T DWARS DOOR ZUIDP i Rekensom, die niet klopt Londen heeft recht op Duitse bijdrage D? moordenaar speelt klarinet Monster-expeditie van Gemenebest Fortuin >.5PROETJEr5PARKS,^i;#^^^i®gg|||^pvfi|# medicijn Uitdaging bleef NA VO-RAAD ADVISEERT: Verboden gebied bij Hongaarse grens DiX°"' a la; RffaaM «P hat «"«»«■»- Kon. Maud 1 and WT&ll*-"SSiï Srss^-r"; Qc? 0 <j/>k- South /let xu«t> POOL it ourr mm MtLLAfrr maar weer wal iKWiunitT uien „Misschim 15 tRUUKtMUilM OPDLBADIO. BvCKitlópnOETJt Hét.ZÉTAF OAT D!.'16 flu voegt tin HOORSPEL GETITELD „HETLijri inner WLAnDHUIS1'.... 60£0EnAV0HD LUISTERAARS... E KeJerlandse Spoorwegen Jiebben over 1957 minder men-en en goederen vervoerd dan het jaar daan-oor. Het is een feit d«t de aandacht trekt, omdat het tot dusver sedert 1945 van iaar'op jaar leperki "Tend° NV'« jaar van de'besleding" g een ,c,w3t teruglopende conjunctuur; maar toch is er goede TedurenTer IdT"' da' to "nd 5u«d?,L a'gelopen jaar n,rt geringer was dan in 1956. Dit betekent lebbeu .m^°0Slre,!Igers ',ndcre De teruggang van bei vervoer heeft intussen niet geleid tot een verminde, ring van dc inkomsten: zulks ah gevolg van de op 1 april vorig jaar ingc Vr''T"f, deyaneven, -Maar de presidenl-direcieur van de Spoorwegen lib,T' "IJ teruggang wel heeft voorzien, en dat hij daarom hij Lw^» M oorzorgsmaatrcgel een lariefverhoging heeft doorgezet. Hij wl' d!" de "'tgavera meer zijn gestegen dan de inkomsten. Donderdag 9 januari 1958 Eigenlijk had hij. voorlgaande in de oude stijl, een nieuwe tariefverho- ftaeenm,e?D ïf T"' de rfs"l,a,e" «V» Mi d' «™ach- a I S5bletcn: e" dcze verwachtingen drukten datgene uit. hehh bcdn'f voor SAede gang van zaken geacht werd nodig te hebben. Dan moeten de reizigers en de andere klanten meer betalen. Zo is het tot dusverre steeds geweest. OCH is bet woord tariefverhoging niet over de lippen van de presi dent-directeur gekomen; en waarschijnlijk met goede reden. Waarom Aaverienite t.M.j *tf Mijnhardl's Zonuwtablette- (Van eén onzer redacteuren) .'Dit is, vereenvoudigd,de impe- r\E-.„laatste grote tocht" is T^nsantarctische Expeditie aeëinflinrf- cir VtïmmJ lö->5/j)S de spectaculairstebijdrage X-*geeiiiaiga. sir J^dmund van het Britse gemenebest aan het Hillaryde vermaarde Nieuw- klteraationale Geofysische Jaar, De Zcelandse bedwinger van de «Mï&Sïr mount Everest, ts dwars over ze afgegraasde wereld nog restte, het antarctische vasteland SS nda"5r t°Jt ™L=dpt, en >7 'j i a fixers naar net zeer grote avon- naar de Zuidpool getrokkentuur zullen erin -moeten leren be- Het was de bedoelinq, dat Bil- ruste?..1<?at% °P aarde althans, de larij en rfr ViW/m IW7,«> mogelijkheden uitgeput zijn. Want ary en ar. I iman t uchs hoe groot de -ondernemingslust ook v, 6U9UU n««ium t van de Engelse zuid- mo§e zijn. hoe machtig de drang IS vorig jaar het vervoer tsrnggelopen? Zou hei niet kunnen zijn. poolexpeditie elkaar teae- Ea£-Jün. wreWsehoklrende daad ?9WaÜ; 5atSte^tariefverhoging ook al beter achterwege had kunnen {woef trekkend J zouden vcreMscHAPrn/jrri SAxes: A vf»nww mrrn CMSStAMO 9sowjer vwe tMOCRttAHoè* blijven. Want de zaak is, dat zulke verhogingen eenmaal