H OTEM bepleit commerciële televisie op korte termijn I Hammarskjöld naar Amman f^| Motie-aanvullende werken aanvaard OORDEND OERAS Publiek belang is gediend met groter aantal zenduren Worosjilow feliciteert Tito w&m m. m ade Genevff OÜDE PROEYES Vrees voor werkloosheid Indien nodig en mogelijk meer geld" KNAC: auto's na I januari 10 pet duurder Strijd bij Ifni geëindigd Minister Staf naar Brussel Voor ingenieurs leergang in baggerwerken Gevaarllllc weer ABDIJSIROOP1^? Ook België keurt Euromarkt goed genoteerd SPROETJE SPARKS sdoor. FRANK GODWIN door Andrew Garve AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Vrijdag 29 november 1957 ET staat mei de werkgelegenheid in Nederland niet tnccr zo gunstig al* ecu jaar geleden, hetgeen niet betekent, dat er reden, is voor een alartnsiemming. Op het ogenblik kan vastgesteld worden, dat in bepaalde bedrijven, en in bepaalde streken het niet helemaal gelukt, de mensen nan het werk té'hóuden. Vraagt men naar de ooi/aak, dan is het woord bestedingsbeperking gewoonlijk gauw gesproken, en hier en daar valt het verband inderdaad ook wel te leggen. Dringt men echter iets verder in het verschijnsel door, dan blijkt bet al gauw. dat men het heter benadert door vast tc stellen dat het, evenals de bestedings beperking, een reactie is op zekere overspanning van de economic. Van communistische zijde wordt al weer gesuggereerd, dat dit het begin is van de Grote Depressie. Het geschiedt zonder spijt en zelfs met een zekere brtop. Men wacht daar al tien jaar op de Grote Depressie. Het is 'een ietwat droef bestaan, met verlangen het leed te verbeiden, dat Je leer Mduertentie IM.) (Van onze raüioredacteur).^ 'y Het werkcomité van de OTEM (Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij) heeft onder de titel ,JDe noodzaak van commerciële tele- -2 _1 ::i._ m n.Inntnlala moei bewiizen: en er i« alle reden om aan te nemen, dat het ook nu weer mis is. Van een teruggang over de hele linie i« geen sprake. Ta! xan ov^'rwegingen^het verlenen"van een zendmachtiging aan deze maatschappij diensten t*n bedrijven houden een aanzienlijk tekort aan personeel. De wordt bepleit. DU, „in het belang van de ontwikkeling van de t.v.. van het l.ïtlrnn^A niihlialr An VJH Kaf hnH pllfïlAV(2Tl SlflflK llf» flIKlP. P11KP.tr dA^ndPIl Isie" een rapport uitgegeven, waarin op grond van zakelijke en principiële d< stijgen van J 3.000 tot f 3.3ÖQ per zenduur. In dat geval zouden de kos ten in het laatst genoemde jaar ge heel uit de opbrengst van.de kijk gelden bestreden kunnen worden. Volgens dev OTEM is de - door de. heer D. G. Simons, hoofd van de j I tv-sectie der NCRV, gemaakte schat- ting van zesduizend gulden per zend- uur in 1961 reëler. Het argument van j gebrek aan talent wordt in het rap- port verworpen. Veeleer zal het zo. zijn, menen de samenstellers, dat de aantrekkingskracht - op 'nieuwe en j jonge talenten, mede door 'n betere honorering, groter zal worden en dat staatsmijnen leveren minde, dan voris jaar bij gebrek aan voldoende tJ.'VKLÏ"™'™ Ó.NTVfc' "«'Ima?'dVL'iït'EicTa^eTba°lto; i ^Itrell^vo" ondergrondse krachten, politie- en vervoersbedrijven in de grote «leden d^omroppverenJglngen en de kcrkgenUrschappen. voor een zendconcessie. hebben tuig steeds veel vacatures en ook zeevarenden kunnen er nog heel In de brochure wordt nadrukkelijk gesteld, dat men niet denkt aan een wat geplaatst tvorden. eigen