;en voor speciale groepen van repatrianten Don Giovanniheel mooi op televisie De moordenaar speelt klarinet Hm ju envoormi angen bejaarden en gestoorden Gezinshulp voor bejaarden Frauderende en chronische zieken in het vervolg mogelijk KAAS notaris meldt zich V&ikaSe s REVOLUTIE DREIGT IN INDONESIË Weer doden in het verkeer E. Vermeer zegt: voor open met Indonesië Melk één cent duurder in drie grote steden Hl treinverkeer Meisje gedood door gas in badcel Gelukkig Nieuwjaar! RADIO ENT.V. Slang als „star" voor televisie Staking dreigt in New York Wil Indonesië van Zweden wapens kopen? Niets bekend over stagnatie tinaanvoer SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN H APITEIN ROB li ÏWaanrlajr 30 decemher 10,37 CïffiLïfcSiïïii -.J"-: G'-üiSR iVervolg van pag. I Ier» lenen, wordt thans deze wcdcr- rechterliike actie gelegaliseerd. De Nederlanders in Indonesië zien bij dit proces noodgedwongen lijde lijk toe. Zij hebben geen machts middelen meer waarop zij kunnen terugvallen. Zij beseften dot zij van meesters geworden zijn tot een speel, bal van de politiek van de Indonesi sche machthebbers. En zij'beseffen dit met vreze in het hart. Want of schoon het er" thans alles van heeft dat de communistische vloed niet meer is in te dammen, slechts een vreemde in Djakarta weet niet dat cr, zij het op het. laatste, moment, tegenkrachten georganiseerd wor den. Men durft er echter niet te veel van te verwachten. Zo vaak werd op dit punt de hoop de bodera ingesla gen. Onze landgenoten zijn dan ook somber gestemd. Menigmaal kwam in deze moeilijke dagen ter sprake het reeds jaren lopende gerucht der concentratiekampen. En logisch re denerend zou het hierop nog wel eens kunnen uitlopen. Immers, Indien op het laatste mo ment nlet-communistische groepe ringen een greep naar de macht zou- den doen, dan draalt het op een bur geroorlog uit. Welk een prachtig voorwendsel om onze landgenoten dan in kampen te beschermen. Na- tuuriyk zijn dat dan geen concentra tie-, maar' beschermingskampen. But what is in a word? Nog te duidelijk staan de meeste Indische Nederlan ders de Jappenkampen voor de geest. Ook in de beschermingskampen leed men honger en werd men mishan deld. De eerste aanwijzing dat de Nederlanders in „bescherming" zul len worden genomen werd reeds ge- meid van de oostkust van Sumatra. Daar heeft men him reeds een bewe- gingsbeperking opgelegd. Indien de communistische elementen de over hand krijgen ziet het er voor onze landgenoten nog veel slechter'uit. In deze sombere gedachten wor den de Nederlanders nog gestijfd door de sluiting van Nederlandse zie kenhuizen en scholen. Hiermee wordt de bestaansmogelijkheid van de in dividuele Nederlander in Indonesië aangetast.. Vrijwel geen Nederlander zal bereid gijn blijvend te werken in een land waarin hij niet tezamen met zijn gezin kan leven. En dat zal hij niet kunnen als niet in.de eerste plaats voor de opvoeding zijner kin deren en de gezondheid van zijn ge zin wordt gezorgd. De Indonesische school biedt in dit opzicht geen en kel perspectief. De niet aflatende politieke anti- Nederlandse actie veroorzaakt span ningen. die op den duur niet zijn te verdragen. Meermalen vraagt men zich af of het nooit ophoudt. De voortgaande waardedaling van de rocpiah draagt eveneens tot het ge voel van onbehagen bij. Hoelang zal men het financieel kunnen uithou den? Het is met de rocpiah reeds zo ver gekomen dat de buitenlander het land alleen verlaten kan indien hij zijn passagekosten in vreemde valu ta