11927: I H Afscheid van Mansholt Mexicaanse honden .en zwarthemden H gëënopera Bemonrtear spaeli-klannét Venhcdk 6 ii lira ii ii Aambeien? is«avad£ llARK- Uitvinder van telex overleden Franse Senaat keurt bezuinigingswet goed HEMÖTABS Klacht van Jordanië over grens-incident J. van den Boogert directeur Utrechts conservatorium naar Londen Koningin Elizabeth zal zich je Genow OUDE PROEVEE oude jenever SPROETJE SPARKS doo.r FRANK GODWIN AVONTUREN VAN T5SZ ^«^4! 'bepaa!dc im-?res"'10 Vrijdag 13 december 1957 KT kan wel al? vaststaand warden aangenomen, dat dr. S. L. Mansholt binnenkort ophoudt, Nederlands minister van Landbouw te zijn'. Zeer verra«?end is dit niet. Minister? zijn -geen mensen die plegen te jubileren. Zij zijn politieke functionarissen, die kun nen worden benoemd en nnt><ogen ..naar welgevallen". Een langdurig ministerschap kan nuttic zijn, maai het is-geen rcge.1 en het past ook niet zo, goed in het parlementaire stelsel, dat i? gebaseerd op wisseling. Zo kan liet gebeuren, dat op de dunr zelfs jegens bekwame ministers een zekere irritatie omstaat bij liet parlement. De heer Mansholt. jong tot het mi nisterschap geroepen en ook nu nog volstrekt niet oud, heeft, geloven wij. de verschijnselen van moeheid in de Kamers, wel opgemerkt en ook wel begrepen. En daar hij geen man is. die aan een zetel kleeft, heeft hij ai geruime tijd. de gedachte aan een verandering van positie met zich meegedragen. Men herinnert zich. dat hij vorig jaar. .ié genoemd als in aanmerking komend voor de portefeuille van Buitenlandse Zaken en nadien als •directeur van de Internationale Voedsel- én Landbouworganisatie. Het is tenslotte uitgelopen op een leidende functie bij de Europese Economische Gemeenschap. Het lijkt een verstandige beslissing van de NederJand*e regering. De- heer Mansholt heeft zich ook op internationaal terrein ge leidelijk een uitnemende reputatie verworven. Bekwaam, voortvarend c" vasthoudend is hij bij uitstek de man. die leiding kan geven aan dc moeizame arbeid ten behoeve van de Europese economische eenwording. En in het eigen land staat een kundige opvolger gereed. Zo is de tijd nu wel gekomen om een globale terugblik te werpen op wat minister Mansholt heeft gedaan. In de Tweede Kamer is dat eigenlijk ook reeds geschied: de «prekers bij de landbouwbegroting hebben niet alleen de actuele punten, van. het beleid behandeld, maar aandacht ge- schonken aao de resultaten van twaalf jaar moderne landbouwpolitiek in Nederland, In 1927.. dertig jaar geleden nog maar, placht de Nederlandse m *onda.?*e p*tc radio om 12 uur 's middags in de lucht te komen. Hilversum I en II heetten toen nog Hilversum en Huizen. Hieronder hete complete, onverkorte prograöima vam Hil/; versum - 1060 meter - op zaterdag 3 december 1927: - naar VI nr. president. President Coolidgie der VS» zijn vrouw, de moeder van Charles A. Lindbergh en Lucky Lindy zelf.. Londen Dè uitvinder van de telex, Frederik G. Creed, is donder-: dag. in de ouderdom van 86 jaar overleden. Creed, een Canadees van afkomst, mooiste Jurk die in het begin van deze eeuw naar Engeland is gegaan, heeft een tele grafisch verbindings-systeem uitge vonden waarbij de seinen werden overgebracht 'door een', geponste, band. Advertentie fM.) ET grote verschil tussen de voor-oorloge en dc na-oorlogse land- i j nuesi woien. fjiici uuventeiuc. „mei bouwpofmek is. dat de eerste met haar tijdelijke regelingen en on7e toestellen kunt u Hilversum, incidentele besluiten altijd achter de feiten aanliep, terwijl de Kaiunöborg. Königswusterhausen. 