BETREURENSWAARDIG BESLUIT DE REBEL BRUINS SLOT \A O-akkoord over raketbases WüfilpimoL De moordenaar speel! klarinet OORLOG IN CHINA, OORLOG IN SPANIEL Vüikafk Babbelen SPROETJE Èmm Vietnam onteigent bezit ex-keizer 25 Proces tegen Nagy in voorbereiding door FRANK GODWI 2 Donderdag 19 decern ber 1957 Oortoe In China, oorlog in Spanje. MAAK]E6RAPJE6,BuCK? Of 16 tR ltTS6£VAARUJKJ> i tl DAT 506? DRIJFZAND OP ZOIETS? ne6,tRisöt£n j PfiljF2AMD: Hetiseemsooht LEGÉnDfcOVER DifcUERDwtnen ntnstti'. j 'HtTi6f.Rvot.Kcn tri w* veilig :00filoe En ot /zo )A0ER6K0f1EHERAL %.MIL )AttEn6ntfii6n06 >aa^| HOOintTSGEetURDVlKGA rrrw'vASTPAK. p*v ;s!V «mi/ rot Patty! 1 IBUCKHOUDT/t voorde&ek! 5PR06T)E,)Ef10tT!1l£T HAAR DAT MyiTEDIE WOUDGAAft' Mi6SCmiéH nonm 00 k wtL n i et te RUG! 3187. Cecco behoeft zijn verhaal niet eens 20 toen op hem geschoten. Ik wou net nuar een talo er* tc verdraaien. Hij doet of hü erg opgelucht is 1 fooncel rijden om dc politie op dc hoogte te stel de politie te zien, „Ik heb net een passagier hier I jen." Inderdaad wordt op de kade het ontzielde naar toe gebracht", zegt hij, „een man van een l lichaam van Pirelli gevonden. De man schijnt jaar of vijftigeen keurige manHij moest I beroofd te zi'n...Kijk. daar gaat de schoener!" naar de schoener „Taifoen", maar toen hij aan roept Cecco, „hij is nog wel tc achterhalen." Maar boord wilde.gaan kreeg hij ruzie cri'iemand heeft ▼ASTGESTELD is thans du?, rist onderwijzers bij het openbaar onderwijs niet en hun collega's bij het bijzonder onderwijs wei benoembaar worden tot leden </an de gemeenteraad. Het is de heer Oud, een groot voorstander van het openbaar onderwijs, die hier de knuppel in bet hoenderhok heeft gegooid; en zijn standpunt werd helaas gedeeld door de fracties van de confessionele partijen. Formeel is de mening, dat een onderwijzer aan de openbare schooi gemeente-ambtenaar is. wel juist. Hij wordt gekozen door de gemeente- raad en hij kan bij een aantal gelegenheden te maken krijgen met B. cn W. Toch is het argument heel wat minder sterk dan het lijkt. Want de bezoldiging van de onderwijzers is rijkszaak, de taak van liet rijksschool- toezicht ter verzekering van de goede gang bij het onderwijs is in vele opzichten belangrijker dan die van het gemeentebestuur en tenslotte regelt de onderwijswet' zoveel, dat tal van gemeentelijke bevoegdheden slechts op papier wat betekenen. Dit alles maakt, dat de openbare onderwijzer bezwaarlijk kan gelden als een ambtenaar, die de bestuurlijke organen der gemeente in de uit voering van hun taak bijstaan. Men zou een parallel kunnen trekken tussen bem en de burgemeester, die ook üd van de provinciale staten i?. ofschoon van provlnciewege toezicht op de gemeentebesturen wordt uitge oefend en zijn positie jegens de commissaris der Koningin bezwaarlijk een geheel onafhankelijke kan worden genoemd. HET standpunt van de heer Oud verbaast ons. omdat bet lijnrecht ingaat tegen de mening van verscheidene Nederlandse coryfeeën op staatsrechtelijk gebied. Al langer dan dertig jaar hebben zeer competente mensen verklaard, dat de uitsluiting van alle onder wijzers voor brt raadslidmaatschap zonder bezwaar kan worden opgeheven. De gronden van deze uitsluiting