betaalt. En officieel mag hij deze vreemde valuta niet bezitten. Derge lijke toestanden doen het vertrouwen ■wegsmelten als sneeuw voor de zon. De algemene tendens is dan ook zo snel als men kan dit ongastvrije land te verlaten. Hierbij is men echter af hankelijk van de transportmogelijk heden. Doch men wil weg aleer de fi nanciële chaos volkomen is. Het zijn sombere gedachten als de voorgaande, die thans de Neder landse gemeenschap in Indonesië be zielen. Daarbij is het echter weer hartverwarmend dat „de gewone In donesiër" in het algemeen met ons meeleeft. Meestal heeft hij geen flauw benul van wat er thans in zijn land aan de gang is. En mocht dat wel het geval zijn dan is hij fatalist genoeg té beseffen, dat hij er toch niets aan kan doen cn dat al hetgeen over zijn hoofd gebeurt, zender hem plaats heeft. Zo nu en dan wordt wel eens een wrange uitdrukking, ge- - hoord, zoals:„Onze regering schijnt meer van de Papoea's dan van ons te houden."* Een dergelijke uitdruk king wordt dan geuit, doordat de man-in-kwestie honger moet lijden. ■Want al treft de Indonesische rege ring mei haar verfoeilijke maatre gelen het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië ernstig, ernstiger nog treft zij het eigen land. het eigen volk. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. In Nederland wor den thans speciale voorzieningen getroffen voor het opvangen van de bejaarden, alleenstaande minder jarigen, geestelijk gestoorden, chro nische en andere patiënten, die zich onder de repatrianten uit Indonesië bevinden. De Dienst voor de Volks gezondheid heeft de rechtstreekse zorg en verantwoordelijkheid ge kregen voor allen, die geestelijk of lichamelijk een bijzondere verzor ging behoeven. De alleenstaande minderjarigen en bejaarden zijn onder de hoede ge steld van het CCKP. de organisatie waarin het kerkelijk en particulier initiatief de repatrianten hulp ver leent. Het CCKP-werkt daartoe samen met de departementen van SocialeZaken en Maatschappelijk Werk, naast de op de betreffende terreinen wefkzame specifiek Ne derlandse organisaties. Voor de huisvesting van de gees telijk gestoorden, chronische en an dere patiënten worden thans niet meer in gebruik zijnde sanatoria en andere gebouwen gereed gemaald. Een aantal artsen wordt speciaal beschikbaar gesteld voor de medische behandeling van de betrokkenen. Er wordt in principe naar ge streefd om blinden, doofstommen en verlamden zoveel mogelijk in ge zinsverband te laten. Men acht dit psychologisch juister. Ten aanzien van de alleenstaande minderjarigen is het CCKP met het WINTERSWIJK.Zaterdag avond Is op de Mistenveg te Win terswijk de 53-jarige motorrijder C- H. Schoppens Uit Aalten tegen de achterzijde van een vrachtauto uit Winterswijk gereden. 5. vras op .slag dood. Alkmaar. Op de Herenweg te Ouddorp is zaterdag de 24-jarige motorrijder W. van Stralen uit Sint Pancras in volle vaart tegen een rechts van.de weg stilstaande met een paard bespannen wagen gere den. De motorrijder werd in zorg wekkende toestand naar bet Sint Elizabeth ziekenhuis -'. te..: Alkmaar vervoerd, waar hij in de loop van de dag is overleden. Gieten. Zaterdagmiddag Is op de weg tussen Gieten en Eext de heer H. uit Den Haag. uitvoerder van eeri wegenbouwfirma, mét zijn bromfiets geschept door een' per sonenauto^ bestuurd door de heer R, D. uit Gieten, die "hem wilde in halen. H. sloeg plotseling links af en werd op slag gedood.De brom fiets werd totaal vernield. departement van Justitie overeen gekomen, dat