Nabije Oosten bij voortduring in stand houden. Deze rol is toe bedeeld aan de vluchtelinge», deze rampzaligen.'die een kommer vol cn uitzichtloos hesi33n leiden bij de grenzen \an Israel. Mot- groot is hun aantal? In Caïro en Damascus zegt men, dat het er een mil joen zijn. Dit is een „propagandistische" schatting. Want het staat wel vast. dat lang niet zorclen hun woonplaatsen hebben verlaten ten tijde van de oorlog tegen Israel. Maar waarschijnlijk zijn hun rijen versterkt roet andere „verworpenen der aarde", waaraan het in de Arabische, wereld nooit Heeft ontbroken; en bovendien is het geboortecijfer hoog onder de vluchtelingen," Zeve» a acht honderdduizend zullen het, ér in elk geval wel zijn. Met zijn dc Verenigde Naties, die deze beklagenswaardige massa's in leven houden. Onder auspiciën van dezèorganisatie worden ze voorzien van leeftocht cn dekking; inoniljeMnaat alles'. Het kost desondanks veel geld, en men zuu cr in New York heel wat voor over hebben, ze op andere ■wijze te helpen, n.l. door zc in dc grote Arabische ruimte aan een bestaan te helpen. Het zou gedurende een aantal jaren nog veel meer kosten, maar dan was men cr ook af. terwijl de betrokkenen in dat geval weer tot éen* normaal leven zouden zijn teruggekeerd. v De Arabische landen zijn hjer echter tegen. Zij aanvaarden maar "éen oplossing; de terugkeer van de vluchtelingen, naar wat thans Israël heet. Misschien is het zo iets te absoluut gesteld. Er is reden om aan te nemen, dat enkele regeringen wel voor een andere oplossing voelen en daar. (zeer in het geheim) ook over hebben onderhandeld. Zc kunnen echter niet op tegen de felle propaganda, die de versmelting van de vluchtelingen mét dc bevolkingen van de landen, waar ze thans verblijven, kwalificeert als grof' en onvergeeflijk verraad aan de Arahische zaak. H ET land, dat liet nicest zou zijn gebaat bij een goede oplossing van het vluchtelingenvraagstuk, is Jordanië. Hoe moeilijk de ver houdingen echter liggen, kan blijken uit het feit, dat de zender tc Amman onlangs Egypte et van heeft beschuldigd, in besprekin gen achter gesloten deuren bezig tc zijn de vluchtelingen te verraden. Het was ccn soort propagandistisch verweer tegen allerlei aantijgingen van de kant van Caïro. Te Caïro en trouwens ook te Damascus roepen de zenders nu iu feite op tot moord op koning Hoessein door te zeggen, dat Abdoellah door een nationale kogel is gevallen cn dat zijn zoon hetzelfde lot verdient. Men kan zeggen, dat Abdoellah i« gestikt in de brokken, die hij zich na de oorlog met Israel had toegeëigend. Hij vergrootte zijn staat met be langrijke gebieden westelijk van de Jordaa». maar stierf aan de wraak zucht van de daar vertoevende vluchtelingen, die hem zijn Westelijke'koers en zijn geneigdheid tot compromissen niet vergaven. Zijn zoon heeft gene raal Clubb cn de andere Britse officieren-ontslagen en afstand'gedaan van de Britse subsidies: maar het is alles niet gcuocg. De nieuwe bevolkings delen, de vluchtelingen voorop, willen een volstrekt rechtlijnige koers; en zij hebben geen enkele historische band met Hoessein, die in hun ogen alleen maar een pion is van het Westen. Niemand hoeft Hoessein te benijden. Regering, leger en politie bevinden zich sinds het afgelopen voorjaar in hauden van zijn-aanhangers, maar hij kan zich toch niet veroorloven, nieuwe subsidies aan Engeland te vragen, ofschoon de Arabische landen, die het gat zouden dichten, hun beloften niet nakomen. Het niets ontziende cn door Rusland stellig graag geziene