12 uur Politieberichten. 12.35 tof 2 uur Lunchnutziek door het trio Oiek Groene veld. 2 tot 4 uur Filmmuziek van de Ci nema Royal aan de Nieuwendfjk te Amsterdam. 4 uur Italiaanse les door Giovanni Rizxina. 4.30 uur Franse les door A. Lat'ond. 5.15 uur Duitse les door Edgar Griinn. 6 uur Vooravond conoert door het ANRO-orkesl o.l.v. Nico Treep. 7.15 tot 7.45 unr Tuinbouwprastje Spreker A. v. d, Pauw over„Het luchttransportvan tuinbouwp rod ne ten". ''i:///- 7.45 uur Politieberichten. 8.10. uur Sint Nicolaasviering yoor oud en jong. Bezoek van 5t. Nicólaas aan de VAR A-studio. 10 uur Persberichten van Vaz Dias. Wie na tienen verstrooiing- wilde, zocht dat meestal bij Daventry. Als Engeland tenminste goed doorkwam en de Mexicaanse honden een beetje koest waren, Erres adverteerde: „Mei laatste in haar kernpunten uitging niet van een toestand, zoals die was. maar zoals die moest worden. Men kan het ook zo zeggen, dot vóór 1940 de feiten zich moesten aanpassen aan de omstandigheden en na 1945 het streven er naar uirglng. de omstandigheden zich naar de feiten te doen richten. -Dr. Mansholt heeft het recht op een redelijk bestaan van de landbouwer met zoveel woorden tot uitgangspunt van zijn beleid gemaakt, maar dan van de vakbekwame landbouwer op een bedrijf, dat die naam mag dragen. De redenering was. dat wanneer de bóer zich in materieel opzicht wil vergelijkenmet de middenstander of de industrieel (waartegen de minister geen bezwaar had), hij moest zorgen, met zijn tijd mee te gaan. Het was daarbij de overheidstaak, de verbetering en de modernisering van de land bouw zoveel mogelijk te bevorderen. Zonder ophouden heeft de minister gewerkt ten behoeve van een gun stige bedrijfscrootte. van verbetering van de bodem, van een hetere opleiding van boer en landarbeider en van een doeltreffender technische uitrusting. De cultuur-technische werken hadden een geheel andere beteke nis dan in de dertiger jaren, toen bij wijze van werkverschaffing zoveel magere grond aan ons landbouw-areaal is toegevoegd. Thans ging het om verhoging van de produkliviteit door middel van ruilverkaveling, her- ontginning en nog andere methoden. De -tekenen van deze activiteit treft men alom in Nederland aan. Overal wordt het boerenbedrijf gemoderni seerd. En de ontwikkeling is nog lang niet aan haar einde. Zo heeft Nederland als producent van landbonwyoortbrengselen een belangrijke plaats behouden. Tegelijk js.'dooreen genomen, het bestaan van boer en landarbeider heel. wat ruimer geworden, dan het was. "I ~v E landbouw is een lastige bedrijfstak hetgeen o.a. blijkt uit het I 1 feil. dat op dit punt de internationale regelingen maar moeilijk J[ te verwezenlijken zijn. De oorzaak hiervan is. geloven wij. dat hij in wezen heej wat roecr is dan een bedrijfstak. De landbouw is ook een mensengemeenschap, hij is het platteland. Wie