zender maar aan gebruikmaking van de zender Lopik. Een der aan- gevoerde argumenten is, dat de televisie in het belang van het publiek tot Deze opsomming is natuurlijk verre van volledig, coch ze geeft toch zo ruim mogelijke ontplooiing dient te komen. Door de invoering van een indruk van liet betrekkelijk karakter der werkloosheid. Er is een I commerciële televisie zou dit zonder lastenverzwaring voor het rijk kunnen verschuiving geweest uit de beroepen, die minder in de gunst staan, naar worden bereikt, die welke, terecht of ten onrechte, een betere roep genieten. De tijd is nu Verruiming van de zendtijd wordt misschien gekomen van een zekere terugvloeiing. Met een depressie heeft I nuttig geacht, omdat zij een tegen- dat voorshands niet zoveel te maken; het betekent alleen dat datgene, w^\^t^2yj^enC^J^enui\^en^ngeQ8€u1t wat wel eens de ..excessieve hoogconjunctuur'* is genoemd, voor het ogen- |et buitenland. De afzet van Ne- blik voorbij is. Het v*as ook wel le verwachten, dat dit eenmaal het geval derlandse produkten op de bin- zou zij,.. neulandse markt zou mede door tv- rcclame bevorderd dienen tc wor- den, S er geen reden, de dingen ernstiger voor te stellen dan ze zijn, aan nen vooral omdat deze markt bin-i bracht, afzienbare tijd toegankelijk wenste invloed op het openbare le ven buitenshuis bioscoop en thea terbezoek, verenigingsleven ert2, uitgaan. De samenstellers van het rapport menen, dat door spreiding van meer tv-programma's over een groter aantal zenduren hierin 'h ver andering ten goede kan worden ge- de andere kant mogen ?e ook m>t je luchtig worden opgevat. De toe nemende werkloosheid lokaliseeri zich in hoofdzaak op bepaalde be drijven en op bepaalde streken, stelden Wij boven vast; maar dat kan natuurlijk voor de overheid geen reden zijn voor dadenloosheid. Op het ogenblik zijn de opvattingen jaren, toen men, op wat slecht betaalde en weinig zinvolle werkverschaffing na. Gods water maar over Gods akker liet lopen. Thans ziet men, dat in de Tweede Kamer van alle kanten de minister wordt vermaand, op zijn hoede te ziin. Eu als de bewindsman antwoordt, dat de regering de vinger aan de pols houdt: en aanvullende werken jn petto heeft, dan is men met deze vérklaring'eigenlijk nog maar matig tevreden. ^.Tijdens de grote crisis van de jaren dertig gold de opvatting, dat de conjunctuur wel enigermate viel te beheersen, als een economische ketterij; in Nederland nog wel'meer- dan b.v. in de V.S.. waar na het. in functie- treden van Roosevelt de overheid een, energieke bijdrage leverde aan het economisch herstel. .Uit Wat Kamerleden van diverse pluimage deze week tegen minister Suurhoff hébben gezegd, moet wel de conclusie worden i getrokken, dat van de. opvattingen van een kwart eeuw geleden heel weinig j is blijven hangen. De wijziging van inzicht gaat wel verder dan de mening, dat de regering met aanvullend werk, dat geen ..werkverschaffing'* ia, tijde- f lijke werkloosheid kan opvangen. Als wij het goed zién, houdt ze ook wel degelijk in. dat er iets te doen is tegen al te heftige golven van de; economische conjunctuur, i Dit is de zin van de gebondenheid, die men. uit dé Burgerrecht-koek 20 fel bestrijdt. De vinger ligt eigenlijk altijd aan de pols. De zaak is, dat i de begrenzing van de economische vrijheid het enige middel is om deze vrijheid te redden. Want veel-crises van het type dertiger jaren