De ene zijn dood... Oók al aan jisseur v. Hemert maakt goede rentree MÊÊÊ OORDEND OERAS «KSSmmSmtÊÊSSBm 2 7- g§ Puzzels hadden invloed op de Staatsloterij Tijd dringt voor gesprek met Rusland ry RADIO Nog een titel voor Prinses Margaret SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIM I AVONTUREN VAN KAPITEIN door Andrew Garve Donderdag 12 december 1957 I EOJiGE F. Ken nan, de vroegere Amerikaanse - ambassadeur in „Moskou, heeft in een rede voor de Britse radio de kwestie van een terugtrekking van vreemde troepen uit Duitsland weer ter sprake gebracht. Wij hebben dc rede niet gehoord, maar stellen een merkwaardig verschil vast tussen de verslagen en de commentaren. Vol gens de verslagen heelt Kennan verklaard, dat niet te» eeuwige» dage vreemde troepen in Duitsland kunnen blijven, en dat hij 20U voelen voor een regeling, volgen» welke de Russische iroepcn uit Oost-Duitsland en de troepen van de Westelijke geallieerden uit Wes-l-Duitslaud verdwijnen. Kennan ging trouwens nog wel verder: hij dacht aan algehele terugtrek- king in Europa van troepen, uit lande», waarin ze niet thuishoren. Het is begrijpelijk, dat dit i» het hijzonder sloeg op de verlating van de satelliet- landen door de delen van liet Russische leger, die daar zijn gestationeerd. In de commentaren r»ti gaat ine» er van uit, dat Kennan heelt gezegd, dat Duitsland geneutraliseerd moet worden. Neutraliseren, dat zou beteke nen. dat bet geen verbond met het \Ve?ten of het Oosten zo» mogen sluiten °cn zelfs geen" duidelijke voorkeur voor één van beide aan de dag leggen. Achter het ijzeren gordijn vindt men dat natuurlijk prachtig: dat bad men daar altijd wel gezegd, lilbriehl heeft Kennan geprezen, cn ook uit Moskou waaièn al instemmende geluiden over. En in het Westeu zegge» de bladen, dat dit toch onmogelijk is. dat het geen basis kan zijn en dat Kennan liet toch werkelijk verkeerd ziel. r AAR "onze mening beèft Kennan als: eerste stap wel gedacht aan het vértrékkeii;van .de vreemde troepen, uit geheel Duitsland, maar niet aan een neutralisering van/; hetgrote land; D,it immers ïs onmogelijk. Men kan een -.vrije en souvereine mogendheid eenvou dig niet het recht onthouden, verdragen te. sluiten én afspraken te maken roet wie het dat wenst. Het is trouwens, onaannemelijk, dat een. man als Kennan dat niet zou begrijpen. Kennan; moet er verder wel van zijn uit- gegaan, dat Duitsland zelf het militaire: vacuum opvult, dat ontstaat door dé aftocht 'van de troepen dpr bondgenoten. Aldus .beschouwd krijgt zijn suggestie een geheel ander karakter. Wij zeggen niet, dat wij het er op alle punten mee eens zijn. Er is zeer veel aan te voeren tegen -versnippering .van de. verdediging van ..het. Westen.. Coördinatie van dé; strijd kracht en als onderdeel van den groeiende Europese integratie is een redelijke zaak. Maar een regeling, volgens welke in ce» bepaalde strook van Europa alleen maar. nationale troepen mogen staan, vinden wij in beginsel niet onaanvaardbaar. Wij vrezen echter, dat dit niet de ganzen zijn van boer UIbricht en boer Chroesjtsjew. Vandaar, dat men'; aan de suggestie van Kennan, in de Interpretatie die wij er voorshands aan 'géven/-niet 'al -té veel. waarde mag toekennen. Dé idee is goed, maar jmst.;omdat dit het geval is. behoeft men. er weinig.van te. verwachten: Kn als Kennan toch neutralisatie heeft bedoeld, is het helemaal, niet nodig, dat er lang over gediscussieerd wórdt omdat die eenvoudig niet in aan-, merkingkomt. y.; yy E ene zijn dood is