Misplaatst leedvermaak Lerarentekort houdt nog eerstkomende aan OORDEND OERAS Wereldomroep speelt voor Sinterklaas Consumptiebeperking te ver en Motie-Fortanierover salarissenaanvaard Meer leraren nu vrij van dienstplicht Parodie FK Tienduizendste KSG- woning betrokken Brazilië wil lid van NAVO worden Prinses "Wilhelmina steunt Nederlanders in Indonesië (voor bepaalde bevolkingsgroepen) .Volkswagen' in VS gedaagd Jongens bouwen ën lanceren raket met muis Sabotage in Algerië: vier Fransen SPROETJE: SPARKS door FRANK GODWI AVONTUREN door Andrew Garve T)o"rVrf?n^.5 dprfmbpr 1957 O IS LANGS besteedden wij enige aandacht aan bepaalde verwachtin gen in de communistische hoek omtrent de nadering van een economische crisis. Men vreest daar deze crisis niet. Veeleer ziet men er met enige hoop naar uit. Zonder een depressie is het niet goed mogelijk, het overtuigend bewijs tc leveren van de slechtheid van het economisch systeem in de Westelijke landen. En zonder dit overtuigend bewijs kart de communistische propaganda daar geen blijvende successen oogsten. Nu in bepaalde rakken van bedrijf en in bepaalde streken enige verhoging van het werklozental valt waar te nemen, blazen de communisten gaarne de feiten wat op. waarbij bekommernis met de betrokkenen minder de drijfveer is -dan het streven van ccn kleine teruggang eco grote terug gang te maken. Meer voldoening dan spijt over de loop der dingen valt nu ook te beluisteren in een hoofdartikel in Het Vaderland, getiteld „Werkgelegen heid Het verhaal in dit. op politiek .gebied waarschijnlijk het achterge bleven dagblad van Nederland, komt ongeveer op het volgende neer: in de vooroorlogse jaren wisten de zich in de oppositie bevindende socialisten zo goed, hoe de werkloosheid moest worden bestreden, maar nu zeggen zij, dat een bestedingsbeperking het eerst nodige is, en dat daaraan ook dc volledige werkgelegenheid ondergeschikt moet worden gemaakt. Het is zo Colijniaans als wal." i DE suggestie is^ door en door vals, niet alleen ten opzichte van „de socialisten", maar ook voor dc regering als geheel. Er is op het ogenblik totaal geen vergelijking mogelijk met de Colijniaanse periode, noch wat de omvang van dc werkloosheid betreft, noch wat de opvatting omtrent liet verschijnsel der werkloosheid aangaat. Ten eerste: tussen de beide wereldoorlogen is de werkloosheid op geen enkel ogenblik zo gering geweest als op dit ogenblik. Ten tweede Cotijn en dc zijnen gingen in een tijd van ontwrichtende werkloosheid nog uit van het wezen der crisis als ccn soort natuurverschijnsel, dat men. afgezien van wat „aanpassing", maar op zijn beloop moest laten. Er is nooit sprake geweest .van enig conjunctuurbeleid of van enige poging, systematisch de kanker van dc werkloosheid te bestrijden. Wat men op het ogenblik ziet. is een poging van regering en bedrijfs leven om in een tijd yah hoogconjunctuur inkomsten en bestedingen met elkaar in evenwicht te brengen. Dit heeft sommige inperkingen cn ver schuivingen tengevolge; maar het is helemaal niet gezegd, dat de moei- lijkbeden, waarvan Het Vaderland met enig leedvermaak i7»"lding maakt, rechtstreeks daaruit voortvloeien. Overigens is het geenszins ze dat ieder, die ontslag krijgt, nu ook werkloos is. Zo slecht is het waariijk niet gesteld in Nederland. Doet zich heuse werkloosheid voor. dan heeft de regering volwaardig aanvullend werk in petto. „Colijniaans" is dat wel allerminst. RADIO Nederland Wereldomroep bezorgt vanavond aan 'n hon derdtal patiëntjes in leprozerieën in