uitspraken over. hel voogdijschap op langere termijn kunnen worden gedaan. Tot deze uitspraak blijft het CCKP voor de minderjarige repatrianten verant woordelijk De organisatie voor kerkelijk en particulier initiatief heeft naast het grote opvangcentrum in Schevenin- gen aparte ruimten in reserve be schikbaar gekregen. Van daaruit zul len de minderjarigen in voor hen geschikte pleeggezinnen worden op genomen; Bij het opvangen van de 3250 be jaarden, die zich nog in Indonesië bevinden en van wie wordt, aange nomen, dat zij allen zullen repa triëren streeft men er naar, de be trokkenen zoveel mogelijk in hun eigen sfeer te laten, die zoveel mo gelijk dë Indonesische benadert. De vier bejaardentehuizen^ die het CCKP thans In beheer heeft, zijn niet voldoende om de in aantocht zijnde ouden van dagen te huisves ten. V Om in de behoefte te voorzien tracht de organisatie voor kerkelijk en particulier initiatief de beschik king te krijgen, over huisvestings- eenheden, waarin per eenheid 300 bejaarden kunnen worden onderge bracht. Voor de huisvesting denkt het CCKP aan barakken, die het gehele jaar voor bewoning geschikt zijn De kosten denkt men in. de vorm van Verpleeggeld terug te krijgen. Het CCKP bepleit in verband hier mee bij de overheid, zich voor deze verpleegkosten garant te stellen. De Nederlandse bejaardentehuizen stelden reeds ervaren krachten be schikbaar voor. de centrale leiding van de bijzondere tehuizen. Zij wor den bijgestaan ..door uit Indonesië afkomstige leidsters en verzorgsters. HAARLEM Op een zaterdag avond in :het concertgebouw gehou den oudejaarsbijeenkomst van de fe deratie Haarlem van de Partij van de' Arbeid, heeft de voorzitter van de partij, de heer Evert Vermeer, ten aanzien van-; Indonesië gezegd, dat de Partij van de Arbeid voorstand ster blijft van een open gesprek, dat mogelijkheden biedt voor de toe- I komst; Er ligt op het westen een zware taak, als het de opmars van het communisme in Azië wil stui ten, aldus de heer Vermeer. Dat is niet alleen in het belang van het Westen, maar ook van de volken, omdat de vrijheid op het spel staat DEN HAAG. De Algemene Vereniging voor jMèlkvoorzienfng beeft de melkhandel fo die delen van haar werkgebied; waar de prijs verhoging per 30 juni J.I1 beperkt bleef tot. 5 cent per liter,geadvi seerd de prfjzen voor melk en kar nemelk met ingang van 5 Januari 1958 met 1 cent per liter te ver hogen. Dit wordt van de zijde van de vereniging meegedeeld. De verho ging zal ondermeer kunnen worden ingevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Delft. Het werkgebied van de Algemene Vereniging voor Melkvoorziening omvat in hoofd zaak het vasteland van Zuid-Hol land. het zuidelijk deel van Noord- Hollsnd en het .westelijk deel van Utrecht, De minister van Economische Za ken. heeft medegedeeld, tegen de prijsverhoging geen bezwaar te heb ben. DEN HAAG. - Eén der belang rijkste wijzigingen in de subsidie regeling van het ministerie van Maatschappelijk Werk, die met in gang van I Januari In werking treedt, is de mogelijkheid tot het verlenen van gezinsverzorging en gezinshulp aan bejaarden en chro nische ziekenl' Het ministerie van Maatschappe lijk "Werk heeft aan de .van rijks wege gesubsidieerde instellingen voor gezinsverzorging een nieuwe regeling doen. toekomen, die de sinds 3955 geldende regeling zal ver vangen: In deze nieuwe bepalingen is o.m. de mogelijkheid opgenomen, het werk van krachten, die geen gehele dag of slechts enkele uren per week in dienst zijn van de