conjunctuur is waar te nemen C Voorzitter K. v. K. in nieuwjaarsrede Meer schepen, goederenomzet ere J POOT In 1958 moet blijken of de teruggang een halt kan worden toegeroepen Afzet van gedistilleerde produkten neemt af Vlaardingse middenstand tevredener dan S damse Beperking investeringen bedenkelijk Bewogenjaar Indonesië Sterke inflatoire tendenties Ongunstig Koude oorlog Ongeschokt Mannelijke beroepsbevolking toont aanzienlijke stijging Al vanaf 1816 een K.v.K. Bouwbedrijven nog vol goéde moéd Kiiipperbol én zuil omver gereden „Ontmoeting met kunst" uitgesteld Bij oversteken aangereden meubelen: Biljarten Kampioenschap 2e en 3e klas A NMB -feest avond Burgerlijke stand SCHIEDAM BELANGRIJK VOORDEEL BIJ DE KEURSLAGER Keurslager Een goed begin W. y. d. BURG Koeriersters Donderdag 9 januari 1958 Hoewel het jaar 1.957 over het algemeen nog wet een gunstig beeld vertoont, voor wat betreft handel, industrie en scheep vaart, is toch een zekere kentering in de conjunctuur duidelijk waar te nemen. Onze regering doet haar best deze conjunc tuur-omslag zoveel mogelijk te beheersen; in hoeverre zij hier in slaagt zal de toekomst leren. Het feit, dat er wat ruimte is gekomen in de arbeidsmarkt is voor bet bedrijfsleven niet ongunstig: de omvang van de werkloosheid is zeker nog niet zó, dat bier grote ongerustheid gerechtvaardigd is. Aldus de heer C.- H.! Buschmann in zijnhedenmiddaguitgesproken rede in de eerste,.bijzondere; zitting in 1958 van de Kamer van! Koop handel -en Fabrieken, voor de Be neden-Maas in zaai Harmonie té Vlaardingen. Daarvoor bestond grote belangstelling. Het is reeds tradi tie, .dat een' groot aantal gasten burgemeesters en wethouders uit het gehele-ressort van de Kamer en an dere belangstellenden de „nieuw jaarsrede" van de voorzitter van de K.v.K. beluistert: ditmaal was er een extra-stimulans om de zitting bij te wonen, want na het uitspreken van de nieuwjaarsrede gaf ir. G. C. Lan ge, adjunct-directeur van de Plano- logische Dienst in Zuid-Holland een toelichting op het kortgeleden ver schenen tweede rapport „Randstad én Delta" In aansluiting op het in de aan hef géschrevene, constateerde de heer Buschmann, dat wel bedacht moet worden, dat elk jaar. 50.000 personen aan de beroepsbevolking worden toegevoegd, waarvoor de in. dustrie in hoofdzaak werk gelegen heid moet scheppen; In ditlicht be ziën is z!i, de beperking van inves teringen bedenkelijk te noemen. In elk geval zal men moeten blijven strevfen naar een zo groot mogelijke produktiviteit per werknemer. Daar door alleen toch kunnen we de moeilijkheden uit de weg blijven en komen tot een hoger levenspeil van de gehele bevolking. Het is wel duidelijk, dat elke loonsverhoging.'die niet wordt goed gemaakt door.hogere produktie, onze Nederlandse samenleving verarmt en tenslotte moet leiden tot verminde ring van de waarde van onze munt. Het is zeer gelukkig, dat ookonze regering zich erven bewust 'is de ■woorden van minister Hofstra be wijzen dit datgezond geld een eerste voorwaarde is voor welvaart, en dat het depreciëren van de munt niet minder dan misdadig moet wor den genoemd.! De heer Buschmann constateerde In zijn terugblik op 1957, dat het een bewogen jaar is geweest. We bevin den ons. zei hij. ook nu nog mid den In een uitermate interessante, maar moeiïüke en zorgvolle ont wikkeling, Van. de ontwikkeling in de laat- :ste maanden van het