s T WAS ME HET JAARTJE WEL Brit verdiept zich in Jiondsezieleklachten Be moordeuaar speelt klarinet ~8 urn inn 11111 om Duitsland schaft triptiek af Met moeilijke viervoeter naar de „psychiater Proef de nieuwe Moccona MOCCONA Ontploffing in Frans vliegtuig Luclitverbindin g Londen-Moskou Nationale Reserve protesteert tegen opheffing SPROETJE SPARKS- door FRANK GODWIT4 Vrijdag 20 december 1957 -•y y ET staat wel vast. dat minister Cal? geen haast zal maken met 1 I het samenstellen van een nota over dc sport voor de Tweede X JL Kamer. De minister vjndt, dat hij voorlopig wel wat anders heeft té doen.' cn de Kamer in een bui van ongewone bescheidenheid heeft niet te veel willen, vragen. Bij dit alle* spreekt «Je alom tegenwoordige bestedingsbeperking een woordje mee. Het lijkt vrij redelijk, en locli is liet dat niet. Er zijn wel dingen, die kunnen wachten; maar de spon en de lichamelijke oefening boren daar zeer beslist niet bij. Het is een weinig verontrustend, dat de Kamer zich dat onvoldoende bewust is geweest. Het getuigt van een wereldvreemdheid, die men bij een zo veelzijdig samen gesteld lichaam eigenlijk niet had verwacht. De zaak is. dat op het ogenblik, vooral in «Ie dichtbevolkte gebieden van ons land een haast catastrofaal gehrek bestaat aan speelvelden, gymnastiek- cn sportzalen en overdekte zweminrichtingen. .Sociologen bestuderen en commissies bespreken het probleem van de vrijetijdsbesteding alsmede het verschijnsel, dat niet hel malle woord massificatie, wordt aangeduid: maar bet slaat wel vast. dat veel papieren onbeschreven at vele vergaderingen achterwege hadden kimhen blijven, wanneer er maar wat meer gelegen heid tor lichamelijke oefening, sport en spel had bestaan. Men heeft nns onlangs eens gevraagd of wij de sport in het maat schappelijk gebeuren niet ecu te hoge plaats toekennen. Er zijn.zoveel belangrijker dingen. Aan opmerkingen als deze ligt een groot misverstand ten grondslag, een misverstand waaraan, naar moet worden gevreesd, ook de Kamer niet is ontkomen. Et zijn natuurlijk belangrijker dingen, cn wij zeggen er bij. dat cr in de sport wel toestanden en ontwikkelingen zijn aan te wijzen, waarover nu juist geen reden tot verheugd beid bestaat. Maar aan de andere kant is hot spel-clemcnt zo verweven met het mense lijk wezen en heeft vooral de stadsmens eer. uitlaat voor zijn latente energie zo dringend nodig, dat de hogere dingen wel eens in het gedrang konden komen, wanneer deze elementaire behoeften onvervuld blijven. DIT is helemaal geen overdrijving. Sociologen weten cr van. cn predikanten weten er van; en htn is eigenlijk maar beschamend, dat de Kamer er in meerderheid de voorkeur aan geeft, de ogen er voor te sluiten. Wij idealiseren sport, spel en lichamelijke oefening zeker niet. maar wij stellen wel. Jat ze vormend werken, hetgeen Tan betekenis is vooral in een tijd met zo grote zorgen over de ongewoon Telen, die naast cn tegen dc gemeenschap «taan inpla3ts van cr in. Dc Kamer, anders zo zorgzaam, heeft een goede kans gemist: en men kan alleen maar hopen. dat. de gevolgen niet al te ernstig zullen zijn. Gebreken en tekortkomingen immers kunnen slechts worden aangepakt, vanneer men de 33rd en de omvang cr van kent. Een officieel