EISENHOWER EN NIXON AARDSATELLIET VAN VS. GAAT VANAVOND DE LUCHT IN OORDEND OERAS Drietrapsraket van 10 ton voor maantje van 15 cm Spectacularje van het van de Amerikaanse TV Nieuwe gouverneur °P Cyprus beëdigd Tien jaar wegens poging tot moord Nationalisatie in Indonesië duurt voort Minister Mansholt lid toporgaan van EEG £KflW&hc,nden gftüLaPUROi, Voorlopig geen uitbreiding van Veiligheidsraad RADIO EN T.V. EB U-overschot f 238 miljoen Indonesisch blad pro testeert tegen acties BUISMAN Hongaren heffen strafkamp op SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door Andrew Garve Woensdag 4 december 1957 ElShJNHOWER heeft al weer golf gedeeld. Het Is een vonder, hos goed net de president gaat. Misschien komt hij toch nog naar Parijs, ft ij vermoeden zo, dat vele lezers vel met enige verbazing kermis tullen nemen v£n deze juiehberichten uit de V.S. Heeft een kleine beroerte dan zo weinig te betekenen? Kan men zo?n ziekte- verschijnsel in nnz- dagen ongeveer gelijkstellen met een verkoudheid? leder weet wc) beter, en in het bijzonder in de V.S. weet men wel beter. 3\ïen zou dan ook al dat voorspoedige nieuws over Eisenhower haast onder de rubriek propaganda i unnen indelen. De president van de V.S. is een man met een grote macht. Is hij buiten staat, deze macht naar heitoren uit te oefenen, dan betekent dat een verzwakking van de positie des lands. Het ligt voor de band, dat de Amerikanen zich veel moeite geven om te bev ijzen, dat van een zodanige verzwakking geen sprake is. Het luide gedoe over Eisenhower's snel herstel verbergt: veel zorg over .de toestand van de president en van liet land. Een beetje, schuldbesef komt er misschien, ook nog bij. De pers in de V.S. is grotendeels Republi keins, ert .heeft vorig jaar het hare bijgedragen aan de verspreiding van de berichten, dat er eigenlijk, geen gezonder mens in de V.S. was dan Eisenhower. Dat was voor, de verkiezingen, toen de Republikeinse 'partij stond of viel met de kandidatuur van de populaire oud-generaal. Natuurlijk was Eisenhower helemaal niet zo gezond, hetgeen al die lofzingende schrijvers natuurlijk zeer wel bekend was. Geen wonder dat thans de neiging bestaat, de meest optimistische geluiden te doen horen. Hier en daar klinkt echter aJ een andere toon door. Er wordt ook al geschreven, dat men onderscheid moet maken tussen een man, die goed herstelt van een ziekte, cn iemand, die bij voortduring in staat ij ai zijn energie te geven aan ern belangrijke bestuurstaak. Dit is een zeer juiste benadering. Het land heeft al enige jaren niet meer de beschikking gebad over de volle Eisenhower en kan er ook niet op rekenen, dat het die nog krijgt. Achter de schermen, in een rustige sfeer, schijnt dan ook wei degelijk de vraag te worden overwogen of Eisenhower niet beter kan aftreden en zijn plaats inruimen voor Nixon, de vice-president. H IERiMEE begeeft men zich Cnp een terrein, dat bezaaid is met gevoeligheden. Hebben de Democraten tijdens de verkiezings campagne al niet verklaard, dat de kiezers de populaire Eisen hower wel kon'den stemmen, maar dat zij de impopulaire Nixo.n kregen? .Het is aangemerkt als minderwaardige propaganda, als een be lediging van Eisenhower die immers straalde van' gezondheid. Nu blijkt het toch juist te zijn geweest. En velen worden zich bewust, "dat zij wel wat. lichtvaardig vanhun stembiljetj hebben gebruik gemaakt. Eisenhower, die zij naar het Witte Huis brachten, kan het-niet aan. en Nixon., die ze er bij engageerden, hebben ze eigenlijk nooit gewild. Het is geen prettige idee voor honderdduizenden Amerikanen, en het is een blamage voor de verkiezings-,.machine" van de Republikeinen, die er zich steeds van bewust is'geweest, dat Nixon slechts tweede man