UIT DE VERSTARRING OORDEND OERAS V.N.-LEGER BLIJFT nises Sints keuze uit 'n gouden overvloed s! 'mË Italiaans schip op Oceaan gezonken Gevecht in Sahara met rebellen «PRISMA Gerepatrieerde stak uit woede huis in brand Vermist meisje blijkt te zijn verdronken Soldaat gewond WACHTMEESTER OVERLEDEN NA PISTOOLSCHOT Nieuwe rel om Sowjet-boek SPROETJE SPARKS door „FRANK GODWIN. AVONTUREN VAN - '-KAPifElliS door Andrew Ga'rve Zaterdag 23 november 19."7 DE kwestie van pool en puzzel wordt nu, naar goed Nederlands gebruik, ter bestudering aan een staatscommissie voorgelegd. Commissies van deze aard genieten altijd bijzondere belangstelling' van grappenmakers: zoveel belangstelling, dat wel eens over het hoofd wordt gezien, hoe nuttig hun werk vaak is. De betekenis van het instellen- van deze studiecommissie is, dat het kabinet over een dood punt heen is. Het was gebonden aan een toezegging aan de a.r. ministers, die hierop neerkwam, dat met de Loterij wet niet anders zou gebeuren dan haar toepassen. D.it starre standpunt moest-wel tot moeilijkheden leiden in een tijd, welke diverse ontwikkelingen te zien gaf, die de makers van de genoemde wet niet hadden voorzien. Het a.r. standpunt was ingegeven door de wens, te vermijden, dat het wedden bij sportwedstrijden or» enigerlei wijze werd toegestaan. Het is bekend, dat men in a.r. kring het kansspel vanouds geen goed hart toe draagt. Bij de motivering is het zwaartepunt geleidelijk verplaatst van een beroep op de Bijbel naar een beroep op de zedelijke volksgezondheid. Dit maakt natuurlijk in principe..wél verschil, maar in de praktijk is van dit verschil lange tijd .weinig gebleken. De voorwaarde bij de kabinetsvorming was ook een poging, zelfs discussie onmogelijk te maken. Maar het was te veel geëist. De struisvogelpolitiek is nu dan ook doorbroken. Er zit weer beweging in.- Natuurlijk neemt ondertussen het recht zijn loop. De Moge Raad zal binnen niet a! te lange tijd zijn uitspraak over de K.N.V.B.-pooï geven. Deze pool is beslist onwettig, verzekert de heer Bruins Slot in Trouw. Het is mogelijk,' dat hij onwettig is, maar Het is toch wel de Hoge Raad, die dit moet uitmaken. Het is echter voor ieder duidelijk dat, hoe de uitspraak ook luidt, het laatste woord over de pools nog lang niet is gesproken, KET stuk in Trouw heeft, geloven wij, e*n beetje tot doel de aftocht te dekken. Het is niet zo'n heel geslaagde dekking. De voetbal- pools moeten worden verboden en de puzzelrage moet worden onderdrukt; ziedaar de conclusie van het artikel. Zo komt het natuurlijk toch niet. Want da» zou men de toestand krijgen, dat een (niet zo heel grote) minderheid een overgrote meerderheid haar wil oplegde. De a.r. professor Znidonia zei onlangs nog. dat dit te veel gevraagd was. Het is vooral te veel gevraagd omdat, zoals wij boven reeds opmerkten, de bijbelse motivering op zijn minst als twijfelachtig moet gelden. Nu is het natuurlijk wel mogelijk om te betogen, hoe schoon alles zou zijn. wanneer niemand puzzelde of wedde met het oogmerk van grof gewin; maar het is even eenvoudig om aan te tonen, hoe gunstig het ware, wan neer teder zich onthield van het gebruik van sterke drank. Een pleidooi om Nederland droog te leggen, afkomstig van de heer Bruins Slot. zijn wij echter nooit tegengekomen. Hij weet dan ook best, dat men in een vrij Jand voorzichtig moet zijn met geboden en verboden, én hij kent stel lig eveneens het gevaar van het