Noodsprong van MacMillan Rus met raket 300 km. hoog? B T FUCHS SLAAT HILLARY'S RAAD IN (POOL)WIND: REIS GAAT DOOR Kapitein van „Pamir ongeschikt genoemd Spelen De moordenaar speelt klarinet :.-m Ui&rttuteeb fit/ Man zou per parachute zijn geland De vrouw en haar omgeving Gemaskerd rond de wereld Etna heeft een nieuwe krater Rheumatiek j Kloosterbals etn Onderzoek naar oorzaak ramp Stalen masten te zwaar voor zeilschip Korte staking in Birmingham Arrestaties in Belgrado S2aua-»s«lb«h! „Kromhout" gaat 4 dagen werken SPROETJESPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB 2 DinsJae 7 januari 1958 AA'THpNY EDEN Ïs vorig jaar afgetreden op grond van het feit, aal ajn opvatting omtrent de taak en de macht van Groot-Brittanje, naar proefondervindelijk was vastgesteld. niet meer strookte met de nerkelijkheid. De Frans-Britse aanval op de strook var, het Suez- itmaal was in een fiasco geëindigd. Indien het anders was gelopen reu werd"" T T verdedigbaar rijn geweest. Nu ze bleek niet te ktmnen Shl?-f f L* V0Cf> het doorslaande argument van de onmacht ncn bij de andere bezwaren. Eden moest boeten voor het feit, dat hii rich dagen van Palmerston had tertiggewaand en had gedaan, alsof er in «en eeuw mets was veranderd. Zijn opvolger kreeg de moeilijke taak, het land deze verandering te noen begrijpen. De Britten mo-ten weten, dat de verkeerd afgelopen Suer- JC.1TI» nipt na.rv „,JI ra r (Advertentie t.M.) a J™ ,nc'dent is geweest, een toevalligheid, maar een gevolg van de verplaatsing der zwaartepunten van de wereldpolitiek. Dat is geen dank baar werk. en MacMillan voelt er rich dsn ook weinig gelukkig bij Hij fj"f .dm7 ™r een <"<>"- d'e «chter een schijn van luchthartigheid een snei begrip en een aanrienlijke overredingskracht verborg. In het gebruik l.. ™ct.lmeeSmll<f- Trouwens, iedere Britse minister.president zal in bet gebruik tegenvallen, die wordt geacht het onmogelijke mogelijk te maken. n.te laten zien. dat Groot-Brittanje tocb nog een grote natje is. a"' ?13 c! ff car komt, zijn er nog maar weinig Britten bereid, Zichzelf in de wereldpolitiek als tweede rangs lieden te zien. Nog altijd metten tallozen daarginds, dat rij feitelijk de verstandigste mensen ter wereld z'jii en de belangrijkste zouden moeten zijn. En MacMillan, die wel weet. dat de Westelijke wereld op Washington en niet op Londen is aan gewezen, en daar met de nodige voorzichtigheid naar poogt te handelen 1 wem,g bijval. Eden, die de macht van zijn land overschatte moest altreden; maar MacMillan, die zich geen illusies maakt, rit ook niet vast in bet zadel. ASPRO 'fMUi en de pijn verdwijnt/ Welke moeder kon hef 2<ih veroorloven ziek te 2i|n? Daarom bi| opkomende hoofdpijn verkoudheid of wonneer U zich met preltig voelt onrwddel'.|k 2 'ASPRO'5 eo U blijft fit en op de been 'A5PRO helpt direct en i onschadelijk voor de maag Ook voor kinderen 'Voor v'wtrv mo* een tablet per keer WEE groepen heeft liij vooraf tegen zich: de conservatieven van de oude stempel en de linkse socialisten. Beide groepen oordelen, dat Groot-Brittanje veel te veel van de V.S. afhangt. De conservatieven- oude-stij'l vinden de Amerikanen parvenu's en dilettanten; zij" menen, dat er iets mis is ui de geschiedenis, die deze mensen een zo hoge rang heen verleend. Zij achten het hun roeping, de geschiedenis te corrigeren. De linkse socialisten zien Amerika vooral ais land, dat het op de Sowjet- Ume beeft gemunt. Zij erkennen ook wel, dat de Sowjet-Unie het op Ame rika heeft gemunt; maar als er hoe dan ook sprake is van een conflict, dan is het hun toch niet duidelijk, wat Groot-Brittanje daarmee heeft te maken. 