m m >rogramma s met te weinig fantasie p/Nr A leeft tussen stenen ivlA en atoomtijdper mm Handen reiken tastend uit een ver verleden Rotstekeningen aan Nw. Guinea's westkust Betere promotiekans lagere ambtenaren nieuwe Moccona MOCCONA t G Drees en Mansholt -121/2 jaar minister - dinsdag gehuldigd Zeegevecht bij Formosa NS bestellen 60 autobussen Franse begroting goedgekeurd Regering gunstig tegenover plannen van organisaties Geen trek in eten? Egyptisch blad meldt complot tegen Nasser ..Oldekerk" in Sjanghai SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN; AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Vrijdag 27 december 1957 (Advertentie IJ-J.) de extra-krachtige poederkoffie van Doutve Egberts pittig en vol aroma Douvvc Egberts Week-end bus f I.36 Normale bas f 2.40 (of potje) Gezinsbus f 8.90 direct klaar in de kop 1 7/2 klankradio heeft het in. de kernprogramma's ven do beeld- radio gewonnen. De belangrijkste score werd geboekt met de uitzen ding in de rubriek ,X>it is uw leven". We hebben er eerlijk gezegd, toen we het m de programmabladen aange kondigd zagen, wat tegen op geke ken. Was dit 7!it een ondertverp voor de avond van eerste kerstdag'.' Onze reserve bleek voorbarigalle zucht naar sensatie teas aan deze mense lijke uitzending vreemd. Wél teas er een element van verrassing, dat volkomen paste in de kerstsfeerHet. verhaal over dit programma vindt u elders. Hier widen we uol- staan met woord van ura arde tin» voor de samensteller Jnop Koopman en (de knappe en slagvaardigere porter Bert Carihoff. Goed. al was dc klankradio dan beter dan de televisie iets méér fantasie bod toch ook bij de samen stellers van haar programma's geen kwaad gekund. We hebben wel héél veel overbekende kerstliederen héét vaak gehoord; er was héél veel ge wijde muziek. Jn de sfeer van het Gesproken Woord heelt de VPRO gisterochtend goed werk gedaan met een goede uitvoering. Hetzelfde kan „Waf zal ik ervan zeggen?". He! hoorspel van kerstavond ..Koningen in Judea" van Dorothy Sayers. kreeg een goede uitvoering. Hetzelfde kan worden gezegd van ..Geluk is niet te koop". het beminnelüke-naïeve sprookje, dat wc woensdagmiddag hoorden. EBREK aan fantasie, vve stelden het al, vast, was kenmerkend voor de televisie-programma's, die op .Kerstavond één prettige verras sing brachten. Dankzij de voortref felijke staf van het NTS-journaal kregen we een gave reportage te zien van de kerstviering van. het Koninklijkgezin met het personeel van Paleis Soestdyk Goed kwam de Middernachtsmis uit .de Abdij der Benedictinessen in het Belgische Ma- J'edret op het beeldscherm. Hetzelf de kan worden gezegd van de En gelse kerstdienst. die op- de morgen van eerste kerstdag werd gère- layeerd. In .tegenstelling tot de andere Eurovisie-landen hebben we dus woensdagavond Mözarts ,Don Gio vanni" niét gezien. Dat zondag een telerecordmg wordt uitgezonden is maar 'n schrale troost. Hier werd ee» Europese kans gemist. Goed, wat kwam er voor in de plaats? .Alier- éérst de uitzending, van ,'n gedeelte van Petipa's Notenkrakérballet. in 'n door Ben Mettrop bevredigend geregisseerde studioustvoering. Daar- na de herhaling, op telerecording. van het vorig jaar op dezelfde avond uitgezonden spel „De weg naar het hart"..'n Lief. populair verteld