Suriname en op Nieuw-Guinea een prettig Sinterklaasfeest. Aan het spe ciale programma, dat zowel naar mimi heide genoemde SyllTJ rijksdelen als naar andere de len van de- we reld, waar Neder landers wonen, wordt uitgezon den, werken o-a. de Sint en Paul Huf mee. Alle medewerkers van de We reldomroep hebben een bedrage ge geven om de Sint ln staat te stellen, cadeautjes te kopen voor de patient jes. die verpleegd worden in de Ma. jellastlchting en de Bethsedastich- tlng in Suriname, en aan de jonge lepra-Iijdcrtjes in Sornng en Mieic op Nieuw-Guinea. TJ EEL plezierig was gisteravond de door Walter van der Kamp ge regisseerde uitzending van „Gerom mel in Kilkevin", Nederlandse ver- toling van Paul Vincent Carrolls blijspel „The Wayward Saint". Het grappige stukjekreeg in dc goede decors van Fokke Duetz een fraaie, hier en daar naar de-klucht neigende (maar dat mocht ook best) opvoe ring^ Verlucht met griezelig-mooie plaatjes van Frits- Butselaar, die 'n indrukwekkend gedistingeerde afge zant van de duivel was, en Jan Weg- ter als zijn directe chef. Heel mooi speelde Henk van Buuren de rol van de „heilige pastoor", Tony Foletia was een schilderachtige vrijbuiter, Chris Baay een kittig bisschopje. De vrouwerollen waren met Annie Leenders en Yda Andrea goed bezet. DAT van de zijde van de omroep verenigingen op de brochure van de T.E.M. over de noodzaak van commerciële televisie (vorige week uitvoerig in ons blad besproken! zou worden gereageerd, viel te verwach. ten. De eerste reactie treffen wij aan in de nieuwe Radio-tv-gids van de VARA.De titel houdt de veroor deling al in: ,.£en zwak betoog". Vol gens de heer Bakker, hoofdredacteur van de Radiogids. is de grootste zwakheid van de brochure dat zij uitgaat van een ..veronderstelling die volkomen in strijd met de wer kelijkheid is". Do tv kan zich finan cieel nog niet dekken uit de op brengst van de kijkgelden en het is ook niet te verwachten dat zij an ders dan de radio dit in de toe komst wel zal kunnen doen, zo is door de T.E.M. gesteld. De VARA blijft daarentegen van mening dat •uit de kijkgelden, waarvan de op brengst mét de groei van het aantal tv-toestellen in snel tempo toeneemt, in enkele jaren een zendtijd van 30 a 40 uur zal kunnen worden gefinan cierd. Het valt op. dat van VARA- zijde op de principiële kant van het TEM-standpunt met name het recht op „zend-vrUheid" niét wordt gereageerd. Wet Vijfde' programma uit de se- ^rie „De Lange Weg", '-dat de VARA. morgenavond om 9,35 uit zendt,, Is gewijd aan hetprobleem van de kanker. Het klankbeeld is in samenwerking, met een aantal voor aanstaande specialisten ..tot standge komen. Minister; Suurhoffspreekt een kort, woord :över" het'v ?rband tussen j;ok^n ,en longkanker. Het doel ;van'het programma', is.-;:begrip".te wekken voor eén ziekte, waarover nog veel misverstand bestaat. ..Natuurlijk staan de progra.-nma's van. radio en tv vanavond in 't eken van Sinterklaas. Hilversum II brengt van 7.05 tot 8 uur eer. programma voor de kinderen, onder het motto „Nog niet naar bed!". Van 0.05 tot "9. uur. deelt Karei Prior muzikale surprises .uit met toepasselijke, snelgedichte rijmpjes van Alexander Pola. Ook de steravond, die via de andere zender- wordt uitgezonden, staat natuurlijk in het "teken van de Sint, Op televisie een St. Nicolaas-eabaret. samengesteld door Jan Muller en met medewerking van o;a, Johan Piolet en Hetty Blok (8.50} TJNNA (Westfalen). Gisteren is in Oberaden bij Unna ln Westfalen de tienduizendste arbeiderswoning, die met financiële steun .van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal is gebouwd, aan een mfjn- werkersgezin overgedragen. De wo ning bestaat uit vtff kamers en een keuken.'