instelling, voor. subsidie in aanmerking te doen komen. De voornaamste nieuwe bepalin gen zijn:.wanneer de huisvrouw de leeftijd van 05 jaar heeft bereikt óf chronisch ziek is, .wordt bet tijde lijke karakter aan de gezinshulp of de gezinsverzorging ontnomen. Dit geldt eveneens voor alleenstaanden, die op grond van de regeling worden geholpen. Voor de hulp an bejaarden en chronische zieken zullen-.;de instel lingen voortaan verzorgsters en help sters - in. los dienstverband - kunnen aanstellen tégen uurloon. Dit kan vooral van belang, zijn, wanneer in bepaalde gevallen volstaan kan wor den met enkele uren verzorging of hulpper dag of per week door vrouwen en. meisjes, die niet in de gelegenheid zijn een voile dagtaak op zich te nemen. Het percentage van het rijkssubsi die in liet werk der gezinsverzorging is verhoogd, van 25 tot 30 en in het werk der gezinshulp van 20 tot 25. Het maximum salaris van een ge zinsverzorgster is in de nieuwe rege ling vastgesteld .op ƒ3300 per jaar voor verzorgsters met 6jaar er varing (in los dienstverband ƒ1,48 per uur); \foor gezinshelpsters met 6 jaar ervaring op 2400 per jaar (in los dienstverband 1,08 per uur). AMSTERDAM Van omstreeks half. zeven tot negen uur vanmor gen heeft het treinverkeer tussen Haarlem cn Santpoort-noord ern stige vertragingen ondervonden. De. oorzaak lag in de beschadiging van enkele wissels, ontstaan door rangeren. Ket treinverkeer stagneer de. daardoor bijna volkomen, een deel van de reizigers is enkele uren met bussen, van. Haarlem naar Santpoort-noord en tèrug vervoerd. Vooral het forensenverkeer werd ernstig gestoorde VEENENDAAL. Zaterdagmid dag heeft men de 16 jarige mej. Betsy Boon dood in de badcel van haar ouderlijke woning aan de Buurtlann aangetroffen. Zy bleek door gasverstikking om het leven te zijn gekomen. Mej. Boon was om drie uur de badcel ingegaan. Toen zij om half vijf nogniet hieruitwas terugge keerd, stelden de ouders een onder zoek in. Door het forceren van de deur kon men zich toegang tot de bad cel verschaffen, waar. men het ont zielde lichaam aantrof. Men heeft nog tevergeefs gebracht met zuur stof de levensgeesten op' te wekken. 'Advertentie I.M.; De klok heeft twaalf keer geslagen- Pa heft zijn glas, rna beft haar glas en ze klinken elkaar toe: Gelukkig Nieuwjaar! Ze nemen beiden een hapje, kaas, een hapje hartige Hollandse kaas. Een gelukkig begin van een nieuw jaar, van een L gelukkig kaas-jaar, naar wij hopen. Als etrstt gordt voornemen can hel jaar; het Kaasrectplcn- boekje, met een -vhat aan recepten. Vraag .-. het Uw winkelier (25 et) of schriftelijk 25 ct postzegel bijsluiten) aan Het Nederlands uiielburtau Carl san der Lindemlroat 7, Rijswijk (Z-HJ, doé-meer net 4/IJ kijkers in West-Nederlanü hebben, dus gisteravond, toch nog Motarts „DonGiovanni", Ev.ro- visie-kerstpresent van de Duitse TV, mogen den. Zij het dan op tele- recording» wat dé beeldkwaliteit zeker in de scènes, ihoor de camera's grotere ruimten moesten bestryken 1 niet ten goede ktvam. Niettemin zijn we erkentelijk, dat we deze be langrijke. uitzending niet gans heb ben behoeven te missen. Vóór en tegen hét door de Bayerï- scher Rundfunk ook door de BBC. de laatste t«d bij opera-uitzendin, gen gevolgde systeem van play-back, kan veel worden aangevoerd; Ik kan me nauwelijks^ voorstellen, dat de principiële tegen- standers, na ejfp. uitzending als die van gisteravond nog behoefte aan discussie hebben. Toch mag hier wel even worden V' aangetekend, dat het opnemen tevoren, van gezongen