over haal. waaraan regisseur Wim Bare len'-decorontwerper Fokke Duetz bij- Zonder veel aandacht hebben be steed., 'Maar cf dit gelegenheidsstuk van Toon Rammelt, belangrijk genoeg is om er een kersttraditié' van te ma ken- -r en dat wil de KRO blijk- caar wagen wij te betwijfelen. T-ÏET programma van tweede A1 kerstdag werd dóór de NCRV begonnen met 'Alfred Ehrhardts, Vcor de Shell- gemaakte filmpje ..Schelpen daris",' eén. progressief-es- ttutiscbé fantasie. Daarna V'eeri wél aardige filmreportage oveb"-klokken- gieten en klokkenspel, geregisseerd door Rob Mariouw Smit. Mooie mas kers van Eef J. van Maanén met' n geforceerde gelegenheidstekst kregen We te zien in „De Edelsteen",aan gekondigd als een reeks korte spel- irc pressies. Een' van. de besté onderdelen van het kerstprogramma werd de met smaak geregisseerde muzikale kerk dienst de Goudse "St. Janskerk. f2 L1MLACHEND neemt dc rutnis- Vs ter-president, dr. W. Drees, de felicitaties in ontvangst ter gelegen heid -van zijn koperen reperinpsjvbi- - Ictim. Dr. Drees was bij deze plech- bouw. Visserij en tigheid die werd gehouden in één der kamers van het ministerie van, Algemene Zaken aan hei Plein 1813 in Den Haag, vergezeld ran zy'n cklgenote DEN HAAG. - Vergezeld door zijn echtgenote herdacht minister president, dr ff. Drees. dinsdag Jn zlju departement het feit, dat hh 12Jé jaar minister was. Secretaris-generaal, mr. C. L. W. Fock bood minister. Drees een antiek koperen bakje met bloemen aan. Dr, Drees uitte zijn waardering over de goede verstandhouding ten departemente,; Minister Mansholt, die_ eveneens zijn koperen ministersjubileum vier- de, werd op zijn departement (Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning) gehuldigd mét een bloemstuk. De voorzitter van het Landbouw schap, deheer H. D. Louwes, bood dr. ManshoR een. persoonlijk ge schenk' aan: Het zal velen "goéd hebben gedaan Jo Vincent, die zich al geruime tijd geleden uit het concertleven heeft teruggetrokken, nog eens te horen. Een mooi beeld, leverde het opko men en „afgaan" van de predikant, door het prachtige schip. op. Abrupt was hierna de overgang haar Wenen, var» waar we een door tallozen als vrolijke ..uitsmijter" ze ker gewaardeerde reportage van de IJsrevue te zien kregen. Met veel vaart en charme, zoals dat behoort. H. S. DE BBC heeft 215.000 pond sterling (meer dan twee miljoen gulden!) betaald Voor de rechten van honderd films uit de bibliotheek van de RKO-filmmaatschappïj- Dit is de grootste overeenkomst, dié een Brit se televisie-maatschappij: ooit met 'n filmmaatschappij heeft afgesloten. De films variëren van. voor-oorlogse produkties, zoals musicals - met Fred Ast aire en Ginger Rogers, tot „Un derwater" met Jane Russell, die in 1955 in Engeland werd vertoond. Ook zijn er films bij, die Katherine Hep burn beroemd hebben gemaakt. Aanvankelijk lag het in de be doeling, dat Wim Sonneveld de Nederlandse bijdrage zou leveren in liet Europese tv-programma „Rond Europa in 75 minuten" op oudejaars avond. Omdat de heer Sonneveld de beschikbare tijd te kort vond, zul len, nu Conny Stuart en Albert Mol hun indertijd in een Sonneveld- cabaret gepresenteerde parodie op de stomme film anno 1912 uitvoeren. In de uit Londen uitgezonden fina le. waaraan tv-omroepsters van