Tweede Kamer heeft geen behoefte aan felle aanvallen op de regering De moordenaar speelt klarinet - nu toestand Indonesië zoveel zorg geeft - Mr. President maakt z'n wijsvinger nat 11 Is roken gevaarlijk? NAVO-zitting begonnen RAD IQ EN T.V. Meer vrije zondagen voor Iïoreca- personeel SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Hét is aijvooRBeai? btsi mo&eujk hebban-alles lerdese sertpeteerd dfsX®. visrrv*;: Maandag16 Jecember 1957 parlementaire redacteur) ÖNDEE ontmoedigende opschrif ten adverteert de agenda der Tweede Kamer soms interessante initiatieven der regering. Welke leek zou vermoeden, dat een wetsontwerp, dat wijdlopig wordt aangekondigd als een „wijziging van de gemeente wet op het stuk der incompatibili- teiten eii, in verband daarmede, van enige onderwijswetten" een strijd punt betreft, dat voor de derde maal aan het oordeel der „geachte afge vaardigden" wordt onderworpen? Reeds omstreeks 1918 en 1928 is er nl. sprake van geweest om aan de bepaling te tomen, volgens welke een on derwijzer b*d het rijks, gemeentelijk en bijzonder, al dan niet gesubsidi eerd, algemeen vormend lager onderwijs, lid van geen enkele gemeente raad kan zijn. En ook ditmaal l^jkt het ietwat onzeker of het schrappings- voorstel van dc 50-jarlge vice-premier Anthonius Strnycken het dinsdag middag zal halen, al zal dat dan niet het gevolg zijn van het bezwaar van ..sommige Kamerleden", die in het Voorlopig Verslaj, informeerden, waar dc leerlingen blijven, als hnn onderwijzer overdag een raads- of commissie vergadering moet bijwonen: „Op de publieke tribune wellicht?" Het is buiten kijf. dat er op het gebied van de „incompatibiliteiten" (onverenigbare betrekkingen)' merk waardige toestanden bestaan. Een leraar van een HBS mag bijv. nooit raadslid zijn: maar ten aanzien van een gymnasium bestaat er onder scheid tussen leraren van gemeen telijke instellingen, die het niet, en van bijzondere onderwijsinstellingen, die het wèl mogen. Wellicht heeft de r.-k.-bewindsman de verdenking willen voorkomen, waaraan confes sionele regenten gauw bloot staan. nJ. dat zij het openbaar bij hel bij zonder onderwijs willen achterstel len. Hij heeft in elk geval voor gesteld om het verbod voor beide groepen te schrappen. Maar in het Voorlopig Verslag waren „zeer ve le leden" nog daartegen gekant. Met de schrapping voor het openbaar $j onderwijs willen zij niet akkoord gaan. En denkt u nu niet, dat .hier een meerderheid aan het woord was. die het openbaar on derwijs per se wil de drukken. Want haar zienswijze is belichaamd in een amendement van de liberale fractie leider Oud. Daar in wordt het ui termate bedenke lijk geacht om ook aan hen, die in dienst der gemeen te staan, de weg naar het raads lidmaatschap te openen. Men dient geen deel uit te maken van een bestuur, waaraan men ondergeschikt isi Teugjes, van Geugjes OP de achtergrond van dit ge schil speelt uiteraard ook de onafhankelijkheid van een vertegen woordigend lichaam mee. Dat is 'n uitgangspunt, dat de Communisti sche Partij Nederland opnieuw heeft getoond, principieel en feitelijk. ie verwerpen. Wanneer de besluiten eenmaal zijn vastgesteld, zo zegt haar beginsel, moeten allen, jour nalisten en parlementaire vertegen woordigers. dezelfde politiek verte genwoordigen. Inbreuk op deze dis cipline duit zij van niemand. Dat fcv„-.LI heeft kameraad F "tfiftttoiirifTri I Cor Geugjes. die j vijf