propagandistische offensief, dat Syrië en Egypte thans tegen hem hebben ingezet, is wel geschikt om de machteloosheid te tonen van degenen, die in bun hart niets liever zouden willen dan door regeling van het vhichte- weg te effenen voor gezonder verhoudingen in het (Advertentie l.M.) lirrgenvraagstuk di midden-Oosten. Y „Het Water" wordt nu weer gespeeld. Men zou I dus kunnen zeggen, dat hel incident ge.dofen is: en i» engere zin JL -JL dat °°k zo- Toch 's cr voor degenen, die belangstelling koesteren voor het Nederlandse toneel en voor het Nederlandse culturele leven in bet algemeen, geen reden om maar weer over te gaan tot de orde van de dag. Want juist op deze orde van de dag heeft het ge beurde 'eeD merkwaardig Jicht geworpen. Is het stuk zo slecht? Wij hebben het nog niet gezien; maar een com missie van letterkundigen heeft het bekroond, en wij kunnen moeilijk aan nemen, dal bet ongunstig zou afsteken bij allerlei prullig werk van buiten landse herkomst, dat het toneelminnend publiek krijgt voorgezet, zonder dat Ko van Dijk of .anderen op hinderlijke wijze van hun misnoegen blijk geven.. V-.' Er is reden, om te vrezen," dat in Nederland bij acteurs en anderen zicK steeds meer de mening"vastëet, dat eigen stukken eu eigen .toneelschrijvers ïiiet meer denkbaar zijnT'Het is een minderwaardigheidsgevoel, dat ook op andere wijze in de letteren valt waar te nemen. Wij hebben hierover wel eens eerder geschreven. Wanneer het incident te Haarlem de ogen van velen heeft geopend voor dit bedenkelijke en defaitistische verschijnsel, dan is het niet voor niets geweest. f.a Par. dc hoofdstad van Bolivië cn 's werelds hoogste hoofdstad <3700 m) □at het het ver- Men zegt in Zuld- Amerika wel eens schertsend het maken van eerste miljoen moeilijkste is, dat daarna het dienen van een mil jard een kleinigheid Is, Simon Pa- tino kan erover meepraten. Het is een oude wet: kapitaal maakt kapi taal en in Latijns-Amerlka betekent kapitaal bovendien; macht, politieke macht, Internationale macht zelfs. Bolivië en de wercldtinmarkt be horen particulier aan Patino toe. Na ties, die zich wensen te bewapenen, buigen zich tot de indiaan over om zijn gunst. Als het de man van Co- ehabamba belieft de tinkraan toe te draaien of de .geldsluizcn van vele Amerikaanse en Europese /banken, dan kunnen daarmee in;eeir slag op verre oorlogsvelden de gevechten zijn beslist De zoon van de schoenmaker heet niet meer Simou Patifio, maar is „Zij ne Excellentie.of ;,Don Si mon.. Dat heeft'geen Indiaan vóór hem gepresteerd. Omstreeks 1930 geldt hij als de rijkste man ter we reld. Hoeveel'hij precies beeft, weet niemand;; maar het-moet bij de 400 miljard dollar liggen in cijfers: ?0„0^K0J0n0r,ridolJar' 1('Cr;:l'vljd ram.» lttfd. U Pari), Wddrn Y.:, 1-OOO.OOO.OOO.OOO vooroorlogse Neder- - landse guldens!! Het is ongelooflijk. Hij heeft eigen mijnen, fabrieken, electriciteitscentrales, eigen spöorwé- bijkoper. Dc wereld moet die rijk-' en sparen kan bereiken. Dan laat hij dom niet alleen zien, zij moet ze op hen de brandslang zetten om ze vooral proeven en voelen. Er is geen uit elkaar te jagen. Dat doet zijn ras kunstschat ter wereld o£- de „onge- genoten in een ontembare woede ont kroonde grootvorst" doet er ccn bod steken en zij slaan in een paar uur op, alleen al uit puur snobisme en zo hej halve paleis kort en klein. De hangen na een tijdje kostbare Rem- schuldigen worden later zonder meer brandts. E] Greco, Coro, Watteau gefusilleerd cn het „een en onder" aan gouden