zou die niet meer kunnen doorstaan. De opvattingen ;y«n de Colijh.periode hebben; defi. f afgedaan. E plotselinge en haastige reis van Hamnierskjöld naar het midden- Oosten 5s een aanwijzing, dat daar weer oorlogsgevaar.heerst. Het is niet .tussen Syrië en Israël, dat er iets dreigt. De moeilijkheden duen zich voor .aan de jordaans-lsraëlische-grens in het gebied van Jeruzalemï.1 en zijn explosief karakter ontlêehr de toestand aan de j desperate ygnramigbeid van de regering te Amman, die qu al weken blootstaat: aan een zenuwoffensief van de radiozenders, tc Gaïro. en Damascus. - - j Waar het om gaat is, dat de regering van Jordanië, in flagrante strijd j met de wapenstiistandsbepalingen, een Israëlische aflossingscolonne de; weg naar de exclave op de Scopusberg heeft versperd. Deze exclave, die i stamt uit de Joods-Arabische oorlog. U een Israëlisch bastion ter bescher-i ming van het zicb daar bevindende Hadassa-riekenhuis. Tot nu toe hebben j zelfs in de tijden van de ergste spanning de wachttroépeti elkaar kunnen j aflossen. Een verbod van deze aflossing „zal waarschijnlijk gevolgen heb- j ben": het zijn de eigenste woorden van Ben Goérion. Daarom is HammerskjoJdf bals. over kop naar Amman gevlogen. De I schending van overeenkomst is te duidelijk, dan dat er lang over getwist kan worden: en Israël heeft te. veel belang bij de Scopusberg. dan dat bet zich bijde gebeurtenissen kan neerleggen. Jordanië moet toegeven, en Hammerskjöld heeft feitelijk zijn eigen prestige op het spel gezet om het zover re krijgen. Hopelijk heeft hij succes, want anders konden de „ge- 1 volgen" wel eens niet te overzien zijn. wordt voor buitenlandse artikelen. De eugd zou doorr vergroting van het aantal zenduren buiten de avon den een ruimere keuze uit program ma's kunnen maken en daardoor ^if- 7 j 1 minder behoefte hebben, aan kijken olledjg anders dan in de dertiger 1 in de flale) avonduren. Thans wordt door de bewuste .be-, perkmg van het aantal zenduren, een groeiend deel van .ons volk rn vast patroon van vrije-tydsbesteding op gedrongen. Hiervan kan een onge- Advertentie IM.J. Schiedam •houa*» vraagt uw slijter: Vrijheid van uitzending In het rapport wordt het recht van de omroepverenigingen op zendtijd nergens betwist. Wel wordt gesteld, dat principieel de vrijheid van uit zending óók voor de OTEM dient te worden erkend. Deze vrijheid wordt immers slechts beperkt door de eiaen van openbare orde en goe de zeden, alsmede door de technische uitzendmogelijkheden. Het verschaf fen van informatie, ontspanning en cultuur dit laatste begrip opgevat in zijn engste betekenis ziet ook de OTEM als haar eerste taak. De OTEM heeft zich voorgenomen om, zodra haar zendmachtiging is verleend, over te gaan tot de instel ling van een onafhankelijke Program maraad, samengesteld uit deskundi gen op 't gebied van televisie en cultuur, die geacht mogen worden de verschillende, geestelijke en maat schappelijke stromingen in ons volk te vertegenwoordigen. Men gaat er van uit, dat dagblad-reclame al tijd belangrijker zal blijven dan tv- redame. In.dit verband wordt de vrees, dat kleine adverteerders in de commerciële tv onvoldoende aan hun. trekken zouden komen, onge grond geacht. De ervaring in Enge land heeft geleerd, dat daa>- van het totaal der reclame-boodschappen bij na 70 pet. wordt ingenomen door boodschappen (korte advertentie- „spots") met 'n tijdsduur