EUROPESE TRAGIEK Geleerden doen aanval op Zuidpoolgeheimen Gaillard geeft aan socialisten toe OORDEND OERAS Labour vraagt verbod van H-bom-vluchten Wat zit onder dikke ijskap? YN-expert voor j Scopus-confliet Negen doden in Bochum bij explosie Tekort in KSG- landen: 60.000 mijnwerkers Atoomduikboot van VS onder de noordpool Piloten blijven meestal ver uit de kust Soekarno kreeg telegram van mr. Luns niet PRIJZEN BLIJVEN GESTEUND Stemmenverlies voor Britse Conservatieven Record-woning- boüw in eerste halfjaar 1957 Crisissfeer nog niet verdwenen Toch vrouwen in Hogerhuis Adenauer gaat ook naar Chili Gomoelka ziek SPROETJE SPARK door FRANK GODWI AVONTUREN KAPITEIN door Andrew Garve Vrijdag 6 december 1957 ZIE West-Europa op de_wereldkaarteen grillig en betrekkelijk klein schiereiland op een ontzaglijke landmassa, Dit deel van de wereld heelt gedurende een reeks van eeuwen de loop der wereldgeschiede nis bepaald. Van hieruit trokken de pioniers, de ideeën, de impul sen, over oceanen en continenten. Beschouwt men de dingen nog van dichterbij, dan blijkt, dat het Europese schiereiland nooit ais geheel is opgetreden. De 'opeenvolgende ol gelijktijdige culturen waren veelal op nog aanmerkelijk kleinere gebieden gelokaliseerd: Griekenland. Rome. Duitsland, Spanje. Nederland. Frankriik. Engeland. Er was in Europa een samenstel en samenspel van krachten, met eikaar, tegen elkaar; er was tegelijk ook een teveel aan krachten. Mensen en gedachten zwermden uit. Dit alles lijkt nu afgelopen te zijn. Het komt tot uiting in allerlei verschijnselen. De niet.Europese wereld verwerpt met aanhoudend grotere hartstocht de Europese suprematie, de territoriale, de economische en de geestelijke. De zwaartepunten \an de wereldpolitiek verplaatsen zich van het Europese continent naar elders. Het eeuwenlang verdeelde Europa zoekt nu een basis voor samensmelting. Elk der landen heeft geen vol doende kracht meer om zich enigeimate te handhaven. Het is een ont wikkeling. die teder kent. De hoogtij van Europa is voorbij. Het uit zich geestelijk in veel verwarring (tot uiting komend inzonderheid in de kunst) en in een eultuui pessimisme, dat sterk afsteekt bij de hoop en verwachting in tal van materieel veel minder begunstigde „achtergebleven" gebieden. Datgene, wat zich thans afspeelt, herinnert ons aan enkele versregels van Henriëttc Roland Holst: De gedachten zweven over de heide maar vinden geen uitweg, en keren weer. Het geldt ook voor de mensen. Van elders roept men ons toe: Wij hebben uw gedachten niet nodig, wij vinden het zelf wei; wij heb hen uw mensen niet nodig, wij doen het zelf wei. Er ïs daarbij dikwijls meer emotie dan rustige overweging, meer minder waardigheidsgevoel dan echt zelfvertrouwen. Maar Europa, dat nu met opvattingen wordt bekampt, die het voor zichzelf altijd heeft nagestreefd, kan er toch weinig tegenover stellen. HET is deze achtergrond, waartegen ook de gebeurtenissen in Indo nesië moeten worden gezien. Wat daar nu geschiedt, staat niet op zichzelf. Men denke .aan de tegenslagen van de Britten over de hele wereld en aan de moeilijkheden van de Fransen, op dit tijdstip het duidelijkst tot uiting komend in hun wanhopige strijd ia Algerie. Het proces voltrekt zich niet overal op gelijke wijze. Grote Europese landen kunnen meer weerstand bieden en misschien andere op lossingen bewerkstelligen dan de kleine. Doch in grote lijnen is het beeld toch hetzelfde: bestrijding van de Europese invloed met de middelen, die men van de