..'.. De laatste woning .zal waarschijn lijk over een jaar aan een mijn wer kersgezin worden overgedragen. Het grootste deel van de door de KSG bijeengebrachte gelden is aan de Duitse Bondsrepubliek en in hét bij zonder aan de kolenmijnbouw ten goede gekomen. f~/ET bijzondere aan dit experimen- tele prototype van ccn nieuwe, Franse spoorwagen, ts het „pendule"- idee. Als deze wagen door een bocht rijdt, kan hij achttien graden naar links en rechts schommelen. Het bovendeel, van de wagon, waarin zich j de reizigers bevinden, gaat by grote I snelheden overstag. Deze constructie I is bedoeld om dc soepelheid en een rustiger gang te beioerksteiligen. (Van onze parlementaire redacteur) DEN- HAAGBij de .verde diging van de onderwijsbegro ting in de Tweede Kamer heeft minister Cals, erkend,, dat de overheid in de eerstkomende jaren niet in staat is om vol doende bevoegde leraren en ge schikte leslokalen; ter beschik king te stellen, van hét middel baar onderwijs* waarvoor de belangstelling is verdubbeld. Hij verklaarde zich overigens bereid om dë suggesties, welke door de onderwijswereld zijn gedaan in overweging te ne men. De Kamer aanvaardde z.h.s. een motie van mevrouw Fortanier-De Wit (V.V.D.), waarin-ei" "op werd aange drongen op korte termijn het onder zoek te voltooien, dat wordt ingesteld naar de verhouding tussen de salaris sen \fan vergelijkbare leraren en amb tenaren. J - De minister gaf toe, dat het onder zoek meer tijd in beslag nam dan was voorzien, maar hij schreef dit toe.aan de omstandigheid, dat de antwoorden op de enquête soms ver over lijd wa ren ingestuurd en fouten bevatten. die de mechani- sche afwerking vertraagden .Ove rigens maakte hij .geen enkel be zwaar -tegen de motie, v v' De bewindsman verklaarde voorts, dat-hij vanwege de bestedingsbeper king in vele opzichten'niet aan dé ver langens der Kamer tegemoet kon ko men. Hij gaf haar weliswaar de ver zekering, dat hy voldoende kapitaal TWEEDE KAMER DEN HAAG. De minister voor Defensie heeft zich bereid verklaard de in augustus, I.L.'getroffen regeling inzake vrijstelling van militaire dienstplicht voor bevoegde leraren in de vakken Nederlands, FraDS, En gels, Duits, wiskunde en biologie l»U 't voortgezet Hoger en Middelb. On derwijs thans ook van toepassing te doen zijn op óe leraren classici, pby- sicl en chemici. Thans is derhalve de vrijstellingsregeling .van toepas sing op alie bevo'egde leraren bij het VH.M.O. De betrokken leraren moeten be voegd zijn- tot het geven van onder wijs aan bedoelde scholen, moe ten tenminste 20 lesuren per week yeven en dienen als onmisbaar te wor den aangemerkt en niet .vervangbaar te zijn door een "andere bevoegde leraar, -.-v ---V 'V ter beschikking had gekregen om de meest, urgente bouw7 voor openbaar en bijzonder onderwijs in de volgen de drie maanden te waarborgen bei dragen van resp. 30 en 25 miljoen maar uitzicht op lange termijn opende hij niet. Minister Cals kondigde de instel-, ling van een wetenschappelijke com missie onder leiding van prof. Ca- sïmir aan, welke, op initiatief van de betreffende faculteit, gaat onder zoeken hoe Nederland antwoorden moet op de stormachtige ontwikke ling op het terrein van de wis- en na tuurkunde. „De. regering," zo betoog de hij, „hecht zoveel waarde aan het hoger onderwijs, dat ten behoeve van', deze afdeling het:bedrag op de begro