OORDEND OERAS Het geheim door FRANK GODWI Werktijdverkorting bij confectiebedrijf Roulette-school in Frankfort Dit jaar reeds 2Vi miljard eieren gecontroleerd TM BLAD WAAR PIT IN ZIT! door Andrew Garve Zaterdag 7 december 1957 fpEN poosje geleden stierf, op hoge leeftijd, een Nederla--'1-- BERE1ÜEN' de ,en iets voor tegen West-Berlijn? Men zou bet haast zegg" .j men de laatste tijd kennis neemt van wat in een aantal Berlijnse ,ta West-Duitse kranten staat. Sommige artikelen hebben een regelrecht alarmerend karakter. Er zouden allerlei ernstige dingen te verwachten zijn. Een volledige afsluiting van bet Weste lijke stadsdeel zou op til zijn, als eerste "van een reeks van maatregelen, ten doel hebbend de volledige liquidatie van deze voorpost van de bonds republiek en de Westelijke wereld in het algemeen. L)e „gelijkschakeling" dus, met alle gevolgen van politieke en economische aard. Hier cn daar worden 2elfe al sombere voorspellingen geuit omtrent het lot van degenen, die het communisme altijd met meer dan gewone voortvarendheid hebben bestreden. De hardnekkigheid der geruchten van deze aard trekt evenzeer de aan dacht als het feit, dar de enigszins zorgvuldig geredigeerde bladen in Duitsland en ook de pers buiten Duitsland zich volledig van de ver spreiding er van onthouden. Ook de regering te Bonn reageert totaal niet; en het ontbreekt aan elke. officiële mededeling. dat de positie van West- Berlijn onderwerp van bespreking zou zijn geweest bij enig internationaal treffen. De bedoeling van dit zwijgen is duidelijk; men weigert, het punt als vatbaar voor welke onderhandeling ook te beschouwen. In zoverre kan het geschrijl over deze zaak dan ook als weinig ver standig worden beschouwd. De Kussen en de Oost-Duitse leiders zien het natuurlijk niet ongaarne. Alles, wat er aan kan meewerken, dat de West* Berlijners zich onzeker voelen en dat de indruk der tijdelijkheid van de huidige status van het Westelijke stadsdeel kan versterken, is natuurlijk in hun belang. Intussen mag niet over het hoofd worden gezien, dat. wanneer de Russen werkelijk iets van plan zijn, de kranten niet hoeven mee te doen. wanneer -officiële Westelijke kringen struisvogelpolitiek voeren. DE vraag, wat er aan de hand is. is natuurlijk niet voor exacte beant woording vatbaar. Het staat wel vast. dat West-Rerlijn nog altijd een doorn in het communistische vlees is. Stalin heeft indertijd een poging gedaan, deze doom te verwijderen, maar het niet tot het uiterste laten komen, toen de Westelijke landen zich met hun lucht brug zo energiek te weer stelden. Hij wilde West-Herlijn wel inlijven bij wat toen nog de Oostelijke zone heette, maar een oorlog had hij er toch niet voor over. Sindsdien zijn er we! eens moeilijkheden geweest van minder grote aard, maar de positie van West-Herlijn ai? zelfstandige eenheid is in wezen toch onaangetast gebleven. Formeel hebben de Kussen zich op het standpunt gesteld, dat West-Herlijn onder beheer staat van Amerika, Engeland cn Frankrijk. De bondsregering heeft dit goed hegrepe». Van haar kant is dan ook nooit gevolg gegeven aan suggesties, het stadsdeel tot stuk van het West-Duitse territorium te proclameren. We] hebben Berlijners zitting in de Bondsdag, maar zij beschikken alleen over een raadgevende stem. Het is n? .ttemin een zeer onzekere toestand, leder begrijpt, dat de Russen zonder veel moeite hun standpunt kunnen wijzigen. Wanneer zij het niet doen. houdt dat uitsluitend verband roet de risico's die ze lopen. Stalin wilde geen oorlog en berustte. Cbroesjtsiew wil hoogstwaarschijnlijk evenmin een oorlog. Chroesitsiéw zou hoogstens kunnen denken dat er toch geen oorlog komt, ook wanneer hij West-Berlijn door zijn Oost-Duitse handlangers laat inlijven. Vergissen wij ons niet, dan is dit op het ogen blik het gevaar. Rusland voelt zich sterk. De Westelijke landen zullen zich toch niet in het ongeluk storten? INDERTIJD heeft Stalin de overgave van West-Berlijn willen afdwin gen door een blokkade. Deze blokkade gold voor de wegen, de spoorlijnen en dc kanalen. Ze