De noodzaak van de NAVO 1917 en OORDEND OERAS Hennie luchtschepen en een eenheidsworst lom moet rust houden i Grote tekorten bij Zweedse luchtmacht Verbeter in g stand natuurwetenschap Eisenhower wil invoertarieven verlagen in ons land Arbeider door vliegwiel gegrepen „Aftappen" van telefoon levert Deen geschorst bij Verenigde Naties Overleg met de Duitsers wéér begonnen SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN P MinisterKlompé stelt bezoek aan Drente uit door Andrew Garve 2 Dinsdag 10 december 795? EEN van de grootste gevaren van deze tijd is de neiging bij velen, de dingen anders te zien, dan ze zijn. Hier en daar vallen dan ook al weer geprikkelde opmerkingen te horen over de NAVO-conferentie van volgende week. Gezegd wordt, d3t men gaat praten over grotere paraatheid, terwijl het voornaamste probleem van de mensheid op het ogenblik juist is. deze parastheid overbodig te maken. Vee! belangrijker immers dan'de vraag, hoe op het stuk van de raketten met Husland gelijk te komen, is die, hoe alle raketten en atoomwapens kwijt te worden. Degenen, die zo spreken, zulten u aankijken met in bun blik de ver. ontwaardiging van de mens van goeden wilie en de verwachting, dat u het znet bun standpunt volkomen eens "bent. En eigenlijk bent u dat ook wel. En toch zult n er waarschijnlijk niet voor voelen om met hen in koor ie gaan roepen: Welaan dus, weg met de NAVO! De mening, dar. de;moderric"wapenen niets kunnen beslissen maar we! alles kunnen vernietigen, is in het Westen vérgaand gemeengoed, en zo is dé stemming voorde uil banning" van de oorlogsmiddelen we! rijp. Maar dat betekent helaas niet, dat deze uitbanning ongeveer voor de deur'staat. Elders: in de wereld namelijk beschouwt .men deze moderne oor!ogs- middelen nog altijd .als zëern uilig. voorlopig m iniier om de winst, die er in oorlogstijd in zou zitten dan om die, welke- .er zonder oorlog uit valt te halen. Het bestaan van deze mentaliteit kan niet worden geloochend.: Het is bet opportunisme er in, dat tot onbehagen stemt. Er'zijn maar weinigen .die er op durven zweren, dat de Russen niet van de,atoomwapens; gebruik zouden maken, wanneer de-risico's gering waren. „En de Amerikanen dan horen wij zeggen. Het antwoord luidt, dat *de Amerikanen'noch in 1945, noch later Ihhi atoomwapens tegen het hiertegen toen nog weerloze 'Kus! and hebhen toegepast.-,- I N de wereld, waarin wij. leven, is ontwapening niet de kwestie van 'onderbandelingstechniek. waarvoor velen haar gelieven te houden. Het "gaat niet dm een beetje geven en een beetje nemen. Wij hebhen >het al. dikwijls gezegd, rriaarwij zeggen het nog weer eens: er is geen eprake van; dat West én Oost hier. over één kam mogen worden geschoren. Er is: één duidelijk verschil in mentaliteit, hetwelk maakt, dat het Westen aterker zou worden, bij ontwapening en- het Oosten zwakker. Dit feit mag tnen nimmer uit het oog verliezen. Waar zou de werfkracht van de Sowjei« Unie cn haar systeem blijven, wanneer achter de propaganda niet het machtige cn hypermodern uitgeruste rode leger stond? Wat was in Korea geschied zonder soldaten, wat in Vietnam, wat in Oost-Duitsland, wat in Polen, wat in Hongarije? Aleer dan een idee-is het internationale communisme op het ogenblik ccd tank met een raketkanon-, het wapen, waarvan cr grote massa's bij de herdenking van het veertigjarig jubileum der Oktoberrevolutie u\er het Dode Plein hebben gedaverd. De goedwillende mensen tn het Westen kunnen wel betogen, dat wapens niets beslissen en alleen maar ellende brengen, maar de machthebbers in Moskou (en in Peking zal het wel niet anders zijn) geloven daar niets van. Zij zien wel degelijk heil in