Pijnlijke vereenvoudiging L m HET DROEVE SPROOKJE VAN DE PATINO'S OORDEND OERAS van Patino klinkt immer - 1, Verbolgen boeren krijgen een sluis Dr. Drees naar de NAVO-conferentie HflffiEBSprookieshcnden J Commissie van advies voor tv IN ^^^iFISHBITS Verkeersdrukte eist spreiding arbeidstijden „Geen stagnatie in woningbouw- program 1957" a«swyk.(z.H.).domineer met KAAS SPROETJE SPARKS - door FRANK GODWI AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB door Andrew Garve Vrijdag 15 november l'J.S EM Herinnert zich de wijze waarop Churchill, kort na de overval l\/l van Hitle^ op Rusland, de Sowjet-Unic welkom heette in het T JL, kamp van de geallieerden. De Britse premier zei, dat het geen lijd was om kieskeurig tè-zijn. En hij voegde er de bekende ïhtsnede aan toe.'dat: hij bereid zou zijn, zelfs aan de duivel een goed voord te wijden, wanneer die de'.strijd tegen de nazi's steunde. Het was een van die kernachtigevergelijkingen,":'die Churchill beroemd en gevreesd hebben gemaakt. Er blijkt^tets uit van de vereenvoudiging der .verhoudin gen onder moeilijke omstandigheden. In 194-1 hadden inderdaad de sub tiele onderscheiden hun betekenis verloren. Hel ging er om.'de gemeen schappelijke vijand zo «nel en zo grondig mogelijk te verslaan. Vereenvoudiging der dingen is een typisch kenmerk van moeilijke tijden. Ondergeschikte punten worden naar de achtergrond geschoven en onderlinge geschillen' aan kam gezet. Men verenigt zich op de hoofdzaken. Iets-van deze aard slaat-op het ogenblik 4e geschieden in de boezem van de •Atlantische verdragsorganisatie. Het is in zoverre geen goed teken omdat bet wijst op de aanwezigheid van gevaar. Er zijn weJ ecns.kritische en. bittere.geluiden vernomen over het uiteendrijven van de democratische landen na de oorlog. In-deze tijd echter dringt het besef door. hoe belang rijk en goed het is. dat deze landen zich kunnen veroorloven, over allerlei problemen ongelijk te denken.' Hét feit. dat het nu daartoe niet het ge schikte ogenblik is. kan niet anders dan tor spijt en ongerustheid stemmen. Daar zijn de spoetniks, die ©rri de aarde wentelen, en daar is de Rus sische bluffcrij omtrent datgene, waartoe het rode leger en de rode lucht macht in «taat zijn. Deze feiten hebhen de alarm lichtjes doen opgloeien in het Westen. Men is daar nu gedwongen, de hoofden bij elkaar te steken en voorlopig niet meer te denken san de onderlinge meningsverschillen, hoe reëel en zinvol die ook zijn. 1?^' dc Verenigde Staten drukken de gespannen internationale verhou dingen zich zelfs uit in de interne politieke constellatie. Bij de ver kiezingen vorig jaar hebben de Republikeinen Stevenson geschilderd als een man, die geneigd zou zijn, bet land lichtvaardig bloot te stelleo aan oorlogsgevaar. De Democraten van hun kant hebhen vooral dé figuur van Dulles aangegrepen als voorbeeld van Eisenhower's onmacht, zich van goede raadslieden te omringen. Thans is Stevenson officieel uitgenodigd om Dulles te assisteren bij de voorbereiding van de grote NAVO-cónferentie van medio december; cn de Democratische leider heeft niet neen gezegd. Hoe ver ligt de Suez-crisis nu achter ons! Amerika heeft daarin een radicaal andere houding aangenomen dan zijn grote bondgenoten Engeland en Frankrijk. Een onderzoek naar de gronden van deze houding wijst op heel wat minder vastberadenheid en weloverwogenheid dan velen destijds jn Washington aanwezig veronderstelden. Het is een punt echter, dat de geschiedschrijver mag uitzoeken. Hoofdzaak is, dat thans de Westelijke janden ten opzichte van bet midden-Oosten een