hem in de steek laat. loopt het gevaar, schade toe te brengen aan een stuk maatschappij. Hier komen wij bij-moeilijke zaken. De, praktijk wijst immers uit, dat tegelijk met de rationalisatie van de landbouw het typische platteland nog minder werkgelegenheid biedt dun vroeger en dus nog meer mensen afstoot. Dit leidt hier en daar tot verschraling van het dorpsleven. Zo zou róen kunnen «préken van achteruitgang door. hetere verdiensten. Het is een paradpJK die. tol. nadenken stemt, maar stellig geen argument tegen dr. Mansholt. oplevert/Het wordt meer en-meer duidelijk, dat het platte land naast, verbetering van'de landbouw vestiging van industrie in de cen trumdorpen nodig beeft. .Ziehier echter .een punt. dat de minister van Landbouw niet regardeert. De nieuwe bewindsman zal onder moeilijker wordende omstandigheden toch weinig anders kunnen doen dan op de grondslagen van dr. Mansholt voortbouwen. En de heer Mansholt zelf zal in zijn nieuwe functie misschien bet .zijne kunnen bijdragen tor bevordering van de vrije inter nationale markt van landbouwproduklen. waarhij, mede dank zij zijn beleid, Nederland veel heeft te winnen en weinig te verhezen. PARIJS De Franse Senaat beeft met 164 tegen 68 stemmen de bezui nigingswet van de regering in laat ste lezing goedgekeurd. Op grond van deze wet krijgt de regering bij zondere bevoegdheden ter verbete ring vsn de financiële positie van het land. (Advertentie l.M.) (Advertentie VALENCIA. Het eerste stadium van de Spaanse exportcampagne voor sinaasappels is afgesloten met een totale uitvoer naar verschillende Europese landen van 106.728 ton. Het aandeel van Nederland bedroeg hier in 8086. Voor. de andere landen wa ren de cijfers: West-Duitsland 43.462, Engeland 17.177, België 10.928. Span je hoopt dit seizoen een miljoen, ton uit te voeren. Motalla, Daventry, Parijs en Huizen uit elkaar houden." \V> IM Kan had van "2.1 kunnen zeg- v» gen: ,,'t Was me 't jaartje wel" Lind bergh. „Lucky Lindy" vloog over de oceaan. De onstuimige eerbewijzen dreigden hem te verpletteren, maat ..De hoogste eer, die een Ame rikaan kan geworden, viel de dappere Lindbergh ten deel. toen hij werd ontvangen door den pre- ,'j siöent van de V.S. Op onze t'oto v.I.n.r. president Coolidgc. me- vrouw Coolidge. Lindbergh's - moeder en den vlieger." Luitenant Koppen en zijn mannen v j brachten hun ..Postduif" in tien da- jS/gj gen van Amsterdam naar Batavia. ..Het vraagstuk eener meer duurzame iuchtverbinöing met Indië verdient nader te worden onderzocht." Nauwere samenwerking mei België leek in die dagen heel vér. verwij derd. We zaten elkaar nogal in de plukharen. Op zondagmiddag 25 (Aducrtentie LM.) neem .dit tabletje en U stilt de pijn, Lulzendan ltfaers aan a&mbelén zijn Wij verrajit over de blijvende verlichting van hun kwaal. Hemctabs ia een volkomen niauw middel in table tvóren, gewoon in t« nemen met 'n glaasje water. U beeït geen zalf of zetpillen nodig, .Hemotaba doen de gwelltagen slinken en bevor deren genezing; ze zün zacht laxerend en helpen zodoende d e normale functie» regelen, so belangrijk voor 'n volkomen herstel en lange vrijwaring van pijn, Complete kuur 1.47 Bij apothekers en drogisten AMMAN Jordanië heeft