wapens, en niet zo'n klein beetje ook. Het is daarom een misverstand om te menen* met een ideële benadering bij de Russen kans te hebben. De enige kans is een realistische benadering. En die is alleen mogelijk door er voor te zorgen, dal het machtsvertoon van de communistische landen niet loont. Op deze wijze komen we dan veer bij de NAVO terecht, het bondgenootschap, dat er op zijn wijze naar streeft, de betekenis van de Russische-wapens geringer te maken. Het Westen mag niet bezwijken, niet door toepassing van de Russische wapens en niet onder dc druk van Russische wapens. Door het streven, aan de Russische wapens de kracht te ontnemen, die de heersers in de Sovjet- Unie er aan toeschrijven, levert de NAVO een aanzienlijke bijdrage tot het ontstaan van eco gezindheid tot ontVapening daar, waar ze tot nu toe nog in zo hoge mate ontbreekt. IN' ons land heeft men bier en daar enige moed geput uit de gematigde woorden, die de Indonesische minister Soebandrio op weg naar zijn land ic Bangkok heeft gesproken. Het is duidelijk, dat Soeban drio zicli geheel anders heeft uitgedrukt dan liedeu als Maeng- kom en Soedibjo. Soebandrio, die over Parijs is gereisd en kennis heeft genomen van de reacties in het Wesl.-n op datgene wat zich, georganiseerd of niet georganiseerd, op .lava afspeelt, is waarschijnlijk een beetje ge schrokken. Hij heeft ook nooit tot de extremisten behoord. Er mag echter aan worden getwijfeld of Soebandrio. eenmaal weer tussen dc zijnen, nog zo spreekt als hij te Bangkok heeft gedaan. Er zijn genoeg Indonesiërs, die in een rustige omgeving verstandige dingen zeggen maar er zijn tot nu toe maar weinig vooraanstaande Indonesiërs geweest, die in tijden van spanning y!e moed badder», met klem en overtuiging de wet er» liet gezond verstand te stellen boven het nationalistisch exces. Misschien valt het nog mee in Indonesië, maar voorshands lijkt het toch wel verstandig, zich van de mogelijkheden niet te veel meer voor te stellen. Vandaag .«preekt Soekarno voor ccn massa-bijeenkomst in Soerabaja; wat daar op Ooat-Java tot uiting komt. zal waarschijnlijk heel wat rich tinggevender zijn dan wat Soebandrio in de hoofdstad van Tailand aan do journalisten verklaarde. (Advertentie l.M.) $*toERPLAltf*'i VOEDSEL oiRËci.;o.v°se»*« PRETORIA I>e Zuldafrikaanse minister-president Strijdom, heeft op medisch advies voor de rest van het jaar al zyn verplichtingen moeten afgelasten. 7 De 64-jarige Strijdom. heeft vorige maand een lichte griepaanval ge had. Later deelde men. mee, dat hij snel herstelde- Strijdom is in 1854 minister-president geworden toen dr. Malan zich uit het politieke leven terugtrok. ÏN het voorjaar 1917 betaal den we 2.75 voor mandjes met tien pond kersen, die franco door het hele land wer den verzonden en iri de winter, wanneer, het tegen de oliebol- lentijd liep,, legd.en we 1.50 neer voor eenliter slaolie. Sinaasappelen noteerden 4 ct per stulr en „pak; weg,wie maakt me los!" dertig voor eein gulden. Koffie was een schaars artikel. De minister van landbouw beschikte, dat de 'kleinhandelsprijs maximaal 1.20 per pond mocht zijn. Van Nèlle, toen nog niet de wed., adverteerde thee voor f 1,40 per pond. Niets heerlijkers om over te mij meren dan die prijzen van toen,-met in het geldkistje het loon anno 1857. Maar dit waren de lonen in 1917: Amersfoort zocht v de cursus 1917—1918 een tijdelijke onder wij - zer voor een openbare lagere school B. Zijn jaarwedde zou be- dragen ƒ600, Voor de sluizen bij Vreeswijk werd een sluiswachter gevraagd Jaarloon: 900 tot 1300. met vrije woning. Desluis den storm beproefde bondgenoten..."', en herkenden .in-zo'n -flits het onuit staanbare .pathos