Belangwekkend jubileum De moordenaar speelt klarinet Gebroken geweertjes en „lieve" Gretcliens. Westen besluit tot gesprek EISENHOWER NODIGT COTY UIT Dodelijk getroffen door ijzeren plaat Belangrijke vooruitgang bij bestrijding van pijnen! Ckefarine.4 Japan wil afzijdig blijven in geschil Nederland-Indonesië "ioWu ffvB Djoearida: „VS moesten niet neutraal zijn" ZAAH8AGEL Heftige kritiek op zei verdeling Protesten van oudstrijders SPROETJE SPARKS^door ERANK GODWiN AVONTUREN VAN KAPITEIN RCB Woensdag 18 december 1957 Han Hollander, HET vijfentwintigjarig bestaan van de Contactcommissie voor IS at u ur en LandachapsbesclieiminR kan bezwaarlijk een glorierijk jubileum worden genoemd. De natuurbescherming in Nederland is zwaar in de verdediging. Successen heelt 2e natuurlijk wel geboekt, maar d3n toch slechts temidden van een sterk verschraald en ontluisterd land- schapjgeheel. De oppervlakte woeste grond is de laatste kwart eeuw tot een minimum teruggebracht, en overal hebben uitbreidingsplannen en in dustrieën en wegen zich meester gemaakt van delen van de weleer be schuttende entourage van vele steden en dorpen. Nu ontkent wel niemand de onvermijdelijkheid van veel verandering in een klein en steeds dichter bevolkt land; de vraag is alleen of in het verleden aan bet element van natuurbescherming bij de itbrcidingsplaunen en de cultuur-technische werken altijd de aandacht is geschonken, die het verdiende. W'? opmerkingen van dpze aard maakt, kiiigt gewoonlijk al gauw te horen, dat bij de voorbereiding van alle grote plannen de mensen van de natuurbescherming een stern in het kapittel hebben. Z'tj spreken mee, en meer dan eens niet zonder succes. Oe juistheid hiervan kan niet worden ontkend, maar bet verandert uictï aan het feit, dat natuur en landschap in hoge mate verarmd zijn in Nederland. Te tang zijn degenen, die het hier voor opnamen, beschouwd als eenzijdige en ietwat onsociale wezens. De lieer llöppener, de staatssecretaris, sprak op de bijeenkomst ter her- denking van het jubileum der commissie dan ook over de „vaak niet be grepen" arbeid van dc natuurbeschermers. Daarmee i« wel zo ongeveer aangeduid, waar de schoen wringt. Het :s zeker waar. dat men de natuurbeschermers aan het woord heeft gelaten, maar de rangorde van hun argumenten was nooit bijzonder hoog; cn waar die argumenten resultaat hadden gold het veelal alleen sommige onderde len. Kan het worden ontkend, dat in veler ogen degenen, die opkomen voor het behoud van De Beer of de Biesbos ook nu nog eerder gelden al? dwarsdrijvers dan ah waardevolle leden van de maatschappij? INTUSSEN komt dc contra-beweging langzaam aan toch op gang. Van deze beweging zijn de verenigingen voor natuur- en lanthchapsbe- scherming slechts, wat men 20U kunnen noemen, de radicale vleugel. De opeenhoping van veel mensen in betrekkelijk kleine gebieden en hun toenemende neiging, op daartoe geschikte dagen uit te zwermen in de natuur, stelt de planologen voor de dringende noodzaak, deze natuur in hun ontwerpen ook inderdaad ren behoorlijke plaats toe te kennen. Het is een benadering van de andere kant. Het staat wel vast. dat de natuurbeschermers niet altijd en in de eerste plaats hebben gedacht aan de ontspanning van de duizenden rust en zon zoekende stadbewoners. In meer dan één geval was dc gedachte aan de mogelijkheid van een druk bezoek aan de gebieden, die zij zochten te behouden, hun niet eens 20 aangenaam, omdat dit op zijn manier ook weer een vorm van ontluiste ring kan zijn. Maar dit exclusieve standpunt is slechts te handhaven voor enkele op biologische gronden beschermde gebieden. Meer en meer na deren «ie natuurbeschermers de