tekst en muziek één groot voordeel heeft; het kan gebeuren in een akoestisch perfecte ruimte. Nu zul len de bouwers van televisie-studio's! zelfs als ze. zoals in München het geval was. over ruime middelen be schikken. zich niet in de eerste plaats het hoofd breken over de muzikaal- akoestische kwaliteiten van hun pro. jecten. Het hoogtepunt van de muziek dramatische kunst,-dat ;,Don Giovan ni" is, heeft in de bewerking en de régie van Kurt Wilhelm alle eer én eerbied gekregen, waarop het aan spraak mag maken. De handeling voltrekt zich geheel in het duister. De regisseur is erin geslaagd dit aannemelijk te maken, zonder tot vage beelden te komen. Technisch was alles af, ook de bijzonder moei lijke na-synchroedsatie. Prachtig was de donna Anna, gezongen door Su zanne Danco en heel mooi gespeeld door Marianne Koch, de begaafde filmactrice. Op hetzelfde peil ston den de Don Giovanni (Paul Schöff- ler—-Victor Taeik) en zijn. tegenspe ler Don Octavio (Josef TraxelJür- gen Goslar). Bijzonder geestig, vol komen in de stijl van het „vrolijk drama", speelde Peer. Schmidt de door Walter Berry gezongen rol van Leporello. De sobere decors van Walter DÖrfler voldeden uitnemend. Mozarts muziek kreeg van het Sym fonie Orkest van de Bayerischer Rundfunk onder leiding van prof. Hermann Scherchen een prachtige -vertolking. Het was een goede gedachte van de NTS, om de beide akten vooraf te laten gaan door een korte inlei ding van Hans Kerkhoff. T)E eerste helft van het televisie- V programma van zaterdagavond, verzorgd door de VARA, was weer allerplezierigst. .Ook in de vier^é af levering van „Pension Hommeles" bleek, tot welke voortreffelijke re sultaten teamwork bij de televisie kan leiden; het was niet alleen de tekst van Annie Schmidt,, maar het wareii évenzeer de knappe- melo dietjes van' Cór Lemaire („Sympa thie", 'n écht chanson: en het amu sante „Ketotp'-lied), die samenmet de geraffineerde, tot. in de Kleinste onderdelen verzorgde regie van Erik de'Vries (de dans van Mimi Kok en Donald Jones in de gang!) voor een gaaf en amusant geheel, zorgden. Met de tegen alle situaties opgewassen Kees Brusse als een zéér welkome gast „Weet wel wat. je waagt" kreeg ditmaal, geheel gespeeld door jour nalisten die door Theo Eerdmana on dervraagd werden óver 1957. wij hebben vooral plezier beleefd aan onze knappe, beminnelijke collega j Leo Hanekroot, die zo duidelijk dë- monstreerde dat feitelijke geheugen- kennis wel makkelijk, maar au fond j niet zo belangrijk is het karakter van een weaidige oudejaars-quiz j Het aandeel van de „Ramblers" in dit laatste deel van het zaterdag- t avondprogramma had wat beschei- dener kunnen wezen. H. S, (Van. één onzer verslaggevers) AMSTERDAMBij het laten optreden van de slang. Cobi in de televisieuitzending nan „Pension Hommeles"_op zaterdagavond is men niet over één nacht ijs gegaan. Voor dat schrijfster Annie Schmidtdit reptiel een rol toebedeelde in haar tekst heeft men zich eerst terdege op de hoogte gesteld of dit mogelijk zou zyn. Reeds esn maand tevoren is contact gezocht met de deskundigen van Artis en heeft men zich door t.v. dieren-expert Han Rensenbrink laten inlichten over het gedrag van dieren voor de camera's. Hét acteurseehtpaar Mieke Ver- straete en Kees Brusse heeft vervol gens kennis gemaakt met de- slang Cobi. In Artis is daarna die kennis making onder toezicht van de oppas ser van het Centraal Slangenhuis de heer Van Moorgel voortgezet We vonden het een bizondere ervaring, „wel leuk" zegt Mieke