onderzoek op dit punt had alle aanbeveling verdiend, maar het zal voorlopig niet worden ingesteld.Vat moet nu gebeuren? Het Nederlands Olympisch Comité, dat al enige malen beeft blijk gegeven, een groot verantwoorde lijkheidsgevoel te bezitten, beantwoordt thans deze vraag mct.de mede deling. dat het voornemens is. zelf met een nota te komen. Het zal nog moeten worden goedgekeurd in een begin volgend jaar te honden ver gadering, maar omtrent dé aanneming van het voorstel behoeft weinig twijfel te bestaan. Natuurlijk zal bet N.O.C. niet over allerlei gegevens kunnen beschikken, waar de minister wel toegang toe had gehad, maar aan de andere kant kan bet rechtstreeks getuigen van de nood, welke beslaat. Het zijn de centrale sportorganisaties, die hiervan met een overvloed aan materiaal en ervaringen kunnen getuigen. En daarom zal de waarde van dit rapport toch aanzienlijk kunnen zijn. OMSTREEKS dezelfde tijd. 'dat de Kamer ecu sportnota op korte termijn overbodig verklaarde, sprak de Hoge Raad tiit, dat dc voetbaltoto van de K.N.V.B. niet als verboden hazardspel ka» worden aangemerkt. Zal de regering op dit punt nu even werkeloos blijven als op het stuk van de sport? Er is enige reden om te hopen, dat dit niet het geval is. .Maar het liikt niet goed mogelijk en trouwens volkomen ongewenst, het punt van de sportpools los te zien van de vele behoeften, welke bij dc Nederlandse sport op het ogenblik als onvervuld moeten gelden. En dan komen wij terug op een beschouwing, die wij kortgeleden aan dit onderwerp wijdden. Ons staudpunt is nog steeds, dat een volledig Terbod van pools tegen de wensen van dc grote meerderheid van liet volk zou ingaan, maar d3t regulering cn beperking geen bezwaren zal ont moeten. Men geve cén nationaal lichaam, bij voorkeur het N.O.C. bij •uitsluiting het. recht tot. het .organiseren van ordelijke pools en me» zotge, dat. ecD belangrijk deel van de opbrengst wordt aangewend ten behoeve van de bevordering van sport en spel. f Hopelijk zal het rapport van het N.O.C. er toe bijdragen, dat de zaak Tan de pools toch nog in de juiste sfeer wordt behandeld. Dit is mogelijk, •Wanneer regering en Kamer sportici genoeg zijn om, nu zij van een eigen rapport hebben afgezien, achteraf hun eigen fout en de waarde van de documentatie van het N.O.C. te erkennen. januari 1937 wérd aanbesteed, een groot gevaar ïs ontsnapt, iaat Op 15 juin 1937 drubté hurge- de ]aatsle foh>, die- we uit oude meester DröogleeverFortuyn. archieven opdoken, wei zien. 'op een knóp, er ging een sirene Öm dan nog eenmaal, onze en dat was het signaal dat met criticus van 1937 ten spijt, een het begin van de bouw een be- tekst van Wim Kan te gebrui- gin werd gemaakt. ken: ,/t Was me het jaartje 'NuNvas die tiïnhel wel bitter no- Wel". SLOT dip. Op '2 mei was voor het eerst een internationale voetbalwedstrijd gespeeld in het gloednieuwe Feijen- 00rrl-stadion. Dc match begon een kwartier te laat, doordat dc Belgi sche^ spelers niet op tijd aanwezig konden zijn. Muurvast zat het ver keer op de Maasbruggen. Nederland won die wedstrijd overigens met 10. dank zij een doelpunt van Leen Vente. Bep Bakhuvs (onze Bep. mogen we wel zeggen) raakte in die wed strijd geblesseerd cn moest door