acht men zwak; en het voordeel van de verdwijning zou zijn, dat het aantal geschikte raadskandidaten toenam, een ding van betekenis vooral in de kleinere gemeenten. Naar on2e mening is het zeer betreurenswaardig, dat de regering in deze zaak niet volledig haar zin heeft gekregen. Nu kan natuurlijk worden aan gevoerd dat, aangezien dc onderwijzers bij het bijzonder on denvijs wc' lot de gemeenteraad worden toegelaten, dan toch één belangrijke stap is ge daan; maar men heeft than? een toestand gekregen, die door de openbare onderwijzers als een vorm van rechtsongelijkheid zal worden gevoeld, en naar onze mening niet 2ondcr grond. Tenslotte heeft de raad wel degelijk ook met het bijzonder onderwijs te maken. Wanneer er geen doorbraak was, zou zelfs van bevoordeling van de ene politieke partij boven de andere kunnen worden gesproken. De uitsluiting van onderwijzers voor het ambt van wethouder lijkt ons redelijk. Men had zich echter tot deze vorm van onverenigbaarheid moeten beperken. Gevreesd moet worden dat door de aanneming van het amende- mem-Oud zoveel gevoelens van ergernis en verongclijktheid zijn opgewekt, dat het zeer dc vraag je, of het verlies aa» de ene kant niet groter is dan de winst aan de andere- IN een rede ergens in bet land heeft minister Hofstra gezegd dat in de achttiende eeuw de overheid tegenover het volk stond, maar dat in onze dagen de overheid het volk zelf is. Deze uitspraak heeft de toorn opgewekt van de beer Bruins Slot. Het is niet zo, zegt hij. dat de overheid het volk is. ons constitutionele recht gaat zeer uitdrukkelijk uit van de twee-eenheid overheid en volk, die in de praktijk haar uitdruk king viodt in de dualistische verhouding regering en staten-generaa], ieder roet eigen verantwoordelijkheden. Het eigen recht en het eigeo karakter van de overheid zijn niet te loor gegaan. Men zou denken, dat deze redenering in goed anti-revolutionaire stijl rich verder afwikkelt langs de bekende banen: de volkssouvereiniteit is het kind var» de revolutie en daarom volkomen verwerpelijk; de overheid ontleent haar macht aan God. als wiens zwaard zij dienst doet. Men komt dan als vanzelf terecht bij de noodzaak van een sterke overheid, die de staten-gencraal en e»go ook het volk niet naar de ogen moet kijken. Het lied en de wijs zijn overbekend. Maar niets daarvan geschiedt. De heer Bruins Slot klaagt niet over bet onrecht, dat minister Hofstra dc overheid heeft aangedaan; bij zegt in tegendeel. dat de bewindsman de overheid teveel gewicht geeft. Trekt men rijn stelling door, dan worden de Staten-Generaal overbodig. En dat ligt we! wat in de lijn, gezien bet betreurenswaardige feit, dat de na-oorlogse kabinetten niet wensen te zien getornd aan de binnenskamers gevonden regeringsformule. Zo is dc betekenis van het parlement erg achteruit gegaan. Wij hebben geen behoefte, het verhaal te ontleden; maar wij vinden het toch tc aardig om het onvermeld te laten. Wie het leest zou zeggen, dat niet minister Zijlstra maar de heer Bruins Slot de grote opstandeling is tegen dc oude heilige (&nti-revo!utjonaire) huisjes. JN 1937 wandelde een prins ons Nederlandse, gezin bin- ciële Duitse-vlag- was, geèn: 'vrien- met'Vx-generari^Seylfardt. ds. Madrid. Civiele bevolking verlaat de stad", „Duitsche Kondor legioen bombardeert Baskische stad Guer nica. Zeker duizend doden". „Onder overweldigende belangstel ling bezoekt Mussolini Adolf Hit ler". „Wapenvondsten in heel Frank rijk. Rechtsche samenzwering der Cagoulards".