Een belangrijk rapport H Nederlands-Duits overleg volgende week voortgezet t Europese gezagsorganen moeten naar EEN stad ii OORDEND OERAS ■i NeeMiep... wm* mm* Brits journalist mag in Libanon blijven Washington wil opheffing van de reisbeperkingen ATMOSFEER AANZIENLIJK VERBETERD KLAV VIER Verkeer eist weer aantal slachtoffers VOORZITTER KSG-PARLEMENT Grotere vertegenwoordiging van Beneluxlanden in EEG- parlement gerechtvaardigd „Middenstand is niet te zwaar belast" Zó boeiend is nu PANORAMA SPROETJE SPARKS door Andrew Garve 2 Zaterdag 16 november 1957 ET rapport inzake de reorganisatie van het Nederlands Olympisch Comité bestrijkt een aanmerkelijk breder terrein dan dat van de Nederlandse deelneming aan de Olympische Spelen, Dit kan geen verwondering wekken: het rapport was juist nodig, omdat het ft-O.C, geleidelijk was uitgegroeid tol een Nederlandse sportcentra Je. echter zonder feitelijk mandaat en zonder voldoende geldmiddelen. Het was nodig dat er kiaaiheid kwam in de verhoudingen; maar bet was bovenal nodig, dat er zoiets ontstond als een erkende vertegenwoordiging van het Nederlandse sportwezen. Het N.Q-C. heeft de behoeften van sport en lichamelijke opvoeding in Nederland altijd wel met begrip en kennis van zaken kunnen beoordelen, maar het heeft nimmer de autoriteit en de financiële armslag bezeten om zeltstandig iets van belang te kunnen ondernemen. Her onbevredigende van deze toe«ianrI kwam duidelijker aan liet Jicht, naarmate de industrialisatie en verstedelijking van Nederland hun voort gang namen. De funrtie van sport en spel vooral in de randstad wordt met het jaar belangrijker. Het is een zaak, die in baar algemeenheid de overheid zeker niet ontgaat, wat echter geenszins betekent, dat de overheid er voldoende rekening mee houdt. Er is vrijwel overal een schrikbarend gebrek aan velden en lokalen. Er valt op dit punt bet Rijk en de Ge meenten ongetwijfeld bet nodige te verwijten: maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het ook bij voortduring heeft ontbroken aan de nodige coördinatie en samenwerking bij de sport zelf. Van een gemeenschappelijk optreden is eigenlijk nooit sprake geweest. De verenigingen werkten voor zichzelf, en die. welke goed bedeeld waren, waren maai al te licht geneigd, anderer nood te vergeten. En als de voorzitter van het N.O.C. hij de regering aanklopte, kreeg hij (terecht) te verstaan, dat hij de vereisten miste, die aan eeu onderhandelaar behoren te worden gesteld. BIJ de toestand, zoals die op het ogenblik bestaat, verbleekt en vervluchtigt het idyllische beeld van sport en spel, ïoais die vroeger werden beoefend. Van de vrijheid en vrijblijvendheid van voorheen is maar weinig overgebleven. Waf een halve eeuw geleden nog een gezonde en aangename ontspanning was. is thans een dringende zaak van lichamelijke en geestelijke gezondheid geworden van vele hon derdduizenden. In de tredgang van bet leven in de steenwoestijn heeft men sport en lichamelijke opvoeding nodig als brood, doch bij gebreke aan voldoende terreinen en zalen en leiders ïijn die artikelen maar mondjes- maai verkrijgbaar Dit samenstel van iet of wat verontrustende feiten vormt de achtergrond van* het rapport. Her N.O.C. ziet zich met taken belast, waarvan het het enorme belang erkent, maar waarvoor het niet is berekend. De sportorgani saties zullen daarom op federale basis moeten samenwerken. Zij moeten een instelling vmmen. die het gezag en het geld heeft, dat het N.O.C. mist. De overheid dient er van doordrongen te worden, dat het niet ontbreekt aan verenigingen en evenmin aan animo, doch dat de sport verkommert bii gebrek aan gelegenheid haar te beoefenen. Maar in tal van opzichten kan een verenigd sport wezen ook zonder de overheid dingen bereiken, die nu volkomen ondenkbaar