trainer Glcndenning naar de kleedkamer worden gedragen. In de nabeschouwing schreef de pers. dat het een matige wedstrijd wasgeweest en dat verjonging van het elftal nu toch wel dringend noodzake lijk was gebleken. We mochten in augustus niet ver geten tijdig een niéuw fietsplaatje aan het postkantoor te gaan halen (prijs f 2.50) en konden dan met een profiteren van de verlaagde briefport. Interlocaal tot 20 gr. 5 cent, tot 200 gr. 10 cent.. 1937 liep al ten einde, toen een autobotsing bij. Muiden een huive ring door ons volk liet gaan. Er A a -\T. -.Ü'i tv- j zwenkte een vrachtauto zwaar be- AN zaken van blijvend be-., laden met zand de weg van Am- lang leverde '37, -jondanks Sterdam naar het Gooi op. Op het- de crisis, op: de Noordoost Pol- naderds een perso- BONN" Het Wegtdultse ministe rie van Financiën heeft medegedeeld, dat met ingang van 1 januari voor motorrijtuigen aan de Duitse douane posten geen triptieken of carnets de passage meer behoeven te worden, getoond. Aan de grensposten zal men echter wel voortgaan met het noterenvan de kentekenen vermeldt-op de num merborden. De „groene kaart" als bewijsstuk voor verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid', blijft een ver plicht document. 1 Advertentie IJV/J ■■.ïïóKj DEN HAAG De ratificatie-oor konden van het tussen Nederland en Canada gesloten verdrag ter vermij ding van dubbele belasting, zijn don derdag op het ministerie van Buiten landse Zaken uitgewisseld, waardoor dit verdrag in werking is getreden. Maar scwonncn hebben i'- Roll heette twintig jaar ge leden „Llndy Hop". der, waarvoor aan voorberei dende werkzaamheden werd begonnen en.;T..; de Rotter damse Maastunnel, die op 31 nemyagen, met prins Bcrnhard en zijn jagermeester W. v. d. Spek, op weg naar een jachtpartij op .Hozen- burg. Een botsing was niet meer. te vermijden. Dat de prins toen aan 't Octirurdc bij Mwiden. toolU LONDEN Hei nicuiosfe in dc:e eeuw van psychologie en psychiatrie ,is... de houden-psychiater. Hij v.oout in Londen en heet Douglas Appleton. Rijzig, vrijgezel, 47 jaar,' getooid met ren .fraaie snor. dat is de ntan die met discrete advertenties Ï7i bladenals de ..Times" de aan dacht vestigt op zijn bijzondere ken nis von het zieleieuen van onze ge liefde viervoeters. Appletor. zal zich wel hoeden, té adverteren, dat hij een „psychiater- voor-honden" is. Dat is slechte po- .4 dveTtentié'iM.)] (\4duerierttie l.M.) de extra-krachtige poederkoffie van Douwe Egberts pittig en vol aroma Douwe Egberts poederkoffie week-end bus f 1.36 Normale bus f 2.40 (of potje) Geziosbus f 8.90 direct klaar in de kop l PARIJS Aan boord van. een vliegtuig van de „Air France", dat met 89 passagiers op weg was van Oran naar Parijs, is een bom ont ploft, die in het toilet was geplaatst. Het vliegtuig is te Lyon geland. Geen der passagiers is gewond- LONDEN Engeland en1 de Sow- jet-Unie hebben donderdag een btir- gerluchtvaartovereenkorast gesloten, waarbij een verbinding tussen Lon den en Moskou tot stand wordt ge bracht. In gewoonlijk welingelichte krin gen wordt gezegd, dat een. overeen komst in-beginsel werd getekend. Men- verklaarde, dat de verbinding via Kopenhagen zal worden onder houden door Russische vliegtuigen van het type Toe-104 