RANG Cieme de Cdca^ Y.S. en Engeland willen één H-bom-hicht vloot m les 'SPROETJE JSfWSh :NNM:doöé-mmC^mÊ8Cm:i OORDEND OERAS PLAN OP NAVO CONFERENTIE Fzer lanceerbases op Brits grondgebied ssc en voor Marokkaanse kust Japanse bladen niet achter Indonesië RANG al geproefd BEEC23 ^JJAXJSJAXS,UAklLX^LUAXAJ.i ^^■».8.U.OJJJ^,UJÜLa.ll.a.8.;j-U.itJJtJ.O.LU8 8.»..t.(>.l>J.t.UAU.tJlJJJJJ.II.ai.8JJXMJüLC.U..ULUXUÜLUJLO.mjLiUJ^ Hebt u de nieuwe Jb„Boo,p,ocB,,,,.., wnryryït'i't'ït t nnutiiiMuun»tni rmmnnri rmrvsrm rrTTTTrr mnng Belastingen in Canada omlaag Staking op Cyprus aangekondigd i Tanker le water voor Mij. „Nederland" op moeilijk moment Rabat dient fel protest in Is roken gevaarlijk? Adres waarschuwt voor toekomst van gymnasium Snuif en wrijf door Andrew Garve AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Maandap: 9 decomber 1957 tfsA HAUAAUaa (Advertentie l.M.) een lucht'gc combinatie van ca'cao- chocolade cn suiker. Bereid volgens een frans recept tot een unieke ver snapering voor jong en oud. LONDEN'. De plannen voor het „samensmelten" van dc strijdkrachten van verscheidene N'AVO-landen zullen een zeer belangrijk punt vormen bij de „topconferentie" die over een week in Parijs begint. Een van die plannen Is, Britse eskaders bommenwerpers die met kernwapens zUn uit gerust onder één bevel te brengen met eenheden van het Amerikaanse strategische luchtcommando die in Engeland zyn gevestigd. Dit meldt de „Sunday Express". Volgens het Britse zondagsblad zijn nog meer samensmeltingen binnen de NAVO te venvachten. Een krach tige campagne hiervoor wordt ge voerd door NAVO-opperbevelbebber Lauris Norstad. Zijn eerste voorstel is. dat de lucht machten van Nederland en België moeten worden samengevoegd. Hij heeft een soortgelijk plan opgesteld voor de marines van Noorwegen en Denemarken, schrijft de Express. Het blad schrijft verder, dat sommige controlefuncties van de Britse marine zullen worden overgedragen aan een internationale marinestaf, hoewel de Britse Admiraliteit zich hiertegen sterk verzet. - De diplomatieke correspondent van de Londense „Daily Mail" gaat nog verder. Hij meldt, dat premier Mac- milian een spectaculair asnbod over weegt om de hele'„Royal Navy" on der- NAVO-controle te plaatsen. Volgens de „New York Times" zijn Amerika en Engeland overeengeko men in Engeland vier Ianceerplaat- sen voor ballistische projectielen van middelbareafstand te bouwen. De kosten worden geraamd op 84' miljoen dollar. De lanceerbases zul len eind 1958 voor gebruik gereed iün. De Amerikaanse minister van De fensie. die voor besprekingen in Lon den is aangekomen, heeft verklaard dat de kans groot is. dat Eisenhower toch zelf naar Parijs komt. De pre sident keert vandaag van zijn boer derij in Gettysburg naar Washington terug. In de loop van deze week ondergaat hij een medisch onderzoek dat zal beslissen over de vraag of hij voldoende hersteld is om de inspan nende conferentie bij te wonen. Volgens de New York Herald Tri bune is Amerika bereid de NAVO- bondgenoten een plan voor te leggen om alle inlichtingen te verstrekken voor de produktie van projectielen voor middellange afstanden in het buitenland. De Amerikanen staan klaar om de blauwdrukken te geven van een reeks wapens die kemla- dingen kunnen vervoeren. Het enige wat de bondgenoten niet verteld zal worden'is, hoe de kernladingen ver vaardigd moeten worden. De Westdiiitse delegatie is van plan op. de conferentie voor te stellen een nieuw