afgelopen jaar heeft óns wel het meest getroffen hetgeen zich tn ons voormalig Ne derlands Qost-ïndië afspeelt, aldus vervolgde dé heer Buschmann, Onze innige deelneming gaat uit naar de slachtoffers van de tnens-onterende willekeur van het Indonesisch be wind. Het grote leed, dat deze on schuldige slachtoffers van het Indo nesische wanbeheer moeten onder gaan. treft ons diep, omdat we allen beseffen wat het moet betekenen een lief-geworden werkkring te moeten verlaten en uit een land, dat de liefde en belangstelling had. te worden verstoten, met een volkomen onzekere toekomst voor ogen. Deze eruptie van onbeheerst na tionalisme. een gevolg mede van de onbekwaamheid der nieuwe leiders, cprruptieve elementen en communis tische invloed, zou naar mijn mening zo vervolgde de heer Buschmann, evengoed nebben plaats gehad als er geen :Nieuw-Guinea-eonfïict had be staan. De .machthebbers zouden dan een andere zondebok hebben moeten vinden om hun gebrek aan be kwaamheid en eerlijkheid te ver bergen. Met spanning wachten wij af. waar uiteindelijk eén stabilisatie in de verhoudingen op zal uitlopen. Ir vele landen, vooral in Europa, traden sterke inflatoire tendenties °P, gepaard aan een hoog peil van economische activiteit en een laag werkloosheidscijfer, zelfs hier en daar over-full-employment. Jaarverslag KvK Werkzaamheden toegenomen In zjjn nieuwjaarsrede voor de K.v.K. sprak de voorzitter,, de heer C. B. Buschmann. al waarderende woorden uit aan het adres van de secretaris en het personeel van dc Kamer voor de wijze, waarop dit korps in 1957 zijn werk had ver richt. Uit het korte overzicht van de secretaris, de heer A. Van Min nen, biykt o.a., dat dit werk aan zienlijk is toegenomen. We ontlenen ér. enige gegevens aan: Bij het „Handelsregister" steeg 't aantal ingeschreven ondernemingen tot 5857; tegenover 560 nieuwe in schrijvingen stonden 275 doorhalin gen en 1094 wijzigingen. Het aantal mondelinge inlichtingen en inzagen uit het Handelsregister liep op tot 3972 (vorig jaar 3552), het aantal schriftelijke Inlichtingen bedroeg 1687 (1897). Uit het Handelsregister werden 9000 adressen verstrekt. Het aantal faillissementen be droeg 26 (vorig jaar 15): in Schie- Over het algemeen hebben de re geringen. en daarbij ook de Neder landse. getracht deze tendentjes dc baas te blijven door maatregelen op het gebied van het geld, kredietge- ving en de staatsfinanciering. Naar mijn mening, aldus de" heer •Busch mann, is deze methode, te verkiezen boven die van directe controle. Het valt niet te ontkennen, dat het suc ces van deze maatregelen Jn :Neder~ land sterk afhankelijk is van wat in .andere landen gebeurt. Het js nood zakelijk voor een goede en gezonde economie, dat gestreefd wordt naar monetaire stabiliteit.' vrije conver tibiliteit van de valuta's en onge- hinderde multi-lateratc internationa le handel. Helanf zijn wij van dit ideaal nog ver verwijderd. Ht is duidelijk, dat één van de eerste vereisten hiertoe is. dat de stijging der lonen niet uitgaat boven de produktiestijging. Dit laatste is in ons land niet steeds goed voor ogen gehouden, met als gevolg een onvermijdelijke prijsstijging. De Ge meenschappelijke Markt eh de Free- Trade-Area zijn hoge idealen, .dié zo ze kunnen worden verwezenlijkt, zeker in hoge mate de economie in Europa zullen bevorderen. Indien men er in zou slagen binnen rede lijke tijd inderdaad te kómen tot