Europeanen zelf heeft geleerd. Duidelijker dan ooit worden, de Europeanen zich thans de expansieve trekken van hun beschaving bewust en van de crisis, die het gevolg moet zijn van de uitschakeling hiervan. Wat zouden Engeland cn Nederland ooit zijn geweest zonder de zeeën en oceanen, die hun schepen bevoeren, en zonder hun vastzetting in sommige oevergebieden van deze verre wate ren? En wat kunnen deze tanden zijn, wanneer ze gehouden zijn voor al bun mensen en al hun kwaliteiten een bestemming te vinden slechts binnen de enge grenzen van het eigen territorium? Het geldt niet enkel voor de zeemogendheden. Het geldt voor alle Europese landen, die zich elders in de wereld hebben geïnteresseerd en geëngageerd. Voor verwijten is nauwelijks plaats; ook niet aan de V.S., zelf vrij- geworden Europees koloniaal gebied. Natuurlijk is het een groot mis verstand geweest, dat Amerika, een continent op zichzelf, de Europese landen in feite heeft beschouwd en behandeld als verkerend in dezelfde conditie. In Amerika met zijn geweldige ruimten en zijn twintig inwoners per vierkante kilometer is plaats genoeg. Hoe kan men het vergelijken met Engeland, met Frankrijk, met Nederland? De oorzaak van de huidige ontwikkeling is echter niet het gebrek aan Amerikaanse solidariteit: de oorzaak is het veldwinnen bij de gekleurde volken van de Europese rechts normen en dc gebondenheid van Europa aan deze normen. WIE dit alles overdenkt, beseft meer dan ooit de waarde zowel als de greuzen van de steun aan onderontwikkelde gebieden. Al meer dan eens hebben wij vastgesteld, dat deze steun de plaats in neemt van de goede kanten van het kolonialisme. Steun zonder bezwarende-conditie s en zonder inbreuk op de zelfstandigheid van andere volken kan in hoge mate bijdragen tot behoud van Europa. tDeze methode lijkt ons althans kansrijker dan de "expansie in-zonnestelsel en heelal, waaraan sommige lieden zich thans in volle ernst gaan vastklampen. Daarnaast is inderdaad een voortschrijdende Europese eenheid van zeer grote betekenis. Een binnen zijn krans van zeeën teruggedrongen Europa kan zich niet meer veroorloven, zijn interne (economische) grenzen te handhaven en zijn interne migratie te verhinderen. Wanneer Europa inder daad nog kwaliteiten heeft (en daaraan hoeft niet te worden getwijfeld), dan zullen die zich slechts kunnen ontplooien, wanneer eerst gezamenlijk de huidigegevaren zijn overwonnen en daarna in een rustiger wereld een gecoördineerd optreden mogelijk is. Voor de moeilijkheden van het ogenblik bieden, deze gedachten weinig baat; maar belangrijker dan dingen, die nu gebeuren, zijn toekomst perspectieven, waaraan het gelukkig niet geheel en al ontbreekt. (Advertentie l.M MCMURDO SOUNDDe eerste wetenschappelijke poging: om vast te stellen wat onder liet enorme ijsdek van het zuidpoolgebied zit. zal don- worden verricht dopr dr. Vivian admiraal Dufck op de pooL Een jaar t Fuchs en zijn groep van Britse ge- geleden is hij 'er geweest om een leerden, die thans op weg zijn naar de pool van Ellsworth Station recht streeks over het vasteland vanaf Mcmurdo Sound, De resultaten zul len eerst later" beschikbaar komen, i De eenvaarde' heer Daniel Lïnehan, die als seismoloog verbonden is aan Boston College, zal 67.5 kilo zware springstof meenemen, welke tot ont ploffing zal worden gebracht om zuidpoolstation in te richten en hij was de eerste, die dit na de expedi ties van Amundsen en Scott in 191 i ea 1912 heeft gedaan. dïptó "Is, «n-dbevuisjchtfee solven