Indonesië legt de „feiten' voor aan minister Dulles B Weer vele doden bij wegverkeer OORDEND OERAS Landbouwschap pleit voor spreiding van onze bevolking VS overwegen NAVO kernwapens te geven HET HALF MILJOEN VAN F RANK IE LAYNE NIEUW-GUINEA-DEBAT BEGINT VANAVOND Resolutie niet aanvaardbaar geacht Amerikanen willen huis Dior kopen Ambtenaren van ARKA protesteerden HOND ZAT ZES UUR IN KIST OPGESLOTEN AMERIKAANS BLAD VERKLAART: Amerika houdt vetorecht Piloot Moliamed bij gewonden Ook Nederland gaat H-bom temmen Duits verstekeling op „Groote Beer" Evert Vermeer waarschuwt de KVP Salarisoverieg met KLM-vliegers wordt voortgezet SPROETJE SPARKS; door FRANK GODWIN- AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB door Andrew Garve Maanda» 18 november 10557 NEW YORK Een treek vroeger flan verwacht zullen onvoorziene agenda-wijzigingen voorbehouden vanavond in de Politieke Commissie van de Verenigde Naties de pogin gen van Indonesië worden hervat om Nleuw-Guinea met behulp van de VN aan de Nederlandse souvereini- PARIJS Twee Amerikaanse mil jonairs hebben meegedeeld, dat zy zeven miljoen dollar aangeboden hebben om een overwegend aandeel te fcrügen in het modehuis Dior. De afdeling publiciteit van het huis Dior zei echter van niets te weten. De twee Amerikanen, beiden bont- fabrikanten hebben beweerd, dat de eerste reactie van het huis Dior gun stig was. Zij verklaarden te onder handelen via -Marcel Boussac, de muUi-miljonair, die ongeveer 90 pet. van bet hui& Dior fn banden heeft. ROTTERDAM. „Na de top-func- tlonarissen nu de tob-functlonaris- sen". Zn luidde het Opschrift op een spandoek, dat zaterdagmiddag werd rondgedragen langs de rfjen der la gere en middelbare ambtenaren, die uit alle hoeken van ons land naar de Ahoy-hal waren gekomen om er de openbare protestvergadering van de Algemene K.K.-Ambtenarenvereni- gfng (ARKA) bij te.wonen, tegen het salarisbeleid van de regering. Na afloop van deze vergadering, die door 6000 ambtenaren werd bij gewoond, zijn enkele bestuursleden san de Koningin een petitionnement gaan aanbieden, dat reeds voor de vergadering 13.722 handtekeningen telde en waaraan tijdens deze nog handtekeningen werden toegevoegd. Een van de sprekers, de directeur van bet bureau van de ARKA, dr, W. J. Dijsselbloem verklaarde, dat de onbeperkte dienstbaarheid van de ambtenaren aan het algemeen belang voor de overheid aanleiding bou moeten zijn rechtvaardig ten opzich te van haar werknemers te betrach ten. Hu vroeg zich m dit verband af, of de overheid met bezig is misbruik te maken van het ontbreken van het stakingsrecht. Dr. Dijsselbloem leg de er de nadruk op, dat de ARKA eon loonsverbetering voor de lagere ambtenaien niet kan aanvaarden, als cr niet ook iets woidt gedaan voor de middelbare ambtenaren. NEW YORK Zeventien perso nen zijn zaterdagochtend om het le ven gekomen bij een brand in de negerwijk van Niagara Palls in de Amerikaanse staat New York. Door de brand werd een woonhuis van drie verdiepingen, dat door twee ge zinnen werd bewoond, verwoest. LUXEMBURG De afgetreden president der Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. René Mayer, zal 25 no vember een afscheidsbezoek brengen aan Den Haag. telt te ontwringen. Op tafel ligt een Indonesische ontwerp-resolutle, die beoogt, dat de AsSEmblee met de be nodigde tweederde meerderheid van gtemmen uitspreekt, dat Nederland en Indonesië onderhandelingen over Nieuw-Guinea moeten beginnen met assistentie van de voorzitter van de Assemblee, de Nieuw-Zeelander Munro. De huidige