OP DE TWEESPRONG Vroeger OORDEND OERAS II Sleeswijk niet bang voor tv maar géén revue op scherm 2 Algerijn aan moord ontsnapt Weer excecutie in Hongarije Sints keuze uif'n gouden overvloed Winterhanden Kloosterbalseni *s nachts pijn Nederlandse coaster op drift Nieuwe mitrailleur Stimulans voor iedere vrouw SPROETJE SPARKS r:~, r door FRANK GODWIN door Andrew Garve AVONTUREN VAN KAF iN ROB Dinsdag 26 november 1957 E vraag wie of wat in Indonesië de toon aangeeft, is moeilijk precies te bepalen. Wie een rustig gesprek voert mét een Indone siër, bespeurt bij deze veelal geen spoor lvan extremistische op vattingen. Het tegendeel is veeleer het geval. Hij is er bang voor. Tocl£ is het helemaal geen zeldzaamheid, wanneer men later van deze zelfde man leest, dat hij ergens in een redevoering de meest revolutio naire dingen heeft gezegd. Het is een gespletenheid, die men b.v. in sterke mate aantreft bij een figuur als minister Soebandrio. Soebandrio heeft bee!vaak zeer verstandige en vriendelijke woorden gesproken over de Nederlanders, Maar hij verandert zo gauw en zo vaak bij tot de natie en tot de wereld spreekt. "Wat moet men er van denken? Is het zo, dat hij en anderen achter ïmn woorden hun werkelijke gedachten pogen te verbergen? Misschien is dit inderdaad de verklaring. Daarmee klopt wel de ervaring, die velen in Nederland hebben opgedaan, dat zich als goedwillend uitgevende Indo nesiërs zeggen: Help"ons toch! Kom aan onze wensen tegemoet, opdat vrijsterker staan tegenover de eisen van communisten en onverzoenlijke nationalisten. Er zit in dit soort verklaringen echter al de bedreiging opgesloten: Als'ge het niet doet. moeten wij meehuilen met de wolven in het bos, of wij willen of niet. Hier is sprake van een zwakheid, die Neder land niet kan doen verdwijnen. Nederland heeft toegestemd in oplossing van de Unie; het heeft zich geschikt in de opzegging van de financiële verplichtingen, die Indonesië op zich had genomen. Wat kan het nog meer doen? De angstigen moeten zichzelf helpen. Natuurlijk, ons land kan Westelijk Nieuw Guinea nog aan Indonesië overhandigen, redenerend, dat het daarmee misschien niet rechtvaardigen billijk handelt maar, wie weet, er de zozeer gewenste rust mee koopt. Een zwichten voor chantage echter heeft nog nimmer iets goeds opgeleverd in de internationale politiek. Het is juist deze methode, die de indruk wekt, dat het extremisme een lonende zaak is. HET vraagstuk-NIeuw Guinea heeft allerlei kanten; maar ook de genen, die vinden, dat Nederland met zijn plannen te veel hooi op zijn vork heeft genomen, plegen te erkennen, dat een nieuwe status van bet verre gebied slechts mogelijk is. wanneer voor de .verdere ontwikkeling bepaalde goede waarborgen voor de primitieve be volking worden verkregen. Hoe zou er dan nu een basis van gesprek zijn toet Indonesië, dat immers in de loop van zijn zelfstandig bestaan zich Zo bitter weinig van .afspraken heeft aangetrokken! Het is een punt, waar wij ditmaal niet dieper op in zullen gaan. Wij willen alleen herhalen, wat wij al eerder hebben geschreven: de Neder landers in Indonesië hebben het moeilijk en zouden het moeilijk blijven hebben, ook wanneer Nederland alsnog ook de souvereiniteit over Weste lijk Nieuw Guinea aan de regering te Djakarta overdroeg. Want de din gen, waar het werkelijk om gaat, waren er niet mee opgelost. De legende beeft Je vrijwording van het land wel een achtergrond van heldenmoed en schone vastberadenheid gegeven, maar de waarheid is. dat de gunst van de wereldopinie en de geest van de na-oor!ogse tijd aan de ontvoogding meer hebben bijgedragen dan de eigen