20 vnaderen de uitersten hier elkaar; want ook de links-socialisten menen dat Groot-Brittanje een geestelijk veel te hoge rang bezit om b.v. door de Amerikanen ais basis voor het afschieten van raketten te worden gebezigd. Ziehier de kern van de oppositie tegen MacMillan; en rond deze kern zweeft in dunnere lagen toch wel het onbehagen van de gematigden, die het ook zo graag wat anders zouden zien. De positie van de minister president is allesbehalve benijdenswaardig. Men moet er rekening mee houden, dat hij naast legeringschef ook nog partijman is; degeen van wie W?-j l venvacht- ^at het land doordringt van het besef der voortref felijkheid van de conservatieve leerstellingen. Zijn falen op dit punt is al enige malen faij tussentijdse verkiezingen gebleken. Het is alles nogal ont moedigend. En zo wordt de suggestie tot het afsluiten van een met aanvalsverdrag tussen het Westen en de Sowjet-Unie begrijpelijk. De Britse regering moet eens iets doen. Zij voelt zich verplicht, te kennen te geven, dat zij er nog is en in staat is tot zelfstandig handelen. I IJ de beoordeling van Mac.MÜJan's suggestie is het goed, in acht te nemen, dat die vooraf is gedicteerd door politieke overwegingen van binnenlandse aard. Dit feit maakt de waarde er van niet gro ter. Er mag verder aan worden herinnerd, dat niet-aanval$verdragen jn de loop van de jongste geschiedenis een slechte naam hebben gekregen. Ze hebben veelal gediend tot dekking van minder fraaie bedoelingen. In elk geval hebben niet-aanvalsverdragen in geen gevaJ de reputatie ver- <|at ze eeI1 krachtige waarborg bieden tegen agressie. Toen Hitler in 1941 Rusland binnenviel trok-hij zich van het twee jaar eerder gesloten 1 niet*aanvals\erdrag totaal niets aan. Trouwens, cr bestaat al een niet-aanvalsvefdrag. Het is bef handvest van de Verenigde Naties, dat Rusland en alle Westelijke tanden hebben getekend. Als dit 1e zwak wordt geoordeeld, dan kan gevraagd worden, ■welke-grotere garantie er zou zitten in een afzonderlijke overeenkomst. Wat beoogt'MacMillan? Het antwoord op deze vraag ia af gedeeltelijk gegeven: zijn Britten iets tegemoet komen. Voor het andere deel luidt het: de mogelijkheid openen voor besprekingen met de Sowjet-Unie. Als zodanig rou de suggestie kunnen gelden als een (eenzijdige) uitwerking van een onlangs op de NAVO-conferende- genomen besluit. Het is twijfelachtig of bet een goede uitwerking is. Waar het de Russen om te doen is, is niet het afwijzen van besprekingen. Zij 'wiUen best praten, doch eigenlijk alleen op hun condities. Het zou kunnen zijn, dat de feitelijke noodsprong van MacMillan hen in dit opzicht iets dichter bij het doel brengt, dan een gemeenschappelijk optreden van het Westen bet zou hebben gedaan. PARUS Op het Parijse vlieg veld Orly is maandag een vliegtuig uit New York aangekomenwaarin zich een Amerikaan bevindt die een wereldreis gaat maken zonder tets te mogen zien, Deze „straf' is hem opgelegd, omdat hij vragen die hem gesteld waren by een wedstrijd voor de lmerikaanse televisie niet heeft kunnen beantwoorden. Het slachtoffer. John W. Guth, is verzekeringsagent en vader van ne gen kinderen. Een fotograaf verge zelt hem en zal hem na de wereld reis foto's laten zien van al het schoons, dat Guth had kunnen zien als hij betere antwoorden gegeven had. De .