spijkers... overtuigt Patino ervan, dat „menslie- NiETS is Patino te bont of te duur, Vendheid bij de heidenen niet meer als hij de \vereld die hem aan- ££_|?aar Naats LS van kei ijk dreigde te vermorzelen 'n. \Y/AT de oude Patino vooralver- staaltje van zijn macht kan tonënl v,YV gramt schijnt het feit te zijn, i. De eerste triomf en misschien per- ;dat hij; ondanks zyn. ^miljoenen, zijn iTsoonHjk'zijn grootste:— óndergaat hij.vmachtJen.invloed niet overal is aan- als hij voor de-Duitse firmant Frïck, /vaardTHet prikt,hem Vooral, dat de dié hem wegens dè 10 gulden sehüld ij,Club Sbcial"; in-zijn eigen geboot-; 'op straat zette,'"een.-dikke sigaar! kan i$epia'ats„waarvan alleen ...de witte aansteken met een biljetje van dui- aristocratie lid is, hem ondanks de zendHet is de dolksteek, die hij" miljoenen, roem en eer de toegang reeds lang in petto had... blijft weigeren. Voor deze halfbloed Maar met zijn fortuin rijst zijn is het lidmaatschap van dit exclusieve wantrouwen tegen de-mensheid. Hij gezelschap belangrijker dan geld, is bang. dat hij zal worden vermoord maar de blanken laten zich alleen en huurt zich een'lijfwacht, die hem door kleuren niet door dollars Jmpo- dag en nacht omringt. Ondanks al neren. Of de Franse pers al prijzend zijn geld en ondanks veel gevlij schrijft over de weldaden van Pati- wórdt Patifio een eenzaam man. Een no,'die veie miljoenen wegschenkt grillig en verbitterd man. over wie aan kerk en liefdadigheid, cf zijn diiizèridën. pikante anecdotes worden haam op ieders lippen is, het kan de verteld. om dat;-hij zich ondanks .„Club Social" niets en,, niemendal zijn. geld! ettizijh ^ihoofse" maniertjes schelen. Patino is een. vreemde j» zUu mog altijd gedraagt 'als een >böer- eigenstad en zijn - eigen land' ge- tj'é- vanr butën'TFihTde.. mondaine; en worden en/dat maakt dat '-hijAvol zakelijke wereld. Als hij per schip wrok als een soort"balling voorgoed van Zuid:Amerika naar Duitsland het land verlaat en zich in Parijs reist; toont hij zijn wantrouwen in vestigt. Maar wacht maar, hij zal de maatschappij, door „voor eigen ge- dat smerige Boliviaanse volk wel bruïk" twaalf koeien, manden met krijgen. - kippen, zakken meel, koffie, zout, pe- 2ijri zoon trouwt met een prinses per en huisraad voor onderweg mee van Bourbon, een nicht van de ^™w,akr°°o5f' t4U?wereld wééden uitgenodigd op de protserige brui- - J :lpft Ze? komen en/ bewonderen. de H enorme geschenken. Maar ze krijgen1 m noch te eten noch te drinken. Als ér.' U een vraagt, o£: dit misschien een ver- 5 gissing is, krijgen ze ten antwoord: neen, het is geen vergissing! "jfcllfré» Zo weet men 20 zoetjesaan, dat de kleine Patifio bulten zijn hooggehakte schoenen is gegroeid. Hij heeft het -J geld niet; het geld heeft hém! straks hsbtU griep "AKKERTJES" Helpen direct de betimmeringvan het beste cn te nemen. Als hij op het schip sde: be roemde tenor Enrico. Caruso ontmoet, die hem een gesigneerd portret schenkt, verfrommelt Patino dit zon- gen. schepen, tanken en honderden moeizaamst verworven hout.der aar- a?k?niteinontstéïd^urt*DttIs'dé bï huizen... Huizen? Het zijn allemaal de en een deurknop zou bi) Patino SSL paleizen, zowel in Bolivië. Spanje als geen deurknop zijn, als deze niet ™0?fhe 'eeld smnez om hem in de Franse hoofdstad. Het paleis in van puur goud was.. Als een echte U ,Btf,ï MnS L iriE Parijs rekent mentot het duurst parvenu weet de Boliviaan niet, hoe ™or lBte11 dansen, als IK tvil- (niet.altijd smaakvol) ingerichte-vei- hij zijn geld zal verslingeren. Wat