van maxi maal 10 a 20 sekonden. Financiële prognose ln het rapport van de OTEM wordt de in het deze zomer verschenen VARA-rapport over reclame-tv ge- geven financiële prognose aange- vochten. Het VARA-rapport ging er van uit. dat de programma-kosten i van 1959 tot en roet- 1962 zouden tv-cameraVte bekwamen. Het werkcomité van de OTEM, dat verantwoordelijk is voor dit rapport, staat onder voorzitterschap van prof. dr. J. R. M. v. d. Brink, oud-mims- ter van' Economische Zaken. Vice- voorzitter is dr. F.- W. T Hunger, secretaris van de Rotterdamse Ka mer van Koophandel Deze week opnieuw vól afwisseling De elegante vrouw én bei sportieve type dragen de chemisier japon Hoe la de staod, Miekë na vijf jaar in Nederland 7 Het gelukkigste kind ter wereld Li boll* - NMMimlem 7 (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De Tweede Kamer heeft zich eenstemmig verenigd met de motie waarin de regering wordt uitgenodigd om, binned het raam van haar streven naar financieel- economisch evenwicht, aanvallende kredieten aan te vragen, zodra dit voor een voldoende mogelijkheid van tewerkstelling noodzakelijk zal blij ken. In de Kameruitspraak komt tot uiting het vermoeden, dat de werk loosheid ïn het komende jaar wel licht groter zal blijken te zijn dan waarmee bij de raming van het be grotingsbedrag voor aanvullende werken rekening is gehouden. Minister Suurhoff koesterde tegen de motie geen bezwaar, aangezien zij niet meer van DEN HAAG. Als de Eerste «x Tweede Kamer accoord gaan reet hst wetsontwerp tot verhoging, van de omzetbelasting op personenauto's, motorrijwielen en scooters en op de banden voor deze voertuigen, zal over de invoerwaarde van personen auto's in totaal 61 /procent belasting worden geheven. Daarnaast bcisalt elke schakel in het verkoopproce» nog 3/4 procent omzetbelasting, al- Nederlandse tenminste een ander denkbeeld. Hu meende, dat het voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, dat over -een reserve van f1 miljard beschikt, waar elk jaar 80 miljoen bij komt, voordelig móest zijn om een bedrag van 5 39 miljoen aan het rijk tegen een matige rente te lenen ter finan ciering van aanvullende werken. Dat zou voldoende zijn om 10.000 j d "Koninkliike man gedurende 26 weken aan werk SS^iMbiePClïb te helpen en voor het fonds het voor-pwac t deel hebben, dat het minder hoeft uit j De KNAC neemt aan dat na 2 ja- te keren. Minister Suurhoff beloofde j +p' het denkbeeld te zullen bestuderen, maar vreesde, dat het fondsbestuur er zelf niet zo veel voor zou voelen en dat rijn ambtgenoot Hofstra hem er bovendien wel op zou wijzen, dat de gelden van dit fonds reeds een bestemming hebben gevonden., v TWEEDE KAMER (Aduerterttie l'.M - BRUSSEL Minister Staf zal vol gende week dinsdag met de Belgi sche minister van Landsverdediging, Spinoy. spreken over 'Jwere sa- i zending gesprokt.. - - menwerking tussen ntmachten luchtaanvaUen op Marokkaans van Nederland ec i J SLÏËDRECHT één dag universiteitsplaats i (Van ome correspondent) j SLIEDRECHT Momenteel is een j 45-tal ingenieurs, afkomstig uit alle 1 delen van.de wereld, in ons land, die i J aan de Technische Hogeschool te Delft gedurende een jaar college vol- gen in waterbouwkunde. Men heeft j RABAT Volgens te Rabat ont- als onderdeel van bet studïeprogTam- vangen berichten is de strijd in het ma een leergang baggerwerken inge- gebied van Ifni donderdag vrywel