ophouden, voor delig te zyn. Dat punt ligt daar, waar de klanten gaan vinden, dat zc voordeliger en misschien prettiger op een andere manier kunnen worde» geholpen. v De Spoorwegen zijn een massa-vervoerbedrijf met alle voor- en nadelen daarvan. Er is enige reden om te vrezen, dat het afgelopen jaar voor' verscheidene klanten de nadelen de voordelen zijn gaan overtreffen. In meer gevallen dan voorheen was vervoer over de weg waarschijnlijk voor deliger en gemakkelijker. En wanneer zich zulke verschuivingen voordoen kloppen rekensommen niet meer. Als honderd mensen, die vroeger tien gulden betaalden, nu allen twaalf gulden dokken, dan is er winst. Maar als twintig van hen het le duur gaan vinden, dan is het resultaat averechts, wie zal zeggen of de Spoorwegen de rekensom nu al niet met „fout" er onder gepresenteerd hebben gekregen? TER .Voorkoming van misverstand: wij vinden de Nederlandse Spoorwegen een in vele opzichten voortreffelijk geleid bedrijf. Wij zijn er ook van overtuigd, dat dit bedrijf nog gedurende lange tijd j - ,eci] ke]anSrijke taak heeft te vervullen. Maar wij ontkomen niet aan de indruk, dat het weinig gelukkige tariefbeleid samenhangt met een tekortschieten van de werving in het algemeen. Men vindt het goed. dat de mensen van de spoorwegen gebruik maken, en men vindt het klaarblijkelijk ook best. wanneer ze het niet doen. Men verbeterthet materieel wel en men vergroot dc snelheid wel, maar ais de klanten het dan te duur vinden of nog andere bezwaren hebben, dan is men weJ heel gauw geneigd tot berusten, overwegend blijkbaar, dat de waardigheid van de Spoorwegen niet gedoogt, hen tot.andere gedachten te brengén. Om het enigszins gewaagd te zeggen, het gezicht van de Nederlandse Spoorwegen is wel energiek, maar tegelijk ook stroef'en rijkelijk hoog hartig. Het is waarlijk niet zo. dat de mensen uitroepen, dat de Spoorwegen to vriendelijk voor hen'zijn en. hun zulke verleidelijke aanbiedingen doen. Geen extra'tjes, geen koopjes; voor hetreizen per spoor in Nederland geldt; graag of niet!. En. als het gezicht niet wat verandert, zouden er nog >d meer.mensen kunnen komen, die zeggen; dan maar niet! óp de pool ontmoeten. Eén van de teams zou dan rechtsom keert maken en met de andere groep de reis:voortzetten. Vóór het verstrijken van de korte de primeurs zijn al verdeeld en een eervolle tweede plaats is een on voldoende stimulans Die oversteek van het Zuiripool- continent was nog vacant. De eerste en enige poging om dit waagstuk te volbrengen, werd ün 1914 onder nomen. Drie jaar- tevoren was de geografische Zuidpool bereikt; het eerst eerst door de Noor Amundsen een maand later door de Brit Scott, cue onder dramatische omstandig- 4.0? 