- In Nederland gingen NSB'eri op de bon, i fi. subs 3 dagén wegens 't overtreden van het uniformverbod. Ze hadden een opzichtig xwart-rode da« gedragen. En hetambten aren-verbod dat hen verbood om lid van die NSB te zijn. noopte, mr, D. F. Pont, bur gemeester van. Hïllegom, tot aftre den. Een. paar dagen later, op een vergadering-van de NSB zei hij:. „Ik was al jaren geleden tot de over tuiging gekomen,, dat democratie dwaasheid is (ovatie). Als Mussert wint zal de Christelijke xedeieer weer richtsnoer voor ons volk wor den". (Ovatie). Dat was Ih april. In september verliet hij mokkend de NSB, saroen op hnweUjksrets. SAIGON. Krachtens een nieu we wet zijn alle bezittingen in Vietnam van ex-keizer Bao Dai door de staat gcconfiskeerd. Dit geldt ook voor het bezit van zijn ▼rouw en zijn concubines. Bao Dai verblijft thans in Europa, aan de Franse Rivièra. (Advertentie IJvfj BOEDAPEST. De Hongaarse regering zet vaart achter haaT pro gram voor het liquideren van con tra-revolutionairen. Het gerucht houdt aan dat Pal Maieter, de held van de revolutie van 1858, thans In Sopron terecht staat en dat het proces tegen ex- premier lm re Nagy in voorberei ding Is. Tijdens één van de openbare pro cessen in Boedapest heeft de 51- jarige smid Karoly Szente alle ver klaringen die hij voor de commu nistische politie heeft afgelegd her roepen en alle schuld ontkend. Hij is de hoofdverdachte in een proces tegen 18 arbeiders van de indus triestad Csepel. mhri - Prirrc'Tfonnn' zeiden we del.ykë aandacht wijdden. Duyl en vele anderen, want „de lei- t Het Mts, volkslied,waa ofTi- der van <W NSB krijgt dictatoriale eerst. Lat&r veranderde dat in. ..cjeel gecompleteerd "met een neigingen,. prins Bernhard. Verloving, on- ^Jod^-hatende dertroUW en op 7.januari van•■•eën galaconcert in Den Haag, alleenweès het Nederlandse volk Morcren' 1937" Rotterdam huwelijk. De rijtoer door Den waarbij én het Wilhelmus in her hem M, de stembus at. hij moest Morgen- MM7. Koueraam Ar. «.vond»wèrH een'«Duitse Volkslied sou warden ge- bovendien voor de rechter, komen, ,egmt aan zijn Maastunnel. Ilaag op die zevende, werd een weigerden 25 leden-van het «amen met sUn chauffeur Schut, om- /jj^jennhw draagt Ben feestrit: behalve voorde velen,. Residentie Orkest hun medewer- dat M o? Het Blauwe Zand. een bod GUenaenmng uraagi nep die meenden met de verhuur king aan het „Horst WesseV-deel. 5akkuys "aar 1? van tribune- en. raaniplaatsen ]Sj A-l^n'huwelük- gingen .Prinses ben geslagen. Denk om uw rijwielplaatje. - - jfi1 er».Prins op huwelijksreis. Men langs de route in een klap rijk zag hen ongedwongen wandelen op *—-* te kunnen-worden,Vijftig tot de boulevards van Wenen. Boeda- honderd gulden voor een toch- JBËEJtfïSBSlWSftS tig plaatsje-was té gek. Op de .in hotel Patria,.. eigendom van Jan Wito» vnlcrrip ppn' hairó en tHeute Nacht odèr nie)Kiepura en hausse volgde een oaisse en z„n echtgeno£e Martha <es gibt noch sommige verhuurders raten al Marcherv auf dieser Weit) Eggerth. op de morgen van" de trouwdag met een kater. Sanicn naar "de braird. In scherp'contrast niet de blijd schap over dit huwelijk in Neder land en de vriendelijkegevoelens Dc hoge gasten bezorgden Jan en Martha zoveel extra-publiciteit, dat ze ijlings naar Holland kwamen voor. een filmpremière. Robert Taylor lieveling, der. dames wipte dat jaar ook even aan, net als Lilian Harvey.