te veroor. expeditie onder leiding van admiraal George J, Dufek en een groep ge leerden naar de pool vliegt om seis mische peilingen te verrichten met instrumenten, overeenkomende met rlie, waarmede aardbevingen worden geregistreerd. Het doel is de diepte van de vaste grond onder het, ys te onderzoeken. Er zullen ook zwaarte krachtsmetingen worden verricht. Bij vroegere peilingen, verricht in de omgeving van Byrd Slation. bijna 1300 meter ten noorden van de pool, is gebleken, dat de ijslaag boven de aardkost ongeveer 3333 meter dik is. Aangezien dit gebied ongeveer 1700 meter boven de zeespiegel ligt, be- tekent dit. dat de vastëgrond daar i ongeveer 1700 meter beneden de zee- l spiegel begint. i Een Brits-Noorse expeditie heeft1 in 1950 een weinig landinwaarts van Queen Maudland, tegenover de punt van Afrika, overeenkomstige pei lingen verricht-en ontdekt, dat de ijskorst er ongeveer 24oo meter dik was, maar het land eronder lag on geveer 200 meter boven de zee spiegel. De enige andere peilingen van het centrum van het zuidpoolgebied zaken, welke zich naar beneden i voortplanten en teruggekaatst wor den, De tyd, welke tussen ontplofimg en terugkaatsing verloopt, zal de dikte van het ijs kenbaar maken. Dit wordt de tweede landing van (Advertentie ZJII.) De afdoende bescher ming tegen ruw» en gesprongen huid s het dagelijks gebruik van NIVEA BOCHUM. Een ontploffing heeft donderdag een vier etage hoge huur woning geheel vernield, waarbij op zijn minst negen personen om het leven gekomen zijn en 13 gewond werden. De brandweer heeft negen lijken geborgen, maar er wordt in smeu lende resten gezocht naar meer slachtoffers, Onmiddellijk na de explosie brak brand uit, waardoor de reddingspo gingen ernstig belemmerd werden. Toch slaagde men er in 13 gewon den in veiligheid te brengen. De politie heeft nog geen aanwij zingen, wat de oorzaak van de ramp is. Men vermoedt, dat een gasont ploffing het gevolg is van een lek kende pijp. BONDEN. - Paul Finet, Belgisch ilfl van de Hoge Autoriteit der j Europese Gemeenschap x-oor Kolen j en Staal, heeft te Londen verklaard, dat het tekort aan mijnwerkers in I de Kolen, er Staal Gemeenschap ernstiger wordt en dat de gemeen schap nog minstens 60.000 mijnwer kers zou kunnen gebruiken. De beloning van het werk is ech ter niet aantrekkelijk genoeg, zei hij. In andere bedrijfstakken, bijvoor beeld In de staalindustrie, zijn de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker Jonge mannen deinzen er volgens Finet voor terug een beroep te kie zen, d_at zij wellicht op een leeftijd van 45 of 50 jaar gedwongen zullen zijn op te geven wegens een beroeps ziekte. NEW YORK. De secretaris generaal van de V.N.» Ham- marskjöld, zal een speciale persoon lijke vertegenwoordiger aanwijzen voor het voeren van onderhandelin gen mei Israël en Jordanië over de uitvoering van de overeenkomst over de berg Scopus. Jordanië zal een klacht indienen bij de Veiligheidsraad over Israëli sche versterkingen in het gebied van de berg Scopus, een Israëlische enclave op Jordaans grondgebied. Het konvooi met levensmiddelen en voorraden voor de Israëlische post OP de berg Scopus is donder- i dag vertrokken. Het vertrek werd mogelijk gemaakt door een nieuwe overeenkomst, die bereikt is na vier dagen onderhandelingen tussen Jor danië en Israël onder leiding van Hammarskjold. De Syrische regering heeft na een gesprek met Ham- marskjóld verklaard, dat de wapen- 1 stilstandsovereenkomst voor Palesti na nauwlettend moet