PAPOE i Het verzuimde ogenblik H Aan wie de schuld? De moordenaar speelt klarinet A Spanning in M.-Oosten ten einde In het goud Buitenlandse reders mogen tussen eilanden varen Maengkom: 10.000 evacué's zijn reeds vertrokken Werkweek van 45 uur in heel Scandinavië 5 maal Concurrentie Vanavond Morgen SPROETJE SPA door FRANK GODWIN AVONTUREN KAPITEIN 2 Zaterdag 4 januari 1958 JL JLj rET is bet bedrijfsleven, dat alie lasten van de bestedingsbeperking torst, aidüs de heer T. j. Twijnstra ia een radiopraatje. Is dat juist? Naar onze mening niet. Er is wel degelijk ook sprake van een consumptiebeperking bij de loontrekkers. Voor de huurver hoging is een compensatie toegekend, maar voor andere kostenstijgingen is dat niet geschied. Deze stijgingen waren vooral aanzienlijk voor wat betreft de tarieven der openbare diensten. De grote vakcentrales hebben dan ook a! meermalen waarschuwende geluiden doen horen. Dat zij zich niettemin tot dusver hij de gang van zaken hebhen neergelegd, is het gevolg van hun verantwoordelijkheidsbesef. Er is daar naast goede reden om aan te nemen, dat het euvel van de zwarte lonen niet meer zo wijd verbreid is cis een jaar geleden. Wat men er van wil zeggen, in ieder geval is ook dit een stuk consumptiebeperking. Voorzover er fouten zijn gemaakt, betreffen die niet de onbillijkheid van de lastenverdeling in het hele complex van maatregelen. Er is na tuurlijk disrussie mogelijk over de opportuniteit en de wenselijkheid van eik onderdeel afzonderlijk, maar het doet toch weinig af of toe aan de verdienstelijke ui t gewogen heid van het geheel. Waarin de regering in het algmeen en de minister van Financiën in het bijzonder zijn tekortgeschoten, dat is de reactiesnelheid. Pas deze week beeft de Tweede Kamer het sluitstuk, de belastingontwerpen, behandeld; dat is ongeveer anderhalf jaar. nadat de economische overspanning voor het eerst op duidelijke wijze zich openbaarde in het verstoorde evenwicht van de betalingsbalans. DE kabinetscrisis heeft natuurlijk vertragend gewerkt in een periode, toen het voor ieder duidelijk was. dat de dingen verkeerd liepen. Maar het is ook al weer aanmerkelijk meer dan een jaar geleden, dat een regering tot stand kwam. Met bet ontwerpen en indienen van de belastingmaatregelen is het veel te traag en ambtelijk toegegaan. De gevolgen zijn niet uitgebleven: bij de parlementaire behandeling deze week viel het tal van leden moeilijk, ze nog in het verband der totaliteit van de economische ingreep te zien. Misschien kan het beter anders worden gezegd; het viel velen maar ai te gemakkelijk, ze los daarvan te beschou wen, iets, waarvan het debat overduidelijk getuigenis heeft afgelegd. Navenant was de taak van de minister zwaarder. Het psychologisch ogenblik was nu eenmaal verzuimd. Uit het grote verband getrokken zweefden de wetsontwerpen in de lucht. Er gingen stemmen op, de be handeling maar op te schorten, omdat het immers al weer wat beter ging. De critici kregen de volle kans, en de minister kreeg de volle laag. Wat indertijd in persstemmen als onderdeel van een sluitend geheel «jp in grote lijnen aanvaardbaar was geprezen, kon aldus het karakter krijgen van een onredelijke poging tot het verkrijgen van onnodige middelen. En de klacht werd alweer vernomen, dat de regering zich dermate in haar pro gram had vastgebeten, dat met haar helemaal niet meer te overleggen viel. Het is nu op een compromis uitgelopen; de regering heeft op kosten van de lagere publiekrechtelijke lichamen een aantal miljoenen prijsgege ven. Het is echter niet hijzonder sierlijk en evenmin erg