- ■Aan amusement van eigen bodem konden we onder meer kiezen tus sen „De groote lachrevue „Zoek De Zon Op" van Lou Bandy en het ABC-cabaret „Daar zit muziek in" onder leiding van Louis Gimberg. Bij Gimberg werkten ook mee Cor- ric Vonk ea een - zekere Wim Kan.' Onze criticus schrijft, dat hij heeft genoten van. „een dwaze spotternijop moderne schilders door deohverbetelijkeCorri.e Vonk en haar slanken gemaal Wim kan." Langs een- vermanend vingertje besluit hij: doch geloof ik dat het gezelschap goed zal doen niet te eenzijdig de teksten-van Wim Kan trouw te blijven, hoe vaardig deze veelal zijn", GISTEREN, toen wij ons een weg baanden door 1932, hadden we 't al over loonsverlagingen. Die waren ook in -1937 niet van de lucht, .Bij de Oranje Nassau mijnen gingen de daglonen omlaag met 10 tot 35 cent. De werkloo3heïd had' inmiddels nog verder om zich heen gegrepen, Nederland telde. er_ rm 531.900, van wié 74.100 landarbeiders. v. Brazilië' had nog "al tyd koffie te veel 30 pet; van de oogst ging de zee in. Ernst Busch zong' ervan in zijn .Ballade von den Sacbenschmeisem' Het was de 'tijd van De Grote wSni-S dc gkmêh Stuud M»'»!*. ac Hooshcid vau Hito-Duitaladd. Ka»»1 Op: hoog .bevel was de pers kwaad burgeroorlog. Oorlog in China: „Ont- op de Prins, otndat die geen ambas- stellend optreden van de Japannee- sadeur der nazi's wilde-zijn. Kwaad zen. Barbaarse luchtaanvallen op op ons, orodat wij aan de hakenkruis- Cnineesche .steden", vlag, die in. die dagen de offi- Oorlog ir. Spanje: „Bommen op Mdoertentie tM.) Vervolg van |)«i{. I met enige andere politiek. Een her eniging op voorwaarden die hef wes ten bevredigen is onmogelijk, omdat het westen de eis van. vrije verkiezin gen niet, kan loslaten. Er wordt in het. slotcommuniqué, uitdrukkelijk naar verwezen, yrije verkiezingen vormen voor de Russen echter een gevaar, dat vele malen dat van een geleid projectiel overtreft Warschau en Boedapest hebben dat wel aangetoond. Een aantal andere problemen Is ge regeld: .de vorming van een weten schappelijk centrum onder leiding van een Amerikaan die dezelfde sta tus krijgt als Spaak (hetgeen wil zeg gen, dat hij direct van de Amerikaan se president gaat afhangen). De reor ganisatie van de legerformaties gaat door. Er komt een co-produktie tus sen Europa en Amerika, zodat Europa met Amcrikaanse'kredieten N.A.V.O.