trekken van de laatste consequenties uit op zichzelf behartigenswaardige redeneringen. Wanneer de heer Bruins Slot in het geval van de puzzels en de pools de indruk wil wekken, dat het breken uit de verstarring een stap is naar het algehele verbod, dat titans niet of niet duidelijk genoeg in de wet valt te lezen, dan is dar een weinig bewonderenswaardige methode, omdat hij zonder twijfel heter weet. Het is waar. dat het niets doen tot verkeerde toestanden leidde; maar het resultaat van het wel wat doen kan nooit zijn dat onverbiddelijk de Nederlanders alle gelegenheid wordt ontnomen eens een kansje te wagen. Wat moet en ongetwijfeld ook zal gebeuren, is reguleren en begrenzen. De uitwassen dienen te verdwijnen, zoals ze bij de paardesport «1 verdwenen zijn; niet door een verbod maar door een verstandig reglement. NAAR onze mening dient het tot niets, op het aambeeld van het verbod te blijven hameren. De meerderheid van het volk wenst zo'n verbod niet, en dit ie volstrekt geen bewijs van slechtheid I Er is alle reden om aan te nemen, dat het tegen een breideling geen enkel bezwaar heeft. Hier ligt voor een verstandige regering de grote i mogelijkheid om nuttig werk te doen. In plaats van een verbod van pools zouden wij eens te meer willen aandringen op het aanwijzen van een nationale instelling (bij voorkeur het! Nederlands Olympisch Comité) als concessionaris van de sportpools in Nederland, met regels omtrent de inzet, 4de prijzen en de bestemming van de winsten. Men zal eens zien, hoe snel het in dat geval afgelopen is met het gokken op de huidige schaal. En wat de puzzels betreft, er ie geen enkele reden daaromtrent een andere regeling te maken dan voorde loterijen geldt; toestemming van B. en W. voor de kleine en de minister van de grote, en inwilliging van do verzoeken slechts voor zover ze strekken tot een goed doel. Schade voor de zedelijke volksgezondheid is in dat geval nauwelijka meer te duchten, het kansspelletje..dat hoon tot de aroma des levens blijft,-en eveneens blijft de mogelijkheid voor nuttige doelen en instellingen fondsen te ver krijgen, die op andere wijze moeilijk zijn bijeen te brengen. (Van een onzer redacteuren) I~y E paar dingen' die Sinterklaas opgevallen zijn, toen hij in bur- gerfcllerlei hoekzaken wan de kelder tot. en ..met de schoorsteen inspec- leerde.-heeft hij dik' onderstreept in zijn blocnote, -want hij wilde ze per se 'niet ongezegdlaten bij z'n bezoek aan ónze bureaus. Primo, zei hij, kan .men duidelijker. dan vroeger uit de bellettristische voorraad aflezen in Welke richting de leeshonger de leeshongerigen stuwt; vrouwen, avontuur, oorlog. Zij die tijdens' en na de oorlog voor" speld,; hebben-dat ;;d^. niensen nooit meer van- die nare, mensonterende jaren zouden willen horen, hebben volkomen ongelijk;, gehad. Secundo: blyft' -dat, vermaledijde Nederlandse volk, van zodra het de :v'qhoassen- i heid heeft bereikt tot aan zijn diep- betreurde dood toè, knapper in ver stalen dan in-zelf-schrijven?Hier en daar verdringt de vertaalde Iectuur 1 rie eigene. Zou de vertaaldebeier, 'mooier en meeslepender zijn, of zou .men-overal elders gaüwf.r op rnter- nationaal'peil staan bij zijn uitingen dan aan, deze lauwe Noordzeestrand den? Tertio: de 'prijzen Sint -was onmeedogend omdat hij altijd 'strikt eerlijk is.