en Viscounts van de British European Airways. Her grote merk onder de kleine sigaartjes Zeldzaam licht en geurig litiek, zo zegt hij, Avaht geen mens wil erkennen.: dat zijn hond „rijp voor de. psychiater" is. Dus adver teert hij bescheiden dat hij „moei lijke honden africht". In de oorlog was Appleton vlieger. Nadien ging hij In de techniek, doch de laatste vijf jaar heeft zijn liefde voor honden de overhand genomen. Zelf heeft hij geen hond. Je kunt in zaken je gevoel er beter buiten houden". Dus heeft hij een kennel voor andermans honden. Lastige hondenHetgrootste deel van. zijn wijsheid zegt Appleton té ont lenen aan de bestudering van zijn logé's Gestadig observeren van al de dieren in zijn kennel, vooral vari de „a-.sopialc" exemplaren, heeft hem veel geleerd., Appleton- beweert.; dat de meeste honden van nature ongecompliceerde en complex-loze wezens zijn ,en dat alleen hun bazeneVr ba»jt£{m die zelf neuroses hebben, dezeTop hun dieren overbrengen. „Ais een dame me komt vertellen, dat haar hond niet van Pekinezen' houdt, vraag ik haar bij voorbeeldt: „en u zelf"? Tien tegen één dat zij zelf niet van Pekinezen houdt en haar antipathie op haar hond heeft overgebracht." Appleton's vaste advies aan zijn clientèle is, zich anders te gedragen als men wil dat de hond zich an ders gedraagt. ,-Als een hond hyste risch is, raad ik de eigenaar aan, niet zo emotioneel te rijn." „Indien een hond iedereen ahnvliegt komt dat omdat de baas kortaangebonden is. En wat honden betreft, die de hele nacht wegblijven, dat behoeft geen betoog Overigens levert Appleton veel honden aan de filmindustrie, afge richte honden, die een „rol" krij gen. Blijkbaar zijn zijn psychiatri sche gaven zo effecüef, dat deze dieren gemakkelijke en geduldige acteurs zijn; „Het grappige is. dat wanneer zo'n hond gratis meespeelt in een film, de acteurs het land aan hem heb ben. Maar als ze weten, dat de hond net zoveel krijgt als zij zelf, dan hebben zy er geen bezwaar tegen." TITRECFIT De sergeant-vrij williger bij dc Nationale Reserve J. van Donselaar tilt Driebergen zal vanmiddag óm vier uur voor de tweede maal de minister van Oorlog een protest-nota overhandigen van leden van de Nationale Reserve, die tegen de opheffing van dit Insti tuut zfin. Keeds eerder bezorgde sergeant Van Donselaar de minister van Oorlog een protest-nota, die onder tekend was door 27000 personen. Inmiddels hebben tal van Nationale Reserve-groepen uit het land de minister telegrafisch hun ontstem ming over rijn plannen overgebracht. (Advertentie l.M.) Wilt u iets bijzonders geven! Kies dan zo'n smaakvolle, modern# reiswekker Wekkers rijn een KIENZlE-speci- aliteu - U koopt het mooiste èft het beste wat op dit gebied t# krijgen ij! Elegante KlENZtE-reiswekkem I» aantrekkelijk teder-etui. apart ert precies lopend reeds vanaf 27v Vader Tijd vertrouwt op Kiensle Het drong plotseling In al z'n om niet meer dan een paar stukjes jn de krant en een onduidelijke foto van een man met een pruik, maar Pettigrew zag de zaak uiteraard in een ander licht. Gewoonlijk had den de rechters vier- dagen nodig. Maar alser die donderdagmiddag nog zittingwas eri .Ventry zou an hetzelfde gebouw op het orgel ie Dank u dank mevrouw Roberts keer ^aan, dan koiï er ^el eens, een En deze' meneer SfxonTk zie hem heel onaangename scène volgen, fin öeze toneer Dixon, zie hem Rechtcr Perkijls was namelijk ook Maak jehaar fltET ONGERUv>T,PAT« TyBuCKÓOOrt ló t£ri VALIDE BE6TÉ GIDÓENTER WERfcLD' IK DEriK.DAT OOM )0t CAR_ TER DAT VERHAALTJE: IN LEVEN HOUDT OM OflGÉ WEMbTÊ.