^blinde" die een masker draagt, nee'mt zijn ..straf' niet al te zwaar op en vindt dat zijn ogen nu rust zullen krijgen. De organisators van de wedstrijd hebben echter een verrassing voor Guth, bij zijn terugkeer in de V.S., in petto, ongetwijfeld als compensa tie voor wat hij heeft moeten der ven... CATANIA. Berggidsen, die I zfch gisteren hebben gewaagd aan een beklimming van de in wolken gehulde Etna hebben ontdekt dat op de volkaan eei: nieuwe krater is ontstaan. Wegens het slechte zicht waren zij uiet m staat de krater te bereiken, maar zij verklaarden, dat een stroom lava zich over een afstand van meer dan een kilometer bergafwaarts be weegt. De nieuwe krater zou zich bevin den ongeveer 300 meter beneden de met sneeuw bedekte centrale top van de vulkaan. Volgens vulkanolo- gen bestaat or geen gevaar voor de omringende bergdorpjes. (Advertentie l.M.) Wrijf uw pijn weg rnet Klooi- I terbalsem. die diep in de huid dringt Ctt de pijn verjaagt. I "gem goud no goed" J LISSABON In een weeshuis te Lissabon zijn de vloeren van enige etages bezweken. Twee wezen, meis jes van 13 en 14 jaar, kwamen om het leven. In het huis waren 465 kinderen ondergebracht. MOSKOU De Russen hebben, volgens betrouwbare zegslieden in Moskou, een experimentele raket met een mens aan boord driehonderd kilometer de atmosfeer ingeschoten. De man aan boord van de raket zou per parachute veilig naar de aarde z(jn teruggekeerd c« „ergens in de Sowjet-Unie" zyn geland. Het offi ciële Sowjet-persbureau Tass wilde het bericht niet bevestigen en ook Radio-Moskou maakte er geen mel ding van. Reeds een week geleden circu leerden jn Moskou berichten over (Advertentie t.M.) Steeds mècr komt de vrouw in het middelpunt van het gezin te staan. Haar verantwoordelijkheid is daar door zeer gioot. De opvoeding van de kinderen ligt veelal in haar han den. De sfeer in huis wordt door haar bepaald. Jeugdige opgewektheid, vi taliteit en zelfvertrouwen, óók met het klimmen der jaren, worden van haar geëist, LADYGOLD, de stimu lans voor iedere vrouw, is hierbij een belangrijke steun. Uw apotheker of drogist verkoopt LADYGOLD in fla cons a 250 cc. U vergeet Uzelf en Uw gezin als U vergeet LADYGOLD te gebruiken. BIRMINGHAM. Arbeiders van de Britse Anstin-fabrleken staakten gisteren, nadat er een loongeschil was ontstaan. In de avonduren [g het werk weer hervat. Enkele duizenden arbeiders waren in de loop van de dag naar buis gezonden, omdat de fabriek was komen stil te liggen. Voorts staken ui Birmingham dui zend arbeiders van een rywielfa- briek. Deze actie vormt een protest tegen het ontslag van tachtig arbei ders voor wie er geen werk meer is. De stakers hebben laten weten» dat zij akkoord zullen gaan met een werkweek van vier dagen en een dienovereenkomstige loonsverlaging, als de tachtig ontslagenen weer m dienst worden genomen. schepen had gevjren, die echter aanmerkelyker kleiner waren dan de vergane „Pamir". Ook de des kundige