groep dergenen, die zich zorgen maken over de buiten-ontspanning van de stadbewoners en ijveren voor behoud en aanleg van goede recreatieterreinen. Een duidelijk bewijs daarvan leverde de heer. Van der Goes van Maters in zjin lede in de juMcumbijecnkomst, leen hij hel verlengen kenbaar mS^vnOTkonX maakte tot bosaanleg bij de Rotte-meren. net kan een prachtige land schapsstoffering en een veelbezocht ontspanningïgebled opleveren, maar hel heeft niets te maken met het behoud van voor stadsuitbreiding of landbouw begeerde natuurruimte. Men zou iets krijgen wat lijkt op hetgeen ontstaat langs dc oevers van de Zuidhollandse en Zeeuwse stromen, wan neer de Deltawerken deze van de openzee hebben afgesneden. DE natuurbescherming in Nederland wordt voor een belangrijk deel gewestelijk aangepa*t en bevorderd; maar de centrale organen zouden misschien goed doen met zich de komende jaren in het bijzonder toe te leggen op contact met de grote steden voor het vormen van een gemeenschappelijk front, verdedigend waar het betreft de bestaande natuurruimte, en aanvallend, waar het gaat om de totstand koming van nieuwe recreatiegebieden. Helemaal parallel lopen de be langen natuurlijk niet. maar gelijkgericht zijn ze veelal toch we). En het zou voor de kracht van het streven van grote betekenis zijn. wanneer de natuurbescherming er in suiagde. zich te wapenen mede met de ver langens dergeucn in de randstad en in andere sleden, die hun vrije tijd bij voorkeur in de buitenlucht willen doorbrengen. fn dat geval is de kans groot, dat de natuurbeschermers binnen tame lijk korte tijd hun odium van wereldvreemdheid kwijtraken en dat de genen. onder wier auspiciën de plannen worden gemaakt, iets eerder dan tot nu toe geneigd zijn, aandacht te schenken aan hun wensen en be zwaren. En bet zou tevens kunnen zijn, dat alsdan het begrip toeneemt voor <fe redenen, waarom de natuurbeschermers ook tal van gebieden wensen re behouden, waarvan de betekenis niet in de eerste plaats een recreatieve is. lijke karakters" len Van deze'dienstmeisjes naar man - zonder - wie - Nederland - 2—1). geen - toekomst - heeft is maar een Maar zelfs (Advertentie MO PARIJS, President Eisenhower toen niet voorstel- gingen ten onder tegen Duitsland w (met 2 0), tegen Ierland (mot 2-0) j h«U* dï^dag YyT"nltnodIg£g aan de en tegen Tsjechoslowakbe (met! president Coty van Frankrijk voor «n bedoek aan de V.S. oeruieuwd. matige We da tr yd het bericht: „Ons is mededeeling gedaan van het oprichten van een nieuwe nationaal socialistische organisatie. De beweging van den heer Mussert zal anti-par lementair en anti-democratisch zijn." Tn dezelfde tijd waarin zijn N-S-B - A voor het eerst van zich liet horen vielen om bet weer eens over wat anders te hebben de voorbe reidingen voor Nederlands deelne ming aan de Olympische Spelen in Los Angeles, Willy den Ouden, toen nog een schoolgaand meisje, poseer de voor de fotograaf, terwijl zij over: haar huirWerk gebogen zat. Een paar maanden later- kwam zij, onze jongste vertegenwoordigster bij de Olympische Spelen, reet zilver thuis. Op de lOÖ meter vrije slag dames ging goud naar Helen Madi son (V.S.). zilver naar Willy 1.7.05, brons naar miss SavilJe (V.S.). D' _T In onze dames estafetteploeg le- E Stichting Nationale vre- verde zij, met Marietje Vierdag, desactie adverteerde in p"ck Ovmiqot en corrie Ladde, nóg een zilveren prestatie. 