de ander zijn brood, redeneert het Handelsblad I van Antwerpen. Er is ee» conflict tussen Nederlanden Indonesië, dat zo/boog gélopèn is, dat laatstgenoemd land tju bezig is, de- Nederlandse belangen te liquideren. Welnu (zegt het Handelsblad van Antwerpen). ,.er is geen enkele reden om uit het Nederlandse fiasco in het Verre Oosten voor ons niet te balen wat er uit te halen valt." Moeter. die Nederlanders maar niet zo dom zijn. stijfhoofdig vast te houden aan een koloniale politiek, waan oor hu» sedert lang de middelen ont breken. Japan, Duitsland. Engeland, de Sowjet-Unie. ze liggen allemaal op de loer om een deel van dc buit binnen de halen. „Letten we op, dat anderen Antwerpen de toef niet afsteken." Het is. kunnen wij wel zeggen, het meest platvloerse verbaal, dat wij tot dusver over de huidige gebeurtenissen in Indonesië hebben gelezen. Wij hebben gelukkig geen reden om te veronderstellen, dat in België iedereen zo denkt als de schrijver van de rubriek „Schip en Haven" in het Handelsblad van Antwerpen. Het zou weinig i» overeenstemming zij» met de krachtige solidariteit, die tussen Nederland en België groeiend is. en die ook weer tot uiting is gekomen in het Nieuw Cuinea-debat in de V.N- Bezonncn geesten in alle Westelijke landen zien trouwens wel de onheil spellende'kanten van wat zich in Indonesië afspeelt, verband als dit houdt minder met de kwestie-Nieuw Guinea dan met een ontwikkeling S» com munistische richting tegen 'een achtergrond van totaal onbevredigende politieke en economische toestanden. Vandaar in het fa'gemeen ,in het Westen een aanmerkelijk minder grote geestdrift dan bij de Antwerpse commentator en een aanmerkelijk groter solidariteit met ons land en met de Nederlanders daarginds, die nu zozeer in moeilijkheden verkeren. Men zou tleze zuiderbuur overigens haast toewensen, dat er lieden zijn die op zijn aanbevelingen ingaan, omdat die dan. kunnen ervaren, dat zelfs de grove opvatting van zaken zijn zaken niet altijd opgaat.'Er zijn zaken èn zaken. Van de ene wordt me» beter, met de andere komt men er alleen maar bekaaid af. (Advertentie LM) DEN* HAAG. De vraag naar lo- iten van de Staatsloterij, die tn de I laatste Jaren voortdurend toenam, was In 1957 groter dan tevoren. Maar deie geleidelijke toeneming van de vraag kwam in het tweede kwartaal tot stilstand. De voetbal pools en de puzzels waren hieraan niet vreemd. Dit zegt de minister- van Finan ciën in zijn Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer inzake zijn begroting. De inkomsten van de Staatsloterij voor 1958.' zijn f 400.000 hoger ge raamd, omdat de feitelijke: uitkom sten van 1957 boven de raming vooï dat jaar uitgaan en voorts ia het laatste kwartaal van het lopende jaar de vraag weer is toegenomen. De minister schrijft deze kente ring toe aan. de omstandigheid, dat een deel van het publiek is. gaan beselfen, dat de kans op verlies van de inzet bij dc voetbalpools en dc puzzels veel groter is dan bij de Staatsloterij. PARIJS. Verschillende Franse ambtenarenbonden, waaronder de so cialistische, vinden het compromis, dat in de boezem van het Frame ka binet is bereikt over de verhoging van de ambtenarensalarissen, onvol doende. HÖE stond hét ju 1923 met de prijzen? Wel, de eerste soort goudreinettcn dóet 13-cent per kilo. In Bilthoven wordt aangeboden een lief klein landhuis met garage op een terrein van 2Ö0Q m2, vrU en zonnig gelegen. Koopsom 8000, He- renoverhemden noteren 1.48, twee persoonslak ens 1.38. „Rookt Fair fax, gegarandeerd Amerlkaansehe import slgarettes. 