politieke rijpheid. Dit geeft een verklaring voor de strijd achteraf, die in een land als India eigenlijk geheet heeft ontbroken. Men moet de vrijheid verdienen, men krijgt ze niet cadeau. Dat Nederland deze vrijheid in de weg zou staan, is natuurlijk de grootst mogelijke dwaasheid. Voot zover het land niet vrij is, ligt de schuld bij de Indonesiërs zelf. De voortdurende anti- Nederlandse agitatie dient eigenlijk alleen maar om dit feit te camoufleren. INDONESIË is een staat in wording, ondanks het feit dat het al vele jaren souverein is. Het zoekt een vorm. staatkundig en economisch. Op beide punten zijn er grote onzekerheden. De rigoureuze centrali satie heeft al gefaald, maar van een nieuw, federaal, systeem zijn de omtrekken nog maar nauwelijks- zichtbaar. En wat de economie betreft, ook hier ontbreekt bet uitgebalanceerde systeem van rechten en verant woordelijkheden, alsook het evenwicht tussen wat de gemeenschap enerzijds en de enkeling anderzijds toekomt. In deze onzekerheid heeft het communisme geen geringe kansen. Het kan gebruik maken van een arsenaal van internationaal beproefde leuzen en methoden. Het kan pretenderen, een uitweg te bieden. Dat is een sterk punt: want wie biedt nog meer een uitweg? Soekamo is volstrekt geen overtuigde communist, maar hij bedient zich niet ongaarne van de com munisten in zijn streven naar macht en zijn afkeer van de gematigden, die een streep willen ^zetten onder de "revolutie. Nu zijn er vooraanstaande figuren genoeg, die niets van het commu nisme moeten' hebben. Hoe sterkjs hun macht? Men krijgt er geen grote andruk van als nieir ziet, hoe zij wanhopig pogen het communisme te ©verbieden. Maar achter hen staan toch-wef grote volksgroepen, die vooral op godsdienstige overwegingen bet communisme afwijzen. Vraagt men, hoe het met de Nederjanders en Nederlandse ondernemingen zal gaan, dan is dat, geloven wij, een'variant van een andere vraag: wint het communisme iet pleit? Want als de Nedeilanderg worden verdreven en hun eigendom men geconfiskeerd.' "dan is dat een zo definitieve slag tegen de demo cratie, dat men wel kan zeggen, dat het communisme over de barrière is, die het nu nog van de macht scheidt. PARUS Een. gewonde Algerijn ls maandagochtend een Parijs poli tiebureau binnengestrompeld met de mededeling dat hij ontsnapt was aan «en terechtstelling door Algerijnen. -Hij vertelde, dat hem zondag m een café gevraagd was „of hij zijn contributie ai betaald had" en toen hij vroeg wat voor contributie, werd hij opgepakt en In de kelder van het café gestopt. Na het invallen van de duisternis, was hij geboeid wegge voerd naar de „excecutieplaats". Juist toen hij met een revolver neer geschoten zou worden, wist hij zich los te maken. 2ijn tegenstander neer te slaan en zich uit de voeten te maken. 1 De politie heeft pen inval gedaan in het café en 20 mensen voor onder vraging aangehouden. BOEDAPEST. De tot levens lange gevangenisstraf veroordeelde jonge Hongaar, Htvan Szoertsie, is ter dood gebracht- Hit geschiedde nadat het hoogste gerechtshof van Boedapest het vonnis aldus wijzigde nadat zijn zaak weer in onderzoek wa« geweest, aldus het officiële Hon gaarse persbureau M.TJ. Szoertsie is een van de opstande lingen geweest, die deel hebben ge nomen aan de verdediging van de „Kilian!' kazerne tegen de Russische tanks. AMSTERDAM. In het Wilhel- minagasthuis is overleden een 78- jarige man, die onder invloed van sterke drank m de Brouwersgracht was gevallen. temps en Paris des Eêves in de scha- mozaïeken, zulke ivoren zaagt gtf nog XJlERMEDE zijt gij wel zon beetje duw worden gesteld, vele. maar