op het geoied van de zeil vaart Peining, inspecteur bij de re derij Laeisz, achtte Diebitsch onge schikt als kapiteir voor de „Pa mir". "Verder kwam aai het licht, dat de eerste stuurman van de „Parnir", RUd Dieter Koehle*. voor de nood lottige reis slechts twee maal eer een raketexperunent roet een mens. De Russen hebber, steeds gezegd, dat de eerste mens die de kosmos zou bereiken een Sowjet-burger zou zijn. Men beschouwt deze raketproef met een man aan boord als een poging tot een aanloop voor een sprong in de ruimte. Geleerden in het Westen waren zeer verbaasd over het bericht, BELGRADO. De afgelopen vijf weken zyn er in Belgrado 5 mensen gearresteerd. Het zijn twee vooraan staande leden van de vooroorlogse socialistische partij, een godsdienst onderwijzer, een vertaler van de Amerikaanse ambassade en een hoog leraar. Men gelooft dat er nog meer aan- maar gaven toe dat het niet onmo- j houdingen zijn verricht. Het schijnt gelijk is. Een Britse geleerde zei, i te gaan om Joegosiaven die verdacht, dat de terugkeer van de man in de worden van het onderhouden van raket vermoedelijk m etappes beeft plaats gehad Hij stelde het zich zo voor, dat de man, geholpen door een kleine parachute, in een druk- cabine is „evallen tot een hoogte van ongeveer zestien kilometer en dat de laatste etappe vermoedelijk is afgelegd door middel van een tweede, grotere parachute. De grootste hoogte die een Ame rikaan heeft bereikt was ongeveer 40 km. Deze hoogte werd in septem ber 1956 bereikt door de majoor van de luchtmacht Ivan Kineheyoe in een experimenteel vliegtuig. In augustus van het afgelopen jaar kwam de majoor van de luchtmacht David J. Simmons in een ballon tot een hoogte van ruim 34 km. In 1952 hebben militaire experi- mentators muizen en apen ongeveer 57 km de lucht in gestuurd. De die ren bleven in leven. Het Amerikaanse record voor een parachutesprong was ongeveer 1570 meter. betrekkingen met anticommunisti sche emigranten in het Westen. (Advertentie t M I,uBECK. De ondergang van op de Atlantische Oceaan, waarbij 80, grotendeels zeer jeugdige zee lui omkwamen, werd gisteren be sproken tijdens dc zitting van de Federale Maritieme Raad. De raad, die zich niet bezig hield met de schuldvraag, maar met een onder zoek naar de oorzaken van de ramp, herdacht, in aanwezigheid van de zes overlevenden» dc slachtoffers, van wie velen de reis als cadetten meemaakten. s In het algemeen herhaalden de geiv hun ook reeds vroeger ge uite mening, dat de „Pamir", die onderweg wag van Zuid-Amerika naar Hamburg, niet zou zijn onder gegaan, als de oorspronkelijke hou ten masten niet in 1P51 door drie zvz&re, stalen masten waren ver vangen. Het gewicht van de stalen masten belette het schip zich na slagzij weer op te richten, zo ver- klaarde de kapitein Eggers, die zelf vele malen als gezagvoerder op de „Pamir"' voer. Omdat hij kort voor de laatste reis van het schip ziek werd. benoemde de voorzitter van de „Pamir-Passat-Stiehting" de ka pitein Johann Diebitsch, die bij de ramp omkwam, tot zijn plaatsver vanger, „omdat men geen betere vervanger kon wensen". Geheel in strijd met deze mening was het betoog van de president van de Noordduitse Lloyd. Filirt. „Ik zou Diebitsch niet hebben ge kozen. Om het gezag op een schip als de „Pamir"' te kunnen