Atlantisch, eco nomisch bureau op te richten. Vol gens dit plan zouden de vijftien NAVO-Ianden1 bijdragen moeten le veren aan een centraal bureau, dat technische en financiële hulp ver strekt aan onderontwikkelde landen iri'Azië en Afrika. Verscheidene politici, onder wie de Deense premier Hansen en de Franse afgevaardigde bij de óntwa- p'erji ngsbespr ekingen, .1Jules Moch, hebben er op aangedrongen dè NAVO-conferentie.' te benutten, voor het lanceren van nieuwe ontwape ningsvoorstellen. Jules Moch stelde voor V.N.-strijdkrachten in Europa op te stellen. TOKIO Een Japans vaartuig heeft dertien uitgeputte Japanse vis sers gered, die meer dan een maand lang stuurloos op de Stille Oceaan hadden rondgedreven. Hun boot was ih een storm onklaar geraakt. De vis sers leefden op een- kleine hoeveel heid rijst en vis. Met het oog op -deherdenking van de „Koninkrijksdag" op za terdag a.s. heeft koningin Juliana eergisteren op hei PaJeis een de putatie ontvangen bestaande uit 1 res Hnderen uit dè drie rijksde- j /en. Zij brachten uit ieder rijks- deel bloemen inee, samenge- bracht 'tot. een bloemstuk OTTAWA. De Canadese belas tingen zullen het volgend jaar met 178 miljoen -dollar worden ver laagd. De minister van. Financiën Donald FI emitting, die dit in het par lement bekend maakte, deelde mee, aal de inkc Sstenbelastlng met 86 miljoen dollar zal worden verlaagd. Bovendien zal de kinderaftrek voor de inkomstenbelasting worden ver hoogd van 100 tot 250 dollar per kind, wat neerkomt op een belas tingverlaging van 60 miljoen dollar .'per-jaar. De belasting op nieuwe personen auto's zal worden verlaagd van. 10 tot 7 A procent per jaar, hetgeen de schatkist op ongeveer 20 miljoen dol lar per jaar zal komen te staan. Tenslotte zullen de door de onderne mingen, ie betalen belastingen met 12 miljoen dollar per jaar werden verlaagd. In het lopende belastingjaar ver wacht Canadar een begrotingsover schot van -80 miljoen dollar. {Advertentie LM) Angst voor iedere hap eten met dat snnrbranden Int verschiet. Renniftg blussen 't Tutir V is 'n ommenen. Menigeen Kan geen eten meer zien, al leen om de angst in 't vooruitzicht-van die zuurbrond op de maag. Kennies nemen1 zo nodig 'voorbaat. De hevigste zuurbrarid stilt al op 'tmo ment dal 'n Ren nies begint te smelten on. de tong Druppel voor" druppel met atveiten speeksel komen de zuurbrandooveride ingrediënten in de maag en brengen 't maagzuurgehelte weer in balans. Wèg pijn NICOSIA. De PEKA de po litieke afdeling van de Cyprische verzetsorganisatie EOKA heeft zondag In pamfletten opgeroepen tot een algemene staking van 24 uur die vandaag op geheel Cyprus zou moe ten worden gehouden ter gelegen heid van de behandeling van de kwestie Cyprus door de V.N. In het dorp Asha, halverwege Ni cosia en Famagusia, heeft de politie een menigte Cyprioten met traangas en gummistokken uit elkaar moeten jagen. Er zijn verscheidene gewon den De Cyprioten waren bijeenge komen voor een herdenkingsdienst voor een man, die de vorige week onder niet opgehelderde omstandig heden werd doodgeschoten. Griekenland heeft bij de V.N. een ontwerp-resolutie ingediend, waarin de wens wordt uitgesproken, dat „de bevolking van Cyprus de gelegen heid krijgt om door toepassing van het' zelfbeschikkingsrecht haar eigen toekomst te bepalen". AMSTERDAM.