JAAR VAN ONZEKERHEID i KO ARNOLDI All-round acteur wordt 75 jaar i UitsluitingVolkskrant- journalist opgeheven De moordenaar speelt klarinet I Stenen en maakten plaats voor voetbal Dwerg vart Wisselmeren Dr. Drees lot Nederlanders in Indonesië SPROETJE SPARKS door FRANK m Resoluties op conferenties te Verdere daling van deviezen in Indonesië Ülbricht woont een kerkdienst bij Frans-Amerikaans luchtvaartgesprek roken Dinsdag 31 december l4r>7 ER zijn in het nu welhaast vergane jaar allerlei dingen geschied,waar over gpen reden tot voldoening bestaat. Het kan ook anders worden gezegd en wel aldus: 195? is het jaar geweest van dc waarschuwin gen aan de in verhouding welvarende volken, waarschuwingen om- Yn-r ®Pu,,n'nAftn en gevaren die hun bestaan bedreigen. Vergeleken met IS06, waaraan de Suez-crisis en de Hongaarse opstand zulk een dramatisch «inde hadden gegeven.- is 1957 wel rustiger geweest; maar de tekenen van onrust waren toch m niet minder duidelijke wijze aanwezig. In economisch opzicht is de toestand onzekerder geworden. In de V.S. tekent zich een teruggang af; elders springt die nog minder in het oog. maar er is toch goede reden ora le veronderstellen, dat de bestedingsbeper king in ons land eerder ale gevolg dao als oorzaak kan gelden van een fvijY®..-. f!lley'n= va»t het economisch getij. Men'onderschatte deze ontwik- Ve hele positie van de Westelijke landen ia gebouwd op ccn betrekkelijk hoog peil van materiële welstand. Een teruglopen .hiervan kan «rustige,.gevolgen hebben. De grote crisis van de jaren dertig is in dit opzicht hijzondér leerrijk. Vj^atuurlijk zeggen wij niet, dat het die: kant uit gaal. Wij hebben de volste.overtuiging, dat regeringen en bedrijfsleven de fouten van een kwart .««U3V- geleden niet znllen herhalen. Maar toch kan-'een' weinig bezinning °P wankelbaarheid, van stoffelijke voorspoed geen. kwaad. Zonder andere zekerheden komt men er niet. Het is -nooit goed. zich het leven al te simpel voor te stellen; een loon. een huis. een gezin. Ergens in de kleine of de grote wereld spant cn kndt er :ocb altijd iets. en men moet cr tegen bestand zijn. V '^v E laatste maand is ons land zeer verontrust door de gang van zaken I lin Indonesië. Het verdient in hoge mate aanbeveling om datgene, .1 y wat zich daar afspeelt, te zien tegen de bredere achtergrond van de emancipatie der gekleurde volken. Al te licht plegen deze vol ken in dit moeizame proces de nadruk te leggen op de schuld van de vroe gere blanke, overheersers; een methode, die psychologisch verklaarbaar is als dekmantel van eigen tekortkomingen. Het overdrijven van deze metho de is niet zonder gevaar, gelijk Syrië en Egypte maar al te duidelijk demonstreren. Men moe! er zicb echter rekenschap van geven, dat het het Westen vooralsnog niet zal gelukken, met redelijke argumenten veel tegen deze gemoedsgesteldheid uit te richten. De uitdrijving der Nederlanders uit de Indonesische archipel is onrecht vaardig en stellig ook onverstandig, doch ze is een fase in een historische ontwikkelingsgang. Voor de benadeelden en teieurgestelden houdt dat na tuurlek weinig troost ia. De lering is, dat vlijt en bekwaamheid alleen niet voldoende zijn voor mensen uit het Westen, die in voorheen koloniale gebieden iets willen ondernemen. Er