last. Het ligt nu in de bedoeling deze 1 geheel tot stilstand gekomen. Dit leergang te houden in SHedrecbt, de j wordt toegeschreven aan de slechte i bakermat van dit bedrü'. weersomstandigheden. Het gemeentebestuur van Slie- j Sedert het begin van de gevechten drecht heeft voor deze leergang de zouden ongeveer 100 Marokkanen j raadszaal ter beschikking gesteld. z|jn gedood. i Op dinsdag 10 december komen de '.Het is niet waar. dat Spaanse i ingenieurs naar Siiedrecht..Zij zullen strijdkrachten aanvallen hebben ge- in de geheimen van de baggerij wor- J daan op Marokkaans gebied, aldus Is i den ingewijd door ïr. H. T. den; donderdag van bevoegde zijde te Breejen. directeur van de Bagger- Madrid vernomen. De kroonprins maatschappij ..Holland". Na afloop van Marokko. Moelai Hassan, had van de leergang zal het gezelschap1 donderdagochtend in een raaiouit- i het baggermateriaal in de Sliedrecht- zendtng gesproken over Spaanse se haven gaan bekijken. Siiedrecht. luchtaanvallen op Marokkaans ge-zal dus één dag universiteitsplaats bied. I rijn. i de regering ver langt, dan haar streven naar eco nomisch even- wicht zal blijken toe te staan. Van A.R.- en K.V.P.- i zijde werd dc motie, die behalve door de socialist Van Lier was on- dertekend door mej. Ten Broecke j (V.V.D.) en de heer Kikkert (C.H.U.), aanvankelijk - gereserveerd bejegend, i j 2ij wilden zich kennelijk met ver- zetten tegen pogingen lot. uïtbrei- j ding. van de mogelijkheid van werk- j verschaffing, maar vreesden -blijk baar dat de P.v.(LA. met deze motie j een aanvullend bewijs wou leveren I van haar stelling, dat aan verhoging der belastingen, niet zal kunnen wor- j den ontkomen.: De- K.V.P.-er Van Vliet opperde (Advertentie IM voor keel en lucht wegen In. een" ver standig gezin staat nu een fles eer 10 procent duurder zullen zjjn dan voor 15 oktober, als het wetsont werp wordt aangenomen. - Over de verschuiving naar de kleine wagen, waarover de regering heeft gesproken,merkt de KNAC op, dat. 3e hüidige belastingdruk al voldoende is om deze te bereiken: ruim 60 procent van alle personen auto's valt reeds in dei; categorie kleine wagens. Het motorwegverkeer heeft vorig jaar, volgens de KNAC, ongeveer 370 millïoen gulden aan de staatskas bij gedragen, terwijl de totale uitgaven voor dit verkeerongeveer' 224 mil- joen hebben bedragen. goedgekeurd. BRUSSEL. De Belgische Senaat heeft het wetsontwerp tot goedkeu- ring van de verdragen tot oprichting f van een Gemeenschappelijke Euro- ^.ipsp S|arkt en Euratom met 134 té- gen 2 stemmen en 2. onthoudingen I Advertentie LM.) AdvertentieLM.) VOOr het repareren non muren en plafondsf 1 ponrf»-vc'Pöikrnjf i f. L20 tUMSTHt HOUAM *.Y. UMWMWR« UrtW»»»» i BELGRADO. President Worosjï- j i Jow van de Sowjet-Unie heeft prest- l^ent Tito van Joego-Slavië donder- dag gelukgewenst met het feit, dat i er 14 jaar geleden in Joego-Slavië j een communistische Staat werd ge- i sticht. De felicitaties, die de Russen aan de communistische landen plegen te richten,- zijn gewoonlijk ondertekend door partij-secretaris Chroesjtsjew, premier Boelganin en president Wo rosjilow. Laatstgenoemde tekent ech ter alleen dergelijke felicitatiebrieven als zij tot niet-communïstische landen 1 rijn gericht. President Mao Tse-toeng en pre mier Tsjoe En-lai van communistisch China wensten „het broedervolk- in Joego-Slavië nieuwe successen bij de opbouw van het socialisme". ball pen Üëlihan ZezmsPÉELDE erop, dat Sproet je VERDRONKEN 15 ...