1932 met het ontwapemngs- pjgt van Egmond fietste in I-os symbool, dat zoveel boze ge- Angeles zelfs goud dn de sprint) -„v.,en- zilver <in de tydrace over 1000 zichten opriep, met het georo- meter) bij elkaar, Haarlem huldigde ken geweertje. Wie 'n kwartje hem en zijn trainer Guus Schilling stortte op de girorekening van d oLe°zesdlgeSe£ dier degen de Stichting kreeg het toege- "Van Kempen en Pijnenburg droegen cfttitrri Tn rimmt van do vrede oofc het .hunne bij tot onze natio- stuura. in aiensc van ae vreae paJe Qp 23 in Dort_ stond ook een groot mternatio- mund zegeyierden_ zy weer samen, naai congres, dat in september Bet was Fiets twintigste zesdagen- in Amsterdam werd gehouden, op het voetbalveld was oranje Onze foto laat zien de gedelegeer- minder verdienstelijk. Goed, van de dan Barbusse uit Frankrijk, en de Belgen wonnen we een keer met Nederlander David Wijnkoop, maar 4—1 en een keer met 2—1, maar we dsar waren o.a. ook de Indiër, toen rog Brits Indiër Patel, de schrijver Andersen Nexö en de Nederlandse toneelspelers Bouis van Gasteren en Albert van Dalsum, In een zeer volledig geschiedenis boek zal later het jaartal; „1932 stapje. Op 30 .juni 1932 verscheen werd toen aan de'radio een opwin dende belevenis, dank zy de onver getelijke .Hon Hollander. MORGEN: 1937: Onze prinses trouwt. Hitier maakt zich boos. Lou Ban dy zoekt de zon op. Mus- sert heeft moeilijkheden. l>avid wijnkoop en Henri Batbusse. Vooruitlopende op Picasso's vrede*-» - duit. Coty zou aanvankelijk in juni ge gaan zijn. maar hij moest van de reis afzien jn verband met de crisis die ontstond na de val van de re- gertnR-Mollei. Coty ze» gaarne een bezoek aan de V.S. te zullen brengen. „Maar mijn programma voor 1958 is reeds overladen", waaraan hij glimlachend toevoegde: ..Maar er is nog tijd ge noeg, omdat onze ambtstermijnen op hetzelfde tijdstip tin 1900) ein digen." een advertentie uit die dagen: „Duitsche, 2i jaar, vggv, zoekt be trekking velen, goed kunnen koken, i lief met kinderen, vriendelijk ka- j rakter". - I Dat veel van deze Gretcfaens, J Hilde's, Else's en Trautels de ten- takels zouden blijken van Hitlers Feldgrau dat zich acht jaar later per Blitz over ons land zou .uitstorten, konden wij ons van deze „vriende- AMSTERDAM. Dinsdagmorgen is in de ketelmakerij van Werk spoor de 22-jarige constructiebank werker W. van Marxson onder, een ijzeren plaat van 50O kg die hij moest keren, terechtgekomen. De plaat, schoot los -Uit een. klem, die op de plaat, was aangebracht. Tij dens het vervoer naar het zieken.-: htus js, de jongeman overleden. (Advertentie Ï.M.) VOOR DE FEESTDAGEN WUly: stapel* huiswerk zilveren plak. rAdvertentie IJl.) V»e, wiKlrefl.k trov^bsn mlddnlaJ hotpan êtkesr en doen wonder**^ De kènnij van pijnbestrijding fi in de loop der jaren regelmatig groler geworden. Ge leerden Hebben vastgesteld waar en hOB pijn ontstaat en zij Hebben geleerd pijn te meten. Daarna hebben zij bant gezien de werking van één der oudste pijnbestrijders belangrijk l« versterken door toevoeging van nieuw ontdekte mid delen. Deze combinatie werkt bij pijnen - en ook bij griep - beter dan elk mlddti 'afzonderlijk. mm» ï«gtn pij mo *n griep. Gtufcilrt «oor de sevoelijsle i went 4>t wofA k«ïrlitr«d door het fenUnddeel CW»ta». TOKIO. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft van daag t£ Tokio verklaard, dat de Ja panse regering Indonesië geen. sche pen zal lenen, maar dat Japanse re ders, die dit wensen te doen, hierin niet belet zullen worden. Minister Fuyijama ontkende dat de Indonesische regering officieel toestemming verzocht had voor het lenen van Japanse scheepsruimte. Hij zei vorder dat de Japanse re gering op dit moment niet betrok ken wenst te raken in het geschil tussen Nederland en Indonesië. j TILBURG. De N.V. Wollenstof- j fen Fabriek W. A. Blomjous heeft v moeten besluiten haar produktie stil te leggen in verband met de slechte gang van zaken in de