hoort ook toe een vrijmaking van oude voordelen en vooroordelen. De nieuwe stijl vereist onbevangenheid en prin- cipiële 'erkenning van de gelijkwaardigheid. Nederland vooral dient dit te begrijpen. Het heeft dit jaar de elfmiljoenste inwoner welkom geheten en bet heeft voor zijn beataan meer dan ooit perspectief overzee ftodig. Voor zijn deskundigen, zijn kennis en zijn vaardigheid dient het overal ter wereld emplooi te zoeken. En als het van de goede geest is bezield, zal het het vinden ook. Dit is ook de beste dienst, die de repatrierenden kan worden bewezen. Zij zuilen veel nodig hebben; maar onderdak en verzorging en tegemoet komingen op allerlei gebied, ze doen in betekenis verre onder voor nieuwe mogelijkheden. Daarop vooral moet in de komende tijden het oog gericht zijn. HET feit, dat in het vergane jaar de eerste kunstmanen zijn afge schoten, heeft de mensheid in genen dele een gevoel van trots over de vooruitgang van de wetenschap geschonken. Want kunstmanen zijn «en overtreffende trap van lange-afstand-raketten, en lange- ■a (stand-raketten zijn dingen, waar alleen oorlogvoerenden enig belang bij hebben. Dat het de Russen zijn en niet de Amerikanen, die hier de leiding hebben, genomen, maakt de zaak er bepaald niet beter op. Zo ont breekt thans wel de stemming, die vroeger bij grote wetenschappelijke vindingen wel heerste, n.l. dat we met elkaar toch heerlijk ver gevorderd zijn. Oer de perspectieven van de ruimtevaart is veel geschreven, maar voorlopig is dit aspect toch niet het voornaamste. Het gaat er allereerst om. de geesten te bezweren, die door de vervaarlijke ontwikkeling van de natuurkunde zijn opgeroepen. En op dit punt zijn het afgelopen jaar dc resultaten helaas gering geweest. In de sfeer van de internationale politiek is trouwens over.de hele linie vorig jaar weinig bereikt. Duitsland is nog in tweeën gedeeld en de Fransen vechten ook n" nog in Algerië cn de vrijheid heeft, naar het lijkt weinig of geen terrein gewonnen inde totalitaire landen. Laat men ecbter.de moed niet verliezen. Niet vrees moet bet hart ver- vullen, maar moed en koelbloedigheid. Wat de vrije wereld nodig heeft, is vertrouwen in de eigen geestelijke kracht. Problemen zullen er steeds blijven: in deze periode gaat het er voor de democratische landen om. te bewijzen, dat hun adem krachtiger en langer is dan die van de totalitaire systemen. Hieraan kan ieder op zijn wijze bijdragen. (Van een onzer redacteuren) van- dc kalebasvrucht, versiert, de In de grote plaatsen aan de drager aa» bet Uiteinde- met ccn kust - Holland*, Sorong, in PlUitaPi° wat mindere mate Manokwari Dé ietwat zonderlinge,en voor ons en' Mprauke» ippft Hp Pnnnpa begrip misschien w.èt wankele en ivierauxe -ïeext üe rapoea drachty beiel de Ekari overigens temidden van een niet.zich als een verwoed voetbal-, tebhnisch zeer ont- tc ontplooien..'Wordt fn. de. hit- wiWroli-te» m&^areo te£.yan de kalebas- bescha- "de gehele westerse beschaving ..weer handschudden van hun vriend- ViK lae westerse drgd of verloren, ydan.,rent de- ge- yoór de papoea-samenleving verio- schappelijke gevoelens overtuigd. cultuur, waarin hij trofien eigenaar onmiaaellyk^yan:. t ren gaari. het voettal er ongetwfj- Het zijn pientere, levendige ke- handie én Dientér de struiken-, in., err beft vaa; feJd -ingeburgerd '.sou blijven.