be- nooit, zelfs met op de-voortreffelijk- voor de voornaamste versct^nse- neden de 25 gulder» zijn er met veel. ste tentoonstelling, len en verschijningen heen, dacht gij? Israel, een allerinnemendste Arinlll- O. neen. Niggli-Téufen heelt Meid- uitgave van de Editions Ides, Paris. Cchiiderknnst schijnt "bij de boe- conische Graphik uitgegeven, in de komt als zeldzaam actueel product ^kenmakers altijd nog geliefder bewerking van Haab (29gld50), nog het dichtst tn de buurt der nor- en winstgevender te zijn dan bijv. een werk met stoere kunst waar male portemonnaies met-z'n 25 gld. Dans- of beeldhouwkunst. Nu we Europa veel van kan leren tr,c-h win met de hoogste Dril- Mc Orlan heeft een fotohoek be zen, vermelden wij maar ineens dat dacht dat aJIe goede kwaliteiten be- Lassalgne's Pcinture Flamande (Ook vat van Van der Maken!. Nico Jes- een Skira-editie) te verwerven ts ses tn 6j 2SfSuï*., rfïfï ^5?' voor 'n slordige S3 gld 75 tnder- het heet La Glacé 4 3-race», ult- daad, het is het waard, gezien wat gave Arthaud (35 gld.):. effect, ..men men er voor krijgt Zij die het uit behoeft er geen boeiende roman de hand moeten latten omdat Bruin meer voor te leren" Van 'ntotaal het onmogelijk kan trekken, grijpen ander kaliber is France Claaslque onwillekeurig naar een „goedkoopje (Editions Ides, 27 gld. /o). DE Kunst die er altijd hel best aan toe is 2(het mootste van het mooiste, het beste van het bes te, het meest fantastische en ver der bron uan allea dat eens klas siek zal worden genoemd), die Kunst weet ook van prijzen! Wy hebben bij een rondwandeling langs de verschillende smaakvolle boeken- uitstallingen ons eerst laten leiden door de opwelling uan „hè ja, door zou Sinterklaas ons ztelsge- lukktg mee kunnen maken"! als wij iets ontdekten en pas daarna in formeerden wij (zoete volwassenen die wij zijn en die nimmer de gard verwachten) hoe diep de Sim wel in de beurs zou moeten tasten om -a--- ons gelukkig te maken. Bij het me- Misschien wel het mooiste werk, zoals Curt Schweicher s verdienste- Gedachtig aan de omgekeerde rendeel der prijzen sloegen wij let- dat wy mochten bestuderen vormde hjke Hoilandische Mafcxri (Galene spreuk dat wat men binnen op zn terlijk en figuurlijk achterovereen overgang van het culturele reis- Somogy, Paris; 10 gld 90), of Heises gemak heeft kunnen doorkijken ra melk bedragen' En steevast ver- 'boek nam het zuivere kunstwerk; Kunst des 20 Jahrhunderis (Piper- de etalage nlrite yindes^hebben klaarde de betrokken boekrerko- het was La Grèce EteraeUe (Hoegler; Verlag. Munchen; 15 gld. 80), die wij ook de I per maar hiervoor hebt u dan Bibhothèque des Arts, Paris; 43 gld. ook al een groot genot kunnen, ver- vergeleken. „Machtig deed Grun - ook iets excepticmeel-m,OQïs! Het is 20): de kleurreproducties waren zo schaffen en alleszins verantwoorde wald(Atlantis Verlag» 36 gld, 65) het waardkristal zuiver en „rem" dat eik op uitgaven zijn temidden ^n aIIerI« rtereohe^r- Omdat het het dus waard is ver- zichzelf een warm geluksgevoel op- Monografieën komen er ieder jaar fSScf fvan StSrA'dam: 25 melden wy achter iedere titel ijskoud nep. Direct sloot zich hisrby aan meer Als -n zeer bijzondere .in de J«*n wat het kost, te beginnen met het een meer nieuwsgiengheidbevredi- huidige voorraad noteerden w« An- E^hin-36 eld) edelreisboek met reproducties zó gend kunstwerk dat de volledige in- dré Maïraux* Goya. (Phaidon Press, w.g 0 buitengewoon, dat het origineel-m- houd van het wandkleed van Bayeux London, 28 gld. 50), waarin allerlei Ulr-Gertz heeitSn het Kemhranat natura u buna koud kan laten: onthult en commentarieert, nl. correlatief