Spreiding der bevolking H' VOORDAT IK HET VERGEET K OORDEND OERAS .Moet u vanavond als hoorspel-reportage Tahoe sprobleem voor Amerikaanse TV horen!-.-- z van 9.55 tot 10.55 Lt.-gen. Ter Poorten morgen 70 jaar ZAANHAGEL Eerste fase AH-prijsverlagingsactie een groot succes! SPROETJESPARKS'.door FRANK GODWIN. W AVONTUREN VAN KAPITEIN door Andrew Garve Woensdag 20 november 1057 ,Y\ -£*: .V A"' eET standpunt van de commissie landgebruik uil het Landbouw schap ten gunste van spreiding der toenemende bevolking over het hele land inplasts van stichting van satellietsteden in het Westen trekt wel even de aandacht. Het i« immers duidelijk, dat een zodanige spreiding alleen mogelijk is door vestiging van industriële bedrijven in streken, die nu nog in hoofdzaak agrarisch zijn. En dit gaat toch ook niet zonder aantasting \an het areaal aan landbouwgronden en zonder blootstelling %an landarbeiders aan de verlokking van de fabriek. Dit iaat ie punt heeft de commissie klaarblijkelijk terdege overwogen. Ze ia er van uhgegaai* dat de landbouwstreken bij voortduring een stuk overtollige bevolking plegen af te stoten. Welnu» deze mensen kunne*» blijven, zodra de eigen streek voldoende industriële werkgelegenheid bic jt. Het ia natuurlijk een gezonde benadering, maar tot dusver toch meer die van gemeenteraden op het platteland dan van de landbouw in bet alge meen. Deze laatste is altiid meer geneigd geweest» de verstedelijking te zien als een bedreiging, en zichzelf in verhouding tot de industrie als het kind van de rekening. De denkfout hierbij ligt al opgesloten in wat wij boven schreven. De bevolking, die in de landbouw geen werk kan vinden, strijkt neer op de steden, die mede daardoor zich met woningen en industrieën uitbreiden. De landbouw wordt niet de dupe. hij krijgt alleen roede de lasten te dragen van de toeneming in zielental van een op een klein stukje aarde samengedrongen volk. Voor rover ei*en gesteld kunnen worden, behelzen die, dat het land bewoonbaar en het leven leefbaar blijft, bij een zo billijk mogelijke verdeling van lust en last. De satellietsteden beogen, met behoud van de mensen voor de lokale economie, de «teden niet tot al te logge en onhandelbare monsters te doen verworden. Het is een oplossing. Bewuste spreiding van de bevolking over het hele land is een andere. (Hilversum II) Van een onzer verslaggevers) Vanavond om vijf mtnuten «oor tien hij is opgegroeid, aan rijn Jodenbuurt. Zijn verhaal duurt een uur. Straatfiguren die hy heeft gekend komen utt zal voor Hilversum II de mist der jaren naar een stem zeggen: „Als «oren.* Rootje Snippte, ik de ogen sluit, zie ik Halfsleetje, dokter Her- op de binnenkant ©an man uan 'het ïVaterfoo- netjes' onder elkaar ge- verbaal en dan zingt Shalom Katz opnieuw de tekstlezing verder gaan. tikte regels van het het slot van zyn klaagzang. Hoe zegden in de Joodse schooï- manusenpt eert stuk Klaar. tjes de kinderen het Hebreeuwse al- eigen. weemoedige wer. De technicus draait de band terug, fabet op? fee tukheid. Bob de Lange loopt de controle- De groot geworden kindertjes zit- - Wnntan WH imnwt r*V» ir» 1 r -- Moeilijk werk dus, kamer binnen. Hij vouwt zich in 'n ten om deze tafel. In een flits door- Moeilijk ook omdat, stoei. De Vries trekt bedachtzaam leven zij opnieuw hun jeugd en me- seetert Max Tailleur z(pi pan zijn pijp en samen luisteren ze teen is de dreun er. Joodse moppen tot tn wikkend en wegend naar wat de Hoe riep de „ongelukkige metse- myn oogleden de buurt, plein met zijn wonder- Nieuw Guinea colpor- luidspreker teruggeeft van hun in» laar, die zJjn ruggegraat gebroken zoals