af schaffing van de douane-grens tus sen de 6 landen en het vaststellen van een gemeenschappelijk' laag buitentarief, dan zou dit voor dé ont wikkeling van de Europese handel en industrie van grote betekenis kunnen-zijn.. De vrees wordt echter gekoesterd, dat bet einddoel misschien nimmer zal worden bereikt, en we zullen blijven hangen in een tussenfaze, die met name voor Nederland wei eens heel ongunstig zou kunnen zijn. Het is Immers zó. dat Nederland met zijn lage tarieven gedwongen zal zijn deze eerst drastisch te verhogen,In de verwachting dat ze op den duur zullen worden verlaagd, resp. geheel zullen verdwijnen. Gezien de zeer belangrijke voor behouden, die met name Frankrijk heeft gemaakt, lijkt het bereiken C. H. BUSCHMANN 'y ...kentering in de conjunctuur waar te nemen... van einddoel nog wel heel ver weg. Intussen is echter besloten, dat Ne derland aan de Euromarkt za! deel nemen en we mogen dus slechts ho pen. dat de voor ons land gevaar lijke kanten aan dit akkoord zoveel mogelijk zullen kunnen worden ver meden. Het einddoel is zeker waard er enkele offers voor te brengen. Overigens la de wereld nóg immer in de fase van dekoude oorlog. Vrijwel dagelijks immers worden we"'geconfronteerd': met feitën. die ons ér aan herinneren, dat een we- relri-oórlog nog. steeds tot de moge lijkheden behoort. Het is zekér zo, als ik onlangs ergenslas, dat de toestand waarin wij leven er één is, waarin 300 miljoen vrije Europeanen bang zijn \ran 200 miljoen Russen en- steun trekken van 160 miljoèn Amerikanen. De heer Buschmann rondde rijn toespraak af met de opmerking, dat we thans aan het begin staan van een nieuw jaar. een jaar waarin zal bljjken of we de conjunctuur-tCTug- gang de baas zullen kunnen blJgven. Hij sprak de hoop uit (niet: de ver wachting, red.) dat wanneer aan het einde van 1958 de balans wot«H 'op gemaakt, .'.geconstateerd kanworden dat het bedrijfsleven nog ongeschokt z|jn grote taak- zal kunnen voort zetten... Omtrent de werkgelegenheid c.a. wordt in het ov !cht van het bedrijfs leven van dc Kamer van Koophandel over 1957 onder meer gesteld, dat de mannelijke beroepsbevolking voor het rayon Beneden-Maas in 1957 Is toegenomen van 57.330 tot 58.355. De aanzienlijke stijging werd vooral ver oorzaakt door de gemeente Vlaardingen en door het rayon Voorne eh Putten. De. gemiddelde werkgelegenheid in het gebied bedroeg; nijverheid landbouw visserij diensten totaal - mannen 34.894 5.180 .435 14.810 55.369 vrouwen 4.749 660 13.164 totaal 39.643 5.840 565 22.485 68,535 Uit bovenstaande cijfers blijkt ook nu weer, dat er een belangrijk pen deloverschot bestaat. In het gebied is de mannelijke beroepsbevolking ongeveer 3000 per sonen groter dan de werkgelegen heid. In vergelijking met verleden jaar betekent dit een vermindering van circa 1300 personen, hetgeen voor een zeer belangrijk gedeelte voor rekening komt van de ontwik keling van- het Botlekgebied en in het bijzonder door de vestiging van Verolme, waar aan het eind van het jaar ongeveer 800 arbeiders werk zaam waren. Het aantal openstaande aanvragen bedroeg eind december 1825, terwijl de gemiddeld: werkloosheid voor mannen 153 bedroeg, inclusief de seizoenwerkloosheid. In tegenstel ling tot verleden jaar is het aantal openstaande- aanvragen gedaald en de werkloosheid iets gestegen. De spanning op de arbeidsmarkt is dus verminderd en vooral in de laatste