ontwerp-rcsolutie aldus is reeds van Nederlandse zijde m Now York verklaard is voor Nederland oven onaanvaardbaar als alle andere, waartoe Indonesië in vo rige jaren het initiatief heeft geno men. De Australische delegatie in New York heeft laten weten, dat zij voor Australië precies even onaan vaardbaar is. Inmiddels heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Soebandrio, zondag verklaard, dat hij vandaag zijn Amerikaanse collega Dulles de feiten zou voorleggen over de aanspraak van Indonesië. Soe bandrio zou Dulles vanavond ont moeten. na eerst een bezoek te heb ben gebracht aan de secretaris-gene raal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld. „Ik neem aan, dat Nederland een trouwe bondgenoot is van de Ver enigde Staten", aldus Soebandrio, „en ik wil Dulles zeker niet dwingen een keuze te maken tussen ons en Nederland. Maar ik zal in ieder ge val Dulles de feiten voorleggen," Eer der had Soebandrio in een vraagge sprek voor de televisie verklaard, dat hij wenste dat de V.S. „hun steun zouden geven aan het regelen van de betrekkingen tussen Neder land en Indonesië." Soebandrio meende dat het moei lijk was te voorspellen wat de Alge mene Vergadering dit jaar zal gaan doen. Hy zei, dat hij hoopte, „dat er geen oorlog zou uitbreken", en ver klaarde, dat hy bang was voor de reactie van het volk na „zoveel ja ren van vernedering", als de Alge mene Vergadering niets rou doen om tot onderhandelingen te komenu 110 verklaarde bovendien, dat de toestand „tot een uitbarsting zou kunnen komen in de Internationale betekenis van *t woord doordat het een of andere land gebruik zou ma ken van de heersende spanning." Op een opmerking van een ver slaggever aal de bewoners van Nieuw Guinea zouden moeten be slissen over hun eigen toekomst, verklaarde Soebandrio „dat men niet aan elk afzonderlijk eiland zelf bestuur moet toekennen, maar aan het gehele Indonesische volk m de vroegere Nederlands Oostindïsche gebiedsdelen". EDE. Een hond van ongeveer 50 cm hoogte is vorige week door een spoormao bevrijd uit een kistje van nauw'ljks 30 crü hoog. Het üter was door tra inwoner van Garyp in Friesland in de veel te kleine kist als Üigoed per trein naar zijn nieuwe eigenaar in Rh enen verzonden. Van het station EdeDe Klomp naar zyn bestemming is het dier, dat ruim 6 uur in de te kleine ruimte moet hebben gezeten, in één van de speciale kisten, die de spoorwegen voor het vervoer van dieren ter be schikking hebben, verder gezonden. Tegen de Friese afzender is proces verbaal opgemaakt. FRESHWATER Door het over lijden van twee der gewonden is in middels het dodental van de ramp met het watervliegtuig op Wight tot 45 gestegen. MARGRATEN. Ter hoogte van het Amerikaanse militaire kerkhof kwamen zaterdagavond twee mensen om het leven door een botsing tussen een Duitse auto en een motorryder. Twee dames werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers waren de 23-jarige mo torrijder H. Simonis uit Noorbeek in Limburg en de bestuurder van de Duitse auto, de 23-jarige VV. H. Au- genent uit Duisburg. Zwaargewond werden de 20-jarlge verloofde van. de motorrijder, mej. L. Arts uit Nij megen, en de 22-jarige Duitse mej, M. Kleuter uit Neuenhausen. Mui den. In de dikke mist heeft zondagavond een automobilist op de rijksweg tussen Muiden en Hakke- laarsbrug een motor gegrepen. De 21-jarige motorrijder W. Hagen uit Bussum, was vrywei op slag dood. Zijn 22-jarige vriend, J. van den Bnnk, werd met een schedelbasis- fractuur naar "het Diaconessen zie kenhuis in