m DE TYRANNIE VERDRIJVEN Scheepvaart tussen eilanden gestremd EUROPEES 71 O TECHNISCH WEERGALOOS De moorienaar speelt Warnet 111111 11 Afrikaans-Aziatische conferentie besloten verliet Singapore worde"' 0"i.fcWant blcnr kr« T «tedL$e Tf™ 'T vaii"°rd? pe,brr{,,'? T'f derk.enhfIJSJKnSIS'S Indonesische minister geeft toe: ,Nieu w Hol land Bijna half miljoen vluchtelingen in West-Duitsland In Cairo komt permanent secretariaat Europees In heel Indonesië: 36 Nederlandse scholen dicht Frauderende notaris failliet verklaard Ranselende oud- rechercheur één maand Winkels in centrum van Amsterdam open op zomeravonden? Weekstaat Ned. Bank vrijwel ongewijzigd Duit? schip aan tie grond bij Temeuzen Nederlands Prix Italia Storingen Vanavond S.U.S. kantoor werd belegerd Novelleprijs '5 voor Maurits Dekker SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN I? >GE-iNS 1°°?°° l;ij een C"ie SimtSurnmu. oen vers van wel '««oohonderd regels, op goed papje, gedr.it! er. verlucht met ttlte- j nmgen. Bovenaan etaat ecu man, die met bolle wangen de trompet jteekt, en daarna volgen de goede wensen bij tientallen. Het is niet enkel de vee'hejd d-c verbluft, het is ook de totaliteit elke wens afzonderlek, welke de lezer treft. Geen Merfgcvallen: en dat in een tijd iriet een gemiddelde meoacnleefiijd van aanmerkelijk gndcr de vecrti<*. Geen ziekten on plagen, en Hat -n e n tijd. dat epidemieën nog over de hcJe -ereld trokken cn de grote medische ontdekkingeu nog moesten vorden gedaen Geen honger, geen oorlog meer; vrede alom en voorspoed in handel en bedrijf; en dat alles terwijl Napoleon nog leefde en de handelsnatie Nede.land door het continentaal stelsel van de zee was a fee. i Floten.Je Russische veldtocht stond voor dc deur; in onze steden werden duizenden mensen gealimcntcerd en vervielen de oude koopmanshuizen.^/ Wie het slecht heeft, heeft altijd de minste moeite om te formuJtfün hoé hij het beter zou wille,, hebben; dat ulijkt uit deze Nieuwj/Ë^-wcn* heel duidelijk. Maar er blijkt ook nog w«t anders uit, er. iveLdtf?? onbèknm- nterd ajnvaardra van hat verschil LUs.e„ droom «,/^rlèUjkll.l.l. De samensteller van het stuk heeft he, natuurlijk «3 j zcmernA v,ii v.é,t acelI .„cd dat hotteen hij wens,,, ,„ch T 4>i »H««> «e»*» samenstelde I wri «UÉivcllin» zouden gaan. er niet Z JÏ te begmnen. Er frgjQ e,„ eilonnc afstaIld datgene, wat tnen elkaar aU wen/ar,,.-, .„«-J ,v:„i -dat het leven doorgaans Raf. En-,€?" T het mooist gijn oud' >v'jshe,d. dat ,he eromen armoede van - tcnullmg gaan. Iemand zet ons <»n«: de cebnrkt fUn t,J 'svdat lc vp£>l vooruitgang op allerlei gebied is 5'°at er "Og veel te dromen overblijft. Het lijkt ons een een diepe zin. DJAKARTA. Minister van Scheepvaart Natzir heeft toegegeven dat door de opschorting van het werk van de KPM-schepen tussen de eilan den van Indonesië een stagnatie in het scheepvaartverkeer Is ontstaan. Natzir zei, dat de verbindingen tus sen de eilanden in maait weer her steld zullen zijn door gebruik van gecharterde schepen van Japan en andere landen. In de verschillende havens van In- paradox me» ZIEKTE zal er stellig zijn in het nieuwe jaar. maar wt: hoeft ze in onvergelijkelijk mindere mate tc vrezen dan onze voorouders ander- halve eeuw geleden. Honger cn gebrek in de oude grimmige he- tekenis zijn zeldzaam geworden cn zullen zeldzaam blijven. Wat moeten wij elkaar -ag toewensen? Op d«:ze vraag valt natuurlijk best antwoord te