achter Eisenhower is geworden om zekere tegenstellingen in de partij te overbruggen, maar dat hij ..het gros vau de kiezers volstrekt onwelgevallig was. Zelfverwijt en spijt komen te laat. Nu zijn er enkele redenen, die de veronderstelling wettigen, dat Nixon niet meer in die mate als voorheen de exponent is: van het grote kapitaal en van de isolationisten van het type Bob Ta ft. Hij is geeestelijk wel gegroeid. Het pleit b.v. voor hem. dat hij de richtlijnen van Eisenhower's politiek nooit: ontrouw is geweest. Zijn. tamelijk; snel en nogal gedecideerdstelling nemen tegenover de recente Russische dreigingen is waarschijnlijk; geen prettige verrassing geweest voor degenen, die nog altijd hopen, dat Amerika de rest van de wereld nog eens aan haar lot kan overlaten. De anderen echter geeft bet steun bijhet voorzichtig propageren van de opvatting, dat een gezonde Nixon met abrijn bezwaren toch beter zou zijn dan een zieke Eisenhower. Het is het enige alternatief voor de drie jaar, die het land nog van de volgende presidentsverkiezing scheidt. ZOLANG.';Eisenhower aanblijft.kunnen de bevoegdheden van Nixon nooit groot worden. In de Amerikaanse verhoudingen is de viee- preaident altijd de reserve op de achtergrond, Roosevelt heeft b.v. Truman maar enkele malen in zijn leven ontmoet. Hij beschouwde de kleine man uit Missouri kennelijk ais tweede rangs figuur, die alleen door de ietwat laag bij de grondse eisen van de partijpolitiek zijn even tuele vervanger was geworden, Misschien, dat Eisenhower, die zich over zichzelf moeilijk veel illusies kan maken, kans ziet om Nixon wat in te spelen. Er is al gemeld, dat de vice-president naar de JPatijse conferentie gaat. iets wat:; alleen zin kan hébben wanneer hij een speciale opdracht van Eisenhower heeft en uit dien hoofde met meer gezag kan spreken dan Dulles. Het is alles wat ongewoon en niemvt maar de mening moet toch wel weer en meer postvatten, dat Eisenhower de natie nog het best kan. dienen door zorg te dragen, dat anderen de kracht kunnen tonen, die hij niet meer aan de dag vermag te leggen, alsook dat zijn heengaan op welke wijze dan ook niet in staat is. de continuïteit en de welbewustheid van de Amerikaanse politiek afbreuk te doen. NICOSIA De uien we gouver neur van Cyprus, Foot, heeft dinsdag bü aankomst te Nicosia geiend, dat hfj naar zijn nieuwe standplaats komt „met een open geest en zonder vooroordelen". Foot, die later als gouverneur ,de eed aflegde zei, dat hij. te allen tijde de Cyprioten ctie hem willen spre ken te woord zal staan. De Grieks-Cyprische 'verslaggevers gijn niet verschenen op de perscon ferentie van Foót. De Britse regering heeft inmiddels een voorstel afgewezen om aartsbis schop Makarios naar Cyprus te laten terugkeren. AMIENS. In Amiens (Noord- Frankrijk) is maandagnacht een cho coladefabriek vrijwel geheel uitge brand. De schade wordt geraamd op 200 miljoen francs (ongeveer twee miljoen gulden). <Van onze correspondent) ALKMAAR, De rechtbank heeft de timmerman J. L, A, N". wegens poging tot moord, meermalen ge pleegd, veroordeeld tot tien jaar ge vangenisstraf met aftrek. Veertien dagen geleden persisteerde de offi cier van justitie bij zijn eis van 22 oktober: tien jaar gevangenisstraf en onvoorwaardelijke ter beschikking stelling. Op 19 november was de zaak op nieuw behandeld om een getuige-* deskunöige te horen die verklaarde dat het vergif, dat de man bij zijn pogingen gebruikte, dodelijk was. Verdachtes raadsman mr N.'M, Veste- ring had vrijspraak gevraagd omdat volgens hem het middel ondeugde lijk was en omdat verdachte vrijwil lig de dokter had gewaarschuwd. De verdediger heeft namens verdachte appel aangetekend tegen het vonnis. CAPE CARANEVAL (Florida, VS). Als de lancering van de Ameri kaanse kunstmaan güed veiloopi, zal de satelliet vannacht al.om de aarde cirkelen. Een woord vee -:er van bet Amerikaanse ministerie van Defensie heeft officieel 'medegedeeld, dat de kunstmaan vanavond gelanceerd wordt met een „Vanguard"-rakct. Van de zijde van de marine Is mee gedeeld, dat de moeilijkheden, die zich voordeden met de besturing van de raket nu opgelost zijn. De „Vanguard"-raket, die 24 me ter lang is en. ongeveer. 