Na arden gebracht. Amsterdam. Zaterdagavond is een personenauto op de Oostenbur ger gracht geslipt en tegen een boom gereden. De bestuurder, de 48-jarige Th. Hose werd met ernstige ver wondingen naar het Weesperplem- ziekenhuis overgebracht, waar hij later is overleden, Amsterdam. De 59-jar'ge mevr, A. Eckenhausen-Cijs, die in de Plan tage Doklaan van een rijdende tram stapte en daardoor kwam te vallen, is m het W"ilhelrmna-gasthuis over leden. Apeldoorn. De Venlose expor teur B. M. H- Breuers is zaterdag morgen. op de Arnhemseweg niet zijn. auto geslipt en tegen een boom gereden. Hij was op slag dood- St. Jacob! Parochie. Zaterdag is de 40-jange U. Dijkstra un Utrecht, bij het te voet oversteken van de weg, door een auto gegre pen. Hij werd met een schedel- basisfractuur naar het Diaconessan- huis in Leeuwarden overgebracht, waar hij zondag is overleden. Holwerd (Fr.) Zaterdag is de achtjarige Remkje Alma overreden door een achteruitrijdende znelk- auto. Zij is enkele uren later over leden. St. Anna Parochie. De vijftien jarige S. Bierzna botste met haar- fiets tegen, eert andere wielnjdster en werd toen door een vrachtauto DEN HAAG, Een zeer gelijkmatige spreiding der bevol- j Leeuwardenss zfj" over&n?1* te king over ons land zal in de eerste plaats moeten worden be- vorderd door stimulering van de vestiging van bedrijven en overheidsdiensten in gebieden buiten de Randstad Holland. Pit is één van de conclusies uit een nota van het Landbouwschap, getiteld: „Naar een gelijkmatiger spreiding van de bevolking in Nederland5', die in de openbare vergadering van het bestuur op woensdag ter sprake zal komen. NEW YORK. Volgens At „New Tork Herald Tribune" overweegt de Amerikaanse regering om de NAVO- laiiden niet alleen projectielen met een actieradius van 2.500 km te ge ven maar ook de daarvoor bestemde atoom lading en. Amerika zou echter wel een vetorecht over het gebruik der kernwapens krüge«. Het plan zou veel verder gaan dan welke militaire overeenkomst ook, die op het ogerbhk tussen Amerika en zijn bondgenoten bestaat. Om het ten uitvoer te brengen zou een dras tische herziening van de wet op de atoomenergie nodig zyn. De VS zullen volgend jaar waar schijnlijk aan defensie één miljard dollar meer besteden dan het hui dige maximum van 38 miljard dol- lard. zo verluidt in welingelichte kringen te Washington. Men ver wacht, dat de regering weinig moei lijkheden zal hebben om dit van het Congres gedaan te krijgen. Het raadgevende comité van de Amerikaanse Democratische pairtij, waarin o.a. oud-minister Truman, de tegenwoordige leider der partij, Ste venson. en de gouverneur van de staat New York. Harriman. zitting hebben, heeft verklaard, dat „het zich er toe verbindt, zonder voorbe houd de president te steunen bij elke actie, dië er op gericht is, de verde diging van de Verenigde Staten, en die van hun bondgenoten te verster ken." De 24 leden van het comité doen een beroep op de Republikeinse re gering om „meer gevoel te hebben voor de dringende noodzaak" om op de Russische uitdaging op weten schappelijk en militair gebied te antwoorden. De Democratische leiders zeggen, dat een samenbundeling van krach ten meer dan ooit noodzakelijk is. De Amerikaanse raketdeskundige Theodor von Karman heeft ver klaard, dat de Verenigde Staten een In de inleiding tot (ie nota wordt o.a. medegedeeld dat hét streven naar een gelijkmatiger spreiding van de bevolking over ons land, van de twee deling „het westen" en „overig Ne derland" uit gezien, zal moeten leiden tot de