- materiaal kan gaan maken. De met ato&mmateriaal geladen projectielen worden 3n Europa opge slagen maar hier door Amerikanen be waakt. De beslissing ligt in handen van de opperbevelhebber der N.A.V.O. die zelf voorlopig althans de (beslissing ontvangt uit de handen van' de president van de Verenigde Staten. Het militaire apparaat heeft echter een zekere autonomie én reageert vooral op vaktechnische termen. Dat is geruststellend. De Nederlandse generaal Hassel- man is voorzitter geworden van het militaire comité in permanente zit ting, hetgeen hem in permanent con tact brengt met de standing group, de hoogste militaire instantie van de N.A.V.O.. die in Washington zetelt. Is bet alles bij elkaar een geslaagde conferentie? In zekere zin wel. aan gezien alle dringende problemen af gehandeld zijn en met eenstemmig heid. De continuïteit der N.A.V.O. is verzekerd en nog eens gesymboli seerd door de aanwezigheid der rege ringshoofden. Deze hebben een fysie ke bijdrage tot het prestige der N.A.V.O. geleverd, Het resultaat der conferentie is geenszins verrassend als men bedenkt, dat de Europese landen evenmin uit de N.A.V.O. weg kunnen gaan als ze zich uit het Europese continent kun nen losscheuren.- De conferentie was geen grootse vertoning. De ruzie over de brief van Boelganin onthulde ai een neiging tot angstmeierij. De poging, onder clc toe wijzing van startplaatsen voor geleide projectielen uit te. komen, was be- i paald eerloos. Vele jaren lang heelt Europa In vrijheid geleefd, dank zij 'het feit. dat Amerika een A-bom be zat en daarmee-het overwicht van- klassieke wapenen van Rusland goed maakte. Nu echter Europa zelf die bom moet huisvesten, v"ertoonde: het een, gelukkig voorbijgaande neiging tot chicaneren. Zelfs Adenauer, liet een steek -val len. Heeft hij een politieke zwenking .willen voorbereiden? Heeft hij alleen maar Amerika gesteund zolang Duits land rijn economie moest herstellen en zijp positie in de wereld moest heroveren? Of heeft hij nu slechts een gebaar willen maken, dat de oppositie straks een wapen .uit de hand kan slaan ?Dc toeschouwers weifelen lus- sen de twee interpret at iep. Maar ln elk geval is zijn prestige er niet groter door geworden. Er zijn geen rampen gebeurd en dei kon ook niet. Iedereen heeft rijn hart gelucht en sommigen hebben hun zwakheden gedemonstreerd. Neder land behoorde tot dc besten. Maar in elk geval gaat de N.A.V.O. onverdro ten voort. Ze zal straks wel weer ge schokt worden door onderlinge con flicten, die misschien nu wat meer therapeutische aandacht zullen krij gen, maar desondanks, herhaaldelijk weer zullen uitbreken,"Dat is onver mijdelijk zolang van Amerika, de pa troon van de N.A.V10., geen-flinke leiding uitgaat. Niettemin blijft de N.A/V.O.-allian- tie leven. Zij zet zich zelve voort en zij consolideert zich gestadig.De bondgenoten worden immers steeds meer op elkaar gedreven door de po lilick van de gemeenschappelijke vijand, van het wereldcommunisme. STOCKHOLM. Bij een onder zoek door de Zweedse omroep- maatschappij is gebleken, dat van de tien mensen dieop straat wer den aangesproken zes nooit van de NAVO hadden gehoord. Slechts twee van de tien konden eer» juist antwoord geven (Advertentie LM !iA in taroioi en voelen TOEN Ik onlangs, om half zes 's middags een Iclein peiuksmo- ment beleefde door over de licre Spiepelpracht te slenteren stiet ik, in het licht uan een omdnmpte sfraatlantaorn op Ferdinand. Hij is Neerlandicus en een nobel mens zo iemand, die pas ontslagen gevan genen in huls neemt, om zè weer nertroutcen te geven en fijntjes ptirofacht. als ze er jnet het rajelrit- ver ran door gaan. Daar ik anders ben keek ik met een zekere vroe- ging naar zijn melancholiek Coethé- hoof d, half verscholen in.de opgesla gen jaskraag en ik hoorde zijn stem zeggen ,Jk was gisteren nog bjj Wim. 