EISENHOWER'S ZIEKTE OVER LINTJES OORDEND OERAS Tweede Kamer dringt aan op voorziening voor weduwen-wezen PHILIPS Osmia- de-Luxe Sints keuze uil 'n gouden overvloed Gezichtspunt AAaMHflftSriMMi Gaillard vraagt vertrouwen SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN' -rnvr" I *"rAAEt- AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door Andrew Garve 2 Donderdag 28 november 1957 U is Eisenhower weer ziek; en dai op een ogenblik, dat de fVL Verenigde Staten en trouwens heel de vrije wereld een gezonde Jk^f Eisenhower zo dringend nodig hebben. De medici zeggen (natuur* lijk) ook ditmaal, dat het helemaal niet zo erg is. Het is maar, zoals men het neemt. Het zal wel waar zijn, dat geen levensgevaar dreigt en het zal wel waar zijn, dat de president de volle beschikking heeüt over zijn verstandelijke vermogens; maar aan de aard van de ziekte als een kleine attaque verandert dat niets. Toegegeven wordt, dat Eisenhower in zijn spraak is -belemmerd. Is bij hem bet verband tussen geest eu lichaam zo gering,, dat (zoals wordt beweerd) geen vrees behoeft te bestaan voor vermindering van zijn oordeelskracht? Het is een vrij droevige en ontmoedigende zaak. Uiteraard is bet on- billijk cn zelfs onbehoorlijk om iemand kwalijk te nemen dat hij ziek is. Er zuilen dan ook maar weinigen ziin. die niet meeleven met de Ameri kaanse president cn hem geen spoedige beterschap toeweni-cn. Doch deze benadering in de menselijke sfeer kan de kritische geluiden niel doen verstommen, Eisenhower is niet plotseling ziek geworden, hij was al een man op halve kracht tijdens de Mrkiezingscampagne vorig jaar. en hij heeft gedurende geruime tijd elk grote inspanning zorgvuldig vermeden. Een president van de V.S. kan geen halve man ziin. Hij bad zich niet moeten laten kandidaat stellen, en het *olK had hem niet moeten kiezen. De attaque i* gekoute», nadat Eisenhower zich met schrik het falen van zijn adviseurs was bewm-t geworden en de leiding der dingen weer zelf in handen had genomen. Ër moet wel een zeker verband bestaan tussen de toeneming van zijn werkzaamheden en ziin huidige ziekte. En ook wanneer, wat ieder hoopt, hij deze instorting snel te boven komt. blijft toch het trieste vooruitzicht, dat in een periode vol gebaar de leiding van de machtigste vrije natie ter wereld berust in handen van een man, die lichamelijk (en daarmee feitelijk ook geestelijk) niet is opgewassen tegen de vermoeienissen en >panningen. die nu eenmaal het deel zijn van staatslieden in sleutelposities* Er drukt zoveel op Eisenhower; en hij kar» zo weinig dragen! ER kan geen sprake meer van zijn, dat Eisenhower naar Parijs gaat. En het wan, gezien de Brits-Fran«e verkoeling, welke in de bespre king tussen Gaillard en Macmillan eer een bevestiging dan een einde heeft gevonden, nu tuist zo dringend nodig gewecet. dat Eisenhower wél kwam. Er wordt nog overleg gepleegd over het karakter, dat nu aan de conferentie zal worden gegeven; maar het staat wel vast, dat er niet die opwekkende en bemoedigende kracht van zal uitgaan die het Westen zozeer behoeft. Er doen ook al geruchten de ronde over een mogelijk uitstel. In afwachting van Eisenhower's herstel? Laat men op passen! Eisenhower zal wel opknappen, maar het is zeer de vraag of hij zich nog ooit weer zn intensief met de zaken kan bemoeien als de laatste maand. En de wereld gaat haar gang. De