20 stuks voor 10 cents." 5 Het was de 'periode van de „po litieke splijtzwam".- Voor de - verkie zingen voor. de Tweede Kamer in 1922, dongen 53 partijen naar onze gunst. Er \vas een Rapaille-partij en mén kón onder meer kiezen - uit drie Bonden van Plattelanders, drie VInr. trainer Warburton, .l.'dtt Ma tris (AJax). H. Legger (Be Quick), H; ftodermond, aanvoerder (Be Quick) Ir. H, Denis (HBS), J. Lietzen (Blauw Wit), H. v. Tilburg (NOAD), M. Xetz- uer (Be Quick),.A. JPelser (Ajax), ,T. v. Geruit tfSpartaan). n. Hordijk (.Ajax), H. Dclscn (Ajax). Hoe zal het /nu aflopen? Zooveel is zeker, dat onze sterkste combina tie naar onze Zuiderburen is afge vaardigd en dat iedere rechtgeaarde Nederlander hoopt, dat morgen avond - de bulletins in de verschil lende steden van ons land een Hol- landsche overwinning zullen ver melden., Wij vertrouwen dan ook dat onze afgezanten de Hollandsche voetbaleer hoog zullen houden." De dag na de wedstrijd lazen ive: „De Belgische Leeuwen hebben weer gebruld. De Hollanders zijn verpletterd. Ja waarlijk, wij zijn verpletterd met een 40 nederlaag, maar er bestaat een kans op re vanche over zes Aveken in Amster dam. Maar ook toen wonnen de Belgen. (21). A propos; „Charlie Chaplin de meest bekende- filmspeler ter wereld doet weer -eens -van zich spreken door zijn op Nieuwjaarsdag - te - sluï- 'en huwelijk met de evenzeer be faamde filmactrice Pola Negri. Onze Fotograaf kiekte, het paan Een knap stel inderdaad."'. Morgen: 1927: „Lucky Lin- dy" over de oceaan. Geruzie met 'België. Vooravond con cert. De Charleston. De, hoer' en Chaplin—Negri. Middenstandspartij en .en drie Bon den van Belastingbetalers. We waren begaan met hè't' lót van hongerend Rusland; en met dat van de bewoners van plaggenhutten in Drente, achter Emmen, „het kleine plaatsje in het hongerende veen, een schurftig land; waar niets groeit en niets gedijt. „Er werden steun-comi- té's opgericht. die liefdadige soiree's organiseerden. „Mejuffrouw. Jo Vin cent, sopraan/zangeres trad belange loos op." Maar Boer anti zomertijd -. Braat was.d'r teuge. Hij stelde vra gen aan. de minister vanBinnen landse Zaken en verzocht de /.minis ter de nodeloze geldverspilling aan arbeidsonwillige elementen;:/in het veen te beëindigen, V- OETBALLEN tegen dé' Belgen was ook toen al een'jaarlijks, terugkerend feest. Op 28 maart moest- Nederland in Antwerpen aan treden: De dag tevoren speculeerde een sportredacteur: „Het vorig/jaar, in een tijd van voetbalmalaise in ons land speelden de onzen gelijk tegen de Belgen met.h— LESTER PEARSON OSLO. Nobelprijswinnaar Les ter-Pearson, de voormalige Cana dese minister van" Buitenlandse Za ken, heeft in een toespraak te Oslo gezegd, dat thans* I.de tüd voor het Westen is aangebroken om zich meer toe te leggen op de mogelijkheden, om met het Kremlin tot- overeen stemming te komen". Hij meende, dat dit moestge schieden „niet vanuit' een positie van kracht, doch uit verstandelijke overwegingen en vervuld van. zelf vertrouwen.":-.