't Gaat niet zo goedmet Wim „Ziek?" vroeg, ik, simplistisch. „Nee, lichamelijk mankeert hem niets", sprak Ferdinand. „Maar hij heeft de moed verloren. De moed om te leven. Echt, scheppend te leven, bedoel tic. Je weet, zijn financiële toestand is zodanig, "aat hij niet: Hoej't te werken. En nóu zit hij maar i-n de ban 'van zijn nihilisme en ónder de doem van zijn sombere gedachten. Grttwelyk". Ik knikte niet routo in mijn bïifc, hoewel ik het nóg niet helemaal voor me zag,''. „Ik heb laatst' met hem gepraat", vervolgde Ferdinand, „Dat moet je ook eens doen. 't Doet hem goed, weet je. Loop eens bij hem aan". Ifc beloofde het, ofschoon ik die Wim eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Zo'n jaar of tiert geleden vjos hij veel bij de weg, jolig bezig met' het wegsmijten van een. fortuin, dat zijn. ouders hem nalieten. Maar het bleek te groot. Hij kreeg het niet óp. Hoe- wel ik. hem naar vermógen bijstond. „Ga gewoon wat babbelen", zei Ferdina?id, „Als hy maar. merkt dat zyn vrienden hem niet vergeten.' En doe hem.mijn groeten." Zyn milde schim-loste zich op in het grachtendulster. Eigenlijk, had ik helemaal geen zi-n om te gaan, mant ik heb -niet zo'n mooi karakter. Maar ik weet wel ongeveer, hoe ik me zou moeten gedragen, als ik het wèl hadDaarom dacht ik gisteren: „Vooruit. Op naar Wim, dan maar". En ik begon aan een vervelende busreis, taant die jongen woont ih z(jn doie centje buiten, in zo'n „he- wat'is-het-hler-heerlljk-rnstig" huis. Om drie uur 's middags, deed een boers:mens met'eert. dweil in haar hand mij open en zei Pijandip: (-,/f»j 2it bitmenJ' Dat bleek ongeveer waar. ffy lag binnen; tn een fau teuil. Onder handbereik stond een tafeltje met eèn fles goede cognac en een glas, Toen. ik de kamer betrad zong hij, voor zich heeri: Morgen- Is 'i de laatste dag, dat ik de meester pesten mag".- waarbij hij, met zijn vingers, maat trommelde op z\jn middenrif. Jiallorze' 'k: Hij keek „Wie ben vroeg h(j.' Ik noemde mijn naam. O ja", zei hij, „Je ?tebt ook 2o'n raar koppetje gekregen. Popple de Sailor, als je het mij vraagt. Wat kom'je eigenlijk ctnen?" „Een beetje babbelen", zei ik. IW keek me wantrouwig aan. - ..Dat zal wel", zei hij. „Ja, jij kom: dat hele eind. om te babbelen." „Ik was in dc buurt", loog fk. „Waar dan?'' Ik JUt.H zo gauu) niets. „Zie je wel", sprak hij voldaan. Hij hield de fles tegen het licht. ..Er zitten nog maar twee glaze* in" stelde hij vast, Die-helpen jou 'de brug niet ower. Mcar tji;bên at'een poosje bezig". „Ik-Jco'm heus niet om-te drinken", (zei-ifc:gebelgd; --xV-':"i .