bevredigend. Want vooral dc gemeenten ritten ook moeilijk, en zij worden eens te meer het kind van de rekening. Aan de opmerking van de heer Twijnstra, in de aanhef vermeld, moge een stukje gezichtsbedrog ten grondslag liggen, de gemeenten zijn nu wel degelijk eenzijdig benadeeld. HET onfrisse blaadje „Burgerrecht'* bevat een tekening voorstel lend» de rug van een dikke Excellentie en een hand, die onwillig de nota voor een reis van Singapore naar Nederland van een gezin van geevacueerden vasthoudt. Onderschrift: Wiens schuld moeten wij betalen? Dit zegt het gezin natuurlijk. Het antwoord staat er niet bij, maar bet is wej duidelijk dat de tekenaar beoogt te zeggen, dat de schuld ligt bij de na-oortogse Nederlandse regeringen, die Indonesië niet in hun greep hebben kunnen houden. Men kan het verhaaltje weer meer horen de laatste tijd, niet zo luid, maar toch duidelijk verstaanbaar. Het is een vals verhaaltje. Want wan neer iets zo zoetjesaan duidelijk is geworden, dan is het wel de onmoge lijkheid van de taak om na de oorlog van de verhouding tussen Nederland en Indonesië^ jaib te maken. Wij zeggen niet, dat de na-oorlogse re geringen altijd verstandig hebben gemanoeuvreerd, maar wij zeggen wel, I dat zij te maken hadden niet een stuk onhandelbare erfenis van de jaren vóór 1941, toen veel gezond nationalisme werd gelijkgesteld met verraad. en blanken, d.te bet organisatieleven onder „de inlanders'* poogden te I bevorderen, als verdachte figuren golden. 1 De proclamatie van het beginsel der gelijkwaardigheid, toen Japan zijn grote aanval begon, kwam minstens een kwart eeuw'te laat. En wanneer dan ook wordt gevraagd, waar de rekening thuishoort, dan moet bet ant woord luiden r hij de groep, welker inzichten en tradities „Burgerrecht" tegen alle draden in nog 'poogt te handhaven. (Van een onzer redacteuren) vaders als politieman, chauf- Nieuw-Guinea leeft op de feur, verpleger en wat niet al. grens van twee culturen en de Nog leven er in de kleine dorpen over pan ff van 't enp levpiMna- van 't Zuiden en langs de Mambe- overgang van t ene levenspa iano pap0Ga-S| die vroeger mensen- troon naar het andere moet in vlees geproefd hebben en hun zonen feifp in lii+tolo ffpntallen iarpn trekken soms op sneltocht, als zij de reue ïri tuueie nenxauen jaren kaRS krijgen_ onderwijs en christe- n kloof van vele eeuwen mem lijke vorming bannen deze gruwe- selijke ontwikkeling overbrug- Rijkheden uit, maar 't vernis der Tvrj-0 moderne beschaving blijkt toch veel- gen. Nog wordt m vele dorpen ai nog uiterst dun Getuige de er van de Marind-Aniem, een der varing van een bestuursambtenaar in de Australische helft van Nieuw- grote Fapoeastammen van de Guinea, die 't volgende gesprek met Zuidkust, periodiek het grote een vriendelijk glimlachende oude feest van rip nffnd-v?"-ria'n<;pn heer in e€ö kampong noteerde: ieeax van ae >.ngna zi aansen )Heb Je vroeger we] eens mensen. gehouden, waar- vlees gegeten, opa" „Nou en of!" „nor mpn rlafPrt- (Genietend smakken met de lippen), voor men aagen tiMaar nU öoe je 't toch met lang door woud en meer" „Neen meneer, nóóit". moeras haar de «Wel, dat is prachtig; zoiets kan toch r ook niet, vind je wel'* Waarop de feestplaats treKt Papoea-grijskop demonstratief de en Vele weken te- mond opensperde en antwoordde: „Kan niet, want geen tanden meer voren doende is Nóg houden, m de verre dorpen met vergaren en bereiden der van 't binnenland, de Papoea's in nn hnpvefrih^pn vnpricel huiverende vrees hun tovenaars m enorme noeveemeaen voeasei, ere. nóg wordt daar de iiZWarte ma_ welke dan worden