-. Pearson pleitte voor een openhar tige, welgemeende en volledige mé-, ningsuitwisseling tussen. Washington en Moskou, die hij via de diploma tieke kanalen wilde zien verlopen. Hij sprak zich ook uit voor .vrijer handelsverkeer,V'" J\/S ET de uitzending van Ugó Bet- 7 J U's to-spei „De winter duurt vijf j jaar" heeft Wiïly van Hemert, na zich enkele maanden aan de filmregie j te Hebben gewijd, een fraaie rentree' gemaakt.. De keuze tras typerend voor Van Hemert: een intelligent gecontrueerd, toch .wel écht „gecon-, strueerd" drama met '11 symbolische betekenis, gesitueerd in 'n. ■mërje- waardigervjvze „Slovenië" genoemd fictie/ Balkanslaatje. Shaw -. heeft een van ±h ko medies k: in zo'n denkbeeldige Balkanstaat laten spelenHem-was het vooral om de spot te daen.,Ugo Betti washet om meer begonnen; dat hij ook meer heeft, bereikt, zou ik niet millea Öc- weren. Niettemin is de probleem stelling intelligent- gevonden en knap uitgewerkt:- Dankzij de gespannen re gie en- hetgoede spel is het'n boeiende avond geworden. Plaats van handeling ris het raad huis van een grensplaats)e, waar een aantal vreemdelingen die. het land willen verlaten, wordt opgesloten en ondervraagd door leden van 'n'revo lutionair, comité. De figuren van de beroepsrevolutionair ('n bullekab van 4n' generaal) en de profiteur (tolk genoemd) zijn vrij: schetsmatig neer gezet; beter is de'intellectueel van het befaamde keiharde type uit de verf gekomen (commissaris Amos). Tegenspeelsters van dit drietal zijn. in 'n schilderachtige entourage van jongere en oudere boeren, burgers en buitenlui, de ci-devant groother togin, niet meer dan 'n bang opge jaagd schepseltje, en 'n vroijw van lichte zeden die als het er op aan komt 'n grote geestelijke moed weet op te brengen. Zij geeft het volk de Illusie dat de vorstin werkelijk de dappere .vrouw was, die zij volgens de legende moet zijn, en ze verschaft commissaris Amos,die haar spel doorzieV .de mogelijkheid het vonnis te voltrekken waarvan het welslagen van de revolutie afhankelijk is./ Bijzonder mooi heeft Enny Meu nier de voornaamste rol, die van de moedige vrouw gespeeld: eerst ver liefd, canailleus; later waarlijk vor stelijk; 'n Prestatie, zoals we die op het televisie-scherm zelden te zien krijgen. Onmiddellijk na haar moet Bernard Droog worden genoemd, wiens nuchter-intelligente spel hein tot !n volkomen overtuigende volks commissaris maakte. De andere rol len waren goed bezetwe noemen de aandoenlijke bode van Herbert 'Joeks, de sanguinische generaal van Richard Flink, de verachtelijke tolk van Piet van der Meulen en de zie lige groothertogin van Jeanne Ver- straete. Het stuk was wat men noemt „bewerkelijk". Voor Van Hemert bleek dit geen bezwaar. Hij zorgde voor 'n .gave voorstelling met tal van'mooie effecten. v h. s. ZONDAGAVOND bréngt de NTS een tele-recording van de Duit se familie-quiz „Die gliicklichen Vier", die zaterdag onder leiding van Hans Joachim Knlenkampff door de Hcssischer Rundfunk wordt uitgezonden. Er nemen gezinnen" uit België, N'ede r 1 and, Oostenrijk en Zwitserland aan deel. In het programma van Hilversum IX concerteert van 3.03 tot 9 uur het Omroepksmerorlc«st onder leiding van Roelof Krol met medewerking van het Omroepkamerkocr. Het program ma wordt geopend met het Concerto CroMO van Pteter Hellendaal. bevat verder werken van Otto Ketting en Benjamin Britten- Onmiddellijk na dit concert een hoorspel bewerking van Jules Vernea „De reis naar de maan". Kommer KLeijn voert de regie. T-ot de mede werkenden behoren Hulp Orizand en Piet te Nuyi gr. De televisie begint met 'n filmpje in. de serie .Luipaard op schoot"; ver der o.a. een bezoek aan het jubileren de Artis-Aquarium en het forum., „Ie dit ook uw probleem?" Laatst, op een avondïiep ifc door het liefelijk Edam en ging, omdat het begon te regenen het Damhotct binnen, een bejaard, eerbiedwaardig bouwwerk, vlak bij een brug, die zo'n 'ongewoon hoge ruig tegen jë opzet; dat al leen mensen met enige