- Bij de Neder landse' Dok- en Scheepsbouw Maat schappij te Amsterdam-Noord is za terdagmiddag:, het ruim 24.000 -. ton 'metende, voor de. Mij, „Nederland"' in": aanbouw zijnde tankschip ,;Kaap Hoorn" te water'gelaten. Tijdens "de resptie, die na afloop .van de plech tigheid werd gehouden, zei de heer D, Goedkoop, een. der directeuren .van N.D.S.M.,tot de directie van. de Mij, j,Nederland": „Ik weet. dat u thans veel problemen, hebt, die Crg veel van.u,:vragen". Een der directieleden van de stoomvaartmaatschappij antwoordde daarop: „De huidige omstandigheden maken het moeilijk over; de toe komst te spreken. Wij zouden graag een nieuw passagiérsschip bestellen, maar die bestelling moeten wij voor lopig in de portefeuille houden. Zelfs over: de bouw van een nieuw tankschip moeten wy ons nu be raden". 1 r. RABAT. De Marokkaanse rege ring heeft' een protest ingediend in Madrid wegens de aanwezigheid .van een flottielje Spaanse oorlogssche pen voor de haven van Agadir, Deze plaats Hgt 65 km ten noorden van het Spaanse garnizoen van Ifni, dat zelf niet over een haven beschikt. Er doen geruchten de ronde in de Noordafrikaanse stad, dat de Spaan se vloot verschenen is om de bele gerde troepen In Ifnt te hulp te ko men.' De Spaanse vloot voor Agadir zou bestaan: uit zeventien oppervlakte schepen en een aantal duikboten. Aan boord van de schepen zouden zich soldaten,en wapens bevinden, (Advertentie J.M.) Brandend vraagstuk Steeds meer nadruk wordt gelegd op het" gevaar dat verbonden is aan het te véél roken. Gelukkig bestaat er thans een Deens middel waarmede men het roken kan doen verminderen.. Dit middel heet SMOKELESS. Smokeless zijn kleine tabletten welke men langzaam in de mond moet laten smelten. Het resultaat is verrassend. Na het opzuigen van écn tablet heeft men 2 a 3 uur een af keer van roken. Smokeless is verkrijgbaar bij uw apotheek of drogist. Begin vandaag nog met de Smokelcss-kuur: het is beter voor uw gezondheid. die klaar zijn om te worden ont scheept. In Agadir is een Franse vloot, en luchtbasis. .Andere Spaan se oorlogsschepen liggen te Ceuta en Tanger. Het Marokkaanse kabinet is bij eengeweest om de situatie te bespre ken. De oorlogsschepen bevinden zich volgens een regeringsverklaring in de territoriale wateren van Ma rokko. De Marokkaanse minister van Voorlichting zei. dat het optreden van de Spanjaarden volkomen in strijd met het volkenrecht was. De Spaanse ambassadeur heeft in middels te Rabat een nota overhan digd. waarin Spanje protesteert te gen de steun, die Marokko aan de rebellen te Ifni zou verlenen. Het nieuws over de strijd rond de Spaanse enclave draagt een zeer ver ward karakter. Aan- Spaanse: zijde wordt herhaaldelijk gezegd, dat men de toestand meester is. Het Marok kaanse blad. „El Alam" meldt, dat de rebellen haast het gehele gebied van Ifni beheersen. Het Spaanse minis terie van Defensie heeft later ver klaard, dat uit' een deel. van Ifni troepen-, teruggetrokken worden. Voorts zou de Spaanse luchtmacht „doeltreffend" hebben kunnen op treden door een verbetering van het' weer.v -. i;- Van Marokkaanse zijde te Agadir is vernomen, dat het grootste deel van dé Marokkaanse bevolking van Ifni naar Marokko is gevlucht. De rest van.de Marokkanen zou op het marktplein.zijn samengedreven waar de Spanjaarden mannen uitzoeken voor het aanleggen van versterkin- ge tv A ARTSHERTOGIN Maria Ilea- na van Habsburg is zaterdag in de echt verbonden met de Oostenryfese graaf- Jaroslav Kot- tulinsky van Kottulin De plech tigheid werd bijgewoond door vele leden van de Europese adel, onder wie de graaf en gravin van Parijs