-.. reltjes, deze kleine Papoeamensen f daor eennoodgekrys aan. tót: eehHetgeen nie' wegneemt, dat het van de Wisselmeren eri hun bescha- - zij n plaats .-begint; te kameraad met- een; nieuwe* bedek- voor de westt -se toeschouwer, voor- vingspeil ligt iets hoger dan by de Vinden en waarvan hif. vooral k'ng komt aandragen.EnKeley.ien- eerst nog een grappig effect blijft dwergstammèn meer in 't zuiden, na rit»' irranbriff*» niïitWiVr- -terhngen brengen .soms.ook wel een maken, ais hij ziet, hoe de ..cap- De term „dwergpapoea", waarmede na de Krachtige „cultuur-ont- reserve-koteka naar de wedstrijd-: tshis"'/van twee in 't veld tredende men ze aanduidt, is overigens we- moeting1 die volgde aanstonds Vu' toto." elftallen eikander - plechtig de hier tenschappelijk niet geheel verant- na Hf» twppHp wm-ol Hoor Inn- voetbal wordt overal -m- Nieuw- (aj^ bij vele andere Pacific-volken) woord,, want de bewoners der kam- na ae tweeae wereldoorlog, Gumea, waar enige aanraking met. •w.'-woMtar.™*;, zich heeft toegeëigend,1 wat hij goed kan gebruiken. Geen Papoea in Hoilandia, .Biak of Sorong :al gaan lopen,als hij. kans ziet een „lift" te krijgen op een j eep of auto als hij een huis moet bouwën, is'hij veel liever ineens klaar met een stuk golfzirik vpor dakbedek king, .dan urenlangaan. een atap-dek te moeten vlechten. Op Biak zoemen de/yy.' grote, glanzen de ma ch in es van interna tionale luchtlijnen hoog over zijn dob berend prauwtje, ais hij zijn netten uit gooit tussen deko raalriffen en zonder een spier te vertrek ken stapt hij tegen-' woordig zelf io net toestel van de „Kroonduif" en laat' zich in eeh paar uur. tijd honderden kilo meters verplaatsen. Maar daar bovenin de .rivierkloven, langs de m.eervlakten, cn óp de berghellingen van 't centrale bergland, dat als een reuzen- kam west-oost door Nïeuw-Guinea loopt. scharrelt- zijn primi tieve landgenoot nog vrijwel- naakt rond- op zijn armetierige oebi-veldje. met «Rs voornaamste, kleding stuk de „koteka", de schaamkoker, die bij de Ekari's en andere stammen in 't gebied der Wisselmeren de functie vervult van de pantalon bij. de. westerling. Deze ko kers; bestaande pit ,'t; dun uitlopende einde ven. Wij hebben- zei mand., horen beweren, u,„-.v,i, in zwangzijnde „knókkelgróet" pangs rond het Faniai-meër halen „f" mü ir brengen: met gebogen wijs- en mid- in lengte gemiddeld 152.5 centime-; fi wii del vingers omklemt de een de knok- ter, een' enkele „lange" stam zelfs M /fit-keis' van de ander en vervolgens 16i>. Echte dwergen kent Niéuw- ai; zou; riieu. de ineengehaakte vingers Guinea óók; de Tapiro-pygmeeën met een klappend.geluid uit.elkaar; bijv. aan de bovenloop van de Mi- Daarop volgt dan veelal nog de mika. ën de Oetakwak-rivier ble- handdruk, zoals wij die kennen en ken niet langer dan gemiddeld 144.9 die blijkbaar niet uit het Westen cm,.; waar tegenover de Timorini's is „geïmporteerd", zoals men wel- ih 'de SwartvaUèi weer de (voor licht .zou menen; ontdekkingsreizi- - gers, die voor 't eerst aan de'Wis selmeren kwamen, werden door Eka ri's, die nognooit een blanke had den ontmoet, tot hun verrassing met Westerse verworvenheden vinden hnn weg naar 't centrale bergland van N'leuw-Guinea. Van deze twee Ekari's van de Wisselmeren draagt de ene min no; de karakteristieke sch&am- kaïebas en. de daar gebruikelijke „re genjas" van grof rletvlccütwerk. De andere, die In de hoofdplaats Enaro- tali -werkt, heeft zich al „moderner"., uitgedost. Maar hij zal toch nooit ver geten. zijn boDg en pijlen meè te ne men, als hU naar zijn werk gaat. 