bevordering van een relatief sterkere groei van de bevolking m „overig Nederland", Met de relatief geringere groei van het westen, die gepaard zal kunnen gaan met de stimulering der vestiging van bedrijven en overheidsdiensten in gebieden buiten de Randstad Holland, wordt én een algemeen èn een weste lijk belang gediend, aangezien ook in de toekomst terreinen aan of in de buurt van diep vaarwater beschik baar moeten blijven, aldus één van de conclusies van het Landbouwschap. Het concludeert verder dat de toe neming van met-agrarische bestaans mogelijkheden buiten het westen, aan agrariërs die in de landbouw onvol- f Advertentie LM.) Vraag naar PRf S Af A voor een mooi en goed horloge! i~Si En ook U hebt kons op één van de 100 gratis Prisma horloges! Vraagt inlichtingen bij Uw Prisma horloger doende emplooi vinden, een andere, economisch meer verantwoorde werkkring kan bieden, zonder dat hun vertrek uit de landbouw een ge deeltelijke ontvolking van de desbe treffende gebieden met zich mee brengt. Bovendien kan deze bedrij vigheid een gunstige invloed hebben op de welvaart, de ontsluiting, de aan leg van openbare voorzieningen en op het culturele leven,,wat direct en indirect ook de landbouw ten goede kan komen. Een verminderde groei van de be volking in het westen betekent een verlichting van de druk op het daar gelegen areaal zeer hoogwaardige cultuurgrond. Tot het slagen van een actief de- concentratiebeleid zal de regering, naar de mening van het Landbouw schap, een belangrijke bijdrage kun nen leveren door een deel van haar in Den Haag gevestigde apparaat naar een gebied, buiten de Randstad over te plaatsen. Naar het oordeel van het Land bouwschap is een belangrijk deel der hogere overheidsuitgaven per hoofd van de bevolking in onze grote ste den in feite een subsidie aan de zich daar bevindende en vestigende be drijven. Zowel met het oog op een zo voordelig mogelijke nationale pro- duktie, als op de wenselijkheid van een gelijkmatigere spreiding van de bevolking is herstel van tenminste de natuurlijke concurrentieverhoudin gen tussen het westen en „overig Ne derland" noodzakelijk. Hoensbroek, Zaterdag is de 23-jarige L, Moonen met zijn scooter geslipt en met zyn hoofd tegen een ijzeren lichtmast gevlo gen. Op weg naar het ziekenhuis is hfj ovei leden. UTRECHT De Amerikaanse straaljagerpiloot, Rezk Mohamed, die vorige week donderdag boven het Gooi uit z'n „Sabre"-jager sprong, heeft zaterdagmiddag een bezoek ge bracht aan elf gewonde Nederlandse militairen uit de kol. v,d. Palmkazer- ne, die bij de vliegramp werden ge- wond en thans in het Militair Hospi- i taal Oog in Al te Utrecht verpleegd 1 -worden, Vergezeld van een tolk ging Mohamed van bed tot bed. Hij gaf de gewonden een verklaring van het ongeluk. Voor elk van hen had hy een doosje fruit meegenomen. De Nederlandse militairen stelden Mohameds komst, die buiten het of ficiële bezoekuur om plaats had, bij zonder op prijs. Zij wezen z'n excu ses van de hand, omdat ze Mohameds reddende sprong uit de brandende jager volkomen konden begrijpen. De toestand van de beide wacht meesters Ekhart en Van Helde, die bij het neerstorten van de straal jager op de Van de Falmkaz. ernstig werden gewond, was volgens be richten van hedenmorgen „bevredi gend", CAIRO Het Duitse archeologi sche instituut te Cairo, dat bij het begin van de tweede wereldoorlog werd gesloten, is zaterdag heropend. Er is o.a. een afdeling betreffende de Islamitische cultuur. Vervoli} van pui}. 