10. ton weegt, stond gisteren stil te wachten op haar' „startblok" en' wees dreigend omhoog naar de hemel. In de kogel vormige neus zat een kunstmaan met een doorsnee van .15 centimeter, die met een snelheid van ruim 21000 km per uur rond de' aarde moest snellen. De raket moet de satelliet tot een hoogte van meer dan 450 km hren- gen. Indien alles volgens de plannen verloopt zullen de radioseinen uit deze kleine Amerikaanse kunstmaan de enige zijn die van het heelal uit naar de aarde komen. De twee Rus sische satellieten zwijger namelijk, daar hun batterijen op zijn. Vandaag is het precies twee maan den geleden sedert de Russen Spoet- Vervolg van pag- I rabaja en in Malang zou met in gang van morgen in opdracht van dè jeugdraad voor militaire samen werking verscherpt, worden. De woordvoerder van de Neder landse diplomatieke vertegenwoor diging, de heer R. Pekelharing, ver- kia arde dat de berichten over de boycot-acties en speciaal die in Oost- Java, „aanleiding geven tot de grootste bezorgdheid, als die acties worden voortgezet". Voor.het bekende restaurant ,3o- gerijen'' in Bandoeng is gisteren 'n bordje geplaatst met de mededeling „Verboden voor Hollanders". „Bo- geryen" was generaties lang het trefpunt van de Nederlandse plan ters in West-Java, en van de Hol landers, die in' Bandoeng hun. va kantie doorbrachten. De telefoonaansluitingen, van de Nederlanders in. Bandoeng zij» ge blokkeerd, ook die: van het Neder landse consulaat. De Nederlandse huisvrouwen in de hoofdstad kunnen nog steeds levensmiddelen en-kleding voor hun gezinnen kopen. Ook de gas- water en lichtvoorziening aan de Neder landers iir Djakarta-gaatnormaal door. De Indonesische Monetaire Raad besprak gisteren de mogelijkheid om de handelsbetrekkingen met Ne derland te verbreken. In afwachting van een nader besluit van de rege ring mag voorlopig geendividend naar Nederland worden, overge maakt. Een commissie uit het parlement bezocht gisteren president Soekamo om te spreken over de samenwer king tussen hem en de voormalige vice-president Hatta. De kleine IP KI-partij heeft bij het parlement een resolutie' ingodiend, waarin presi dent Soerkarno wordt verzocht zijn reis naar Zuid-Amerika. Rome en Parijs, die op 25 december zou be ginnen, uit' te stellen, Soekarno be zocht 'gisteren, de slachtoffers van de mislukte aanslag, die vorige week' op hem word gepleegd. DEN HAAG De tt'nistemiad heeft besloten minister Mansholt voor te dragen als Hd van de Europese commissie, het toporgaan van de Europese Economische Ge meenschap. Elk der zes landen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië die aan de EEG deelnemen krijgt een zetel In de Europese commissie. nik 1 afvuurden. Op 3 november volgde Spoetnik II met het hondje Laika. De technici slaan de start van de kunstmaan van nabij gade door kijk gaten in de dikke muren van de ge bouwtjes van gewapend beton. Tijdens de eerste etappe bereikt de raket in 2fninuut een hoogte van 55 km en een topsnelheid van 5600 km per uur. De eerste trap van de raket valt in de oceaan, onge veer 350 km van de kust van Florida. De tweede trap van de raket neemt het werk over.en tijdens deze tweede etappe bereikt-de „Vanguard" een hoogte van ruim 210 km. De raket zal later een mep" gebogen, baan gaan volgen