gemeenschappelijke houding moeten vinden. Het voorrecht van onenigheid is hun ontnomen.! De vereenvoudiging tan de toestand laat ook de positie var» Israël niet' ongemoeid. Deze jonge republiek heeft lang gestreefd naar een soort midden-positie, een status van neutraliteit. De loop der gebeurtenissen heeft echter gemaakt, dat bet land nauw met Frankrijk bevriend raakte. Zonder de Franse Mystère-9*raaljagers was de aanval op het Suez-schier- -eiland niet mogelijk geweest. Voor de Westelijke landen, hoezeer ze de; Arabische wereld ook willen ontzien, staat de zaak thans duidelijk zo, dat Israel de enige betrouwbare bondgenoot is in het midden-Oosten. "if ""V E Westelijke landen verafschuwen niets 2ozeer als de oorlog en I 1 hebben* de voortdurends neiging, het kalm aan te doen met hun - - -1- verdedigingsmaatregelen. Het is zo zonde van het geld en er is zoveel beters te doen dan het opleiden van soldaten cn het kopen van dure uitrusting Elke andere weergave van de feiten is onjuist. De ware toestand wordt bet best uitgedrukt in de opmerking van een boge officier, dat de NAVO er blijkbaar is om er zoveel mogelijk op te beknib- -« beien. Dc bekoring, die zit in dit beknibbelen, is inderdaad zeer groot; maar alweer, de omstandigheden maken het noodzakelijk, voorlopig van dit genoegen af ,te zien. Er hangt helaas daarvoor veel te veel dreiging in de lucht. Wij gewaagden zojuist van de Frans-Israëlische samenwerking. De grondslag hiervan is de gemeenschappelijke bedreiging door het Arabisch nationalisme. Voor wat Frankrijk betreft zetelt deze bedreiging in Algerie. Et is nauwelijks een Westelijk land. dat-enige fiducie heeft in wat Frankrijk in Algerië nastreeft. Hel ig echter thans niet de tijd om tegen de Fransen te zeggen: schei daar toch mee uit! Men moet nu de dingen _aemen zoals ze zijn. Frankrijk hoort tot het Westen, en daarginds dreigen de atoomwapens cn de ballistische .projectielen. Het evenwicht moet hervonden worden. - 'i;' v. Dit alles betekent nog niet, dat de NAVCEconférëntie van over vier weken' een eenvoudige zaak wordt. Het betekent echter wel, dat er weinig gelegenheid zal bestaaD, zich te begeven op zijpaden. Voorzover de eenheid van de Westelijke landen, door welke redenen dan ook, in het gedrang is gekomen, dient ze te worden hersteld. Iets anders zit er nu eenmaal niet .op. - t 'j V; IJ et Patifio Un-mo- A* nbpoUe regeert de tintoevoer tfjdens de eerste wereldoor log'. Hij levert aan bei de partijen en aan bel de partijen „exclusief". De sluwe Indiaan is ontelbare financiers te slim ai. Be kwame politici leidt hij zonder meer om de tuin omdat niemand van dc kleine Indiaan zoveel gemeenheid verwacht. Door de gebeurtenissen In de Eerste Wereldoorlog gewaar schuwd, pogen de Amerikanen een herhaling in de Tweede Wereldbrand te vermijden. Ze hopen het Fatino- monopolie te breken. Dat begint met ccn vernietigende perscampagne, zo wel binnen als buiten de Verenigde' Staten. Het publiek verneemt hoe de „tinbaron" zijn volk behandelt en al Is er wel eens wat overdreven, er zit belaas een grote kern van waar heid in. In Zuid'Amerika is men vooral niet karig met het publice ren van cijfers van dc kapitalen die Patino zo In de loop van veertig jaar naar Europa heeft gesleept en eigenlfjk zonder meer heeft vergooid, ianfj verlaten*'om niet de kans Juan Lechin, een van de volksleiders In plaats van ze in zfjn arm land te tc i0pen vermoord te worden. triomfeerde in. 1952 en maakte «en steken. Id Boll vie ergert men er zich Patino zelf houdt zich' in Argenti- ei„d aan het regime van de tin baron- pJrfls meest TndAkbafe hl:!? niS °?i Da!