1 deuterfumkemen kan gemakkelijker geschieden dan de fusie van gewone waterstofkernen. Zeker is één zaak: bij belde reac ties komen ontzaglijke hoeveelhe den energie vrij |n de vorm van warmte. Men heeft deze processen reeds toegepast ju de waterstofbom, dus uitsluitend voor vemietigings- doelelnden. Geleerden ïn de gehele wereld bemoeien zich al enkele ja ren er mee, de waterstofbom even zeer te „temmen" als 7.0 het de „gewone" atoombom deden. Neder- latnd zal nu, door het inschakelen van riji? overkoepelende weten-' schappelijke organisatie, daarin een belangrijk aandeel trachten te ver krijgen. De belangrijkste problemen, waar mee men worstelt bij het oplossen van dit probleem, zyn wel de ex treem hoge temperaturen, die bü de fusie van deuterlumkernen optre den. Geen enkel bestaan materiaal is daartegen bestand. "Wolfraam, 't metaal dat men gebruikt in gloei lampen, heeft de hoogste verdam pingsgraad die tot dusverre bekend is, en deze bedraagt nog maar 6000 graden Celsius. In de (eventueel te construeren) waterstof-atoomoven. komen temperaturen van miljoenen graden voor. Ieder contact, dat die zinderende massa zal hebben met de wanden van die „oven", zal de temperatuur doen. dalen, en het pro ces stopzetten. In principe zün deze fabelachtige temperaturen mogelijk binnen bepaalde magnetische vel den: een der moeilijkheden. Is dus het versmeltingsproces te doen ge schieden zonder dat de fuserende deuterlumkernen de wanden van de „waterstofatoomoven" raken. onbemande raket van het type Ju piter naar de maan en terug zouden kunnen sturen. Het werkelijke probleem is een raket met een bemanning, omdat volgens von Karman de mens iniet kan leven in de gewichtsloze toestand in de buitenatmosfeer. Een ander groot probleem noemde hy een ruimte vaartuig weer in de dampkring der aarde terug te brengen. Er zou raeer brandstof nodig zijn om een terug kerende raket te vertragen dan om deze de ruimte in te schieten. Volgens1' het tijdschrift „Missues and Rockets" werken de Lockheed- fabrieken aan een kunstmaan met telivisie-installatie. Deze kunstmaan zou over anderhalf jaar gereed zijn. De Russen zullen proberen een kunstmaan te lanceren, die 'n tele visie-camera aan boord heeft. BERTH Het emigrantenftchlp „Groote Beer', dat vrijdag In Ere- mantele aankwam, had een elfjarige verstekeling uit Cuxhaven aan boord. De australische minister voor Immigratie, Towpley, zal beslissen of de jongen, Rolf Seraka, in het land zal worden toegelaten of naar huis zal worden teruggestuurd. Op Fakkeldragersdag: (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT In zijn slotwoord op de Fakkeldragersdag van de P.v d a.. die hier j.l. zaterdag werd gehou den, is de beer Evert Vermeer, voor zitter van deze party, ingegaan" op een uitlating van ml*. K. W. van Doorn, voorzitter van de K.V.P. over de samenwerking met de P.v.d.A. „Als de verhouding tussen beide partyen in het recente verleden is verbeterd, dan verheug ik mij daar over." 55o ongeveer had de heer Van Doom gezegd, In diezelfde rede had de voorzitter van de K.V.p, het con gres tevens een uiteenzetting gege ven over het vraagstuk der samen werking met de P.v.d.A, in regering en parlement en de strijd tegen deze partij om de zetels. De heer Vermeer heeft naar aan leiding hiervan opgemerkt, dat van de kant van de P.v.d.A., die sa menwerking werd beschouwd als m 's lands belang, óók toen haar kwa liteit te wensen overliet. Hij waar schuwde echter de K.V.P., dat hij haar wantrouwen fh dé protestantse partijen een te wankele grondslag voor die samenwerking vindt Vol gens hem