van Wilhelm Im perator Rex, keizer van Duitsland. Vöor de. munitie in deze heerlijke vrijheidsstrijdhadDuitsland nikkel nodig, :Nikkel was schaars. En zwarthandelaren, die toen nogOW- ers heetten; werden rijk aan de vér koop van de onze vierkante nikker len stuivertjes -tegen de zesvoudige waarde aan' Duitse instanties. Dié OW-ers-.vierden de oorlog als een feest dat rijke winsten afwierp. De rest van ons volk had het moei lijker. Hel dacht dat het honger leed. maar die kwam pas 28. jaar later. Toch: de zorg voor het dage lijksbrood >drukte zwaar.; We aten regeringsbrood,'«gerings- vatgroenten, eenheidsworst en gras- boter tegen de officiële regerings prijs van f 12,50 per pond. Voor de kerstdagen was er een extraatje. Tegen inlevering van bon 26 van de levensmiddelenkaart kwam men in aanmerking voor .0,05 kg (een half ons) koffie. En we schudden ons hoofd bij het zien van de foto, waarop vrouwelijk personeel in de Britse oorlogsindu strie in haar vrije uren een partij tje voetbal speelde. Wat een tij den!.,. V Morgen: Gerommel in Rus land. Ontevreden baanvegers. Het cabaret van Pisuisse. De griezelfilm. De mode. STOCKHOLM. De Zweedse j luchtmacht zit met een ongedekt te- tkort van 180 miljoen kronen. Volgens het blad „Dagens Nyheter" heeft de I minister van Finaneiën, Strang, een commissie Ingesteld, die moet onder- zoeken hoe dit tekort kon ontstaan. Volgens.Dagens ,Nyheter" is het tekort" ontstaan, doordat de lucht macht: vliegtuigen heeft besteld zon der er- rekening mee'te houden, dat dezè bij levering veel duurder zou den blijken te zijn. dan bij de bestel ling was .voorzien. Tussen bestelling en levering zijn drie jaar verlopen en behalve de algemene kostenstijgingen, spelen Verbeteringen en veranderin gen in dé constructie eeri' rol. WASHINGTON. President Eisenhower zal het Congres volgen de maand de bevoegdheid vragen om te onderhandelen over een ver laging. van 25 p-ocent van de Ame-, ri.kaanse invoert*, vieren in de ko mende vüf jaar. 7 Politieke waarnemers verwachten een langdurige en hevige strijd in het C.ongres. Verwacht wordt, dat de protectionistische belangende maatregel sterk zullen aanvallen^ en beperkende: amendementenzullen indienen. j DEXHAAG. Minister Cais-heCit gistermiddag de. Commissie Ontwik- j keling -Natuurwetehschapppeljjk On- j derzoek geïnstalleerd. Be taak dezer f- j commissie zal zijn op korte termijn i een onderzoek in; te stellen naar de f i standider natuurwetenschappen hier j j te lande én een samenhangend ge-I heel van maatregelen aan te beve- j len, welke, nodig zullen zijn om in i het. bijzonder de universiteiten in de j gelegenheid te stellen te voldoen aan de eisen, die hetnatuurwetenschap pelijk onderzoek in de huidigetijd Stelt.- -:-f De minister heeft verzocht in het onderzoek ook de vraag te betrek ken in hoeverre voldoend weten schappelijk talent aanwezig is of.kan worden gevormd. LEUR In de N.V, Óomens be- tonfabciëk te Deur is gistermiddag de 44-jarige arbeider W. van. Dorst bij zijn mouw gegrepen door een van de vleugels^ vaneen.' vliegwiel van de rioolbuizénmachiné. De man werd in de bak van-dè machine ge trokken. en enige malen daarin, rondgeslingerd- Nadat enige.