alle Eurovisie-landen meewerken, wordt Nederland vertegenwoordigd door VARA-omroepster Karin Kraay- kamp. Aan het Eurovisie-programma, dat om half elf begint, gaat een jaar-overzicht van. het NTS-journaal vooraf. Bovendien zullen in de Bus- sumse studio enkele vertegenwoor digers van de lichte muze hun succes sen uit 1857 presenteren. Vanavond in prograïnma van Hilversum I van 9.2010-05 uur het luisterspel „Drie Koningen en hun ster", door Hermann Ros smarm ge schreven in de tegelijk simpel-vrome en'boertige taal van de Middeleeuwen. Willem Tollenaar voert de regie; de rollen van de Koningen worden ge speeld door Henk Schaer,. Ad. Noyons en Constant van Kerckhoven. De andere zender brengt van 8.35—8.45 uur la de serie „Menselijke verhoudingen in de Europese Gemeen schap van Kolen en. Staal." een ge sprek in een Luxemburgse huiskamer over het onderwerp „Een protestantse gemeente in wording?" de vogelk 1 (Van één onzer redacteuren) Wie de kust van Nederlands Nieuw-Guinea bezeilt door de brede inham, die onder de naam MacCluer Golf zich uit strekt tussen de zuidrand, van de Vogelkop en de noordkust van 't schiereiland Oninj ziet ter hoogte van het dorpje Kokas op de steil oprijzende kalksteemvanden aan stuurboord de afdruk ken van menselijke handen, wit afstekend tegen een bloedrood geschilderde achtergrond. Dui zenden jaren oud zijn deze rots schilderingen; hoe oud weet men zelfs niet bij benadering. Deze handfïguren zo wil de volksmond zijn daar afge drukt door de eerste menselijke wezens op aarde, de voorouders van de Papoea-stammen cn van alle andere rassen ter wereld, wier pad langs deze plek ge gaan zou zijn. Zij kwamen, zo vertelt men u in J Kokas. van heel ver; helemaal van de zon: een man. vergezeld van een 1 zwarte en een blanke vrouw. Nog verblind van 't scherpe zonlicht. J moesten zij tastend langs de wand J hun. weg over 't rotspad zoeken ook voetomtrekken hier en daar ge- tuigen nog daarvan. Tussen de beide f vrouwen rees onenigheid: de zwarte I wilde de blanke doden,: maar dezeï ontvluchtte westwaarts en werd in 't f Avondland de stammoeder aller wit- j huiden. De man en zijn zwarte vrouw J gelden als de oerouders van alle Pa poea's en van de vele and ere-volken en rassen op eilanden en kusten van de Stille Oceaan Nog allerlei 'jmderë voorstellingen -ia lagen over elkaar geschilderd, daar zij in verschillende tijdperken zijn ontstaan vindt men langs de MacCluer Golf over een afstand van dertig kilometertussen Kokas eri dig is. dat de tekeningen van Nieuw- Guinea's westkust een sterke over- Een fragment uit de rots-schilderia- ren, wejke in de nabijheid van. Kokas aan de zuidkust van de MacCluer Golf worden aangetroffen. Duidelijk is hier o-a. een mensenfiguur en de tekening van een bandelsprauw t«; onderkennen Jn de nabijheid van deze schilderingen vindt men ook de handafdrukken, waarvan in dit artikel sprake is- Oor»?. Over 't gehele eiland zijn tot- eenkomst in ?tij! vertonen met enkele nutoc zestien vindplaatsen van rots- die men in Europa aantreft, bijv. in tekeningen bekend: mensfiguren, de grot van Altamamira in noorda- vissen planten, schepen. Tal van ge- lijk Spanje,.ofschoon toch wel js ult- leerdeh hebben zich daarover 't hoofd gemaakt, dat er ook' in die Oertijd gebroken en men mag