met hun dochter Isa bel. prins Tomislav van Joego- slavië en zijn echtgenote, prinses Margantha van Baden, prins Cudwig van Beyer en, de Italiaan se graaf Tgliani en zijn echtge notede aartshertogin Margareta ucti Habsburgen andere leden van de Habsburg-familie. Het paar, wordt hier traditie getrouw door een schoorsteenveger ge lukgewenst. LEEUWARDEN. Curatoren van het stedelijk gymnasium te Leeuwar den hebben een adres gezonden aan de leden van de Tweede Kamer, waarin zij de Kamerleden verzoeken de voorgestelde, wijzigingen in de Ho ger Onderwijswet niet aan te nemen. Adressanten zijnvan mening,dat deze wetswijzigingen voor het gym nasium dusdanige gevaarlijke en ver_ strekkende gevolgen zal kunnen heb ben, dat een ernstige .waarschuwing naar hun inzicht in dit stadium niet achterwege mag blijven.. j LONDEN. Radio-Moskou meldt. dat het werk dat Russische "geleerden in de eerste vijf maanden van het i Internationale Geofysische Jaar heb- ben verricht, hen in staat stelt mag netische stormen en de storingen van radio-uitzendingen op normale golf- lengten, die hiermee verband hou-, i den, te voorspellen. (Advertentie IM.) '...Uw verkoudheid; van neus, keel of borst weg niet LONDEN. Ouder de vele bla den, die in hun dagelijkse commen taren de houding van Indonesië veroordelen, zijn ook de Japanse. Vrywel alle grote bladen in" Tokio vinden, dat Indonesië bezig Is 2ijn eigen economie te verlammen, als het de banden met Nederland ver breekt. De; „Asa h iS hl n b u n" schreef, dat eenzelfde gevaar in politiek opzicht bestaat. Indien de Indonesische regering de kwestie Nieuw-Guinea een goede gelegenheid acht om dé binnenlandse openbare mening tot. eenheid; te brengen, dan- zal zij daarin mogelijk slagen. Maar dit kan ook tot t het gevaar leiden, dat dé extremis- ten de overwinning zullen behalen, i De „Asahu Shimbun" meent, dat de enig juiste' koers di.e voor het oplossen van deze kwestie moet wor den gevolgd, is dat of Nederland of Australië onmiddellijke en recht streekse besprekingen tussen de beide Janden voorstelt. Ook zouden de Verenigde Staten, India of enige andere derde partij als bemiddelaar kunnen optreden. „Nederland moet beseffen, dat. of- het wil of niet, de tijd is aangebroken voor andere ge dachten over bel kolonialisme. Wij hopen echter ook. dat de Indonesi sche regering zal willen erkennen, dat hoe natuurlijk haar eis tot vol ledige economische onafhankelijk heid ook is. deze moet worden ver kregen door een langzaam, maar zeker aankweken van haar econo mische kracht en dat andere landen geen onnodige toeneming van. de internationale spanning welke zou worden veroorzaakt door geweld dadig optreden van haar kant zullen toejuichen." De pers van India oefent zonder uitzondering kritiek uit op de ge beurtenissen in Indonesië. De in vloedrijke „Times of India" schrijft: „Stakingen, rassendemonstraties en naastingen zijn. allerminst wapens, geschikt om als surrogaat voor een buitenlandse politiek te dienen," In de kwestie Nieuw Guinea staan de bladen over het ?lgemeen achter ^Indonesië. y.*:- 'De .NY.'Tiroes-schreef; zondag: .