en - dertig I jaar ^.geleden in KooS aan de Zaan in. de buurt dus al van het Russische Czaar Peter (de- Grote)-huisje werd geboren, aan den lijve on dervonden. Aan- gezien hij zijn meningsverschil met de meerder en. GEUGJES: heid van hetpar- museumstuk tijbestuur ..bo ven de klasse-te genstellingen met de reactie" zou hebben gesteld, is hij uit het czaar Paul de Groot-huis moeten treden ca zal hij ook uit de Eerste Ka mer verdwijnen. Sinds juli 1952 maakte hij deel Uit vandit bejaard college, waar van hijtoen nauwelijks dertig jaar! - het jongste lid was. Hoewel de stipte senatoren zich het over het algemeen tot plezierige plicht rékenen om naar iedere toespraak te luisteren, beschouwden zij hem PROF. OUD: tegen blijkbaar koeltjes als een -nogal schreeuwerig, vrijpostig jongmens. Zijn toenmalige fractieleider; wijlen Jaap Brandenburg; heeft tenminste 'wel eens geklaagd óver/hun opval lend e 'heiging om toevallig de zaal té moeten verlaten alsde jonge heer. Geugjes de katheder beklom. De CPN evenwel lustte de familie. Geugjes bij .teugjes. Het - bestuur telde, er in 1956 althans nog. een drietal vaii: B. Geugjes-Zeeh an de laar, C. Geugjes èn S. Geugjes.En toen de communistische:fractieleider in januari van dit jaar óp het sterf bed lag, verving- senator Geugjes hem zelfs bij de algemene politieke beschouwingen. Hij verweet de re gering toen,dat de Eerste Kamer ten aanzien van de bestedingsbeper king voor voldongen feiten werd ge steld en riep -tenslotte uit, dat": als zijn collegae dat slikten, de: „zeer oneerbiedige' woorden", welke de 41-jarige antirevolutionaire hoogle raar Isaac Arent Diepenhorst daags tevoren voor de- NCRV-microfoon over de Eerste' Kamer had gespro ken, werkelijkheid zouden worden. De welbespraakte prof. Diepen horst. dié zich zelf eens vol; zelf spot heeft getypeerd als iemand, die zün mond alleen houdt óm adem te halen, noemde, het ad rem „het begin van een geluk kige ontwikke ling -wannéér de geachte afgevaar digde naar zijn woorden wilde luisteren". Maar hij voegde eraan toe, dat het hém nog aangenamer zou wezen als dan ook bleef hangen wat hij werkelijk voor de microfoon had gezegd, n.l. dat de'Eerste Kamer lang geleden door'eem journalist .^treffend ohgé- ,-eepvxan >$d, 'tot tijd geopend museum*was 5 aangeduid! Enfin, de heer Geugjes heeft zich blijkbaar dan nu totj.„museumstuk" ontwikkeld! Zendtijd OVER politieke: radio-commenta ren. zal deze week ook in de Tweede Kamer worden gesproken- Dankomt nil. eindelijk de rege ling betreffende de toekenning van zendtijd aan politieke partijen ter sprake. Daar zullen diverse fracties in een kwarüeif tijds! heel wat: oVer te-zeggen hebben. De com munisten noemen 't voorstel: niets; de liberalen vinden het te weinig en. de socialisten zijn al evenmin te vreden. Wie meent, dat' zij met de VARA toch ruimschoots aan hun trekken, komen, vergeet, dat deze omroeporganisatie in. tegenstel ling tot de PvdAvoor r.-k.