0 L. Wilkc» Of por 700 eu» na de tochten van Amtmdsen ,7_ ------ ""«w uidiutitfsaie omstar pootzomer zouden zij de tócht heden om het leven kwam, hebben volbracht: 320Ö km naar de pool was. daarmee door do verraderlijke witte SèSi, g ■woestenij van het maagdelijke vai\. de aarde- De iMtovering was zuidpoolgebied, dat zo groot [ts als Europa en Australië. De ^aar komen, waar eeri ander pioniers hebben hun oorspron- v™rd>Jn.zl eaweesf. kelijke plannen moeten wijzi- blSt ■t™k' n,«.nwer gen, doordat te kampen kreeg. Hillary heeft echter, zijn plan geheel etlas, bleef de. verbeelding prikke-' /runnen, volvoeren: hij leade ;€n! .y°orai de Engelse. Had: Brit- de afstand tussen Scoit en de SSSWM zuidpool vn snel tempo af en PP1 de eer voor zich- opeisen dat arriveerde vrijdag bij het vas- JcVdWB"n<,Sg 1Sio?E &gf te kampdat de Amerikanen Het was Shackieton die zich in dit op de pool hébben ihaericht ®*?"}uur. ®tortt«-Hij kwam niet -op vu,, onbekend terrein, wantin 1909 had hij. aan het hoofd gestaan van een expeditie die de Zuidpool tot op minder, dan 200 km was- genaderd. Nadat zijn landgenoot Scott in be gin 1912 het slachtoffer was 'gewor den van diens ondernemingsgeest, voelde Shackieton zich-'meer. dan ooit - geroepen de „laatste.'grote tocht" de uitdrukking ör-van hemzelf te ondernemen, Uïtge- hvfli.'a 1 de bewoonde wereld te bereiken, maar van een, nieuwe poging waa geen sprake meer. "F) E uitdaging bleef echter "bestaan Het verlangen van de Britten, breide voorbereidingen \vèrdén"gè- Poolgebied nog eens iets troffen. De expeditie, zou Antarctica fareii en* aan de Weddellzee rip dïpn^ inham Jaren en toen de voorbereiding van aan de kant van Zuid-Amerika be- ^=|r:J5S5,ni5ST?eS£?aCte Pa?r treden, en dan via de Zuidpool naar i,J J 11 A go?- kni~ de Nieuwzéelandse zijde trekkem fau_w vast= Van ide tegenovergestelde kant,- aan de Rosszee. 1 de oversteek vsn. Antarctica zou voor Britse rekening komen. Of let. doordat Fuchs met pech g> S<»U yenaten. Maar het gigaü; SJSSf*- zBu..een 'hulpexpeditie terliik dcenUik «Si-VaSShST s; kemvev «S.tische Antarctica zelf. _één van de -SLJÏÏi«S trekken en gezamenlijk zou men de reis naar de Rosszee voortzetten. dens, de totale kosten van een nieu. we transantarctische expeditie, be- Het werd evenwel een deerlijke antwoordend aan hoge wetenschap- islllifkitto- ta/ipH,. noliilra aio/it-t 1 mislukking, voordat men nog voet op. Zuidpool-vasteland had ge- zet. Reeds in de Weddellzee viel het scnip van Shackieton ten offer aan net kruiende ijs. Na onvoorstelbare ontberingen en dank zij de onge- n"deJie5denmoed van Shackle- (Van onze correspondent)- PARIJS. De NAVO-raad heeft Woensdag Engeland gelijk gegeven .in een financieel geschil dat tossen, .dit land en Wcst-Duitsland. gerezen w-as over de onderhoudskosten van. de Britse troepen op het Europese vasteland. Engeland heeft gevraagd, singen vallen, zodat men geen her haling van dé conferentie van Ge- uève krijgt. Voor en na blijven de westerse landen voor Oost-Duiteland vrije verkiezingen eisen. Een regeling over het Midden-Oosten is onmoge lijk, zolang Rusland de stopzetting vraagt van wapenleveranties aan dat West-Duh9land doorgaat een bij- Irak en Turkije. d.w.z. de ontman- drage te betalen ran 10 miljoen j teling eist van het Bagdad- en het pond sterling. De Permanente Raad. I NAVO-pact. ïonder Duitsland met zoveel woor den de betaling op te dragen, erkent de redelijkheid van het Engelse Standpunt, Daarna kwam de brief van Boel- "ganin aan de orde. Engeland was het enige land dat de raad een concept- antwoord had voorgelegd. In. de