- Wij hebben zijn notities geveri fieerd:-' Simon Vestdijk evenaart binnen kort Simenon, deze laatste ligt Si mon nog maar vijftig boeken voor- Het Glisterend Pantser heeft al 'n opvolger gekregen,, genaamd Open Boek; nieuwe vervolgdelen vol gen Vestdijk's tegenvoeter, de warme schrijver Anton Coolen; heeft aan het innemende drietal dat men van. hem blijft liefhebben, weer 'n echt vol Brabants boek toegevoegd. De Grote Voltige, dat de algemene liefde tot Coolen nog steviger en inniger zal maken. Anna Blaman waagt het met 'n aantal korte ver halen die zij gebundeld heeft onder de titel van Overdag, scherp werk. Ei* is nog meer zuiver-vader- lands werk, 'hoor maar: van JOs. Panhuysen.moet gij Wandel niet in Water terhand nemen, al is hij nog geen Mamix Gijsen, die aan z'n voortreffelijke Agnes- en Goed' en Kwaad-serie die indërtijd met' Joachim van Babyion begon, een fijn boek heeft toegevoegd, van New York uit.; n.l.. Ter wille van Leentje. Jeanne van Schaik-Willing, toneelcritica van De Groene Am sterdammer is van een vakantie trip langs de kusten van de Mid dellandse Zee teruggekeerd met 'n lyrische ontboezeming Onder Wie gende Sterren als „logboek van een vrouw", jan de Havtog, de onstui mige, yeelgelezene, is zo versta: dig geweest zijn'drie jongste 'werken eerst uit te geven in een bedwon- en ze pas daarna aan een Neder landse vertaling bloot te_ stellen; Thalassa zal met haar boeiende in trige, veel aanhangers krijgers! Van een geheel ander kaliber 15. Pol Kleyn's Vit de Lik geklapt dié! titel had van Willem van Iepen- daal kunnen zijn, de inhoud ook; toch staan titel en inhoud op een hoger plan dan het gewone, vlotte bajeswerk. De etalagebouwers die naast het- algemeen-geliefde werk van Jan Mens (allerlei Griet Mans- hande's tot en met haar aardappel- oproerdood in Alleen Godt d'Éere) de Indische sleutelroman president Dramakutra van H. van Gaten Last leggen (of zetten), doen hier ver standig aan, want er mag best wat glans afstralen op dat boek. AAN oude liefdes geen gebrek dit jaar: de Hollandse behoe ven' wij niet op te sommen: Eras mus' Lof der Zotheid wordt nog even grif gekocht als Ina Boüdier Bakker's Klop op de Deur of als de boeken van Jan P. Strijbos (om 'ns iets heelanders te noemen) bjj, de vertaalde werken hetzelfde verschijnsel; - voorbeelden: Erich Ma ria Remarque's Arc de Triomphe, .Lloyd C. Douglas Mantel en Grote Visser, Steinbach's Druiven der Gramschap en de al dertig jaar oude, klassiek geworden. Kristin Lavransd0chter van de stoere Sigrid Hudset t. Of - Mary van Carisbrooke van Margaret Campbell ooit een derge lijke rënommé zal verwerven?, of zalhet de weg der. tijdelijkheid op gaan waarover b.v. de limousine der Mémoires van de hertogin van Windsor voortglijdt? En Lucretia Bórgia- van CecilSaint Laurent, aantrekkelijk gemaakt met 'n groot aantal reproducties uit" de film Lu cretia - wat zal haar lot zijn (dit maal)?' Mar tine Carol's voortreffe lijke fysiek heeft -zich in Lucretia's kostuums gewrongen, dus'Voor Ann Davison's „Mijn gchfp Is zo klein*' zijn wij niet bang: dat boek' redt zich wel; wat *n vrouw be leeft als zij moederziel .alleen de Oceaan overzeilt, zoiets blijft lec tuur. Bij de vertalingen handhaven zich de ivijd-en-zijd beroemde namen, maar zij schikken gewillig in voor 'n aantal nieuwe, als daar zijn: Graham Greene's Kind van Albion 'England made me), Mittelholzer's Kaywana dat 'n schokkend, roman tisch beeld ophangt uit Suriname, zo'n 200 a 150 jaar geleden. Jokocn- ria's Zwarte Licht door Arnold Krie- ger en Gerald Green's harde, eer