heer Nixon is al op het Witte Huïs geweest. Maar het is geen ge woonte in de V.S. dat een vice-prpsident een gedeelte van de arbeid van de president overneemt. De staatsregeling voorziet daarin niet. en het hele systeem zou er trouwen® door in de war kunnen raken. Er komt bij. dat de natie vermoedelijk niet bijzonder op Nixon is gesteld, ook al heeft deze de laatste tijd blijk gegeven van duidelijke geestelijke groei. Men heeft vorige herf«t in een stemming van alarm ais gevolg van de gebeurtenissen in Europa en het midden-Oosten Eisenhower gekozen, omdat hij zo'n betrouw bare man was en 20 erg vooï de vrede; maar Nixon heeft men er slechts bijgenomen, omdat het nu eenmaal onmogelijk was, zich aan deze koppel verkoop te onttrekken. De verkeerde keuze vorig jaar wreekt zich nu. Degene, die fatalistisch vil doen, kan zeggen, dat Amerika de president beeft, die het verdient, zoais trouwens het hele Westen de leiders heeft, die het toekomt. De waar heid in zulke uitspraken is natuurlijk maar betrekkelijk. Vooral demo cratische landen kunnen ondanks matige bestuurders aan geestkracht •winnen, naarmate de omstandigheden moeilijker worden. Wij willen niet wanhopen aan de mogelijkheid van betere samenwerking en grotere vast beradenheid. Maar Eisenhower zal waarschijnlijk hieraan niet veel meer kunnen bijdragen dan zijn goede wil, HET Tweede Kamerlid, de heer Scheps, beeft met zijn kritiek op de zo nauwgezette handhaving van bet standsverschil bij de toeken ning van onderscheidingen een ..tere" zaak aangeroerd. Wij weten niet of bet kabinet zich wel eens ..zeer nauwgezet op dit punt heeft beraden,.maar het zou kunnen zijn dat het dit tot dusver beeft nagelaten. Het liep altijd wel met de lintjes, en er zijn tenslotte belangrijker dingen. Minister Drees heeft^nu gezegd, dat de zaakjnogai moeilijk is, en dat er in elk geval wel enige rekening moet'worden gebonden met het verschil in verantwoordelijkheid. Al te diep is hij er echter niet op ingegaan, en met goede reden. Een tornen aan het systeem, volgens hetwelk onderschei- dingen worden verleend, zou kunnen neerkomen op bet doorkruisen >an een in de loop van lange jaren zorgvuldig opgebouwd stuk routine. Deze routine berust op zeer verouderde beoordelïngsnorraen; maar deze zijn zo vastgegroeid en vastgeroest, dat vooral in ambtelijke en bestuurlijke kringen de grootste schrik en verontwaardiging zouden ontstaan, wanneer ze veranderden, om maar te zwijgen van de verwarring. Een keo«chetsing van de huidige toestand luidt: te veel lintjes, te veel rangorde in de lintjes, en te veel verdienstelijke mensen, die nooit een lintje krijgen. Ons lijkt het hele geval meer onschadelijk dan verheffend. NSie er zich mee bemoeit, steekt in elk p'val zijn hand in een weRpenne*t. IA finer ten ttr I M 1 Sinterklaas heeft fn de sta pels nieuw verschenen boeken ook en two ral gesnuffeld bij wat schrijverstekenaars en uitge vers voor de jeugd hebben bestemd. Het is enorrn wat er elk jaar 20 tegen december aa-i nieuws in de boekwinkels ligt te pralen. Zoveel, dat de Suit het niet kan laten poede verstaanders op het hart tc binden.' „Van alle vreemde eigenschappen is de bevlieging om aJtyd nieuwe boe ken te willen lezen een van de vreemdste". En nu dan de toontafels langs. Eerst een keus voor de boekenvrien den van dne tot vier turven hoog. Twee boeken vuoi kmuei en an 6-12 