een klacht bij de gemengde bestands- commissie ingediend over een grens incident, datrich «-oensdag heeft voorgedaan. r Volgens de klacht heeft .eed Isra ëlische patrouille het vuur geopend opstellingen van hét Jordaanse leger in het gebied van KalillahL Er is geen. melding gemaaktvan doden of gewonden. Qok heeft Jor danië een klacht ingediend over vier Israëlische vliegtuigen, die bo ven. Jordaans gebied gevlogen zou den hebben.' Ondanks huishoudelijk werk blijven Uw handen gaaf, zacht en blank met MIVEA (Van onze correspondent) UTRECHT Johan van den Boo* gert is, ais opvolger van Kees van Baaren, benoemd tot directeur van. het Utrechtse Conservatorium, Van, den Boógert is op 23 ncv. 1013 in Zaandam geboren. -Hjj is een leer ling van/Ullert: Schults en Willem Andriessen. Op dit ogenblik is hij hoofdleraar piano aan het Amster damse Conservatorium. (Advertentie l.M:) Churchil) die in '27 een particu lier bezoek bracht aan Rome, ver- klaarde: „Ik ben verrukt door de beminnelijke en eenvoudige per soonlijkheid van Mussolini en zijn kalme optreden." april verscheen boven Maastricht een Bniiriïjch vlinomic 'Hat rlp hfavolkine tot anfci-senuetische beloogingeïi ge- ^zSid-uSrl' EnMe zwartkijkers meen- van Hnliand nu'" Fn dp Nederlandse den. het gist in Eutopa, maar ,.ae D/leltóSieïèS Charleston tvordt tegenwoordig door: ren! di/papieren "plagen op Lim- da" burgse muren en nu weer pér-vlieg- andere dans." M org e n: 1927: Wil lem Mengelberg popu lairste Nederlander. Mi nister Kan op de fiets naar hofbal. Bontmantels voor 19,50. V tuig de bevolking v-an Maastricht op wekken zich van Nederland .af te scheiden, bele ven niet veel genoegen van hun kwajongensstreek." OOK over de Nederlands-Belgi sche waterwegen waren de ge moederen verhit. Prof. Gerretson be klom de katheder bij de Dietsche Bond om over Belgische aanspraken zijn banblix«ms uit te zenden. De Ne-j j derlandsche - Oranje Nationalisten j iVOlimglll CU pUllSeS DE KRO-televisïe heeft aange kondigd, .dat het in het door haar verzorgdavondprogramma van eerste kerstdag het Ballet der Lage Landen Tsjatkowsky's „Noten kraker" voor de camera's zal bren gen. Natuarlyk hebben we daar nlels tegen. "VVe vinden het wel merkwaardig, dat dezelfde KRO {met NCRV en VPRO) de reïaye- ring vam de als Eurovisie-kerstpro- ia, uitte winden opera „Don Giovanni'* van roerden zich heftig en de NRC be- j richtte; „Begin December zal .een nieuw fascistisch weekblad ver schijnen onder de naam „De Bezem", Redactëiir is een vroegere leider'; van het Verbond der Actuaiisten." 1 Mussolini stond by dit zwart- gehemde gedoe als voorbeeld. Bij hèm reden de treinen op tijd."Het was een aardige man bovendien. E«n alcuwtj«: conductrices. En Kees Pruis zonfr: „Ach wat ruik Je toch weer lekker naar benztns". •DEN. HAAG- De Koningin is -donderdag 'te 13.45 uur van. Soes- térberg naar Londen vertrokken ter bijwoning van het huwelijk van Ann Abel Smith. Zij was vergezeld door Prinses Irene, alsmede door haar particulier secretaresse, jvr. C. E. B, Röell. Prinses Beatrix zal vandaag volgen. stemming zou zijn. met de sfeer van Kerstmis. Als het Notenkraker-ballet dit wèl is, dan alleen, omdat het verhaal tje dat er 'aan ten