&ASTfclï OPZijn )ACHTT£RR£iilTfc nOU,IK VfflD TOCH GRIEZELIG Die HELE GE5CHIEDEMIG VAM DIE VERDWEM&n MEN5Eri LIJKT ttEEtn KLCT5PRAATJ& Zeg pap! ik wou dat U ÓP ROETJE f! IET HAAR HETNWóTERIfcWOUD lietgaah! WEREfi 3188. Het verhoor van Cecco duurt vele uren. Ook de directeur van de nachtclub,, waar Mario Tarcia heeft gewerkt, wordt ontboden om in- lichtingen, te geven. Het lijkt nu 'toch wel. dat Cecco «n grote lijnen de waarheid heeft gespro ken. Billy Bold China is bij dc politie maar al te goed. bekend en als hij de hand heeft gehad in deze moord. Maar waar zou de „Taifoen" inmiddels kunnen zijn? Het is in elk geval nood zakelijk, dat de.Tarcia's.worden achterhaald om een verklaring af tc Joggen over die schietpartij op dc kade. Dc commissaris van politie besluit een radiobericht te laten uitzenden, gericht aan alle schepen in de buurt, om te melden waar de „Taifoen" zich bevindt. Hét bericht gaat de lucht in juist even vóór de rveerberichfcen voor de scheepvaart worden uitgezonden op de 600 meter band. zrn om- ■wanneer? Goed dat rezelt zichzelf «ecmei- ï-^rKins was namenjs vu*. vang tot Ventry door dat hij niets ifc beval hem. Én wat spelen wij? f d^e erger vond danBUly-Iief te wor- o. u vergat. Dat is jammer, mis- S"ir>!jk' ff4 hïiioh w^ Trou- den genoemd. schïen weet meneer Dixon ia Wie -ei6ChsChap al, oerucuit v.as. irou HÜ dacht over dit belangrijke u7 Lucy Carless. Ook dat kan J7ns feit na, toen Üe stem verwij tend mij niet schelen, Nee nee mevrouw ook nI,et uft te plakken. IJJ vroeg: „Kun je je artne kleine Violet Hoberts, het is niets.' Geen belang, met een beetje troosten?gelooft u mii Het is zo lang eele- 2lJn zenuwen tot net uiterste gespan „We- moeten uiterst voorzichtig den! ja ik ben heifl geluSig me- nen en Pettigrew moest ^er niet. zijn", zei Ventry ferm. Het idee vrouw Roberts. Dank u vele malen. JJ"? -ii1-1 komen' leggen betrapt te worden door Johnny En mevrouw Roberts een vriend &ëent hem zou komen zeggen, Clarkson maakte hem misselijk. van mrhii karmTmislcrierS ^t lawaai op moest houden „We moeten elkaar maar een nylon kousen bezorgen. Mag ik-we- e,r n,.et aan denken poosje niet zien, lijkt me", ten uw maat.hij kon ook met nalaten eraan te Biliv-lief ie -wil van me af!" „r denken. Pas toen hy alles zo nauw- i "Onzin Vi, maar je moet wel in- L' 1 zei Eleanor Pettigrew, keurig mogelijk berekend had. was zien..?". „hoe was de vergadering?" 7 hij een beetje gerustgesteld. Er wa- 1 Het "duurde vijf minuten voor hij „Uitstekend",antwoordde haar ren weinig strafzaken en die er 'de hoorn neer kon leggen en toen echtgenoot slaperig, „uitstekend", waren konden in een paar dagen ai- hij naar boven ging, hoorde hij zijn „Vertel er nou wat van". gehandeld zijn. Wat het civiele werk huishoudster ostentatief heer. en „Tga, wat moet ik vertellen. De betrof, was er. eigenlijk maar een weet lopen. Ze was dus wakker en f?ever dié onbekend wenst te