is een duidelijk progres sief beleid voor deze samenwerking de enig mogelijke basis en hij hield de heer Van Doom voor, dat de angst voor wat anderen doen een slechte raadgeefster Is: „Men moet zélf weten wat men zélf wil", zo zei de heer Vermeer. FOOR ons is Frankie Layne een fenomeen, alleen al omdat hv het al tien jaar klaar speelt een in komen van een hei/-miljoen dollar te verwerven. We gunnen het hem graag, al kunnen we het, na de ken nismaking via de televisie gister avond, niet hele maal hegrijpen. Wat ons aan Fran kie het meest heeft geïmponeerd zijn dc< kolossale schitterende ring aan zijn rechter pink» en de fraai naar buiten gebo gen. duimen, waarmee hij virtuoos manipuleert. Volgens onze grootva der wijzen dergelijke duimen op 'n speciaal talent voor geld tellen. Ver der heeft Frankie een weke mondt en zeker slag, om z'n publiek het moeilijkste instrument voor de suc ces-artiest te bespelen. Maar dat we kapot zijn van z'n zingen, dat z'n smachtende „ik geloof' ons tot tra nen toe heeft bewogen nee, dat kunnen we niet beweren. Het optre den van mr, hayne was het slot van een door de NTS gerelayeerde va riété-voorstelling van de Vlaamse te levisie, die in ieder geval alle as pecten van een „echte show" had. BINNEN zonder kloppen", het amusementsprogramma van de K'R.O., was in opzet en. uitwerking gelukkiger dan de vorige zaterdag- avonduitzendingen van deze omroep- vereniging. Er waren, aardige num mers, van Fred Kaps en Thom Kei ling. De sketches bleven echter aan de zwakke kanten de origineel bedoelde inleiding van René van. Vooren, die steeds maar kleedkamerdeuren open de, was erg gezocht. Het spel „Boter, kaas en eieren" heeft de charme van de eenvoud; het is een huiskamerspel letje zonder meer en verdient als zo danig waardering. De presentatie van Jan Willem Hofstra was niet slecht. Als gastvrouw in de rubriek „Gasten boek" zal Jos van Loon er goed aan doen naar Iets meer reserve in haar geestdrift te streven. De gesprekje zonden daardoor aan diepgang kun nen winnen. ARY VAN NIER0P. die de radio prijsvraag „Klaver "Vier" bij de eerste uitzendingen wat stroef leidde heeft nu zijn (oude) vorm gevonden. Prettig was het zaterdagavond te con stateren, dat hij zo nadrukkelijk vast stelde dat het maar om een spelletje ging. Dat goede antwoorden niet be wijzen, dat de vrouw of man die ze geeft zoveel knapper is dan haar (of zyn) tegenpartij. IN zyn verslag van de wedstryd Nederland—België het Dick van Rijn zich zo door zijn geestdrift mee slepen, dat hij niet altijd even accuraat was. Hij verzuimde te vertellen, dat de Belgische doeiman vervangen moest worden, liet verderwel amu sant de dichter Bertus Aafjes pro moveren tot kapelmeester van een harmonie-orkest. Ach. een voetreis van Hoensbroek naar Culemborg zou nog zo'n kwaad idee niet zijn, LUISTEREND naar „De wraaktoep van Siva" hebben we gisteravond kunnen vaststellen, dat Paul Vlaan deren (gelukkig) nog steeds leeft. De ze detectiveserie van Cecil Burton ademt geheel de geest (mooi gezegd, niet?) van het oeuvre van Francis Durbridge, die wjj als Jioorspelscbrij- ver altijd oprecht hebben bewonderd, AI was het maar, omdat hy de afleve ringen zo knap op het spannendste moment weet af te breken. Jan van Ees doet je in zo'n hoorspel geloven en Taul Deen. kan van. die verrukke lijk griezelige stemmetjes maken. In dit genre toont Kommer Klein zieh nog altijd van zyn sterkste kant. H. S, IN het programma van Hilversum I vanavond een hoorspel, bewerkt naar een boek van F. de Sinclair: ..Rare