^ ver?eem' 6lJ- hoe Je n,n. Roniom htm xUo weiter», ,»m-- Parijs in öe meest ondenkbare inxe getergde mijnwerkers proberen de «et helmen. leeft, niet eens de moeite heeft ge- tinmonopolies en het regime van de nomen oude machines en oude werk- blanke kapitalisten te breken. De op- wIjzen In «e myaen te moderniseren standen worden onderdrukt, bloedig en de grond, alsmede de mens die onderdrukt. Een voorvechter van het erop of erin werkt, zonder meer uit- volksregLme wordt met de voeten mergelt. aan een lantarenpaal gehangen. Maar r"v r" W l k A i i lang duurt het niét, of inderdaad zaP. t rV A A AA cen ..links-getint" bewind de macht rtffiKWl./ L I Nr\/AfV\ van de tinbaronnen doen uiteenspat- rij!;;12 rn- .ra'.Uüünï r r "4 »ri-5fï nog ais een soort vloek Europa leert de schandalen ken- ten. Dat zal pas in 1952 plaats vin nen. die met de regelmaat van de den, wanneer de mijnwerkers krach- klok. het „geslacht" Patino en bun re- tige leidsmannen hebben gevonden laties bezoedelen. Vrijwel alle hu- als de in Moskou getrainde Juan Welijken lopen op een fiasco uit, om Lechin, de latere president Victor de doodeenvoudige reden dat met Paz Estensoro. Die opstand kost een kinders, die in zulk een verspilling paar duizend doden, maar dan zijn zijn grootgebracht geen huis is te hou- dc arbeiders baas in huis. De mijnen. den. Er is geen nachtclub in Parijs, oude vaak uitgemergelde -mijnen aan de Kiviéra, in Spanje of in worden genationaliseerd. Dat is het Frankrijk, of de Patifio's staan er einde van het driemans-tinrijk: Pa- slecht aangeschreven. Daar kan de tino, Hochschildt en de nog kleinere oude vergramde Simon Patifio, die Aramayo. nu door zijn land officieel tot am bassadeur is verheven weinig meer "P\ IT heeft Simon Patino niet meer aan doen. Trouwens ook als arabas- LJ beleefd. Kort na de oorlog sterft aiimj--i--r~Ti-. sadeur staat hij zowel in zijn land hij. Sterft hij of wordt hij om het als bij het Corps Diplomatique slecht leven gebracht. Hij is al zo in het Dr. Victor Paz Estensoro, president! van Bolivië, nationaliseerde: In 1952 de tinmijnen 'en paf ze „aan do A arbeiders" niet verzonken, dat men dit niet eens precies weet. In 1947 reist Don Si mon Bolivar I turn Patino voor het laatst naar ..zijn ontworteld land om in een mausoleum van blauw mar mer (waarde 4 miljoen gulden!) te worden bijgezet. De kist die. hem draagtisvan hetzelfde metaal, het metaal van de duivel (zoals de Bolivianenzeggen) metal del dia blo dat hem verhief van schoenlap- perszoon tot machtigste industriëel ter aarde en hem later verstrikte en tot. nietig, stof deed v;eerkeren:! tin Het interesseert geen enkele mijn werker en aan het graf zijn vrijwel geen vrienden, om de doodeenvoudi ge reden. dat hij ze nooit heeft ge had. Wat men weet is, dat het gé- - Vaar dood is, een monopolie gebro ken; en eert vorst geveld. A Gelukkig is Simon Patifio met al zijn geld nimmer geworden en hét lijktalsof op het hele geslacht de ■rampspoed is neergedaaldHet ia symbolisch, dat om het mausoleum in Cochabamba dorre stugge cacteeën groeien en dat de naam Patifio alleen nog maar klinkt als een soort vloek. De vloek van een land, dat zó rijk en welvarend had kunnen zijn,": zó verheven en geëerd, maar dat er hu. bijligt in schuld en ellende uitge mergeld en kaah met honger en ziek te allerwegen, als na detijd. dat Spaanse sprinkhanen het de eerste keer hadden leeggevreten. .In.1;- .tegenstelling tot geschreven sprookjes, is ook. dit aardse sprookje bitter afgelopen! SLOT. ALMELO. Op de plaats van de dam, die verbolgen