aanleg voor Alpinisme er - overheen" kunnen ko men. In de gelagkamer was nie mand. Ik begon de schilderijen te bekijken, waarmee de muren van onderen tot boven, warén behangen en stond net uoor een mooie, uit I9J3 stammende tekening van Van Welte, d«e een trotse, in historisch' gewaad gestoken jongeling voor stelde, toen de deur open pinp en een verregende*man op de leeftijd des onderscheids druilerig binnen, stapte. Hij groette met een schorre klank, ontdeed zich van overjas en colbert en nam een queue uit het rek. met de gelatenheid waarmee biljarters zich meestal tot hun hartstocht vermannen, als was 't nachtarbeid, die nu eenmaal ver richt moet worden* Terwijl hij het krijt hanteerde, zèi hij peinzend: „Gek hè. Nou ben ik net een dag of tien. t» Duiteland geweest. Met me wagen. Ik heb een nieuwe wa gen. Voor mewerkNou w?et ik die wagen kan honderdzeventig rij' denr Als ik wil. Maar. ik had 't nooit gedaan: .Tachtig, negentin dat is voor mij genoeg." Hij legde het krijtje op de rand van het büjart. Opeens kregen zijn sombere ogen iets vurigs en hij sprak: J „Maar gék hé. Je bent toch stiet gerust yyy-y >Jioe bedoelt v?'r vroeg ik. Want. als voetganger volg. je zo'n gedachtengang niet. zo makkelijk. ,yJe weet, hij kan honderd-en- zeventtg maken en dan mot j» een keer", zei hij. Je mot. Gek h& Eerder ben je met gerustZo is het met een wagen. Ik rij daar in Duits land. Op de Autobahn. - En ik zeo tegen mezelf, Louis,nou doe je -Jt. want het vreetaan jej. Nouf bette man, ik trap 'm op zijn staart en daar ging hij. Honderdveertig hon- derdvyft;g, honderdzestig, honderd zeventig Dat is hard, hoor". Met de vreemde vervoering die atieen geboren automobilisten ver- mogen op te brengen keek hij mij aan. Toen verduisterde hij weer en vervolgde: y ■■■,•- Daarna heb ik langzaam aan ge minderd. Tot negentig. En nou kan voortaan., altijd negentig blijven. Ik heb het gedaan./ Ik weet dat hy t.kan. Nou bert ik gerust. A ou- taal tk ej; niet meer naar". Hij ging tegenover mij in eert stoei zittenwreef vermoeid over zijn gezicht en dacht hardop verder: „Gek he. Nou ben ik net thuis. En n* Zlh^ weer bier.' In een café. Maar. kyk €ens, ik heb een goeie vrouw, ten best mens. Een dag voor - \k, wegging, naar: Duitsland, is ze Je da£ ik voor haar gekocht heb? Een peignoir. Ja niet zo n gewone. Een hele elegdnte'peig- ik/voQ-r haar gekocht. Hier £)le, ynan had er maar een, noor. Maar iets bijzonders. Franse import. Met zwarte kant er aal Iets aparts" fchddde langzaam het geteis terde hoofd. ■/:-■■■ Nou hom ik terug", sprak: hij. A'anmiddag kóm ik terug, 't Is een órave vrouw, hoor. Ik vraag- aan w5.r 7" fn-; óoebepait de peignoir? Wat denk je dat ze zegt?" Ik wist. hét niet. V ...yy- .V y'Zezegt, jk heb 'm geruild"-, riep m, „Dat vind ik niet,'éfg. Dat-mag eert vrouw rustig doen. Daar gast /iet-niet om. Maar wat denk je-dat ze er voor genomen heeft?" 'mZ ^OÏ1 ik niet beuroeden, „i needoeken en handdoeken!" riep hy radeloos, „Weet je wat ik tegen mezelf heb gezegd? Ifc heb gezegd, Louis, jongen, jij gaat Vanavond een biljartje maken." KRONKEL LONDEN Na haarere-docto- raat .in de muziek heeft prinses Margaret van Groot-Brittannië een andere universitaire eretitel ont vangen.. Gisteren werd ean. de prinses tijdens... eën speciale, plech tigheid in het hoofdgebouw Van August Royal Society of Medicine een honorair diploma uitgereikt door Lord' Evans, een. van de dok toren van koningin Elizabeth IT. *t: MitRibttrtfOTOvAn \r Dat ttLpPT.1 TuRrth IHIJ lb