verorberd, gie" bedreven, welke de bevolking De dans ontleent de naam aan j.n een angstpsychose houdt. -- Maar t i i terzelfder tijd hebben ontwikkelde de haaraanvlechtsels, waarmee Papoea's zitting m adviserende col- de deelnemers zien tooien en is leges, in de smds 1951 bestaande i Raad voor Bevolkingszaken en ne- oorspronkelijk een ritueel van men tn het „achterland" eenvoudige volwassenheidsverklaring, on- inheemsen als leden van een dorps- df>r invlnpri van hpctimr an raad aande«l i:" bestuur van hun aer mvioea van oestuur en gemeenschap, of zyn actief werk- kerk nu van zijn moreel ontoe- zaam in 't bedrijf van verbruiks- en laatharp pliampntpn nntriaan andere coöperaties, welke over 't ge laat oare ejememen ontdaan. heJe door Nederiand en Australië Maar terzelfder tijd gaan de beheerde gebied tot leven zijn ge- kinderen dezer Marinds bii de !*0™en e" de welvaartsontwikkeling J m d« autochtone sfeer bevorderen. »#i., missie ter school, werken de Hun kinderer genieten onderwijs op dorps-, vervolg- of muloscholen, aan een ambachtschool of andere onder wijsinrichting. Een aantal is reeds zó ver, dat zij voor verdere opleiding naar Nederland konden worden ge stuurd: in 1956 gingen vijf Papoea jongens in ons land naar de HBS (slechts 1 bleef zitten) en drie wer den goede gymnasiasten: in 195? zond men er twee naar Nederlandse lycea, twee naar de nijverheidsschool te Noordwolde en één naar de op leiding voor 't coöperatiewezen aan de Goedhart-stichting in De Steeg. Men kan echter het tecnoo der ontbolstering niet „opjagen": de kloof van eeuwen blijft immers ga- dat deze waardige oude heer met zijn vrien delijke glimlach In zijn jonge dagen nog mensenvlees verorberd heeft. Hij behoort tot de Marlnd-Anlem (letter lijk; „Mensen bij uitstek"), een der grote stammen van de Zuidkust van Nederl. Mlcow-Guinea. De hoofdtooi Is uit veren van paradijsvogel en kroon- dulf vervaardigd. De neusdoorboriJiE is ook lüer duidelijk klchtbaar. behalve Latijn óók Jantje kennen", luidt het spreekwoord. Hetgeen wil zeggen, dat wij* niet alleen ons re- kenschap moeten geven van wit wij pen en kan verzwelgen, wie met te introduceren in de wereld van de onvaste voeten springt De door Papoea, maar ook grondig moeten de Papoea-,.intellectueel" zelf gewil- kennen cn begrijpen, wat het leven de aansluiting bij 't levenspatroon van de „Papoea van vroeger" inhield der modern-westerse wereld bete- en door welke elementen dat leven kent m vele opzichten tevens een werd en deels nog wordt be- geestehjke „ontworteling", waardoor heerst, de Papoea in labiel evenwicht ge- .(SLOT) bracht wordt: de greep van stam tra- ditie en overgeleverde zede werd krachteloos, maar de zin van 't. „nieuwe" denken, en. nieuwe sociale samenhangen spreekt soms nog te zwak, om een betrouwbare steun te zijn. Nederland, dat bij de ontwikkeling der Papoea-maatschappij de leiding heeft gekregen, moet 2ich daarom steeds weer terdege bezinnen op wat het mét en vóór deze Papoea doet. „Wie Jantje Latijn wil leren, moet Vrouwen van de Moejoestam In het volle vuur van een meeslepende dans, welke onderdeel vormt van de „ngad- zi"-c«romonie. Deze foto werd ge nomen in het dorp Jtalaii, 't hart van het Moejoegebled, De ngad-zl dansen zijn over een groot deel van zuidelijk Kleuw-Guïnea ln onderscheidene vari aties inheems Onder Invloed van Be stuur cn Missie werden dezo aanvan kelijk veelal zeer wilde ceremonien aanzienlijk bijgeschaafd en. enkele on derdelen van dit en andere rituelen zijn thans verboden. Indonesisch blad: DJAKARTA Het Indonesische blad „Kengpo" heeft vrijdag bericht dat zes buitenlandse scheepvaart maatschappijen verlof van de Indo nesische regering hebben gekregen om de verbinding tussen de eilanden van Indonesië te onderhouden. Het blad schreef dat de minister van Scheepvaart, Nazir, had gezegd dat dit de Westduitse „Hapag" is, de Japanse „Tokio Senpakoe". 