geren. Daar zijn de Nederlanders, die uit Indonesië worden verdreven: er is uiteraard alle reden om hun toe te wensen, dat zij kans zien een nieuw bestaan op te bouwen; en in ruimere zin mag worden gewenst, dat er schoner gevoelens in de plaats komen van die. welke ten grondslag liggen aan zulke maatregelen. Daar is verder het dreigend gevaar vaji een strijd met atoomwapens. Wie zou niet wensen, dat dc wereld voor deze strijd gespaard word:? Het zijn verlangens, die zich van de tientallen op het oude papier met de hoornblazer in zoverre onderscheiden, dat ze binnen afzienbare tijd niet onbereikbaar lijken. In dezelfde categorie hoon de wens cat de d«r-cs»ö liggen inmiddels meer dan Europese pemeenjchap in het Than, aangevangen ja„ een verdere'r^i èchepen "unm", elïdcr^erBuSs vertoont, wij horen sommige lezers al .mompelen: wens dan liever nog. I r.ict aan het verkeer tussen de eilan- dar. de gevoelens van broederschap en verbondenheid onder dc volken in dt>n deelnemen. Natzir ze», dat de toch terecht bij de wensen, waarvan het mooi zon zijn, dat ze tn vervulling scheepvaart toe te staan, gingen, maar waarvan de verwezenlijking helaas nog wel enige tijd op Het Nederlandse passagiersschip zich zal laten wachten. -Nieuw Holland" (13.400 ton) van de Er i, vrijheid iV de «ereld en er i, geestelijke knechting. Er kan vol- JJrtrSk'ken'K?ew?l SS£ gen.» ons solidariteit zijn met de geknechten, maar er <an geen broeder- lijkertijd de Australische torpedo schap zijn met degenen, die de2e knechting in de praktijk brengen. Dacht j bootjager „Anzac" de haven verliet. bepaald met. /uilen ze ooit ten val worden gebracht? Misschien wel. maar - de schepen, dan toch alleen, wanneer dc vrije mensen zich nimmer met hun bestaan verzoenen cn altijd, als de man op het oude papier, op de hoorn blijven blazen. De parallel kan verder worden doorgetrokken: laat de wens klin ken. dat de tyrannic wordt verdreven, en besef tegelijk, dat nieuwe gene raties misschien de hoorn van on« moeten overnemen, zo lang kan het nog duren. En juist daarom zijn nooit ergens hoop en vertrouwen en geestdrift beter op hun plaats dan hier. De v.emier van Birma heelt in middels gezegflWat zijn regering de vakbond van zeelieden te Rangoon heeft geadviseerd te trachten te ver hinderen dat haar leden contracten tekenen ter vervanging van Indone sische zeelieden op Nederlandse schepen. De ambassade van Djakarta in Rangoon had hem verzocht niet in het geschil tussen Nederland eh In donesië te treden. De Birmese vak bond zou zich echter op het stand punt stellen, dat de zeelieden de ge legenheid om werk op Nederlandse schepen te krijgen niet voorbij moe ten laten gaan. Een Nederlands schip ligt inmiddels al in. Rangoon; er worden er nog negen, verwacht. A'iet minder don zeven ministers woonden in de Amsterdamse Stadsschouwburg op ric «wond van 'nieuwjaarsdag de traditionele op voering van de ,.Gijsbreght"bij. Op de eerste rij van de loge v.l.n.r. 'riievr. en minister H. J. Hofstra, minister-president- Drees en mevr. Drein. wethouder Roos van Am sterdam enmeurouui Soos, mi nister Klonipé, minister Suurhoff en*.. meur. en- minister Helders (foto botten)'. BÓ?