BLOno^J maar DIT 16 DATPOrWERÊlbALLt- mAALVtRf.WASZijrt 0£2.1 CUT rtAAP ££06' WELHE6IK OOIT DATnoCT ttli VÈRGIbSin&ZiJM £n Hifcpih 'URrtb 0c DAnMRovtR' nttnMtn HAAR En LiCHT ortz&nAn yjMW %1&l. Terwijl Lucia en Mario'met de eigenaar van de club aan tafel gaan voor een klein souper, rijden Pirelli en Ceeco 'naar de haven. „Over een Êaar uur vertrekt de „Taifoen" met die twee aan oord, die jou zo netjes uit de club hebben ge- %v«rkt"; vertelt Cecco; „hun bagage is al aan boord, maar ik weet baast.wel zeker, dat ze de juwelen zelf zullen meebrengen. Dat..is je kans, Pirelli." Ze hebben tijd en gelegenheid genoeg om de omgeving van de pier waaraan de „Taifoen" is gemeerd, te bestuderen. Het schip ligt op een afgelegen plek in de haven en bovendien is het een donkere nachtAls jc die sieraden nou niet in handen krijgt, is je leans verkeken", zegt Cécco.ViNvant ze zullen natuurlijk proberen die; spullenVin Amerika van: de hand te doen." Dat begrijpt Pirelli ook.' En zijn. handen jeuken om wraak te nemen op Lucia en Mario, die hem zo smadelijk "de deur uit hebben laten gooien.. Mijn verloofde en ik hebben het van avond net zo voor u opgevoerd." ,;Als jé me nou'." zei Jóe. v Cynthia keek haar Ferraby, onze ker af hij haar glimlach zou beant woorden of niet;-,fHet was verschrik kelijk om zoiets te doen, Sir Andrew. Kunt u het oris vergeven?" Ze waagde de glimlach toch maar, „Ik trek mijn aanklacht heus In." „Het was een' uitzonderlijke daad," zei hij nadenkend. „Mijn vader is ook in uitzonder lijk gevaar" zei Hugh; „Het was de enige manier óm Joe's getuigenis te. verklarenOns lot ligt in uw han den, Sir Andrew. Als dit gevolgen heeft, zijn we uiteraard bereid ze te némen." y y.'.'-y'-: Ferraby soheem niet te luisteren. Hij was al bijna vergeten, dat hö het slachtoffer van een samenzwering was geweest. Hij had honderden vragen te stéllen,maar één ding dróng zich het sterkste aan hem: op, Hij wendde zich tot Saberton. 1 „Was het precies hetzelfde als de vorige keer?" vroeg hij. „Probeer het voor u te ..zien, "Was het in alle on derdelen gelijk?". Mtfou," zei Joe, ,de dame was na tuurlijk anders, maar verder was al les hetzelfde." „Dat kan niet," drong Ferfabj' aan. „Als ik me goed herinner, had .de eerste aanranding plaats in een der-, de klas coupé." X Hugh haalde ineens hoorbaar adem. Joe dacht na; „Welnee," zei hij lang zaam, „in een eerste klas coupé. Pre cies in het midden nog wel. net als vanavond. Dezelfde trein en dezelf de coupé." Hugh greep hem bü zijn arm. „Weet je dat heel zeker, Joe?" „En of." zei Joe. „Ik herinner het, me duidelijk. Het hoofd van het meisje hing half uit het raampje, vlak boven dat ronde ding van. de Engelse Spoorwegen, dat op iedere eerste klas wagen geschilderd is. Daarom weet-ik het zo goed.". Triomfantelijk, maar Kees van ont roering zei Hugh: .Dat bewijst alles, Sir Andrew O Joe. 'waarom heb je dat niet eerder verteld?.". „Niemand vroeg erom," zei Joe. De Procureur-Generaal stond óp. „Verbazingwekkend," zei hij uit. de grond van zijn hart. Hij keek naar Hugh en Cynthia en het leek even of hij grinnikte. „Ik moet maar zo snel mogelijk de rest van uw verhaal ho ren," zei -hij. „Zoals de zaken :pü staany zou ik als kroongetuige moe ten fungeren voor. de verdediging. En dat moeten we toch echt proberen, te vermijden!" HOOFDSTUK 24 Edward zat op zijn geraak in een ligstoel, omringd door zijn' familie. Hij droeg zijn oude jasje, maar een gloednieuwe panamahoed, een ca deautje van Cynthia. Hij nam zijn herwonnen