(,D.e Nederlanders verdienen de góede diensten van de vrije wereld en zij moeten ten zeerste-geprezen worden om hun' geduld, en. terughoudend heid in de huid*2° crisis in Indone sië. terwijl de Indonesiërs veroor deeld moeten worden om hun roe- kelöze onverantwoordelijkheid." In een hoofdartikel onder de kop „Indonesische tijdbom", schrijft het blad, dat de Japanners een reeks kettingreacties in Azië veroorzaak ten toen. zij 16 jaar geleden Pearl Harbour aanvielen. Nog geen vier jaar later, toen zij hun nederlaag onder ogen zagen „erkenden" zij Soekarno als president van een on afhankelijk Indonesië - en verklaar den, zij,, dat zij het voornemen had den een-tijdbom in zuid-oost-Ozië te plaatsen. Deze tijdbom explodeert thans, niet alleen ten nadele van de Nederlanders, maar,, wat veel be langrijker is.tot groot gevaar van de Indonesiërs zelf." Een commentator van Radio-Mos kou heeft verklaard, dat de bespre king vandetoestand in Indonesië door de Noordatla'ntische raad een grove inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Indonesië is. te iflATlos"N CA f SiPRoerjt'. LavtRMOCHÈjntt/ I^LLKL )0rt0Lrip L^B£n)Ë0LW0npy S178. Vóór zij vertrekken drinken Lucia en Mario nog een glas aan de bar met de eigenaar van de club. Belden zijn in een opperbeste stem ming, want fn Amerika, zullen zij eindelijk hun kostbare juwelen van de hand kunnen doen en then «uilen z!j schatrijk zijn: Dan ziet Mano op eens -iemandbinnenkomen, die hij terstond her- ként Van schrik iaat hij' bijna zijnglas 'uit öe hand vallen. Daty dat is Pirelli! Wat moet die man - hier?!Pirelli is -doodkalm. Op dit moment, heeft-hij zes maanden moeten wachten/want daar staat het tweetal, dat hem die loer heeft ge draaid... Cecoo fluistert'hem toe; „Ik ga niet mee naar binnen. Ik wacht buiten wel in de taxi." Pirelli ziet direct, dat Lucia juwelen draagt, die afkomstig zijn ui; de grot van San Anlonio. Nu weet hij, wat hem tc doen staat: '-.*.57 - t „Zelfs als we het wel konden," zei Quentjn, „zou het nog niet veel overtuigender zijn dan ons verhaal nu ;is," Maar in principe heb je gelijk. !Wat we nodig hebben, is een een voudige. maar indrukwekkende de monstratie, die bewijst dat we gelijk hebben met onie constructie. De be roerdigheid is, dat ik niet zie hoe we dat moeten doen." „We hebben nog een week," zei ,Hugh. HOOFDSTUK 22 Hugh en Cynthia gingen die avond met de Koekoek naar de stad terug. Hugh zat in een hoekje, volkomen in gedachten verzonken. Cynthia las een buurtblad dat die middag bij het Lavendelhuis was bezorgd. Er stond een uitvoerijT verslag in over de dood van Guy Vulliamy en een prachtige foto van hem" Plotseling gooide ?e de krant neer. „Ik zal m'n hel.- leven aeen gezicht meer-v'eriroi.iweh,'* zei ze. „Niets in de tiekkén van die man wijst op een slecht karakter." „DaL vveet ik." zei Hugh, „hij i.s ten voelen uit de édele, sportieve En gelsman De.-jury zal hein ook wel charaiani vinden als ze zijn foto in handen krijgen." Stuurs keek hij n3ar buiten. Hóe konden ze hun theorie lot leven bren gen! Toen. de trein,, langs het huisje van Joe Saberton 'kwam, bewolk te zijn gezicht nog meer. Die getuige nis was helemaal niet weg te redene ren.'" Ze deden geen mond meer open. Even voorbij- Cowfleet stopte de trein en sprong BUT Hopkin, de kaart: jésknlpper, hun coupé binnen. Hij 'keek verlegen toen hij zag wie de passagiers waren. ..Hallo meneer La- timer. Goedenavond juffrouw." Hugh gaf met een wrange glimlach dc kaartjes over. „Het wordt tijd dat jullie ons betalen voor het meetij- den. inplaats van er geld yoor te vra gen," zei hij. Bill grinnikte schaapachtig. „Hjj is een beetje kortademig vanavond, de locomotief." zei hij, terwijl hij plaats nam op de lege bank. Zijn blik viel op cle krant. „Beroerd geval," zei hij. „Verschrikkelijk," zei Hugh. Hij had er een hekel 