en een snelheid van on geveer 14000 km per uur' bereiken; Tijdens de tweede etappe splitst de neus van de raket in tweeën en wordtweggeslingerd, waardoor de kunstmaan voor- het eerst zonder om hulsel is, Van 210 km tot een hoogte van 450 km zal de kunstmaan „freewheelen" zonder veel snelheid te verliezen. Dan wordt de tweede trap van de raket afgestoten na de brandstof in de derde trap te heb-, ben ontstoken. Deze derde trap van de „Vanguard" geeft de kunstmaan de noodzakelijke snelheid van 27000 km per uur. Wanneer de vereiste snelheid is bereikt wordt de satelliet uit de raket gestoten en gaat haar eigen baan volgen. Zij wordt op haar reis door de .wereldruimte door de derde trap van de raket vergezeld. Sedert de start van de raket zul len dan 9 min. en 45 sec. zijn ver lopen en de kunstmaan bevindt zich dan op een afstand van ongeveer 1500 km van de startplaats. - (Advertentie t.M.) NEW YORK De speciale Poli tieke Commissie van de V.N- heeft dinsdag besloten de behandeling van de kwestie der uitbreiding van de Veiligheidsraad weer voor een jaar uit te stellen. Dc commissie besloot eveneens, de behandeling uit te stellen van de vraag of de Economische en Sociale Raad ol dan niet uitgebreid moet worden. Ook besloot zij de discussies uit te stellen over de eventuele wijzi ging van het statuut van. het Inter nationale Gerechtshof. Deze wijzi ging beoogt de uitbreiding van het aantak rechtersvan het Internatio nale Hot fAie. tM.) c?» S* S OP zaterdag 7 december, zal in Engeland televisie-geschiedenis worden „gemaakt", als we de popu laire TV-Mirror mogen geloven. Dan zullen de kijkers „op deze 'kleine eilanden" voor 't eevst de werkelijke betekenis 'an..het vaak misbruikte woord „Lpectacular" (ivi) spreken met 'n Nederlands woord meestal van „show") leren kennen. In Enge land is tot dusverre het optreden van een paar komie ken,. geassisteerd door 'n groepje dansmeisjesen een of twee varié té-nummers aan- gekondigd als A„Spectacular", maar in: dc Amerikaanse shov)- business heeft dit woord een heel aparte betekenis. Zaterdagavond-zul len de kijkers naar {iét 'programma van de LT-.A, (de 'onafhankelijke Brit.se TV) eindelijk io'n échte Spectacular mogen. zien. Om het op z'n Amerikaans te zeggen: een twee- uur-één-miljocn-dollar-produktie met 14 topstars uit Hollywood en van Broadway. Deze Spectacular' is oorspronkelijk in. Amerika uitgezonden door de NBC. Op 17 november, ter gelegen heid van de vijftigste verjaardag van 'n bekende automobielfabriek in Detroit, die graag 'ns wat extr'aas wilde doen voor haar klanten (en nu maai- raden, welke fabriek dat wel was). Het programma werd zélfs in kleuren gemaakt. De Britse kijkers krijgen er 'n zwart-wit tele-recording van te zien. De naam heeft 'n. diepere betekenis „The pursuit of happiness". Het is.niet minder dan 'n citaat uit het ontwerp van Jefferson voor de onafhankelijkheidsverklaring: de mensheid heeft 't recht op „life, liberty and the pursuit of happiness". de DE NCRV-schoolradio gaat uitzendingen van dit jaar maandag 16 december besluiten met een luisterwedstrijd onder de titel. „Wii?, wat, waar?" Bij monde van leden van de hoorspelkem zullen verschillende historische figuren aan hei woord komen. De jeugd moet deze figuren herkennen, aan de situatie waarin ze zijn geplaatst. Daarna gaan de meisjes en jongens een opstel over hen. schrijven.. Het beste opstel van iedere klas dingt mee naar een boekenprijs. OELOF Krol, een der dirigen ten van het Omroep Kamer orkest, is ook pianist. In deze hoe danigheid kunnen de luisteraars hem dinsdag 10 december leren ken nen, als h(j in: bet KRO-program- ma solistische medewerking zal ver lenen aan de uitvoering van Bar- toks Rhapsodie. voor piano en or kest