werk mede (voortreffe- Verlag een deel Fiastik (27 gld. ttti) - - - -- - iDhüiInn 7-.. Tlrarf dg. can Vrin W onthult w"«"—correiatiei wci& uitsutf vwi- -— - - - Persia (Thames anti Hudson, Lon- The Bayeux Tapestry (Phaidon fflt) eereprodueeerd staat. o.m. van „weggegeven dat in weerga met don; 38 gld voor minnaars van het Press; 28 gld 50): voor hen die ge- OTlZe ongeëvenaarde Rieronymus vindt, terwijl de minnaars midden-oosten, bewonderaars van schiedems-uïtdiepers zyn, een on- B0SCh. Van deze Jeroen heeft Tisné surréalisme m een staat van aeu- Omar Khéyyam en verslinders van misbaar werk, dat in de eerstkomen- hoek weten te maken en uitge- riaie verrukking worden georacm de Duizend en een Sprookjes van de de vijfentwintig jaren door geen geven te krijgen dat bijna een do; r een grote map wall ld oor,ia- geraffineerde Sheherazade (hetgeen bibliotheek ooit uitgeleend zal wor- maandsalaris vergt, want het zal 80 pié. Editions du Chette, I95T;46 gla). Grotestads-kmd betekent). den! gulden kosten wat nog niets Is bij watrra reproaucwe-techraeK wea- Voor hen die dichter bij huis blij'- Alsof het niet mogelijk ware, maar de Paul KI «-mappen waar ijskoud Övmmethet gereproduceerde in ven is er een Ponts de Paris (Dubly; de wonderuitgave van Skira bewijst 125 gulden op staat iatenjve zeg- vmynanao. (TTnesco-ult- 40 gld dat alle Seme- en andere tot het .staat Le Hatit Moyen Age (4-dc- gen. dat Paul Klee de kroon spant. Van Hendiai Magcclcn^esctguK het stadsbeeld van Parus behorende 11-de eeuw) op een nog hoger peil. Want zelfs voor PlcaMo-uitgaven gave 60 gld 75) Kunnen wij alleen bruggen lyrisch behandelt roals al- maar u moet 85 gld. 50 neertellen vraagt men niet meer dan 54_gld. maa^jertnchten.^lj^de leen Fransen het kunnen om Van dergelijke werken zijn er, hüis --- - - zonder dat Le Grand Bal du Prin- halen zulke miniaturen, zulke and Hudson. London) S». S.VÖSS Thïtnra P=!»^r dieper en ver; en 30 techniek zo ver gekomen dat de re producties mooier dieper en ver- geestelijkter zijn dan de originelen? (Advertentie t.M J cn urmtcruoeteTt een jaar- hjkse kwelling! Jeuk en I pijn verdwijnen snel mee f "geen goud zoogoed" J OOR ons is de televisie voorals- I nog geen gevaarlijke concurrent Dit heeft René Sleeswijk, directeur vac» de Nederlandse Revue, in een persconferentie verklaard. Toch zal de heer Sleesw^k beslist géén toe stemming geven om de Snïp- en Snap-revue voor de televisie te brengen Zélfs de laatste voor- stening op 39 3prïl 1958 niet. ,AIS fk dat' zou doen, zou ik de markt voor mijzelf verknoeien," aldus Nederlands re vue-koning. DE Nederlandse Radio U.nie heeft Willem van Otterloo, dirigent van het Residentie-Orkest, en Al- bert Wolff, muziekdirecteur van. de Opéra Cotmque te Parijs, uitgeno digd om als docenten op te treden tijdens de dirigenten-cursus 1958, die gehouden zal worden van ,16 juni to: en. met 18 juli. tj 7, JV/J ET eert - extra-kopje kofjie en 1 -» een feestelijk- gebakje hebben de leden van het Metropole Orkest gisteren in de studio de twaalfde verjaardag van hun vermaarde en semble gevierd. Voor de uitzending was er een speciale aankondiging van de omroeper, maar daarmee was het dan weer gebeurd. Want het grote feest voor Dolf van der Lin den en z-'n (zeer) trouwe musici komt pas xn mei' twaalf-en-n-half jaar. Nu toch alvast 'n hartelijke felicitatie. De Nederlandse radio mag trots rijn op dit orkestdat tot ver over onze grenzen 'n uitnemen de naam heeft OP Sinterklaasavond verzorgt de KRO-televisie een cabaretpro gramma, waarvoor Annie "M. G. Schmidt, Jan Blaaser en Jelle de Vries by dragen leverden Medewer