boeren enige weken geleden in de z.g. Weite- manslanden ten noorden van ALme-. lo doorstaken om hun. overstroomde weilanden van' water' te. ontdoen, zal een sluis worden aangebracht. Dit heeft de ruiverkavehngscom- missie Vriezenveen besloten, in af wachting van de bouw van! een f'ondduiker onder de weg Almelo- riezenveen. Met deze noodoplos sing zijn de boeren in de Weite- manslanden voorlopig gebaat. DEN HAAG. De minister-presi- i dent dr. W. Drees, zal als leider' van de Nederlandse delegatie deel nemen aan de ministers-conferentie, van de .Navo-landen. die van 16 tot- 18 december te parijs wordt gehou- den. Verder zal de Nederlandse delega- tie o'.m. bestaan uit de minister, van Buitenlandse Zaken, mr J.M.' A.H. Luns,.: de minister, voor De fensie, Ir. C. Staf en de staatsse cretaris 'van Buitenlandse Zaken, drs. E. H. van der Beugel.. Advertentie IM.) aangeschreven. Hij doet niets meer dan alleen zijn eigen belangen ver dedigen en bekommert zich volstrekt niet over het..andere" Bolivië, dat hij alleen nog maar kent van ver halen van vleiers en leugenaars. Hij is honds in zijn optreden, honds, on gemanierd, ongelikt TIJDIG weet hij zich Uit het door dc Nazi's overrompelde Parijs te redden door naar Spanje te vluch ten. Alleen al die vlucht doet hem bosjes vijanden maken want had Pa tino met zijn miljoenen ontelbare vluchtelingen, Fransen, Joden kun nen redden hij redt alleen zichzelf en een deel van zijn eigen bezittin gen. Nog is zijn rijk onaangetast want zijn mijnen in Bolivië werken gestaag door en maken enorm-hoge winsten. Nóg werken zijn smelto vens in de wereld en als „non-belli gerent" wordt de Boliviaan door de Duitsers gerespecteerd. Opnieuw zelfs belooft er een gouden tijd aan te breken, als het hem gelukt een tinsmeltery in Noord-Amerika te vestigen, zodat hij ook aan deze oor log kan verdienen. Hij gaat naar1 New York op weg, maar daar heb-; ben de perscampagnes hun uitwerk- king niet gemist. Zodra bij voet aan wal wil 2etten. breekt een enorm1 tumult los. Men wenst deze uitzui-; ger deze verspiller niet te ontvan-, gen en allerwegen wordt er zo ge-' dreigd, dat Patino niet de moed kan opbrengen het schip te verlaten, waarmee hij is gekomen. Ondertus-, sen sluit de Amerikaanse regering een contract af met Patino's con current. de veel minder machtige! Hochschildt. Dat is de nekslag. Patifio voelt, dat de hele wereld nu tegen hem samenspant en dat hij dreigt te verstikken in het éigën geld. Ondertussen is in Bolivië de arbei-' dersmassa ontwaakt. De Indiaanse; mijnwerkers zijn een willige voe- dingsbodem gebleken voor fascisti sche en communistische propaganda. Het is als het ware door Patifio zelf uitgelokt. Regimes die beloven dat de rijkdom van de bodem niet meer naar één man zal gaan, maar over de massa zal worden uitgesmeerd, krijgen aanhang, Patino wordt als een doodsvijand van het gewone volk geschilderd en de haat laait zo op, dat zelfs verre bloedverwanten van" Patino het raadzaam vinden" het DE VPRO heeft thans dc samen- stelling van de door zijn be stuur ingevolge het advies van. het driemanschap, dat naar aanleiding van deuitzen- ding ,JDag Ko- J ninginnedag" een rapport uitbracht Kayja Ingestelde Ad- miËJIIJi viescommissie voor het Televi sie-programma bekend gemaakt. De leden vertegenwoordigen vele sec toren van hét volksleven: Kerk, kunst, wetenschap. "7* bedrijfsleven, landbouw, onderwijs-en sport. Er zijn bestuursleden van de VPRO bü, maar ook niet-leden van deze-om roeporganisatie, die niettemin met haar streven sympathiseren. Wij geven.u hier de lijst.van na men, zoals wij die aantroffen, in „Vrije Geluiden": ir. E. E.' van An- dèl, (Boekëlo), dr. N-.Beets (Utrecht) dr. A, van Biemen (Bentveld), dr. K." v. Dijk (Groningen);, mevrouw D. Elema-Bakker (Groningen),dr.r H. Faber (Wassenaar), mr, W: H. 