3e Brit se .Bine funnel", de Amerikaanse „Isthmian-lme" en ondernemingen uit Polen en Joego-Slavië. LONDEN. Groot-Brittannië heeft bekend gemaakt nog 200 Hon gaarse vluchtelingen te willen opne men en heeft daartoe een missie ge zonden naar Joego-SIavié. De missie, bestaande uit functiona rissen van de Britse immigratiedienst en een dokter, zal aandag met haar werkzaamheden aanvangen. DE SUPERIEURE ONAFBhaNDBARE LAF WORDT hJDENS DE GEHELE LEVENSDUUR VAN UW HAARD VOORTAAN TEN VOLLE GEGARANDEERD DJAKARTA Minister van Jus titie Maengkom heeft bevestigd dat 10.000 Nederlanders Indonesië verla ten hebben sinds 10 december. In middels zijn met de „Willem Ruys" uit Singapore 658 Nederlanders naar ons land vertrokken. De „Ruys** zal in Medan op Sumatra nog 90 evacué's opnemen. De ongeveer 800 evacué's die met de „Waterman" in Singapore arri veerden zijn ingeënt voordat zij naar een quarantainekamp gebracht wer den. De „Waterman" kwam uit een besmette haven. Bij de inscheping in de havens van Indonesië zou worden geholpen door het Indonesische Rode Kruis. Uit Engeland vertrok gisteren een ander vliegtuig naar Singapore, om dat het toestel, dat in Albanië werd vastgehouden, vervangen moest wor den. (Advertentie f M Schrijf In «Ik der llan vakje» «en t ol 2 of 3. Optallatl. Plak dit formulier op B'" frankeerd# briefkaart maf 50 tent extra porto op adrejzi|de. Inzenden aant Klaver vier, Hilversum. Eén oplossing per kaart. Radio-actie ln samenwerking met en ten bate yon St.,.Prins Bernhardfonds",St. „Hot Nedofl. Blindenwezen", Nod. Ver. Soeïole Zorg voor Mtnder.ValWen „AVO" en St. ,Ned. Org. voor Intern. Bijstand", Goed- t.1 u.: 4etjt y.dMiti, 1026/257. (Van onze correspondent) KOFENHAGEN. De 45-urige arbeidsweek is thaana voor geheel Scandinavië verzekerd. Zweden ging hierbij aan de spits, doordat het van af l januari 1958 een verkorting van de arbeidstijd in drïe etappes be gonnen ls welke in I960 beëindigd zullen worden. Denemarken zal dezelfde proce dure vanaf 1 maart van dit jaar volgen, terwijl de Noorse regering zojuist besloten heeft de verkorting van de arbeidstijd m twee etappes door te voeren nl. vanaf 1959 met anderhalf uur en vanaf 1960 nog maals met anderhalf uur. Bij deze hervorming zijn m Noorwegen 600.000 arbeiders betrokken wier loonproblemen rechtstreeks met de werkgevers zullen worden opgelost, zoals er ook voor gezorgd zal wor den, dat de effectiviteit der produk- tie door de verkorting van de werk tijd met nadelig wordt beïnvloed. DJAKARTA- Gisteren ls een groep Indonesische officieren naar de Verenigde Staten vertrokken, waar zij een opleiding zullen krijgen, die negen maanden duurt. BOELGANIN: MOSKOU. Premier Boelganln heeft gisteravond te kennen gegeven, dat de terugkeer van maarschalk Ro- kossowski naar Moskou betekent, dat de Syrische crisis voorbij is. Hij zei dit tijdens een ontvangst op de Birmaanse ambassade- In antwoord op een vraag van een journalist zei hij, dat het terugroepen bewijst, dat ar een algemene ontspanning in het Midden-Oosten is opgetreden, Henry Shapiro, de correspondent van UP in Moskou seint, dat de te rugkeer van maai schalk Rokossows- ki ook betekent, dat er geen zuive ring m het opperbevel van hei Rode [eger heeft plaatsgevonden na het ontslag van Zjoekow. De functie, die Rokossowski