voeren, moet men als het ware met het schip zijn vergroeid". Uit 't onder zoek. dat de raad daarna naar Die bitsch' ervaring instelde, bleek, dat deze kapitein twaalf jaren op zeil- Kr.pitein Eggers neem de hem ech ter een uitstekend zeeman. die even- (Van onze correspondent) AMSTERDAM De N.V. Krom- hout-motorenfabriek is er toe over gegaan voor 350 werknemers een werkweek van 32 uur in te voeren. Met ingang van volgende week be tekent dit, dat er op maandag en zaterdag niet zal worden gewerkt, De vergunning die het bedrijft dat ruim duizend werknemers in dienst heeft, heeft gekregen is geldig tot 15 februari. Binnenkort zal een begin worden emaakt met de afvloeiing van de Gelderse rookworst meest meer.. aL' Diebitsch uititekend geschikt 1150 werknemers waarvan het ont was voor de dienst op grote zeil- schepen. slag reeds geruime tijd in de lucht hing. dagelijks vers gemaakt... de fijnste geur tri smaak VtCCSWAREMfASRIEJt J. KCESTtt M.r. WUHE IN mijn vakantie, d«e er nu weer opzit, werd ik te eten gevraagd door een bevriend echtjpacr. Toen ik de straat in de binnenstott naderde, ivaar die mensen al vele jaren, op Biedermeier stoeltjes achter ten trapgeveltje zitten, stiet ik op Appit, hun zoon van drie en een half jaar oud, die mij op zijn step je introvert tegemoet reed. „He, ben 3Ü niet een beetje ver van huis?" vroeg ik. „Ik bltjf op de stoep", antwoordde hij, om aan te tonen dat it# formeel gedekt was. Maar hij nam wel mijn hand, om te worden teruggeleid. Op een bntg stond een jongeman met een tekenbord en penseelde hei doorkijkje. Hij leek mij een leer ling van de Academie bezig aan een verplicht openluchtnummertje en hij wierp het er allemaal, met een ach teloos penseel, zonder aarzelingen op. Dat Apple zich onmiddellijk naast hem opstelde om zijn bedrijvigheid gade te slaan vond hij zichtbaar hinderlijk, zodat ik maar een beetje trokgelijk een wandelaar, wiens hond maar niet wil scheiden van een voorwerp met een intrigerende geur. ..Kom. Ap", zei ik» „Lnöt die me neer now". Maar hij stootte de artiest aan en sprak: „Dat kait ifc ook best". zei de jongen nors. vervolgde Appie. ,Jk heb 't alleen nog nooit geprobeerdIk trok hem mee, met enige aandrang vu, want zijn verklaring werd niel gewaardeerd. In zijn ouderlijk huis vond ik alles gereed voor de komst van een etensgast. De kamer had iets opgeruimds, de flos stond onder handbereik, de asbakjes waren schoon en het borrelgamituur lag op de schaaltjes klaar om de eetlust te bederven. „Ha. nootjes!" riep Appie belu?t, „Mag ik een handje, mam?" Aangezien zijn afmetingen nog ge ring zijn kon aan zijn uerzoek wor den voldaan, zonder de beschikbare voorraad te ruïneren. Hij liep met zijn buit de kamer uit, maar keerde er onmiddellijk mee terug, voorzich tig lopendom niets te verliezen „Zeg mam," sprak hij ,Mag ik nog een handje?" >,En je hebt 't nog allemaal", riep ae gastvrouw. „Ja, -maar zie je", ueruolgde h'ij, „ik ga Annie van hiernaast halen en dan spelen we vader en moeder. jAoii aan moet zij toch ook een handje hebben?" 