lijke boek uit New York: De Laat ste Nijdas; sla dan ook Stefan An dres' Man op Aster! niet over, 'n „feuilleton van misstapgevolgen". Wordt uw leeshonger bepaald door nieuwsgierigheid, b.v. om te zieri watonze. jongste Nobelprijs winnaar Camus vermag, van La Chute, De V7»!, is 'n vertaUng ver schenen, :- door oorlogsonthullinigen, dan is er. ruimschoots bevrediging, waar toe Erich Gimpel bijdraagt met De man dié de oorlog zou winnen (het is woest-spannend), Sven Kas sei met Het Batajon der Verdoem den (dito), -Michael Horbach met Verslagen ('n vertaling van het zeer moeilijke, bijna expressionistische Die \Verratnen Sohrie), Martin Dito- ner met Vuur op de Golven (Deep Six; men legge dit eens naast Beze- mer's goede documentatie Zij voch ten .op de Zeven Zeeën!), Lbhleln met "Wij doken naar Schatten ('n verhaal van kikvors-en zemvlies- mannen), Montsarrat met De Wrede Zee (reeds een achtste druk!), e.t.c. LAAT ons niet met.de oorlog ein-, digen.";: ?- •'■£.-.£>• •'•it"' Laat ons verzekeren, dat A. M. de Jong nag en vogue is, net als Moni ca Dickens (Geluk voor Virginia), dat er stapels kostelijke pockets zijn zich aandienende als Prisma's, Zwarte Beertjes, Ooievaartjes en wat dies meer zij' in .ieder geval, etaleren zij prettig: en bont En laat ons in een hérhalinkje mogen vervallen: omdatCharlotte Kohier zo'n eclatant succes bereikt met Guy de Maupassant's Yvette; is dit allercharmantste boekske overal verkrijgbaar' (voor nog geen twee gulden!!); wilt gij u verliezen in een avonturenrimboe, neem dan Karen Aabye's prachtige- Amazone ter hand;- volharding, sluwheid en be wonderenswaardige vaderlandslief de sterken zich door middel van A, Crawley'a RA-F. te. voet, waaraan Vrij Nederland de ï6-de november 'n achterpagina wijdde; Vegen wij de restjes bij elkaar: Iets zeer „moderns" (dat. ook reeds langzaamaan kalmeert) vindt gij met Harry Mulisch' Versierde Mens, en iets dat u, uw -ouders en uw groot ouders uren van. intens genot, ple zier en nadenken'bezorgt, is Weet je nog wel'! van Friso Endt; c.s. Onder meer worden Mata Hari, de Schie- damse Dijk, Louis Bouwmeester, Pi- suisse en Domela Nieuwenhuis weer levend voor u in een tijd die he laas en:hopeloos voorbij is, 'n pracht-documentaire! *V GENUA Het 7.645 ton metcr.de Italiaanse ,.San Fortunato" is vrij dag op 720 mijl ten west-zuidwesten van de kaap Verdische eilanden ge zonken. De eigenaars van het ge zonken schip hebben gisteravond meegedeeld dat alle 32 opvarenden zijn gered aoor het Panamese stoom- schip „Providencia". ALGIERS Fransè parachutis ten hebben in.de Sahara een groep deserteurs van het Mohammedaanse kameelkorps omsingeld en. veertig van hen. gedood; -T V-v De gedeserteerden „hadden veen Franse groep, die bij Timimoun naar olie boorde aangevallen, waarbü 15 mensen gedood werden. (Advertentie TM.) voor een waardevol geschenk een goed horloge '^3 (Van onze correspondent) VENLO Dé rijkspolitie in Hel- den-Panningen heeft gisteren de 30-.; jarige zoonvan 'de landbouwer' L, V. gearresteerd. Hij wordt verdacht van brandstichting inde boerderij van zijn vader, die donderdagmor gen geheel uitbrandde. De gearre-, steerde was woensdag teruggekeerd' uit Canada, waarheen hij acht jaar geleden als boer emigreerde, toen zijn moeder stierf en hetgezin uit elkaar viel. Het beviel hem daar niet en hy keerde terug naar het ouderlijke huis. Bij zijn terugkeer zou hij echter -niet erg spontaan verwelkomd