dingen op. de Leeuwenburg", Regisseur js Johsn Bodegraven C84Ü tot 9.55 uur). Op „Doorsnee", van 8.05 tot 8,35 op de andere zender, hoe. ven wij u waarschijnlijk niet attent ie maken, wel willen we u aandacht vragen voor het concert dat het Radio Philharmomseh Orkest van 10.05 tot 11 uur geeft onder leiding van Carï Cara guly, Janos Starker Is solist in het celloconcert van. Robert Schumann. In het televisieprogramma treedt de Modem Jazz Quartet op (930 tot 950 uur). DEN HAAG Het overleg tussen de directie van de KLM en de twee organisaties van KLM-vliegers over het salansgescb.il is in volle gang. Vandaag wordt op Schiphol een bij eenkomst van KLM-vliegers gehou den, waar de heer I. A. Aler, presi dent-directeur der KLM, het woord zal voeren. £=5 ntt'DAïomoZiti CR BtftEHO Uit ffo/ir DAfiRUA jA'HtTli .fiUjACn VArtö .i>PR0ETjE Wat er Buck CR 10 iet*» £R&i> OtOÊURP ribt OPSOETlEi ntn ttR MoRTOtt1 nthÉÉft nORTON' KOMVUI& GN31ÓQ 3160. Maar Rob loopt Lucia achterna, „'Waarom j over." Rob neemt de broche op en doet het bent u zo boos?", zegt hij: „ïk geloof, dat u mij sieraad weer in het doosje. Lucia ziet gespannen niet heeft begrepen, maar ik kan dit geschenk toe. Nu móet het vergif hebben gewerkt, want echt niet aannemen. Poet u m0 een genoegen en bij de minste aanraking dringen die venijnige neemt u het doosje weer mee. Ik zal het weer pennetjes in iemands huid. Maar aan Rob is niets voor u inpakken; En praat u 'er dan verder niet I te merken. Hij overhandigt Lucia het doosje, die het zonder verder een woord te zeggen, aanpakt en verdwijnt. Ziezo, Rob kan nu eindelijk naar kooi gaan. Maar hé, wat is dat? Er zit bloed aan zijn vingersEn wat begint het nou opeens raar te prikken.Rob voelt zich duizelig wor den. 40 lyk opgewekt misschien maakte ze wel vorderingen... Hij vroeg zich af wat de volgende stap zou moeten zijn. Ze zouden die Salmson wel persoonlijk moeten be naderen, hij zou moeten verklaren wat hij uitgevoerd had die dagen. Geen eenvoudige taak... Plotseling klonk er een opgewon den uitroep m de zitkamer. Een deur werd met een slag dicht geslagen en een ogenblik later kwam Cynthia de tuin in hollen. „Ik heb de eigenaar van de Zwa luw ontdekt," riep ze triomfante lijk. „Hugh, je raadt nooit wie het is!" hebt gelijk," zei Hugh, „vertel „De man heet Vullïamy!" HOOFDSTUK 14 Hugh keek haar sprakeloos aan. „Grote God," zei hij toen zachtjes, „die vent in de trein!" ,Ja! Het moet dezelfde man zijn, „Ik hoop het," zei Hugh. „Weet jij Iets over twee kruisers, de Nacht- „wat een geluk, dat ze toevallig spiegel en de Zwaluw?" hier zijn," zei Cynthia. „Wat denk je. Frank dacht een ogenblik na en lieveling, lijken die kruisers je een schudde toen zijn hoofd. „Nooit ge- mogeiykheid?" „Stellig, Maar we heb- Zïcn hier." ben natuurlijk nog geen enkele ze- „Merci. Het lijstje krijg je wel weer kerheid." ,Het moet toch gemakke- terug." tijk uit te vinden zijn hoe de eige- Ze reden vlug naar het Lavendel- naars heten." huis en dronken eerst een glas bier „Nou, of dat zo gemakkelijk Is weet o*11 een beetje bij te komen. Toen, ik niet, maar we zullen het moeten terwijl Cynthia Xrudie weer op de Die naam komt zo weinig voor.' ,A1S proberen. Ze kunnen nog niet ver hoogte bracht, ging Hugh naar de het niet dezelfde is, zou het inder- weg zijn. Misschien zijn. ze zelfs te- zitkamer voor zijn telefonische op- daad wel heel toevallig zijn. Ik wou lefomsch te bereiken." sporingsdienst. Iedereen was erg dat ik Quentin kon bereiken. Waar „Bedoel Je dat ze telefoon aan vriendelijk en best bereid over de ben je dit te weten gekomen, Cyn- boord hebben?" Nachtspiegel en de Zwaluw te pra- thiar; ten, maar het duurde op die manier „Bij Figgis." "Y "at,we Per telefoon uit wei erg lang. Cynthia keek een paar „O. die ken ik weL Hij heeft een o ten keer om de hoek van deur, maar grote werf. Zei hij verder niets?" j TT®1 een "J25*- P1? zag aan zyn gezicht dat ze hem beter .