'Fockema Andreae (Rotterdam), prof- dr, Sj. Groenman (Utrecht) (Advertentie iM.y muurvast' t jaonUs-vci'P'fcW/'ifl 1.20 tuumst htiun «.v.u Mttuoa* .4ivTa mevrouw Hella Haasse (Amster dam), F. Hengeveld (Rotterdam), ds.- R/ Hensen (Baarn), prof.-dr. L. v.. Holk (Oegstgeest), dr. Anthon v. d. Horst (Hilversum), prof. dr, V. J, Koningsberger (Utrecht)^ ir. -K. Kobij (Geldermalsen), dr. J. Lint horst Homan ('s Gravenhage), ir. H. J. Louwes (Ulrum). Prof. dr. J. M. W. Milatz ('s Gravenhage) prof. dr. F. L. Polak ('s Gravenha ge), prof. dr.' ir. W. L. H. Schmid (Eindhoven), dr. J. W. Schulte Nordtholt (Wassenaar), dr. F. Smits ('s Gravenhage), mr.' dr- W. Verkade Arnhem.)dr. H. VisSer (Heemstede), Erik de Vries (Am sterdam). P. de Vries (Bussum), mej. J. TL Wolff ('s Gravenhage), BU de AVRO zijn gistsrevond versriieidené télefoontjés bin nen gekomen van - luisteraars, die zich. verontwaardigd toonden over het-feit dat .direct na de nieuws berichten van uur, waarin de ramp die de Bussumse- Palmkazer- ne had getroffen bekend werd ge maakt. een ontspanningsprograhima voor militairen (de Tip Top Tap toe) werd uitgezonden. Een van de telefonisch reagerende luisteraars kreeg als antwoord;: „De directeur ligt in het ziekenhuis en de pro grammaleider is niet aanwezig".; hët programma van .Hilver sum I vanavond van 9,25 tot 10-25 ëen luistersjjel -van Josef Mar-, tin Bauer; „Geronimo en de ro vers". Regisseur ..is Willem Tolle naar; van 11.15 tot middernacht presenter en Guus Janssen jr. en Ton Kool een programma van' rit-, me en blues, waarin ook een Jazz- forum is opgenomen Via dean-, derezenderkunt u van 9 tot. 8.30 luisteren naar „Prikkebéeh", een politiek cabaret, waaraan o.a* Enny Mols-de Leeuwe, Peronne - Hosang en Han Bentz v. ;d. -Berg mede werken. Samensteller is Adri Kaan. A- su: PARIJS De 95-jarige Franse vrouw Mathilde .Marty uit Mont- pellier vernam donderdag, dat zij door de geboorte van een achter achter-achterkleinkind betoudover- grootmoeder was geworden. (Advertentie l,M.) in bacöncrême in paprikasaus rnèi room in mosterdsaus Probleem voor hoofdstad. AMSTERDAM. „De verkeers- opstopping In Amsterdam, met na me In de binnenstad, die zeer ver ontrustende vormen heeft aangeno- men; vooral door het economisch nadeel tengevolge van het optre dende tijdverlies, zal steeds groter worden indien niet Ingrijpende maatregelen worden genomen. Een spreiding van de arbeidstijden, tot stand te brengen door vrijwillig overleg tussen dc belanghebbende bedrijven, ion een der middelen sjjjn tot de oplossing van dit probleem". Aldus heeft de voorzitter van. dë Amsterdamse Kamer van Koophan del verklaard. Naar zijn mening moet er met alle kracht naar wor den gestreefd, de hoogtepunten in de verkeersdrukte te verminderen en de verkeersafwikkeling meer ge- leidelljk te laten verlopen. Minister Struycken: DEN HAAG, „Er kan op het ogenblik niet worden gesproken van een feltelUke stagnatie bij de uitvoe ring van het woningbouwprosjamnu 1957 of bij het bouwrijp maken van gronden, bestemd voor de woning bouw In 1957 en 1958." Dit heeft mi nister Struycken, mede namens de ministora Witte en Hafstra, geant woord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Verkerk. Het aantal woningwetwoningen, waarvoor minister Witte na 12 juli' machtiging tot gunning heeft ge-, geven, is per maand niet veel