'aan herinnerd te worden aan die afschuwelijke ge schiedenis. „Ze moesten waarschuwingsborden in de gevaarlijke kreken zetten. Die Pye is nog erger dan een slangen kuil." „Vulliamy zal het wel geweten heb ben, maar hjj heeft er-niet bij nage dacht," „Tja." Bil Hopkins bekeek de foto. „Knappe kerel. En zo levendig." Hugh toonde voor het eerste inte resse. „Kende je hem dan. Bil??" „Ikheb hern vaak gezien. J$ij was een goeie klant. Heel wat keren zijn kaartje geknipt." „Had hij wel eens een meisje bij zich?" waagde Hugh een schot in. het donker. „Ik hebhem nooit mét een meisje gezien,"' Hugh kroop weer in zijn hoekje. Dat antwoord had hij kunnen ver wachten. Vulliamy had natuurlijk veel gereisd met de Koekoek in de tijd dat hij bij zijn oom in de gratie wilde komen. En dat was lang voor dat hij Heien Fairlie kende. Toen schoot hem iets anders te bin nen. Hij herinnerde zich dat Vullia my beweerd had de trein van Steeple- ford naar Londen genomen te heb ben, nadat hij zijn jol had opgebor gen. Een leugen natuurlijk, maar toch... Een ogenblik: aarzelde hij. bang dat er weer iets de bodem zou worden ingeslagen. Toen vroeg hij: „De laatste tijd heb je hem zeker niet gezien, hè Bill?" „O jawel." Hugh kreeg klamme handen van angst, maar hij kon het onderwerp nu niet ineens laten varen. „"Wanneer" voor 't laatst? Weet je dat nog?" - Bill Hopkin keek hem verbaasd aan. Hij begreep niets van aJ die be langstelling. - „Om u de waarheid te zeggen, was het dezelfde dag dat uw vader, die moeilijkheden in de trein had met die jonge dame." Hugh staarde hem aan. „Was Vulli amy ook in de trein die dag? Weet je dat wel zeker?1' „Natuurlijk weet ik het zeker, me neer Latimèr. Ik kan u vertellen hoe dat komt. Ik heb z'n kaartje in- de gang van dc laatste coupé geknipt" De trein minderde vaart voor het volgende station. Bill stond op, knik te en verdween. Hugh - bleef, een ogenblik roerloos zitten. Toen kwam er een glans in zijn ogen. die over zijn gehele gezicht scheen te stralen. Het laatste stukje van de legpuzzle Was op .zijn plaats gevallen. „Cynthia," zei hij, ;.ik begrijp nu alles Geen wonder dat Helen Fairlie al die tochtjes naar Essex moest ma ken'. Snap je het niet? Ze was aan 't oefenen!" HOOFDSTUK 23 Sir Andrew Ferraby, de Procureur- Generaal, legde zijn zwarte vilthoed in het rek van de eerste klas coupe, ging in de hoek bij het: raampje zit ten en opende zijn aktemap met het geba ar van een man, wiens tijd kost baar .is'. Ferraby was nog jong. tenminste om zo'n hoge functie te bekleden. HU was nauwelijks vijftig en met zijn dikké. zwarte haar, zijn gezonde ge laatskleur. en levendige manieren, leek hij nog veel jonger.' Hij voélde zich gewoonlijk ook jonger, ondanks zijn zware verantwoordelijkheid, maar vanavond was hij moe. Hij had een drukke week gehad en de komende week zou nog inspannender-worden. Hij zou in het volle licht staan em er zou van hem verlangd worden', dat hij beter zou zijn dan ooit. Met ge* fronste wenkbrauwen begon hij een stuk door te lezen, alen toe aanteke ningen makend in de kantlijn. Da' geval Latimey beviel hem niet, Ferraby was niet a.Ueen een eerzuchtig politicus en 'n brillant ju rist, bij was ook een gewetensvol en gevoelig mens ondanks allé bewij zen kon hij moeilijk in de schuld van Edward Latimer geloven. Hij kon tn ieder géval njët' begrijpen hoe een man als Latimer* tot een: dergeluke misdaad kon vervallen.. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1