ife haar heb ge- middelen en. een stoet teert en potasch en spanning. heeft?" - ri teend gedurende «eer- van anderen, die hem Perlemoer" ris kassf*:fc Nee. het is het oog niet. De Vries Beppie Mouten en Marie Hamel tig jaar voor Het Gro- nu weer te binnen door het land gaat. een zegt: „Van de honderd luisteraars springen, al m als sub-regssseur en te Verdrietschieten. Hij hoort weer earicatuur van 't Jood- zullen er 99 hier genoegen mee ne- kneden de stern van Hedi Bouber, Dit is de openings- htm stemmen, hun ge- se leven ran ©óór de men, maar voor die ene doen we het tot ze opnieuw in het uur voor de claus ©tm het hoorspel k{jj en bun gesjacher veertiger jaren steeds oog een keer over. Sjabbes aanbreekt de metselaar over „Voordat ik het ver- en ook hoort hij weer meer ingang vindt. Nieuw begin. Zangstem. Spreker: Markenplein en Rapenburg horen geet", dat S. de Vries muziekflorden, liederen Er is begonnen met 't Als ik de ogen sluit..." Zangstem. ga£?\ -. - jr. heeft gemaakt naar en straatgeluiden, lezen ©an de tekst en Stop. Terugdraaien. Luisteren. wat zongen ze ais Sjaooesavend het gelijknamige boek Bij de acteurs, die als motto van tvat hu Nu wandelt Hans Krieg. de muzi- ren Meyer Sluyser. deze stemmen oproe- van zijn team verwacht kale adviseur de controlekamer bin- Zcv?^> a™t stemmen aoor elkaar. Di« stem is van Bob pen. zijn er vele, die, stelt S. de Vries: „Wat pen. „Die pauze na „de mensen le- ~n W1.® *"et hoven, deze branding de Lange. Hij i.t in dit net als Meyer Sluyser, jullie zeggen moet ven" die is toch eigenlijk te kort. De .afl uitKomen slijt zijn verhaal en hoorspel de schrijver, eigen herinneringen Joods zyn, maar maak zang van Katz krijgt daar onvol- Zlln ited aan een uuurman. die hardop terugdenkt hebben aan de Joden- er geen Potasch en Per- doende ruimte en boet daardoor in can de buurt icaarin buurt. Voor hen zijnde iemoer van". Ma de Aavond DE drijfveer bij het voorstellen van deze oplossingen is minder idealisme dan bittere noodzaak. De commissie landgebruik heeft waarschijnlijk overwogen» dat de landbouwgronden waardevoller zijn. naarmate ze dichter bij de centra liggen. Een paar hectare tuïnbouwgrond of kwekerij nabij een grote stad is een aanzienlijk bedrijf, een paar hectare zandgrond in Brabant of Westerwolde is geheel onvol doende orn er van te bestaan. Zo gezien komt het meer en meer wegvallen van de landbouwgronden in de randstad neer op het slachten van. de kip met de gouden eieren. Het is dan maar beter, de bevolking te spreiden, wat elders wel weer landbouwgrond kost, maar de overblijvende van groter waarde doet worden. Natuurlijk weten wij niet of dit de redenering is. Voor spreiding van de bevolking zijn nog wc} belangrijker argumenten aan te voeren. Ze vallen te Jezen in elke plaatselijke nitbreidingsnota en ïn de publikatfes van vele andere kant van de ruit in de industriesehappen en economi^ch-teehnologisohe instituten. Concentreer niet 2 studio aan een tafel waarboven de alles op één punt. waardoor her daar te vol wordt en elders verkommering j miQg° technicus" goochelt0met" optreedt. Het woord verkommering wordt inderdaad meer dan eens ge-J pen en handles, bruïkt: vooral daar» waar de landbouw op machines overschakelt en de J ^P^aIï1.et vijf^tellen_na nu. aankondiging zal van- eerst inleidingsmuziek klinken, een deel vsn een Kaddisj, een gezongen gebed voor de zes mil joen Joden, die In de concentratie kampen om het leven zijn gekomen, ..El Mule Rakhamïn". Daarna ver sterft de muziek en zegt een stem: „Als ik de ogen sluit-.." De eerste zinnen, die eerste hon derd woorden, zwllen de sfeer be palen van het uur dat volgt Samen met De Vries heeft Bob de Lange elk woord afgewogen en op zich la ten inwerken. Ze hebben er op ge zwoegd en dan zegt De Vries: »We gaan het eens opnemen". Hij zit nu In de controlekamer, naast hem de technicus en aan de zijn lied aan een buurman, ouwu» ™m« m „ftu£B-, roept De Vries Hm» aan dramatische kracht Hij wil noü r!