*r*.in d^-Bulise Bönö.v republiek wonen 400.000 Duitsers in kampen, waarvan 240.000 in „VGor- ioplge opvangkampen" zonder veel comfort. Ongeveer 165.000 Duitsers verblijven in „woonkampen". In het- afgelopen jaar zijn 265.000 personen uit Qost-Duitsland naar het Wastenuitgeweken en bovendien, zijn 115,000 Duitsers tilt door Polen geannexeerde Duitse gebieden naar West-Duitsland overgebracht op grond van een overeenkomst tussen het Westduitse en het .Poolse Rode Kruis. CAIRO. De Afrikaans-Aziatische conferentie in Cairo is besloten met de oprichting van een permanent secretariaat, dat In Cairo zal.zetelen- Aan het hoofd komt een Egyptische secretaris-generaal te staan, die zal worden bijgestaan door secretaris sen V-W. afkomstig nit communistisch China en de Sowjet-tjple. De deelnemers deden een beroep op Groot-Brittannië en d WS om bet Russische aap bod tot oj iniiddellijKe staking van ae kemproeven 'te aan vaarden. Zoals bekend hebben, de Russen de vorige maand aangeboden de kernproeven onmiddellijk, te sta ken als de VS en. Groöt-Brlttannië dit ook zouden doen. Op de voltallige zitting van. de conferentie werd een: resolutie aan vaard, waarin, de „ambities van de imperialisten", die leiden, tot ophit sing en koude oorlog e.i bijdragen tot.de bewapeningswedloop, worden veroordeeld. De resolutie maakte geen melding van steun aan de-poli tiek van. „positieve neutraliteit", welke steun was aanbevolen door een subcommissie. De conferentie veroordeelde ver der de Europese gemeenschappelijke markt, als .een poging tot concentre- ring van buitenlands kapitaal. D. raël werd gebrandmerkt als „een imperialistische basis", die de vrede in het. Midden-Oosten bedreigt. De voornaamste Russische afge vaardigde. Rasjidow, zei in een rede, dat er binnen korte tijd „geen kolo niën of afhankelijke landen op aar de" zullen zijn; De Sowjot-Unie staat volledig achter de eisen van de Ara, bieren totterugkeer van de Arabi sche vluchtelingen in Palestina naar hun haardsteden." aldus Rasjidow Verscheidene landen, waarónder Turkye, Pakistan; de Phi lippijnen en Cambodja, hebben geweigerd aan deze conferentie, die een. bijeen komst' van particuliere jpersonen was. deel ie ne£oen( omdat zy onder communistische invloed stond. Ma rokko trok tijdens de conferentie zijn delegatie terug.. DJAKARTA. Met irumng van I januari zijn in Indonesië 36 Neder-' hndse scholen gesloten. Het betreft kier scholen in onder meer Medan, Talembang. Djakarta, Rogor Soera- kaja en Malang. Verwacht wórdt, dat «ok de Nederlandse middelbare scho len in Bandoeng en Soerabaja binnen enkele maanden zullen moeten slui ten. Tot de scholen, die reeds moesten •luiten, behoorden de middelbare scholen in Medan en Bogor. De chris telijke school in Djakarta werd ge combineerd met de neutrale middel bare school in dc hoofdstad. In Me dan. Falembang. Malang. Soerabaja en Djakarta werden de U.L.O.-scho- lea gesloten, in de overige gevallen betrof het lagere scholen. De twee Nederlandse lagere scho len m Kebajoran, de satellietstad van Djakarta, werden begin december nog bezocht door 535 leerlingen. N» d<? kerstvakantie zullen hoogstens 130 leerlingen de enige Nederlandse la gere schon). die er dan nog is overge bleven. bezoeken. HAARLEM. De rechtbank heeft notaris G. A. R. uit Heemstede fail- 3iJt verklaard. De hoer R. wordt verdacht van verduisteringen tot 'n bedrag van f 3OO-0OO. Hij is gear resteerd toen hij enige dagen gele den zich bij de Amsterdamse poli tie meldde. ("Vaw onze correspondent) HAARLEM. Tot een maaod ge- vangenisstraf heeft de rechtbank de Zandvoortae ex-recheteheur van po litie W. K. veroordeeld. De man heeft terecht gestaan wegens het mishandelen, van