Verstraete; „Het zijn dieren die heel beweeg lijk worden bij een hoge tempera tuur. We hadden hoop, dat Cobi in de uitzending zich eens uitvoerig om onze armen ïou kronkelen. Dat is niet gebeurd. Ze voelde zich blijk baar wel prettig." Regisseur Erik de Vries vertelde ons. dat er nog een reserve-Cobi naar de studio was meegekomen. Dit voor. het geval dat de echte. Cobi onder de hete studiolampen wat al te opgewonden ging doen. Maar op passer Van Moorsel heeft de tamme re plaatsvervangster in het mandje kunnen houden. NEW YORK. De „Transport Workers Union" heeft besloten, dat vanaf dinsdag middernacht gestaakt zal worden op de New Yorkse on dergrond- en autobttsUinen, tenzij voor die tijd een regeling Js., be reikt. De TWU eist een loonsverhoging per uur van 65 dollarcent De dien sten hebben, een loonsverhoging aangeboden van 18 cent per uur. Twee weken geleden eindigde een staking van de ondergrondse. Toen waren de bussen blijven rijden. _tROME Italië én -<3e Sowjet- Unie hebben een handelsovereen komst ondertekend voor de vier ja ren van 1 januari 1958 tot 31 de cember 1961. Daarbij werd de waar de van het handelsverkeer gesteld op 320 miljard lire. AMSTERDAM! Dé 55-jarige no taris G;A. R. uit Heemstede heeft zich vannacht op het hoofdbureau van politie gemeld. Sedert 23 december j.L was de no- taris voortvluchtig." De 'accountants dienst -yan de Kamer van 'Toezicht had de'.administratie van R: onder zochten een aantal vervalsingen van handtekeningen gevonden. Op grond daarvan wordt hij verdacht van ver duisteringen tot een bedrag van ca f 300.000, gepleegd als beheerder van eigendommen van Nederlandse jo den. die in concentratiekampen de dood hebben gevonden. De notaris is opgesloten en zal Waarschijnlijk direct na nieuwjaar voor de Officier van Justitie worden geleid. STOCKHOLM - Het Zweedss conservatieve blad „Svenska Dag, bladet" schreef zondag van door gaans welingelichte zijde vernomen te hebben, dat Indonesië Zweden heeft gepolst over levering van be paalde soorten wapens. Bij de Zweedse diplomatieke ver tegenwoordiging te Djakarta zou een stap in deze .richting zijn gedaan. Over de soorten wapens, die Indo nesië zou wensen, wordt niets ae- meld. Te Stockholm wordt niet ver wacht, dat Zweden zich bereid zal tonen wapens ?an Indonesië te le- veren, omdat Zweden altijd gewei gerd heeft wapens te verschepen naar gebieden, waar ongeregeldhe den of conflicten voorkomen. (Advertentie (Van een onzer verslaggever») DEN HAAG, Berichten uit Dja karta, dat Indonesië zijn tin in de toekomst in Singapore zal laten smelten, kunnen door de Biiilton- maatschappij in Den Haag, bij ge brek aan voldoende gegevens, niet worden bevestigd. „Wij beschikken over niets anders dan de radio- en persberichten, en wachten maar af, wat ditmaal de be tekenis van deze berichten zal blij ken te zijn", aldus.een zegsman van de Billitori, dié er '.aan 'herinnerde dat een dag of'tiëh geleden overeen- komstige berichten zijn gepubli ceerd, die korte tijd later werden herroepen,., De versmelting .van tin uit Banka en Bïlliton geschiedt bij .de Holland, se Metallurgische Bedrijven te Arn hem, die jaarlijks 30.000 tot 40.000 ton. tinerts verwerken. Deze maat schappij, een dochtermaatschappij van de Billiton, verwerktbehalve tin ook lood en alliages. Er werken in de smelterijen in Arnhem 500 4 600 man geschoold en ongeschoold personeel, die echter lang niét alle maal bij de tin verwerking zijn be trokken. A dvertentie i.M.) „MANZANILLA" (Pale-Dry) 5.60 per fles Dixon met ongewone i weet net zo goed als ik, dat hy t niet kan en om hem muziek te 1*- '.