-mede arbeiders de machine' haadéry [stil gezet konden zij Van D. bevrijden. Hij werd zwaar gewond naar .het. St. Ignatiuszlekenhuis .teBreda ver voerd, waar hij - aan -zijn verwon dingen overleed. Hij was gehuwd en vader van drie kinderen. Hooggerechtshof in 1.6'.: ...in hoogste staat van paraatheid... knecht verdiende 650. zonder zo'n vrije behuizing. J917. Het vierde oorlogsjaar. Bin nen onze grenzen beleefde Frank van Wezel zün heldhaftige avontu ren en beoefenden batterijen veld geschut tussen Nijmegen en Groes- beek het in galop oprukken over ge accidenteerd terrein. Maar soms kwam de oorlog ineens als een grie zelig of opwindend avontuur in ons leven. „Gistermiddag deed een ontploffen de' my"n in Zandvoort deuren en ramen schudden. Er sneuvelden enkele ruiten. Een my'n was uit zjchzelve uit. elkaar gesprongen. De soldaten van de kustwacht, die in de nabUheid aan 't voetballen waren een hevigen schrik aanja gend." Er spoelden diezelfde maand op onze kust 483 mijnen aan. .„Aan den Naardenschestroatweg te Eenines is een luchtschip op een boerderij geland. De bemanning. Engelschen is gevlucht. Patrouilles zijn uitgezonden om ze te van gen." „Via Losser is te Oldenzaal een Duitscbe deserteur, uit de omgeving van Dortmund binnengebracht. Hij had aan verschillende fronten ge streden en was herhaaldelijk ge- wond geraakt." M AAR vaker" was wereldbrand nummer één voor. Nederland een papieren aangelegenheid. Dan lazen we: „De Amerikaapsche.burgers stellen de bemoeiingen van president Wilson, zeer op prijs. Zij groeten hem tijdens de oebtendrit van het eerste staatsburger-paar." Of: „...De God. diVdezen heerlijken vrijheidsgeest in ons volk heeft ge plant, zal ons en onze. trouwe in WASHINGTON. Het Ameri kaanse Hooggerechtshof heeft maan dag met algemene stemmen besln- te.r, dat bewijsmateriaal, dat staats ambtenaren hebben verzameld door telefoongesprekken af te luisteren, niet door de federale gerechtshoven aanvaard mag worden. Door. dit besluit wordt het aldus verkregen bewijsmateriaal in de zaak tege»} James Hoffa, de voor zitter van de ..Teamsters*', de Ame rikaanse vakbond van vervoersper- soneel. wegens meineed aangeklaagd, van nul en gener waarde. (Advertentie IJW.j beste Gelderse rookworst Een morgengroet voor president Wilson NEW YORK. Het V.N.-secreta- riaat heeft officieel, bekendgemaakt, dat de hooggeplaatste Deense V.N.- functlonaxis Povl Bang-Jensen, werkzaam op de afdeling voor poli tieke zaken en kwesties van de Vei ligheidsraad, geschorst is in afwach ting van een onderzoek naar zijn weigering om zich te houden aan de instructies van zijn meerderen. BONN. Gisteren is men in-de Westduitse hoofdstad begonnen met de. voortzetting van de Nederlands- Duitse onderhandelingen, die van 19 tot 22 november j.L in Den Haag werden gevoerd. Geen v n beide de legaties koestert'de verwachting, dat deze week reeds belangrijke resulta ten zullen kunnen worden geboekt. Al valt het accent dan in hoofdzaak op de Eems-Dollard-kwcstie, alle vraagstukken hangen samen en de de oplossing van. het ene is niet denkbaar zonder de oplossing van het andere. Naast het vraagstuk van het Eems-Dollard-gebied spelen vraag stukken als grenscorrecties en de schadevergoeding aan Nazi-slacht offers een belangrijke rol. Het Is moeilijk denkbaar, dat het Neder landse parlement zijn goedkeuring aan een regeling met Duitsland zou hechten, waarin dit laatste probleem niet bevredigend zou zijn opgelost. Recherché 1K6TA fifth ]0UH j JA MtnttRZORRA KArtr.iPROtTJfc! y IbVAnDERKMÊR. CH£ nEfc.mHEBmtTS1 CjOh.wat &tnm BUJ 9AT U fcR fttnf nAAR WATDQtT HIJ IK&E00EL 6EH)E&EWOfiD. SPROEtlt 317®. Pirelli gaat naar Mario toe en zegt: „Ik begrijp, dat dit een onaangename verrassing voor je js, maar als ie-mij die gestolen sieraden over-; handigt, oraat ik er verder niet over." Mario: lacht hem in zijn gezicht uit. ..Dacht je. dat ik: zo stom zou zijn?" zegt hij: «ik wil je graag die achterstallige huur betalen voor die bouwvallige villa, waar wü hebben gewoond,maari voor de 'rest heb: Ik niets met je te maken." D« eigenaar van de club vraagt aan Lucia, of zij die vreem deling kent en wat hij; toch wel van haar man, wiL -Die twee spreken namelijk Italiaans-en die taal verstaat hy niet. Lücia zegt:„Het is een: oude relatie van mijn man. Iemand, die al verscheidene malen heeft geprobeerd Marlo'te chanteren. Ik vermoed, dat het hem om geld te doen is:" „Zal ik hem er maar niet laten uitgooien?'