kers zijn o.a„ Hetty Blik, Mimi (Advertentie l M.) en aldoor wakker "AKKERTJES" Setpen direct Fiolet, Ramses Shaffy en René van Vooren BIJZONDER aardig was gister avond het interview dat Jan Willem Hofstra in z'n rubriek „Open Doekjes" had met Elly Ruimschotel en Piet Kamerman, toneelspelende echtelieden die twee jaar geleden naar Canada zijn geëmigreerd. Dat ze daar ook voor de televisie hebben gewerkt, viel uit hun optreden in de Bussumse studio duidelijk te consta teren. Vooral Kamerman speelde typisch „op de camera's". Daarom juist vond ik het jammer, dat ze m plaats van een scènetje uit een En gels tv-spel zoals ze zelf hadden voorgesteld te spelen, een (wel aardig) liedje zongen. In de eenakter ,J)e verzameling", niet zo heel sterke bewerking van 'n kort verhaal van Stefan Zweig, speelde Ko Amoldt 'n voortreffelijke hoofdrol. Aan hem was het te dan ken, dat iets van het jnenselijk-ont- roerende, dat de inhoud van het stukje kenmerkte, op de kijkers werd overgedragenHet spetm van de anderen, onder wie toch gerenom meerde krachten als Mimi Boesnach en Johan Schmitz, miste de over tuigingskracht. Minder gelukkig vond tk de filminlassen, die regisseur Wim Bary blijkbaar onmisbaar had ge acht Het deed 'n beetje vreemd aan duidelijk Amsterdamse straat beelden en 'n duidelijk Amsterdams restaurant plotseling naar Hannover, waar het verhaal speelde, overge plaatst te zien. fn het algemeen re ken ik filminlassen tot de kinder ziekten van het tv-drama. Meestal zijn ze niet essentieel, dienen als franje die rustig weggelaten zou kunnen worden. ESN betrekkelijk weinig uitge voerd. niettemin heel belangrijk werk van Claude Debussy, kunt u vanavond via Hilversum I beluis teren. ,jLe martyre de St. Sébas- tieiï". een mysterie in vyf bedrij ven op tekst van Gabnele d'Annun- zio, wordt onder leiding van Albert Wolff uitgevoerd door het Groot Omroepkoor, het Omroeporkest, de sopraan Corry Bijster. de sopraan Elly Ameling, de alten Catherine Hessels en Wilhelmina MattLès en de declamator Raymond Geróme. De proloog en de gesproken tek sten worden gezegd door Walter Kous. Vele jaren heeft Debussy ge werkt aan aeze muziek-dramatisohe compositie, die hij in 1911 voltooi de. <8.50-10.10 uur). FARSUND De Nederlandse kustvaarder „ïduna" (525 ton) heeft maandagmiddag tegen half zes mo torstoring gekregen, en drijft thans by kalme zee en gematigde wind in de richting van de vuurtoren bij Farsund. zuidelijk Noorwegen Het schip heeft een lading cokes van 506 ton aan boord, en was onderweg naar Drammen, bij Oslo De bemanning van acht koppen heeft besloten aan boord te blyven tot een op het sos uitgevaren ber- gmgsvaartuig de „Iduna" heeft be reikt. Er ïs op het ogenblik geen gevaar voor schip of opvarenden. - Israëlisch fabrikaat - voor Luchtmacht DEN HAAG De Koninklijke Luchtmacht zal binnenkort beschik ken over een nieuw wapen: deUZL een pistool-mitrailleur van Israëlisch fabrikaat. De HZÏ zal bet Ameri kaanse geweer, de "P-Fourteen, ver vangen, dat nu verouderd is. De UZI is klem van formaat; de lengte is slechts 8S centimeter. De schootsafstand bedraagt tweehon derd metar. Naar wordt verwacht, zal de vervanging, eind 1958 haar beslag hebben gekregen. FR ISO EWDT heeft een wonder baarlijk boek by'elkaar gere gisseerd, dat zojuist is verschenen. Het heet „Weet je nog wel,.." en het waart, op zoek naar „pluche en plezier" in een fleurig kleed van Wim Bijmoer rond door het Neder land, zoals het de eerste negen en twintig jaar van deze eeuw gezapig- lijk zichzelf was. De persoonlijke herinneringen, die velen uwer aan die verleden tijd bewaren, worden opgefrist