worden nage- leefd en dat het gezag van de Pale stijnse bestandscommissie versterkt dient te worden. mor het ophangen van zware voorverpakt V-rp»tfcln{( v*. *UBUTI« HOI UW) I V LdOUMKMI - AWWW NEW YORK. De Amerikaanse atoomduikboct „Nautilus" tal bin nenkort, een tocht maken onder de noordpool. Dit is donderdag bekend gemaakt door de leider van de ploeg die de duikboot heeft vervaardigd, schout-bij-pacht Rïckover. Hoewel de Verenigde Staten geen bewijs hadden, dat de Sow jet-Unie over een atoomduikboot beschikt, moest aangenomen worden, dat zy er weldra een zal hebben, zei Kick- over. LONDEN.Socialistische Lager huisleden hebben donderdag een motie ingediend, waarin wordt ver klaard, dat „het overvliegen van de Britse eilanden door Amerikaanse bommenwerpers, die waterstofbom men aan boord hebben, niet door de huidige stand der internationale betrekkingen wordt gerechtvaar- Advertentie l.M) DJAKARTA, De directeur van het kabinet van president Soekarno. Tamzii, heeft te Djakarta medege deeld dat tot op gisteren president Soekarno nog alet het telegram met i gelukwensen heeft ontvangen, dat minister Luns nera via de Neder- landse vertegenwoordiging heeft doen toekomen na de mislukte aan- slag op zyn teven. De Nederlandse diplomatieke rais- i sfe te Djakarta heeft op een des- betreffende informatie donderdag- avond medegedeeld, dat de bood- j schap van minister Luns op 3 de- i cember-is bezorgd bij het iadone- j si.sche ministerie van Buitenlandse Zaken. (Advertentie l.M.} Tussentijdse verkiezing: LIVERPOOL. De conservatie ven hebben gisteren e«n tussentijds» verkiezing in het Garstcn-dlstrlct gewonnen, maar hun meerderheid vertoonde een scherpe daling, ver geleken bO de algemene verkiezin gen in 1954. De einduitslag was: Conservatie ven 15.521 stemmen: Labour 11.217 stemmen; Liberalen 4807 stemmen. De Conservatieve meerderheid be draagt dus 4304 stemmen'. Bij de laatste algemene verkiezingen, ech ter behaalden de Conservatieven 28.130 stemmen en Labour 16.161 stemmen. Er deed toen geen liberaal aan de strijd mee. Conservatieven zowel als Labour verloren ditmaal aan stemmen als gevolg van het grote aantal niet- stemmers. DEN HAAG In het eerste ba»i- jaar van 1957 zfjn 41,114 woningen gereed gekomen, een aantal, dat tot nu toe In geen enkel eerste halfjaar werd bereikt. Het aantal woningen, dat in deze periode werd aangevan- (Van onze correspondent) PARIJS. Het conflict tussen pre mier Gaillard en de socialistische ministers is bijna maar in elk geval slechts voorlopig bijgelegd. De socialisten hebben gedeeltelijk voldoening gekregen. De subsidies op de levensmiddelen «lm hersteld en de pryzen bl(jvcn gerteund. Uitzondering is gemaakt voor brood maar een verhoging van de toeslag voor de economisch zwakslen, is toegestaan, zodat deze prijsstij ging voor hen gecompenseerd kan worden. Ook de gezinstoelage is ver- WT«„- hoogd met vijf procent. Tegelijker- een. bedroeg 48.C22, 'ém'alnlli'.'dat i JjM l»ee«t m?u de onderwijsbegTo- eveneens een record is voor een ting en die voor de Sahara op de eerste halfjaar. Aldus «en publïkatle ou,^e hoogte hersteld, van het ministerie van Volkshuisves- Het zoeken is nu naar nieuwe be ting en Bouwnijverheid over de ztijnlgingen. want Gaillard heef, ge bouwactiviteit in de eerste zes maan- j weigerd nieuwe belastingen te hel den van dit jaar. fen- omdat anders de rechterzijde uit r« 1 zijn kabinet zou weglopen. Wat over ijl de verslagperiode nam net san- j tal inf uitvoering zijnde woningen voortdurend