Londen wijst uitbreiding Indonesische wateren af Enorm succes voor Gallas' invalster De moordenaar speelt klarinet GIA hervat luchtbrug naar Singapore M „Vernietig lijst met namen van Hongaren Heren van „gezellig televisie-avondje 1 11 Wê ii ui» o ii VW°| tair/i ncfpnmnen h<»eri«n«»n VAimns1 tend r.ei de minister. „wij waren Maastricht op stelten door Britse militair KO VAN DIJK bij val zwaar gewond „Geen wapens uit W.-Duitsland naar Israël" ■'••saaffis Verzoek aan Hammarskjold Jelle RADIO FN T V Tragisch ongeluk op Nederlands schip Pi Alex P.S. U' Vanavond Albanië laat Brits toestel vertrekken Japanse boot opgebracht naar Djakarta Nieuwe ster geboren? Operapubliek in Rome juicht 20 minuten Soekarno naar India vertrokken GEEN ZWEEDSE WAPENVERKOOP AAN DJAKARTA Wëstduitse lening aan Zuid-Sumatra van 25 miljoen DM SPROETJE SPARKS ftfc* 'door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN ^Tnanrlaï 6 Januari 1038 lONOEX/SINGAPORE/DJAKAfiTA. Engeland heeft de door In donesië voorgenomen uitbreiding van de Indonesische territoriale wateren van de dricmijts-prens tot twaalf mijten, geldend tussen de eilanden van de Indonesische Archipel, van de hand gewezen. Ia een Engelse nota, die aan de Indonesische ambassadeur tc Londen. Soenario, werd over handigd, wordt gezegd, dat Engeland de geldigheid van wat Indonesië hier voor zich opeist, niet kan erkennen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dc Indonesische regering laten weten, dat, naar Engeland hoopt, er geen pogingen zullen worden gedaan het Indonesische voornemen tot uitvoering te brengen. j met president Soekarno naar India te vertrekken, op een persconferen- 51;1,UU„U tie, een krachtige waarschuwing tot Brits Borneo, I de westerse wereld gericht zich uit Inmiddels heeft de Indonesische luchtvaartmaatschappij Garoeda zon dag het vervoer van Nederlandse evacué's van. Djakarta naar Singa pore hervat. Gisteren zyn met een speciale vlucht van de Garoeda 43 Nederlanders naar Singapore over gebracht. Zes vrijwilligersdivisies van voor- malige guerillastrijders ..ter bevrij ding van West-Irian'* zijn in Dja karta geïnstalleerd. De adviseur van de guerilla strijders, kolonel Moes- topo, heeft verklaard, dat het win nen van het betwiste gebied de sleutel tot de welvaart van het In donesische volk is. bereid vriendschap aan te bieden ste zeven jaren de achtergrond ge weest van de betrekkingen tussen Indonesië en Nederland", Doch Soe- bandrio verklaarde tevens: „Wfj moeten samenleven, Dat is ook myn boodschap aan Nederland, Wij willen met Nederland zo vriend schappelijk mogelijke betrekkingen onderhouden. Hoe langer de Neder landers wachten, hoe meer maat regelen wij zullen moeten nemen. Wij moeten denken aan ons eco nomisch bestaan." Het in de te Singapore verschij nende „Sunday Times" verschenen bericht als zou de Britse regering een nieuwe militaire basis bouwen te Tawau aan de oostkust van Brits- Borneo, is door een woordvoerder van de Britse strijdkrachten in Sin gapore tegengesproken. Er worden. 