„f, ZtÜSï meer in het midden brengen, maar ÖM» gA d £™K5W?.,®L - -- werkt hem kameraadschan. Nederlands is, een lief lied te »n- De Vries werkt hem kameraadschap, pelijk de deur uit. Ze moeten ver der. Weer opnieuw beginnen. En, om nu maar een lang ver haal kort te maken, na een halfuur ploeteren staan de eerste 70 seconden van het programma op de band. Het is nu maandagmiddag vijf over Kippen moeten wij hebben met compote er&U dat is op Sjabbes een lekkernij. De melodie is geleend van de S. DE VRIES Jr. Weer zingt Shalom Katz, drieën. Vanmorgen om hen uur is „Lustige Witwe". het team met het werk begonnen. Nieuw voor en tegen. Hij zingt EEBST de tekstleimg. Met zün fret nog een keer. maar moet dan allen iltten zij om een grote ta. toch wukeo voor een ander lied. Als fel Papier wordt werkelijkheid, een beleefd en goed gesorteerd le- Schrfjttaai wordt spreektaal. „Een verander i«n illustratieve maiiefc beetje» wordt „een pietsie" en de voegt bij zich. maar vraagt van te nette „vuilniskar- wordt „vul- achter de berg notenschrift, die voor liskar" hem op tafel ligt» toch telkens weer Marie Hamel eerder al een ju- of de Sjabbeslekkernij dan mis- weel van een Raatje Snippie ver- schien hier of daar op een andere diept zich op bladzijde vijftien Plaats in de tekst zal mogen Min. met Louis de Bree in. de Misjpogo- ken. logie, de wirwar van.' familieraden y OLANG ik de ogen gesloten die de stammen van de Jodenbuurt houd, Is de buurt werkelijkheid, met elkaar verbond. De huizen zijn niet vervallen. De Marie Hamei: „Bent D In de mlaj- mensen leven" bevolklnc voor een deel «ectrekt Groot nn« land n!#»t maar Je ver-1 Inleidingsmuziek. De stem van **«scr «'"gi ouoium a«u, mcw i'«iic u«uici: «mu» «j >u up uuaj- «chtiten rün otettemirz Ishaloco Katz verheft zich machtig zegt Bob de Lange zijn tekst. Hij page van Seily Ereira, die vroeger Hier om deze tafel zitten geen scni n zijn aanzienlijs. {van de grammofoonplaat, sterft weer komt bij: „...het uitbundige leven jaren op het veld beeft gewoond?" acteurs. Het zijn da kinderen van In elk geval is het belangrijk, dat de commissie landgebruik niet is J weg en de spreker zegt: „Als ik de spoelt door de straten. Karren met Louis de Bree: Ik weet wie U be- een geteisterd volk, die door een uitgegaan van landbouw en industrie als twee tegengestelde en elkaarf°gJ? sluit.,." negotie steken ais eilanden uit de doelt... Selïy Ereira, die getrouwd wonder zijn ontsnapt aan de moerd- veelszin» vnandin d*. 7* i-i.nnp» i Stop. De microfoon draagt niet stroom. Mensen, mensen, mensen, was met Bram Ereira da Costa da en brandparfij, die de Dtutse bezet- „ciszin, vijandig geande groothedra. Ze kunnen naaet elkaar bestaan enloïer wa, De vri!!s heeJt bedodet zolang ik mijn ogen «slóten houd, Fonsecn ter aanrièhtte. DevoraerJijk zijn voor eikaars bloei. Het is een opvatting, die aanroerkejykt Andere microfoon. is de bnurt werkelijkheid. De hui- Hij spreekt uit Fonsesa. Protesten: Enkelingen» die, geholpen door meer perspectief biedt dan de kortzichtige viiandigheid, die men ook nu J 0i5,na^?iej zeTi ziin n*fct vervallen. De mensen want zegt de een: je zei Fonseka en vreemden, zijn ontkomen aan ,De nog wel in sommiee landhnuwhlaadfes k<iTi «antreffpn t „Als xk de ogen