Èft Bij HET WATER IWfcPI Djfl KLtRtri 1 It i5SUI1..t«ZEKArt OOED RADtn...nAAR iCKAMnitTPt TOEKOMST VOOR. ÖPELLtrt. WAAROM? Toe maar 1 Dat betenekt datze otjon. QErtVAiTHOUOEri'STAF m1 wtMOtitfisnti TtRUö rtAARKtr kamp! Kak rAnTASiA WERKELIJK IrtDt KRISTALLCM BOL LtlÈfl u zou dua s nacfrts voegt Dons er. aan toe. 317U, uitvoerig vertelt Rob nu. wat hij weet van de juwelen van San Antonio en Hat het alleen hem bekend was, dat het echtpaar Tarda een deel van die kostbaarheden heeft weggenomen. Op zijn beurt deelt Sandeman Rob mee, dat het Lucia is geweest, die hem een „verklaringheeft j-rr- ---- -----• gegeven voor dc vergiftiging, ..Het komt er op j „en als Lucia dit allemaal verzonnen heeft, dan neer, dat u een enorme schurk zou zijn, kapitein,**» rijst het vermoeden, dat zij de hand in die ver hut "zijn binnengedrongen om een paar juwelen te stelen..;" Rob kookt van woede als hij dit hoort „Dat verhaal ia gelogen!" roept hjj uit. ,Jk heb het ook nooit kunnen geloven, maar niemand kon haar verhaal controleren," zegt Sandeman. gift!ging?effair« heeft gehad." Doris zegt, dat- «ij het afschuwelijk vindt, dat Rob van een nare misdaad is beschuldigd, terwijl juist waarschijn lijk Lucia heeft geprobeerd Rob uit de weg te ruimen. „Die zaak moet worden uitgezocht," zegt Sandeman beslist, „en van mij kiijgt u alle mede werking," 49 Bij de deur bleef Quentin staan. „We zijn u dankbaar, meneer Vulli- Hugh bestudeerde zijn nagels, amy, dat u zo openhartig met ons Quentin zei; „U zei in het begin, me- hebt willen praten. Ik begrijp ten neer VuUiamy, dat u onze mening volle hoe moeilijk het voor u moet niet deelde wat het aandeel van uw zjjn geweest." neef in de dood van Helen Fairlie „Dank u." zei Vulliamy en zijn betrof. Maar ik concludeer uit uw stem trilde. woorden, dat hij wel de wens kan „Niettemin.' zei Hugh toen ze in hebben gehad u te ruïneren en dat de auto zaten, „ben ik blij. dat tk van oom Walter geen getuigschrift hoef te hebben." HOOFDSTUK 19 Tegen de tijd dat ze thuis waren, had Querrtins gewone voorzichtig heid weer bezit van hem genomen en twijfelde hy eraan of het wel verstandig was meteen naar-de Zwa luw te gaan. Maar Hugh was er piet u het ook zeer wel mogelijk acht.' Vulliamy knikte een paar keer langzaam. „Gezien de omstandig heden en wat ik van het karakter van mijn neef weet, moet ik toege ven. dai ik de mogelijkheid niet uit sluit. Anders zou ik u mijn verhaal ook niet verteld hebben. Hij is een man, die in staat is een verschrikke lijke wraak te nemen. Hij zou het hedenken van zo'ti plan a) heerlijk vinden er, juist van een zaak als van af te brengen, deze zou hij verrukt zijn. We heb- „We kunnen we| nooit méér be- ben zijn relaties met vrouwen in den wijzen krijgen dan we nu hebben, brede met hem moeten bespreken en Quent. We moeten iets forceren en hij zou het prachtig gevonden heb- dat kunnen we het beste door hem ben als hij mij voor de hele wereld een schrik te bezorgen." op zijn eigen niveau had kunnen .Dat weet ik niet. Hij zal heus niet trekken. Er is ook een bepaalde bekennen," subtiliteit in dit complot, die mijn „Nee. maar we kunnen hem bang neef niet vreemd zou zijn -Hier- maken met wat we weten. Dan doet mee heb ik mijn plicht gedaan, he- hü misschien iets ondoordachts.waar- ren..." mee hij zichzelf verraadt." Zijn slotzin