een Amsterdamse jongen in het Zandvoortse politie bureau. De officier van. Justitie had drie weken geëist. ,-K. Ï3 bij verstek veroordeeld. Hij is Uit de politiedienst getreden, en vaart thans op een der schepen van de. Holland Amerika Lijn als „po litic-officier". Op 3 april arresteerde hij twee Amsterdamse jongens. Op het politiebureau heelt K. een der jongens zo'n harde klap tegen het hoofd en. zo'n stomp tegen de maag gegevendat de jongen in elkaar zekte. Een blad in Singapore schreef de zer dagen, dat een Indonesische ka nonneerboot wachtte met bet bevel de „Nieuw Holland'' te enteren en de reis naar Australië te verhinderen. AMSTERDAM. Een groot aantal winkeliers in de binnenstad willen de komende zomermaanden hun za ken tot tien uur 's avonds openhou den. De voorstellen hiertoe zullen binnenkort door b» en w. in de ge meenteraad worden gebracht. Al5 .de raad zich met deze voor- AMSTERDAM. De laaustc week- I staat' In 1957 van-V de --Nederlandse iBank stond In'het'teken van conao- j lidatfe. Spectaculaire verinderlngitn I vleien hierop niet waar te nemen en 'duideljjk was de invloed te bespeu ren van de overgang van 1957 naar het nieuwe jaar. In tegenstelling tot de verwachting gen waren de bankbiljetten op Het zeer hoge peil gebleven waarop zij de week daarvoor waren beland. De circulatie was slechts afgenomen van 4206 miljoen tot 4202,7 miljoen. Deze week valt echter een' scherpe daling van de.biljettenomloop.te ver. wachten. Dat de financiële instellingen krap in hun middelen hebben gezeten blijkt hieruit, dat'zij voor .een be drag van 9 miljoen voorschotten hebben opgenomen via wissels enz, in disconto. De goudvoorraad bleef onveran derd; de netto deviezenreserve is met 6 miljoen verminderd; hetgeen weinig is, gezien de omstandigheid dat de staat buitenlandse schuld heeft moeten aflossen tót een bedrag van ca. 20 miljoen. VLISSINGEN. In de havenmond •an Terceuzen is woensdagochtend stellen verenigt zal de hoofdstad dus om half vijf het Duitse schip ..Erich" tijdens de zomeravonden een levehdi- (2729 ton) gestrand, doch na een uur ger beeld vertonen dan tot dusver I op eigen kracht weer vlot gekomen. het geval was. Men wil dit vooral ten Het schip was met 4000 ton ijzer- gerieve van dc toeristen doen, i erts op weg naar Gent. I X technisch opzicht Is het grote Eurovisie-schakelprograïnma. op oudejaarsavond, uAaraan de tv.- instelllngen uit tien landen mee Werkten, een weergaloos succes ge worden; Wij staan, ondanks Spoetniks en andere griezeligheden, nog altijd voldoende open voor 't „wonder" om met dit tech nisch succes meer dan content te zjjn. De initia tiefnemer, de 28- jartge B.B.C.-pró- ducer Francis Es sex. heeft alle eer ingelegd met zijn werk. Zijn eigen organisatie deed er nog een technisch schepje hoven óp, door In de finale, waaraan, omroep- sters uit alle landen meewerkten' onze Karin Kraaykamp maakte invdlt gezelschap een uitnemende indruk-— met duhbelheeldeh te werken: de óm- roepsters in de Ikmdense studio met naast zich de artiesten. In de studio's van hun eigen landen. Natuurlijk moeten-we ook iets zeg gen over de artistieke aspecten vsn deze Europese öudejaarsuïtzending. Ws hadden- onze verwachtingen, de moeilijkheden met artiesten-vakbon den e,d. kennende; niet al te hoog ge steld. Daarom was de teleurstelling om de rommelige Belgische cn de nietszeggende Duitse bijdrage gerin ger dande vreugde over het voor treffelijke