blijven belangrijke zaak aan de orae en wraakzuchtig. Terwijl hij zich uit- gaat zijn hart ophalen; op het stad- daar trad hij zelf in op. Hij schatte kleedde, vervloekte hij van harte het huisorgel en dan was er nóg iets, dat hij op z'n hoogst anderhalve hele vrouwelijke ras maa.r voor dat Dixon Siberisch liet". dag nodig zou hebben, zodat er, hij in bed stapte, had hij al twee „Ba- Is dat alles waf je weet?" met het nodige geluk, natuurlijk op of drie uitzonderingen gemaakt op „Absoluut alles. Behalve dan dat donderdagmiddag geenrechter de algemene regel mei/rouw Basset vooroorlogse sher- meer aanwezig zou zijn. Hij besloot In het Danspaieis te Markhamp- ry- heeft, die verrukkelijk is." niemand ongerust te maken en ton begon het echt gezellig te wor- „Dat", zei Eleanor vrij koel, „was mifr gewoon aL te wachten, den. Er was een clubavond, opge- al tot me doorgedrongen". naama «rtnö hfH- mss. iw- luisterd door het dansorkest onder leiding van Syd Smithers. Het la- HET CONCERT KOMT NADER waai was oorverdovend. De klarinet tist speelde plichtmatig, hield zijn Het jaar vorderde alweer, de grote, melancholiekeogen op de avonden werden korter en het eer leider gevestigd en probeerde zich ste concert kwam nader en nader. ir, te abstraheren van bet walgelijke De dag voor het concert, zat Petti- Netl,egrew s berekeningen aardig^m geluid dat hij voortbracht Waarom, grew enorm in z'n rats om rede- w,aS' m.aar «et was nog Steens vroeg hij zich voor de honderdste nen die weinig met muziek als zo- P,0^ J dat de. rechters^op tuo keer die avond af, moest zijn'in- danig te maken hadden. De uitvoe- ar zouden 2ijn, IJdele hoopt in strument op deze manier misbruikt ring zou donderdagavond om 8 uiir cen fPwemng yoistreKt onge- worden? De saxofoon... natuurlijk, beginnen en de laatste repetitie met vriendelijkheid willigde De piccolo... misschien. Maar waar- solist en het complete orkest, was Jlec"ter het verzoek in om., om, waarom de klarinet?I vastgesteld om drie uur diezelfde d laatsïe strafzaak op woensdag- Zodra het pauze was, glipte hij middag. Toen dit allemaal bespró- morEen te behandelen.. En toen bet weg naar de telefoon. Het was wel ken werd in de zitkamer van me- ^'J°ensdagmorgen was, treuzelde ge laat, maar hij was er zeker van dat vrouw Basset had hij er niet aan noemde Perkins met het eenvouü- mevrouw Roberts hem zou excu- gedacht, dat de maandag vooraf- £e £eval als kat zonder hon- seren. Hij kon onmogelijk tot mor- gaande aan het concert, de zitting ffr J"et een vlsk°P- Pettigrew ..at gen op het nieuws wachten. van de rechters in het stadhuis H^in2fn Q2ynS f „Mevrouw Roberts? Met Tadeusz zou beginnen. Nu zag hij in dat 2e_fn kar!3 Zbartorowski,. Vergeeft u mij dit het een ramp zou kunnen be'teke- r donderdagmiddag te beéindi- late uur... ik moest weten. Kan ik nen. Voor de andere bestuursleden scn' spelen in uw orkest? Ja, ik begrijp, betekende de loop van het recht (wordt vervolgd» Daarna ging het mis. Twee ge vangenen, die alles hadden toege geven. beweerden plotseling niet schuldig te zijn en twee juryleden hadden bespottelijk veel tijd nodig óm tot volkomen duidelijke gevolg trekkingen te komen. Dit gooide

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1