grondslag ligt op een kerstpartijtje (let wel: par- tfitjei speelt. Dat de opera-uitzen- djag, waarvan we hoge verwach tingen koesteren, in Nederland niét te zien zal zyn betreuren we. We betreuren het te meer, omdat bal let we slaan het als kunstvorm niet lager aan, maar het is toch be slist niet minder „frivool" dan de opera blijkbaar wel wordt geto lereerd. Ook in ltEur«vLsie"-verband willen wjj Nederlanders blikbaar graag Urnen, dat we 'n sterk volks karakter hebben. NORBF-RT Loeser heeft van dc AVRO het schrijven van'vier lezingen over de Soa an se filosoof Ortega y Gas set. up vier donderdagavonden, te beginnen met 1.9 december, worden achtereenvolgens behandeld „Per soonlijkheid eti. stijl"; ;,Het meose-: lijk. leven, als individueel drama"; „De mens als historisch fenomeen" en „Ortega y Gassets positie en be tekenis". op eerste kerstdag 'met een kerstboodschap richten tot het En- Mozart, heeft j geJse* vólk. Haar rede wordt ïnge- Verhinderd. Om-leid met *n programma' onder de' dat; een /opera j titel „Twenly-five Years. The Com- ■nïet fn overeen- i monwealth remembers". Dit jaar is het. nt 'vijfentwintig jaar geleden, dai-de BBC Jer gelegenheid' van Kerstmis een „wereldomspannend" programma uitzond. In de jubileum uitzending worden uit vele delen van het Britse Gemenebest commen taren opgenomen, waarin „toen" en vergeleken zullen worden. .0!.j«!£ö SCWIEDA.M. Hou«no g TRIJDLUSTIGE schildpadden en vraagt uw slijter; kikvorsen die met stekende oog- jes de huiskamer inkeken. We kre- i uw probleem" vragen we ons nog MAn ha „IJ-., ...ir ..A>. J ni... «n 1>.t a, rX t. F f l. a i- A i A,1 1 rrn» gen ze- gisteravond te zien in het door Leen Timp- vaardig geregis seerde programma uit het Aquarium van Artis. 't Was een fascinerende, levendige documentaire met 'n uit nemende commentaar van de bio loog F. de Graaf. Niet direct groots, maar toch door de smaakvolle pre sentatie van regisseur Jean Smits heel genietbaar, was de Skymaster- show. Ten aanzien van „Is dit ook steeds af, oC hetniet levendiger i presenleerd zou kunnen worden. De totaalindruk was ook pu weer rom meliger dan nodig leek. hoewel in de discussie over de persvrijheid aar dige dingen werden gezegd. Als de regisseur 'n 'volgende maal eens pro beerde, de leden van het panel niet alleen een face maar ook en profil in close-up te nemen? H. S; ladereen \ttiifZu\v gebaklcen kaasboterhammen l»«t) C.ofi >V/" )fK Al5 zeow dékt had. PEn DATIKVAflOfPOimt WAbHAODtnZfcritUltDt WEG&tRUIMD....tn OnDATittPortntRWAbKRfcÊOm OPDRACrtT rit &iJH£riAAnTtbuülTtM A15 H&tuntR ithAPDtnttri BtrtPt Dlt&tRtLttD GtvAribtrttn^i tvtn tn AdD^Rt iCKURKtfl tilELPOhTSMAPPbh haar rotnUritnttR MORfOn 5PRAK ÜMttOVtR „riOORD )A .610 DE LIJ KWt VERPAOH. rew de BtriDt vAn Konin&in PAftTAblA ALLAflO HAAR WE HADDEhötEri &EWIJ5 HET 15ttnCPLüChTin6 PATDl&bCHüRKtn IhOEREKEnDZIIPl iy||3Sg SM3152. 3182. Cecco zet de auto op een stille plek neer en Pirelli verschuiltzich achter een kraan. Nu maar afwachten, tot.de Tercio's komen opdagen! Lucia en Mario nemen ondertussen afscheid: van de eigenaar van de club. Buiten staat een iaxi klaar. Het is half twee in de morgen en er. isigptyr."Sterveting uteeriop straat.' Eenmaal in' de auto haalt Lucia een pistool uit baar tasje en con troleert het wapen nog even. Mario houdt de koffer met juwelen vast. .'