dis cussie óver dit voorstel werd na tuurlijk ook de rede van Macmillan en zijn denkbeeld van een non- agressiepact met Rusland besproken. Het denkbeeld vond weinig aanhang. Rusland heeft al een non-agressie pact met het Westen door zijn on dertekening van het charter der Verenigde Naties. Bovendien heeft Rusland al zoveel andere non-agres siepacten gebroken dat men het sluiten van een hieuw zelfs als pro- pagandastunt weinig belangrijk vond, In geen geval zal Amerika toe toestemmen in een ,.tête a tête" met Rusland. Een topconferentie van staatshoofden kan nuttig zijn mits ze gxondïg voorbereid is; 'eerst door de diplomaten, daarna door de ministers van Buitenlandse Zaken. De staats- hoofden moeten als ze bijeenkomen er zeker van zijn, dat' er ook beslis-1 Het Poolse voorstel voor een ge neutraliseerde zone in Europa vond eveneens weinig bijval. Ook de ont wapening werd besproken. Vooral de Amerikaanse delegatie legde er de r.adruk op, dat het ogenblik voor ontwapeningsconferenties eerst ge komen is wanneer de twee blokken een gelijkwaardige positie heroverd hebben^ Onderhandelen terwijl men zwak is. is wel het laatste wat tnen doen moet, wanneer men te maken heeft met. een zo meedogenloze ge sprekspartner als Rusland. Om de volkeren echter geen reden tot on gerustheid te geven, zal geantwoord worden, en zelfs de deur voor een gesprek xvorden opengelaten. Maar er zal grote voorzichtigheid betracht worden. Dit is dan wat de Canadees noemt: soepelheid. pelijke eisen (zo'n onderneming is niet louter en zelfs niet in de eer ste plaats avontuur), werden bijeen gebracht door Engeland. Australië, Nïeuw-Zeeland en Zuid-Afrika. De leiding van de grootse onder neming werd toevertrouwd aan de ervaren poolvorser dr. Vivian Fuchs, die de capaciteiten van geleerde, organisator en avonturier op zeld zame wijze in zich verenigt. De op zet van de nieuwe tocht is in grote trekken gelijk aan die van Shack- letons zo rampzalig verlopen onder neming. Dr. Fuchs was met zijn groep vertrokken van een basis aan de Weddellzee en zou via de Zuid pool in contact komen met een Nieuwzeelands team, dat van de Rosszee af de barre streken was binnengetrokken. Deze laatste groep wordt geleid door niemand minder dan Sir Edmund Hillary, de onver schrokken. beklimmer van 's we relds hoogste top. de Mout Everest. Met het enthousiasme dat kenmer kend is voor de pure ontdekkings reiziger beeft de joviale' Nieuw- zeelandse reus zich aan dit nieuwe avontuur gewijd. Zijn hoedanig heden als bergbeklimmer komen, hem daarbij goed van pas, want op zijntraject zijn toppen van 3000 i meter geen uiteondering. BOEDAPEST De Hongaarse regering heeft de buitenlandse di plomaten laten weten, dat noch zy, noch Hongaarse burgers zich zonder speciale vergunning mogen begeven in een 25 km brede strook aan de Oostenrijkse en Joegoslavische gren- -)n.. Doel van het verbod is, paal en perk ie stellen aan het ontsnappen i van Hongaarse staatsburgers. 