20 verklaarde hij. te Tawau kazer nes gebouwd voor de politie van olidariteitsgevoelens met Nederland te laten verleiden tot het toepassen van maatregelen, die niet bevorder lijk zouden zijn voor normale eco nomische betrekkingen. De minister beschuldigde Neder land en andere Europese ianden er van Indonesië met economische en militaire represailles te bedreigen. Als dit zou gebeuren, aldus Soe- bandrio. zou dit catastrofale gevol gen hebben voor de westelijke ge allieerden. taire oefeningen beginnen. Volgens een militaire woordvoerder zijn de ze nodig „in verband met d» hui dige officiële noodtoestand in Indo nesië en ook om de nationale waak zaamheid te verdubbelen". De minister van Buitenlandse Za ken, dr. Soebandrio, heeft, alvoiens Dronken achter stuur MAASTRICHT. Zaterdagavond heeft de bestuurder van een Engelse auto In de Boschstraat te Maastricht opschudding verwekt door in zijn onverlichte wagen tnet hoge snelhe den de straat op cn neer te rijden. Twee patrouillerende agenten som meerden de bestuurder te stoppen, doch tevergeefs. Hij bleef op en neer rijden en reed zelfs herhaaldelijk op de agen ten in. Deze losten enkele schoten in de lucht, maar ook dat hielp niet. Tenslotte stopte de auto bij een café, waar de vier inzittenden binnengin gen. Daar werden de mannen aan gehouden. De bestuurder van de auto, een zekere M. E., een Engelse militair van de Royal Air Force-basis te Geilenkirchen in Duitsland, bleek beschonken te zijn. Hij is in arrest gesteld. De vreemdelingenpolitie te Maastricht stelde zich met de Engel se militaire overheid in verbinding. (Van onze correspondent) AMSTERDAM. De acteur Ko van Dyk Is zaterdagmiddag met een ernstige hersenschudding in de Zie ken verpleging aan de prinsengracht opgenomen. Hjj is op i januari, na de voorstelling van de Gysbreght die hij had bijgewoond in zijn woning van de trap gevallen. Het «taat vast dat hy ruim een maand niet zat kannen optreden, Op 38 januari zou hij bij de Ne derlandse Comedie optreden, in Ca rotin Greens „Janus", samen met Mary Dresselhuys. Zijn rol wordt nu overgenomen door een. collega, wellicht Louis Borell. De voorstel- lingen van „Oom Wan ja" gaan voor lopig niet door, DEN HAAG. Minister Luns kan de ministersconferentie van de Euro pese Economische Gemeenschap, die vandaag in Parijs is begonnen, door ziekte niet bijv/onen. De staatssecre taris van Buitenlandse Zaken, drs Van. der Beugel, die met mr Luns de conferentie zou bijwonen, is al leen naar de Franse hoofdstad ver trokken. verwachtten éveneens vriend schap. Maar wat kregen we? Een bittere en niet aflatende anti-Indo nesische campagne. Wij boden het brood der vriendschap aan, dik be legd met de jam der Nederlandse economische belangen. We kregen ervoor terug dc stenen van een aan houdende en onverzoenlijke vijan digheid. Dit is gedurende de laat- Bonn herhaalt BAGDAD. Een woordvoerder van de Iraakse regering heeft mee gedeeld, dat de ambassadeur van West-Duitsland, Irak de vaste ver zekering heeft gegeven, dat de West- duitse regering niet voornemens is Israël van wapens te voorzien. De ambassadeur verklaarde verbaasd te zijn over de persberichten volgens •welke Israëi een delegatie naar West-Duitsland heeft gestuurd om militair materiaal aan te kopen. Hij wees er op, dat in de overeenkomst van de herstelbetalingen tussen Is raël en Duitsland ue aankoop van wapens is uitgesloten. BERN. Hongaren, die verklarin- j'bereid 'tnet de VN-commissie voor gen hebben afgelegd voor de VN- j Hongarije samen te werken op voor commissie voor Hongarije en wier namen niet bekend zUn, hebben een beroep gedaan op de secretaris-ge neraal van de VN, Dag Ham marskjold. om de ïyst waarop hun namen staan, te vernietigen. In een brief aan Hammarskjold waarschuwen zij er voor, dat publi- catie van de lijst, zelfs in kringen f die Ijj nauw contact staan met Ham marskjold, levensgevaar kan beteke- non voor een aantal onschuldige j mensen in Hongarije. De Hongaren nemen het in de brief op voor de Deense functionaris