geschenkje van de Franse tv., die Les Frèreg Jacques uit een impressionistisch schilderij in het" Lóuvre liet springen. Vorstelijk was ook het Weense cadeau: „De blauwe Donau", met medewerking van de Phllharmoniker. het Opera ballet en het Mozartjongenskoor. fonkelend van vreugde en voortreffelijk van re gie. Aan de Italianen hebben we het te danken, dat we de meest bespro ken opera-diva van 1957,. de vermaar de Callas. te zien en te horen kregen. Een verrassing was de originele, uit nemend „verpakte" bijdrage, van de kleinste der met-commerciële Euro- visiepartners: het geestige ballet van de Denen, De enige commerciële deel nemer, Luxemburg, kwam met een erbarmelijke „sketch", zo uit de feest artikelenwinkel. Het Nederlandse aandeel, de parodie op de stomme film. uitgevoerd door Cormy Stuart en Albert Mol. bleef beslist niet on der de maat. Pe verschillende onder delen van dit anderhalf uur durende programma werden met goed gekozen fümflïtsen aan elkaar, gelast. DE uitzending uit; de Biissumse studio, die aan het schakelpro gramma vooraf ging, was voor zover het de rechtstreeks voor de camera's gebrachte bijdragen betrof heel ge noeglijk: voor wat betreft de jaar- Overzichten van ftet NTS-journaal ronduit voortreffelijk. De splitsing van de stof had als resultaat een aan trekkelijk, overzichtelijk geheel. Siebe'van der Zee stelde op 'n. pret tige manier hoofdredacteur Carei Enkelaar en de leden van zijn staf, die ook. ia 1957 zo'n belangrijk,, con stant op hoog niveau staand, aan deel in de programma's heeft gele verd, voor aan de kijkers. Tussen de filmoverzichten door zagen wé o.a. enkele alleraardigst gepresenteerde trucs van meester-gooehelaar Fred Kaps en goede „nummers" van. Rita Reys, Johnny Kraaykamp en. Corry Brokken. Op nieuwjaarsavond heelt de AVRO een goed toneel-begin ge maakt met de uitzending van Marcel Achards speels-poëtische fantasie „Mag ik met u meespelen?" In de re gie van Ton Lensink en in verrukke lijke dé :ors van Peter Zwart kreeg dit spel een heerlijk licht gehouden vertolking. Heel mooi speelde Bem- hard Droog de clown Crockson; Ma rijke Hoving was een lief, plagerig eïreusmessje. Ook Herbert. Joeks en Hans Culem an mogen met ere wor den genoemd. MET de -uitzending van „Nero York, ritme van een xcereld- stad" (Sounds of my city), het in 1956 niet de Prix Italia bekroonde klank beeld van Tony Schwartz, heeft de VPRO de aandachtige radioluisteraars woensdagavond aan zich verplicht. Een voortreffelijke radio-documen taire, ujaarin de authentieke pehtids- /liteen- door een uiterst sobere tekst, knap gelezen door- Han Bents van den Berg, werden verbonden. We 1 hoorden niet alleen op namen, die ty perend zijn voor de miljoenenstad - 'n religieus negerkoor, een Italiaanse processie, een dienst in 'n synagoge enzovoorts - maar ook andere, ken schetsend voor de eenzaamheid van de mensen in die stad; ee» oude vrouw vertelde het verhaal over haar in 1.925 gestorven kat; een taxi chauffeur zong, zichzelf begeleidend door z'n stuur als slagwerk te ge bruiken, een negrospiritualeen van z'n collega's gaf luidkeels betogend zijn visie op parkeerproblemen. Hei- was een bijzonder knap. stukje radio werk. H. S. BRITSE televisie-Uitzendingen wor. den soms gestoord dqor zenders van polltte-nuto's inde Verenigde Staten. Niet alleen het gelold, ook het beeld heeft er van te Hjden. Zelfs tijdens de Kerstrede van Ko ningin Elizabeth hoorden."tie