zijn. Ons lijkt de weg. die het tapport wijst, verstandig en trouwens onont koombaar, Een Nederlandse Sportfederatie alsmede een Nederlands Sport centrum kunnen veel doen ten behoeve van het inlopen van de achterstand, die meer en meer een tamp dreigt te worden. Vraagt men. wat op bet spel staat, dan moet het antwoord luiden: een stuk volkswelzijn van de eerste orde. Wti willen degenen, die wel weten boe het moet en wel hebben gedaan wat ze konden, niet tekort doen; maar Nederland sukkelt hopeloos achteraan. Een arademie voor lichamelijke opvoeding bestaat niet; en de enige overheidsinstelling, de school voor sportleiders te Over- veen, ontbeert goede lokalen. KOMT een Nederlandse Sportfederatie tot stand, dan kan het N.O.C. weer tot haar Olympische takeu terugkeren. Zo wordt het in het rapport gesteld en zo lijkt het ook gewenst; en toch kan de vraag worden gesteld of de scheiding van werkzaamheden zich wel kan voltrekken op een wijze al= de rapporterende commissie meent. Het is een kwpstie van praktijk, maar toch ook wel van principe: in zoverre ook de kwestie van de voetbalpool {of, zo men wjl, sportpool) weer in bet geding komt. De commissie heeft terecht dit punt niet op de voorgrond gesteld, maar er in haar financiële beschnuwingen toch aandacht aan moeten besteden. Het is inderdaad met zonder betekenis of een verenigd sport wezen in Ne derland fil dan niet de .beschikking krijgt over een deel van de geldeu, die wekelijks voor de pools worden uitgegeven. Her kon wel eens zijn, dat het welslagen van datgene, wat de commissie voorstelt, hiervan mede afhangt. Het bestuur van de Sportfederatie zou uiteraard moeten bestaan uit vo gels van zeer ondei-rheiden pluimage, hetgeen enige kansen inhoudt, dat het als feitelijke directie van een door de slaat geautoriseerde pool minder geschikt is. £r zfin ook nog wel andere redenen, waarom de Federatie dit onderdeel misschim beter niet onder zich kan hebben. Wij handhaven daarom maar liever pen bij vroegere gelegenheid al eens geopperde idee, namelijk dat een eventuele pool bij bet N.O.C. wordt ondergebracht, dat dan uiteraard het leeuwendeel \au de op deze wijze verkregen gelden over draagt aan de Federatie. BEIROET De Libanese premier Sami Bey EI Solh heeft persoonlijk de order ongedaan gemaakt, ivaarby Micliael Adams, correspondent in Libanon van de „Manchester Guar dian", was opgedragen het land bin nen 48 uur te verlaten, terwijl het Engelse blad niet meer In Libanon mocht worden verkocht De Libanese regerirlg had bezwaar gemaakt tegen een zinsnede in een telegram van Adams aan zijn blad. WASHINGTON De Verenigde Staten hebben aan de Sowjet-TJme voot gesteld, over te gaau tot afschaf fing van de verboden zones in de beide landen. Het voorstel is gedaan in een nota die maandag aan de Sowjet-ambassade m Washington is overhandigd, in antwoord op een Russische nota van 28 augustus waarin een uiteenzetting was gege ven van de Russische reisbeperkin gen. ZUTPHEN. De officier van justitie heeft vijftien jaar gevange nisstraf en ter beschikkingstelling van de regering geëist tegen Dc J. ALGIERS. Door de ontploffing uit Deventer, die het vorig jaar zijn van een handgranaat, die een Alge vrouw van het leven heeft beroofd, j rijnse opstandeling op de markt van De zaak werd met gesloten deuren Am Bessim wierp, zijn vrijdag zeven j behandeld. Moslems gedood. (Van onze correspondent) BONN, Maandag wordt het Nederlands-Duits overleg over tussen beide landen han gende vraagstukken in Den Haag hervat. De Duitse onder handelaar prof. E. Kaufmann komt met een delegatie, waar in o.a. ook vertegenwoordigers van Nedersaksen als adviseurs zijn opgenomen. Dat wjjsi dus er op dat het Eems-Dolïard- probleem een belangrijke plaats in de onderhandelingen zal innemen. Dit