van de VN Bang-Jensen, die geweigerd heeft Hammarskjold geheime docu menten te overhandigen die betrek king hebben op het onderzoek van de VN-commissie naar de Hongaarse op stand. Bang-Jensen is hierom vorige maand ontslagen. De Hongaren doen Hammarskjold, indien deze van me ning is dat hij de lijst moet hebben, het voorstel, een overeenkomst te sluiten met de Sowjet-Unie, waar door betrokkenen, onder .supervisie van de VN en het internationale Rode Kruis, Hongarije kunnen ver laten, „Als de Russen 200 of 300 mannen, vrouwen en kinderen uit Hongarije laten, vertrekken, zou de hele kwestie j onmiddellijk geregeld zijn", aldus de brief. j Sommigen van ons waren slechts waarde, dat onze namen niet gepu bliceerd zouden worden, zelfs met in. kringen die in nauw contact staan met de secretaris-generaal, om dat de Russen overal agenten heb ben, aldus de brief. De Hongaren zijn van oordeel, dat Bang-Jensen juist heeft gehandeld, omdat hij hun beloofd heeft niemand de lijst met namen te laten zien. 2ij dringen er bij Hammarskjold op aan Bang-Jensen de lijst te laten vernie tigen en geen stappen tegen hem te ondernemen. Zij verzoeken Ham marskjold via de Deense regering op hun schrijven te antwoorden, In een afzonderlijke brief zeggen de Hongaren Bang-Jensen dank voor zijn optreden. fJlJ map het programma Uit en rit thuis" altijd openen. Na de om- roepster, die alleen op die zaterdag avond voor dc camera's komt. om dat haar collega Tazijo Koen dan „u it", in de eestzaal, is. 't Is prettig om naar hem te kijken en te luis teren. Hij heeft een vriendelijk, $Gms olijk, jon gensachtig stemden. Z'n reactie was 'n beetje korzelig. Verder probeert hij vaker ieuk dan gewoon te zijn. Dat is altijd gevaarlijk vo.or de televisie. Als je tenminste van huis uit niet écht leuk bent, Hij heeft aardige ïdeecn. Nu had hij bijvoorbeeld de complete bemanning van een Viaar- ROTTERDAM. Aan boord van het Nederlandse m.s. „Prins Willem IV", dat gisteren uit Befast in Rot terdam is aangekomen en doorgeva ren is naar een werf in Bolnes, heeft zich enkele dagen geleden een ongeval voorgedaan, dat het leven heeft gekost aan. de echtgenote van de gezagvoerder, de 52-jarïge me vrouw F. L. V. uit Rotterdam. Zij was naar Liverpool gereisd om van daar de reis van het schip naar Rotterdam mee te maken.. Op dinger harmglogger (uit 1929 of de avond van de 2de januari is *.j daaromtrent) laten aanrukken. Dat j van eeït trap gegleden, waarbij zij -"as een verrassing. Maar toen de vermoedelijk een schedelbasisfrac- de dingen van de maand. Èn hij Jelle de Vries doet dat niet steeds even spits, maar doorgaans toch zo gezelligdat je bereid bent een leuk avondje te verwachten. Aan hem, be kwaam chansonnier en tekstdichter, zal het niet liggen. J^A Jelle k mt Pi. HBS-leraar, oud-orkestieider, volijverig ar rangeur van lichte muziek en ge moedelijk prater. Echt 'n man, die je een avondje thuis op visite zou wil len hebben. Hij weet er wat van. óók. Maar hij is geen betweter, en dat maakt hem zo sympathiek. Hij is ondanks z'n gemoedelijkheid tóch een tikje gereserveerd, maakt «Je dingen de grammofoonplaatjes in dit geval niet belangrijker dan ze zijn. Hoewel hij wel iéts kritischer zou kunnen zijn, als het om lichte plaatjes gaat. En hoewel hij Cora Canne Meijer, de charmante mezzo sopraan van de Nederlandse Opera iets méér had mogen laten vertel len (door zelf iets meer te zwijgen). Hij had de hem door haar ten af scheid gereikte hand ook gerust mo gen drukken. Zoiets doet van een tv-gastheer