textielsector. Het betekent ontslag voer 120 werk- j nemers. Vervolg van pajf. 1 voor zich, maar in overleg met de andere, voort zullen gaan langs di plomatieke kanalen contact met Rus land op te nemen. Indien dit contact vruchtbaar blijkt, zou na verschei dene maanden voorbereiding een conferentie van de ministers van Bui tenlandse Zaken kunnen volgen. Deze zou dan gaan tussen Amerika, Engeland, Frankrijk en Rusland. De pogingen van het Westen om het' gesprek over ontwapening op gang te brengen zullen zowel in als buiten de Verenigde Naties worden voortgezet Nederland heeft een nota in gediend, die nogal de aandacht heeft getrokken omdat ze een aantal concrete punten aanstipt. Nederland stelt voor de coördina tie tussen, de verschillende natio nale legers 'te vergroten en zelfs verschillende diensten die tot nu .•toe voor de nationale verant woordelijkheid gebleven waren te integreren. De luchtmacht, de- luchtafweer en dè waarschuwingsdiensten dienen eenzelfde systeem te volgen. De snelheid der luchtwapens is zó groot •geworden, dat de nationale grenzen j alleen maar administratieve hinder- j palen worden. Die coördinatie en I integratie heeft echter gevolgen DJAKARTA. - Premier Djoeanda vpor de regeling der logisüsehe heeft - tijdens een persconferentie - Wensten, de ammumUe-aarunaak, de verklaard dat de huidige crisis in In- en dc standaardisatie der on- donesië toegeschreven kan worden i derdelen- Wanneer ^een depot ver door de afzijdige houding van de Ver- l nietigd wordt moet een huurleger enlgde Staten toch m staat zijn 2onder tijdverlies - -- - - - i een depot van de naastbijgelegen ge allieerde te gebruiken; want een naastbijgelegen depot kan tegen woordig gemakkelijk aan de andere kant van dc nationale grens liggen. ïigdi „Het spijt ons dat de Verenigde Sta ten in het geschil tussen Indonesië en Nederland over Nieuw-Guinea hun i neutraliteit bewaren." zei hij. ..Mij dunkt dat een land als de Verenigde j Staten een meer positieve houding J moet aannemen in dergelijke kwes- rijke uitvinding doet voorrang ver schaffen bij de aanmaak ervan, in dien dat land dit wenst Turkije gaf een overzicht van de toestand in het Midden-Oosten. Men houdt in het NAVO-secretarlaat stijf en strak vol, dat dé Turken geen woord gerept hebben over het be faamde voorstel van Ibn Saoed Is raël terug te dringen naar de gren zen van 1947. Ze zouden slechts over Syrië hebben gepraat Hebben ze een heroriëntering der geallieerde politiek gevraagd d.w.z, een on derhandeling met Rusland over een stabilisatie in het Middeii-Oosten? gen. Het is in elk geval weinig waarschijnlijk, dat we zoiets, in net slotcommuniqué zullen vinden. Op verzoek van Adenauer hebben de regeringsleiders eenparig - de Westduitse politiek voor de hereni- Grotis dierfiguurtjes bij ZAANHAGEU Bij inzending van bovenzijden van de Zaanhagel verpakking aan afdeling Reclame vsu, Cacaofabriek I)e Zaan, Koog/Zaandijk, ontvangt U 10 verschillende dier- figuurtjes in ivoor- of transparante kleuren. 150 pajn 75 cent de lekkerste chocoladekorrel* vao échte chocola DEN HAAG. In de Tweede mer Is zeer levendig gediscussieerd over de zendtijd, dfe de regering voor 1958 voor de democratische par- tyen. die In het parlement vertegen woordigd zjjn, heeft gevorderd. De liberaal Toxopeus en de Christ. His torische freule tyttewaal van Stoet wegen lieten zich nogal schamper uit over de tien minuten, die hun partij om de veertien dagen zal worden toegekend. De communist Gortzak verlangde terugbetaling van de luis terbijdrage over de tfjd, die aan niet- communlstische partijen zal worden toegekend..1 De socialistische fractieleider kant te zich fel tegen