sluit,zie ik..." leven." anderen: je zei het allebei. Maar als Grote Misdaad". Vanavond zullen sommige landbouwwaadjes kan aantretten. I N nIet goed_ pas< fieQ derde Hij neemt de voorgeschreven pau. Diclt een vriend op tafel zij samen> hün buurt, hün jeugd la- Z11IVFR pcnnnmkA 5= f microfoon uit de commentaarcel ze, de zangstem keert terug, ver- kap brengen, die Fonseea heette en ten herleven, voordat u het vergeet, i- j economisch bekeken van alles te zeggen voor een w-f- vmdt genade. dwljnt weer, de spreker hervat zijn die hij èftyd Fonseka noemde, kan Om vijf voor tienen, mindering van het aantal mensen, dat in de landbouw werk vmdt: 1 vooropgesteld natuurlijk, dat er voor ben voldoende andere arbeid is. De bloei van een land als Amerika is niet in de laatste plaat), het gevolg van bet feit, dat door de geringe personeelsbehoeften van een landbouw, welke niettemin geweldige opbrengsten levert, zoveel mensen voor andere takken van bedrijf beschikbaar zijn. In maatschappelijk opzicht zijn de dingen minder duidelijk. Het staat wel vast, dat bet ingrijpen in oude plaltelandsstructuren met de nodige omzichtigheid dient te geschieden. De eerlijkheid gebiedt intussen er op te wijzen, dat de huidige ontwikkeling proefondervindelijk reeds het verval van vele kleine dorpsgemeenschappen ten gevolge beeft. In elk geval is de tijd nu wei gekomen om de problemen van bevolking er overbevolking op een nationaal niveau onder ogen te zien. Dat kan natuurlijk niet zonder rekening te houden met historisch gegroeide toe standen en met aardrijkskundige feiten; maar het kan evenmin zonder een open oog voor de grens der mogelijkheden op de ene plaats en de ruimte aan mogelijkheden op de andere. In de moeilijke stof is de mening tïvan de commissie landgebruik een waardevolle bijdrage. Luitenant-generaal (b.d.) H. ter Poorten, de gewezen opperbevelheb ber van het voormalige Koninklijke Nederlands Indische Leger, die in 3942 de strijd leidde tegen de Ja panse invallers, wordt 21 november aa. 70 3aar. Luitenant-generaal Ter Foorten i« de dertiende Nederlander aan. wie op 29 augustus J911 na een vlucht od een eendekker Deperdussin het vliegbrevet van de F-A.I. werd uit gereikt» Ter Poorten, die een van onze eerste militaire vliegers is, machte in i91i de militaire ma noeuvres mee en Werd kort daarna benoemd tot Ridder in de Orde van Oianje-Nassau. 150 gram 68 cent iAdvertentie IJVf.j Gratis dierfiguurfjei bij ZAANKAGEL! Vr»s«* nlich tingen bij Uw winkelier voor het verkrijgen van 10 plastic dierftguu-tjes in ivoor- en transparante kleuren. Uw kinderen zijn er de hele dag zoet mee. de lekkerste chocoladekorrels van échte chocola f?EN van de grootste moeitufche- L' den waarmee de programmalei ders ©an de Amerikaanse televisie hebben te kampen, is het probleem van de taboe's. De censuur ziet uiterst scherp toe op allerlei termen en beelden, die wel eens minder oir- bacT zouden kunnen trordeu geacht. Want u weet, dat het moreel verant woordelijkheidsgevoel van het Ame rikaanse volk sterk, cmficikketd is. Onlangs zou een toneelstuk, geti teld „De huwelijksnacht", worden opgevoerd. De sponsor een elek- WM ironische fabriek, schrok zo van de naam dat hij op dracht gaf er van te maken „Het licht dat niet aan wilde"Bij de verjaardag van de Inhuldiging van president Eisenho wer. vond een fabriek van pudding poeder het kn aardig idee, dè kijkers een reusachtige taart te laten zien, bekroond door de Amerikaanse vlag. Mocht niet: het zou immers als een onwaardig van de nationale vlag kunnen worden uitgelegd. Veel hoofdbrekens bezorgt de herverto ning van oude speelfilms de Lv.