ting;— zelfs in deze tijd van. beste dingsbeperking met 35 procent is verhoogd!" Over de inhoud van'het wetsont werp op het voortgezetonderwijs deed de minister enkele openbare me dedelingen. Het zou, zo zei hij, hele maal geen„Mammoet-wet1> worden. Het stuk telt maar een honderdtal ar tikelen, Het wil. de minister;de be voegdheid geven voor meer jaren een: plan op te stellen ter. spreiding van bet voortgezet onderwijs. Dit plan zal echter gebaseerd -worden op ;,deel- plannen", welke zullen worden inge diend door organen uit de. vrije maat schappij en individuele schoolbestu ren. Teneinde daarbij, aan de levens beschouwelijke aspecten recht te dóen zullen voor de meest voorkomende schooltypen echter getalsverhoudin gen in de wet worden opgenomen. Indien de „deelplannen" aan deze le vensbeschouwelijke getalsnormen voldoen, dan zal. de minister deze moeten.volgen. Op deze wijze zal zo wel aan de behoefte, aan „planning" als aan de vrijheid van onderwijs op aanvaardbare wijze worden tegemoet gekomen. v a De K.V.P.-fractie toonde zich door zijn antwoord gerustgesteld. Maar zij bleef betreuren: dat het wetsontwerp nog niet was ingediend,' ..In antwoord óp een' vraag van de socialist Kleywegt over het uitblijven van het ontwerp-vakantiewet, deelde minister Cals mee, dat de moeilijkhe den meer bij hét bedrijfsleven dan bij het onderwijs liggen. Bij het VHMO kunnen de vakanties niet verder wor den gespreid. Ten aanzien van het LO én ULD worden de mogelijkheden on derzocht, maar de moeilijkheden, ver. bonden aan een'verdergaande sprei ding zijn niet gering,f;..'.. RIO DE JANEIRO De Braziliaan se minister van Buitenlandse Zaken, José Carlos Macédo Soares, heeft verklaard, dat Brazilië graag tot de NAVO toe zou treden indien hét daartoe zou worden uitgenodigd. Hij zei, dat Brazilië geen hardnekkig ge vecht zou leveren om ra de NAVO te komen maar we] graag een uitnodi ging zou ontvangen om toe te treden. DEN HAAG. De stichting „Hulp aan landgenoten in Indonesië" heeft van prinses Wilhelmina een belang rijke gift ontvangen ter ondersteu ning van haar werkzaamheden. MOTIVERING HOGERE KINDERBIJSLAG WASHINGTON Een Ameri kaanse openbare aanklager heeft gis. teren een zaak aanhangig gemaakt tegen de Amerikaanse Volkswagen- fabriek („Volkswagen of America Inc.") en diens 14 Amerikaanse dealers wegens het overtreden van de anti-trust wetten, door het on rechtmatig vaststellen van prijzen bij de verkoop van Volkswagens in de V.S. De zaak werd aanhangig gemaakt door William -Rogers, openbaar aan klager van het federale districts- gerechtshof te .Trenton, New Jersey, In de dagvaarding werd behalve het vaststellen van groothandels- en detaillistenprijzeri van deze wa gen van Duits fabrikaat ook-ver meld, dat de maatschappij mot groot- en' kleinhandelaren hadden afgesproken .gebieden aan te wij zen, voor dëalleenverkoop. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Minister SuurhoH heeft een dezer dagen van de Stlch- ting van de Arbeid een nadere mo- t tivering ontvangen van het voorstel van de Stichting om een tijdelijke j' verhoging van de kinderbijslag te ge- j ven.aan.de werknemers met een fn- j komen tot zestien gulden 'per dag,j De minister had daarom gevraagd,7] omdat hl) de in het "eerste voorstel; aangevoerde motieven wat te mager vond om in een wetsontwerp tewor-j den opgenomen. 