trek ter ..wereld. Gangen en hallen hij in- persoonlijke kwaliteiten:en VY7 AAR of niet alle anecdotes de- zijn van het kostbaarste marmer, het kuituur-te. kort schiet gelooft hy zich W nxonrtreren" duidelijk dat het „behang" is yan het fijnste damast, in pompeuze verspilling; te. kunnen de tinb'aron-h.o'ög in:de-ból' is- geste- '-/■'•v gen- eix dat de multimiljonair be~ paald /Ti onze jeugd griezelden we van ome Keesje, die monkey de mens aap en een heel boze maanman ont moette. We herinneren ons nog, dat tee by de eerste uitzendingen van „De .familie JWulder" achter de oudenoefse luidspreker en het radio kastje doken, om te kijken ivaar die mensen nu zaten. Zijn de kinderen van nu veel gelukkigeromdat ze hun helde» niet alleen kunnen, ho ren maar ook kunnen zien? Aan hun eigen fantasie wordt nog maar wei nig over gelaten. Bij Monuskon den ze zich 'n jaar of vijf geleden nog 'n bepaalde voorstelling van een griezelig 'ventje maken. Sinds gis teren weten ze. Koe een maan-mens er, uitziet..;/-.//'' Er is er namelijk eori op een wad deneiland geland. Mies Boubuys liet het gebeuren in de tweede afleve ring van haar ruimtevaart-fan tasie voor grote kinderen:. „Mor gen gebeurt het..." Wij vonden het allemaal heel spannend. We dachten, dat de kinderen cr veel plezier aan beleefd moeten hebben ën dat de schrijfster er knap in is geslaagd, om zonder teveel toe te geven aan de sensatiezucht de span ning erin te houden. Het lijkt ons. bovendien voor de meisjes en jon-, gens heel geruststellend, dat ze pre cies weten hoe de griezel die „Vo gelman" in z'n ruimteschip inet een geheimzinnige straal verdoofde, er uit ziet. Dat zou' hüa wel eens nare 2} jaar ubrifttlijkr garantie tegn slijtage ran Je ptnpunt. örcxjravoorsteliingen kunnen bespa ren. Voor de „opvoering" van bet spel niets dan lof. Peter Zwart heeft een laboratorium ontworpen, dat. echter dan echt lijkt. Regisseur Jef de Groot zou zich aan'nuitzending:; voor-Tvolwassenen miefc met meer. ijver kunnen wijden. Ton Lensink Is een prachtig serieuzeprofessor en Dries Krijn éen heel gewilliger/ko mieke „Vogelman". Jammer dat' als gevolg van ons merkwaardige";om- roepbestei, tussen de opeenvolgéödè afleveringen van dit AVRÖ-jeugd- een onaangenaam mens is. Men verwijf hem in Zuid-Amerika vooral, dat hij. met al zijn rijkdom niets en dan ook niets heeft gedaan voor de .men5en uit wier midden hij is opgestegen, en op wier ruggen hij fortuin heeft gemaakt In tegendeel, hij. is bepaald hard voor ze. Ais de arbeiders van zijn mijnen staken, om dat ze eën paar cent loon meer ver langen, laat hij bet door hem gekoch te en betaalde leger tégen ze optrek ken en als ratten-overhoop schieten. Het kost honderden doden, maar alle, Boliviaanse kranten zwijgen erover, om de doodeenvoudige reden, dat ook die aan Patino toebehoren. Hij mis handelt zijn eigen bedienden en', be taalt hun belachelijke hongerlonen. Als hij ontdekt dat ze hem; bestelen, laat hy hen tot stervens-töë afran selen. Wanneer weer een staking dreigt, in de mijnen, nodigt hij de Indiaanse arbeiders „thuis in zijn "pa- leis" in-, Cochabamba uit. De' India- feuilleton telkens een volle maand i nen die menen dat ze zich eens bij de 'AdvertevtieLM:)'.