rijn en zou hem gezegd zijn dat hij beter in Canada had kunnen blijven. Hij moet daarover zo kwaad zijn getvarden dat hij zijn familie eën hak_h.e"eft willen zetten door de boerderij van zijn vader in vlammen te laten opgaan. SOMEREN. De rijkspolitie heeft enige tijd geleden namens de ouders de opspormg verzocht van de 21- jarige M. Dehing, die sinds-7 novem ber werd vermist.. Het meisje, dat aan. vallende ziekte, leed. blijkt te zijn verdronken. Haar stoffelijk'over schot is opgehaald uit de Zuid-Wil- - lemsvaart. TAIPEH Het hoofdkwartier van de Chinese nationalistische lucht- macht heeft bekendgemaakt, dat bo- j ven acht Chinese provincies vijf mil- i joen vlugschriften en honderddui- j zend foto's van president Tsjiang- Kai-tsjek zijn uitgeworpen. fAduertentte Uitzending »Ut« zaterdagavond 9.4$ uur, ovor Hllvor»um II (298 nv). Schrijf in «Ik- dor tien vakje» een 1 af 2 of 3. Optellen. Plok dit formulier op ge frankeerd» briefkaart-mat'50 cent extra porta op adraizijde. Inzenden aan: Klaver Vier,. Hilverium. •kolllk totale» waarde AU* tljfer» opgeteld t Radio-actie In lamenwerking met en ten bote van St-.Jrmj BetohardfondVrSt./.Het Nederl, Blindenwezen", Ned. Ver; Sociale Zorg voor Mlnder-Vallden „AVO" en St. „Ned. Org. voor Intern. Bijstond", Goed- gekeurd bij bei!, v.d. Min. v. Justitie d.d. 27-8-1957.no. 10261257. NEW YORK, De algemene ver gadering der Verenigde Natie» heeft met 51 tegen 11 stemmen bij 19 ont houdingen een re*olutfe goedgekeurd, om geld beschikbaar te stellen voor het V.N.-Iejjer. De communistische landen en Chili en Ecuador «temden tegen. Onder de onthouders bevonden zich' de Arabische landen. De vertegenwoordigers van de Ver enigde Staten, Engeland. Joego-Sla- vie. Italië en Denemarken brachten hulde aan het politieleger en zij pleit ten voor een evenredige verdeling van de kosten. De Rus Sobolew ver klaarde echter, dat zijn regering geen bijdrage zal leveren, omdat naar naar oordeel de lasten geheel en al door Israël, Engeland en Frankrijk moeten worden gedragen. i Een aantal landen heeft aangebo den extra-bedragen beschikbaar te stellen: de Verenigde Staten, twaalf- miljoen dollar. Engeland oenmiJjoen dollar, Italië 208.090 dollar en Austra lië 50.000 dollar. Ook zijn aanbiedin gen binnengekomen van Japan, Oos tenrijk. Ierland. Birma en Liberia. Het internationale leger heefi op het ogenblik een tekort van zesmiljoen dollar. DEN HAAG De diengtplichtige wachtmeester W. Hollander uit Hll- legom ia gistermiddag öp d« schiet baan Waalsdorp het slachtoffer ge worden van een ongeluk met een pis tool. Kort n» zijn aankomst ln het Militaire Hospitaal overIee.d de wachtmeester. Het schot ging af; toen de wacht meester een andere militair; die zijn defecte pistool wilde nakijken, .wilde helpen. In de legerplaats Oirschot kreeg de dienstplichtige, huzaar G. J. Middel dorp uit Doetinchem 'tijdens het af lossen van de wacht een schot in de buik. In beide gevallen stelt de mare chaussee een onderzoek in. OTTAWA .Cecile Dionne, een van. de vier nog levende meisjes uit de Dionne-vijfling, zal zaterdag op 23-jarige leeftijd in .het huwelijk treden met een technicus bij de Canadese omroep. XIv Sinterklaasavond onafwend- t i bnar nader komt, kun. je aanpe- .iome: achtermiddapen besteden aan iet beJcyken uan de etalages. Het staat wel vast, dat alle nering, drijvende middenstanders, deze keer onafhankelijk'van elkaar hebben uit geroepen: Jk weet