jaar, waarvan wu niet bijzonder veel genoégen hebben kenms ge nomen en die zich met kop eu schouder verheffen boven veel maakwerk, zijn „Tietje Mier ea *Ün vriendjes" en „Het wereldje van pietje Mier" geschreven door Annet Van Battum. alleraardigst geïllu streerd door Belleke Dolhain en voortreffelijk uitgegeven door Meu- lenhoff in Amsterdam, (Elk deel r 2,90», Voor dezelfde leeftijdsgroep ia er nog meer goed nieuws: Er is over Kleine Sjsng een nieuw boek vet- schenen (Bij Leopold Den Haag Prijs 3-9ök De schrijfster en illus tratrice Eleanor Frances Lattimore heeft voor een vervolg gezorgd, tiet heet „Kleine Sjang en de konijntjes". Ze doet er kinderen en Ouders een groot plezier mee. De Nederlandse vertaling is van Clara Asscher- Pinkhof. Dezelfde uitgever h->eft ook ge zorgd voor een nieuwe navertetlmp voor de jeugd door Ench Kastoor Hij heeft deze keer_ leven en dadon van'de roemrijke ridder ..Don Qui- chotte" onder handen genomen er/ de Nederlander Ben van Eysselsteyn heeft de vertelling een plezierige vertaling gegeven De tekeningen en prachtige gekleurde platen vormen niet de geringste attractie van dit boek (ƒ4.90). De Gouden Boekjes, uitgaven var De Bezige Bij, Amsterdam, hebber, zich' m de loop der jaren een eiger plaats veioverd; zowel om de m houd als het uiterlijk, om de teks* als om de meer dan voortreffelijk illustraties. Per deel kosten ze 1.6» Er zijn nu vier nieuwe delen ver krijgbaar en dit zijn „Poessle. geen vogel, geen via", „Dunkte", „De hon. denmatroos" en „Mannetje Nies" De Nederlandse bewerkingen zijn van Han G. Hoekstra en Annie M. G Schmidt. Annie Schmlc*' is verder presen' met een nieuw versjes boek .De graaf vac Weet-ik-veel" met teke ningen va» Wim Bijmoer, Uitgave De Arbeiderspers, prijs ƒ3.50. Naasi juweeltjes van kinderversje» treffen we naar onze smaak teveel andere hierin aan. die zij heeft ge- je» heen. een knipoogje naar de a!s voorleesboek, verdient ook „Wat groten. Een zekere tweeslachtigheid Hanneke beleefde" de aandacht van is hiervan het onvermijdelijke ge- cadeau-zoekers Annie Surink-Groen volg. schreef het, Van Goor, Den Haag Mies Boubuys is er .met twee gaf het uit, met vriendelijke kabou- boeken. uitgegeven door „Holland" ter-tekeningetjes van Guust Hens in Amsterdam. Het eerste ,.De 12 (Prijs 3.50). mannetjes" geeft bijzonder aardige Met welgevallen heeft Sinterklaas versjes over de twaalf maanden van het oog Saton gaan over de dm het jaar (ƒ3,50), Het tweede „Stippe boekjes over „De kinderen uit steppe" Cf3.90) is vol met verhalen Bolderburen": ,,Wy uit—", „Meer en versjes, die allemaal bet Sinter- overen „Voor het laatst Bol- klaasfeest omspelen. Het is ver- derburen", door Astrid Lindgren öienstekjk, dat er juist in deze tijd aantrekkelijk geïllustreerd door Han ro'n bock verschijnt, maar jammer. Wikland, uit het Zweeds vertaald dat veel van de inhoud ervan te en uitgegeven door Van der Peet duidelijk de sporen van gelegen- m Amsterdam. (Elk deel kost heidswerk draagt. ƒ3,50). Het zijn vertellingen ovei Natuurlijk - en gelukkig - ls de alledaagse maar ook-io-bejans- er ook dit keer weer een „Jip ea rijke belevenissen van een klem Jan-ne-ke" door Annie Schmidt meisje- In het bijzonder meisje, tPrijs 3.50. Uitgave De Arbeiders- fan zon jaar of negen zullen ei pers). De titel is ..Een «oen-tje van van gemeten, Jip en jan-ne-ke". Een tweede druk In gezinnen