't' centrale bergland respectabele) lengte van 154.7 cm haalden ën de langs de Rouffaer-rivier zetelende Dem-stam 152.5 cm als gemiddelde opbracht. CAIRO. Diverse commissies van de Afrikaans-Aziatische confe rentie in Cairo zijn gisteren bezig geweest resoluties op te stellen, die, naar verwacht wordt, later door de voltallige vergadering zullen wor den aangenomen. Zo wil men Amerika. Rusland en Engstend vragen de atoomproeven te staken. Het NAVO-besluit orn raketbases in een aantal landen in te richten, wordt betreurd. In een andere motie wordt gezegd, dat „de agressieve politiek van Israël" een gevaar voor dc vrede is. De regering van Marokko heeft 2ïch Inmiddels van de conferentie gedistancieerd. Aan de conferentie nemen 500 vertegenwoordigers van „solidariteitscommissies" uit een 40- tal landen deel. AMSTERDAM -yVolgens de jong ste week ba lans van dë Bank Indo nesia zyn deTndonesische goud- en deviezenreserves de: afgelopen week van 13,19' pet. gedaa ld tot 12.63 pet. van de geldcirculatie en andere op eisbare verplichtingen. In deze periode zijn de voorschot- ten aaQ de regering van 673 „miljoen rupiah toegenomen, zij stegen 15.023 miljoen .rupiah. n~ culatie steeg 13 713''miljoen- met zijn functie van minister van Alge mene:'Zakerï (onder welk departe ment de' voorlichtingsdiensten ressor teren) per - aangetekend - schrijven meegedeeld aan dë hoofdredacteur van „De "Volkskrant". •In de brie! zegt dr. Drees, Üat de regering tot haar besluit, deuitslui ting op te heffen, is overgegaan mede naar aanleiding van een gesprek tus sen de minister-president, en de be- trpkken hoofdredacteur. Dr. Drees deelt voorts mede, dat de regering besloten heeft, dat vra gen betreffende de verhouding tussen overheid'en pers in het algemeen en met name de vraag of cn zo ja onder welke voorwaarden de to verheid in de toekomst gebruik zou kunnen BERLIJN: - Ter gelegenheid yan..! maken van de diensten van de tucht- :de begrafenis van de plaatsv:ervan-| raad. van de. Federatie van Nedei'- gend premier van Oost-Duitskind.ilandse Journalisten, door de minister. Nuschke, heeft Walter ülbricht.- de ivan .Oiiderwijsümadvies.zuIIen - - i worden voorgelegd aan de onder j zijn departement ressorterende, Fers- raad. :r": - DEN HAAG. De regering heeft besloten de parlementaire redacteur van „Dë Volkskrant", de journalist 11. C. Faas. die ér van beschuldigd was mededelingen uit de Troonrede 1957 voortijdig in zjjn blad te hebben gepubliceerd en die daarom was uit gesloten van alle faciliteiten, die door de overheid aan parlementaire verslaggevers worden verleend, per 1 januari 1958 weer tot deze facili teiten toe te laten. Dit heeft, namens de regering," dé minister-president, dr. W, Drees. in De «eldcir- 179 miljoen tot i communistische partijsecretaris, cên voo^'geicgd aan I kerkdienst bijgewoond. Dë dCtrvè'van het devièzënfonds! De Oostduitse partychef was in, liepen met 104- miljoen terugtot gezelschap van premier Grotcwnhl.