het. Sinterklaas staat dit jaar-in het teken van.de ruimte vaart." v ,:'V 5"r" In elke uitstalkast;wordt de grijze goedbróek daii ook, met meer of min der tnuenrie vastgeknoopt aan de spoetnik. Ik vind het,, eerlijk gezegd geen vooruitgang sinds zijn vorigé verjqardag,want dat tomeloos tollen door de stratosfeer, past zo weinig bij de oude bads. Zijn eigenzinnige- hip. pischë exercities op de daken vond ik al gevaarlijk genoeg. Trouwens over het algemeen gaat de Sinterklazerij er. niet op voorv.it. Als je dë etalages bekijkt, be?nerk je een groeiende.neiging t)dn de han del on ons letterlijk alles uit dt hand te nemenDat sneldichters onze kromme rijmen' vervaardigen is principieel fout, maar al te zeer inge burgerd. om weer te verdio&ien. Maar een nog baziger vorm van ordening ligt in de enorme sorte ring kant en. klaar geleverde surpri ses die- het heerlijk avondje toel de- finiriejf van de persoonlijke - noot af helpen. De meeste van die mossasurprises lyken mij ontsproten aan het brein van een aangepaste sadist. In Den Haag zag ik in de etalage van een winkel in huishoudelijke ar tikelen een boek van een beroemde Nederlandse auteur liggen, met een kaartje er bij waarop stond; „Leuk! Bevat diveil!" Js dat nu wet helemaal aardig te genover de schrijver in kwestie? En houdt de surprise niet de iaat onhoffelijke veronderstelling in, dot degene die 'm krijgt zich opgelucht zat voelen als het boek, by opening, geen letteren doclr een triviaal ge bruiksvoorwerp blijkt te bevatten? Een ander voorbeeld. In een lekemijwinkel lag een por tefeuille te koop met zes briefjes van tien er in, die bij 'aandachtiger be- schouurinp, slechts aan een kant be drukte vervalsingen bleken te zijn. Van dit soort grappen, die de stak kers op wie ze worden toegepast dwingen, de vreugd van het eerste moment dapper in te' slikken en te vervangen door de sterke grijns van de góede verliezer zijn er heel ïüat aan .de markt, déze keer. Een groot herenmodebedrijf bereikte een haast satanische perfectie irt 'dit genre. Je kunt er, voor een paar kwartjes, originele hoezen van de kostelijkste langspeelplaten kopen. „Leuk! Bevat zakdoek." Jongens, is dat nou ui el echt zo leuk- Je pakt een toonkunstig meester werk uit, dat je al jaren zo graag milde hebben, je denkt: „Waar ze het geld vandaan gehaald heeft weet ■ikniet, madr hebben is hebben" en je moet al je blijdschap onmiddel lijk weer frustreren als jé de inhoud van de hoes hebt geïnspecteerd. Een zakdoek.' Om je tranen té drogen. Als we het dit jaar eens helemaal zónder surprises deden? Er is al narigheid genoeg, taaar we niets aan kunnen doen, maar déze narigheid hebben we tenminste' in de hand... r- kronkel MILAAN. Bij de Italiaanse uit gever Feltrinelll (een lid van de communistische partij) Is vrijdag de roman „Dokter Zjivago" van Bori* Pasternak, een vooraanstaande Rus sische lyrische dichter, verschenen ondanks pogingen van de Russen om de uitgave te verhinderen. In ..'het: boek''wordt het-Russische leven geschetst voor en na de revc- lutie'.van 1917. Hetbevat bescha vingen. van/Siberië, treinen met ge deporteerden, partisanen-legers en de ontberingenenr wreedheden van het Russische leven. '- De Russen hebben ook geprobeerd de uitgave van het boek door de Londense uitgeverij Collins te ver hinderen door. te zeggen, dat. het boek herzien moest worden. De 8'- jarige dichter had zelf om terug zending van het boek gevraagd. Col lins zou de Russische verzoeken ge weigerd hebben. iKHtö DOOIT ID WAAR. UrtOET.