door het Omroeporkest onder leiding van Henk Spruit. OP zondag 8 december -de. tweede zondag van'de Advent, de zondag van de Oecumene -r- kunnen de tv-kijkrAj getuige zijn van het Avondgebed, zoals dat we kelijks in de Hervormde Gemeente van Ginneken wordt gehouden. De door het IKOR uitgezonden dienst wordt ingeleid met een... gesp rek tus sen ds,O. M. dé Vries en de plaat selijke voorganger.ds. A. C; D. v. d. Bc-sch, over de liturgie .als vraag aan de .Kerken. De preek wordt gehouden door ds. A. Klamer, her vormd predikant t®. Maastricht. Het woensdagavoi.dhoorspel van de VARA heet „Deze tijd heeft geen tijd", Herbert Schal! is de schrijver; S.. de Vries Jr. voert de regie. Van de mede werkenden noemen' we Jan van Ees, Miep v. d. Berg. Mary. Smithuysen en Eva Janssen: De televisie, verzorgd 'door de. AVRO, brengt na het maandelijks Sportpanorama het blijspel „The Way ward Saint" .van Paul Vincent Carroll, ander de Nederlandse titels „Gerommel In Kilkevln". In het programma van de BBC- Home Service kunt u om 11. uur Debussy's vf ooisonate horen, gespeeld door Ginette en Jean Neveu (330 m). AMSTERDAM Het betalings verkeer met de EBU-landen beeft voor Nederland la november een overschot van 238.066-200,- opge leverd. Twee ingenieurs hebben .dinsdag de Amerikaanse aardsatelliet ge monteerd.in de dop van de'derde fase van de „Vanguard" proef - raketHet ..tien ton zware ge vaarte zal vanmiddag of: van avond de réis ■■naar, de drempel Van het heèlal beginnen, In 9 minuien en 45 seconden zul de raket, in zijn baan gearriveerd syn. De luchtige weekendshirts, die de technici dragen, beteke nen niet dat raketbouw een vorm van vrije tijdsbesteding is, maar geven alleen een idee van het plezierige klimaat rond Capa Canaveral. Het onafhankelijke, in het Engels verschijnende, Indonesische - blad „Times of Indonesia" heeft in een hoofdartikel geschreven, dat men de Nederlandse onderdaan in Indone sië niet moét laten boeten, voor dc zonden van zijn regering.' „Op het ogenblik, dat onze immi gratie-autoriteiten hun toestemming gaven .om ons land binnen te rei zen cn er tc blijven werden zij do .gasten; van "ons land. Wij hebben er Vbör te zorgen, dat zij in vrede kunnen blijven. zolang zij hua wet tige- werkzaamheden verrichten- Wij zouden zeer benepen en klein zielig zijn' als wij hen tot zonde bokken; promoveerden-vpor- de dwaze en onvriendelijke politiek van hun regering inzake Wesl- Irian" aldus het blad. De Nederlandse verenigingen in Djakarta hebben besloten de kin derfeesten. en de intocht van Sint Nicolaas, die tot nog toe steeds met enthousiasme gevierd werden, niet te laten doorgaan, - U hebt een goede neus voor lakkera koffie watrin dat kleine beetje BUISMAN voor extra fijne geur en imaak Is gedaan. Bovendien bespaart BUISMAN op dure koffie. Ook blf NESCAFÉen - ahden soorten oplosbare koffie doet een beetje Buisman wonderen. NI VELLES (België) Drie oor logsmisdadigers die veroordeeldwa ren tot levenslange gevangenisstraf zjjn na hun ontsnapping tiit de ge vangenis van zaterdag nog steeds op vr(je voeten, aldus heeft de Bel gische politie gisteren bekend ge maakt. Zy werden ter dood veroordeeld wegens het deelnemen aan de acti viteiten van de Duitse Gestapo, Gevangenen naar Csspel BOEDAPEST* Het berucht» Hongaarse concentratiekamp tarcRa", dat bijna 25 km ten noord westen van Boedapest ligt, Is kort geleden opgeheven, aldus werd gis teren uit doorgaans goed ingelicht# bron vernomen. S In het enorme kamp, waarin 20.000 mensen konden worden on- dergebracht. bevonden zich voorna- melük mensen, die of hadden deel- 1 genomen aan de Hongaarse opstand, of bekend stonden a's anti-commu- nisten of die alleen maar werden (vastgehouden om staatsveiligheids- I redenen. De meeste bewoners van Kistarc- sa-kamp werden overgebracht: naar een pas gereedgekomen concentra tiekamp. te Toekoel'. op het Csepel- eiïand bij Boedapest. Er gsan echter ook geruchten dat een - groot aantal gevangenen werd vrijgelaten. Het Kistarcsa-kamp was al in ge- bruik tijdens het Horthy-régime na de Eerste Wereldoorlog, Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden er joden en anti-nazi's in onderge bracht.'