- Gcpbtinccrdc 14 krt gouden'pen met extra duurzame Orra-iridiuru pcopunt. Veilig com pressor-vulsystecm. ••Vctliej voorkomende veiligbridscjipk •/Gedistingeerde; kleuren: Russian green «n glanzend zwart f55^5 f4235 -f32.25 {Osmia standaatd-serie vanaf 17.90). moet liggen. We kunnen ons voor: stellen, dat dit ook door grotere dan grote kinderen wordt betreurd. H. S. HET radio-ooggetuigeverslog van] de voetbalwedstrijd Nederland— België, wordt zondagmiddag in het AVRO-programma gegeven door Dick van Rijn. Om dc tv-kijkers, die I van een beeldverslag verstoken blij- ven, toch nog „iets Belgisch" te ge- ven, relayeert de NTS zondagavond van 8.30 tot 11 uur een internationaal] variété-programma uit Antwerpen. baas-te goed kunnen doen, toont hij slechts de rijke vertrekken om hen 1 te tonen wat men met hard Werken J/T0RIGE week is in Hollywood de heer Mayervan de Metro Gold- wyn overleden. Hij tras de hoogst betaalde zaken man ter wereld- Een van zijn klassiek geworden uitspraken luidde: „Wie kunst wil maken, ga zijn gang, als het maar niet gebeurt met mijn geld'*. Deze volzin kan men als motto schrijven boven de ruzie, die is ont brand naar aanleiding van de Neder- landse speelfilm. Zeven critici heb ben, zoals u weet, een open brief gepubliceerdwaarin zij zich afvra gen of het nu bepaald een Neder landse taak is, „de smaak van de ge wone bioscoopbezoeker nog meer. te bederven". De brief vervolgt: „Niets meer en niets minder doen de Ne derlandse speelfilms van de laatste jaren. Zij zijn van het begin tot het einde beledigend slecht en munten «it door een niet te overtreffen in fantilisme. Wie of wat kan met der gelijke films gebaat zijn? Niemand en niets en vermoedelijk zélfs de geldgever niet". Conclusiegeef een Nederlandse documentairist een opdrachv am-een speelfilm' te maken en als. men dal niet- durft, houd er dan voorlopig uiaar helemaal mee op. Duidelijke taal, zoals u bemerkt. In kringen, die bij de productie vanNederlandse filins beirokken zijn, heeft dit, als „nihilistisch" aan gemerkte schrijvenuiteraard -..nogal wat stof. doen opwaaien. Men is „pijn lijk verbaasd", lees ik, men releveert „belangen die toorden geschaad" en 'men verklaart bezorgd, dat een zo onverzoenlijke .houding van de cri- tiek uitlokt, dat de producenten in de toekomst uitsluitend films zullen gaan maken voor het „grote publiek" dat toch geen recensies leest, Of •men*, de laatste jaren ;ooit iets anders, heeft gedaan!Lj Tussen critici én producenten heerst een spraakverwarring, die erg heil zaam is en waaraan dan ook vooral geen «indé- komen ■moet--. Want déze twee werelden moeten.' elkaar nooit begrijpen. - Het is het goed recht pan een pro ducent, die veel geld investeert in een wankele onderneming, zijn risi co's zoveel mogelijk te verkleinen. Hoe doet hij dat? Dat hebben we geleerd. Hy neemt een verhaaltje, taaaruan hij hoopt, dat „ze" het aardig zullen vinden en laat het verfilmen door een regisseur, die uit ervaring weet hoe „ze" het opgediend willen héb ben. Er komt dan een soort kleinste kwaad ttit de bus, waar niemand ar tistiek achter staat, maar waarvan de belanghebbenden zeggen, dat het, bin nen het raam van de (zuiver com merciële.) opzet; toch nog best ge- lukt is. Sj Deze gedachtenpajïg is duidelijk en in de sfeer Van het zakendoen volkomen plausibel. C! Maar moeten critici er begrip voor tonen? Als ze dat deden, zouden ze geen knip voor hun neus waard zijn. Critici hebben maar één taak; jui chen of verdoemen volgens de nor men van hun artistiek geweten. Alle binnenkamerse overwegingen, dte -: leiden lot Nederlandse speelfilms; zoals we ze inde laatste jaren te zien kregen, leggen zij terecht naast zich neer. Dat zijn hurt zorgen niet. Zij hebben allen te maken met het eind resultaat en dat moeten ze, als.ze het lelijk vinden, vooral