- mensen. Telkens weer schrikken ze, als ze merken hoe diep gezonken de Amerikaanse moraal tien jaar gele den nog was. Moet u zich voorstel len: in een van die films zei een ac teur steeds maar „Who the heil do you think you are?" (Wie denk je, voor de drommel, dat je bent?). Zulke woorden zou een fatsoenlijk man toch nooit in z'n mond dur ven nemen! Alleen in klassieke stukken mo gen moordscènes voor de camera's worden gebracht, als bekroning van de handeling. Zonder schietwerk kan de commerciële iv. het natuur lijk niet stellen, maar de fijngevoe lige censor heeft voorgeschreven, dat aanvaller en slachtoffer nooit in één camerashot verenigd mogen worden. Het geweer of de knuppel mogen worden getoond, als men de kijker maar niet iaat zien, dat de kogel het harj binnen dringt of de stok het schedeldak raakt Bij premières in de Metropolitan Opera verschijnen de dames in hoog gesloten japonnen, sinds een onge lukkige camera vorig jaar tijdens 'n pauze enkele tientallen décolleté's in close-up nam. Misdadipers in. t.v.-spelen kunnen het best statenloos zijn. Blyken ze Fransen, Duitsers. Italianen» Zweden of wat dan ook, dan regent het pro testen van immigranten uit die lan den. Geld verliezen op de beurs, ook al gebeurt het maar in een film of toneelstuk, is uit den boze; de spon sors gaan er immers van uit» dat je op de beurs alleen, maar rijker kunt worden... JSen ding staat vast" heeft John GuedeL een populaire producer verklaard: „Als natie héb ben wij het grootste, het amusant ste. het beste gevoel voor humor dat je je voor kunt stellen. H zult zien: over een poosje vinden wij het ver mogen, om om ons zelf te lachen, te rug. Dan zullen de taboe's worden bepaald door het noodzakelijk gevoel vcor goede smaak." THOM Selling, gitarist-zanger van Spaanse en Zuidamerikaan- se volksliedjes, zal in december op vier achtereenvolgende maandag avonden meewerken aan „De Goe de Boodschap", een evangelisatie programma van do NCRV. dat dan in de Spaanse taal wordt uitgezon den. Kelling zingt psalmen met or gelbegeleiding. NEW YORK De Russische )colo- nel Rudolf Abel, die de vorige week in New York wegens spionage tot 30 Jaar gevangenisstraf is veroordeeld, heeft besloten hoger beroep aan te tekenen- NEW DELHI In juni, juli en augustus van dit jaar zijn op de lijnen van de Indische Noorder spoorweg bijna 350.000 passagiers betrapt, die probeerden zonder kaar tje te reizen. (Advertentie LM.) Cïrra 60 artikelen 5 tot 15% goedkoper HET xïet er naar uit, dat de be langrijke prijsverlaging, welke de directie van Albert Heijn N.V» eind oktober afkondigde, een groot succes zal worden. Immen, hei feit dat de circa 60 belangrijke artikelen uit het kruldenlerswarenpakket S tot 15% goedkoper werden, heeft van de eerste dag af een grote aan trekkingskracht op het publiek uit geoefend. Thans is gebleken, dat de ze sterk verhoogde belangstelling nog steeds haar hoogtepunt niet heeft bereikt- Drie overwegingen Zoals men zich zal herinneren heeft de directie zich bij het nemen van het besluit tot belangrijke blijvende prijsverlaging laten leiden door een drietal overwegingen: 1. In de eerste plaats had men het vertrouwen, dat de prijsstabllisa- tie-pohtiek van de regering voor het komende jaar zal slagen en dat een verdere stijging van het kostenpeü. voorkomen kan" wor den. 2. Tevens werd verwacht, dat de reeds lang verbeide daling van de grondstoffen-prijzen zich zou doen gelden. Men nam het risico op deze tendens vooruit te lopen. 