blijkt ook uit het feit dat don derdag overleg heeft plaats gehad tussen de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken Von Brentano, de minister-president van Nedej- saksen Hellwege en de minister voor zaken die de Bondsraad en de Lan der betreffen, Von Merkatz. Na af loop van dit overleg werd meege deeld dat „overeenstemming bestaat tussen de belangen van de Bond en Nedersaksen" Nader commentaar op deze for mulering was bij het Duitse minis terie van Buitenlandse Zaken met te krijgen Uit het overleg tussen Von Bren tano, Heilwege en Von Merkatz blijkt, dat de Bondsregering met van plan is om een regeling van het Eems-Dollardvraagstuk door te zet ten tegen de wil van Nedersaksen in. Weliswaar zou de Bondsregering daartoe de juridische mogelijkheid hebben, maar het ligt voor de hand dat de Bondsregering gewichtige po litieke redenen heeft om bij de af sluiting van internationale verdra gen niet in conflict met de betrok ken landsregering te geraken. Het gesprek BeyenKaufmann^ is tevens voorbereid door financiële onderhandelingen die vorige week en deze week in Bonn tussen Duitse en Nederlandse deskundigen hebben plaats gevonden. De voornaamste bedoeling van die onderhandelingen was te komen tot een ontwerp-rege- ling voor alle kwesties, die samen hangen met de opheffing van de de viezengrens tussen Nederland en Duitsland door dp Duitse bezetter Met name aan Duitse kant denkt men aan de mogelijkheid een ac- coord te vinden over de afdoening van alle financiële kwesties met één globaal bedrag Tot nu toe is men niet verder gekomen dan een inven tarisatie van alle over en weer be staande claims Van Duitse zijde heeft men nog niet aangeduid, in welke hoogte ongeveer het globale afdoeningsbedrag zou kunnen liegen. Md-pertenftif t M J Aangezien dat echter voor Neder land van beslissende betekenis is, is hel te hopen, dat prof. Kaufmann in de onderhandelingen van de komen de week concreter kan worden. De Duitse terughoudendheid met betrekking tot het noemen van een concreet bedrag hangt onder andere samen met het feit dat de Duitsers hunnerzijds willen weten, op welke Nederlandse concessies zij kunnen rekenen. Dat wil dus zeggen dat zij waarschijnlijk pas dan man en paard zulln noemen, als er mogelijkheden in zicht komen voor een bevredigen de oplossing van de centrale poli tieke problemen: de Eems-Dollard- kwestie en de kwestie van de grens correctie-gebieden, Wat dat laatste punt betreft: er is geen wijziging gekomen in het Duitse standpunt, dat een referendum in de grenscor rectie-gebieden niet wenselijk is; hetgeen de bereidheid om met rar. Beyen hierover nader van gedachte te wisselen niet uitsluit. De kwestie van schadevergoeding aan slachtoffers van het Nazi-bewind is niet in de financiële besprekin gen opgenomen. Men beschouwt dit punt als een zaak van sociaal en po litiek belang, die weliswaar finan ciële implicaties heeft, maar toch met van rechtstreeks financiële aard is. 'Ook op dit punt zal dus het over leg BeyenKaufmann de weg moe ten wijzen. In de afgelopen weken was een met onaanzienlijke verbetering van atmosfeer in de Duits-Nederlandse gesprekken vast te stellen. Op 2B oktober heeft prof. Kaufmann mr. Beyen op de Hoge Veluwe bezocht en bij dat gesprek heerste een aan merkelijk betere atmosfeer dan in de besprekingen van augustus en september het geval was geweest Ook de financiële onderhandelingen van de laatste weken werden geken merkt door een goede verstandhou ding. Aan Nederlandse zijde heeft men zulks met genoegen geconsta teerd Maar men is van mening dat het met goede verstandhouding en atmosfeer alleen niet gedaan is, Men vindt dat het nu tijd wordt dat de betere persoonlijke verhoudingen hun uitdrukking vinden in concre te voorstellen en echte toezeggingen. TILBURG. De 