door twintig auteurs, die Endt bijstonden in zyn streven de sfeer-van-toen te laten herleven, zonder compleet te willen zijn, want zo zegt hij „compleet is vaak ook saai en dat wilden we in geen geval." Nu, saai is het allerminst getoor- den! Touchante stukken als dat van Frangois Pnuiaels over zijn vader Désiré en van Willem Royaards over de laatste uren van Herman Hey er- mans, vindt men naast amusante anekdotische herinneringen, die Alex de Haas ophaalt aan de drie PscharFsW. van Veenendaal aar het vliegen in de eerste tijd, KaUn aan Bouwmeester en Kokadorus, Geudeker aan ryn klassiek getöor- den journalistieke stunt rond tie zaak dessen Nieutakerh en L. A. Pam aan de brand uan het Paleis voor Volksvlijt, die „Het Volk", on danks zijn ijverige bemoeiingen misteomdat, de dienstdoende redac teur nu etndelü'fc eens Op tyd toiïde sluiten i Het beeld dat deze en andere ar- 'tikelen reeds van het verleden we ten te geven tcordt gecomp!eteerc? door 12 pagina's met de meest ver rukkelijke foto's die Endt in allerlei oude archieven bijelkaar zocht. Het |is een prentenboek om uren in te i kijken.' In het Artis van toen, zie je de juffers met sZeepjurfcen "en de mannen met kneuels statig .rond- schrijden. Op de 55 acteurs ver- eeuioigingende jubileumfoto van de Koninklijke Vereniging het Neder- lands Toneel hurkt Rika Hopper euen gunstig als beuallig gezeten' aan de knie van Louis Bouwmees ter. In de eerste wereldoorlog siacn bleke, hongerige mensen dramatisch in een bedompt lokaal, waar in be slaggenomen brood utt de ztuarte handel openbaar wordt verkocht, De pikante kiekjes die in 1921 het bad- nummer van ,Jlet Leven" sierden zijn om te schateren, evenals de be wogen moment opnamen uit de Ne derlandse speelfilm, die Binger in Haarlem aan de lopende band ver vaardigde. Maia Hart kijk. u op des tijds fatale wijze aan. Hans Boek man, toen nog scheidsrechter, stoat in 1925 als een jonge god in het veld, waar h$ de wedstrijd Neder land België gefloten heeft. Ko Ar- noldi zit, door opruiende pamflet ten omringd welgemoed achter de groene tafel in ,De Zon", waar de leiding van de toneelspelersstaking kwartier hield en de stakers Van Kerckhaven, mevrouw Mann Bouw meester, Vigeveno, Jules Brengers en ueïe anderen drommen op straat relzuchtig «amen, om Eduard Ver- kade, die niet mee deed, een pak slaag te geven.. Behalve dl die kostelijke fato's, bevat het boek nog meer illustratief materiaal. Teksten uan populaire liedjes. Reproducties van politieke prenten. Een bloemlezing uit antieke advertenties. fProeue: „Von Hinden burg, een veldheer met talent, raakt als Gedézalf, alom bekend.'") Endt maakte een los bijgevoegde, dubbele pagma uan het Algemeen Handels blad, gedateerd woensdag 27 februa ri 1907, waarin onder meer de repor tage voorkomt die Pisuisse, toen nog journalist, schreef over de^ramp uan de Harwichboot Berlijn. De grootste vondst van het boek is de grammo foonplaat, die er achter in zit. Wim Kan. praat, onder het motto „mij tuillen tx het verleden-, ook nog even laten hóren," een aantal zeldzame opnamen aan elkaar uan merendeels legendarisch getuorden figuren. U hoort Kokadorus op het Amstel- veld een partemonnaie verkopen De schorre stem van Buziau doet de zaal schateren. Mevrouw de Boer uan Rijk zegt een beroemde claus uit „Op oop van zegen" Eduard Jacobs hoont een kwaadaardig lied je, Louis Dauids zingt „By de sol daten" en „Weet je nog,toe!, oud je", waaraan het boek zyn titel dankt. Pisuisse galmt, erg ver weg, de pathetiek van Dirk Witte die eéns de mensen greep en Speenhoff be wijst, met een Led ouer de hei. dat hy de modernsteis van