aannemen, dat geen verbinding tussen de wereld- vele-dier tekeningen afkomstig zijn - delen heeft bestaan. Nog in 1952 ont- uit prehistorische tijden Merkwaar- dekte dr. K. W. Galis aan de noord- ■*,nkust van Nieuw-Guinea, even buiten de Humboidtbaai bij kampong Imbi, een schildering van een hagedis, wel ke afbeelding vermoedelijk iets uit staande heeft gehad met de doden- rituelen der vroegere bewoners. Trouwens: de legende, welke in Ko kas wordt verhaald over de tocht der eerste mensen,.kent men ook in Hol- landia; daar heeft de oer-stamvader de naam Mer gekregen en. aan hem herinnert de naam van de heuvel vlak bij Hollandia-Binnen, die Goenoeng Mer genoemd wordt. Die reikende handen van Kokas, een steunpunt zoekend langs de rots wand, zijn ook voor de mens van van daag nog een symbool. Zij getuigen van het feit. dat het land, welks be volking'na de tweede wereldoorlog in snel tempo wordt opgenomen in 't bestel van de moderne wereld en zij *t ook ongewild en totirutoe passief zijn deel kreeg in de- span ningen, welke haar beheersen, in vele opzichten nog tradities bewaart van het tijdperk, waarin de stenen bijl het eerste werktuig der vooruitgang vormde. Zij symboliseren tevens 2oaïs gouverneur dr. J. van Baal eensl treffend heeft gezegd in onze tijd1 hét tastende voortgaan, van hen. die de taak der ontwikkeling van land en volk van Nieuw-Guinea op zich hebben genomen en die zich de steun - punten moeterf scheppen, welke aan die inspanning de vaste basis moeten geven. (Advertentie LM.) TAITEB. De nationalistisch-Chi nese marineleiding heeft medege deeld dat oorlogsschepen van natio nalistisch China, donderdagochtend ten zuiden van Amoy drie kanon neerboten der communisten tot zin ken hebben gebracht, terwijl een vierde werd beschadigd. Dit ge schiedde in een zeegevecht, waarbij aan nationalistische züde geen verlie zen werden geleden. Het nationalistisch-Chinese mini sterie van Landvcrdediging meldt dat het kustgeschut van Amoy don derdagavond een twintigtal granaten heeft afgevuurd op het in nationa listische handen zijnde eilandje Que. moy. Er vielen geen slachtoffers, terwijl evenmin schade werd aange richt. EINDHOVEN. De Nederlandse Spoorwegen hebben bfj de DAF fa brieken zestig autobussen ter waar de van ruim 11/4 miljoen gulden beweid. De bussen zijn bestemd voot stads- en interlocals diensten. Zij hebben de uitstap vóór de vooras, zodat ze geschikt, zijn voor éénmansbedienjng. Het betreft hier een bij de DAF geheel nieuw -nt- worpen buschassis met een capa citeit voor 57 personen inclusief de bestuurder. De bussen worden uit gerust met een DAF-motor van 120 P-k- PARIJS De Franse Nationale Vergadering heeft gisteravond de begroting-1958 van premier Gaillard in tweede lezing aangenomen met. 28S tegen 233 stemmen, Gailard had drie amendementen overgenomen. Vandaag wordt het wetsontwerp naar de senaat teruggezonden en komt dezelfde dag.nog voor de der de lezing weer in de nationale- ver? gadering. DEN HAAG. Op de dezer dagen gehouden vergadering van een sub commissie van het Georganiseerd Overleg In ambtenarenzaken zjjn over en weer suggesties uitgewisseld over verbetering van de salarissen van lagere en middelbare ambtena ren. Uit het verloop van de bespre kingen bleek, dat cle regering er wel voor