.Denk je. dat Pirelli •nog in de buurt is?" informeert hij. „Ik houd met alles rekening." zegt zijn vrouw, „hij. is heus niet speciaal uit Italië naar hier gekomen om op straat gesmeten te worden- door de-, pórtier van ccn ..cychtclub. Natuurlijk heeft hij hier handlangers, .vrarit.'hóé/ijou hij er anders achter zijn gekomen, 'dat wij hier waren.' Dan: iveet. ^ij misschien ook all dat wij metdc „Taifoen" zullen vertrekken en hij ons ergens ktaat op te wach ten. feuilleton door Cvril Hare PLANNEN EN PROGRAMMA'S zich gewonnen/ Hier zat hij 'dus, buitengewoon ongemakkelijk, op een van de harde sofa's van deze dame, plichtmatig een vergadering van het comité bij te wonen.; „ïk verzoek nu de secretaris zei mevrouw Basset met haar hoog, hinnikend geluid, „de notulen van de laatste vergadering voor te wil len lézen".,/: -.'/l. De secretaris was Robert Dixon/ een man van even veertig, jaar, met glad, donker haar en een glad, ge- later, kon hij rustig en een beetjs geamuseerd, de onuitgeaproken Francis Pettjgrew had zroh in zyn maar duidelijke overtuiging van leven tot allerlei bezigheden aange- zijn oude vrienden naaat zich neer- trokken gevoeld. Hij had naar heel leggen, die er zeker van waren dat woon gezicht, zó gewoon, dat Petti- waj, verschillende aanstellingen ge- hij zich in io'o dorp miserabel en grew voortdurend onzeker was ot •olliciteerd en een groot, aantal in- diep-ongelukkig moest voelen. hij hem ergens .anders zou herken- derdaad gekregen. Niettemin, overwoog hij toen "hij nen. al had hij hem ook nog zo Het waren meestal erebaantjes, do kamer rondkeek, dit was beslist vaak ontmoet. In het begin bad het waar hij om een of andere reden niet bij: de prijs inbegrepen gewee3t, hem nogal verbaasd dat Eixoa^m belangstelling yoor bad. Het aller- H-et waa onsehuldie epnnp* h* S?,mhvlrt-mïd^ ™ilda„d J! tad b?S, dat oaent (en. verlangdl, worden, v.as ze dol oo muziek was en Pettivrew het bestuur zat. Hij was kennelijk geen muziekliefhebber, zoals de an deren. Integendeel. Hij beschouwde het hele gedoe van concerten geven met een soort neerbuigendheid, die tegen gehad. Hij hield zelf aok wel "T/l Pas - -wan muziek ni hari Viii Tiïn licfH» net niet' beledigend a wach te gevolgen van zijn huwelijk, J Jlj 9R "g™? leter. kwam Pettigrew er achter, dacht hij, terwijl hij in de-vote- "S, S ISS'.aS 5: luisterde, maar zelf heel behoorlijk viool speelde, was er nog niets aan Het was een Van de vele, onver- mu2iek; had hij zQn rd. Ook .et alleen heel beha nog niet een enkel J daar een punt^at yan kunnen maken. Ze. spraken al- den h« éènJiekerëwliïf'moest taM- propte zitkamer van mevrouw Bas- fufst/dc rn'aar^eU1 he e! blhoorlPk Iiet- maar dat hij van de zakelijj» set zat. Zijn huwelijk zeil was trou- Kfi'an I kam ^rbazend goed op de, hoog. wens wel het mees, onverwachte STlÜSwSLÏÏt ••WW.^HU.'jWit feilloos wat bij van hefd we°d en^rouwde^met "een Jgg Ihufs^ wasZ en ^datr^bield ze ren 'en wat'het" laags te honorarium vrouw, die jong genoeg was om g luen daar hield ze wa9> dat. hlj aan k0nbieden. Het zijn dochter te kunnen zijn, was hij .f* was allemaal hoogst nuttig en, op een massa verrassingen voorbe- Dit ait alles vloeide echter logisch zien. zijn houding, uitermate irrite- reid geweest. En ze waren gekomen y.