't Was een redelijke en bovendien altruïstische propositie, waaraan dan ook werd voldaan. Met twee handen I uol nootjes liep hij nu naar het ne~ i venvertrek. Daar vond zijn moeder I hem. een kwartiertje laternog j steeds alleen,, bezig met het opeten I vin de allerlaatste pinda. I „tVaf is dat nou?" riep ze veront- waardigd, „Waar is Annie? Jullie zouden toch vader en moeder doen?" Hij slikte door en sprak toen, sereen: „Ik speel dat moeder dood is." KRONKEL. er geen sprake kan zijn van het kwartier in Londen zegt Hillary ringen met alleen dc Nieuwzeelan- opgeven van de oversteek en dat o.m„ dat Fuchs hem gevraagd heeft, ders maar ook de Amerikanen met hervatting van de oversteekpogirsg een van de technici, op de zuidpool zorg^vervullen. in het volgende zomerseizoen on- op Fuchs te laten wachten. Schout-bij-naebt Parry, secretaris mogelijk is. Hillary, zegt Fuchs in Hillary zegt, dat niemand van zijn van het hoofdkwartier te Londen, zijn telegram, wil zich niet bij de mannen deze taak, die zij gezien de heeft veel vertrouwen in Fuchs. Engelse ploeg voegen als deze de tijd van het jaar uitennate roeke- „Zijn tractors zijn speciaal voor de zuidpool heeft bereikt, maar stelt loos achten, op zich wi] nemen. sneeuw gebouwd, terwijl die van Fuchs denkt er liet aan zijn een samenkomst in depot 700 voor, Volgens Hillary zal admiraal Du- Hillary maar gewone boerderytrae- plan, ow het zuidpoolgibicd geheel i(ïk ben het niet met Hillary eens", fek, de leider van de Amerikanen, tors per tractor over te seken, op te aldus Fuchs, „en heb hem laten die een basis bij de zuidpool hebben Voor het eerst m de geschiedenis gCVCD. H,V I*»a.—t niat 1»an trraoAn tftsVltfitlffil. llr ZSkfiT WlllOll LONDEN Sir Ecmimd Hillary en dr. Vivian Fuchs hebben me ningsverschil over hit doorzetten van de Britse expeiitie, die nu nog een kleine 500 Ulometer van de zuidpool af is. Hilary heeft Fuchs gewaarschuwd voor het in vallen van de zaldpoowinter, doch Hillary wil. dat Fuels als hij op de pool arriveert de weg terug aanvangt. De oversteek van het zuidpoolgebied zou /olgens Hil lary beter aan het end van dit jaar kunnen geschieden Dr. Fuchs heeft .inmiddels telegraftch aan het expeditie-hoofdkwartier te Londen meegedeeld, dat hij züc eigen weg door de sneeuwwoesteni wenst te 2oeken. In zijn telegram aan ht expeditie- hoofdkwartier te Londen zegt Fuchs Hillary te hebben mede.edeeld, dat weten, dat ik hem niet kan vragen gevestigd, dr. Fuchs zeker willen heeft een eenmotorig vliegtuigje zich by ons te voegen in depot helpen om de zuidpool te verlaten over de zuidpool gevlogen. Br za- 700, opdat wij van de kennis van en hem in november daar weer ten vier mannen in, die de zuid- Hillarv gebruik kunnen maken", heen te brengen. Fuchs, aldus Hil- pool van 1200 m hoogte aanscnouw- „Wij 'zullen onszelf wel redden"', lary in zijn telegram aan het hoofd- den. Enkele dagen geleden moest aldus Fuchs. kwartier in Londen, schijnt met te het kleine vliegtuigje door ysaf- In een telegram aan het hoofd- beseffen, dat zijn moeilijke vorde- zetting van de tocht afzien. feuilleton door Cyril Hare 19 krijgen, zijn ze vlug van me af'. gauw klaar. Pettigrew zag, dat de inspecteur er nogal bezorgd uitzag. „Dat is gebeurd", zei hij. «we missen er maar twee. wat beter is dan ik had durven hopen. De ene js juffrouw Hilliard, een violiste. Uit wat de anderen zeiden, maakte ik op, dat haar moeder haar mee naar huls heeft genomen, maar ik moet het toch controleren. De an- riAAR haar /soon jot Cart te? iKónAP'ÏBtM.HOOR'HET WAh Hl LR