werd onderbroken Quentin besloot zijn heil te zoeken conde groter, door het geluid van de telefoon. Een in een telefoongesprek met Brad- Tien minuten later lagen ze naa? ogenblik later kwam zijn vrouw bin- dock. Toen hij terugkwam, zag hij de Zwaluw. Met zijn lange stroom_ non, die aankondigde dat het voor er veel meegaander uit. lijn en glazen ramen, maakte hu ee meneer Hugh Latimer was. Hugh „Ga je gang, Hugh. Braddock even afgesloten indruk als een verontschuldigde zich en ging naar denkt, dat de gok de moeite waard en er was geen enkel uiterlijk te:ke de hal. Hij was bijna onmiddellijk is. Laten we dan maar direct ver- van leven. Alleen de jol bewees aa weer terug. „Cynthia heeft de Zwa- trekken." dr» Bi»«nnar a*pr Hpppifïk aan 000 luw gevonden. Quent, en Guy Vulli- „Zullen jullie voorzichtig zijn?" amy is aan boord. Hy ligt in de vroeg Cynthia angstig. Ze was graag River Pye." meegegaan, maar ze begreep wel. „O!" Even aarzelde Quentin, toen dat ze nu alleen maar in de weg stond hij op. ..Dt uid is gekomen, zou staan. „Vergeet niet. dat hij tot mede dank zij uw woorden, meneer alles in sfaai is." Vulliamy. om met uw neef te gaan „Wij ook." zei Hugh grimmig, liy praten. Wilt u aanwezig zyn?" '1-~'-l~*- kijken tot hij aan het eind van.d» laan verdween, Het was 45 kilometer naar Bri- gham. het dorpje aan de Pye, dat hoofdzakelijk van zijn werven be stond. De weg was smal en bochtig, maar ze speelden het toch klaar er in minder dan vijftig minuten te zijn. Hugh stapte uit en pakte de verrekijker om over het water Uit te kunnen zien. De meeste jachten lagen tegenover Brigham, een paar lagen er verspreid aan deze kant van het plaatsje en slechts een en kele vaarde uit „Ik zie hem!" riep hij na een poos je en hij wees naar een eenzame, witte boot, die voor anker lag b>j de monding van dé rivier. „Het ema van de speurtocht. Quent!' Quent nam de verrekijker over. „Ja." zei hij, „ik kan d naam lezen Wat moeten we nu doen, Hugh! Dltn jouw afdeling." „We zullen een jol huren en ®r" heen roeien. We zullen er wel een bij de werf van Anderson kunnen krijgen." 'y Ze hadden weinig moeite met toe- neer Anderson. Hij stond ze graag een boot af en wat ze hoorden over de Zwaluw maakte hen nog meer verlangend de eigenaar te spreken. Een paar minuten later roeiae Hugh of zijn leven ervan afhing, terwijl Quentin heel recht en on wennig zat rond te kijken, merkwaardige figuur op het waier met zijn donkere, officiële kantoor kleren. Tijd om zich te verkleden had hij niet meer gehad hr^voei' de zich verre van behaaglijk in heldere zonlicht dat danste over ne sprankelende water. Zijn weerzin te- ge»i watersport en alles wat mét ter te maken had, werd iedere se- dc eigenaar wel degelyk aan l moest zijn. Hugh, die al lang nieuwd naar de jol was geweest, bekeek hem nauwkeurig en kon tu nalaten teleurgesteld te moPPfJ.T „Wat is er aan de hand, Hugh- „Het is tiet zo n buöt als de nv. - precies hetzelfde. Zo zijn er zag eruit of een flinke vechtpartij veel in gebruik. Zelfs ola hom tiiixnnripr VL'plknm xoii ziin k-#»n oinrir»»n mpl riie ill ftiC'VI. pijnlijk vinden en ik zei u al, dat „Ik zal Ln ieder geval voor jullie Creek zegt het nog niets. ^at ik mij met goed voel vandaag... Ik duimen. Geluk jongens." Ze bleef pech!" w -ervolg^ zal u uitlaten." met Trudie by het hek de auto na- tWordt vei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1