-Iuis- téraars formeel nog steeds is verbo den. Daarom vraagt het toch wel om opheldering, waarom de rege ring juist voor deze „doorbraak partij" zendtijd van de VARA wil vorderen! Als de forse fractieleider der PvdA, mr. Jaap Burger die te vens voorzitter is van de VARA niet v speciaal omj plaatsing op de agenda'had gevraagd, was deze re geling wellicht ingevoerd, zonder dat de politieke partijen er in de Kamer-, over hadden kunnen spre ken. Bij de behandeling, van O;, K. en W. was daar blijkbaar geen tijd voor. De replieken over de begro- Professor DIEPENHORST: welbespraakt tingsafdelingen,., waaronder de radio ressorteert, wérden- door een -vrien delijk-vastberaden voorzitter Kor- tenhorst jn Sinterklaas-stemming toen rijmend -ingekort: De stem zwijgt des lieren Höppener De beurt is dan aan onze club en er wordt gehunkerd naar het hora'si. MINISTER Hofstra Uit."Wasse naar heeft óók haast: met de voorstellen.; tót belastingverhoging. De socialistische bewindsman van Financiën moet deze week toch in ;de Tweede. Kamerzijn om de .be groting van; zün.departement te ver dedigen, Dat is echter een overwe gend technische aangelegenheid. De belastingvoorstelten daarentegen zijn politiek-geladen: ihbet Voorlopig Verslag heeft de. KVP zich er im mers afkerig van getoond!. Dat kan dus' óp dé kabinetskwestie uitlopen.' ZOIETSklinkt misschien wat overdreven. Maar men doet goed niet-te vergeten. dat het ministerie van Financiën gevestigd -is' in het' perceel op de Kneuterdijk, waarin eens Oldenbamevelt zijn. ouderdom sleet. Historisch - gezien is. het dus zwaar belast, al dateren dan nog slechts een souterrain; een trappen huis en een. stuk/ achtergevel uit de tijd zijner onthoofding. Bij de hartelijke huldiging van minister Sicco Mansholt heeft voor zitter lx»onard Kortenhorst ver klapt dat 'n mi nister op slechts twee ogenblik ken werkelijk voldoening voelt. n.l„ als hij, voor het eerst in func tie. voor zijn spiegel staat en zich zelf dan toestaat zich Ex cellentie te :.oe- men en als hij met een. zucht van verlichting MIN. dit zware ambt neerlegt. Is dit laatste moment reeds voor minis ter Hendrik Hofstra aangebroken? Tijdens zijn laatste landbouwdebat heeft minister Mansholt een kost baar amendement van de KVP-cr landbouwingenieur Droesen uit Roermon „voor de regering onaan vaardbaar" genoemd. Onder harte lijke hilariteit heeft de indiener toen verklaard, dat het aftreden van (ie toch bijna demissionaire minister Mansholt voor hem nog wei te dra gen zou zijn geweest..doch dat hij het aftreden van het héle kabi net, gelet op de situatie in Indo nesië, niet voor zijn verantwoor delijkheid durfde nemen. Zal dit motief het belastingdebat óók be heersen? In de Kamer leeft kennelijk, j,con behoefte om de man oen aan het roer een struikelstok tussen de be nen te werpen. Zo komt volgende week de begroting van de Zaken Overzee van minister Helders aan de orde. Maar reeds is besloten, dat daarbij (nog) niet gedebatteerd zal worden over n.bNieuw-Guinea' (Advertentie l.M.) Brandend vraagstuk Steeds meer. nadruk wordt gelegd op het gevaar dat verbonden is aan het te véél roken. Gelukkig bestaat er- thans; een Deens middel waarmede men het roken kan doen verminderen. Dit middel heet SMOKELESS.;. Smokeless zijn kleine tabletten welke men langzaam in de mond moet laten smelten. Het resultaat is verrassend. Na het opzuigen van één tablet heeft men 2 a 3 .uur een af keer van roken. Smokeless is verkrijgbaar bij uw apotheek of .drogist. Begin, vandaag nog met de Smokeless-kuur; het is beter voor uw gezondheid. In Windsor Castle,. Engeland, trouwde. Miss Ann Abe! Smith, een nicht van Koningin Elizabeth. De prinsessen Beatrix en Irene traden bij dit huwelijk op als bruidsmeisjes. Hier komen de bruidsmeisjes, na de. plechtigheid, de kerk uit. Derde van rechts is Prinses Irene/zesde Prinses Bea trix. Vóór