'ii'. i De Stichting heeft de minister .nu voorgerekend, dat. de stijging; van de prijzen der voornaamstelevensmid-7! delen uit gaat boven het niveau dat i werd aangenomen in de nota betref- i fende de beperking van de bestedin-J gen. Hét huishoudbudget werd daar- door 3.6 pet. meerbelast. In 'de be- stedingsnota werd uitgegaan van een 1 percentage. van; 1.6. Het verschil/van twee procent betekent bij eén gemid- deld gezin mét (statistisch) 2.4 kin-.j deren, waarvan het gezinshoofd 85 gulden, verdient, dat. voor het huis-1 houdpakkét ongeveer .1.70,. meer moet worden betaald. De verhoging van de kinderbijslag met tien cent pér dag en per kind. kan de. gewenste 1 verlichting brengen.; j Dat er. 36 miljoen meer in de consumptieve sfeer kómt, is;voor de Stichting geenargument "om 1 de kinderbijslag niet te verho- gen. Deze. verhoging moet 'wor den gezien als een correctie van 'n te vei* .doorgeslagen consump- - tiebeperking, waarvan dé groe- pén met de laagste inkomens de dupe zijn geworden. Algemeen wordt verwachtten nog nérgens is-hét tegendeel gebleken, dat de regering het voorstel van de Stichting zal overnemen. Het is niet aan te nemen, dat de Kamers deze tijdelijke verhoging van de .kinderbijslag nog .voor het einde van het jaar in' behandeling zullen firemen.-' a Verwacht kan worden, dat ook de kinderbijslag voor de lage ambtena ren. kleine zelfstandigen en dergelij ke kroepen zal worden verhoogd in gelijke mate als bij de. werknemers in hetvrije bedrijfGeschat wordt dat daarvoor twaalf miljoen gulden nodig is uit de. schatkist. Het is niet bekend op welkè wijze het kabinet aan de'daarvoor benodigde middelen denkt te komen. AUSTIN Het Austin Raketge nootschap waarvan de leden tussen de 14 cn 17 jaar oud zijn, heeft een raket met een muis aan boord de lucht ingeschoten tot een hoogte van 500 meter. De muis kwam om toen het toestel neerstortte. - Juffrouw M. Duns Scotus, lerares in natuur- en scheikunde, was als adviseuse bij het. project, opgetreden. De raket, die anderhalve meter lang.was. werd vervaardigd uit.af- valmaterialen ter waarde van bijna 14 gulden en was voorzien vaueen „krachtige brandstof'. Met behulp van stophorloges en formules die zij op school, hadden geleerd, hadden de jongens -uitgerekend, dat de raket zou kunnen vliegen met een snelheid van 350 km per uur.' Juffrouw Scotus wilde niet bekend maken van welke brandstof de jon gens hadden gebruik gemaakt, uit vrees dat kinderen die het op eigen houtje zouden proberen, gewond zou den raken. - ALGIERS. Op het traject Phl- HppevllleConstantine is een trein ontspoord, hetgeen aan vier Franse militairen het leven heeft gekost. Men vermoedt, dat dit ongeval ln Oost-Algerië het resultaat van aaho- tage is. i' In het zuiden van Algene ope- réert intussen een leider van een groep Mohammedanen, die in sa menwerking met de Fransen een eind wil maken aan de overheersing door het Nationale Bevrijdingsfront. De groep telt ongeveer 3000 bewa pende mannen. In New York trachten dé afgevaar digden van de Azïatisch-Afrikaanse landen achter gesloten deuren een resolutie over het Algerijnse pro bleem samen te stellen. Ondanks enkele.;.uren'.vergaderen is men er nog niét ;n geslaagd. BARDONECCH1A De Italiaan se grenspolitie heeft „wereldburger"^ Garry Davis de toegang toL Italië geweigerd. De Amerikaan, die zijn Amerikaans staatsburgerschap prijs gegeven heeft verscheen dinsdag bij de Italiaanse grens, Hij heeft reeds van de. Franse regering opdracht ge kregen Frankrijk te verlaten. PEN poe* geleden kreeg ik eens f-' bezoekMvan een jonge man, een leerling van de Haagse Akademie voor beeldende kunsten. Hij, wilde iets laten zien en haalde een zeer dikke map uit zijn tas- lie