nu in JMoskou zal bekleden, maakt hem de directe ondergeschikte van maar schalk Maünowski, de opvolger van Zjoekow, Rokossowski was één van de naaste medewerkers van Zjoekow in oorlogstijd en hij streed zij aan zij met hem in de meeste belangrijke veldslagen. TA/EGWUS", het KRO-cabaret 53»* onder leiding van Jan de Cler, beleeft "morgenavond, z'n vijf tigste uitzending. Een feit om, zoals heet, even b(j stil te staan. Want de Cler mop met wijlen Dico der Meer tot de pioniers van een nieuwe stijl in het radio-amu sement worden gerekend. De Cler (45), die tot il- lustratie-tekenaar werd opgeleid, kwam kort na de bevrijding als zanger-gitarist met eigen liedjes voor *i eerst voor de KRO-rnikrofoon. Wat hij sindsdien heeft verricht zal bij alle trouwe luisteraars voldoende bekend zijn: de strip Buffalo Bill, Negen heit de Klok (met als successen de creatie van Dip in het duö Dip en Dop, de Familie uan Tutte) enzovoorts. Het idee van Buffalo Bill heeft hij dit seizoen tot nieuw leven gebracht in z'n kolder- strip „De Wadders", Het programma „Wegwijs", dat morgen jubileert, behoort door z'n knap op^ het medium afgestemde vormgeving en door z'n prettige in houd, tot de beste radio-cabarets (en dat zijn er slechts enkele). In het eerste seizoen maakte De Cler het samen, met Êmile Lopez en Jules de Corte. De laatste behoort sinds sep tember '57 met meer tot de samen stellers; hij heeft het, begrijpelijker wijs, te druk met z'n voortreffelijke „Roulette". Aan de feest-uïtzendmg, waarin zoals dat behoort verschei dene succesnummers worden her haald, werken Lili van Haghe, Ina van Faassen, Sylvia Poons, Ton van Duinhoven, Jan-zelf en het duo André de Raaff-Jacques Schutte mee. VIJF maal Is scheepsrecht. Deze afwijkende regel is ingesteld voor de televisie-uitzendingen van Vondels „Gysbreght". Eigenlijk had directeur Guus Ostcr van de Neder landse Comedïe er dit jaar ai een streep onder willen zetten. Maar dat vond to(j 'n beetje snen voor Jack Dïxon en de VPRO, Zo kunt u dins dag voor de vijfde en laatste maal nog getuige z(jn van 'n reportage van de nieuwjaarstraditie in de Amster damse Stadsschouwburg, compleet met de Bruiloft van Kloris en Roosje. Waarom de heer Oster een einde wil maken aan de Gysüreght-uit- zeodmgen? Niet omdat hy iets tegen de TV heeft, maar omdat z'n gezel schap toch ieder jaar ook nog met Vondels tragedie op tournee gaat. En hy is bang, dat dit wat moeilijk 2al worden als meer dan 'n miljoen mensen de opvoering al op 't beeld scherm hebben gezien. Verder vreest Guus Oster de concurrentie van de televisie met. Zyn eigen gezelschap heeft nog nooit zo'n goed seizoen- begin gemaakt als jn het najaar van 195? (met o.a, „Het ei" en „Óom Wanja"). WEL last van de concurrentie van de TV hebben de Britse bio scooptheaters. In de afgelopen zeven maanden hebben met minder dan honderd bioscopen in Engeland hun deuren moeten sluiten, zo heeft een regeringswoordvoerder meegedeeld in het Lagerhuis. IN de KRO-rubnek „Echo" spreekt dr. Huub van Doome vanavond over de gevolgen van de bestedings beperking (8.258 40; K. II). Verlangt u iet$ anders dan lichte kost, dan kunt u om 9 uur afstem men op het Derde Programma van de BBC. Het Symfonie-orkest van de Britse Omroep concerteert onder leiding van Rudolf Schwarz: werken van Richard Strauss en Frank Mar tin. T N het programma van Hilversum van 2.45 tot 3.10 een uitzending in de rubriek „Ontmoeting der Le vensovertuigingen". Onderwerp: „Waarm verschillen 't Christendom en het Humanisme?". Een luisterspel naar 'n kort ver haal van Willy Corsari, „Monsieur Max", kunt u