gerin ger geweest dan in de voorafgaande - maanden van dit jaar. De ministers zijn, voor wat de woningwetwonin gen betreft, niet bang dat het pro- duktiepeil en de continuïteit in de bouw zal worden bedreigd. Het is niet te voorspellen, hos' het verloop zal zijn bij de bouw van particuliere wóningem Advertentie LM.) De bruid vroeg om kaas „Frcderik", zei ze. „nu niet zo'n ouderwetse grote bruids taart, maar een stevige homp kaas. Da's beter voor Je maag 'ook, Frederik." y Dit is natuurlijk wel vreemd, het gebruik van kaas moet niet worden overdreven. Blijft het feit, dat Hollandse kaas een verrukkelijke, gezonde lekkernij ls, een traktatie voor bijna iedere gelegenheid. Vraag het Kaasreceptenboek je (25 ets) bij Uw winkelier of schriftelijk,(25 ets postzegel bijsluiten!) aan Het Nederlands Zuivelbureau, Cort. van der Lindenetraat 7, - w 'V 1 -V AA u i» i ---* •rW WifcÊfihcT ccftói rrühi' in HET U)KT OF fCnAbD AnDCR5bÖbVt,üOOtR Hl) Ducn >5» nOGriifcl m mute dfcwonntn'/- 3158. Nauwelijks is Rob in zijn hut, of er wordt geklopt. Wanneer hij verbaasd de deur ojent. komt Lucia binnen. Zij houdt «en klein doosje in de hand en begint onmiddeUijk druk te praten. .Mijn-man-en *ik hebben zó in angst gezeten toen de storm losbrak," zegt ze met een' lief lachje, .unaar, u hebt er. ons'veilig doorheen geloodst. Wij zijn u erg dankbaar,en misschien wilt u van ons.een klein geschenk aanvaarden.iï.: Een sieraad voor uw vrouw., die u zo lang moet missen." Rob begrijpt niet goed hoe hij. het heeft. Die Italiaanse zanger is hem van het begin af onsympathiek geweest en datmooie vrouwtje van hem bevalt hem eigenlijk nog minder. Hij dacht trouwens, dat die. gei'oelens wederkerig waren en nu opeens ditOf heeft, hij zich al die tijd vergist en ls dit kleine geschenk inder daad een bewijs van sympathie? Quentln.zette zyn kopje neer. „Uit stekend. Dan ga ik meteen maar. Misschien kan hjj het vanavond-nog in orde maken. Als ik jullie niet meer zie: tot morgen dan. En veel geluk vanavond." Hugh en Cynthia namen'een paar uur hun gemak, voor ze weer naar Steepieford Hard gingen. Het water stondnu zo hoog dat ze in de jol naar Waterbaby konden roeien. Toen Hugh de lampen aanstak en de mo tor liet draaien, werd Cynthia voor het eerst ademloos van opwinding. Er zat avontuur in de lucht. Iedere sekonde scheen de geheimzinnige X een bdetje dichterbij te brengen. Het lawaai van de motor maakte, het moeilijk een geregeld gesprek te voeren, maar ze waren moe van de lange, uitputtende dag en toen ze eenmaal op weg waren, vonden ze het heerlijk zwijgend bij elkaar te zitteh. De lucht was warm en rustig, de geu ren van de nacht verrukkelijk en strelend. Na een poosje dommelde Cynthia in. Even over half elf maakte Hugh haar wakker en wees. op de rij; lichtjes voor. hen uit. „Daar is de Ray," zei h|j. „zie je die rij boten? Ze zijn niet allemaal verlicht, maar je kunt. de meesten tóch wel zien." Ze gingen nog een klein ..eindje verder. Toen gooide Hugh het anker uit en zette met een tevreden gebaar de motor af. Voor hiy goed en wélklaar was, sliep .Cynthia, alweer. Hugh lag nog even wakker,-zijn ge dachten bij de onbekende X.Hët was vreemd zoveel van iemands doen en laten te weten en zo .weinig van de man zelf,:Hij zag hem bijna:, voor zich:, een gespierde man" met een wreed, hard gezicht. Het soort man waar mensen instinctief bang voor -zijn. Een gevaarlijk man een moor denaar* Geen risico's- nemen, dacht Hugh, zeker niet waar Cynthia bij was. De laatste fase kon hij beter Quentin meenemen. Hij keek naar Cynthia. Haar ge zicht leek te glanzen