verwacht te landschapjes maar hei bleek iets heel anders te zijn. Zo maar, voor de aardigheid, had hij een parodie ge- maafcc op een Duitse kunstgeschie- denis. Niet alleen het mistig Prui- sisch,-waarin zo'n geleerd boek ge schreven is had hij meesterlijk ge persifleerd, maar ook de vaak zo we zenloze illustraties stonden er alle maal in merkwaardige potscher ven,, beschadigde fresco's, kathedra len, uit de „peper en zout" periode -4- enfin, het was een kostelijke be spotting van: de studiewerken, die'' hem dagelijks kwelden, zoals alleen een jong talent maken kan. Aangezien de uitgave van deze, voor een kleine parochiebestemde grap een vermogen zou hebben ge kost,werd de kunstgeschiedenis nooit gedrukt. Maar de Arbeiders pers ontlokte hem een.kleiner, boek je waarin hij, toegerust met het pseudoniem Thomas Slackenmeel, een fraaie proeve van zijn gaven geeft onder het motto JJe verkoud heid en de Muze". Na een voorwoord dat fraai de draak steekt met de pretentieuze nep van veel wetenschappelijk pro za, ïgeeft de heer Slackenmeel een bloemlezing uit de werken, die schrijvers en beeldende kunstenaars -in de loop der eeuwen aan de ver koudheid zouden hebben gewijd. HG begint met Nippur, (Derdedynastie van TJr, Tablet van Bibit-Isjtar) Adad, de stier des hemels, werd zeer boos van binnen. Adad, de stier des hemels sprak: „Al elf jaar brengt de goddeloze stad my geen offers meer. Ik wil de goddeloze stad vernietigen omdat zy mij geen offers meer brengt. Hij zond de stad verkoudheid." Daarna, over dezelfde stof, een vers van Teil El Amarna 1365 v. Chr.) en een werkvan Boghaz Köi (veertiende eeuw v. Chr.), dat ik in zijn geheel kan overnemen: Pyamabananasj was verkouden. Pyamabananasj nam asjpirinus. Py amabananasj ging .dood". Hierna volgden parodieën op Aristophanes, Ouidius en Omar Khayyam: „Een fles met medicijn, twee warme krui ken. Mijn dekens die 'k gelukkig niet kan ruiken. En u,- met natte doeken nevens m& Meer kan ik hier voorlopig niet gebruiken." Een „Chanson de Roland" in oud Frans over de verkoudheid wordt gevolgd door een bijdrage: van Dan te. En snel betraden unj de laatste bolgia. Zoals Cn 't pynemtioud, de zware kruinen. Onder de druk des winds zich buigend zuchten. En met hun stemmen vullen Pomidoro's dui nen, Zo vlas de duistre aardkloof vol geruchten. Van blazen hier en daar van niezend proesten; Neussnuiten vulde ginds 'de klamme luchten. En links en rechts haord' ik vertwijfeld hoesten, Vochtige damp verhulde de omgeving, En Hen die hier hun zon den boeten moesten". Shakespeare begint aldus: „How easily the cruel cold is caught: It droppeth with the gentle rain from Heaven Upon the Throats of men. It is twice caught: Straight from the air or front one's fellow- man". - Via Brederode, Rhyttuw Ferth. ae oude heer SmitsVictor Hugo, Poe, Tollens, Paaltjens en Busch _komen we aan Slackenmeels hand bij Chris, tian Morgenstern: .JJtrei Schnupfen sassen im Erlenhain Eitt Ersterein Zweiter, èin Drittër 5ie tranfcen gegarenen Erlenwein. Es nahte ein furchtbar Gewitter". Kart May, Kafka en Tagore be schrijven vervolgens de verkoudheid in hun trant en Hemingway doet het zo: „The old man went out into the snow. Snów, he thought, .you are hard at it. I am an old man and you are very cold. The snow creaked be low his feët". De bijdrage van Trijn tje Fop kon Stip zelf geschreven hebben: „Wanneer de nachtvorst langs de Schelde, Onder het knolge was te velde zegt een radijs te Grevenbicht niet zoveel kwaad, had aangericht, Ging tfc .nu mogelij