-il Ot fb>££ JOHbtnS GAAfi AARZtLtnOHt! nVSTtfHE V/QuO &l/ïfi£ti,OP HEG HAAR tttT JACHTHUIS Carter 15 er "AAR IK BfcriTOGh BLIJ DAT HET nOG ucnr V7:.WllT U HIER OP W. WACHTEN ?Au500M JOtER50rt5nitT nt£R ItDEREEri HIER t& BA J16 VAD DAT B06 )lj fllET .Ht 5P ROETJE. HOOR 3194. Urenlang Is de'bemanning bezig de ra vage te herstellen, zo goed en zo kwaad als dat midden op zee gaat. Ten slotte Is men in-staat een noodtuig aan to brengen, waardoor de ..Taifoen" ten minste weer - enigszins bestuurbaar .wordt. BÜly faoudt nu enkele dagen een koers pal noord aan. Geen enkel ander schip vertoont zich aan de horizon en Billy meent al. dat bij de dana is ont sprongen en dat hij er in zal slagen een schuil plaats te vinden voor zijn achtervolgers, wan neer- op zekere middag een lijntoestel van de dienst HavanaCaracas overkomt, plotseling zijn koer» wijzigt en enkele malen rondcirkelt. Bllly kijkt verstoord omhoog. Natuurlijk hébben «He kerels opdracht gekregen - uit té kijken naar zijn «chocner en zij zulten ongetwijfeld de positie van de „Taifoen" doorseinen naar de vaste wal. En dan zal de jacht op hem worden geopend! feuilleton dooi- Cyril Hare Zbartorowski, zijn gezicht vertrok ken van emotie,' begon woedend te gen Lucy te schreeuwen en de vio- ten spelen, die hij nauwelijks gé- zien heeft, ia helemaal belachelijk. Hij zou de hele uitvoering in de war schoppen. Als je niks betere weet dan dat, kun je beter vertrekken en 't aan ons over laten." Venters zei hij terneergeslagen. „Ik voel me gezicht werd rood van woede en hl] een eerste klas idioot. Maar hoe gaf zichtbaar moeite zich te beheer- kon ik dit in 's hemelsnaam voor- sen. Toen hij eindelijk antwoord ga'- zien." sprak hij afgemeten en onverschil- - „Wat was 't nou eigenlijk pre- lig. „Uitstekend," zei hij, „dan ga hste had zichzelf nog net genoeg in cies?" vroeg Pettigrew. ,jk maar. Zo na aan 't hart ligt bedwang om hem niet aan te vlie- „Ik kreeg de indruk." zei Ventry Clarkson me nou ook weer niet. Tot gen, maar het kostte moeite. Het sarcastisch. ..dat het vriendje van vanavond." Dixon slaakte een zucht waj voor de Engelse toeschouwers mevrouw Roberts met mevrouw Car- van verlichting toen hij goed en wel een pijnlijk vertoon van tempera- less 't niet zo best kon vinden, verdwenen was. „Nu kunnen we ten- ment. maar het eindigde gelukkig Ik kan het mis hebben, maar 't zag minste opschieten," zei hij. „hoewel even plotseling als 't was begonnen, er naar uit. vond ik." 't me nog steeds een toer lijkt. Ik „Het genoeg." riep Lucy fu- Dixon negeerde hem. heb er een paar weken geleden al rieus, „deze man verdwijnt of ik ..Het zit zo," legde hij Pettigrew moeite mee gehad èèn klarinettist speel niet varavond." uit. De vader van Lucy, Graaf Ig- te vinden, vandaar dat ik zo bUj Dixon deed nog èèn poging het nacz, raakte in de twintiger Jaren was met die Pool. Maar goed, Ik kwaad dat hij had gesticht te her- uit de gratie. Hij verloor al zijn be- heb hier een paar namen en tele- stellen. „Alsjeblieft Lucy." zei hij, zittingen, bracht een hele tijd in de foonnummers, dus we moeten maar ..je hoeft hem niet eens te zien. gevangenis door en stierf, toen hij eens zien wat 't oplevert" God weet waar we zo gauw een zich nog altijd niet braaf wilde ge- Het volgende half uur was, althans andere klarinettist vandaan moeten dragen, bij een ongeluk, dat bizon- voor Pettigrew, voornamelijk verve halen." der goed te pas