„Waarom dan wel?" -. ,,?fc kom babbelen", rfep: ik, nijdig. - Hij produceerde een kreun, die diepe ".walging uitdrukte. Daarop sprak hfj: „Als ik; nu aan ':eending een -hekel héb, dan is het -aanpra- ten::VTeselijfc.. Ik irord:dl zeeziek 'by de.; gedachte,Laatst wds die. Ferdi nand. inog. hier. Dié --heeft hier-uren zitten zemelen als een pastoor van een weggewaaid dorp.'Niet weg te branden, gewoon". ..Ife breng je zijn \groeten", zei 'Je, „En „En je wou een tiehtjè lenen", be greep hij ■'„Neen, geen tie At je" Hep ik.' „Vyen ttointig. aan", zei hij- „Goed, kun je krijgen. Ik ontvang sc wel eens terug, met St. .Juttemts, als de kalveren op het ijs dansen. Nou, tot ziens dan maar weef'. Om 'drie uur vijftien stond, ifc bui ten, met een biljet van vijf en tteln- tig gulden in do hand. Crime does not paymaar goedheid blijkbaar, L KRONKEL nou.tK ZOU ER VOORGÊEH MiL)0£n HEETIüAAn! de politie vindt zijn. verhadl een beetje al tc mooi. „Laat'dat maaraan ons ove»*'\ zegt de in specteur, die dé'leiding hééft bij het onderzoek, „we zullen jou eerst wel eens naöcr aan de tand voden, want dat verhaaltje van jou zit'een beetje zodat hij een clok kon nemen. Toen hij, zowel met de whisky als met de Toccata klaar was, bleef hij zit ten met een'gevoel van grote, inner lijke vrede. De sensatie ebde weg, töen hij zich van twee feiten be wust werd.'Hét ene "svaë, dat rijn Hulshoudster die ochtend gedreigd had weg te gaan als hij nog ooit „Ach", zei. Nicola geeuwend, „de «m^dèn in ^+nacht met dat kabaal koDoen leken me niet pre haar slaap stoorde, het tweede oppen iesen me wet erg mteres- WQg hel doordringeiide gerinkel van de telefoon. ^V' Zachtjes vloekend stond hij';op oW erg sanl. dus heb ik maar geen moeite gedaan". „Hoe Was 't vanavond?" vroeg ze, zonder met borstelen op te houden. „Net als anders. Ik moet natuur- zo Nou ais ie dat weLhad se. ^-aentjes lijk weer al het vuile werk voor die daan, "zou je hebben kunnen" lezen 'tenminste aan dat/gebel een' eind 'te concerten opknappendat. mijn neef Peregrine dood is!^maken, „Lieveling V zri een hoog stem metje, zodra hij de hoorn van de haak nam. „wat laat je mé lang wachten. Is er Iets aan de hand? Ven try bromde iets. „Hoe was de vergadering?' Ventry was nog ónder de invloed van Bach én z'n whisky en hij. bracht keerde zich"om. ""liet ^kólnischè ^ontEaaL^'me Het de vergadering dan ook-alleen niaar „Wel allemachtig", zei ze .zacht- is-,lv^r allebö S' Veïvêlendl,n vertalld m« het Stadhulsorgel. dat. mijn neef Peregrine dood is. „Robert, je vindt het heerlijk! Een ongeluk" God weet. waarom, maar klaag als- „Lievc j,emel!" riicola rweeg Wblleft nlst. Is er nog tets interes- even> „Dan ben jij erfgenaam,, hè?" sants besprokenMisschien. Dat' weten we paA ,,.Ja„ We krugen Lucy voor het QVer een maand of twee. De weduwe eerste concert. Als je dat Interes- van Peregrine is in verwachting.". ïJr- LiT i if eü 1 Nicola begon zacht te lachen. Ver- N»coia legde haar borstel neer en, draaid komisch". ic\ ze. toen. „Heb je er bezwaar tegen?" situatie" L »Niet 'n -het- minst. Ik. ben heel „Dat begrijp ik, lieverd", benieuwd hoe ze', eruit ziet. Ze zal tjEn moeder, Basset die „Prima", antwoordde hij onvoor-, zich tig. „werkelijk u:tstekend .n mopner na^pr ni, m. in „Dan héb je het düs in orde ge- wel mager mi tanig geworden zijn, sti'i]e opwinding aan zit te staren, kregen voor-Johnny?z.ei de stem denk'ik Ze wendde zich weer tot- maaht de toestand heiemaal onmo- hoopvol. de spiegel cn bekeek zichzelf met gelijk". Het lag--Ventry op delippen te welgevallen.. „Was BilL Ventry ook )(£e zal nog wel opgewondener vragen: „Wat moest ik in orde-ma- aanwezIg?,, vroeg ze abrupt. worden als-ze 'hoort hoe 't met mii «ken voor. Johnny", maar, hij kreeg „Ja, hIj was zelfs heel erg aan- is''.