die gezegend zyn me. is het. kinderen met gevoel voor grillig humoristische verhalen zou Sinter- Wie meer titels wit v.n boekjes, k[aas „stcj Je voor", door die kinaeren. dre net kunnen lezen, jj?n. Andreus door de schoorsteen leif Slijdt-ti. Het is een bundel met ri- gekke verhalen, smakelijk uitge- op „Snel-voet reist naar de ma&n' en „Snel-voet en de ver-dwe-nen ko-nings-kroon", ka-bou-ter-ver-ha- geven door Holland, Arasterdam. (Prijs 3.50). Van het boek ,j)e Regenboog- len door Anny Smits-Nhbof. Uit- wajj |i( gaye^ „Kollana Amsterdam. Prijs j^eren" dat Piet" Worm" ïn sa- 1,50. C. Wilkeshuls vervolgt zijn ver tellingen over Oliebolle, met een nieuw deel „Oliebolle naar de Illustratie uit ,J»JetJc Mier en *Un vriendjes". ..zojuist verschenen" kunnen we menwerking met Josephine Baker heeft gemaakt, hebt u misschien al met laten toch ook nog even een gehoord. Het is een kostelijk pren- wyzende vinger uit te steken naar ieboek geworden, een ideaal voor- de „Saskia en Jeroen -boeken door Noordpool". De clown maakt ook iees- en kijkboek. Uitgave Mulder, Jaap ter Haar, uitgave Van Holke- nu weer de vreemdste avonturen Amsterdam. (Prijs 3.95). ma en Warendorf iji Amsterdam, mee. (Prijs 2.95). Voor jongens en meisjes van 810 jaar. Voor jonge kinderen, van fl jaar af, kwam bij uitgeverij van Goor, Den Haag uit ..Balkle en meneer Bolleboos" door Piet van den Brink. (Prijs f 1.Een niet al te dik boek, dat ze zelf kunnen lezen- Als boek om zélf te lezen, zowel NA Acvt. V t 1, (Pr«s per deel 2,75). Sedert de AAST deze boeken, die alle- laatste aanvulling ervan, in uit na- maal vallen onder het hoofd jaar, zijn er nu negen delen. Het zijn boeken die bij oud én by jong erkenning hebben gevonden. En dat kan lang met van alle door volwassenen als „goede kinderlec tuur" bestempelde kinderboeken ge zegd worden. limmcr, dat y/e de kleuren tdet kun nen laten zl-n, maar dit is een Illustra tie uit „Poessle, geen vogel, geen vis" een Gouden Boekje over een poesje dat, steeds maar weer een ander dier wilde zijn. 1E hele dag was ik, in de teietn- t-/ siestudio, oopflctuipe geweest wan het zenuwslopende gezwoeg d«t een troep technici, regisseurs, acteurs pn b ijv er sc. h ij nse eu moeten opbren gen om een cabaretje van een half uur zo lang te repeteren, dat het uloj verloopt. Moe van het zien werken, klom ik. tegen zessen in de trein naar Amsterdam. Tegenover me zat een jonge vrouw, met een dochtertje van een jaar of zesHet fcind feeefe roet naar buiten en zei na een poosje: „Zeg mam f/fa schat?" „Die televisie, hê. Ze wierp nog een blik uit het raam. Toen vervolgde ze: „Weet je voor wte het toei fijn is?" „Wat?" „Dat televisie er is „O." „Voor de uogeïtjes is hef fijn", zei het kind. „Waarom?" Met een uriendelyke glimlach sprak ze: „Nou, die riffen altijd 20 gezellig met mekaar op dtc antennes KRONKEL 1 Advert entte 1 M 1 lichtgewicht snetdrijher Een verrassend geschenk voor iedere vrouw GcpUcmwck 14 krt goudaa pen ave» extra duummc Gmi-mcLam penpunt. Valig comptasor-vuIsysKem. Verba voorkomende valigbeidsdip Gedistingeerde kleuren: Russna green en g! amend zwart. f 53.23 f42.23 - f52.25 (Osmta ïtandaanJ-wne rznaf f 17 90) Advertentie l.M 25 jaar sthnfttlijkt gdronttt rrgtn tan it penpunt <Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Verscheidene le den van de Tweede Kamer hebben gisteren, tydena de