prettig aan. Maar goed, Pi Scheffer en zijn rubriek „Pas ge perst" zouden we niet graag missen. Goos DE quizmaster is óók 'n gezellige man, dat valt niet te ontken nen. Het is alleen jammer, dat zijn gezelligheid ontaardt in oubolligheid. Ditmaal had hij pech met z'n micro foons, die brommend z'n stem over- schipper juist aan 'n interessant ver haal over 'n boeiend avontuur wil de beginnen, zei Goos Kamphuis u a. dat-ie dat beter voor na de uitzen- richt en n leuke ding kon bewaren. Omdat televisie stem. Hij bezingt i zo duur was. Juist, omdat televisie - - - z0 duur is, hadden wij het zeemans verhaal graag gehoord. We dachten dat het belangwekkender zou zijn dan de meisjes met de Schotse rok jes en de stokken (uit Boskoop), dan de met trillende Adamsappel zingende meneer-met-breedgerande- hoed (uit Mexico). Misschien niet dan Jan van Ees en Wiesje Bouw meester (maar die waren zonder verontschuldiging van de omroep- ster niet gekomen). Gezelligheid kost geen tijd. Maar in de beeld radio is gezelligheid wel kostbaar. Je kunt er soms té veel van krij gen. tuur heeft opgelopen. 1 i „de aristocraat van de lichte muze" die Benatzky was, voortreffelijk ge zongen. ALEX DE HAAS was gister avond weer voor de radio. Met z'n penetrante stem en z'n onver wachte accenten. We mogen hem graag, want hij stelt programma's samen die het beluisteren waard Zijn. Bovendien weet hij veel over de jeugdjaren van de lichte Muze. Met veel van haar vriendjes is hij zó goed, dat hij ons aan onze be wonderenswaardige. beroemde col lega dr. M. v, 'Blankenstein doet denken, die ook kind aan huis was bij Ludendorff en Litwinow, Alex heeft de luisteraars nu weer verteld, hoe dichter-componist dr. Ralph (Ich muss einmal wieder in Grmzing sein) Benatzky hem zijn nieuwste composities placht toe te sturen. Hij vertelde dat op een aan gename manier en hij introduceerde bovendien op bijzonder hoffelijke ivijze hij is hoffelijk drie sterren van de Hoofdstadoperette, Lizzy Schöffmann, Rosy Parrish en Jan. Handerson. bii de luisteraars. Dit drietal heeft de chansons van :ult zich, hoop ik, met gecho queerd voelen door het bezigen van de voornamen in de stukjes hierboven. Dat past, dunkt me, ge heel in de sfeer van populariteit, waarin, onze radio- en tv-medewer- kers leven en werken. H. S. Tn de Radioscoop (Hilversum I) kunt u van 805 tot 9.20 luiste ren naar 't „Zelfportret van een staatsman". Het eerst van twee ge sprekken die Jan Brusse had met mr. C. G. W. H. baron van Boetze- laer van Oosterhout, ambassadeur te Parijs en oud-minster van Bui tenlandse Zaken, die binnenkort af scheid neemt van de buitenlandse dienst. Het hoorspel in dezelfde ru briek is gewijd aan de vermaarde (griezel) filmacteur Lon Chaney en heet „De man met duizend gezich ten" (9.5510.55), Via de andere zender van 9.50 tot 10.20 uur een uitvoering van de Cantata nr. 5 uit J. S. Bachs „Weih- nachtsoratorium" door 't Münchens Bachkoor en solisten en orkest van de Beierse Staatsopera. Omdat morgenavond de ,Gijs- breght" wordt uitgezonden brengt de televisie vanavond het filmpro gramma: Jacques Tati's verrukke lijke comedie „Les vacances de monsieur „Hulot". Moderne auto's bieden, zo blijkt uit deze opname, een uitstekende gelegenheid tot het maken van fotografische grapjes. De man met de camera had er slechts een i sigaret en... een auto aller- nieuwste stijl voor nodig. Je moet er maar opkomen. MOSKOU, De Opperste Sow- jet zal wegens de groei van de be volking van de Sowjet-Ume met 31 leden worden