-Nee, hij was e»-g kort. Hij snauwde -itt de terugweg ophalen. Ik alleen kon laten. de naam door de telefoon en hing 1 „i L 2°; strand-te trek- Hij was ongeveer een uur bezig, meteen op. Zullen we hem nog eens te lopen langs de zee- toen hü de eerste positieve reac- bellen?" +u ,uren Yoor e" tie kreeg. Een botenbouwer in Hugh keek op zijn horloge. „Het is vütu 1 '.omiïVl rafn j11 Leigh bad Nachtspiegel vaak gezien maar achttien kilometer. "We kun- tija kan. kostbaar zijn We halen de en gej0ofde dat het schip in Ben- nen er in een half uur zijn, We moe- jol dan wel weer op als we mets an- fleet thuishoorde. ten er wel heel zeker van zyn, dat oers te aoen hebben. Twee telefoontjes met Benfleet lj- hot dezelfde Vulliamy is, voor we Cynthia knikte. Ze wilde nu ook verden nog meer op. Het eerste be- op hem af gaan. Kom mee, we gaan het liefst maar zo vlug mogelijk op- zorgde hem de naam van de eigenaar, naar Figgis," schieten. een zekere George Salmson, die te Ze klommen voor de zoveelste keer Hugh informeerde eerst nog bij de Westcliff woonde. Het tweede bracht in het oude auto'tje en Hugh zat stra- oude man en het jonge stelletje. Ze hem m contact met iemand die de lend achter het stuur, zyn ogen glan- hadden de twee boten wel gezien en vorige avond iets met meneer Salm- zend, zyn haar omhoog geblazen door beschreven ze nauwkeurig, maar ver- son had gedronken en alles ai- de wind. verder konden ze niet veel toevoegen wist van zyn tochtje naar de kust. „Ongelooflijk," zei hij, „het is voor aan het verhaal van De Mosselen. De eigenaar van de Nachtspiegel was my wel byna zeker, dat Vulliamy „Het geeft niet," zei Hugh vol ver- blijkbaar een paar dagen uit vissen onze X ie. En dat betekent dat hij trouwen tegen Cynthia, „we komen geweest, het meisje al lang kende, anders zou er wel achter." Hugh legde de kleverige hoorn hij geen motief hebben om haar te Het werd warmer toen ze hun wan- neer en ging Cynthia het resultaat vermoorden. Maar wat deed hij dan deling naar huis begonnen en de vertellen. „Hij kan het best zyn," h* de coupé naast haar en waarom tocht door het lange gras vaa de zee- zei hij tevreden, „een paar dagen vis- het hij niet merken dat hij haar ken- wering viel niet mee. Hugh was ver- sen verklaart niet de tijd dat hy van de. Weet je. Cynthia, als je het m« geten, dat de weg enorm slingerde zijn boot weg is geweest. Maar er vraagt, hadden die twee een complot, langs alle kreken, zodat het veel ver- staan ernog meer op de lyst Wil jij Ze hebben die zogenaamde aanran der was dan over het water. Toen ze nu even bellen? Dan ga ik even een óiog beslist samen bedisseld. Zy zou by de Hard aankwamen, deden hun koude douche nemen. de aanklacht indienen en hij zou als voeten pijn en waren ze uitgeput. Cynthia ging er op haar gemak bij getuige fungeren. Maar waarom. Frank was niet verbaasd toen Hug zitten. Hugh nam zijn douche en ging Waarom! Wat konden ze er voor de lijst telefoonnummers vroeg. „Op daarna de tuin in. Hij hoorde Cyn- voordeel van hebben?" het spoor?" vroeg hy alleen. thia praten, haar atexn klonk tame- (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1