- stelt de eigenaar voor. „Dat lijkt mij het beste," ant woordt 'Lucia. CAO voor administratief personeel in grafisch bedrijf goedgekeurd DEN HAAG. In de staatscou rant is gepubliceerd de goedkeu ringsbeschikking van het c vilege van riiksbemiddelaars van de. wijziging van de CAO voor het administratief personeel in het grafisch bedrijf. De wijziging, die ingaat per 1 oktober- 1957, houdt onder meer een salaris verhoging van 6 pet. in." Aan deze verhoging is de- voorwaarde verbon den, dat zij niet in de prijzen, mag worden doorberekend. wan meer... meest dagelijks vers gemaakt. de fijnste geur ett smaak VUCSWARENFABRIEK f. HKITM *.1 BIJ de post ivas een paarse, brief, cfie aangenaam geurde. ,,U kent me niet, maar ik zou graag eens bij u op bezoek komen," stond er met lieve meisjes (ettertjes in, ,,'t Gaat om- een heei persoon lijke kwestie. -Mag ik?. Hè, zegt u ja?" Ondertekend: Hennie Viola. Nu ja, ik ben ook-maar een mens en_de romantiek, is schaars in dit le~ tJéA Ik schreef dus ,;ja" cn had toe- vallig net mijn niemve pak aan, toen gistermiddag, precies op tijd de bel ging. Daar stond Hennie. Dat pak had ik wel -;kunnen latèri, want ze was minstens vijf en zestig, maar ze ■leek me een vrouw met een lief ka rakteren daar moest ik het dan voor vanmiddag maar mee 'doen. Viöla is eigenlijk mijn toneelnaam ziet it," vertelde ze, toen ze in' de kamer "zat. ,Jk Jieb erg veel ge speeld. En altijd mooie kritieken Zij opende haar tas en;' haalde een ■plakboek- te. voorschijn inet knipsels :uïi ttvee kleine, provinciale kranten van vijf en veertig jaar-' geleden. Het waren verslagen van liefhebberij-uit voeringen. Zinnen, als „Hennie Viola speelde een schalks herderinnetje," of „Ook mejuffrouw Viola als Ag nes, het zingende'idiéstmeisje, droeg veel 'tot het succes bij warén rood onderlijnd. Nadat ik haar het boek had teruggegeven, zei ze: „Toen. ik 21 was, ben ik. getrouwd en mijn man wilde: pér se niet heb ben dat. ik.: bleef spelen. -Jaloers, hè. Hij werd woedend als ze me kusten, op het toneel. Terwijl 't toch maar spel was." Ze glimlachtenietzonder coquet- terie. Toen werd. haar gezicht opeent köél en zij sprak: „Maar nuwil* ik wéér gaan optre den. Voordragen - voor verenigingen en- zó. Ik ga een circulate rondstu ren en ik zou'ii willen vragen kunt u daarin eeri woord van aan beveling schrijven?". .En: mijn aarzeling vóórkomend: „O, ik zal' u natuurlijk eerst iets faxenhoren, dat spreekt." Even la ter stond ze in de hoek van myn kamer e« declameerde: „Het vrouwtje van stavoren," een langademig gedicht van Anton L. de Rop, dat ik vroeger, op school, ook .eens van buiten heb moeten leren. Het is gecompliceerde, terecht nerpe- ten taalknutsèlarij in deze trant: Jk beed'len? Priester! Als dees' ring. Uit gindse golven weergekeerd. Mij, u afs sleper roemen leert. Niet eer! 't Juweel verzinkt. „Toen ze mij de twaalf coupletten had toegebracht wist ik dat ze heel lelyk voordroeg. „Wilt u een fcópje thee?" vroeg ik, om te rekken. „Graag," zet ze, Met het inschenken en de .suiker- en-melk'ceremonie ging weer enige tijd heen, maar eindelijk moesten we toch weer ter zake komen „Mijn man wilde het niet," sprak ze. 'Yz-vV-, „En waarom, gaat u nu weer begin nen?" vroeg ik:. „Ach meneer, mijn jongens zijn al lemaal het huis uit," zei ze.