MET ZO SPOOKACHTIG DAT JtVAHZtkPAMl NOORD dacht LATfcIS Wc nIJKLM Of£R 1É15 TÊtT&n JS HOHOER ook: nou zeojeKüfiT Hl LR naar;- UITLOtKLfl Tonatehsap DACHTDAT't BLOfcD WAS HÊEFT ALTlD OttiOtO PROVl/rtD F1 a I -- liiuttl iiCL lutu lUilLr<JlC4GU. In verwonderlijk korte tud slaag- dere (s cchter ]astiser. H« an Kttnne nri mAttrOIlW HtSSgp4 Pt*. i is een - - ucie n> cvJiiLCi loauKci. «y -»« Trimble trok een bedenkelijk ge- den Evans en mevrouw Basset er- beroeps en niemand weet iets van - /ta ntanlrinpre tf»w riO rirIrF»£t Ptipn 1 *-< J zicht. m de meelopers van de orkestleden I „Dat zal moeilijk zijn", zei hij. te scheiden en brachten zij ze bij- i„Ik heb alle begrip voor de situatie, een aan het eind van de gang J maar èèn ding is niettemin zeker. Pettigrew bleef, een beetje schub* JDe misdadiger moet toegang gehad dig. met Uixon in de _repetitieka- i hebben tot dat gedeelte van het mer achter Toen hij by de arties- f gebouw, dat achter het podium lag. temngang kwam, had by zich, on- f Ik geef toe, dat heel wat mensen geve er als eerste, gerealiseerd dat I hiervoor in aanmerking komen, be- er iets verschrikkelijks gebeurd Ivoegd en onbevoegd, maar de or- moest zijn. Zn eerste impuls was f kestleden behoorden er toch zonder geweest zijn vrouw te zoeken, maar I twijfel toe. Ik moet een verklaring hij had zon hekel aan mensenmas- fii. _i „t_ sn'c Hat tih CraaB riPt VPV7.D0K VJm hem af". Hij gaf de lijst aan Dixon. „Z'n naam kan ik ook niet lezen" zei hij, „u hebt hem boven een naam geschreven, die getypt was". Dixon keek en beet op zijn lip* „Lieve hemel", zei hij, „Jenkin- son!" „Waar komt hij vandaan?" „Uit Whitsea. Ik heb 2ijn adres wei ergens". Hij begon zijn zakken na te zoeken. „Je kan hem altijd vinden via 1 van hen hebben, alleen al als rou- sa's dat hij graag het verzoek van pott en j?uïïbrieht,v kon Stinckwestie". mevrouw .Basset had ingewilligd Jf™, „ts hetnieigenoesvoervanavona VSiïl&SÜSS. als u hun namen en adressen op neemt?" stelde Pettigrew voor. Hij had wel enige ervaring van dit soorl dingen en het vooruitzicht dat Elea nor tot lang na middernacht opge houden zou worden, trok hem aller minst. ,.U kunt ze dan later informele bestuursvergadering. Tweemaal in zijn leven was hij tegen zijn zin bij het onderzoek van oen moord betrokken geworden en de2e keer was h(j van plan er buiten te blijven... 2elfs al zou Elea nor hem later zijn desertie verwij- gemak ondervragen", vervolgde de haifopen deut hoorde h„ „Ja, dat is mogelijk. Maar er is nog iets anders. Er is vrij veel tijd verlopen tussen het moment dat hoe de orkestleden toegeroepen werden. „Eerste violen," riep verlopen lussen nei niunjcui uai R T„ff„ntiw PoHënm'" het ..lichaam werd outdek, dr •*££r0™ U. 3200. Het is de „Sea Serpent", die de plaats van het misdrijf nadert» De uitkijk meldt, dat hij wrakhout vooruit heeft gezien. Wrakhout? Dat zou de „Taifoen" kunnen zijn... En ja, daar drijft een reddingsboei, waarop de naam van het schip staat, dat Hob zoekt. Het schip is dus toch ver gaan En zijn de opvarenden verdronken? Rob voelt zich bijzonder teleurgesteld. Al zijn moeite ,Uw naam en adres alstublieft, het bde °rBst'™g ütatiieudttwt rieri Voor hei eerst ?as Evans er ta- Juffrouw Porteous kon hiermee mdS hulLlS mf S"" de »aam ™rd DEI weet ik n?