38-jarige Hage naar A. Broers Is gisteren op de Bredaseweg met zijn Volkswagen busje tegen een boom gereden. Tij dens het vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffer overleden, Maastricht. Toen hij op zijn bromfiets op weg was naar zijn werk in Eijsden werd de 55-jarige W. Geurts uit Nuth bjj het oversteken van de voorrangsweg - Bergerstraat gegrepen door een bestelauto uit Maastricht. De heer G.t gehuwd en vader van vier kinderen, overleed kort na het ongeluk. Assen. Op de weg tussen An- nen en Anloo is vrijdagavond de 51- jarige motorrijder L. Haayer uit Zuidlaren dodelijk verongelukt Hjj reed met grote snelheid tegen een goed verlichte, rechts van de weg rijdende melkwagen. Aepldoorn. Vanmorgen is op de Arnhemseweg de 44-jarige B. M. H. Breuers een Nederlandse koop man, wonende in Clermont (Frank rijk) dodelijk verongelukt Door onbekende oorzaak reed hij bij het museum Vaals met zijn auto tegen een boom. (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG. De president van.de'vertegenwoordigende vergadering van de Europese Kolen en Staal Gemeenschap, dr. Hans Furler heeft gisteren verklaard, dat ten koste van alles moet worden voorkomen, dat de Hoge Autoriteit van de K.S.G., de Europese Commissie van de Gemeenschappelijke Markt en het gezagsorgaan van de Euratom in verschillende steden zal worden gevestigd. Dr. Furler zei op 'n persconferentie in Hotel des Indcs, dat hij tijdens besprekingen met Nederlardse minis ters als dr. Drees, mr. Luns en^ prof. Zijlstra krachtig op steun van Neder land voor concentratie van deze drie gezagsorganen in een stad beeft aan gedrongen. j Als de drie „regeringen" versnreid i worden over Europese hoofdsteden I menen, dat dit vraagstuk kan worden opgelost, als het getal voor de drie grote landen, nu 36, wordt verhoogd tot 40 Deze wijziging kan bij afzon derlijk verdrag op korte termijn ge regeld worden en zal in werking kun nen treden als de nieuwe Europese parlementen voor het eerst bijeen, zul len komen. kans groot dat zij zelfs tegen elkaar in gaan werken Als men deze orga nen in één stad concentreert zullen gen de lichamen binnen enkele jaren door directe verkiezingen moeten m een »o eoncemveer. zunen nu'oOTBrnMe" zHitS»^^PtPn tón lijke combinatie van lidmaatschap namelijk een j van de2,e or^anen en van een natio- regerm* van Europa j naal parlement Op den duur wordt «fv dat te zwaar voor één man om het zoek a Is pre. j dent d e Assemblee te bunnen combineren. In het huidig van de K.S.G aan Nedeiland bracht waarin rfp nntïnnale narie- Ullxtndlng sik* xutordagarond 9.45 uur, over HUv»rtum 11 (2.9 6 m.). Schrijf in elk der hen vakjes een I af 2 of 3. Optellen. Plak dut formulier op go- fronkeerde briefkaart met 50 cent exfro porto op adreszijde. Inzenden aam Klaver Vier, Hilversuffl. WekBlljk* prijzen tot een ,n nn« totale waarde v. minstens lU.UUU.- Alle cijfers opgeteld Rodlo-actie In samenwerking mot en ten bate van St. „Prins 8ernhardfonds",5t. „Het Nederi. Blindenwezen", Ned. Ver. Sociale Zorg voor Minder-VoUdcn „AVO" eo St. „Ned. Orjj. voor Intern. Bijstand". Goed- gekeurd bij besl. v,d. Min. v. Justitie d.d. 27-8-1937 no. 10261257 en die ook door de koran gin is ont vangen. 