kerwijs, Het leven door als Pa-Ra- ^Minstens even mooials de tekst zijn de illustraties, die ookde eeu wen doorlopen. „De zonnegod ver leent Nisintabed zijn zakdoek, ter wijl de verkoudheidsdemon machte lobs toeziet": Daarmee begint een se. rie plaatjes waarin figuren aUHie- ronvmüs Bosch, Sharaku, OatïoTt Redon, Toorop, 'Aart van Dobben- burg én.Saut Steinberg met.doae- lijke precizie toorden gepariadieera. Ik vind dit een indrukwekkend knap boekje, waarvoor ik depet diep df neem. KRONKEL VERDRAAIDZORRÜ HEEFT HÊ Itt D£ 0ATÉJ1r\AAR ZÊLF5PEZEOUWE «AR rtOET 6fl EUfcR Zyh PAri £ljf1 PAARD U\ Turhs Stop 465 3175. Pirelli bégroet de ander met nauw ver holen achterdocht. Wat is er nu weer aan de hand Maar de ander stelt bem gerust. „Je kunt je rehabiliteren, Pirelli," zegt hij. „Luister goed: we hebben bericht gekregen van Cecco uit Vene zuela. De Tarcia's wonen daar al ongeveer een hsli jsar. Mario zingt in een nachtclub in Porto 'Cabello. Jij moet er heen en zekerheid krijgen, dat ze inderdaad de juwelen hebben. Jë weet, dat niet iedereen jouw verhaal destijds heeft.geloofd. Misschien heb jé ons wel wat op dé mouw ge spéld.Nee, val me nou niet in de.rede. Je hebt. geen bewijzen roani Nou krijg je je kans. Als je over een uur de trein pakt naur Nice, kun je daar vanavond nog het vliegtuig naar Paramaribo halen. Vandaar ga jé naar Porto Cabello. Cecco wacht daar op je. Hij zal je verdere instructies geven. Ik zou die kans met beide handen aan grijpen, als ik je was, Pirelli." Zelfs Quentin-kon zien dat er geen kans op was de Zwaluw los te krij gen. .Vuili amy veegde het zweet ..van zijn gezicht en keek woedend op hen neer. „V/at komen jullie,-verdomme, nu weer doen?" „Je bent in moeilijkheden," ant woordde Hugh. „Ik heb te lang met jullie gekletst. Donder op. ik heb je niet nodig." „Ga met ons mee aan land. Vulli- amy. Dan kan de politie je alibi onderzoeken; Wij geloven ér. name-, lijk geen woord van."-'. „Donder op, zeg ik je; Ik sta jullie niet meer te woord." -p-f.- „Waar wóu je zo haastig naar toé? Frankrijk of België?" „Naar Orwell. Dat heb ik al ge-, zegd en dat herhaal ik." ,,De eerste uren kun je niet weg, zei Hugh,, „je kunt beter meegaan." Hij voelde'met een roeispaan in het water naast de jol. 'OnmiddelLijk kwam er een gespannen uitdrukking op..'zijn'gézicHt,..•A';:'1: „Je hebt geen beste plaats uitge zocht, Vülliamy. Eris hier geen grand." V/v Angstig greep Vülliamy een peil lood en liet het zakken. „Je moet op de'rand van een bank zitten,"; zei Hugh. --,,Dan zal je wel duizelig wórden. Het zou me zelfs niet verbazen als je boot omsloeg. Dat is wpl meer gebeurd. Hou je jol maar bij de hand." Vülliamy wierp Hugh een blik val haat toe. „Hou jevervloekte raad. Ik kom wel los." „Dat denk ik niet," zei Hugh. Vülliamy keek in paniek rond. Hugh kon raden wat hij dacht. Als zijn schip verloren ging, zou hij nooit naar het Vasteland kunnen komen. Hij zou moeten blijven en het voor uitzicht: was niet aantrekkelijk. Het- spoorde hem aan tot nieuwe activiteit Hij keerde Hugh, de rug toe en rende naar dé korte mast. Toen liet hij het anker in de modder zakken aan de landkantvan de Zwaluw.. Hij keek even rond, maar de boot schoot nog verder opzij, wat. hem waarschuwde dat hij geen se- konde te verliezen had. Hij nam een sprong over de dekrailing en ver dween achter de witte romp. „Wat voert hij nu weer uit?" vroeg Quentin perplex. „Dat mag God weten." zei Hugh. „Hij is krankzinnig als hy denkt dat hij zo'n groot schip tegen kan hou den met éen tros en