- nog net op tijd een helder moment, wezig. Waarom vraag je dat?" MWat bedoel je nou?" „O. voor Johnny", ze! hij. „Née „Niets bijzonders..; Hij belde me Kijk", zei Nicola, „tk heb: een helaas niet. Eyans voelde erniets vanavond op, ylak nadat je weg sterk vermoeden, dat Ik op hetzclf-voor. Ik.„ bet spijt mé verséhrik- de pad ben als de weduwe vankélijk. Vi. je begrijpt dat ik mn „Waarom belde hij jou opi Peregrine. - Maarik wou -t. pas zee- - uiterste, best heb gedaan', ..Zogenaamd om .tc vragen hoe ggn 3ig jk helemaal zeker was". „Lieveling, .wat een ellende! laat de vergadenng begon, maar hel „Nee maar", zei Dixon. Een paar jammerde de stem. „Kan er, mets kwam er. op neer, dat, hij morgen- 'minuten bleef hij zwijgend naar hel meer aan gedaan worden? Toe, ter- miada^ tnet me naar 'de bioscoop plafond liggen .staren. Toen trok hij willé van je arme, kleine Violet, wou. Ik vraag me af hoe hij erach- resoluut het licht uil. „Alleen wanneer hij als tweede ter is. gekomen, dat je op donder- wi] spelen",- antwoordde Ventry dag laat uit kantoor komt". Het huis' van. Ventry, was een kort. De kindermaniertjes van me- Dlxon grinnikte. groot, lelijk, Victoriaans bouw- vrouw Clarkson klonken het afschu- „Die manis de meest schaam- werk. Hij zou het al lang verkocht welijkste door de telefoon, dacht teiozc vrouwenjager die er bestaat", hebben al$ de. vorige eigenaar er hfi. zei hij. „Heb je zijn uitnodiging niet: een schittérende biljartkamer „Maar dat doet hij niet. Hij^weï- aangenomen?*' tn had laten' maken. Met-wat kost- gert beslist, Je weet hoe hij- is. „Ik heb gezegd, dat ik - op de bare veranderingen was daar piaats Billy, jongen, wat moeten we doen? thee was gevraagd bij mevrouw Ho- gemaakt voor Ventry s orgel en-had Als hij "niet in het orkest'zit, Is hij berts, wat nog waar is ook. Zijn hij er een uitgebreide muziekbiblio- iedere avond thuis en hij is al zo tegenwoordige liefdesverhouding theek bijeen gébracht. Toen'hij na achterdochtig. We krijgen geen kans schijnt in ieder geval aan 't aflopen de vergadering thuis kwam,"' ging meer om elkaar te zien", te zijn. Hij klikt kennelijk uit naar hij regelrecht naar dezekamer. „Ik begrijp - *t". Ventry's stem Iets anders. Hoe'spelen mannen als schonk zich een glas whisky 'in,.zet- :klónk niet al te mismoedig-.hij.-het Billy dié dingen toch klaar?", te het op 't- orgel en begon uit:zijn vooruitzicht. „Moet je mijniet vragen", zei hoofd, met veel vuur en veel fouten „Als hij "niet' naar de VrÜmetsé- Dixon. „Kom. we gaan naar bed" een Toccata van. Bach te speleivHet laars was. had ik je. nu niet een« Twintig minuten-later.-toen hij ïti was een stuk waar hij bijzonder veel op kunnen bellen" klaagde Violet, bed stapte, vroeg hij achteloos: van hield. ten eerste omdat hij het „Het is net: of ik bij een detective „Tussen haakjes, heb je de krant mooi vonc? en ten tweede omdat woon. -Wat denk je Billy-lief. zou :elezen; vanavond?" het af en tóe [zijn ene hand vrij liet, hij iets ontdekt kunnen hebben?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1