\,Én mijn laatste dochter is'vórig jaar aak ge trouwd, En geëmigreerd. Naar Cana da. Nou,mtjn manHij. is 's avonds nooit thuis. Altijd in zijn café, weet u wel. Toen ik mijn dochter, nog had dacht ik, nou ja. Maar de laatste win ter ...'Ik zei tegen mezelf: ,Jlennie," jij gaat piekeren en dat moet je niet doen." Toen heb ik het besluit peno- rnen. Jk dacht, ik ga tuee-r optreden. Per slot heb ik het allemaal «oor Hem.: opgeofferd:' Maary now trek ik mé er niets meer van aart: wat hij zegt. En het geld dat ik. er:rjiee.ver dien, dat spaar ik op 'en .dan'ga, ik mijn dochter in Canada bezoeken. Eens kijken, hoe ze 't daar tnaakt." „Mevrouw, ik zal de aanbeveling schrijven héb ik gezegd: Want hoorde ie ooit zo'n dringende reden om te gaan voordragenIk niet. - - V- KRONKEL. DEN HAAG.Een voorgenomen werkbezoek van de minister voor Maatschappelijk "Werk, mej.',dr. M. A. M. Klompé aan de :provincie Drente is voorlopig uitgesteld, In verband met zaken betreffende In donesië is de: aanwezigheid van de minister in Den Haag gewenst. 58 Niettemin was het belachelijk hield hij zichzelf voor, een dergelij ke zaak. te beginnen met een voor oordeel. En dan nog wel ten gunste van de beklaagde. Want een vooroor deel was het. De bewijzen waren sprekend genoeg. Er waren een paar kleine hiaten, niet de moeite waard om over te spreken, hoewel hij ze, wel naar voren .zou brengen natuur lijk. Het was. zijn taak een geval eerlijk voor te leggen, niet om ten- koste van wat ook een veroordeling te krijgen. Behalve die kleinigheden echter was de zaak duidelijk en twij felde hü niet aan de uitspraak van de jury. Hij had er geen idee van waar de verdediging op zou pleiten. Gewoon lijk was dat niet zo moeilijk te ra den, maar. nu tastte hy volkomen in het duister. Krankzinnigheid was uit gesloten, gezien het medisch rapport. Ze zouden natuurlijk wel het gewone pleidooi houdep: dat de schuld niet. vast stond, dat de bewijzen niet vol ledig waren en dat soort dingen. Het zou ze niet veel helpen. Alles was be gonnen met die aanranding in de trein en daar waren zelfs ooggetuigen voor. Latimer zou wel bij zijn fantas tisch verhaal, blijven, dat het meisje hem aangerand had, maar die onzin werd. de kop ingedrukt door de ver klaring van Saberton. Toch..,! Fer- raby wou, dat hij zich Latimer kon voorstellen als een man met enorme passie's en haatgevoelens. Hij keek uit het raampje tóen hij het fluitje hoorde en vergeleek zijn horloge met .de stationsklok. Net op dat moment kwam een meisje het perron op hollen en rukte de deur van de coupé open. De trein zette zich juist in beweging en ze had een koffertje in haar hand. ferraby sprong op om haar te helpen. „Hartelijk, dank." zei ze met een dankbare glimlach. Ze was een bee tje buiten adem. „Dat. was op het nippertje.". Ferraby glimlachte terug. Een leuk meisje, dacht hij. Zag er snoezig uit in, dat donkerblauw' met witte man telpakje, Hij. ging weer'zitten en las verder. Een half uur bleef hij ingespannen bezig. Toen legde hij zijn werk neer en bewonderde, het vredige land schap. Het was een prachtige warme avond. Het zou heerlijk zijn in"Essex. Een zomer als deze maakte het dik de moeite waard er een huis buiten op na te houden, zelfs als je het al leen maar voor een weekend nu en dan in gebruik had. Hij wou dat de trein een beetje sneller ging. Hij keek op zijn horloge en zag dat ze al tien minuten te laat waren. „Een vreemd treintje," zei hij te- gen het meisje, dat ook opkeek. Ze knikte, glimlachte en boog zich weer over haar krant. Een aantrekkelijke jonge vrouw» v Ferraby keek nog even naar haar en ging toen met gesloten ogen in zijn hoekje zitten. Hij was zelfs even ingedommeld, want toen hij weer bij .zijn positieven kwam, waren ze al bij het verbindingspunt, Nog maar vier stations, dacht hij. Zijn vrouw zou hem opwachten met de auto en ze zouden een-glas sherry drinken op het grasveld eh er zou een goede maaltijd voor hen klaar staan. Een plezierig vooruitzicht. Zodra de trein verder reed, pakte het meisje haar tasje en verliet de coupé, een vaag parfum achterlatend, Ferraby bleef uit het raam kijken.