1 fPEJV vriendin van mij is, ergens t7i Nederland, verpleegster in een gemeenteziekenhuis, zo'n enor me, medische fabriek, waar aan dc lopende band wordt gecureerd. O» een dag kreeg zij een oude inan op de zaal, die niet meer zei dan strikt noaig was en.rondkeek met een-blik waarin kritiek en wantrouwen om de voorrang streden: Hij had een kwaal waarvoor ftij geopereerd moest worden, maar toen hem dat gezegd werd, weigerde hij beslist. „Maar waarem nu niet?" vroeg de verpleegster, ,,'t is helemaal peen gevaarlijke operatie." „Ik doe het niet", zei hij.' „Is u bang?" - ,Jk ben voor de duivel niet bang" Sprak hij,, „maar ik begin er niet aan. - >■'- „Daar snap ik nou echt niets van", riep de verpleegster,... - De oude ging moeizaam'overeind zitten, greep onder zijn kussen, bracht een portefeuille te voorschijn en zet; •.Zie je dat?" Ze zag het. ,Ti Hij. stak de portefeuille, weer weg, ging achterover liggen en sprak met een glimlach vol deceptie: „Als ik me laat opereren, dan weet k precies hoe dat gaat. Op een dag is het zo ver. Dan komen ze me ha len. Op zo'n rijwagen. Dan maken ze me wèg. Dan snijden ze in me. Dan word ik weer teruggereden. En als ik dan bij kom, hier, in bed. Aan voel ik onder me kussen en dan is mijn portefeuille leeg." Hij kruiste de armen' over'zijn borst en keek haar triomfantelijk aan. .Maar wat een onzin!",riep ze. „2oiets gebeurt hier heus niet.": AchUeue Jetnd", sprak de man, oe bent nog jong. Je hebt van die dingen geen weet. Maar ik heb een- enzeventig jaar op de wereld rond gekeken en ik heb het ondervonden. Vertrouw niemand! Daar is voor mij de kous mee af." ..Maar geeft de portefeuille dan zolang aan uw vrouw", stelde de verpleegster voor. De oude lachte honend. „Daar begin Ik helemddl niet aan", zei hij._ En hij ging met zyn rug'naar haar tóe liggen. De zaak zag er onoplosbaar vit. maar aangezien chirurgisch ingrij- v Pen daarom niet minder noodzake lijk werd, begon de verpleegster een 1 paar dagen later een nieuw gesprek met hemdat leidde tot een merk waardig compromis. Goed. hij zou het doen, maar onder één voorwaar de. De portefeuille hield hij bij zich. Zo kwam, het dat hij. op een ditg on der narcose de operatiekamer werd binnengereden, met zijn fortuin in de hand geklemd. „Wat; stelt dit voor?" vroeg de dokter. Toen het hem met. een paar woor den was uitgelegd, 'schudde hij het hoofd. I ,Jfee, dat ding moet weg", besliste hij. t „Ja, maar dan zegt hij later dat ■wij er uit gestolen hebben", pro testeerde de verpleegster De dokter «rist een oplossingHij trok de portefeuille uit de hand ran de patiënt, wees twee verpleegsters aan en sprak; .Jullie met' z'n beiden maken 'm o-pen, stellen vast hoeveel er in'zit en leggen hem dan in de safe." De meisjes gingen er mee weg. De opening geschiedde op kantoor. De portefeuille bevatte geen geld, maar twaalf foto's van ongeklede dames. KRONKEL COSENZA Op vele plaatsen in de Italiaanse provincie Bari is woens dag twintig cm sneeuw gevallen. Ook elders in Zuid-Italië en op Si cilië js het voorjaarsachtige weer van enige dagen geleden omgeslagen met hagelbuien en natte sneeuw. d* va?rb*reiding derd van het Nieuwzeelandsê Sir Fdfnui^0ViSu£ /rW bas*skarrD>- Ter ere. van de be- „l* HjJlary (hnks) zoekers wappert naast de Stars een bezoek aan een Amen- en .Stripes de Nietiwzeelandse kaam station aan de Rosszee. vlag. ee nfl" fAdoertentie IMJ 'ft KwillttltsjifMtaet van d» Wytirt-Fibriaktn. 