-Tot de uitsluiting van dc journa- 1693 miljoen rupiah. d« passiva daal- I Kerkelijke autoriteiten- konden zich i list Faas is door.de regering besloten neri met 31 miljoen rupiah tot 1964 geen gelegenheid herinneren waarbij j op 24 september jl. De uitsluiting miljoen. j Ülbricht ter kerke -was geweest. zou oorspronkelijk een jaar duren.. (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM. Op 1 januari wordt de toneelspeler Ko Arnold! 75 jaar. Zijn naam is een hoofdstuk in de Nederlandse toneelgeschiedenis, Zonder aan zijn andere werkzaamhe- den en prestaties te kort te doen kan men toch wel zeggen,, dat de hoofd zaak daan>an is: zijn letdinp in het vooroorlogse toneelgezelschap „Het Masker", eeh troep, die geliefd was vooral bij een „beter" publiek, bij ontwikkelden, bij studenten, bij veel eisendén, Arnóldi gaf, als directeur van „Het Masker" toe aan ''zijn. voorkeur voor. hetFranse repertoire. Bij zijn ge zelschap speelde. Else. Mauhs- een1 aantal van haar. glansrollen.. Hij leg- deecn.gelukkige,.conibjnatiè;vanza-: k.elijke;en - artistieke 'talenten-, aah"..de; dag. Als .tönéelspeler,..ypnd' erii.'.yiridt hij .grote waardering flÓpr. de. fijnheid: ën'de /goede smaak'. VdnF.zyïi -spel; Hij: is eenall - rouri dact eur, dieb ij Louis Bouwmeester,pij Royaairds, Verkad e «li Heijermansjgéspeeld heeft en die vele jaren als'ieraap aan de toneel school nieuwe 'generaties heeft opge leid. Hij munt uit in de salonkome die. in dc uitbeelding van beschaaf den cn intellectuelen, bescheiden, naar binnen gekeerde figuren, die in spreken en bewegen een taaie vita- iiteit vertonen. In zijn -persoonlijk heid treft telkens da* contrast tussen schuchtere eenzelvigheid cn dc on verzettelijke wil iot expressie, zoals tot uiting komt in zijn radde, maar aan woorden klevende dictie, cn de montere bergbeklimrr.erspus waar mee hij. zich een .weg baanf over het toneel; Verzet Arnolds behoorde tijdens de be- j zetting lot die toneelspelers, die vol- hard hebben in hun verzet tegen de cuituurkajner. Na de bevrijding maakte hij deel uit van de Toneel groep: 5 mei '45; hij werd regisseur bij dé S.T.A.R.T. en de eerste direc- teur van het naoorlogse Rotterdams 1 Toneel. In deze functie heeft hi voortreffelijk werk gedaan. De moei lijkheden en de teleurstellingen die bij. een toneéldirectie behoren, wer den ln ruime mate zijn deel. Hij moest aan den lijve ondervinden dat Rotterdam een moeilijke stad.is voor een toneeldirecteur. Tegenwoordig is Arnoli verbonden aan.de Nederlandse Comedie. Zijn fijnzinnig gespeelde rol in het nog steeds repertoire houdende „Home, sweet home", laat zien, dat deze be jaarde, maar uiterst, veerkrachtige manzijn unieke; waarde als. acteur heeft behouden.-;V-'i'hgy. - Arnold! is afkering van jubilea,, huldigingen, eërbètoón door inter views en-andere, .vormen van publi citeit, maar dë grote waardering die; hem als-toneelleider en toehee.lspëleri toekomt; kan 'hfj •■'diet orifgaah7;r.? Vervwlji van pai». r I acht, -niet. "dienen te vertrekken, óf zelfs, dat zij verplicht zijn door te werken,' een volstrekt ontoelaat bare dwangmethode. Dit alles berokkent op het ogenblik aan het' Indonesische volk:, onbere kenbare schade. Ook voor-Nederland zalde schade groot - zijn. Maar- wat