allemaal, nog-helemaal, raak vpn„ het eerste totfhet laatste woord. - Een heerlijk boek. Ik geef hel tuyn moeder voor Sinterklaas, maar u moet het haar niet vertellen, an ders is de verrassing er af. KRONKEL Advertentie LM •II apotfi«k«r drogist LADYGOLD is een nieuw, stimulerend middel op wgnbasis, speciaal voor de vrouw. Voor élke vrouw die futloos en neerslachtig is, nergens zin in heeft en er moe en flets uitziet... Die vervelende stemmingen, die ellendige moe heid - óók in de „nare dagen" - behoren tot het verleden. LADYGOLD geeft innerlijke kracht van binnen uit en verhoogd Uw vitaliteit en zelfvertrouwen. „Qrink elke dag Lady gold en overwin-Uw moeilijkheden - J IbnCMttRZORRAmOfc BUURf?HlJHEtf-TV0OR J BtPilDDÈLD On HET KAMP OPmjn LAUD OPTEZtTTtn tKBÊnnhRc hoRfon niETÓERnMI&ilS. iKDtMKDATD MEnWELZULT niSbCHitrusHET mtTZOERO. Dt KRlbTALLtn BOL ZtCiT.DAT £R Efcfl 00. GELUK BtJMtTZWtn, GEBEUR? STAD, HAAR ttlJKAfi ZOTCRuGZfjn UKi/nr VIEL HIER WACnrtri. inno&Even «aar DÊ RIVIER WlLTÜZEG&tn PATÓPROETJE VERPRO rWEri 1S? WAAB-- 2E&STXR WAAR ZEGS ANDEHAN 48 3167. Sedert het avontuur met de.Havik" in de Middellandse Zee ia er alweer een half jaar ver streken* De heer Sandemen, die zijn kantoren in Boëton heeft,' is vaak tot 'i avonds laat nog aan het werk. Op een avond in maart vervoegt zich een aeeman aan zijn bureau, die vraagt of hij de heer Sandeman kan spreken. Hij geeft zijn kaar tje af en een meisje brengt dit binnen. „Ik heb nou geen tijd," zegt Sand -man, die bezig is brie ven te dicteren, „vraag hem, of hij morgen terug komt.„Het was heel dringend, mr. Sande man," zegt het meisje. „Dat kan me niet sche len," snauwt Sandeman; „hoe heet die vent?....*' Hij kijkt op het kaartje en verbleekt dan van schrik. „Dat.dat is toch onmogelijk!" mom pelt „hij een paar maal, „dat kón toch niet...." Dan'springt hij overeind en loopt naar de deur. Zijn secretaresse begrijpt er helemaal niets van. leert haar kennen. Hij strooit royaal met geld en zij denkt dat hy pre cies de man is naar wie ze heeft ge zocht. Daarbij nog leuk om te zien, dus zé heeft geluk. Omgekeerd komt hu tot de ontdekking dat ze voor al les te vinden is als het maar wat op levert en. zo onderzoeken zc elkaar» niet al te nobel brein en vinden veel gemeenschappelijks. Dan doet nu zijn voorstel." „Hij moet er wel een aardig som metje bij beloofd hebben z® Quentin. den Cynthia en Trudie het hele ra- "H.et "!lc° JPjj,"STbSS haal verteld Je kunt beorutien hoe óen in aanmerking genomen, iy Ik geloof, meneer Vulhamy," zei ze zich voelde toen alles bedorven ^atwel waarf^u^^-V Quentin zacht en vriendelijk, „dat bleek te zijn." het is haar voldoende era ze stemt we meer opschieten als u ons iets „Je kan ook begrijpen hoe Guy De dag komt, alles verloopt wilt vertellen over de relatie tussen Vulhamy rich voelde." ze, Cynthia. u en uw nee!. Als u op goede voet „Hij moet razend geweest zijn na Pakken gehad. Vulhamyja met hem stond, u het begrijpelijk alle moeite die hij had genomen Ik z'3a Ia.nS van .tevore1- n?'IK- dat u onze theorie moeilijk kunt aan- denk dat zijn humeur haar eerder netie ligt vaarden. Maar als hu iets tegen u kortaf maakte dan de vergissing die tot kaI?. hl' tet m0. krii- heeft, zou dat toch wel veel ophel- ze had begaan" doen. Hij ziet het meisje en ze kru de£eiU" Hugh knikte. „Dat was misschien «en dc grootste Vulhamy kreunde Hy bleef een wei het begin van de ruzie tussen Quentin knikte toestemmend. ,Ac poosje zwijgend zitten, toen stond hij hen." coord tot zover. Maar we ziffj nog °P-_ „Welke ruzie?" vroeg QUentin. lang niet aan een moord toe. „Dit gesprek is ver genoeg