toe. Het beliep op 1 juli 1957 101.269. Van de gereed gekomen woningen 1 waren er 9.530 in opdracht van ge- j meenten, 11.152 in opdracht van wo ningbouwverenigingen, 19.152 in op- dracht van particulieren en 1.280 in opdracht van rijk, provincie, enz, gebouwd. In erkende systemen wer den er 2.340 uitgevoerd;» met premie werden er 18.464 gebouwd, waarvan 3.799 met halve premie. In de ver slagperiode werd een productiever hoging bereikt van 35%. Gunstige weersomstandigheden en toeneming van het aantal arbeiders hebben veel bijgedragen tot het zeer gunstige re sultaat. Van gevolgen der bestedings beperking is in het eerste halfjaar 1957 nog niets te bespeuren geweest. I blijft, is de discussie over de salaris sen van de ambtenaren. Hier kun nen de socialisten moeilijk toegeven aangezien de ambtenaren het groot ste deel van hun kiezerskorps vor men. Maar zelfs als dit probleem is opge lost, zijn we er nog niet helemaal want de prijskwestie is niet de emge en volgens sommigen is de ruzie daar over slechts een voorwendsel. Het congres van de partijraad van de S.F.I.O- nadert en de Algerijn?» kwes tie begint hoe langer hoe meer de so cialistische; gemoederen bezig te hou den. De regering heeft inderdaad suc ces gehad met haar kaderwet inzake Algerije: de wet is aangenomen maar ze is inmiddels zozeer verwaterd, dat de con gres bes! uiten van de S.F.I.O. er niet meer in te herkennen zijn Er waait een anli-regeringswind door de S.FJ.O. en sommige leiders zouden er niet afkerig van zijp ballast uit te werpen voor de partijraad bij eenkomt. Vandaar hun scherpe hou ding m het kabinet-Gaillard. Overi gens is er nog een stevige angst voGr een regeringscrisis op dit moment. De Verenigde Naties vergaderen over Algerte en de N.A.T.O. komt binnen enkele dagen bijeen. Dit zou de socia listen remmen, maar hun houding blijft nerveus en nijdig. dlgd. Zfj wensen daarom, dat „hier aan, in het belang van het Britse volk. een einde wordt gemaakt". Maoxnillan verklaarde naar aanlei ding hiervan, dat de meeste pa- trouillevluchten van Britse en Ame rikaanse vliegtuigen, die waterstof bommen aan boord hebben, „boven zee en op geruime afstand uit de kust" worden gemaakt. De premier, die verder nog mee deelde dat de meeste vliegtuigonge- lukken zich bij opstijgen of dalen afspelen, voegde hieraan tot dat zich ook niet aanhoudend militaire vliegtuigen, met. kernwapens aan boord, boven Groot-Brittannië be vinden. De premier maakte in het alge meen de opmerking dat, wilde een bepaald afschrikwekkend middel doeltreffend zijn, er ook voor ge zorgd moest worden dat het zo no dig op de snelste en meest afdoend» wijze gebruikt kon worden. „Een te ingewikkelde regeling zou de af schrikwekkende uitwerking van be paalde wapens verloren doen gaan", verklaarde hij. LONDEN. Het Britse Hogerhuis heeft donderdagavond zonder stem ming een door de regering inge diend wetsontwerp aanvaard, waar door ook vrouwen lid van dit col lege kunnen worden. De Britse regering kan thans man nen en vrouwen voor het leven in de adel verheffen, waardoor zij zit ting kunnen nemen in het Hoger huis. De aldus toegekende adellijke titel gaat niet over op de nakome lingen der betrokkenen. De regering stelt zich voor over nieuwe Hogerhuisleden overleg met de oppositie te plegen. BONN. Bondskanselier Adenauer heeft een uitnodiging voor een be zoek aan Chili aangenomen. Hij was ai van plan-volgend jaar Brazilië te bezoeken. Kort geleden kreeg de 81- jange Bondskanselier van zijn'artsen