uitgebreid tot een to taal van "731 leden. De Raad der Nationaliteiten zal met 33 leden worden uitgebreid tot 633 leden. De nieuwe verkiezingen van de Opper ste Sowjet worden gehouden op 16 maart. BRINDISI. Het Britse vliegtuig dat op Oudejaarsdag door jagers ge dwongen werd in Albanië te landen is vrijgegeven door de regering van Albanië en teruggekeerd. Het toestel maakte een tussenlan ding op het vliegveld van Brindisi voor het naar Engeland terugvloog. Het toestel bevond zich op een chartervlucht van Dusseldorp naar Singapore toen het volgens de Al banese radio de luchtruimte boven Albanië had geschonden en tot dalen gedwongen werd. De piloot heeft meegedeeld, dat alle zes leden van de bemanning, on der wie de stewardess Margaret Clancy in Albanië goed waren be handeld. TOKIO. Een Indonesische tor- pedobootjager heeft zaterdag op 50 mfjl ten noorden van Djakarta het 260 ton metende Japanse vissers vaartuig „Kosjo Mam" onderschept en naar Djakarta opgebracht. Dit Is tn Tokio officieel bekend gemaakt. Het schip was met een bemanning van 58 koppen op weg naar visgron den in de Indische Oceaan. Men ver wacht dat de Japanse regering tegen de aanhouding zal protesteren. DJAKARTA President Soekar no van Indonesië is vanmorgen per vliegtuig naar India vertrokken voor een reis van zee weken, die bedoeld I» als een periode van rust en her stel van gezondheid. De reis zal hem naar zes landen van Azië en Afrika voeren. ROME, Een tameiyk onbekende jonge sopraan heeft zaterdagavond de rol van prima donna Maria Me- neghtni Calias overgenomen en een van de grootste ovaties uit de ge- geschicdenls van de Opera te Rome in ontvangst mogen nemen. Bijna een uur na middernacht zakte het gordijn na de laatste acte van „Norma" en 20 minuten later jutchten de 3.000 operaliefhebbers nog voor het optreden van de 26- jarige Anna Cerquetti. Het Italiaanse persbureau Ansa schreef: „Op het toneel van de Ope ra van Rome werd hedenavond een nieuwe ster geboren". Een oude to neelknecht van de Opera zei: „Ik herinner ine niet zoveel enthousias me meegemaakt te hebben sinds de dagen van Caruso". Na de uitvoering zei de directeur van de Opera eraan te twijfelen, of de Amerikaanse Maria Calias daar ooit weer zou zingen. Mej. Cerquetti werd van de San Carlo Opera te Napels „geleend" om Calias" rol als de Druidenpnn- ses in „Norma" over te nemen. Maria Calias, die door velen als de grootste hedendaagse coloratuur zangeres beschouwd wordt, brak donderdagavond na de eerste acte van „Norma" in snikken uit. Zy zei haar stem verloren te hebben en niet verder te kunnen optreden. De voorstelling, die door president Gronchi van Italië bijgewoond werd, moest door „onvoorziene omstandig heden" afgebroken worden, Anna Cerquetti kreeg zaterdag avond een geweldige ovatie. Het doek moest tien keer gehaald wor den. STOCKHOLM, Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat Zweden aan de Indonesische regering heeft mee gedeeld op het ogenblik geen wa pens aan Indonesië fc kunnen uit geven. In Belgrado arriveerde zondag een Indonesische militaire delegatie van vijf leden voor de aankoop van wapens in Joego-Slavjé. De groep kwam met een Joegoslavisch vlieg tuig uit Cairo. De delegatie blijft vijf dagen in Belgrado en gaat daarna naar TS3'e- cho-SIowakjje en Polen. DJAKARTA, In een openbare redevoering In Tandjoengkarang, In Zuid-Sumitra heeft de militaire commandant van Zuid-Sumatra, lui tenant-kolonel Barlian maandag ont huld, dat West-Duitsland aan Zuid- Sumatra een lening van 25 miljoen