kijkers In Engeland opeens, de stem van een Amerikaanse politieman, die een collega meedeelde, dat hjj 'n kop kof- fie ging drinken. De oorzaak? „Zonnevlekken", zeg gen de ingenieurs van de BBC. Luistert u m het programma van Hil versum X om 8.35 eens naar het ..Log boek 1940", samengesteld door drs- D. Ji van Dijk en J. j. van Herpen. tJ kunt ervan op aan, dat een van de meest bewogen jaren uit onze geschiedenis op hieuw tot leven gebracht zal worden.. Van 10.10 tot 10.50 concerteert via de zelfde zender het Omroeporkest o.l.v. Koelof Krol- In het concert voor viool, klavecimbel en strijkorkest in F van Joseph Haydn zijn Willy Busch en Hans Brandts Buys de solisten. Hierna wordt fcet Capricorn-concerto voor fluit. hobo. trompet en strijkorkest van de Ameri kaan Samuel Barber (47% uitgevoerd, een geestrijke, grillige compositie. Het tv-programnUL wordt verzorgd door de KRO. Begonnen wordt m^t het Gastenboek; daarna Testplaat. Vmoljj vanpug.l druk' om zich .nog langer shet de vrouw bezig, te houden; Want .tien tallen mensen; klampten hem arm. Eert van hen' oair- het nögal lakorüek op, toen hij hoorde niets gewonnen tehebben. „Je kunt gelijk bebben".zei hij tegen de agent, „want ik héb de.ge hele radio-uitzending, •niet kunnen volgen. Want op een moment staken ze rotjes in onze straat af. dat "zo'n herrie maakte, dat je de radio niet meer hoorde/' De gehele dag bleef het-druk voor .3 - woning van de heer Bergers, Zelfs toen de. duisternis inviel kwa men er nog mensen-uit Breda en Eindhoven, die hvi: reis jvoor niets had den; gemaakt. :Kort voor- midder nacht.stond er nog éeh politieman, diep gedoken In dë. kraag.'van zijn unifórmjas; 'in de natte sneeuw S.U.S.-kranten te controleren. Fantastisch succes „Deze eemlagsactie is een fantast tlsch succes geweeBt''. vertelde ons kort na middernacht dc heer Bergers, die met z\jn medewerkers. 24 uur achtereen in de veer is ge weest." Zestig waft de 150 winnaars hebben zlcli ijü my gemeld. H9 be treurde het, dat mensen uit Fries land, Groningen, Limburg enz, voor nlete naar Rotterdam waren geko men, „Dit was 'niet nodig geweest, als men maar goed naar de radio had geteisterd" betoogde h"ó. Honderden mensen hebben woens dag tevergeefs geprobeerd om. het telefoonnummer van: de ,heer Ber gers 50.000 te bellen, want de laat ste, had de- hoprn van de haak geno men. Want in de S.U.S.-kfant stond uitdrukkelijkvermeld, dat op dit nummer geen inlichtingen werden verstrekt. Maar doordat ménsen bui ten de stad toch probeerden dit nummer te draaien, werd het inter lokale telefoonverkeer met Rotter dam overbelast; waardoor het net nummer K. 1800 geiaiime tijd. ach tereen het. ingesprek-signaaV gjif (Wij hebben, de uitzending van de S.U.S.-actie beluisterd en gelopen dat de heer Bergers terecht op merkt, dat wanneer de luisteraar aandachtig en de gehele uitzending had geluisterd zich niet had kun nen vergissen. Dat er desondanks toch vergissingen ontstonden mag echter niet geheel de „onanndneh- tige'' luisteraar word en .verweten. -De fragmentarische-wijse waarop de oplossingen werden gegeven draagt daaraan wellicht ook schuld, red.) ipraatje voordracht van AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam heb ben de novelleprijs 1957, groot 3000, toegekend aan Maurits Dekker voor zijn noveilenbundel „Op zwart stra mien". De jury bestond uit de heren Antoon Coolen, R. Blijstra en B. Rijdös. KAAPSTADEen mijnenveger van de