voelt de plannen van de ambte- narenorganisaties met betrekking tot, de promotiekansen van schrijvers over te nemen, zti het met enkele .wijzigingen.,- --; De denk beelden, door de drie gro te ambienarenorganisaties geuit, zui len door haar nader in overweging worden genomen, Ook betreffende de positie van de rangen commies én adjunctcommies zijn suggesties geuit die nader over wogen zullen worden. Voorstellen over de aansluiting tussen de ran gen, van middelbare en hogere amb tenaren maken, een goede kans door het kabinet te worden overgenomen. Algemeen bestaat de Indruk, dat dé regering er niet voor voelt een algemene toeslag te geven afhanke lijk van het aantal dienstjaren voor alle lagere en middelbare rangen. De regering zou alleen, bereid zijn deze te geven aan de ambtenaren op weekloon. Hiervoor voelden de amb ienarenorganisaties niet veeL Moge lijk wordt een oplossing gevonden door de weekloners een. tijdelijke toeslag te geven. Verwacht wordt, dat binnen drie jaar voor deze groep van rijksperso neel de voorbereidingen voor werk- classificatie en. prestatiebeloning vol tooid zullen zbn. Van de zijde van de regering werd de toezegging ge daan, dat de tijdelijke toeslag op de kinderbijslag tot de loongrens van 96 gulden per week van tien cent per dag per kind, ook voor ambtena ren zal gelden. De daarvoor ver schuldigde belasting za' worden in gehouden voigens het tarief voor bijzondere beloningen. A duertenfie LM.) Probeer dar» vooraf eens een desje RIVELLA. Ddt wékt de eetlust op en bevordert de spijs vertering. Maakt Uw eten dubbel smakelijk. En bovendien.., non-filling, dus nooit dat „volle" gevoel» Werkelijk een ideale alcoholvrije tefeldrankl RIVELLA is een natuurprodukt uit melk. 5prön&e/er«c/ goudgeel! CAIRO Hefc scmi-officiéle Egyp tische blad Al Sjsab maakt melding van de ontdekking van een nieuw complot tegen president Nasser. De mislukte samenzwering zou op touw gezet zijn door de Britse geheime dienst. Het doel zou z(jn de monarchie te herstellen. Het Britse ministerie van Buiten landse Zaken weigert enige waarde toe te kennen aan het bericht. Een woordvoerder van het ministerie ver klaarde, dat het ook niet zal worden weersproken, „want daarmede zou er een belang aan wórden-gegeven, dat het niet bezit". Verkrijgbaar bij Uw wijnhandelaar «o de horecabedrijven HONGKONG Het 7-132 tón me tende Nederlandse schip „Oldekerk" van de N.V. Ver, Nederlandse Scheepvaartmaatschappij Is in Sjanghai aangekomen met wol en andere goederen aldus heeft radio- Peking donderdag gemeld. Het schip beeft de reis van Rotterdam over Port-Said, Manilla en Hongkong in slechts 35 dagen voltooid, zo -voegd® radio-Peking eraan toe. De „Oldekerk" is een, schip 1 van de Nederland-Oostazië-lijn. Radio- Peking meldt ten slotte, dat de „Oldekerk" vierhonderd ton: wol. medicamenten, medische uitrusting en andere goederen uit Nederland, België en West-Duitsland naar Sjanghai heeft gebracht. AMSTERDAM Dinsdag is uit het water van de Prinsengracht het levenloze lichaam vande 82-jarige heer J. F. M.. Sandbergen_ gehaald, die al enige dagen vermistwerd- Het is de politie niet bekend, hoe de heer Sandbergen te water is ge raakt. .3 hïïïb GAn DAT rnj OOKZAl VtRDWH. rttn IMDAT 60S .noUOMLOUGEEO OcKjt&ETflAlt nij TOCfj HLT ttUOÊ Ats