van 8.40 tot 9.05 ho ren. De schrijfster treedt zelf op als vertelster; Huib Onzand speelt de rol van Monsieur Max. Na een Chopin-recital door de Hongaars-Zwitserse pianist Bela Siki (3 05—3.25: Sonate in bes) via Hil versum II om 3.25 een lezing met muzikale illustraties door dr. Alexan der Ringer van de Universiteit van Oklahoma over ..De na-oorlogse mu ziek in Amerika". fciiillt'ton door Cyril Hiiro IrYACHffcVEM tof LAMPAArt IKHto IET6MAT6 KLÉVERI&5 AAN HAND LAP1P ROOD TAFÈL 3138. De rest speelt zich af in enkele minuten. Het machinepistool van Billy Bold China ratelt een paar maal en dat betekent het einde van de bemanning van de „Servidora". De roerganger ziet nog kans overboord te springen, maar ver dwijnt direct in de diepte. De mannen van .Billy springen over en nemen de schoener in bezit. De lichamen van de gedode zeelieden worden een voudig overboord gegooid. Dan wordt de „Tai foen" lek geslagen nadat de lading, voor zover die nog te gebruiken ls, aan boord van de „Ser- vadore" is gebracht. Ziezo, dat ls dan_ dat.,, Billy staat van genoegen te grijnzen: hy heeft nu weer een prachtig schip, de „Taifoen" is van de aardbodem verdwenen en wie doet hem wat? Lucia en MarJo zijn er wel een beetje beduusd van, dat alles zo snel in zijn werk is gegaan en zo langzamerhand dringt het tot beiden wel door, dat zij zowel zelf schuldig als medeplichtig zijn aan een reeks misdaden, die elke rechter ter wereld bijzonder zwaar zal straffen; zuchtte hij. ,jte was een begena digd artieste", „Hoelang was ze al dood toen u haar vond denkt u?" Dokter Cutbush schudde zijn hoofd. „Daar ben ik slecht in", zei hij. „Beslist nog met lang... een half uur, misschien iets langer... maar dat moet ik echt aan uw specialist 17 iedere stap die hij zette. Evans was alleen. Aan beide kanten van de gang overlaten". Hij hep heel langzaam en voor- waren deuren en voor èèn daarvan i(pan hoef ik u niet langer op overgebogen. als een man m een. stond een agent met een r?°d. 8®" te houden, dokter. Als u uw naam droom. Het was doodstil toen hy wichtig gezicht, die onmiddellijk en adres aan sergeant Tate hier het podium bereikte. Zyn handen salueerde toen Trimble naderde. 0p Wilt geven, zal hij later wel uw grepen de leuning alsof hy zich zon- ..Ze is hier bmnen, meneer" zei officiële verklaring komen halen", der steun niet staande kon houden, hij, „dokter Cutbush is er by op j(Dank u. Mag ik myn dochter- Zonder te spreken stond hij daar het ogenblik. Er is niets aange- tje ook meenemen?" een stille man tegenover een stil raakt. Ik heb...". »Tw dnrhierHe?" vrnea Trimble, publiek. Toen hij eindelijk iets zei, Trimble knikte. ~"w dochtertje, vroeg inmoie. was zijn stem nauwelijks hoorbaar. „Ik hoor later wel wat je te rap- „Ja. ze zit m net orkest... eerste „Er is een ongeluk gebeurd," zei porteren hebt", zei hij. „Blijf waar violiste. Dit zal haar wel erg ge- hij zacht en hees, „er moet onmid- je bent tot ik je laat roepen", schokt hebben, ik zou haar graag dellijk een dokter komen." Achter zijn rug grinnikte sergeant mee naar huis nemen Tate tegen de agent en volgde „Het orkest?" Trimble wreef met U MAAKT KENNIS MET daarna zijn inspecteur, een slanke, een onzeker gebaar langs zijn km. TRIMBLE zelfverzekerde man... wat te zelf- „Weet jij iets van dit gebouw af, Markhampton had al jaren geen verzekerd zouden kwaaddenkenden sergeant?" eigen politiemacht meer. Naar aan- misschien beweren. „Zeker meneer. Ik heb huur leiding van de dringende boodschap De artiestenkamer was een klein, m'n jonge jaren vaak de Messias kwam er dus een detective-inspec- vierkant