Zuidafrikaaase marine zal. met dieptebommen en handgrana ten haaien "bestrijden, die in de afge lopen weken viermaal een bader aan de kust van Natal hebben aangeval- ten. 1" feuilleton door Cyril Hare Oottloe OtLUKKlG necR Het geroep VAN ÖUCK msRMLnr POOR Ntr NIPÓTERIE VIOUD HAAR ER ROrtroEEn ANTWOORD V/AAR B£HT 3196.Naarmate de tochb vordert komt Billy echter tot de slotsom.,dat hij én zijn bemanning toch da Taifoen" niet zo ver zullen kunnen op kalefateren, datbij er dé overtocht naar New Orleans mee kan wagen. Het schip is zwaar lek, voedsel en water zijn bedorvaa en de motor kan hy waarschijnlijk wei helemaal afschrijven, om dat de machinekamer al die tijd half vol water dat de machine..-- heeft gestaan. Maar dan krijgt hij opeens een lu mineus idee, wanneer een kleine vrachtschoener in zicht komt. Hij wil proberen dat scheepje te overmeesteren om de reis daarmee te vervolgen. Dan is meteen de „Taifoen" van de aardbodem verdwenen en behoeft hy zich'geen zorgen te ma ken over de justitie; De vrachtvaarder is de ,.La Servidora" uit Matanzas. Argeloos nadert het scheepje de „Taifoen", wanneer BiUy Bold China zijn slachtoffer praait. veuze amateurs en een paar fleg matiek uitziende beroepsspelers. De zaal liep snel vol en van zijn plaats op het baleon keek hij neer op een zee van hoofden. Zoals ieder een, die wel eens ergens achter de schermen heeft gekeken, vroeg hij zich af of er iemand was onder at die drukpratendi» mensen, die er een toch niet meer voor de uitvoering, idee van had hoeveel moeite, last hè?" en verwarring er nodig waren, om Evans kwam binnen met me- „Ik?" zei Dixon söel, „nee, na- een uitvoering van twee uur 'tot vrouw Basset braaf achter hém aan. tuurlijk niet. 'Waarom zou ik." stand te brengen. Hierna ging hij. Hij zag er moe uit, maar wel op- „Ik zeg het ali" a maar. Ik vind met meer bewondering dan begrip, gewekt en rustig, dat ze tyd nodig beeft om af te het gedeelte van het programma zit- „Ben je er nog, Dlxon?" vroeg koelen. Ze vroeg trouwens of ik er- ten lezen,dat Clayton Evans had hij. „Ik had je juist willen zegSen voor wilde zorgen dat ze niet ge- geschreven. dat je geen moeite hoefde te doen stoord werd in de artiestenkamer. Hij werd gestoord doordat er M Ze wil'helemaal alleen zijn tot zc. iémand moest passeren voor de le- optreedt. Blijf dus uit de buurt. Ik ge stoel naast hem. Toen hij opkeek heb het hele orkest gewaarschuwd." zag hij, niet zonder vreugde, dat het Dixon lachte. Nicola Dixon was. Hij vond haar „Maak je wat inÜ betreft geen ideaal gezelschap voor zo'n avond. voor een klarinet." „Geen moeite!" Het gezicht van Dixon was met geen pen te beschrij ven. „Nee. Ik heb erover, nagedacht, We kunnen de. tweede klarinet tot der- y.org. Het is een oude gewoonte van iemand die niet praatte, niet ver ste, bevorderen, zodat we alleen een Lucy en 't heeft niets met 'mijn langde dat er tegen haar gepraat tweede nodig hebben. In Mendeis- faux pas te maken. Ze trekt zich werd, en - die tegelijkertijd- prettig sobn. kan ik dat onbelangrijke ge- altijd terug voor ze moet spelen. Ze- was om naar te kijken, Heel pret- deeke gemakkelijk door de hobo ouwen, denk ik. Zelfs echtgenoten tig om naar te kijken, verbeterde over laten nemen en ik denk niet, worden niet toegelaten, laat staan hij zichzelf bij nader inzien. Eigen dat iemand bet verschil zal mer- ex-echtgenoten." lijk had hij haar nog nooit zo knap ken. Wat Mozart .en H3ndel