voor ons het zwaarst weegt," is uw persoonlijn lot. Regering én bedrijfs leven zijn het er over eens. dat de menselijke kant' thans het belang rijkste IS."' Dr. Drees wees er vervolgens op, dat het .scheppen van ruime evacua- tiêgelegenheid niet de bedoeling in sluit om të zeggen: „Ga vooral zo spoedig mogelijk!" .J^iet Nederland," aldus de minister-president.' „iS' er op uit om 'alle verbindingen --met Indonesië te verbreken en alleNe derlanders te raden het land de rug toe te keren." "y" - „Als het zover komt. dat voor u allen het leven in Indonesië onmo gelijk wordt gemaakt, dan zal de verantwoordelijkheid voor Indone sië zijn," aldus dr. Dreesi ,J)e omstandigheden -in verschil lende, streken en ook in de bedrijven zijn, voor zover wij hier weten, nog zeer uiteenlopend. „Bovendien zijn ook de mensen nu eenmaal niet ge- hjk van geaardheid. Aan spanningen, die de één onmogelijk meer kan. verdragen weet een ander nog het hoofd te bieden. Zijn er onder u, die menen, dat zij nog nuttig werk kunnen doen. of die bet om andere, redenen; ver- antwoord achten te .blyvén, dan i hebben wij respect en waardering als men op zijn. post blijft. ..-toV- Als anderen, en-wij weten, dat.'er velen zijn, alle mogelijkheden afge sloten achten en Indonesië zo.spoe dig mogelijk willen verlaten, dan is het de vanzelfsprekende plicht van: ons om te zorgen, dat zij daartoe de gelegenheid vinden, en van de Indonesische regerjng om ze' in vrij heid te laten gaan. En dan kan ik u de verzekering geven, dat gij ont vangen zult worden, voor wie het. moeilijk zal zijn te- gewennen aan. Nederland, met zijn ander klimaat', andere omstandigheden; andere ge woonten. - V5; Er zijn anderen, voor wie de gang naar Nederland een terugkeer is tot het land, waarmede zij. vertrouwd zijn geweest; maar die hun bestaans- bron zien wegvallen en hun toe komstverwachtingen vernietigd zien. Aan velen van u was, ondanks alle moeilijkheden, Indonesië lief ge worden.;. toy- Gij allen, komt naar -ons dicht bevolkte ik ben geneigd te zeggen overbevolkte land, op een ogen blik waarop nog woningnood heerst en waarin een werkkring niet zo gemakkelijk meer Sste verkrijgen als nog kortgeleden iri het algemeen het geval was. Het is. ook maar een klein, en naar internationale machts verhoudingen gemeten zwak land. Toch - durf ik te zeggen,- dat het getoond heeft innerlijk sterk te'zijn en dè vele tienduizenden, die reeds eerder uit Indonesië zijn teruggé-" keerd. zijn ontvangen óp een wijze, die hun aanpassing hier-heeft; ver gemakkelijkt."- -. I.y KO ARNOLDI goede sinaak WASHINGTON. Dc bilaterale Inchtvaartonderhandelingcn tussen Amerikaanse- en Franse delegaties zijn afgebroken, omdat men niet tot overeenstemming kon geraken. Overeengekomen is nu, de onder-, handelingen af te breken, om over leg' met de. respectieveregeringen te kunnen plegen en nieuwe instruc ties ie vragen. Het goed ingelichte, industriële blad. „Aviation" schreef, dat in. de bekendmaking niet naar voren- komt „in welke gespannenatmosfeer" de besprekingen beëindigd wérden. „De Franse, delegatie was uiter mate verbolgen over de Amerikaan se voorwaarden, waaronder Frank rijk de. zo lang begeerde route naar de westkust, zou'krijgen", aldus het blad, feuilleton door Cyril I fare 14 HtTMyStEP.it HOUD HtPfiT OP HUH VtRSEtLOinG LOOPJE HARP.