gegaan, „Nou. hij heeft haar niet vermoord „O nee? Ook niet als je nagaat waï z,ei «'J. ..veel te ver. Ik zie met in uit dankbaarheid." we van die twee weten? Stel voor, dat ik het recht heb met u over mijn „O, ik snap het. Nee, maar hij zal dat Vulliamy weigert te betalen- neef te praten als deze theorie van u haar toch ook niet vermoord hebben wat hij vast gedaan heeft de achtergrond is. Lieve hemel me- alleen omdat ze die vergissing had Fairlie neemt dat natuurlijk meu neer Latimer, verwacht u dat ik met gemaakt." is even keihard als hij, misschien nar- u ga samenwerken om de zoon van „Dat weet ik nog niet zo zeker. Ef der dan hij hoe" vermoed. Ze wora; mijn broer op te la.en hangen. Zou moet toch een-heel beroerde situatie op haar beurt'des duivels. Hij z P u dat doen in mijn plaats. U had niet ontstaan zijn. Ik fantaseer natuurlijk dat ze naar de hel kan lopc— moeten komen u had mu met m maarzü weet, dat er geld bö Vulhamy ro'n situatie mogen brengen„Ga door," zei Quentin, „dat heb je en ze ia van plan eruit te halen «ai „Wij moeten aan onze vader den- tot nu toe niet gek gedaan." ze kan. Ze gaat hem dreigen ken zei Quentin Ik begrijp uw ge- „Goed. Als we hit motief willen staat er wel niet mooi voor om voelens, meneer Vulliamy, maar pro- vinden, moeten we nagaan hoe het dreigen, maar niettemin... Hd Jrt u 'ï-T te begrijpen Mijn tussen hen is geweest. Van het be- sluit dit ze zijn veiligheid-to M vader heeft alles verloren waar hg gul af aan dus. Mijn overtuiging ia, weg ataat en dat hij vair haar af mom hcch"\ zll" !even was dat Guy Vulliamy zijn oom wou zien te komen. Is dat niet redelP' 'Tn e,?. het. ls Vnvoudls i-ninarau en hij bedacht die trein- „Ze hoeven niet speciaal om «ra nt 'ILde gcvan' ,hls!or!?- Maar 0Tn het u« te voeren ruzie te hebben gehad." zei Cynttua i vacht bij wacht om ver- had hij een twpaaïd type vrouw no- Ze kan wel verliefd op hemJ. d2ideS,t ifi wo;den .V°°i uen«mvdlg' Hl1 zal we! e™ heb- wirden zijn en als hij hun «'f» niet gepleegd heeft. En ben voor dat speciale aoort. Ze moest zuiver zakelijk bescholiwde, werd MJ Sn ?lndsn- aor,i' uhertijk respectabel zijn en er goed allemaal nog veel naarder Bedtei hl) zonder enige twijfel veroordeeld, uitzien, maar innerlijk niet scrupu- gingen en ruzies ware» nog wel1 o? den angen TV Ieus en hei>horig Van aard zijn. te vangen, maar als hl) meens met ra Godsnaam geen onschul- keek hier dus naar uit... Vergeet een heftig verliefde vrouw TTYuilIamy' a ee,n niet, dat hij maanden en zelfs jaren wijl hij haar liever nooit meJ^J£n0D \vonrri!?P verant" Fpct het plan rondgelopen .kan heb- zien kan hij haar uit pure wanh Vulliamv Hammt. n n ieder gev^ outrnoet hij op vermoord hebben. v„ gugtu aorhonfri r» ïiSSw? %er> v 2eSeven moment deze Helen „Het ia oók mogelijk, Z« Ga alstublieft weg. zei Fairlie, We weten niet onder welke „dat hij van het begin af san omstandigheden, maar hij kan best plan is geweest haar te aoo«i aiA. Misv.jia «art haar diensten naa *7, voorhoofd hij. „gaat u weg ik moet denken." HOOFDSTUK 17 l?nSe- knappe man in dé win- gebruik van haar diensten nuur usi uk 17 zijn geweest." maakt om er zeker var. te WT „Zo moet het gegaan zijn. Geen „De" beschrijving klopt aardig," zet -wonder dal Helen Fairlie kortaf te- Cynthia. gen de klanten was die week." Hugh „Juist. H« neemt haar mee uit. móörïfgêkometi -zijn en Quentin waren weer thule en had- gaat autotochtjes met haar maken en mond open had gedaan. maakt om er zener nnI-es samenzwering niet uit a°u A J „iet komen. Hij zou; er jgar mooi afgekomen -zijn aH IL -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1