7ei dat hij met de leden van de Nederlandse regering vooral heeft gesproken over de bevoegdheden van de Europese parlementen Het con flict over de parlementaire bevoegd heden in de Europese vertegenwoor digende organen ziet er anders uit dan het historische conflict van dc natio nale parlementen, die hun bevoegd heden moesten wringen uit. de han den van de regeringen waartegenover zij werden gesteld. Met de Hoge Autoriteit van de KSG heeft de Assemblee over de be voegdheden geen enkel probleem. De beperking van de bevoegdheden wordt veroorzaakt door de neiging der nationale landen om de vrijheden van de Europese organen en dus ook van de Assemblee te beperken. Dat punt heeft Furler ook onder dc aan dacht van de Nederlandse ministers gebracht. Furler zei voorts met de regerin gen van de zes landen te hebben ge sproken o\er de uitbreiding van het aantal leden der Nederlandse. Belgi sche en Luxemburgse delegaties in de Assemblee van dc Europese Economi sche Gemeenschap. Hij meent dat de Benelux-landen terecht klagen over te cermge representatie in de Euro- markt-assemblee en meent dat het ge tal voor Nederland en Bclgié moet I worden verhoogd tot 20. Hij zei tje 1 jtadium waarin de nationale parle menten de Europese integratie nog zeer krachtige steun moeten geven, is deze combinatie echter nog niet misbaar, aldus Furler Vervolg van paj*. l het terugvloeien van arbeidskrach ten uit andere centra naar ontwik kelingsgebieden m het bijzonder van Rotterdam en omgeving naar zuip-west Noord-Brabant déar enige toeneming van dc werkloos heid tengevolge heeft gehad. Dit verschijnsel heeft zich overigens naar de minister meedeelt ieder voorjaar voorgedaan en is dit jaar maar weinig groter geweest dan vo rige jaren. Minister Zijlstra meent niet, dat in het algemeen de invoering van de AOW tot onoverkomelijke, las tenverzwaring voor de middenstand heeft geleid. Hij ïs ook niet van oor deel, dat de middenstand daardoor onevenredig zwaar zou zijn belast. Men kan uit zijn woorden opmaken, dat zjjn departement wèl de vraag beziet, of dc kleinere ondernemers geen moeilijkheden door deze za ken ondervinden, boewei .hem een geheel afzonderlijk beleid voor die kleinste, ondernemingen, moeilijk te verwezenlijken voorkomt. Ook de consequenties van de wet op het cadeaustelsel is op bet mi nisterie in studie. Of tegengaan van verkoop van „wezensvreemde arti kelen" nodig is en hoe dit eventueel zou worden doorgevoerd, daarover kan de minister nog niets zeggen. "TERW1JL ik, gehuld in een «eael van onduidelijke gedachten be zig was een straat over te steken hoorde ik plotseling een heldere vrouwenstem achter my roepen: ,Mé meneer!" Omkijkend, zag ik een blond tnefs. je in politie-uniform op de stoen staan. „Komt u eer- hier", beval ze. 't Was wel een aardig kind om te zien, maar ze keek zo bars. Ja er iets?" vroeg ik, terug op de stoep. „Ja. V loopt door het rode voet gangerslicht heen", zei ze verniij. tend. En ze wees naar het toestel sprak ,Nou wordt het net groen", zei Ik kinderachtig. „Ja, nouMaar daarnet niet", ze vinnig. Ons gesprek scheen uit, maar tfc wist niet of ik al kon doorlopen. Bij een ■mannelijke ogent ligt het alle maal veel eenvoudiger. Als die je be rispt neem je, als goed Amsterdam. mer, geivoon de bokkige houding aan van een+vrij man, die zich ver- zet tegen terreur. De lokale folklore schrijft voor dat je alles wat hij zegt krachtig bestrijdt en je loopt verder, als je meent het debat gewonnen te hebben. Maar zo'n meisje kun je niet afbekken. Dat is de reden tsaar. om zoals een poiifie-autoriieit mij laatst vertelde de vrouwelijke agenten hier veel beter voldoen dan in andere steden. Juist omdat ze verklede meisjes zijn brengen zij de Amsterdammer m een onzekere situ, atic, die hem zijn meest geduchte wapen doet verliezen zijn grote mond. „Doet tt 't in het oertiolg niet meer", besloot ze en ze gebaarde dat tfc weg mocht. „Nou staat-ie net weer rood", con stateerde ik. ,Ja'\ zei ze. Ze verveelde zich met me. Terwijl we doelloos naast elkaar stonden be gon een kwieke jongeman neuriënd over te steken. ,Jlé meneert" rjep ze. Hij keek gebelgd om, maar begon toen opeens te stralen, „Ach Miep, ben je agent tegen woordig?" riep hij, met uitgestoken hand terugkerend. Het meisje lachte weerloos. ,JDag Henk", zei ze. ,,'t Staat je leuk, dat pakkie", pond