kraken. Critici met „beleid die rekening houden met „op het spel staande belangen" kunnen hun pen beter opbergen, Nee, die open bri moest geschre ven toorden. De cc lusie: „als het op die manier blij}- gaan. kunnen wn er beter mee. ophouden lijkt mij in wezen volkomen juist. Het enig nut van „Kleren maken de man" is.' dat je er in zien fctiht,--hoe' geschikt Andrea Domburg en Kees Brusse zou den zijn voor een behoorlijke film. Maar zolang men, om even begrijpe lijke als funeste praktijkredenen, van een anti-artistieke opzet blijft uitgaan kan men de Nederlandse speelfiLm net zo goed achterwege la ten. 'KRONKEL (Advertentie LM.) iHWÉttftltT.PAP MF-TI.SMlfT.SVOOCHf B!/HORTON It 0E KtcRcn Vin.A oen Dtnrttn PAT DE lOnfcfcn 15 VCRPRObKCfl erAb fctn ÜOtOlOtl MET Ib MltT6 VOOR rittl on TE LAAT MET tien TE zijn /VnissoiienibtR l£TJ> CjEBEüRD.... hef l VAn HAAR li rtomnom ÓPfiOtTJt? voor een nacht in de Ray. Trudie was stralend door alle nieuwtjes, maar toen ze hoorde dat ze samen een nacht weg wilden blijveo, ver strakte ze een beetje. „Kan. dat nou wel, Hugh," vroeg ze onbehaaglijk. „Ach natuurlijk. Het is zc veilig als wat." „Dat bedoel Ik niet..." Ze.aarzel de. „Ikjullie zijn tenslotte pas verloofd..." Hugh grinnikte „Lieve Trudie," dat die boot iets verschrikkelijks was. „tegen de tijd dat we bij de Ik vind het trouwens helemaal gek zjjn. rijn we zo doodop, dat we ,r V- j i -iiiu nvuwciij, livrjt-'Jii'Jt11 kcn - £>e vonden het actup zonder enige om een woonschip te gaan bekijken, a"een nog inaar willen slapen. Niets moeite en, hoewel Cpthia het nog dat vojgens die man, maanden gele- anders. Lat kan ik je op een briefje steeds betwyfelde, dat Helen Fairke den in de krant heeft gestaan. Wie geven." Ze bloosde. „Ja... 0... het er/inderaaad'Daar was gaan kijken, gaat er nou op zo'n oude adverten- za^ 00k wel in orde zijn. precies met de beschrij- ,tje jni kan 0p je vingers natellen, Verlegen stond ze op om voor de ving die. ze ervan aan Jasmine Blake dat zo'n boot intussen, wel verhuurd thee te gaan zorgen had gegeven.. De ^ordunijes warsn i5. Daar hefa je ,0'n lange vervelen- ,Je moet haar „iet uitlachen, de treinreis met voor over." Hugh," zei Cynthia, „ze bedoelt het „Zo erg vervelend was dieren met auenlaaj la goed>,. „Dat weet ik wel. Ze heelt een hart zwart van het vuil, de verf bladder de aan alle kanten en er staken roes- tige pijpen naar buiten voor het op- voór^T^/heverd'' vangen van regenwater. Te oordelen naar het aantal kinderen dat in de „Vervelend genoeg om hem een naar net aamai jcinaeren aas in ae rtn tp vr.nHivM Vn modder speelde, herbergde het op het iangJWas^e reis zéker. Ze kwam hte? ogenblik een bièonder grote familie. Een blonde vrouw, die kleren aan c" van goud. Het is alleen jammer TA Tn cnhilffortn fo j?' zo laat aan, dat ze niet eens terug Ze zaten nog aan de „fchee toen d.e kon en de nacht in hef dorp door Q^entin thuiskwam. Hy had Edward Ik ben ervan over- lijn hing, zei dat de eigenaar in een J"" fnb"0 "T- boot verderop woonde: Dit schip ha, bleek, een duplicaat van Sez-you te KAlff','? een oehoorlij- zijn, met dit verschil dat het Sez-me nu» heette. De'eigenaar, die Tucker heet- dat ze haar redenen had en dat diè te/ zat op een kist naast zijn boot een pijp te roken. Hij had best zin in een c.' nor niet bezocht en' waa er nog stil van. „Hoe Is het met hem?"- vroeg Cyn thia. „Beter natuurlijk. Dat geheugen weinig met woonschepen te maken verlies zat hem geweldig dwars en Idden." het idee dat hy gewoon een tik op „Je kan gelijk hebben.