.'.'-'-" In de Hongaarse pers werd met, geen woord gerept over het sluiten van het concentratiekamp. Wel brachten alle kranten uit Boedapest het nieuws' van een - amnestie-actie vande Tsjechische regering. BOEDAPEST. De Hongaarss pers wijdt artikelen met foto's aan het feit, dat er een partij bananen uit Hamburg is aangekomen. Sedert de laatste- oorlog zijn er. in: Hon garije vrijwel,, -geen, bananen inge voerd. tERM MOET m ÖPROErjt zo l ver no&fcujK «E&zitn re krij. &ÉN. DAfl ZIE m IA TER WEL WAT Itt HET HEM DOt pAARHtBJEJURnj TOTHlMOtBOfW iKBEflHtT m amp uiT&trtOntri lOnPtR DATltMAbD rit ZAfa PkOdcERT ERVAMDOOR JtGAArt 3174.De nieuwe tuigage van het schip voldoet uiUtekeud en niemand zou in de ,.Sea serpent" de oude „Havik" op het eerste gezicht herken nen. Behalve Rob en Ilank zijn er nog twee ma trozen aan boord, die ook reeds onder Rob op de „Havik" hebben gevaren. En i vaart Rob weer uit, een nieuw avontuur tegemoet; de koers is aaad, richting Caraïbisch# ze#. Ondertussen rit op een terrasje in Porto Tidelio in Italië een wat somber kijkende heer een krant te lezen. Het is Pirelli, tot een half jaar geleden nog één der top figuren van een kleine,, geheime organisatie, die de schatten „beheerde", die tegen het «inde van de oorlog op het eilandje San Antonio werden opgeslagen. Maar Pirelli heeft een enorme blun der geslagen, want hij heeft niet kunnen voor komen, dat het grote geheim is uitgelekt'en dat een deel der kostbaarheden, zelfs is gestolen. Hij staat nu zelf onder strenge controle. Daar -kom.t juist één der mannen aan, die. met het toezicht op het doen en laten van Pirelli is belast. Hij neemt aan hetzelfde tafeltje plaats. fi.-vsa. „Dat is waar,", zei Quentin, :„maar hij heeft ons toch een verhaal in. handen gespeelden hij kan op. zijn vingers narekenen dat we „hem niet met rust zullen laten tot het bewe zen of ontzenuwd is. En waaróm heeft hij zoveel gezegd. Als _hij schuldig, is, helpt het hem geen zier. Qp de lange baan niet tenminste." Hugh's ene roeiriem raakte de-, grond en hy had even. al,zijn aan dacht nodig om los te komen. Toen hoorden; ze het geluid van een krachtige motor uit de richting van: de witte kruiser, „Hij laat er geen,: gras over; groei en.": zei Quéntin, Hugh keek naar.de actieve, grijze figuur aan dek van de Zwaluw. „Hij moet de rivier op Vn duim kennen om uit te varen met de cb op komst. Ik zou het hem niet graag nadoen..." Hij zweeg abrupt. „Weet .ie wnt ik geloof, Quent?" zei hij toen langzaam. „Dat er geen sprake is van ,.de lange baan." Hij trekt er tussenuit" Quentin schrok. „Waf bedoel je?" „Begrijp je dat niet? Hij wilde ons zo gauw mogelijk weg hebben. Daar om gaf hij ons. zoveel stof tot naden ken. Hij vertrekt nu niet naar Onveil. maar naar het Vasteland. Wie houdt hem tegen? Hij heeft benzine 'en voorraden genoeg." „Gisteren hield ook.niemand hem tegen; maar. hij is toch niet wegge gaan.", rvV 'U'-i'-V :„Toen wist;, hij nog 'niet wat wij tegen hem hadden! Nu wel. Ons ver haal is juist eh .bij weet dat hij. geen kans heeft. Hy heeft geen schijn van een alibi. Hij zei; gewoon wat hem voor de mond kwam en het kan hem niét schelen bf we het uit; gaan zoeken, want hij zal er .niet meer zijn;Qücnt, we zijn gek als we hem laten gaan. Als we hem tegenhouden en zijn alibi gaan on