ott AKI jA .DAT 6PRfcfcHt Waarom lAXlECHAUfpEUfl mtTritt aardig ononbnAAR ner r)V67£R;trifoup i&BRfcn&fc 3192, Ook de „Taifoen" verzeilt midden in een bul. De wind komt zo snel opzetten, dat BfUy en zijn mannen nauwelijks tijd hebben de zeilen, omlaag te gooien. „Kijk uit!" schreeuwt Billy, wanneer een enorme golf op het schip aankomt, die de schoener dreigt te bedelven. De ..Taifoen" ligt dwars op de zee en in een gevaarlijke situa tie.. Er is geen tijd om de;schoener bij te draaien en met de kop in de windrichting te leggen. „Houd jevast, mannen!" schreeuwt Billy nog eens. „pas op!-- - Daar komt-ieF' Met donderend geweld stort de zee zich over bet schip. De „Taifoen" trilt en beeft onder de schok. Beneóen- deks wordt alles door elkaar gegov.d. Lucia en Mario kunnen zich hog net op tijd vastgrijpen. De deur van hun hut vb'egt met een luide knal open. Een tafel zeilt door het kleine vertrek, koffers smakken meer. en aan dek klinkt het ge- luld van hevig gekraak van houtwerk. Wat is er toch gebeurd? het bestuur. Dixon scheen het ech ter niet vreemd te vinden. .- „Nee, antwoordde hü- „Maar vanavond komt ze wel natuurlijk. Ik heb de auto voor haar achter gelaten. Ik ga toch niet meer. naar huis voor het concert. Ik blijf maar een beetje rondhangen om op t« l letten, dat de beroepsmensen, ber 11 Lucy's opmerking, dat Ventry weg hoorlijk verzorgd worden". I was van mevrouw Dixon, interes- „Juist." Pettigrew deed zijn ul- ,^Nou ben ik aan^debeurt,, zei Seerde en verbaasde Pettigrew niet terste best er niet zo onbehaaglijk een steni in Pettigrew's oor. De man weinig. Hij probeerde zich te her- uit te zien als hij zich voelde. AJ in de schaduw-bleek Ventry te zijn. ion er en of er iets gebeurd was tij- die inlichtingen over: zijn persoonlij- „Man, wat heb ik een Kater*, zei dens het cocktailpariijtje, dat haar ke zaken, verwachtte hij niet van J' "-jj heb alleen maar duimen bewering rechtvaardigde, maar hij iemand die gewoonlijk zo gereser- vanmiddag. Evans bijt me mn kop kon het met geen mogelijkheid, veerd was als Dixon. Het gaf hem. af. Vanavond ben ik weer in orde, „Misschien let ik te weinig op die een vervelend gevoel. Wat kon 't maar breng hem dat op t ogénbhk dingen", dacht, hü, mannen zien 20- hem nou. schelen of de man nog naar maar, eerus aan rn verstand iets, geloof ik, nooit. Iedereen zegt huis ging vóór. het concert of niet- IPU znoet meer studeren,^meneer tenminste altijd, dat de echtgenoot Het klonk, bijna alsof,-... yentry, en minder drinken klonk de laatste is, die iets opmerkt." Grote hemel" zei Ventry achter Ïhteïfen Ste^n Ta AUSóu maS ^°Ch hem niet bepaald hen ik heb een' mooie bSder ge- voort W^t men«r ïvaïs vSS d,e V®el Jont^ng; ?ou maakt bij die tweede inzet, hè. Jk 0 '7 meneej^vans warijy. leuk kunnen worden, piekerde hy, begrijp 't niet. Ik dacht, dat ik dat T al7uLe verveiCnd,° ci,mpjFcat'es'I stuk van achteren naar voren kende. Met een grimas en een wuivend Zijn gepeins werd onderbroken De tweede keer ging het goed ger gebaar ging meneer Ventry op weg door een plotselinge stilte, die het iukkig vonden jullie niet?" naar het orgel, waar hij zo snel einde van Handel betekende. Hjj w verscheen, dat het zijn lfcbamelij- werd zich er tevens van bewust, ke conditie eer aan deed, kater of dat