&UCtt BcflItuWO THOO LATtn OAAfl RfcririEtl ÖOtD verder; straat Yuca- voortdurend van; nadere berich- èr'komt geen enkel dag verneemt, dat is waargenomen ter hoogte vati het eiland Pinos, ten zuidwesten vat. Cuba. De schoener was zwaar beschadigd, ën voer een noodtuig. Hank'geeft het nieuws onmiddellijk dóór aan Rob; die. direct weer een nieuwe koeré op de kaart uitzet Maar het zal Rob toch met meevallen om de ..Taifoen" te vinden. Tussen Pi nos en Cuba liggen tal van kleine eilandjes, waar van ftomrmsè" zells onbev'.toor.dzijn en. Billy 'is van - plan ëodrloplg- daai-eéb' schudplaa tslezoe ken:-Daar-kan-hij zijn-schip dan laten repareren en tegen- de l^jci dat Iedereen er wel van over tuigd 'znl'Zijtt. dat do. „Ta!foen" rnét man eri1 muis 'is vergaan, rzal hij zijn reis voortzetten. Met deze woorden vertrok hïj. Pet- tigrew keek met afschuw en weer- :-in naar de,, telefoon op het tafel tje, Hij voelde zich tegen -wil' en dank: betrokken bij; een zaak waar hij niet de minste belangstel ling. voor had. en waar hij boven dien niets van begreep. Waarom had hij zich ooit door .die vervloekte Mu ziekvereniging laten verleiden? Waarom -. was h ij niet rustig thuis gebleven met Puffendorf op -zijn. ,schöot? Hij had een afkeer van kla rinetten en het interesseerde hem „Dat heb ik al gezegd." „Speelt u niet op zo'n dinges?" „Zo!n wat?" „Neemt u mij niet kwalijk, ik be doel een klarinet." yS:.V:. „Ja, daar speel ik op. ;Ik bespeel trouwens verschillendeinstrumen ten; maar niet op wat eerst noem de." ;y' y;-. „O. dat hindert niét. Het gaat hier om,, dat wé dringend een klari net* nodig hebben." „Ik heb er geen over,en. al had ik er een. dan zou ik hem nog niet verkopen.", y. tolk ben bang dat ik' me slecht voor geen cent. óf Mendelssohn's uitdruk; Ik bedoel, dat we een kla- vioolconceri zonder of, met die din- rinettist moeten hebben." gen gespeeld werd. Maar in deze „Zo, En wie zijn ■'„we?."...'. krankzinnige wereld maakten de ;,Ja. dat!-had ik eigenlijk meteen mensen zich druk om zoiets, dus moeten zeggen. De.Markshire Mu- hij kon beter doen .wat van hem ziekvereniging," verwacht, werd; Hij draaide het „Ha," zei de stem, eindelijk vol- numraer of de telefoon een heel vies; daan.; „daar heb - ik tenminste van apparaar was. ,-Intussen hoopte hij. gehoord. Met; Clayton Evans,' hè?" dat hij geen verbinding zou krijgen „Inderdaad;" zei Pettigrew, als voordat Dixon terug was. De man een uitgeputte zwemmer die einde- moest .z«n, eigen., vuile werkmaar/lijk grond voelt.y- opknappen; Plotseling -echter'; func- „Waarom hebt u dat niet eerder tloneerde het;toestel, met verbazing-;vgèzegd. Natuurlijk zal ik graag voor wekkende snelheid.In, minder dan Evans spelen, wanneer hij- -me ook geen tud, boorde Pethgrew een hoge nodig heeft. Geeft u het maar door Preciese stem .In zijn oor, die, zei; aan Potter en Fullbright."; „v hitsea 0497." - .potter, en wie?" Pettigrew spar- "■„Mag ik meneer Jenkinaon even lelde opnieuw in het diepe. spreken?" 1 „Polier en Fullbright." herhaalde /.Daar spreekt u mee?