derzoeken, hebben we hem te pak ken. Als hy vertrekt, bereiken we nooit meer iets." „We kunnen toch niets beginnen. Hugh! Zelfs de politie kan hem niet tegenhouden, zoals de zaken nu staan." Hugh was het er niet inee eens. Hij begon te roeien, maar zo half slachtig, dat hij nauwelijks vooruit kwam. Hij voelde dat ze op een kri tiek punt aangeland waren. Als Lij omkeerde, konden 2e in een paar minuten weer bij de Zwaluw zijn. Ze konden aan boord gaan en Vul- liamy tegenhouden, hem vastbinden als het moest. Een van hen kon bij hem blijven, terwijl de andere de politie haalde. Het was een gok na tuurlijk. Als ze ongelijk hadden en hij wel degelijk zijn alibi kon be-, wijzen, betekende het gevangenis straf i'oor hen. allebei. Maar de si tuatie was zo, dat een risico niet te vermijden was. Ze konden hem nu niet door hun vingers laten glippen. „Luister Quent," begon hij, „we moeten een kans wagen Toen zag hij, dat het te laat was. VulLamy trok zijn anker op. Een ogenblik later zagen ze hem in de kajuit verdwijnen en hoorden ze een 'paar korte stoten op de misthoorn, alsof hij hen spottend vaarwel zei. „Zwijn!" mompelde Hugh. De afstand tussen de twee boten ■werd snel groter toen de Zwaluw.op dreef was en in de richting van de zee ging. Er was kennelijk haast bij. De beide motoren ronkten op volle kracht. „Dat is dat," zei Hugh. „Laten we hopen dat ik ongelijk heb, maar ik ben er verdomd zeker van dat het niet zo is." Wanhopig keek. hij de Zwaluw na. Quentin was ér. niet meer. bij met zijn hoofd. Het gedein van de boot werd onverdraaglijk voor hem. „Laten we opschieten, Hugh. Het is mooi x'oor vandaag." Hugh begon, weer te roeien. Toen stopte hij verbaasd. „Wat gek, hij schijnt niet verder te komen." Quentin draaide zich om. Er was blijkbaar iets mis aan boord van de Zwaluw! Vulliamy holde als een gek heen en weer. En terwijl da jol met de stroom van het water meedreef in zijn richting, zagen, ze hem weer in de kajuit duikenDc twee mo toren gingen enorm tc keer... vormde zich schuin bij de schroe. venniet wit. maar bruin en mod derig. „Grote hemel," riep Hugh opge wonden. „hij is vastgelopen!" HOOFDSTUK 20 Onder andere omstandigheden zau Hugh uit alle macht geroeid hebben, om hulp te kunnen bieden, nu liet hij de jol dobberen en keek van verre toe. „Hoe voel je je, Quent?" vroeg hij, toen hij de groenachtige kleur van zijn broer zag. „Ik overleef het wel." „Lk zou je graag aan de kant zet ten. maar de modder is hier niet te vertrouwen." „Maak je geen zorg. Wat voert hij nu uit?" Vulliamy zat nu in zijn jol en roeide zo 3ncl hy kon van de Zwa-.. luw weg. „Hij gaat het anker een eind van de boot vandaan uitgooien,' dan neemt, hij de tros mee aan boord en gaat hij proberen los te komen van de modderbank." „Zou.het lukken?" „Dat. betwijfel ik.Hij l is., te laat. Het. water valt: ontzettend ylüg en derwind zet hem steedfe-vaster." ';Is er gevaar bij? Hij roeit of zijn leven ervan afhangt." „Misschien is dat ook wel zo," zei Hugh grimmig. Ze kwamen steeds dichterbij en iedere beweging van Vulliamy kon-, den ze duidelijk volgen. Hij had zijn anker laten vallen en roeide nu met dezelfde haast terug naar de Zxvaluw. Ze 2agen hem aanboord klimmen en sloegen .hem gade toen hij de tros aan de windas bevestigde. „De.Zwaluw beweegt!" riep Quen tin uit. Hij \'ergat zijn zeezieke ge voel in de opwinding. Hugh schudde zijn hoofd. „De boot beweegt niet. maar.het anker." Hij had gelijk Het anker was toch nog te dicht bij de Zwaluw uitge gooid en werd nu langzaam door de modder getrokken. Tegen de tijd dat de jol van de Latimers weer naast de kruiser lag, haalde Vulliamy met een, ongerust en ontmoedigd gezicht het anker binnen. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1