het plan van^staats secretaris Höppener om voor de WD zendtijd bfj de .KRO te vorderen, voor ARP en CHU bij dé NCRV aan te kloppen en de PvdA naar dè VARA te verwijzen. Hij herinnerde er aan, dat de VARA en AVRO gepleit hadden voor een rouleersysteem, waarbij de partijen om beurten voor de verschil lende omroeporganisaties zouden ver schijnen. De NCRV had in dit opzicht geen uitgesproken standpunt. De KRO wilde per se niet. dat er ook wel een» een socialist vOor haar microfoon Men heelt ons dit_.niet billen neg- SJf ztii hadden gegeven. „Ghent minis ter van de kroon, niet van de KRO", merkte hij op. De fractieleider van de PvdA ver klaarde; dat zijn partij niet ge- ging" ondergeven. Zü bevestigden ^d^„"ï!thda de verklaring van '54. waarin wordt XyfifLi - - p- DP0rn be" twijfelde of de Vara-voorzitter mr. Burger wel de meest gerede figuur was om zulk. een opmerking te ma ken/ ">,)•- Mr. Höppener hield staande dat „de' regering" «iemand werhindert om naar welke omroep-dan ook'te luisteren, en dat" ieder vrij ."'isv om elbe knop uit of aan te .draaien; .Mr. Frankrijk stelde Afrika aan de j Burger noemde dat echter „shuia- gezègd. dat een aanval op. Berlijn beschouwd zal worden als 'n aanval qp de NAVO en zij herhaalden hun verzekering, dat de Duitse eenheid alléén tot stand kan worden.' ge bracht door vrije Duitse verkiezin gen en een regering voor geheel Duitsland. orde, echter in het algemeen. Er is dus meer gesproken over Eur- afrxka dan over Algerië. Eurafrika, de uitgebreide EuropeseGemeen schappelijke Markt zal onverbidde lijk door het NAVO-pact gedekt moeten worden. De groeiende verplichtingen van de NAVO zijn ook nog op andere wijze ter sprake gekomen, n.L door een discussie over: Seato cn het Bagdadpact. Daarover is 'lang en met een. zekere bewogenheid so Ulb van ut, uauuiiaiv fe'tno j '.'UL atait'v vtn Er moet volgens Nederland een praat. De juridische garantie van N.A.V.O.-autoriteit komen, die te be- ties. Positief optreden der Verenigde slissen krijgt over de inrichting en Staten zou bijdragen tot stabilisering uitrusting der legerdelen en zo- van de politieke toestand. Indien de doende de noodzakelijke onderlinge eisen inzake Nieuw-Guinca niet wor-vervangbaarheid kan doordrijven, den ingewilligd zullen wij de huidige Dat kan ook vergaande beztünigin- koers blijven volgen en de Nederland-gen tengevolge hebben. Een coör- s#1 eronnmiwhA holanfpn in ïnrinnpslë ril natie v»n W«»tenKrhar>neliik werk niet varv VERS Ntè onderscheiden se economische belangen in Indonesië uitschakelen.'' zei Djoeanda. Hij verklaarde nadrukkelijk dat. In dien westelijk N.-Guinea a3n Indone- sië wordt overgedragen de Nederlan- j ders toch niet hun oorspronkelijke economische positie zouden kunnen herstellen. Op de vraag, wat Indonesië doen zou als Nederland morgen zou aanbieden Nleaw-Guinea aan Indone- sic over te dragen, zei Djoeanda: „Een telegram zenden aan dr. Drees, waar- i In wjj hét gebied, met hartelijke dank, 1 aanvaarden." dinatie van xvetenschappelijk heeft de zelfde nuttige gevolgen. Men kan zeer goed uitvindingen poolen en het land, dat een belang de NAVO dekt slechts Europees ge bied, maar de belangen der deel nemende landen vervlechten zich over een zoveel groter terrein en de gevaren die ons bedreigen om vatten zoveel grotere territoria, dat de solidariteit, in de NAVO begon nen, haar consequenties heeft in Sea to. Het communistische gevaar drijft ons tot elkaar over de gehele aard bol! •ogelpolitiek" en diende een motie in. waarin alsnog werd aangeraden op de. invoering, van. een rouleer systeem, PARUS. Oudstrijders uit elf Europese, landen hebben dinsdag op een bijeenkomst in Parijs