-Maar welke z'n hoofd heeft gehad, lucht hem erg op. Hij gelooft stellig in onze theorie Als we en wat hij me verteld heeft van de eoed de ioneê maar wisten wie X was. dan zou de tijd vóór zijn bewusteloosheid be- - - rest ook wei duidelijk worden. Maar vestigt inderdaad alles." zelfs nog dat. haar naam Fairlie was. Ze was vrijdagavond om negen uur ongeveer aangekomen,maar haar vrouw die ze beschreef en hij wist f zelfs nne dat haar naam Fairlie was. ^ruikt Wat mri ge" „Laten we naar Cowfleet gaan" refs -was vergeëfs geweest, want Sez- ,dat you was al voor de hele zomfer ver- a- °- I1!na2,9 huurd. Ze was erg teleurgesteld vol- kaar die vrijdagmiddag gezien heeft? gens meneer Tucker. Ze had Sez-you Vi? drrvoor' gezien, en het schip, had helemaal waron ze vlug genoeg, aan haar verwachtingen beantwoord. ^3?rerr u ontzettend JUU1|; uleu»vi *--• Nou" zei Huah toen ze over de mil i-ivi negatiefs bewijzen kost ben juliie nog iets bereikt vandaag'r „wou, zei nugh, loen ze over ne meer tijd dan wet.ook. Na^een paar JEn a'" Hucb bracht hem heel nurkonden ze echter met zekerheid nauwkeurig vS\ues op de hoogte Ja maar de re^t klinkt minder Y^teHen.. dat niemand haar die en Quentin knapte er zienderogen van V 1 maaf. rest KiuiKt mmaer middag had gezien. De spoorweg- on Dat is enorm Hush Het beste SKffiSittR rnensA niet. Se chauffer? van, Ie ÏÏIJSFm we fa t«d Eebad ae aan haar verv-acnungen. tieo. je bus met, de.postbode met en ook de hPhhPn .t» to mnat noti.i.r.Hic nn din „Hoe ziet hij eruit?" „Niet zo goed. Ik vind hem onver draaglijk triest. Hij doet zo aandoen lijk zijn best. Hij zegt, dat bij het ge- va ngenisleven heerlijk rustig vindt en dat hij goed opschiet met zyn vo gelboek en of we het gras bij willen houden...' Ik.word er ellendig, vari. Vertel me jullie nieuws maar. Heb- S157. bekükèn; eigenlijk? O. Lucia weet er alles van. Kijk. zolang springen er direct :üen vlijmscherpe punten uit, Lie in het.vlees dringen. Die punten zijn be met een zwaar-vergif.: Jawel." zegtiMario, .miaar Mario wil de broche nog wel eens precies 1- springen Hoe werkt dit afschuwelijke wapen j die in het vlees dringen. Die punten zij^n bedekt gelezen, over deze gevaarlijke wapens en zolang de kleur van die-punt bruinis, werkt het gif .nog altijd. -— Rob, die nog altijd, niet weet welk. een sinister comploter tegen 1 hem wordt gesmeed, gaat tegen middernacht naar kooi: het weer is nu niet eens met Tucker, zijn gaan pra- goed en hij kan aan dek nu wel worden gemist. j - r r 'fvv,v-o uon wc id laujsc lijv* ^ooit m bp<mntteliikï wehoord^» bus_met, de postbode niet en ook de hebben. Ja, je moet natuurlijk op dia .MÏÏcwéa hcSt "chet wri «"bi- ?r° k'nicf "tcÏh A ta»a io1,f f°-r, iie lf0> ltUn"Cn T ,°?r lee'dh^id Pezeed Of Tucker verzint iu? u r «»n<leiylc. tegen niet uitstellen. Als je venavend naar het cenvoudi" thcet||d. in het Lavendelhui, terug- de Ray gaat, komt er niets van." het eenvoudig. kwamen, hadden ae zelfs voor Quen- „Kun jij dat op je nomen. Qucnt? „Weet je vvat ik denk.' Ze w.lde tm getuigen genoeg. SwathUng wil er misschien wel heen later kunnen bewijzen dat 2e hier ge- Terwu] Cynthia verslag uitbracht gaan. Hij is een vakman in die din- •veest was. Anders zou ze immers aan Trudie. ging Hugh de slaapzak- gen iet eens met Tucker zijn gaan pra- ken cn de andere dingen bij elkaar ten? Ze kon. in één oogopslag zien, zoeken die ze nodig zouden hebben (Wordt ven'olgd) Donderdag 14 noTember 19S7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1