-U &OÉD CODCtnTRfcRtttEDPROBERfcH lt 0bL0Vfctt...H£T Bt&LD iS nOö WAZlO nAARntl KLAART 0P..,1Kzit ttn LtTTtFt-Z": n£f:,otÊD.,Z....Ê6n Het i&tftoicHf „5"... b DAT Zijn VOOR. j &lj!-.HU MEET LtTfER 1...H&ETHI) A bPROtTjt! sonbSinoft?-^ Kontu Z666ERII ÖtLOOëO.MAAR IK WSL ALLEö D0ED 0D PI& DIDDtft jOnGED TEVinOttt ZlEGt; 'N V S165. De dokter komt aan boord en onderzoekt de schijnbaar levenloze Rob. „Er is niets meer aan te doen," zogt hij ten slotte, „wij zullen het lijk naar het hospitaal ver voeren;, alleen een sec- tie kan uitwijzen hoe hij .is gestorven." Ook de Nederlandse en de Amerikaanse consul komen aan boord.. Er komen heel wat papieren .aan te pas en er moeten heel wat verklaringen worden ondertekend voorde havenautoriteiten Sandeman - toestemming geven weer te vertrekken. De Ne derlandse consul zal de vrouw van Rob laten waarschuwenDe volgende morgen gaat de „Havik" weer onder zeiL Maar-vóór Sandeman is het plezier er af. Hij geeft opdracht, naar Rio de Janeiro te-varen. Het-weer is goed en de 2ee is kalm cn als de wind mee zit kan hij de over steek in een dag of tien maken. 44 Onderweg had hij met Hugh nauw keurig doorgenomen hoe ze het aan zouden pakken en ze waren het er over eens, dat ze alleen op de hulp van. Vulliamy zouden kunnen reke nen als ze indruk op hem konden maken met feiten die ze bezaten. Hugh ging dan ook heel voorzichtig te werk. Hij legde eerst uit van wel ke theorie ze waren uitgegaan: dat een onbekende man Helen Fairlie vermoord moest hebben en er met grote handigheid in geslaagd was de schuld op Edward Latimer te la ten vallen. Hij toonde stap voor stap a&n hoe het gebeurd kon zijn. Hij be schreef zijn ontdekkingen in Maw- ling Creek en de gevolgtrekkingen die hij eruit gemaakt had. Helder en logisch vertelde hij over afstanden, tijdschema's en de rol van eb en vloed. „Inmiddels zijn we er achter," zei hij tot slot, -„dat die jol-afdruk- ken gemaakt zijn. door iemand die zich in de Ray ophield en we weten zelfs welke boot ervoor gebruikt zou kunnen zijn.";.: Vulliamy had aanvankelijk heel' aandachtig geluisterd, maar toen het verhaal technisch werd, was hij zicht baar ongeduldig geworden, „Een wonderlijk verhaal," zei hij, toen Hugh uitgesprokenwas, „en boeiend ook moet ik zeggen.,Ik hoop voor u, dat het waar blijkt te zijn. Maar ik ben nooit een man van de watersport geweest en ik begrijp dan ook niet veel van die dingen. Ik ben bang dat ik u niet zal kunnen helpen. Als u, naar u vertelt, een'boot weet die in. aanmerking komt- waarom zoekt u dan niet uit wie de eigenaar is, dan: kunt u hem onderturagen. Dat lijkt me de meest voor de.hand lig gende gang van zaken," „Dat hebben we uitgezocht, meneer Vulliamy," zei Hugh, „Dat is nou precies de reden dat we hier zijn. De boot 'heet de Zwaluw en de eigenaar is uw neef, Guy Vulliamy," Een ogenblik was Vulliamy spra keloos. Toen werd zijn gezicht don kerrood. Hij wendde zich totQuen- tin enj zei: „Suggereert u," meneer, dat mijn neef die jonge vrouw heeft vermoord?" Als advocaat schrok Quentin een beetje/terug van zo'n openlijke be schuldiging, maar hij zei toch: „Ik heb u. gezegd, meneer Vulliamy,- dat we geen bewijzen genoeg hebben en dat er hiaten zijn in ons verhaal. Maar het is zoals mijn broen heeft uitgelegd: de eigenaar vaa de Zwa luw heeft de mogelijkheden gehad. Meer dan iemand anders. Ik -begrijp dat het een