de jongen, haar ormemend met een inventariserende kennersblik. ,.Arh ja, zwart kleedt altijd af', zei ze. „Dat petje kun je ook best heb ben", vond hjj, haar aankijkend met een flirterige blik. Opeens koeltjes, vroeg se: „Hoe gaat 't met Annie'" ..Die' Die heb ik ol in geen maan den gezien", antwoordd" hij luchtig. „Dus 't is uit", begreep ze. ,,'t Is nooit aan geiceest", sprak hij. ..Zeg Miep. ben je zalerdapauond vrij9 Er is personeelsfeest, met bal en zo. Heb je zin?" „Ja, ik heb wel zin...," zei ze. Het licht was nog rood, maar ik ben gewoon overgestoken. Want ik voelde me gekwetst in mijn meest elementaire rechtsgevoelen*. Op de andere stoep, heb ik nog even uit tartend omgekeken. Maar Miep zag me niet. Ze zag alleen maar de knul. Nee Miep, zo word je nooit commis saris. KRONKEL KBAGENFUHT. Een autftow met vijftig inzittenden is. in de orogi- ving. van Klagenfurt- in de Go sten* rijkse provincie Karinthië door dt leuning van een brug gereden en in een kanaal terechtgekomen. Geen der inzittenden kwamen om het leven. Twintig personen werden licht ge wond. (Advertentie LMJ DtMKJt veRDRoriKtft Waar DP it jOriücfib Dié WtutHOAAn JHtfltlEN OtirotKKtn DC HLtRttl VA tl 5PP0ET)£ A At! P£ HAtil vAtl Dt P'Vttff vreehd JEttAtipnotT Itl AL in Zijn GE.CjAA.rl VOOR Wtl KW AM Efl MET WATER \b KEERDJK BArVj De breinaalden van mevrouw Briggs tikten luidruchtig in de stilte die volgde. Toen zei de Dikke Mossel: „Ik w» ns je geluk, jongen." Het klonk of hij afscheid van iemand nam, die de Niagara op wou vangen. „Hoe heette die opzichtige kruiser ook alweer, AJf?" „Nachtspiegel," zei meneer Storey, „een idiote naam, als je 't mij vraagt Hugh was gespannen van het mo ment af dat hij de woorden „opzich tige kruiser" hoorde, „Hebben julli- hebben de hele dag voor één kant genen wie er aan boord was?" ..Toen nodig." wc hier kwamen, was er niemand aan ,.Ba, wat griezelig." „De bodem is ook zo groot," zei de boord," zei meneer Storey. „De eige- Flavia had blijkbaar een geschikte Dikke Mossel. naar was een jonge kerel, van jouw plaats gevonden. Hugh het ze nog „Hoor hem." zei mevrouw Briggs. leeftijd ongeveer, maar we zagen hem even met rust en roeide er toen met „Nee mannetje, jullie' blijven niet Pas to®n hij zaterdagmiddag aan- Cynthïa in de jol naar toe. Mevrouw aan je werk, dat is 't. Als jullie geen kwam in een jol." Briggs, een gezellige, gnjze vrouw thee drinken, ga je bier dnnken en ,AVaar kwam hij vandaan? met een bril op, zat in een kamp- ais jullie geen bier drinken, staan Meneer Storey haalde zijn acnou- stoeltie te breien. Meneer Briggs, julhe te kletsen Net een stel ouwe ders op. „Geen idee." de dikke Mossel, zat naast haar een vrouwen. Erger nog! Doorlopend her- „Hoe zag hij eruit?" pijp te roken Hij zag er goedgehu- hmenngen ophalen: Weet je nog van „Gewoon," zei de Dikke Mossel- meurd en tevreden uit. Zijn vriend toen Alf? En weet je nog van toen, was trouwens zo weer vertroK- en mede-eigenaar, meneer Storey, joe? q! ze hebben 't over de toe- ken. niet Alf?" was lang en mager en maakte een komst: Als we hem helemaal klaar 39 veel minder blijmoedige indruk. „Ahoy!" riep Hugh, terwijl hij vliegende vissen zien. Vliegende vis- nan boord klom. De begroeting was sen nota bene!" hartelijk, waar toch met iets van ver- Hugh zei: „Wanneer zijn jullie uit- legenheid. Hugh vond dat heel na- gevaren? Woensdagnacht?" „Donder- tuurhjk, gezien de omstandigheden en dag." zei meneer Storey, woensdag- hu besloot er niet op m te gaan. Hij nacht zijn we aan één stCik door be stelde Cynthia voor en niemand roer- zig geweest." MKilv.lioai R1Ml Alf knikte. „We waren ook te ver hebben, gaan we naar West Inchè, de weS om veel te zien. De kruiser was mooi, das kan ik je wel zeggen, maar te opzichtig naar mijn smaak.' Hugh's