behandeling van de begroting van Sociale Zaken, de hoop uitgesproken, dat de plannen v< or een Weduwen- en Wezenwet spoedig worden ingediend. De socialist Van Lier wenst het wetsontwerp in bet lopende zittings jaar ingediend te zien, de CH-afge- vaardigde Kikkert bleek van me ning, dat de Weduwen- en Wezen wet voorrang verdient boven de Al gemene Kinder bijslagwet, waar voor de plannen reeds zijn inge diend. Ook de KVP-er Zwan- nikken misprees I het in de be- i windsman. dat de Weduwen- en We- j zenwet er nog niet is. Overigens TWEEDE KAMER toonde bij zich ingenomen met de Algemene Kinderbijslagwet, over de opzet waarvan de PvdA en de CHU enig voorbehoud bleken te hebben. De KVP-er Zwannikken hield ten slotte nog een pleidooi voor de particuliere beroepskeuzebureaux, waarin hij een motie aankondigde, als minister Suurhoff niet zou be- i sluiten tot gelijke subsidiering van 1 openbare- en particuliere beroeps- keuzebureaux. De huidige subsidie van 3 gulden per geval noemde hy verbijsterend Zonder de particuliere bureaus af te wijzen, zei de rk-socia- list Van Lier met in te kunnen zien, waarom de wereldbeschouwelijke aspecten van de beroepskeuze niet zich zouden laten inpassen in een algemene organisatie Overigens achtte ook hij het wenselijk, dat de minister de subsidiëring in het ko- mende jaar een wettelijke basia zou 1 verschaffen. Vervolg van patf. I De (socialistische) minister voor Atgerië, Lacoste, verklaarde in het debat dat het „niet langer mogelyk is te ontkennen, dat de Algerijnse bevolking meer op onze hand is ge komen," waaraan hij toevoegde: „Het is volkomen zeker, dat Frankrijk de strijd in Algene zal -winnen, wan neer het zijn actie op elk gebied voortzet." Hij deelde mee, dat het aantal Algerynse kinderen op de scholen sinds vorig jaar is verdub beld en dat groepen rebellen zich aan de Franse kant hebben ge schaard. Gaillard zal vrijdag antwoorden op het bemiddelingsaanbod van Marok ko en Tunesie. De Franse minister van Voorlich- ng. Cisparede, heeft gezegd, dat da verklaring niet zal neerkomen op een verwerping van het aanbod zon der meer maar volgens, Paparede Is er geen sprake vdn aanvaarding van goede diensten voor,, een poli tieke regeling. In New York verklaarde minister Ptneau in de Politieke Commiise van de VN, dat Frankrijk nog steed* bereid is over een wapenstilstand onderhandelingen te voeren met hen, die de wapens tegen Frankrijk heb ben opgenomen, maar dat aan deze besprekingen geen politieke voor waarden verbonden mogen worden. Frankrijk 15 ook met bereid uitslui tend met het Algerynse bevrijdings front te onderhandelen. De Franje minister verklaarde, dat de Algerijnse verzetsstrijders in drie jaar 8.429 burgers hebben ge dood. Onder dit aantal van 8.429 be vonden zich 1.126 Europeanen en 7-303 Mohammedanen. De verhou ding tussen het aantal Europeanen en het aantal Mohammedanen, die gedood zijn, is dus om en nabij I 7. Hoewel er op het ogenblik nog steeds daden van terrorisme, maar dan toch sporadisch, bedreven wor den, Is Algerië op weg naar herstel van de vrede. Overal op het land en. in de steden zijn de mensen aan het werk, aldus Pineau. UW lOCt W..w4bh£fct &0£0... L..m HOOP PAT MET W..WtRKI. WACHTEErtb'IK WlLtUtltdftT j v PRATTft ECHT TOVtRtn OF Z.C HttFT IET& tE «AKE.fi ntlSPROtTJtS ve.RDWijmn&.m&Attna irt DE STAO KIJKER Of PK DIE ZtGEU. MER Z0RRA KARVIKOtR. ALS ]t