70 an 90 et allión bij Apothckir* an Drogiitan volgorde opnoemen. Zoaia ik dus zei: we reden weg. Toen we een tijdje onderweg waren, hoelang weet ik niet, kwamen we bij een stadje en ik nam aan dat het Mark- hampton was. De auto stopte voor een groot gebouw bij een deur waar „artiesteningang'* boven stond. Ik stapte ,uit en de auto reed onmid dellijk weg. Dat vond ik vreemd, JACHTHUIS ftlHÉTtfySTt&lE WOU O. oonjot nonrrtiETOPDAöBrt. De jon. GEH6 PR OBER EU tUET TELETTttlOPDE WILDE, ÖPOOHA CHT/GE A RETEN DIE Utf HET BOSMQMEir. ,,is wel niet zó accuraat, maar het „Ik begrijp niet hoe hij daar de dig^a?^ begint^ °wórden, Als^k fon"^ /,iierfirC^aJJffeUVVerVlaC^ een hand in gehad kan hebben," zei Pet- n0g iets wil eten voor ik de laatste J°?1-JfjLe- .?lc dan ook met plezier tigrëw. hebben bij Farren een teeln'maarWhltsea" neem. moet bij mijn onkostenrekening ;zou hor) 2f>vneffriJ ATI toon »air iti taxi besteld. Die chauffeur moet opschieten. Nu vaststaat dat ik niet haast wel gewoon een fout gemaakt 0p tijd gearriveerd ben om Lacy hebben. Carless te vermoorden kan ik zeker „Als het de taxi van Farren ge- m-ej gaan?" we est is," zei de inspecteur. „Maar „Het spijt me, dat weten we gauw genoeg. Hoe laat woordde Trimble, hebt u hem besteld?" weösaat sou ik' toch araat duide- „Tien over vijf, om precies te „ik dacht dat ik het duidelijk w1 my uU* a« ''e|5erid: rijr,.». tod mevrouw Bosset „een gemaakt had,;; zei Jenkinson, „door SAVKSlf heb ben gevoegd) en toen zag ik het nummer,? „En?" vroeg Trimble. „Het was TÏJJ 104, En als u me *,„1 nu vraagt hoe ik dat zo goed ont- meneer ant houden heb, kan ik u meedelen, dat „maar voor u het me deed denken aan een zeer duit in het zakje. „Ik was erbij en een"bYundexC'"v*v,v"- door het hoofd, dat als mijn oom mijn horloge is zeer accuraat." Nee nee van het begin a£ aan WSs geworden, hij nu nog zou I-Ia.r toon suggereerde, dat alleen alstublieft én zo gedetailleerd mo-' SfzmuiFi?" onaangenamer dan een moedig man nu nog aan de geiiik." L. i ,y juistheid van haar horloge Hon twij- „ook goed. Om v«f uur ongeveer veïkStog Is lelf wSÏSl' Trimhie. i .Hij gmg de kamer uit en sprak Dat maakte ik cr tenminste uit on ^ngans- oraar naar binnen een van de agenten aan. „Vraag Ik zou de trein nemen van vijf over werd begroet door een eng jong- sergeant Tate dadelijk hier te ko- half°ze?en uit KiaTn om èS S'Si dat i"bij hel orkesf hoorde men."- De sergeant kwam echter al minuut voor half acht in- Eastbury ®1, öat lK •1J..het orlcest -hoor-d.?> lemaal uit zichzelf de; gang op. afgehaald worden. Ik. werd," ver- klaar in da artiestsnka- voledê Jenkinson dreiffenri - ïnripr- -. ■r mCr5n«>" u:4 urt-Jsena. "Inaer" wezen, dat ceremoniemeester op De sergeant kwam echter al minuut voor halfachtinEartburY m aewe&iS 'JSSSLSml gehaald worden, .Ik., werd,", ver- ?gd^n 2fm t mer. meneer," rapporteerde hij. daad afgehaald."' «ft lichaam nu. verwijderd „Wat voor auto was het?" worden?' „Gev/oon een auto. Ér was niets "i®* bijzonders aan, misschien een beetje „Lroed meneer, En kan