mark heeft aangeboden. Barlian voegde hieraan toe. dat West-Duitsland dit geld onmiddel lijk beschikbaar zou stellen, als de monetaire raad in Djakarta aan de Westduitse regering bepaalde garan ties zou verstrekken. Volgens Bar lian heeft de centrale regering haar standpunt nog niet vastgesteld. feuilleton door. Cyril Hare 5PROÊTJÈ DAtlbrtlhtOrt noutno* LACHEN OODfcn ttLEVc rig! MfsscHitfusoon VERHOORD! Vz 8199. - Maar wanneer de „Servidora" zich ver wijdert, duikt achter *n stuk wrakhout van de zin kende „Taifoen" het hoofd uit het water van.._: da roerganger, die overboord is gesprongen! Hij is een bekwame duiker en heeft kans gezien lang genoeg onder water te blijven om niet gezien te worden. Misschien komt er spoedig hulp opda gen Billy Bold China weet met, dat er nog een overlevende is en dat is maar goed ook, want hij zou de drenkeling ongetwijfeld onschadelijk hebben gemaakt, wanneer hij hem had gezien- Want het is toch maar beter, aat er niets bekend wordt over deze zeeroverijHij is weer in een beste stemming, vooral wanneer een der matro zen hem wijst op een jacht, dat nu aan de hori zon verschijnt. Drommels, als die pottenkijker I leverd. een half uur eerder was gekomen, zou die hem lelijk hebben dwars gezeten. Nu trekt hij zich van dat scheepje niets aan. Lucia en Mario zijn nog altijd een beetje onder de indruk van. het ge beurde, „Die kerel is tot alles m staat", fluistert de zanger bang. Lucia knikt. Ja. ze zijn totaal I aan de willekeur van deze zeeschuimer overgc- zeer bedrijvige specialisten. Trimble gaf instructies en verdween. Maar hij hoorde nog net op tijd de op merking van de sergeant, die zei: „Die deurknop kan je wei laten, Bert. Daar zitten nu nog alleen maar de vingerafdrukken van de inspecteur op". „Die vent heeft een lesje nodig", dacht Trimble. En vreemd genoeg lijke infiltratie plaatsgevonden". De agent barstte bijna, zo vol „Om 't kort en duidelijk te zeg- da»*,* „.«„ot TatP m iiai moment inlichtingen zat hij. Hij haalde diep gen: er lopen daar een heleboel °™LSeS^8te °P dat adem en hegon: „Ik stond voor mensen rond die er niets te ma de hoofdingang, meneer, toen ik iets ken hebben", ongewoons opmerkte". „Eh... ja meneer. Het zit „Wat voor ongewoons". neer, de meeste orkestleden zijn vorige. Drie mannen en een .Hysterisch gegil van het pu- ingezetenen en ze hadden stuk voor - - precies hetzelfde. De inspecteur ging regelrecht naar de repetitiekamer, die op een piano na, in_ niets verschilde van bliek" meneer en daarna arriveer- stük^ hun mannen, _vrouweo_ enzo- mak^bifde^tafelkeen °viJde" man de er een ziekenwagen, omdat er voort bij zich, die natuurlijk kwa- een vrouw flauwgevallen was. Ik men kijken boe hun respectieve fa- ging de ha] binnen en hoorde dat milieleöen het maakten." er een dokter naar de artiestenka- „Ik begrijp het", mer was gegaan. Ik ben dus om- „Zodra ik in de gelegenheid was. gelopen naar de artiesteningang en liet ik de portier zorgdragen, dat zat in een armstoel. „Ik ben detective-inspecteur Trimble", begon hij, „wie van u is meneer Evans?" Voor Evans antwoord kon geven cïtbShïïïbinnentreden van onbevjegdë armstoel °J> en wankelde naar hem toe. „Mijn vrouw", zei hij hees, „waar is mijn vrouw. Ik moet naar haar toe. Ik wil *t uitleggen... ik moet neer Evans. Dat is de dirigent, personen...". f meneer. Ook meneer Sefton was „Het wat?" aanwezig". „Het binnentreden „Meneer Sefton?" voeg..." 1 - .