èr zei M] Eer- .Ks«™pei,. Het hele geval li,k eeread ken ik ze' niet eensalï- Pettigrew sterk denken aai mLf v"n sSht. Toen w'e lozït tellen van schapen en _de ^orkestje- Petti grew niet nalaten te mompelen. Op dat ogenblik hoorden zij een plotseling lawaai op de gang en stak een agent met een verontschul digend gezicht zyn hoofd om de deur. „Neemt u mij niet kwalijk, me neer", zei hij, „er is hier een heer. die erop staat binnen te komen. Ik heb hem gezegd dat u niet ge stoord wou worden, maar...". De deur ging verder open en een mevrouw hoge stem zei verontwaardigd: „Is dit een concertgebouw of een krankzinnigengesticht. Dat zou ik ff.h«da"5C,hï- 531 kjXJknS iuitroliwjen mag ik. misschien uw {gag, wBgn weten.' Ik ga naar En hij kwam binnen, ondanks alte nciu pogingen van de agent, 't hem te deed vei'hmderen Péttigre'w sterk denken aan het .Zo", zei Trimble koeltjes, ..en wie bent u dan wel". .Mijn naam", zet de zojuist aau- speelden, waren zn-er allemaal ik S"neefdgafLereeBkomhg! Two «ÖMrnné 'JnaaM." Sa mis- zou het verschil gehoord hebben Hieen„nog„ overeenKomsiis, xoen uut, als er een miste". Hij wendde zich Eleanor aan de beurt was% glipte tU5 er een Jiuavc ijjj wenuue ucu semsnei tot mevrouw Basset. „Maar u kent V? fir!? hand is. ze natuurlijk wel?» bij haar. Dat was blykbaar zon „O ja", zei mevrouw Basset, „op onverwachte vreugde voor de beroeps na. Die zou ik niet vrouw, dat ze hem niet eens voor de inspecteur kunnen identifi- ,mantel uitveegde, omdat hy ceren". lang weggebleven was. schien wilt u me nou eens blik semsnel vertellen wat hier aan de onverwachte vreugde voor rijn Je recht middelste knoop van een donker blauwe overjas op. Hij keek naar boven en belandde eind eïijk bij een zou Mus vergeefs zijn geweest? Hank wijst hem op de zeilen van een schoener, die juist in de verte verdwijnt. Zouden ze aan boord van datt schip misschien de overlevenden van de „Taifoen" heb ben opgepikt? Dat kan natuurlijk en Rob, wil direct de achtervolging inzetten, wanneer hij op eens een stem hoort roepen. Het is de roerganger van de „Servidora", die uit alle macht schreeuwt om de aandacht op zich te vestigen. Rob ziet htm. De man klemt zich vast aan een kist. „Gauyj" roept hij, „laten we die man aan boord hijsm. Nee. ik spring wel over boordDie man wiet er natuurlijk alles van." En op hetzelfde np. ment springt hij al in zee en zwemt naar de dren keling toe. uvveu eji uciduuuc cmu -*-*• 1 u zien geen zorg „Ik moet wel tot het einde blij- srnal. bleek gezicht, -dat er boos om tc maken', zei Dixon. ,.ik heb ven als je het met naar vindt". en minachtend uitzag Het was om- de lijst bij me". Hij haalde een zei hij, „die inspecteur zal 't me geven door een krans spierwit haar. keurig getypt lijstje tevoorschijn, alleen maar lastig maken als hij Jenkmson's vraag was blijkbaar dat hij Trimble overhandigde. tot de ontdekking komt dat ik hem zuiver retorisch bedoeld, want hij „Prachtig", zei de inspecteur, gesmeerd ben zonder toestemming", praatte door voordat iemand de „dan kan ik u nu wel van dienst Intussen was er politieversterkmg kans had gehad te antwoorden, zyn, meneer Evans. Als u het hele gearriveerd en Trimble, Evans en orkest m een kamer bij elkaar kunt mevrouw Basset waren dan ook (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1