spanning nam toe. Nacht spiegel zag er veelbelovend uit. „Was dat de enige?" vroeg hu- „Er was nog een kruiser," zei me neer Briggs, „maar niet zo goed oa- 3158, Rob weet eigenlijk niet goed, wat hij moet doen. Natuurlijk beeft die vrouw met ,dil alles een bedoeling, maar welke? Nee, hij kan dit geschenk niet aannemen. En zo vriendelijk mogelijk zegt hij: „Ik stel het erg op prijs, dat ti mij een geschenk wilt geven voor mijn vrouw, maar ik geloof toch niet, dat tk dit kan accep teren. Ik sta in dienst van mr. Sandeman 'en hij betaalt mij goedU moet begrijpen, dat ik in deze positie.Lucia valt hem plotseling in de rede. Op deze wending van het gesprek heeft zfj niet gerekend en zij is woedend. ,Jk had zo'n 1 antwoord van u niet verwacht, kapitein," zegt zij met schelle stem, „Jk wil u een vriendendienst bewijzen en ik dacht, dat u dit op prijs zoudt stellen: dit valt mij erg van u tegen." Boos gooit zij het doosje op tafel en loopt dan weg, Het doosje komt zo hard op tafel neer, dat de broche er uit valt. 1 I, Li*tt e 1 C* de de huiselijke problemen, van de „Het verbaast me, dat hij geen wor- derhouden. Hoe heette die ook wee familie Latimer aan, tels had," zei Hugh. Hij aarzelde. O ja, De Zwaluw „Jullie zijn dus toch weggeko- „Jullie hebben zeker geen jol gezien n naam vergeet Joe met, men," zei Hugh. woensdagnacht?" vroeg hij toen. mevrouw Bnggs glimlachend. „Ja." antwoordde mevrouw Briggs, „Een jol?" zei meneer Storey, „wel- „Maar daar hebben we hele „en het werd tijd ook. Ik heb ge- nee. we hadden 't veel te dmk. Waar- niemand aan boord gezien, ne zegd dat ik er meer dan genoeg van om?" Ze lag er donderdag toen we aan had al m'n vakanties tussen de moe- „Er moet er een op de rivier zijn kwamen en zaterdagochtend toe rassen door te brengen en dai ik er- geweest die nacht en we proberen wakker werden, was ze ineens mee op zou houden als ze de boot hem te vinden." dwenen. Een soort spookschip-^ niet op dreef konden krijgen," Ze „Ik heb niets gezien," zei meneer keek streng naar meneer Briggs. Briggs. „Ja," herhaalde ze, „dat ik ermee op „We hebben ons ook a! afgevraagd zofrhouden." of hij hier vandaan kwam. Is er een Hugh glimlachte naar de Dikke van de bekende boten in gebruik ge- Mossel. „Ik had niet gedacht, dat ik weest sinds jullie hier zijn?" nog ooit die motor zou horen," De Dikke Mossel schudde zijn „Aan die motor mankeert niets," hoofd. „Geen sterveling uit Steeple- zei meneer Briggs. „Die heeft ge- ford. Alleen wij." smcerd gelopen de hele weg," Hugh knikte. Dat had Frank ook „Is er veel water binnengelopen?" al gezegd. Een bekende kon het dus De Dunne Mossel keek treuriger haast niet zijn. dan ooit, „We hebben de halve ri- „Toen jullie hier aankwamen don derdag, waren er toen nog andere bo ten dan nu?" Storey keek hem peinzend aan. „Wat betekent dit allemaal, Hugh? Bert je detective aan 't spelen of zo iets?" „Ik probeer het, ja." vier eruit gepompt." zei hij. „Wat gaan jullie doen vandaag?" „De bodem vernissen," zei meneer Briggs, „asn stuurboord. Gisteren hebben we 't aan bakboord gedaan," Mevrouw Briggs snoof minachtend. „Twee volwassen mannen! En ze „Waren dat de twee enigen? „Jij bent ook niet gauw'tevreden, zei meneer Briggs. „Waar denk 3e dat je bent? In de buurt van Sout hampton?" Hugh lachte. „Ik ben heus erg dank baar We heboen tenminste weer iets om onze tanden in te zetten." „Tot je dienst," zei meneer „Ik wou dat we je konden heipen- Mevrouw Bnggs stak er ean sto!^f voor, bang dat hij inderdaad zou gaan. helpen „Je moet beginnen, Joe, zei ze vlug. De Dikke Mossel knipoogde naar Cynthia en stond langzaam op. zullen je niet van je werk houaen, zei Hugh, Hij hielp Cynthia tn ae jol en roeide nadenkend weg. tWordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1