Prinses Irene loopt Prinses Christina van Zweden. I Ook koningin Juliana was bij het huwelijk aanwezig. fpR- z\jn van die mensen, waarop *--* de televisie een heel mooi me dium is. Dat was zaterdagmiddag het geval. Toen konden we in onze huiskamers heel warmpjes kijken naar de groten dezer aarde die op Paris' koude vliegveld Orly stonden te wachten op het toesteldat pre sident Eisenhower naar de NAVO- conferentie zou brengen. Het vlieg tuig arriveerde precies op tijd. IVe zagen hoe mr. President het trapje afdaalde en aan de rand van z'n gleuf hoed. het militair sa- tuut maakte voor z'n glimlachende collega Coty die protocolair rustig bij de warme haard in het Elysée had mogen blijven) en Frankrijks jonge premier Félix Gaillard. Enkele ogenblikken, later hieldEisenhower^ met heldere stem, een rede waarin hij de lofvan - .Frankrijk zong.. Hi) oedroep zich als 'n man, die gewend is dat er tv-carhera's op hem gericht zijn. Maar desondanks .bleef hij vol komen zichzelf. Hei. was 'n openbtt- Daaromheen spelen zich nog en-^ ring te constateren, dat de Fresi- kele andere bijeenkomsten af over '- dent der Verenigde Staten, evenals Ver»«li! tan putf- I gelijk NAVO-steun voor zijn belang pogen te krijgen. Maar dat touw trekken is aan een grens gebonden. Men kan moeilijk dreigen met weg lopen of steun verminderen, omdat I men moeilijk zelfmoord1 kan plegen. De NAVO is tenslotte een collectief belang, dat alle. nationale belangen overkoepelt en beschermt Zonder dat zou niets overblijven, dus ook I niet het privé-belang dat eik land I tertafel brengt Mén kan van het i Amerikaanse geduld ook weer niet ,te. veel vergen. al zalwel iedereen hopen, dat Ike's aanwezigheid Dul-' i les tot wat meer tact inspireert. kwesties die van minder belang zijn en' dus meer wrijving en meer ge harrewar kunnen.'.velen. Deze kwes ties zullen, dan ook niet allemaal af gehandeld! worden- - De Westeuropese Unie is bijeen ge weest en de. ministersconferentie over de diverse Europese organen is voorbcrêid^Naa^hèfc schijnt is men verder dan óóitaf van de kans, de Europese -organisatiaUn- één stad bij- een"-" te brengen. fDëBelgen, "willen Brussel doordrijven voor dé com onze oude schoolmeester die zo mechtfp 'mooi kan- voorlezen dat placht tedoen, telkens als 'hij 'n bladzij rrvoet omslaan eerst even aan z'n wijsvingertop likt. Zaterdagmid dag hadden-we géén spijt van ons tv-toestel. DE reportage van de bijeenkomst ter gelegenheid ^.yan >Konihk-. rijksdag, uit de Haagse Dierentuin... werd ingeleid met., eeh-alleraardig ste speech; van. Ottó'Sterman-y- een acteur;die' we de laatste tijd :té wei missie: voor Euratom en gemeen-' fnig, óp" het beeldscherm zieh. -Wat schappelijke "markt.Zij zijn bereid ---1!------ in ruil voor steun aan Brussel. Lu xemburg de KSG te;, laten. De hoof den van die organen moeten: ook nóg uitgezocht worden..TerwijI niemand de bekwaamheidvan de heer Ar- mand. Frans kandidaat voor. de: Euratom, bestrijdt, wordt van Duit se, kant'nogal geprutteld over de po litieke .tendens van !de heer Afmand die, zo zéggen de Duitsers, niet ver genoeg van de socialisten afstaat Dat zal in ieder geval hun tegen stand tegen een benoeming van Mansholt tot hoofd' der gemeen? schappelijke markt versterken. De Duitse liberalen willen geen twee progressïeven naast elkaar benoe men.,Maar tenslotte kan men ovvr al deze gewichtige zaken ook later nog rustig doorpraten, als