een anker daar is het veel te ver voor weg'..." Van de andere kant van deZwa luw klonk plotseling een. dringende angstkreet. „Er is hém iets overkomen," .zei Hugh. „Misschien is. hij óp het anker gevallen." In een 'ogenblik had hij de jol vastgebonden en was hij aan boord van de kruiser geklommen. Toen hij aan de andere kant rover de railing keek, zag hij iets ver schrikkelijks. Vülliamy zat tot zijn middel in de modder, zachte, bijna vloeibare modder. Hij worstelde uit alle macht om eruit te'komen, om op'zijn buik over de slijmerige sub stantie te schuiven. Maar:met iédere beweging zonk hij iets lager..De ge vaarlijke, bod emloze.:modder, '.van de Fye,banken had hem te pakken. „Quer.t!" schreeuwde Hugh. ,Hom vlug helpen!" Met bevende vingers greep hij een kabeltouw én wierp het over boord, A.Pak het-Vülliamy! Niet bewegen, jij gek! Hier Quent, hou vast! Ja nü trek!" Ze zetten alle krachten bij. Hugh zag de spieren aan de polsen van Vülliamy dik worden. De begerige modder maakte.afschuwelijke, gorge lende geluiden én liet zijn prooi node los. Maar los kwam hyf .V.ulli- amy had een sterke .greep, en ;hield goed vast Centimeter na centimeter kwam het lichaam tevoorschijn. Plotseling zakte de Zwaluw verder opzij, Quentin, die er niet. op bedacht was, gleed uit op het gladde dek. viel met een harde .bone tegen de railing en sloeg bijna overboord. Een ogenblik lag hij daar, halfverdoofd. terwijl Hugh grimmig aan de kabel bleef hangen. Toen kwam hij, over eind om 'Zijn broer te helpen. Maar Vülliamy was weer gaan worstelen en indie paar sekonden haa het slijk alles teruggenomen wat het ver- loren had. En meer dan dat Toen Hugh neerkeek op ae hul peloze. half weggezakte figuur en de zwakke rukjes van Quenün aan net touw voelde, realiseerde hij zich, mis selijk van afschuw; dat het niet zou lukken. Niet op die manier in ieder geval. De gedachte maakte, hem ziek van ellende. Hij was vergeten, dat ze. een moordenaar trachtten te red den .v.' het was éen mens. dat was alles wat hij wist, een mens gecon fronteerd met een ontzettend einde. „Kan. ie het touw om je heen krij gen, Vülliamy?" schreeuwde hij- „Als het Ie. lukt, kan ik proberen je eruit te trekken.". Vülliamy deed zijn uiterste best net touw om zich heen te krijgen,-rnaar hij zat bijna tot zijn oksels m de modder en kon zijn handen niet be hoorlijk meer gebruikén. Zijn gezicht was asgrauw. „Het gaat niet,' .gilde hij. „in godsnaam, trek!. Vlug! Weer trokken de twee mannen uit alle macht aan het touw. Ze waren nu voorbereid op het zakken van de boot en. toen hij bewoog, konden ze hun evenwicht bewaren. Ze wonnen het van de modder. Een paar centi meter, meer niet, maar ze wonnen. Toen begon de kracht VuUiamy te begeven. - Zijn gezicht had een uitdrukking van uiterste wanhoop. Plotseling liet hij los en de beide broers vielen achterover op elkaar. Toen ze weer opgekrabbeld waren, zaten ook vul- liamy's schouders bijna onder. Hij kon haast geen adem meer krijgen. Hugh keek als een wilde om zich heen. „God in de hemel, er moet een oplossing zijn." Hij rende de kajuit in en kwam even later terug met een rubber kussen. Hij gooide 'het op de modder naast het hoofd van Vülliamy, bond het ene eind van de kabel om de mast en het andere eind om zijn middel. „Wees niet gek. Hugh." riep Quen tin uit. „waagdat niet!" „Er- kan niets gebeurenmis schien kan ik het touw onder zyn armen krijgen. We moeten iets doen, Quent, we kunnen hem niet zo laten sterven."'- - (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1