ZOR öROTtnOnOKB'IOT LEVtftlKJEUIt aar otsoimt, MtNEfcR turns'^ 836». In de auto, onderweg naar Sandem&na huif, Wtelt Rob, dat hij vier weken in het zie- kenhuis van Casablanca heeft gelegen, maar dat hij da gevolgen van die vergiftiging gebed, te bo ven is gekomen. .Alleen vraag ik mij sedertdien nf, hoe ik aan die vergiftiging ben gekomen, zegt WJ* uta. om u de waarheid te zeggen heb ik daarover een theorie. Die steunt echter alleen rust spreken. Wanneer ze bij zijn huis arri- op vermoedens en daar heb ik weinig aan." San- I veren, vraagt Siandeman Rob eeen in de hal te deman knikt. Ala iefaiand Vfih de opvarenden van wachten, hy moet Dori3 even voorzichtig voor de „Havik" een poging heeft gedaan kapitein bereiden, want ook zij weet niet beter of Rob ia Rob te vergiftigen, dan moet dat natuurlijk wor- dood. En ja. Doris kan het goede nieuws nauwe- den uitgezocht. Maar wat kan hjj bedoelen? En- j hjks geloven! fin, daarover moeten ze straks maar eens in alle 48 „We hebben verschillende dingen gehoord," zei Quentin. „Hij schynt te smokkelen en financieel niet be trouwbaar te zyn.' „Ja," zuchtte Vulhamy, „maar dan a eet u nog met veel. Hoe zal ik hem beschrijven? Het zou een volkomen verkeerde indruk wekken als ik hem eenvoudigweg een zwart schaap noemde. Hij is niet door zwakheid het slechte pad opgegaan, nee, ik ge loof zelfs dat hij een heel sterk ka rakter heeft en met opzet het slechte pad heeft uitgekozen. Hij is iemand die bewust het slechte boven het goede verkiest," Een ogenblik bleef hij in gedach ten verzonken zitten. Toen zei hijr „Het is, geloof ik, een groot nadeel voor hem geweest, dat hij zoveel ga ven had, gaven die hij voornamelijk gebruikte om mensen onheil te be rokkenen. Hij is uitzonderlijk intelli gent, maar hy heeft zijn verstand alleen laten werken om te bedriegen. Hij is uitzonderlijk knap om te zien, maar hij wist er nooit iets beters snee te doen dan to verleiden eu te verra den. Zyn... zyn sexueel leven is alle perken to buiten gegaan Voor het eerst kwam er wat kleur op Vulliaray s gezicht „Hij heeft zich schandelijk gedragen tegenover de ongelukkige viouvien die hij bedroog en verliet U vergeeft me dat ik hier niet verder op mg». Als ik hem m één zin moest beschrijven zou ik hem een onscrupuleuze, harteloze 3churk noemen. Hoe een dergelijk mens voort kan komen uit een god- vrucht'g, chrtsteiijk milieu, uit een omgeving van goede wil en zelfbe heersing. is mij een raadsel. Maar het is niet anders." Hugh hield zijn ogen op het tapijt gericht. Hy twijfelde met aan de Juistheid van de beschrijving, maar de oom-op-hot-rechte-pad lag hem toch ook niet zo best. „Ik vertel u dit allemaal nadat ik 0 vei leg met myn broer John heb ge pleegd." vatte Vulliamy de draad weer op. „Het verklaart namelijk de moeilijkheden die er tussen mijn neef en ons zijn ontstaan. Toen de vader van Guy stierf, beschouwden mijn broer en ik onszelf als zijn ou ders. We deden wat v.