men er eerst maar voor zorgt dat het schild waarachter alles schuil gaat, de NAVO. afdoende verstevigd wordt Dit blijft de hoofdzaak a'an deze week. rommelig, maar .wel'interessant, was de rondleiding van Jo v. d. Walle over de kleine, aan de Antillen en. Suriname gewijde expositie, 'n -Tikje huisbakken, bleef de présentatië van. de kostuumshow. die volgde. Niet temin heeft de NTS .met deze uit zending een verzuim goed gemaakt; de televisie besteedt doorgaans te weinig aandacht aan de Rijksdelen in de West. 'n Project als het Wa- geningenplan is méér aandacht waard "pEN stap vooruit betekende het -*-? amusementsprogramma van. de KRO. Het werd. veel. prettiger op-, gediend dan tot dusverre het geval was. Er waren, enkele uitnemende nummers: hetoptreden van Bob Bromley met zijn marionetten; de kostelijke barokmuziek-parodie Van de Deerne komieken Sven Asmüs- sen en Ulrik Neumann; de knap gebrachte liedjes van de begaafde Zuidslavische zangeres Vera, Ook 't spelletje „Boter; kaas en eieren" kwam iets beter, uit de verf. Het blijft .wat fantasieloos, maar de char me van quizmaster Jan Willem Hof stra maakt veel goed. D AT er van zoii spelletje méér is te inaken, hebben we zon dagavond kunnen constateren bij de teierecording van de Duitze quiz „Die glücklichert Vier". Ook hier is het spelletje in .wezen kinderach tig. Maar dé presentatie die 't krygt geeft er vaart en verve aan. Hans Joachim KuhJenkampff is een for midabel quizmaster; slagvaardig geestig, vrijmoedig en tóch hoffe lijk.; De vragen zijn stuk voor stuk „visueel aangekleed" dit is "juist, wat we in een spel als „Boter, kaas* en eieren" missen, 't "Was voor ons natuurlijk een voldoening, dat het Nederlandse gezin, de familie Grein uit Weert, de wedstrijd won. Met vlag en wimpel, mogen -we wei zeg gen. Hoewel; het prettige van „Ke glückliohen Vier" -is, dat het niét omde knikkers geen: prijzen, in klinkende munt, maar aardigheid jes die men ook op een liefdadig heidsbazaar zou kunnen .winnen--~ dochom hét spel gaat,' -A v.. e? h. s, In het programma van Hilversum n van 8.0S (ot 8J5 de „Familie Doorsnee", met Sieto Hoving er. Henk 'van IJlsen 'als bezoekers. Van 20.05 tot tl uur voert het Con certgebouworkest onder leiding, van An- ial Doratl de in 1952 gecomponeerde Derde Symfonie van de BelgMarcel Poot uit. Dc thans «5-jarige Poot speelt 'n belangrijke rol in :het muziekleven van atljn land.'Zijn werk kenmerkt srfch door een persoonlijke stijl,..die niet is- beïnvloed door welke stroming dan ook. Het tv-programma ;,wordJ.; verzorgd door dë NCRV en geopend roet. Peter van Cam pens actualiteitenrubriek „At tentie" Verder o.n. een documentaire film over rnttenbestrijding en twintig minuten .kleinkunst metTob de Bordes, en Coosje Cuilleron, 'Om 10 uur. de sa menvatting op de film van dé openings? bijeenkomst van de NAVO-cóhferentle. DEN HAAG Met Ingang van 1 januari wordt het minimum aan tal vrije zondagen voor Horeca- personeet verhoogd van dertien tot zeventien per kalenderjaar. In 1953 is hetwerktijdenbesluit voor koffiehuis-, en hotelpersoneel gewijzigd. Het aantal vrije zondagen werd toen op tenminste zeventien, gesteld. Tevens werd toen bepaald, dat tot 1 januari 1958 met dertien, vrije zondagen mocht worden, vol staan- Een sportvliegtuig is .dezer .da gen neergestort op het dak van een huis in NewHaven, in de Amerikaanse staat Connecticut. De twee inzittenden