het advies geen buitenlandse rei zen te maken, waarbij grote klimaat verschillen optreden. WARSCHAU. De leider der Poolse communistische partij, Go moelka, zal enige dagen het bed moeten houden. Hij .heeft griep, Gomoelka is thans 52 jaar oud. Dé berichten dat Gomoelka's gezond heid te wensen over laat, doen reeds geruime tijd de ronde. Advertentie IM.) Vrug Iorra pooRtteiDtnAOtn re lATtn vtRonOtLVAKtn HtJ WttJfUtT, OAf &PRO£T)£HULPtLQOb OPOt ACtrttR&AriKUGI j O JA LET AAAR OP ZO KRIJO )t «en noon 3178. Mario Tarda treedt al geruime tijd op in een.club in Porto Cabello. Hij verdient goed en dat mag ook wel, want Lucia en hij zijn «r tot dusver nog nier in geslaagd do geroofde juwelen te verkopen. In Zuid-Amerika is blijkbaar geen goed» markt voor deze kostbaarheden.. Maar on langs zijn ze in contact gekomen met de eigenaar van de schoener „Taifoen", een zekere Billy Bold China, een avonturier, die voor geld alles doet. Hij weet wel, waar je kostbare juwelen, die ergens gestolen zijn, het beste van de hand kunt doen. In New Orleans! En hij wil Lucia en Mario "daar best met zijn schoener heen brengen, als hij maar een flink aandeel in de winst krijgt. Alles is goed afgesproken en de „Taifoen" zal van nacht nog vertrekken. Mario geeft nu zijn af scheidsavond. Lucia en Billy Bold China zitten aan een tafeltje te luisteren. jn ni als we konden aantonen, dat het met waar is, wat we niet kunnen, dan zou ,het ons nog niet helpen. Ons relaa» over wat hij verteld heeft, wordt uiteraard niet als bewijs aangemerkt. Het beste wat we kunnen doen, is er helemaal over te zwijgen." „Zijn we al iets opgeschoten met een aanwijsbaar contact tussen bera en het meisje, Quent?" „Nee. Cynthia heeft niets bereikt met haar informaties over Helen Fairlie en wij zyn aan de andere kant ook geen zier opgeschoten. We kunnen geen enkel bewijs vinden dat hij haar gekend heeft, dus dat ziet er lelijk uit. Braddoek heeft er alles voor gedaan. Hy heeft Vullia- my's compagnons bij de werf opge zocht, hij heeft die twee smokke laars in de gevangenis gesproken, hij heeft iedere vriend en iedere kennis gecontroleerd en alie mensen ender- 55 uur gevaarlijk op de rand van de rnodderbank gebalanceerd, maar was Quentm greep hem vast, „Ik laat toen weer vlot geraakt en naar de je niet gaan, hoor je me. Ik kan je Werf van Anderson gebracht. De La- er niet uittrekken als je wegzakt!" timers hadden eerst de tragedie aan- Ze vochten alsof ze de grootste vij- gegeven en daarna met uiterste zorg anden waren. Toen trok Hugh zich §e boot doorzocht. Ze hadden niets los en holde naar de railing. Hij gilde bezwarends gevonden, alleen een gel van schrik en bedekte zijn gezicht dïge pas en, zoals Quentin opmerkte, met zijn handen. „Het is te laat, dat bewees niets. Sindsdien hadden - Quent," kreunde hij, „o God!" Er was ze al het mogelijke gedaan om het vraagd die in het blok wonen, waar alleen nog een wit. opgeheven ge- pleidooi voor de verdediging te ver- hij zijn flat had. Hij is zelfs nog naar zicht zichtbaar met starende, hope- sterken, maar zowel Braddoek als pe W1 geweest waar Heien c air- loze ogen. De kleurloze lippen leken John Colfax waren het erover eens, he werkte met een foto van de man. al dood te zijn. Eén enkele, schrille dat het verhaal nu zo compleet was Alles waar menselijkerwijs gespro- kreet werd hoorbaar. Toen bedekte als maar kon, gezien de omstandig- hen iets in kon zitten, hééft ny de modder dé open mond, de gepij- beden. nagegaan, maar het heeft mets