gold niet voor de lucht. Een verbod voor vliegtuigen ging te ver, omdat men daardoor de zich in Berlijn bevindende Westelijke militairen van de buitenwereld afsloot. De uit zondering voor het luchtverkeer heeft toen West-Berlijn gered. De lucht brug nam wepk na week in betekenis toe, en tenslotte bevonden zich zulke machtige vloten van vliegtuigen geregeld onderweg, dat Berlijn een sym bool van Westelijke solidariteit werd in plaats van een door Russische macht onhoudbaar geworden Westelijke voorpost. Ook ditmaal zou een blokkade het begin moeten zijn; maar dan een volledige. Wat zouden in dat geval de Westelijke landen doen? Het spreekt vanzelf, dat wij hel antwoord niet kunnen geven. De Russen echter kunnen hel evenmin. Zij voelen zich echter noga] sterk door hun technische vorderingen en zij zouden geneigd kunnen zijn, het er maar eens op te wagen. Wat op het ogenblik geschiedt is, geloven wij, een beetje een aftasten van de mogelijkheden. Het is zeer waarschijnlijk dat de kranten, die zo geschrokken over de situatie schrijven, enige tendentieuze inlichtingen hebben gekregen uit bronnen, die zij als betrouwbaar beschouwen! Het (Russisch) uitgangspunt van het zenuwoffensief is niet, dat een gewas?- achuwd man voor twee geldt; het uitgangspunt ia dat er kans bestaat Lp een bij voorbaat verliezen van de moed bij de door spoetniks en raketten geïmponeerde tegenstander. Als deze veronderstelling niet klopt, als het Westen het hoofd koe! houdt, en als de komende N AVO-conferentie leidt tot een opnieuw sluiten der gelederen, dan lijkt een nieuw en gevaarlijk geschil om West-Berlijn niet zeer waarschijnlijk. f-' hoge leeftijd, een Nederlandse prof essor,. die bepaald door het lot was verwend. In zijn erg abstract vakhad hif de hoogste toppen bereikt. Zijn naam werd overal ter wereld in de wetend- schappelijke milieus met grote eer bied genoemd. Hij torste een stapel eredoktoraten.En het regende in zijn laatste jaren onderscheidingen en prijzen. Kortom een geslaagd man Voor de wereld... En een geheimzinnige man. Voor zijn vrouw. Want toen hij oud begon te wor den, ging hij er een vreemde ge woonte op nahouden, die haar ja ren lang heeft geïntrigeerdKraam hy des middags thuis, dan begaf hij zich stevast naar de zolder van het oude grachtenhuis. Daar was een af- geschot rommelkgmertje, waarvan hij alleen de sleutel bezat Elke dag sloot hij zich daarmeer dan een uur op. „Wat doe je toch boven?" vroeg zijn vrouw'. „O, niets bijzonders," antwoordde hij dan. - Hij wilde er kennelijk niet over praten, maar juist daarom ging het haar steeds meer bezighouden. Wat deed hij daar in vredesnaam, elke middag? Ze dacht er over een extra sleutel van het kamertje te laten maken om er eens poolshoogte te nemen,' maar by nader inzien vond zij. dat toch unfair. Neen; als hij het niet vertellen wildé, moest zij dat maaraccepteren. Toen hij op het ziekbed lag, dat zijn. doodsbed worden zou, zei hij: „Zeg, je Hebt :wel eens gevraagd, wat ik daarboven toch deed, hè?" „Ja." -v> „Wou, ik kan het je niet vertellen," sprak hij, met een droeve glim lach. „Maaihet is niks ergs. Je moet er je geen zorgen over maken". ,Jdat doe ik ook niet," loog ze. „Ga maar kijken, als ik dood ben," besloot hij.- Twee weken later wds hij dood. Na de pompeuze begrafenis de hele wetenschappelijke wereld kwam kem betreuren nam de weduwe de sleutel èn ging naar de zolder. Eindelijk zou zij het geheim ontsluieren. Ze deed de deur open 'en trad binnen. Midden in het ka mertje vond zij een tafel en op die tafel stona een ouderwets, houten kruideniërsiüinkeitje, waarmee kin deren in de vorige eeuw speelden. De laatjes met de opschriften zout, peper, kaneel en suiker waren ge vuld. Naast het weegschaaltje lagen kleine ^puntzakjes. En daarboven op een boekje; waarin de professor met zijn'keurig handschrift had ge schreven: „Mevrouw Van Dijk, 1 pond zout; mevrouw Van Leeuwen, 1 ons peper Hier had hij zijn laatste jaren elke middag zitten spelen ver tian zijn succes bezig met iets, dat hij wérkelijk leuk vond. KRONKEL dat dat het