geprotes teerd tegen de inrichting van lan- ceerbases voor raketten in Europa, en opgeroepen tot het staken, van patrouilieviuchten. van vliegtuigen, die kernwapens meevoeren. Met" algemene stemmen is een re solutie aangenomen. waarin de uit rusting van het Westduitse leger met wapens die. grote verwoestin gen aanrichten veroordeeld wordt LED VREÊM.) Ja'WAAROMZt ZÊGGtH DAT ''heethêt/eREtnintnatn ZO*/ IN £I}N VERDWENEN I W'En°OITMÉER 1 I IETS MÈEfT mwr* GEHOORD LJAf KL1MHT GtK.WAAR wê HOfcvenm&TtiARD r£H£RK£n, ALLttri MAAPt HtT JACHlHülSmORDE MA K£n VOOR HtrjACMTSEIZOtri ötGinT nvsrt WOUD MenttRnoRTOrt, nA6irt E&rtPAAR wtKEniitT Buck ntt lACnTHUio OOM 3180 Luel» haalt verlicht adem, wanneer de dat Pirelli i* gevonden, is de „Taifoen" al tn zee. Taifoen" los van de wal Is. Weldra zullen zij op Het is inderdaad rie politie, die op het go- zee zijn en dan behoeven zij zich niet ongerust te luid van de pistoolschot ;s uitgerukt naar de mnfcen. Maar hoorin de verte gillen sirene?; haven. Van «1le kanten komen de snelle pohtie- n.p is ongetwijfeld <ie politie 7,otidrn dc schoten uagens aancereden en de inavenwnk worrit afce- rii.n loch opgemerkt rijn? Nu ja, tegen d« Ud, zet. Cecco zit m de val! Hij probeert nog in zijn auto te springen en er van door te gaan, maar de politie heeft hem reeds gezien en hij wordt aan gehouden Hij begrijpt,-dat hij zal worden ver hoord, maar hij heeft zijn verhaaltje al klaar. Het x-oornaamste is. dat hij er zelf nu buiten blijft. „Wat een sof voor Lucy", li®* meneer Evans zich ontvallen, „z« was altijd zo dol op titels." „Het is niet zo eenvoudig", ver volgde mevrouw Basset, „we we ten namelijk niet zeker oC de oude re tak inderdaad uitgestorven is"* „Hoezo. Ik dacht dat Bebrett in die dingen feilloos was." „Ik zeg niets ten nadele van De- brett", zei mevrouw Basset verwij tend. „Natuurlijk niet. Maar de jon ge man, die juist overleden is, laat een weduwe na en .in de krant staat ja, de kranten zijn zo ruw tegen woordig... ik druk me liever in mijn eigen woorden uit.... ze is In een "3 maar ik heb haar nooit met Dixoo xn verband gebracht, Ik weet zo Evans lachte. ..Nee, zijn reputatie n-einig van de mensen af over 't gaat met bepaald m die richting, algemeen.' Ben je er zeker van?" .zover ik weet zei hij. „Ik ben Het adelboek van Debrett was zo wei met precies van de praatjes op plotseling in de handen van' me de hoogte. maar....." vrouw Basset, dat het er bijna uit Mevrouw Basset beet nadenkend vrije wil ingevlogen leek te zijn. -v - op baar_ up. „Er is nog een me- „Eerst gehuwd geweest in 1337 met zekere toestand". vrouw Clarkson ook zei ze Jang- Lucille, enig kind van Graaf I. Car- ,JZeker is het juiste- woord.- zaam. „Ik moet daar tocb eens meer lessoff. Gescheiden in 1942, daarna. Evans gaapte nu openlijk. „Ik 2"» van weten".. in 1945 gehuwd met Nicola, oudste de ontwikkeling met Interesse tege- „Als .de zaak inderdaad zo ligt, dochter van de Weledelgeboren Heer moet. Als ik Dixon was, zou is t wel fraai. Dat zou het merk- Henry Minch," las ze. „Ik wou, dat bidden dat het een zoon werd. Ik waardigste motief zijn dat ik ooit ik' te weten kon komen wie die k«in me niet "voorstellen dat iemand gehoord heb om een waardeloze Henry Minch was", vervolgde ze, er ixl deze tijd nog prijs op stelt speler 10 een orkest, te werken, „maar mevrouw Dixoo is buiten- een Lord te zijn". Maar laat je je fantasie niet wat al gewoon gereserveerd". Voordat mevrouw Basset zich van te veel gaan, Charlotte?" „fn ieder gevaj Is dat wel dege- deze verschrikkelijke uitspraak hef- „Misschien wel, Clayton. Maar lijk Lucy", zei Evans, „als je het steld had. was hij, met vriendelij