°,0rA d?t 20 na een paar maanden rend. Hoe mevrouw Basset 't met ook. hd werd van de Markshire Muziek- hem uithield, was Pettigrew ten- Vreemd was, dat hij zich- zo ge- J-'^eniging en als tweede violiste in minste een raadsel. Er ging hem makkelijk aan. had kunnen passen het orkest werd opgenomen. De na- een licht op toen hij Jn de biblio- aan een rustig, huiselijk bestaan in righeid begon toen hij zich liet ver- theek eens het adelboek van Debrett een kleine plaats. Hij had tenslotte leider, adviserend op ie treden in jn handen kreeg. Hierin stondi het jaren in Londen gewoond, in het gé- een idioot geschil tussen genoemde glorierijke feit vermeld, dat Dixpn bouwencomplex voor juristen, dat vereniging en een aantal officiële de achterkleinzoon van een burg- ze „de Tempel" noemden/En als/- «nstanties..Het -kostte;- hem totaal graaf, was. Datverklaarde alle*, hij daar niet was. za't hij/jnV dé'5een moeite, de 'zaak- op. .'ie"..-lossen; .Want in het harnas, waarin; me-,, dub. Natuurlijk had hij "niet zomaarmaar m een onbewaakt ogenblik vrouw Basset de wereld trotseerde, ineens alles opgegeven.Als éi* geen ™as hy zo onvoorzichtig te zeggen, en tegemoettrad, zaten twee zwak- oorlog was geweest, zou/.'t- mis- °at^e "u" boeken beter bij moesten ke plekken, niet meer en niet.nun- schien heel: anders zijn gelopen, houden als ze deze dingen wilden der. De ene' was een speciaal soort Maar toen hij in I945j opgelucht en: verhvyaen. Van dat moment afsnobbisitie. Iedere doorsnee snob vermoeid, uit -, de .militaire dienst. was hy een getekend man. Zijn pro- drukt graag een lord aan zijn -boe- werd ontslagen,: voélde: hij er bijzon-, ^sten, dat hij niets van boekhouden zem, maar zij genoot al bij de klcin- der'weinig voor zijn drukke,. Londen,-afwist en ;dat zyn prive-zaken in de 5te droppel blauw bloed en had een- se,.praktijk weer od te nemen. uiterste wanorde verkeerden, maak- ongewoon talent die druppels op te e_.praktyK ....I -r v. - -- uukewvwi Uiicut. uisr - Hitler had van de Tempel nog - len geen inaruken waren absoluut sporen. Op de gekste plaatsen on'/ maar de: helft overgelaten en bijster nutteloos. dekte 'ze een aristocratische vopr- aantrekkeljjk was die helft, niet be- Hij had de .indruk gevestigd een vader en ze had er een voldoen jug. paald. Vandaar het plan zich als praktisch zakenman te zijn en een van. die.de echte verzamelaar ken- advocaat in een kleine plaats te ves- uitweg was niet meer inogeliik. merkt. Zij was bet. cr. niet Eleaoor. tigen,. een plan dat nog versterkt Van all*- kanten werd er op eén die Peitigrev nieedocldc. dat de werd door ztjn ontmoeting met Elea- schaamteloze mam er druk op hem oud-oom van zijn vrouw vjn moe- nor, Het geld. dat zij in hun huwë- uitgeoefend cn toen hij hoorde, dat derszijde, ccn baronet, was geweest,, lijk meebracht, maakte'het name- mevrouw Basset het leven 'van lijk nog mogelijk ook. Nu, twee jaar Eleanor ook zat te vergallen, gaf hij (w:ordt vervolgd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1