licht gedoofd kan wor den. Tweemaal een roode kogel be duidt: „Ik ga landen1'." Het onbeheerste gedrang van nieu- werwètsigheden noopt paardentrem- metjes het veld te ruimen en ook ■rfigasgloeikousjes voe- t' ren een zware,' hope- loze-strijd! Voor Patent Hoss- kousjes wordt de prijs verlaagd tot .35 cent, .voor PatentRoss-han- gend tot 3? cent. Elek- trieke stofzuigers wor-, den te buur aangebo- den voor twee gulden ■';7v.v^v; per dag. Ach. die mo- j|p;!rj derne tijd-.... Dinsdag: 1922: De politieke splijt- Ip^iSpjj zwam. Honger in Sïï§$qP$S Rusland. Honger gjÊÊaÊi&i in „het veen". |§nP|Ëϧ Holland—België wéér een so£! Parkeermisere, ook toen al (boven) Tachtig, and still going strong, (midden) „Ideaal voor HH doktoren" (onder) COEVORDEN. In verband; met vermindering van de, orderpositie heeft de Eerste Haaksbergse Con fectie Fabriek te Coevorden beslo ten, een verkorte werktijd in te voe- rert V Inplaats van 48 uur zal nu 36 uur per week worden gewerkt. Op de fabriek werken ongeveer honderd meisjes en vrouwen. ROME De Italiaanse schrijver Mario Puccini is vrijdag te Rome overleden. WENEN Dr. Guido Schmidt, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk, is vrijdag op 57-jarige leeftijdin Wenen overle den. (Advertentie LM.) HET WIL TOCH WEL WAT ZEGGEN. dat REVUE - dit jonge, pittige familieblad - in korte tijd een vaste plaats heeft gekregen ïn de harten van honderdduizenden jonge huisgezinnen Géén wonder 1 Een 'staf van enthousiaste reporters is dag en nacht in touw om U steeds het beste van het beste te brengen - in woord en beeld - in Uw REVUE! ten van speelgelegenheden niet hoe ven te vrezen dat zijn-systeem hen brodeloos za] maken. Er zijn, aldus Hallerström, nog zoveel mensen die .dn het wilde weg" spelen, dat de casino's altyd de meeste winst zelf zullen incasseren. FRANKFORT Knud Haller ström een bekend astronoom en we reldreiziger, heeft, naar de „Frank furter Abendpost" .méldt, het plan om iri Frankfort.'h „roulette-school" in te richten, waar spelers voorge licht zullen worden over een door Hallerström ontdekt systeem, dat hen tegen zware verliezenbe schermt... ■Hallerström heeft.:verklaard, dat het- door hem ontworpen systeem de - gebruikers geen rijkdom garan deert. Hallerström heeft dé roulettes van'Monte Carlo Lissabon, Las Ve gas en verschillende Zuid-Ameri kaanse gokcentra bespeeld. Hij is er niet rijk van geworden, maar is evenmin failliet gegaan. - Hij heeft gezegd, dat de exploitan- HARDENBERG. Gisteren is het twee en een half miljardste ei de controle van het Nederlandse Eier- controle Bureau gepasseerd, tijdens een controle bij de firma J. Bruins en Zoon te Hardenberg. De praduktie per kip is in 1957 de 200 eieren reeds gepasseerd, een produktieverhoging, die mogelijk gewordenis door selectie en teelt regeling. fArtuerientte UUJ Babyderm Haarwater (Haargroei-tonic) legt reeds in de Jeugd de basis voor een gezonde haargroei/Flacon f 1.90. Babyderm Kinder-Shampco. Geert traantjes meer. niet scherp voor de oogjes. Flic. ft,2S>. Alietn in Apotb. «n OrojiHenjen. ZOXRA'Ó VUJflSCHtFPl: ntbSrtfjDT Dr/ARö 000P D£ OUOt ÖHtiDlN .£n oeauro Mnrntr ttn klap mot &tnn rzRtctir piTtSW&LlilÊTPRt. ClfcJj fctn RACEWAGEN, nAAR Irt KAN TOCH.J Ziezo! Dat hielp' is zeven uur en Billy Bold China zegt, vertrekken." D kunt op ons rekenen," antwoordt geruime tijd heeft staan te wachten, komt. naar tar zijn schip gaat om alles gereed te Lucia, „tot straks dan." Op.het vliegveld arri- hem toe. Je. bent net op tijd," zegt hij. „Lucia het vertrek. De „Taifoen" zal' bij" veert een half uur later de heer Pirelli uit. Italië, en Mario staan, namelijk op het punt om te ver- 's nachts om twee uur, vertrekken. Hij heeft nog net in Georgetown deze machine trekken. Ik heb een taxi klaar staan. Kom mee. trooral voor op tijd aan boord te zijn." kunnen halen en kijkt nu uit naar zijn hand- dan breng ik je naar de club, waar Mario zingt." n Lucia, „want we mogen niet te laat langer. Een kleine man in een geruit jasje, die al

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1