vertrekje. Het had geen gezongen". teiir van de provincie Markshire. ramen, alleen in het plafond. Er -Hoe komt het orkest op het po- Hij ontving het bericht toen hij stond een tafel in, drie gewone dium?" juist op het punt stond naar huis stoelen en een armstoel. „Door de gang die u net beke- te gaan. Trimble was nog jong, op de tafel stonden een heleboel ken hebt. Je kunt langs twee kan- gezien de rang die hij had berejkt vazen met bloemen en lag een Ien op het podium komen, links en en hij was tevens energiek en eer- viool ln een open kist. Dokter rechts". zuchtig. Zijn voorganger uit de tijd, Cutbush zat op een van de rechte „Dat dacht ik al. Iedereen die dat Markhampton nog wel een poli- stoelen. In de armstoel lag Lucy naar het podium gaat, kan dus tiemacht bezat, had al die eigen- Caxless. langs deze deur komen", schappen niet tot de zijne kunnen Trimble keek even de kamer „ja. En omgekeerd kan iedereen tellen en vond 't heerlijk met ver- rond voor hij op het lijk toeliep, die op het podium verschijnt uit vroegd pensioen te gaan, toen de Daarna opende hij de andere deur deze kamer zijn gekomen zonder provinciale politie de zaak over- in de kamer, die ook weer uit- dat hij het hoeft te zeggen. Er nam. De ondergeschikten van dit kwam op een gang, die naar het zijn nog verscheidene deuren op de goedmoedige heerschap hadden hem podium leidde. gang, ziet u". niet zonder spijt zien vertrekken en „Is er iemand door deze deur De manier waarop de sergeant bekeken de nieuwe aanwinst met gekomen, nadat het lichaam gevon- zijn verklaring gaf, zat Trimble niet slecht verholen achterdocht. Trim- den was?" vroeg hij. erg. Hij weidde zich tot dokter ble wist dan ook best, dat hij ze „Ik natuurlijk zei de dokter op Cutbush. voor zich zou moeten winnen en hij zacht verwijtende toon, „maar zo- „Ik ben bang dat ik het orkest vond het prettig bij deze gelegen- ver ik weet niemand anders", nog even hier moet houden", zei heid vergezeld te -worden door een „Juist. En dokter, wat kunt u hij, „maar niet lang, denk ik. Zoekt sergeant van de oude garde. Hij mij vertellen?" u uw dochter maar 'vast op", had sergeant Tate al zo vaak wil- „Heel weinig tot mijn Bpyt. Het Na het vertrek van de dokter, Ion overtuigen van de deugden der leven w&f sweken toen ik arriveer- doorzocht Trimble kort, maar mten- provmeiale organisatie in het «alge- de. De doodsoorzaak is duidelijk." sief, de hele kamer. Hij was er zich meen en van Trimble in het bijzon- Hij stond op, liep naar de armstoel van bewust, dat de sergeant, hoe der. Deze zaak kon best de door- en tilde met onverwachte tederheid wel hij meehielp, hem zwijgend be slag geven. de massa donker haar op, die het kritiseerde Des te irriterender was De inspecteur stopte voor de ar- ontstellend misvormde gezichtje hel, toen het onderzoek mets op- tiesteningang van het stadhuis en verborg. „Gewurgd", vervolgde hij. leverde. Absoluut niets in de kamer een wit weggetrokken portier deed „Er is een zyden kous om haar was in wanorde. Alles was volko de deur voor hem open De gang nek gebonden, maar ik heb na- men normaal, op het stille figuur- waar hij binnenkwam, was volge- tuurlijk mets aangeraakt. Uw eigen tje in de armstoel na. Tenslotte pakt met mannen en vrouwen, die medicus zal wel verder uitsluitsel liet hij Tate de agent halen en abrupt zwegen zodra ze hem za- geven". Hij liet het haar weer val- vroeg hem m zyn plaats zolang de volgden len. „Een groot verlies, inspecteur",wacht te houden, (wordt vervolgd gen. Hun angstige gezichten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1