werden bei de». gewond. Met een enorme hijskraan wordt het vliegtuig van het dak getild. De bewoners van het huis bleu en ongedeerd.. v. DEN HAAG De Stichting „Hulp aan Landgenoten in' Indonesië" deelt mede, dat zij de trekking van de loterij gesteld op aanvang januari 1958 door overstelpende werkzaam heden korie tijd zal moeten aanhou- den, MfWfPÜ PATJtÈÊrt BEROEnPEjTOnEEL. LPE&LMER WOR DL to HUMT BEST^cTttn tl MAP. Pt .ROOpharJW r,Aii 7ROU wtri f nOORJEDAT, SPROETJE ih&ecf-toe.datikhet niET HELEnAALWlbt, IdARR DtHAdD ZEGT VAArtE.CHTlETiOt/ER HET KARAKTER! CERÜJKZEG6EH, J1EM tÊRZORRA ,'Ztl MAAR WAT TO tri U DE ÏOEKOnöT UITMljn HAHD VOORöPELDfcT 3184. Mario doet wat. hem bevolen wordt en Pirelli hijgend, „ik ben...'ik... bent u de kapitein ir*L-fr ..'ai'a Di'maIIJ .iar ..A» .1 i t Tn on ii'Qf 7ntl anfifArtMf rent met de koffer naar het schip. Pirelli ziet hem gaan en herkent hem onmiddellijk. Wat moet hij hu doen? Hij trekt zijn pistool en rent naar de „Taifoen". ,..Hé daar. roept Billy Bold China, wat moet dat?" .Xuister eens even," zegt van dit schip?" „Ja, ëh watzóu dat?"antwoordt Billy, die zich van net pistool blijbaar niets aan trekt, Hakkelend en zoekend naar woorden; half ih het Italiaans en half in het Spaans, legt Pirelli., "uit dat hij een. appeltje heeft, te schiUen met die •passagier, die zo juist aan boord is gekomen. Grijnzend hoort'Billy het -verhaal aan. Maar hij hoeft zelfs "niét te antzvoorden; want Pirelli'Ts nog niet eens met zijn verhaal klaar, -wanneer een schot weerklinkt en Pirelli valt. Lucia beeft hem neergeschoten. weest en had de indruk, dat Ventry middelmatig goed speelde., hoewel zijn enthousiasme buiten kijf was.en hij een hartstochtelijke bewonderaar van Hdndel was. Evans zou hem ech ter nooit uitgezocht hebben als so list voor een van zijn concerten en mevrouw Basset zou hem niet in het bestuur geduld hebben, als de jaarlijkse balans niet constant een „Het Halleluja Koor?" vroeg me- vrij groot tekort opleverde.'En iede- vróuw Roberts stralend. re keer werd dit aangevuld door nog weLbetengstemng hebbeS woo? "Lieve hemel nee- ^t heeft er een schenking „van iemand die on- ïï&.r&ÏÏXiï'iXiïS P„ ™e te maken. Het is in. B mi- to Te". Mendelssohn", begon juffrouw Por- teous voorzichtig, maar mevrouw nieutvhet opus .nummer ben ik ver- Basset viel haar in de rede. „On- Keten- zin. Suzan. Als ze geen belangstel- „Opus T, nummer 3", zei Evans. ling habben. behoren ze die te krij- „Dat is.'t Het duurt ongeveer gen. En ze komen in ieder geval, al 12 minuten,dus het lijkt me heel was het alleen voer Lucy Carless." geschikt voor het beginnummer. „Mendelssohn zal .niet al te veel Ik heb 't altijd graag eens willen van haar vergen", zei Evans rustig, proberen op het J ,dus ik -wilde haar vragen na'de Prachtig instrument, bestuur, die dachten dat de goede ge ver mevrouw Basset zelf was en ze had nooit iets gedaan om dit. mis verstand uit de weg te helpen. Ventry moest dus getolereerd wor den al was-er geen enkele adellijke voorvader inzijn stamboom en al stadhujs-orgeL had ÖOk verder niets - dat me- moet ik zeg- vrouw- Basset aantrok. Zo simpel was pauze wat solo's te spelen. Dat be- gen. Ja, als je dat jn het program- T%e+- allemaal Alleeneiste hij deze tekent minder werk voor het or- ma op wil nemen, Evans, zal ten- konnpHik belonine in de kest, maar ik ben dan ook niet van minste iemand je dankbaar zijn.; Ik 5o?m