& konden om hem tot een beter mens te maken. Herhaaldeiyk praatten we met hem en deden we een beroep op zijn men selijk gevoel Alles vergeefs. Hij be handelde ons met minachting en koudheid. Hij glorieerde m zijn slechte daden en spotte met onze ma nier van leven. Tenslotte moesten myn broer en ik stappen nemen die tot een totale breuk leidden. Om dit te verklaren moet ik u Iet» meer van het verleden vertellen. Het gedrag van Guy als jongen heeft ongetwijfeld de dood van zyn moe der tengevolge gehad en de dood van myn broer \erhaast In plaats van 'n zegen, was hij de tragedie van hun le ven. Op alle scholen waar hij geweest is, raakte hij constant in moeilijk heden en toen hij volwassen was, werd het alleen nog maar erger. Bovendien toonae hij nooit enig be rouw, Niettemin heeft Arthur nooit de hoop opgegeven dat zijn zoon zich nog eens zou bekeicn Hij was zeer vermogend en toen hy wtst dat hy met lang meer te leven had, maakte hy zich ernstige zorgen om de jongen en pijnigde zich met de vraag hoe zijn testament zou moe ten luiden. Als hu zyn zoon onterfde, zou hy hem misschien nog verder in de misdaad drijven. En een toekom stig vermogen met bepaalde voor waarden zou hem kunnen hervormen. Hij maakte dus een ongebruikelijk testament. Hij Het het grootste deel V3n zijn geld aan zijn zoon na en stelde mijn broer en mij als beheer ders aan. Guy zou op zijn dertigste jaar erven, maar slechts dan als hU volgens ons geschikt was om zo'n grote som geld behoorlyk te beste den. De beslissing lag bij ons Moch ten wij bet oneens worden, wat met waarschijnlijk was, dan zou Guy erven, mocht een van ons steven dan zou de ander beslissen." „Een moeilijke opdracht," zei Quentin zacht „Dat was het zeker, maar Yobn en ik voelden ons verplicht het op ons te nemen uit liefde en eerbied voor onze broer. Guy was natuurlijk op de hoogte van de voorwaarden ett aanvankelijk leek het of het testa ment een gunstige invloed op hem had. Hij bezocht ons vaker en maak te de mdruk, dat hij een behoorlijk leven wilde gaan leiden Hy ging zich interesseren voor de scheeps bouw en stak wat geld in een werf. Helaas was het allemaal uiterlijk ver toon. Wij moesten uiteraard af en toe inlichtingen inwinnen en ontdekten dat hy met zijn flat, zijn auto en zijn boot vee] luxueuzer leefde dan hij zich ooit van zijn toelage kon permitteren. Toen raakte hy, zoals u weet, betrokken bij die smokkel- affaire en ofschoon hy vrijgesproken werd, wisten mijn bi oer en ik we! beter. intussen naderde de tijd dat onz» beslissing moest vallen. We hebben lang en ernstig beraadslaagd. We vroegen ons af wat Arthur m onze plaats zou hebben gedaan en het antwoord was duidelijk. In een onderhoud met Guy dat ik mijn hele leven niet zal vergeten, vertelde ik hem dat hij onterfd zou worden en op welke gronden." „Dat moet hoogst onplezierig zyn geweest," zei Quentin. Vuiliamy kreeg een kleur bij de herinnering. „Het was ontzettend. Hij gebruikte de walgelijkste woor den. Hij beledigde ons en schold ons uit op een niet na te vei tellen ma nier. Zyn gedrag van dat moment bewees op zichzelf de juistheid van ons besluit. Dit gebeurde vorig l^sr november en sindsdien heeft gee i van ons meer van hem gezien of ge hoord. Hij is van ons weggegaan met haat en boosheid m zijn hart Myn broer en ik hebben daar erg onder geleden." Vuiliamy leunde achterover en veegde het zweet van zijn voorhoofd met een zijden zakdoek. „Heeft hij geen poging gedaar» op andere gedachten te brengen' „Nee. Hfj wist wel dat zoiets nutte loos was." „Mogen we vragen wat er met het geld gebeurd is?" „Dat was ook testamentair vsrige- legd. Een deel is naar de missie ge gaan en de rest naai de drankbe strijding, waar Arthur en wy altijd zeer voor geijverd hebben."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1