in het donker, haar blote arm lag ontspannen op haar slaapzak. Het beeld van X verdween uit zijn gedachten. Als de ze nachtmerrie voorbij was, zouden hij en Cynthia het leven kunnen heb ben dat ze zich gedroomd hadden. Als deze nachtmerrie voorbij was Een ogenblik later sliep hij geluk kig In. HOOFDSTUK 13 Hij werd wakker door het heldere zonlicht en zag op zijn horloge dat het acht uur was. Cynthia had een boek op haar schoot en glimlachte tegen hem. „Luilak," zei ze. Hij ging rechtop zitten en rekte rich uit. „Lieve hemel, wat heb ik gesla pen. Goeiemorgen lieveling." Hij boog zich naar haar toe en kuste haar. „Wat een prachtige dag, hè." „Fantastisch! Ik heb de zon op rien gaan." „Je bent veel te volmaakt voor dit levert. Of heb je een slecht geweten dat je uit je slaap houdt?" „Niet bepaald. Maar ik voelde een bons en toen ben ik gaan kijken wat het was." Hij lachte. „En wat was het? Een stoomboot?" .-' ij,. „Nee; modder. Ik heb m'n ogen uitgekeken, Hugh- Er stond bijna geen water meer. We lagen op de bo dem van een smal kanaal met mad- dermuren om ons heen. Zo vreemd. Net of we in een grot lagen." Hugh knikte. „Het is niet. te geloven als je het nog nooit gezien hebt. Trek in thee?" v -•'!•; ,<Ja zalig." ó.-.-: Hij verzorgde de primus, en vulde de kete] uit ^de voorraad vers water. Toen keek hy uit over het water, near, de boten die er lagen. Ze waren niet groot over het algemeen, maar ygr- derop zag hij een paar hoge masten die hij onmiddellijk herkende. Fla- via was ook aanwezig. „Gaan we zwemmen?" vroeg Cyn- thla. „Nee, bet ls te gevaarlijk." zei Hugh, „maar als je graag wil, kan ik je aan de lijn houden." -,Nee. het geeft nie*. Een andere keer dan." Hugh zette thee en liet het ontbijt verder aan Cynthia over. Hij nam de jol en roeide op zijn gemak de boten langs. Er waren er tien, buiten Flavia, en hij kende ze op twee na allemaal van de Hard. De Penguin van dokter Munro. de Agnes van Sylvester, de Witte vleugel van Frampton... Hij. noteerde alle na men, maar kon zich geen van de ze mensen voorstellen als meneer X. Op.de acht boten die.hü kende, zag hij geen mens. Van de twee vreem den, waa één bewoond door een oude man én een meisje, zijn klein- dochter waarschijnlijk, en de andere, door een jong stelletje met een baby; Dat.beloofde ook niet veel. Hij be antwoordde hun groet en roeide ver der naar Flavia, maar er was nog niemand aan" dek. Tegen de tijd dat hij bij Waterba by terugkwam, rook het heerlijk naar gebakken spek in de kajuit. Het ontbijt vond Hugh de lekkerste maal tijd als hij op het water was en ze hadden allebei een gezonde eetlust. Ze rookten nog een sigaret en waren net klaar met afwassen, toen ze een motor hoorden en Flavia. in bewe ging zagen komen. Hugh schrok even, want hij bad de Mosselen Wil- len spreken, maar hü zag al gauwdatj ze niet in de richting van de zee gin- gen. „Wat gaan ze nou doen?" vroeg Cynthia,. „Ze gaan hem op 't strand zetten,, zei Hugh. „Als ze goed en wel staan, zullen we,, ëen praatje gaan maken. „Is die mpn'met die boothaak me neer Briggs?" „Ja." '•-..■ „"Waarom loopt hij zo heen en weer te.,springen? En waarom duwt hu steeds de boothaak in het water- '„Omdat het water .aan alle kan ten ongeveer even hoog móet staan. •■Als je' een boot op het strand z.ét* moet je daar wel degelijk voor zor gen. Dan heb je een mooie plaats al* het èb wordt. Doe je het niet, dan, kun je op zo*n moddermuur terecht komen, zoals jij ze vanmorgen hebt gezien en dat is niet leuk. Er zijn wel boten helemaal omgevallen." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1