vrijheid, althans uiter lijk, vrij rustig op. Zijn ogen hadden de vredige blik van een man. die na een lange reis, gelukkig weer thuia ia. Het was een heksenketel geweest dat weekend. Alle advocaten, die. bij de zaak betrokken waren, had men weggehaald van hun golfspel en hun. uitstapjes om een conferentie met dc Procureur-Generaal bij te wonen. De zondag was een drukke wer.kdag ger' worden en hetresultaat was te - Ie-, zen in de kranten van maandag, on der de kop: ONTSTELLENDE ONT HULLINGEN.: y. De korte rechtzitting die" dag was op een. heel müde, vriendelijke ma nier gepresideerd door mr.Hanbu- ry. Sir. Andrew. Ferraby. had öm le beginnen verklaard, dat, de verkeer de man in de beklaagdenbank zat en hij had het verhaal verteld, dat vol gens hem „fantastischer was dan welk detective boek ook". Edward was vrijgelaten na een speech waar in hij werd gefeliciteerd met zijn eerherstel en waarin, namens de Rechtbank, verontschuldigingen wer- den aangeboden voor de geleden el lende,. •-•v;>' Nu was bij'alweer een paar uur. thuis en de opwinding zakte een beetje. Er was een hele stroom men sen geweeet om hem de hand te schudden en Tru'die had geen aekon- de van de telefoon weg gekund. Ver-' slaggevers en fotografen hadden hun materiaal gehaald en langzamerTrand werd het weer rustig en genoegljjk in het Lavendelhuis. Hugh lag achterover in zijn stoel met een verzaligde glimlach op zyn gezicht. „Het zal niet meevallen je aan te passen," zei hij. „Na alle goe de zorgen in-de gevangenis zullen Trudie's maaltijdenmoeilijk: te ver teren zijn.". „Dat is smaad," zei Truaie. „Laster," verbeterde Quentin goed gehumeurd, Hij keek naar alle ge lukkige gezichten, „Het is Pu echt allemaal voorbij." „Dank zij Cynthia,", zei Hugh. „Dank -zij. Cynthia," herhaalde Quentin. Hij was. tot in *t diepst van zijn advocatenziel geschokt geweest toen-hij hoorde dat ze de .Procureur- Generaal had aangerand en alleen het prachtige resultaat had. hem er mee. kunnen .verzoenen. Het was net zoiets als ongehoorzaamheid tycmoi een oorlog succes kon er een hei dendaad van maken. --• „Ik had niet gedacht, dat do rech- ter. zich zo izou gedragen," zei, Hugh.. „Ik zie hem nog voor me. Hij..gnnr nikte zowaar. En hij zei: fk kan... ehdeze eigenaardige methode na tuurlijk niet goedkeuren, maar het maakt me zeer gelukkig dat er een gerechtelijkedwaling door verme- dén is."X/V '/".v Xé" -y/-' „Ik vónd hem - een lieverd, rei. Cynthia/„en Ferraby ook/Hy. heelt het ontzettend goed opgenomen.^ „Hij had niet te klagen. Ik - vjea dat hij -nog.nooit door een aardiger, meisje'gekust is... Wat ik zegS&i wil,vader, als 3e morgen naaro* stadgaat om met Ferraby - tun" chen/reis': dan maar in- de goederen- wagen. Dat is de enige manier orn^ aan die avonturiersters te ontkomen- De telefoon rinkelde weer en .Tru- die ging naar binnen om.hem te by* antwoorden. - j':/ Edward, die geen zin meer haa in verdere gelukwensen, verontacnUJ- digde zich en wandelde de tuin 10. Toen hij bij het kreupelhout kwam. werd er net een -klein .gezicht)* zichtbaar. „Dag meneer Latimer." ..Nee maar Carol Anne. Hoe is nei met jou?" „Goed, dank u." 'Ze stond °P haar ene voetje en keek hem hoopvol aan. „Mammie zegt. dat ik met mag spelen." Edward glimlachte. „Morgen mis schien. Ik beb het vandaag nogal druk." t „Mammie zegt, dat je op rei» bent geweest. Heb je een. fijne vakanti» gehad?" - 1 Edward lachte. '..Het had veel er ger gekund," 2ei hij teder. EINDE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1