3. De derde overweging was, dat men vertrouwde de verdere da ling van de toch al kleine winst marges, die het gevolg was van deze prijsverlaging, op te kunnen vangen door de omzetstijging en door verdere opvoering van de productiviteit in de fabrieken zowel als in de winkels. Men heeft het er dus op gewaagd een wissel op de toekomst te trek ken. Door een gezamenlijke krachts inspanning van alle personeelsleden in fabrieken, filialen en kantoren Is men er in geslaagd aan de sterk ge stegen vraag naar artikelen te vol doen. De grondslag van AH's prijspolitiek Is het streven de Nederlandse huis vrouw van kwahteitsartikelen te voorzien tegen zo laag mogelijke prijzen, waarmee zowel het consu mentenbelang als-het ondememings- belang gediend ia. De juistheid van deze stelling is de laatste weken weer duidelijk bewezen. In de AH- winkels ziet men meer nieuwe ge zichten dan ooit. (overgenomen uit AllerHande, klantenblad van Albert Heijn N.V.) Sabre-ongehtk (12) Met stomme verbazing heb ik de [reactie van uw lezers op uw be richtgeving i.z. de Sabre-suaaijager- kwestie gelezen Vermelding var» d* feiten zonder meer noemt rnen „sei> satiejoumalistiek". Het verheugende in deze „op sensatie beluste bericht geving" vind ik, dat men vry eigen conclusies te trekken. De royne waren deze: 3ö, mynheer Mohamed schijnt e«n bijzonder goed salaris te krijgen dat hy daarvan ƒ34.000 kan re^ serveren voor zijn „hobby", 2o. het is onbegrijpelijk, dat deze „prachf'-piloot, die toestellen van ruim 1 miljoen in serie aan bar rels vliegt, er nog niet uitgetrapt is. Ik ben maar een gemeente ambtenaartje in een onderge schikte functie, doch wanneer ik in mijn werk slechts i van de blunders uitgehaald zou hebben, die mijnheer Mohamed zich schijnt te kunnen permitteren, zou ik ambtenaar geweest zijnen als ex-ambtenaar de „arbeids reserve" mee helpen vergroten. 3o.Het verheugt me, dat mijnheer Mohamed zich een racewagen zal aanschaffen, die 220 km kan ha len, en zijn schattige „kind"- vrouwtje in dat ding mee wil rijden, de combinatie „racewagen technische feeling van Moha med ontbreken van schictstoe- len in racewagens" is veelbelo vend. Tenslotte echt applaus voor het staaltje van werkelijke vakmanschap van uw journalist, die kans zag zonder woorden, tussen de regels door, een scherp omlijnd beeld te geven van de acntergronden van dit ongeval J. VAN GORKQM. Sabre-ongehtk (13) Wat een schrille tegenstel 'v uw tjad van vrijdagavond. L zijde een dodenlijst van vijf ,onca mensen en de andere kant de verkla ringen van de vrouw van de piloot, die dit onheil „misschien, zonder schuld" aanrichtte. He heb mij daar aan geërgerd en piet mij vele ande- Ten. Wordt het niet de hoogste tijd dat deze supersnelheidsmamak zijn kunsten in zijn eigen land gaat ver tonen, of moet er gewacht worden tot zijn sportwagen, er is, waarmee hij dan met 220 km misschien nog meer verderf pp de weg kan zaaien. Gf zou het vobr zijn innerlijke rust misschien beter zijn als hij die 34.000,— onder de nabestaanden van de. slachtoffers en de gewondén ver deelde. Wat denkt u hiervan? G. MJELO Sabre-ongeluk (14) HET spijt mü, dat ik geen gevolg heb gegeven aan mijn aanvanke lijk voornemen om aan. het slot van de brief die ik u zond naar aan leiding van uw interview met de vrouw van de piloot Mohamed een p.s. toe te voegen met de vraag ,.of is' het juist uw bedoeling geweest de aandacht te vestigen op de op z'n zachtst genoemde merkwaardi ge" reactie van deze vrouw op da door haar echtgenoot veroorzaakt# ramp.: Het verheugt -mij" intussen zéér uit uw blad van dinsdagavond te vernemen, dat-die bedoeling in derdaad heeft voorgezeten. Mevr. J. C. OTTE. Sabre-on geluk 15) Hiermede wilde Ik D mededelen, dat ik het met de plaatsing van de