be- „Goed," zei Evans. Hij bleef aar- gevonden als nu. Zelfs hem, van na leeft-" zeiend staan, een frons op zijn voor- ture een weinig opmerkzaam mens „Mijn beste Evans"- zei Dixon op hoofd. viel het op, dat ze er op haar best" een toon, die mevrouw Basset deed ti|a er QOg iéts anders?" vroeg uitzag. Niet alleen door haar kle- verbleken. „Je hebt me gezegd vóór Dixon. ding, die hij met geen mogeliJUheid een anderklarinettist te zorgen. ,Nee," - 1 zei Evans langzaam, had kunnen beschrijven, en ook niet Pettigrew en ik zijn veertig minu- „Tenminste, er was wel iets, maar door een speciale make-up. Er was ten bezig geweest om er een te vin- jk weet he*- niet meer. Een kwestie iets ondefinieerbaars in haar hele den en nu het ons gelukt is, vertel van tempo' dacht ik-" Hij haalde uiterlijk, waardoor alle andere je me dat-ik geen moeite hoef te 2yn schouders op. Mevrouw. Bas- vrouwer in het nietzonken. Haar doen. Dat gaat me éen beetje te set mag ik dan nu met u meer ij- ogen waren helderder dan anders, ver." den?" Hij vertrok en Pettigrew, die ze had meer. kleur en haar gewone „O, heb je er een te pakken ge- het gevoel had of hij z'n halve le- langzame bewegingen hadden plaats kregen?" vroeg Evans onverstoor- Ven in het kantoortje had gezeten, gemaakt voor iets levendigs en blij- baar. „Wie is 't?" „Jenkinson van het "Whiisea Fil harmonisch. Ik sta op het putii een taxi te bellen om henvin Eastbüry af té halen.Wat was het nummer ook weer. Pettigrew?" „2203." ,2203", herhaalde Dixon, terwijl Dixon belde af met' eèn triomfan- volgde zijn voorbeeld, mogelijk. HOOFDSTUK 6 haastig moedigs dat... hij schaamde zich een beetje toen hij het juiste woord vond... dat geweldig verleidelijk was. Het kwam hem wel vreemd voor dat een concert in het:stadhuis Een onderbroken concert 70 op haar inwerkte- Haar liefde voor muziek moest groter zijn dan Het concert, dacht Pettigrew, hij had gedacht en zeker groter dan hij draaide. „Hallo, met Earren? toen bij om kwart voor acht het die van haar echtgenoot. Hebt u vanavond een auto vrij om stadhuis binnenstapte, zou vast wel Zich realiserend dat ze 'ook nog iemand te halen in Eastbury?. een succes worden, maar voor hem een echtgenoot bezat, vroeg hij: Dat is een bof. Ja die meneer zou het toch, gezien de levendige „Is uw man niet biju?" heet Jenkinson. Brengt u hem naar ontwikkeling van die middag, be- Nicola schudde haar kastanjebrut- het stadhuis, artiesteningang. Kunt trekkelijk oninteressant zijn. Als hij ne hoofd. ..- u daarvoor zorgen? Mooi. De reke- niet voor zijn plaats betaald had, „Hij zit nooit bij me tijdens da ning kunt u naar meneer. Pettigrew was hij zelfs misschien wel wegge- concerten," zei ze- „Hijheeft een sturen. Dank u zeer." bleven. plaats beneden bij de achteruitgang. Hij was echter wel zo wijs hier zodat hy steeds kan gaan kijken of -,rd« is,.. Ik neb mc oven- tel ijk air. niets van tegen Eleanor te zeggen, alles i ,;Fijn," zei. Evaris, „geen geduvel die begrijpelük genoeg, nogal opge- gens verschrikkelijk moeten haasten verkleden, thuis.; Tussen haar eerste concert, haakjes," hij bleef staan in de deur- Hij bracht zijn vrouw naar de ar- opening. ,,Lucy is nogal overstuur tiesteningang, waar ze werd opgeno- door die geschiedenis. Je ziet haar men in een stroom vrolijke, ner- parkeèrplaats was zo afschuwelijk Vol, dat ik moeite had er tussen te wringen." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1