meneer Ventry heeft heel diepe mij vraagt, is ze de enige violiste ke dank voor al het genotene, ver gronden... heel diepe". Ze schudde ter wereld, die een mooie vreemde trokken. I plechtig haar hoofd. „Eri bij is ver- naam heeft en gewoon onder een .zot op vrouwen. Wel het tegenover- Engelse optrer-.ii. Ze was altijd een Intussen besprak de roogelyK» gestelde van wat een man behóórt tegenstrijdig kind. Ik hoop overi- erfgenaam van de zesde burggraaf te zijn naar mijn inzicht". gens, dat Dixoo 't zich niet aan- Simonsbath ongeveer hetzelfde met „Juist", zei Evans rustig tegen trekt." Nicola, oudste dochter van de wei- zijn glas cognac. Hij kende zijn „O nee", verzekerde mevrouw edelgeboren Heer Henry Minch. Charlotte te goed om haar idealis- Basset hem. „Het kan hem totaal Nicola stond op het punt óm nas* tisehe opmerkingen letterlijk te ne- niet schelen. De mensen denken'mo- te gaan, toen Dixon thuis .kwam- tnen, maar het beeld dat ze nu te- dem over scheidingen tegenwoordig. Ze zat aan. haar kaptafel heel lang- voorschijn goochelde van de ideale Ik begrijp niet hoe het mogelijk'is. zafm haar dikke, kastanjebruin® man, die dus. een soort vrouwen- Nou had meneer Dixon vanavond haar te borstelen. Eigenlijk maakte hater moest zijn. was töch een beet- natuurlijk wei iets belangrijker® aan 2e de indruk "in een staat van pure je te veel voor hem. Voor alle ze- z'n hoofd. Vind je, dat ik hem had uitputting bezig te zijn. Dixon.wist kerheld veranderde hij het onder- moeten feliciteren of niet. Het ifl zo echter dat ze niet echt moe was, werp van gesprek maai-, „Ik hoop, verwarrend". maar. eenvoudig niet het vermogen dat je het met de programma's „Waar heb je 't in 's hemelsnaam bezat zich iets sneller te bewegen* eens bent", over. Charlotte", zei Evans en hij Ze "was Waarschijnlijk al een uur .Natuurlijk:" Mevrouw Basset onderdrukte een geeuw. bezig naar bed te gaan. en zou tiog legde een volmaakte eensgezindheid „Heb je het avondblad niet gezien? wel tienminuten -blijven borstelen* in haar stem, maar speelde het te- Ik dacht dat het je wel opgevallen- omdat ophouden .weer een bepaald» gelijkertijd klaar een zacht verwij- zou zijn." hoeveelheid energie eiste, tende toon te produceren, die duide- „Ja, ik heb de krant gelezen, Dixon ging op bed zitten en be- lijk moest maken dat aan haar in- maar ik heb er niets over Dixon in keek zijn vrouw met het weibeha- stemming niet getwijfeld mocht wor- zien staan." gen va„ kenner. Het stand* den. „Ik was even bang, dat de naam „De enige zoon van Lord Simons- hem even droevig te moeten consta- van Lucy Carlesa anaangenaambe- bath", zei mevrouw Baaeet nadruk- teren ^at Nicola zonder twijfel heel den teweeg zou brengen maar dat kelijk, „is gedood^ bij een motor- dik 2ou worden maar dat nam'niet «Inkk.g met gebeurd ongeiuk". weg, dat le hM ogmt,Uk noS „Onaangenaamheden Ik weet. dat .Za op het eerste Beneht lijkt het uitermate aantrekkelijk was Ze itad L,uvy bij buten zeer onaangenaam my een eigenaardige reden om ie- de roomkleurige huid die kastanje- kan zijn, maar waarom zou haar mand te feliciteren, Charlotte. Heeft bruine vrouwen <om? bezitten, daar- naam moeilijkheden veroorzaken?" Debrett er misschien iets mee te bij een héél regelmatig gezicht en „Weet je dan niet, dat meneer maken?" prachtig gevormde armen Ze ving Dixon met haar getrouwd is ge- Mevrouw Basset knikte Mfk 1n de s(,legd en sIlm. weèst? „Als er geen oudere tak is', zei lachte wat lui „Werkelijk? Nee, ik wist wel. dat ze eerbiedig. ,.g'aï oaze meneer Dï- ze tl eerder getrouwd was geweest, xon de titel erven". (wórdt vervolgtfJ-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1