- Met wie de stem op de geduldige toon heb ik. het genoegen?'' - van iemand, die /een buitengewoon y>;Mijn naam - is .Pettigrew, maar stom: kind toespreekt. „Mijn impre- u kent mij niét." - sario's. Daar móet. u toch van ge- .;N'ee." De stem was hier heel hoord hebben." beslist in. „Ik ken u niet." „Nee. ik ken ze niet." Pettigrew „Ik spreek uit naam van meneer was wanhopig. Dixon uit Markhampton. Hem kent -In ieder geval." vervolgde de u waarschijnlijk wel." stem. „staan ze in het telefoonboek. ..Ik ben cr nagenoeg zeker van. Belt u ze maar op wanneer u mij dat ook hij me niet bekend is." nodig hebt cn als ik vrij ben, kom Even pauze. „Hoe heet hij-van z'n ik. Is dat afgesproken?" voornaam' „Robert." ..O nee. nooit van gehoord." Pettigrew had een bijnaonbe dwingbare lus te gaan giechelen. „We schieten niét erg op, hè?" zei hij zwakjes. „Zeker niet Hebt -u. niet het ver keerde nummér gedraaid?" „Nee'" schreeuwde Pettigrew door. het .dolle heen. Uit zijn oog hoek zag hij Dixon binnen komen., „Wacht u nog heel even!"Hy duw de Dixon de hoorn iri zijn handen. „In Godsnaam, doe jij het. verder." zuchtte/hij, „dit gaat mijn, krachten te.:.bótfèn-":"- y/.:- H.y. Hij voelde zich het loopjongetje Nee. 'bent toch- meneer Jénkin- van de firma toen; hij dankbaar op son?" r- zijn stoel .zakte,. ,',U spreekt met Dixon." „Ik ken geen..." Pettigrew had er. een onzalig plezier in de stem voor de zoveelste keer van waj te hóren steken'; '- yv to „Nee,, natuurlijk niet, Dc heb 'uw. naam van Potter en Fullbright."; „Die andere man met wie, ik heb gesproken/ wist niets vaa Potter en Fullbright af, had ër nooit van ge hoord!" zei de. stem strijdlustig; „O. hij." zei-Dixon wreed en de loopjongen voelde zich meer loop jongen dan ooit. „Trekt u zich van hem maar niets aan. Ik spreek na mens Clayton Evans. Hij zit in moei lijkheden, Zijn eerste klarinet heeft hem in de steek gelaten en hij moet vanavond nog iemand anders heb- ben; Zou u kunnen komén? Er 'staan geen blzondere'dingen op het pro gramma. Mendelssohn/ Mozart en iets van 'HandelWat- zegt- u? Ja stellig; het gewone honorarium, plus de. onkosten. Schikt het u? Prachtig. Dan zal. ik uevèhtode verbinding uitleggen. Er' gaat' vijf over half zeven een trein, uit. Whit- - sea, die om.ècn minuut voor half acht in Eastbury aankomt. Van daar naar Markthampton is hoogstens 20.minuten...Er staat een auto op u,-. te wachten, 'zodat _rüim 'pp tijd hier kunt" zijn. Uitstekend. Hartelijk dank. Dagmeneer. Jeftktnson."-Zl/ Dixo legde de hoorn -neer en veegde het zweet van zijn voor- hóofd,to" „De hemel zij dank. Dat is ge regeld." zei hij. „Ik ben je zeer erkentelijk dat je me geholpen hebt, Pettigrewy" „Tot jé dienst." fluisterde de pen ningmeester,. to. y „Nu moeten v/e alleen nogeen. taxi opscharrelen, "watook - nog' een toei' zal worden. Iedereen heeft na tuurlijk taxi's besteld om naar het concért te gaan." y/V „Zal ik Farren--even-;, belten?" vroeg; Pettigrew, Het was in ieder geval de grootste taxi-onderneming die er was. -;,y -„Nee, iaat-maar,-ik-Öoè het wehy - Weet 'jé het nummer -'uit' jé hóófd?" „Toevallig wél," zei Pettigrew/, „het is 2203." toy 1 „Dank je-'*; Dixón - nam "dé, hoorn van de haak, maar net op dat mo ment tverden ze gestoord. -Pettigrew was er zich al vöag vaö .bewust'-ge- weest, dal het zo stil om hen heen was geworden. Nu begreep hij. dat de muziek opgehouden was cn de repetitie ten einde. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1