kwam. Lucy be- lend. De telefooncentrale van Mark- „Ik zou het op prijs stellen als weert, daf hij gewoon vermoord is hampton was automatisch en werk- u mijn vrouw verder met rust liet." en ik geloof dat ze gelijk heeft, te vlot by plaatselijke gesprekken, zei Lawrence Sefton, wit van drift, Dit hele verhaal wist ik natuurlijk. Een interlocals oproep werd echter „u hebt nu wel genoeg ellende be- Wat ik niet wist was, dat onze aanzienlijk minder snel beantwoord rokkend." vriend Zbartorow8ki er de hand in en de lijn naar Londen was bhjk- Dixon wou net antwoorden toen heeft gehad." baar druk bezet. Ze probeerden al- Zbartorowski met waardigheid vast- „Op welke manier dan?" vroeg Ie nummers van Dixon's lijstje, stelde, dat niemand zich verder Pettigrew. maar zonder enig succes. Twee ant- druk hoefde te maken, want dat .Uit Lucy's woorden maakte ik woordden helemaal niet. De derde hij niet meer verkoos te spelen. En op, dat ze hem als de moordenaar was een dove imbeciel, die heel in de doodse stilte die op zijn woor- beschouwde, maar als hij de waar- uiteindelijk verklapte dat hij nog den volgde, verliet hij trots het po- heid spreekt, was hij verbonden met nooit van een musicus had gehoord, dium. de politieke politic en er alleen als Het vierde nummer was afgesloten Toen sprak voor het eerst Clayton zodanig bij betrokken. Nou ja, de enzovoort, enzovoort. Tenslotte 8aI Evans. ..Wij gaan verder met de details komen er niet op aan." Dixon bet op. repetitie," zei hij kort. „wees u zo „Nee." zei Ventry. „wat er wel „Dan zullen we toch die Clarkson vriendelijk naar uw plaatsen terug opaan komt, is dat we een klarinet- moeten nemen," merkte Pettigrew te gaan. Dixon. je zal een andere tist te kort komen." op. „Over m'n lijk," zei Dixon, die klarinettist moeten vinden. Zo vlug „Precies." Dixon keek op zijn hor- alleen door de suggestie al nieuwe mogelijk graag. Zo, dames en heren loge. „Half vijf al haast. Verdomme energie kreeg. „We zijn nog niet hs- dan vervolgen wij met Mozart." waar haal ik nog iemand vandaan." lemaal verslagen. Ik herinner me. Hij tikte met zijn stokje op zijn Pettigrew vroeg zich af of er dat er een vent in Whitsea zit, die lessenaar of er niets gebeurd was. iemand in Engeland zou bestaan, uiterst bruikbaar is, als we hem r - dte htinder kans zag zo'n vraag te kunnen krijgen." HOOFDSTUK o beantwoorden dan hij. ,,'t Is nogal een afstand van hier n,* .«.i. „Had jij geen vriend die klarinet naar Whitsea." zei Pettigrew be- Op zoek naar een klarinettist speelde, Ventry?" zei hij, „ik meen denkelijk. „Als we hem te paxken ,Dit," zei Dixon humeurig, „ziet me te herinneren dat Je op de eer- kunnen krijgen, is het nog de vraag er fraai uit." ste vergadering...'5 of hij op tijd hier kan zijn." ..Dat Pettigrew, Ventry en hij, de enige „Natuurlijk." zei Ventry prompt, lijkt me wel. We kunnen een auto aanwezigen die niet met Mozart be- „stom dat ik zoiets vergeet, W» kun- sturen om hem bij Eastbury af te zig waren, hadden zich teruggetrok- nen Clarkson nemen. Ik zal met- halen. Wacht, als jy hem probeert ken in een van de kantoortje» om een naar hem toegaan. Hij zai 't te bereiken, ga ik zien dat ik een over de situatie te beraadslagen, verbazend leuk vinden op 't laatste spoorboekje te pakken krijg. Het .Ik geloof niet, dat ik ooit in m'n nippertje te worden gehaald." nummer is Whitsea 0497. De naajt leven zo'n stommiteit heb begaan," „Barst jij met je Clarkson," zei is Jenkinsou.** (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1