ür.dün t? „De echtgenoot van de overlede- „O ja. Juist. Maar daarvóór was ^5®™'" - Trimble ving hem op toen hij in elkaar zakte. „Meneer Sefton", zei hij vriende lijk. ,.ga naar uw hotel en pro- kunt uw ne, meneer. Hij was in opgewon- er geen controle...' den toestand. Ik had er moeite mee „Geen controle op het binnentre- hem da kamer te doen verlaten, den, nee meneer". Hij beschuldigde iedereen tot me- „Dat binnentreden zal me een - - - neer Evans toe". zorg zijn", viel de inspecteur uit, heer wat te rusten, „Zo. Wat heb je toen gedaan?" die zijn geduld verloor, „Wat me" natuurlijk nog zien, htaar op i „Van de dokter vernomen hebben- meer interesseert is het naar bui- bet ogenblik gaat dat echt met. de dat het leven geweken was, me- tentreden. Keeft iemand er notitie pohtie-auto zal u wegbrengen, neer. en dat er een misdaad had van genomen wie er weg is ge- *oe» w^t u verstandig plaatsgevonden, vond ik het mijn gaan? Opmerkelijk mak liet Sefton zi plicht de wacht te houden". „Nee meneer". wegwerken, waarna Evans het „Ik vroeg", zei Trimble ijzig, ..Dat kan belangrijker blijken te W02Ï9. nam- hi- „wat je gedaan hebt." zijn dan wie er binnenkwam". „Myn naam is Evans zei hv ,.Ik heb een lid van de stadhuis- „Nu u het zegt, ja meneer". is mevrouw Basset, vooratster staf gevraagd het hoofdbureau op „In ieder geval", zei Trimble, v^fL?ns- bestuur, dit meneer Dixo, te bellen, meneer, daar ik de plaats die spijt had van zijn uitbarsting, sextans. En t meneer Pettigrew, van het misdrijf niet wilde veria- „ben ik ervan overtuigd, dat je zo Pe£n.s"Smelster A„.,. ten. En terwijl ak op assistentie goed mogelijk je best hebt gedaan. Trimble boog stijfjes. Hij was een wachtte, heb ik meneer Evans ver- Ik zal dienovereenkomstig rapport f1311 niet snel onder de morUK zocht aan tc kondigen dat het con- uitbrengen". maa£. by vond bet toch bij- cert afgelast was en dat het pu- „Ik dank u zeer, meneer". zonder moeilijk met onder de mdruK bliek kon gaan, wat zii dan ook „Ik zou nu graag meneer Evans te komen van Clayton Evans voor het grootste deel gedaan heb- en die meneer Sefton spreken. Weet S^loof aat u het bchaarn ben". je ook waar ze zijn?" ontdekt hebtbegon hy, m de war „Ja?" „Ik denk in de kamer hiernaast, gebracht door de felle ogen die hem „Daarna ben ik bmten de deur meneer. 2e noemen dat de repeti- achter de dikke lenzen aanstaarden, gaan staan in de positie waarin tiek~mer, omdat er een piano in ►'L? - j- ,zaLn U ;i u mij hebt aangetroffen, meneer, staat. Ik hab gezegd dat ze daar ve^fJ"ing ,nocJJg hebben en ik ben De zaak was een beetje gecomplï- maar moesten wachten. Er zitten vanzelfsprekend geheel tot ceerd, doordat er tegen die tijd nog een paar anderen ook", allerlei orkestleden rondliepen, ge- „De politiedokter is er, meneer,'* wapend met muziekinstrumenten zei hij. „en de afdeling vingeraf- van allerlei grootte en vorm". drukken en fotografie". „Zijn het dan allemaal orkestje- Er werd op de deur geklapt en den buiten? Het zijn er nogal wat", het hoofd van sergeant Tate ver- „Nee meneer, niet allemaal. Dat scheen, was een tweede complicatie. Gedu- „Laat ze binnenkomen", zei Trim- rende de gebeurtenissen die ik bc- ble. schreven heb, heeft er een behoor- Het kamertje stroomde vol met uw dienst. 'Maar eerst moet ik voor mijn orkestleden zorgen. Ze heb ben een afschuwelijke ervaring ge had en de beroepsmensen moeten hun trein halen. Het is bovendien uitgesloten dat een van hen iets met deze verschrikkelijke historie te maken heeft. Kunt u ze niet laten gaan?" (wordt vervolgd) ,<4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1