twee artikelen met de redactie juist eens ben. Want als ik me nog juist herinner, stond er er óok op dezelfde pagina 'n artikel bij, dat vermeldde, dat de Commandant van het Ame rikaanse onderdeel geen termen aan wezig achtte om genoemde piloot naar een andere basis in Europa over te plaatsen. Door nu dit inter view van uw correspondent nsast het andere te plaatsen, maar tevens ook de andere ongelukken bij te vermelden, kan iwen het ook uit een ander licht bekijken ,dan het al leen kritiseren. F. J. DE LA FÖNTEUNE. (Wij ontvingen nog meer brieven van lezers over dit onderwerp. Zij geven echter geen nieuwe gezichts punten, en het is daarom dat toy deze discussie menen te moeten be sluiten. Redactie). H£7 UGtVrtZRXAnP fiêtjuRrift. Ze K0M£M HIER ftOOlT ZOtfttn JtoARGfcBwftUjOn nAAR MOfcVfcRKlAART UDAft DAT Z'JriHLEKtii «l£R ZlJH In trfAARlbrtU OArt DATwttrmooKtittr HtriiEürmyMERtt. Dat wil 2tc»66n oat WeKtmntfirtErt OtDOüLf U DAT U SPROtllt MIER HOUDT 15DAÏ HIET (jtVAARUJK Hl) fi!£T VERDPOft rUETVsnPtnHtfHa *EM 15 FIDSTO"! 3182. Ook Mario en Lucia komen kijken. Is kapitein Rob dood? Maar dat is toch onmogelijk?' Het tweetal speelt zijn rol goed„Hij heeft waarschijnlijk een hlccdvcrgl?ti£ing opgelopen", zegt Sandeman, „maar hoe dat w gebeurd weet niemand". Dan zegt Mario: „Een bloed vergifti ging? Jadat kan! Het spijt me, dat ik u dit onder deze omstandigheden moet vertellen, mr. Sandeman, maar ik heb misschien een verklaring voor de dood van de kapitein. Een paar dagen geléden heeft mijn vrouw hem 4 be trapt. Hu was haar hut binnengedrongen en zij zag, dat hij een paar juwelen in zijn hand had. Daaronder was een sieraad, dat gevaarlijk kan zijn voor iemand, die er niet mee weet om te gaan. Het betreft hier een heel oude broche met vergiftigde punten. Ik vind het onaangenaam om dit te vertellen en wij wilden het graag stil houden» maarLucia knikt. Zij kan bevestigen, wat Mario vertelt. ginnen. Heb ik zelf ook jaren gehad. Zo. Hier is het. 13a Park Mews, Lon- geleken omdat er veel gestolen werd. Hij praat zich overal uit. Men ging twijfelen aan zijn schuld en bü werd vrijgesproken." „Dat zal hem niet erg geliefd ge maakt hebben bij die twee." „Het zal wel afgesproken werk zijn. Ais ze uit de gevangenis komen, ligt er natuurlijk een mooi duitje op hen te wachten. Ze verdienen kapitalen, geloof dat maar. Vulliamy zou nooit zo royaal kunnen leven van de winst die dat ongelukkige werfje maakt. ,Js smokkelen gemakkelijk?" vroeg Cynthia. „Het is gemakkelijk om het binnen „or Figgis leunde achterover In den, S.W. 1. Niét dat u veel kans hebt te brengen, als u dat bedoelt» Er zijn zijn steel» „Dat is zijn oom." hem daar te treffen, hoor. Hij brengt geen kustwachten genoeg en die er „Zijn oom?" zijn tijd meestal langs de kust door zijn rijden maar zo'n beetje op de „Ja, Walter Vulliamy. Hij woont in als hij niet in de Stickle is. Kent U fiets rond. De vriendjes van Vullia- de buurt van Steepieford. Zyn neet, de Stickle?" my hadden pech, maar gewoonlijk is de eigenaar van de Zwaluw dus, is „ja, ik ben er wel eens geweest,- het geen kunst. Je neemt de rommel Guy Vulliamy, De grootste schurk zei Hugh. over van een boot buitende terri- van de kust." „Hij 1s geïnteresseerd in een kleine torïale wateren en vaart 's nachts Hugh verwerkte al die mededelïn- werf daar. Een ding van niks overi- een rustige kreek binnen. Er zijn gen. „Commandant Figgis," zei hij gens. Die vent durft, dat hij zichzelf hier plaatsen waar kilometers in. de ernstig, „ik weet dat ik beslag op uw makelaar in boten durft te noemen, omtrek geen mens woont. Kan niet tijd leg en dat u geen