ik„. schoner en comfortabeler dan an- Tnmble viel hem in de rede, „Je ders. Het was overigens de cnice zvveeB. moet onmiddellijk naar de garage taxi die voo? het stISn stond en ïiT /en !,treDg^ bllk toe te w5' van Farren in de Hoogstraat," be- zodra ik eruit kwam deed de cbauf- dezlf ,he,er ,in een. onbe- val bij. „probeer erachter te komen feur de deur open 'en zei- meneer d schaterlach uitgebarsten of meneer Dixon een taxi beeft be- Jenkinson? Toen zei ik ia" stapte S" 7°^" de rust teruggekeerd ivas steld, die in-Eastbury een meneer in en we reden weg" vervolgde hy: „Als nieuwe beiedi- -«■-*!ii- - --8' Smg stelde de man mij voor „mee verdween en' kwam terug met een wezen, dat ceremoniemeester op zijn borst geschreven had. Van hem hoorde ik, dat ik verkeerd was en gestrand op oen bal in Didford Far- va." Jenkinson zweeg even - om Petti- van het station moest halen hier naar het stadhuis brengen. .Ik ^.Daar heb" ik "geen idee van, vil weten welke auto ze gestuurd was al donker - - en Wp» van Het ïe dDGlï met de jongens", dus deel dc Rrft«e Snrtftr! te n.eme" aan het afschuwelijke la- hebben, de naam van de'chauïfeur weiro" fijn"'n'ogai zuinig met licht SSttWtamrtiStol h?fc en of de opdracht uitgevoerd is Zie in Eastbury. Hij had een pet op en hïm dat uirl-n hoofd had dat je een verklaring van de chauf- een donkere overjas aan, maar ver- ,7=1 n?ft TT had BfPraat- feur krijgt met zoveel mogelijk de- der was 't een heel gewone man en 3,?l^r toils. Rom zo. gauw mogelijk terug, zijn stem was ook op geen enkele ^?Sken ^Een 'S?o8waJ r?' SS* Vlug. rnaarï manier bijzonder, Ik heb natuurlijk £r 55 te kSSen De sergeant mompelde tets. dat ook niet echt op hem gelet en ik ï-!f Soest sSn Joc s 'nst,ectpur vnrt" dat ik me tenslotte Wer b?i deprimerend was, dan moet u er veel aan hebben. Kan ik nu gaan?" 3202. Rob wil het liefst meteen de achtervol ging van BUly inzetten, maar Hack houdt hem daar vanaf. „We halen ze toch zo gauw niet in", zegt hij, ..en bovendien zou ik graag het wrak van de „Taifoen" willen onderzoeken. Misschien l w# aanwijzingen, die ons van nut kunnen zijn". Hij gespt zich zijn duikerskostuum om en neemt een onderwatercamera mee om even tueel bewijsmateriaal vast te leggen', Hjj behoeft niet lang naar het wrak van de schoener te zoe ken, Door het dekhuis van de midscheeps gaat hij het schip binnen. Spoedig ziet hij, dat de meeste zakenvan waarde zijn meegenomen. Zo vindt hij bijvoorbeeld nergens de radio-ontvanger, die toch aan boord moet zijn geweest, want waarom zou de politie van Porto Cabello anders een spe ciaal voor de „Taifoen" bestemd radiobericht hebben uitgezonden? zodat ik in de de inspecteur (geluikig'yow tf> iêióof"üet"3ït hém' nog muVit tenïïrtte hj?r b-aJh(d Dii"i?'mlln zielcrust) met hoorde en vertrok, kennen." ."„uJfli bracht, uit is myn Trimble kwam de repetitiekamer weer binnen, waar Jenkinson onge- mer gelet?' duldig op zijn horloge stond te kij- - „Ja. maar dat komt. later pas, *etV' -A*ls u het gedetailleerd wil hebben. „Mijn horloge, inspecteur,"-zei hy kan ik de feiten beter in hun juiste (wórdt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1