opge- nigde, ontzette ogen en het hoofd Niettemin waren ze verre van. te- leverd. We weten een heleboel meer verdween. Een ogenblik waren er vreden. van Vulliamy en van zijn relaties nog twee handen zichtbaar, als mas- „De dood van Vulliamy," zei Quen- met vrouwen, maar Helen Fame is ten van een vergaan schip, maar een tin, „was wel een geweldige pech er hij betrokken. sekonde later waren ook deze door voor ons." Het was niet de eerste „Dat bewijst dat we in het begin het slijk opgeslokt. keer dat hij zoiets zei. Hij bad Hugh gelijk hadden," zei Hugh koppig. uortPnewTtr nooit openlijk verweten, dat zijn „Vulliamy heeft alles gedaan om ts HUOFDoTuK 21 taktïek de moordenaar tot een wan- vermijden, dat er een aantoonbare Quentin viel neer in de lievelings- bopige ontvluchtingspoging had ge- connectie tussen hem en het meisje stoel van Edward en zocht naar zijn dreven, maar hij had een irriterende zou ontstaan. Dat bevestigt helemaal pijp. Hij zag er uitgeput uit. „Het manier er steeds zijdelings op te zin- ons vermoeden van een samenzwe- komt er op neer." zei hij. „dat we on- spelen. ring." ze theorie nog steeds met kunnen be- „Het heeft geen zin daarover te „Voor ons welzei Quent, ,,rnaar wijzen." Er was een week voorbij ge- treuren, Quent. Als hij naar Het Vas- niet voor een juryDaarbij komt gaan na de vreselijke dood van Guy teland was gegaan, waren we ook dat we ook geen motief hebben. Al- Vulliamy en de Latimers waren weer geen stap verder geweest." les wat we kunnen doen, is op da bij elkaar in het Lavendelhuis, dit „En wie kon voorzien dat hij Iets proppen komen met een verhaal, dat keer om het rapport van Quentin zo volslagen geks zou doen als in die waarschijnlijk niemand zal overtui- over de punten van de verdedi- lijm springen?" vroeg Cynthia ver- gen, We kunnen niet bewijzen dat hij ging te horen. ontwaardigd. De spanning werd voor haar mee heeft genomen in zijn auto Het was een ellendige week ge- allemaal een beetje te vd en haar vermoord heeft. We kun- weest. De broers waren diep ge- „Het feit blijft," zei Qu itin, „dat nen niet bewijzen, dat .hij iets met schokt door het ontzettende einde, we onze belangrijkste getuige kwijt "die brieven te maken had. We kun- van Vulliamy en alle ondervraging zijn. Als hij was blijven leven, had- nen niet bewijzen dat die afdrukken gen tijdens het gerechtelijk onder- den we hem kunnen dwingen een van zijn jol waren, want er zijn hon- zoek hadden de herinnering onver- verklaring af te leggen en hadden we derden van die bootjes. En de foto's draaglijk levend gehouden, Quentin zijn alibi kunnen ontzenuwen. Nu van die autobanden zijn even onbe- bang geweest, dat het onderzoek kunnen we totaal niets beginnen." vredigend. Volgens de experts ktm- .JJaar. hij heeft toch dingen ver- nen ze van de auto van Guy afkom- klaard?" zei Cynthia, „Hij heeft ge- stig zijn, maar net zo goed van een zegd. dat hij zijn jol in de moerassen andere wagen. Hiermee zijn we pre- heeft verstopt cn dat hij langs de cies waar we waren... We hebben zeewering naar Steepleford in gclo- een theorie en dat is alles." pen en daar de trein heeft genomen- was bang geweest, dat het onderzoek hun motieven voor het bezoek aan de Zwaluw aan het hcht zou bren gen, maar er was niets van dien aard ter sprake gekomen, zodat hun ge heime theorie nog steeds intact was. De Zwaluw was toch niet helemaal omgevallen; Het schip had een paar Kunnen we dat met nagaan?" twordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1