boot aan me Hij is een volslagen gek wat schepen missen» Het enige probleem is een kunt verkopen, maar we zullen u betreft. Hij koopt en verkoopt en afzetgebied voor je spullen, te vin eeuwig dankbaar zijn als u ons alles heeft er geen idee van wat hij in den en ik ben ervan overtuigd, dat zou willeb vertellen wat u van deze zijn handen heeft." Vulliamy daarmee belast is. Hij weet Guy Vulliamy weet. Ziet u, we zijn „Het klinkt niet erg winstgevend,'* ln de stad z'n mannetjes wel te vin ervan overtuigd dat hij iets heel ern- zei Hugh. den die kopen zonder dat ze nieuws- stigs op zijn geweten heeft waar wij „Hij leeft er ook heus niet van. HU gierig zijn." de gevolgen van moeten dragen." ft smokkelaar»" Weer moest Hugh het materiaal .in Figgis glimlachte wrang. Jets em- „Smokkelaar!" zich opnemen. Het beeld veranderde st'gs! Dat verbaast me met. Daar is Iets in de klank van Hugh's stem even snel als in een kaleidoscoop. hij altijd op uit. Wat wilt u weten?" scheen de commandant te amuseren. Eerst was het een onverklaarbare „In de eerste plaats, meneer, hoe ,„,Ik neem 't niemand kwalijk die moord in de moerassen geweest, bij- ziet hu eruit?" eens wat sigaretten of cognac erdoor na een persoonlijke zaak tussen He- Het „meneer" was heel tactvol. Fig- sleept. Jk heb menige heerlijke dronk len Fairlie. Edward en X. Nu had de gis werd merkbaar aardiger. gehad van een fles waar geen Invoer- 2aak plotselir achtergrond gekre- „Hij is een knappe kerel, groot, rechten op betaald waren. Die dingen gen. misdaad an onderwereld waren breed, zwart krulhaargebeuren als ze de belastingen zo erbij betrokktn geheimzinnige onft Een zwart verleden ook trouwens, hoog maken. Maar deze vent is van moetingen bij nacht en smokkelen alleen zie je dat niet zo goed helaas." het slechte soort. Zit tot aan zijn. nek en heling. Het maakte alles wvrfce- Hugh knikte bedachtzaam. Hij had in de smerige zaakjes. TI moet beter liiker op een of andere manier. Ook zich X wel anders voorgesteld. de kranten lezen." hét meisje kon me zich nu beter „Wat doet hij voor de kost, com- „ls hij dan vervolgd?" voorstellen. Dit p3stc b{j haar. Ze mandaat?" In Ipswich. Vorig jaar oktober, moest genoten hebben van hei avon- „Hij zegt dat hij makelaar m jacu- Met nog twee andere mannen, broers tuurüjke, ze bad stellig geprofiteerd ten is, de brutale vlegel," meen ik» vroeger bij de KALF. ge- van de opbrengst en waarschijnlijk aa-ni?-?" "we®at*",. zelfa geholpen bij het werk. Het was „Wat hd van jachten afweet, kan .Hoe liep het af?" lang niet uitgesloten dat haar bezoe- hier in die asbak. Hy is een echte „De ene broer kreej drie jaar, de ken naar de verlaten plaatsen van landrot, hij woont in Kmghtsbridge. andere twaalf maanden." Essex met dat smokkelen te maken wilt u zyn adres hebben of weet u „En Vulliamy." hadden gehad. Het leek hem nu be- <tet?' ..Die werd ervan beschuldigd dat lachelijk dat ze de oom ook maar „Als het niet te veel moeite is. zou- bij bandiangersdïensten bewezen bad. een moment verdacht hadden. Guy» den jwe uet graag willen wetenEn dat was cok zo klaar als een de knappe, jonge vent paste veel l--T- -r 1,n- .»-»> op zijn duim en hij 1 is het motto van de zeeman, vveet mee riy deed er een eed op dat hij genoeg voor bet werk dat verzet u le's van schepen'*" niet had geweten waar het voor Was, moest worden. Eén ding bevreemdde ..Ik heb een drielons boot," zei dat ze hem verteld hadden dat het Hugh. Hugh bescheiden. voor dure gereedschappen was en dat „Heel goed. FJxna om mee te be- het verhaal hem waarschijnlijk had (Wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1