schok voor u moet zijri, maar we voelden ons verplicht u op de hoogte te brengen." „Maar, grote hemel..." begon Vul liamy en zocht vergeefs naar, woor den die uit konden drukken wat hij voelde. Hugh had eigenlijk een ver ontwaardigde uitbarsting verwacht, maar Vulliamy was blijkbaar te veel geschrokken voor zo'n uitlaatklep. „Hebt uhebt u mijn neef al ge vonden?" „We hebben naar hem gezocht, maar zonder succes tót nog toe. En, om eerlijk te' zijn meneer, zijn we nog niet in een positie Waarin we hem openlijk kunnen beschuldigen. We hebben meer inlichtingen nodig." „Dat lijkt me ook," zei Vulliamy heftig. „Dit isdit is monsterlijk, U komt hier met een twijfelachtige theorie en een hoop gissingen Het is... U verbaast me, meneer. Heeft iemand mijn heef deze dingen zien doen? Hebt u één werkelijk bewijs tegen hem?" „Niemand anders kan hét gedaan hebben."'zei Hugh. „Dat is nergens bewezen.. Ik vind uw houding schandelijk... ja, ik draai er_niet omheeneenvoudig schandelijk. Ik begrijp dat u uw va der wilt helpen, maar om dan ge woon dwaze beschuldigingen tegen een ander te gaan uitspreken, nee!"' Weer werd zijn gezicht rood van woede: „TT kunt niet eens bewij zen dat mijn neef die vrouw kende.' Waar of niet! Is er iets wat haar met hem verbindt?" 1 „Ja," zei Hugh, „u namelijk. „Ik?" Dit was het toppunt voor hem. „Ja, dat is een logische gevolgtrek king. U bent zijn oom en u was ook bij dat trein-incïdënt betrokken. Weer verwachtte hij een uitbar sting en weer bleef het onweer ust. Vulliamy bleef zwijgend en met ge- froriste wenkbrauwen in zyn stoei zitten. „Vindt u het zelf nietvreemd, drong Hugh aan, „dat u bu die histo rie aanwezig bent geweest en dat u ook de oom blijkt te zyn van de man die de vorige week zo handig m®1 zijn bóót in het Broadwater lagVer geet u niet, dat we hem niet via u, maar langs een heel andere weg neo- ben gevonden." 1 - „Ja, ik ben nu eenmaal een oom, van wie dan ook. Dit is toeval( nie« anders, alleen maar- toeval. scheen hem gerust te stellen net woord een paar keer te herhaiem „Daar kunnen we niet in geloven, zei Quentin. ,,lk heb heus heel la"~ gedacht dat die geschiedenis nv öe trein niets met de moord te maken had, maar daar ben ik niet zeker meer van. Er loopt, van het be8m aan, een bepaalde draad door deze zaak, die u, mijn vader, uw neet en Helen Fairlie verbindt, pat geeft ons toch wel de indruk dat er meer acn- ter moet zitten." - - „Niet wat mij betreft," zei vullis my. „Mijn aandeel in dat dent is helemaal toevallig en lK u verzekeren dat het een ervaring was die ik graag gemist zou hebDem „Heel begrijpelijk," zei Quentin. „maar zijn we van het meisje .eve zeker? Mijn vader heeft al»J« v?|*. gehouden, dat zij hem aanrandde m- plaats van omgekeerd, en dat pvat u zag zijn poging was zich te oevru „Dat weet ik allemaal," zei Vulli- amy, „en ik wist wel toen u opbeia dat dit ter sprake zou komen. Maar u kunt er verder beter over zwijgen, want ik kan het verhaal van uyva- der niet geloven. Ik heb er heel ye over nagedacht... het was zeer Pri lijk voor me... en ik kan met ioo chenen.wat mijn eigen ogen gez^ hebben. Ik'kan u met de meeste na druk. verzekeren. dat ik met de in- druk had dat het meisje de aanval lende partij was." „Het gaat erom zei Hugn. „aai zoiets ook niet verwachtte. Het ki dat het. meisje om hulp riep, deea al bij voorbaat aannemen, dat zu a aangevülcnG was."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1