van dat muziekstuk plan dit seizoen, in te. gaan zonder namelijk-" - - „Vanzei/sprekend1', zei mevrouw teous nogli aVig 3uttr0Uw Por" het seizoen rou opened, waarmee R"„t -traipnrt Teo£f het eerste programma compleet was. Set foïrn wel in, dat we .haar orëd» Taïïtte vlntrf ziS'haaJkë1 Hierna wérd Evans bijzonder teoh- begeleider ook moeten betalen", K- SSSngster'SS Kp5 wist juffrouw Porteous onmiddellijk, rend eedppitp vonr het nrirt^t in nmgmeester awaaiaen^ax. xvy Dat zal niet zo'n groot bedrag [^na.Eeaeeixe voor het orkest, m. weer tot de werkelijkheid terug dnor zitf -nerkt^ Lm? oo Ik weet S°„s, "n Tif® 'ï!Ld£?e? ""Tfl een levendige discussie over de niet'wie ze tegenwoordig heelt." a,t we hefmet klarinetten konden eS?v»ns, .die geven 't wat meer «eT maartu1BK Se" Evans, „het lijkt me „SuiSente? maai niet meer 2e is vorig jaar ee^ goed plan. Ik ben het er volko- bliezen. Dat zoiets problemen op kon mït h?m geteoïWd'-Hlt feit «heen de lieren, verbaasde hem echter - m hem een duivels plezier te bezorgen. o5 'V'^t^Waar :^e" hoge ÏTiale- ■e7dêï i£ Mifn 'laatste"' SS&teH? toen 'ze"IvS?!'bljvief mei gewoon zijn de bteutojOT- erder. „Mijn laatste voorste^ is. ri#, wnrtrrfbn., ,i;„ o11^aa1 menten onze zwakste kant zei Evans.. vciuci. ,ro, vwnnrri i»n- ¥p Viin aJlJmaal rw menten onze ZWaKSte Kantzei a VÖJ4S. dat «-U eindigen reet de Praag Sym- bgj „Fullbright is een heel behoorhjke fome van Mozart.'- gU gS «S?VSS3dtelilIe^tttïW tluit- maar verder zijn we slecht „O.-de Praag", zei mevrouw Ro- lukt me een verrukkelijk stuk verlEgmwoordigd en een hobo heh, berts, voor't eerst die middag, „be- ben we helemaal niet. Dat is heel glnt die met1 met da-di-da-aa, pom- ben, buitenstaander zou zich vervelend tijdens de repetities. Je pom?" - ••,- waarschijnlük verbaasd hebben over ïal weer beroepslui moeten enga- ,jTee".antwoordde Evans vrien- de inschikkelijkheid van Evans te- gereri( Dïxon. Eens even 'kijken- delijk, „maar hij is niettemin heel gen over Ventry. Hét lag: niet in de dat -wojden dan-twee hobo's, een, mooi en binnen ons bereik. We Leb- lijn van de grote'dirigent suggesties jcii-iaet ben nu alleen nog een kort stuk nor. voor zijn programma zo mak ie - dig om mee te openen. Ventry. had aanvaarden. Pettigrew evenwel, wist Op dat moment begonnen ventry jij een voorstel?" genoeg van de vereniging-af om de en mevrouw Roberts tegelijk te pra-: Ventry schraapte zijn- keel, maar kleine komedie volkomen te door- ten, maar Ventry wcm. ,,CIarkson.: aarzelde verder-niet. „Ja", zei hij, 2ien. Ventry. was een stevige, jonge is lang niet slecht op de klarinet „dat heb i ik.Hét wordt tijd.vind 'ik, vent met veel warmte voor muziek zei hij, „htj - is enorm vooruit -ge- dat'.'we die ouwe Handel eens een. en een massa geld- Hij bezat een gaan de laatste tijd." „Dat weet kans geven. Ik heb een prachtig groot huis, even buiten Markhamp- zei EVans, „Ik hou ook;rekening met stuk van hem in m'n gedachten, een tonen hij was de gelukkige, eige- hem. Bij een goede eerste klarinet, orgelconcert om precies te zijn. Hij naar van een mooie collectie mu- kan hy zeker, een verantwooroe kent't natuurlijk, Evans, maar voor zlekinstnimenten en een orgel. Pet- tweede spelen. de anderen zal 't wel nieuw zijn..Het. tigrew was een paar1 maal met T'„; heet Alleluia." ^jn vrouw bij hem op bezoek ge- (wordt vervolgd;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1