-Ze waren nu het enkele spoor genaderd en de trein stond bijna stil; Ferraby zag de seinwachter op de stoep van zijn huisje staan. Dat moest Joe Sa berton zijn. Hij zag er niet uit als een belangrijke getuige op het ogen blik., want zijn mond stond open en hij had een dwaze uitdrukking op zijn gezicht, maar in de rechtzaal 2ou dat wel beter zijn. Hij had een duidelijk, betrouwbaar rapport uit gebracht. De deur van de coupé ging open en het meisje kwam weer binnen. Zs keek naar het rek en toen aarzelend naar Ferraby. „Het spijt me dat ik u weer lastig moet vallen, maar zou u alstublieft mijn koffertje willen pak ken?" „Met plezier," zei Ferraby. Hij sprong op en zette het koffertje op de zitbank, „Alstublieft." Het gebeur de niet vaak, dacht hij. dat men voor zo weinig moeite zo'n lieve glimlach kreegl „Heel vriendelijk van u," zei het meisje. Een ogenblik stonden ze dich 'bij elkaar in de kleine, smalle ruimte. Ze keek naar hem op. En toen sloeg ze plotseling haar armen stevig om hem heen, ging op haar tenen staan en kuste hem op de mond. Volkomen verbluft probeerde Ferra by zfjn hoofd weg te trekken en pakte haar bij de armen om zich van haar greep te bevrijden. Op dat moment begon ze te schreeuwen.te schreeuwen zo hard ze kan, .Laat me los, beest dat je bent.Au, je doet me pijn!" Haar gegil galmde de gang door. Ferraby deed niet meer zijn best heer te blijven en gebruikte al zijn kracht om het meisje weg te duwen. Maar ze hield vast, haar handen op zijn rug in elkaar gestrengeld en schreeuwend of haar leven ervan afhing. Worste lend vielen ze op een van de banken, net toen de deur werd opengegooid, een sterke mannenhand Ferraby bu de kraag greep en een verontwaar digde stem zei: „Laat haar los. En ogenblikkelijk!"-. 7y y Het meisje viel snikkend in een hoek, haar hand aan het kraagje van haar pakje, dat opengerukt was door de worsteling. Haar redder, een, grijs harige man en naar zijn boord te oor delen een dominee, keek streng naar Ferraby die vol lippenstift zat. „Hier zal u zich voor moeten verantwoor den meneer. Een schandelijke verto- ningl" „Hij heeft me aangerand." kreun de het meisje en ze wreef haar pol sen alsof ze haar nog pijn deden. t „Dat is een vervloekte leugen, schreeuwde Ferraby met vlammen de ogen. .,2e heeft mij aangerand. Bij God, dit- accepteer ik niet!" Hy wendde zich tot het meisje. ,.J«J kleinPlotseling schoot hem iets te binnen. Een aanranding in de trein. Alweer! In dezelfde.trein! Hij bekeek haar achterdochtig. „Wie ben jij,"jon gedame en wat voer je uit!" „U bent degene die vragen zal moeten beantwoorden." snauwde de geestelijke. J3af is helemaal bet toppunt Er waren meer passagiers op. het lawaai, af gekomen. Ze wilden alle maal weten wat er gebeurd was en de geestelijke vertelde het hun, zyn stem nog trillend van verontwaardi ging. Het meisje zat zacht na te snik ken. Een vrouw zei heftig, dat ze die mannen moesten lynchen, „Schande lijk zoiets. Hij zal wel dronken zijn- Ze. wierp een minachtende blik op Ferraby, die zijn gezicht stond af vegen en intussen zijn uiterste best deed zijn zelfbeheersing te bewaren. i,Het interesseert u misschien te \v :en." zei hij ijzig tegen de geeste- ijke, „dat ik Andrew Ferraby ben. öe Procureur Generaal." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1