Dixon naast hem wa$ komen »dat «een kaler. Toen het orgel de A z.tlen. X°™J"fwnhf'wouv produceerde en. de andere instru- ..Nou." zei Dixon, ..dat ging wer- u rustig ztjn alatubUettMijn er meuten bijstemden, hoorde Petti- kelijk heel goed. Vond je niet'" staat °P het punt 15 b«lnneD' grew achter zich het begin van een „Ja," antwoordde Pettigrew schul- Om zijn woorden in onaangenaam- kleine ruzie. - dig, „werkelijk heel goed." heid te onderstrepen, stond hy op „Wat een afschuwelijk mens is „2ijn tweede inzet mislukte na- ®n ging aan de andere kant van de dat", zei Sefton, „en; net'zo ver- tuurlijk, maar verder..." Hij draai- rij zitten. domd verwaand als al die amateurs, de zich om naar Lucy Carless, die „Wat een kerel", zei Ventry per- Ik heb, hem net gezegd....!' opstond om naar het podium te gaan. plex; „mijn vrouw staat op het punt „Hij is helemaal- niet afschuwe- „Haast je maar niet", zei hij, te beginnen. Hij wei. Die vrouw is lijk,, Lawrence. Ik vind hém heel „Evans laat hem dat gedeelte zon- veel te goed- voor hem. Neem me vriendelijk".. f: der enige twijfel overdoen." niet kwalijk, Dixon" „Jij' vindt .iedereen vriendelijk.... Hü had gelijk. Naeen paar har- Pettigrew vond het ongeveer de dat is een van je fouten", tige woorden-van de dirigent, begon m est tactloze oomerking die hlj: „En jouw fout is je onmogelijke Ventry gehoorzaam opnieuw.Petti- ?oit gehoord had Dixon ging er jaloezie. Iedereen kan zien; dat me- grew kon Lucy's opmerking nog niet op in Hij draaide niet eens zijn neer Ventry weg van Nicola is. steeds niet uit zijnhoofd., zetten en haofd oS" Hij bleef recht voor rich Ik heb eigenlijk een beetje medelu- bekeek zijn buurman met meer dan ujt kijken naar het podium waar den met .die arme Robert". gewone belangstelling. Dixon leek Lucy haar viool stond 'te stemmen- „O. dan wil je hem nu zeker graag hem bleker dan anders en er was Alleen de rode vlekken in zijn half troosten".' - -£ - een ^zenuwachtige trek om - zijn béWezen, dat 't hem niet ontgaan „Lawrence, als je zo doorgaat, mond, die hij nooit eerder had ge- was maak je me nerveus!'! zien. „Niet. dat ik veel gezien heb :warJt Dit was blijkbaar een bedreiging, tot dusver", hield hij zichzelf voor. '~f Ptmhjke stilte die voigae. ot die niet licht genomen kon worden. Waarschijnlijk verbeeldde hij het e? Aoor scherpe tik an want Sefton zweeg onmiddellijk, zich en het ging hem trouwens geen stokje. Een ogenblik later begon het orgel- steek aaö ook. Toch kon hij niet na- concert. laten te vragen, toen Lucy Carless Het zojuist gehoorde gesprek leid- haar het podium ging; „Is je'vrouw de Pettigrew's gedachten dermate af er niet vanmiddag?" dat Handel niet meer tot hem door- .- Het was een idiote vraag,wist „Daar gaan we", mompelde Ven try. die niet uit hei veld t« jlaan mafiff innffftn» drong. Of Lucy Carless Ventry „te hij onmiddellijk. Er was geen enke- aardig" vond of niet. kwam er niet le reden voor mevrouw Dixon om zoveel opaan. Duidelijk was, dat bij de repetitie aanwezig te rijn. Sefton ziekelijk jaloers moest zijn. Ze speelde niet en zat ook oiet in was. „rustig, jongens. Een half uur lang v grew het huwelijk van ergernis over Ventry en zin de repetitie bij te wónen. 'ettl- zijn (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1