helft van 1957 is deze vermindering goed merkbaar. De werkloosheid in dit gebied Is lager dan het landelijk- en het pro vinciaal-gemiddelde. Dit bedroeg eind november in het gebied van dc Beneden-Maas 3 per 1000 man nelijke beroepsbeoefenaren, in Zuid- Holland 11 en in geheel Nederland 16. - Hoewel de stijging dus niet ver ontrustend is. moet aandacht worden gevraagd voor de situatie in de bouwnijverheid ei. met name voor die in de woningbouw. Sinds juni van 1957 werd slechts met enkele nieuwewerken begonnen en de werkloosheid van timmerlieden en metselaars stijgt aanmerkelijk. De verwachting is gerechtvaardigd, dat 'als men niet spoedig met nieuwe objecten kan beginnen, de bedrijvig heid in de woningbouw catastrofaal zal dalen. De landbouw, in betekenis steeds afnemend, maakte ook het afgelopen jaar wederom voor de verplegings- en oogstwerkzaamheden gébruik van de. door de .directie voor de arbeids voorziening in het leven geroepen maatregelen.. Op Voorne en Futten werkte met dam 14 (9), Vlaardingen ,6 (4>, Maassluis-Maasland. 0 (0), eilandén 6 (2). Het aantal certificaten- van oor sprong bereikte een .nieuw hoogte punt: 6409 exemplaren(alleen eer ste ex.) tegenover 5873 in 1956. Af gegeven werden voorts 1006 (881) legalisaties. financiële tegemoetkoming voor huisvesting.*?- en' reiskosten, gedu rende gemiddeld 3 maandèn, een honderdtal arbeiders, afkomstig uit Flakkee. Friesland en Brabant. Het geheel overziende kan men constateren, dai de spanning op de arbeidsmarkt enigszins is weggeno men, maar dat er liog een niet on belangrijke vraag blijft bestaan naar goede vaklieden, vooral In de metaalsector en de zware chemische industrie. Voor de in Schiedam geconcen treerde glasfabrieken was de gang van zaken over het algemeen bevre digend, wordt in het jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel ge constateerd, Produktie en, omzèt wa ren groter dan in 1956, hoewel de laatste twee maanden een verminde ring in de afzet optrad, waardoor de voorsprong werd verkleind, Ofschoon het aanbod van arbeids krachten kwantitatief tegen het ein de van het jaar iets verbeterde, bleef het noodzakelijk arbeidskrachten van elders te' betrekken. Verdere automatisering is mogelijk, doch niet zonder investeringen. Het resultaat van een dalende ten dens van de prijzen van sommige grondstoffen werd.te dele teniet ge daan door de stijging van .stookolie, zodat door de algemene verhoging "van kosten de winstmarge daalde. In het begin van zijn vandaag voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas gehouden rede. memoreerde de heer C. H. Buschmann. voorzitter van dc Kamer, dat het op 1 januari vijftig jaar geleden was, dat in Vlaardin gen een Kamer van Koophandel en Fabrieken werd opgericht, maar toon bestond allang een Kamer in Schiedam. Deze werd nl. in 1816 opgericht. Deze beide Kamers wer den in 1922 ontbonden en opgelost in de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas. met zetel te Vlaardingen. ÖVer het algemeen zijn dé Schie damse bouwbedrijven: in 1957 behoor, lyk van wérk voorzien gèwëèst, ter wijl arbeidsgeschillen in Schiedam niet zijn voorgekomen. Door enkele bedrijven is een aantal woningen.in de particuliere sector gebouwd, maar gezien de huidige rentestandaard en de hoge bouwkosten zal deze activi teit in het komende jaar waarschijn lijk wel verminderen. Aan het einde van.het jaar. waren de werkzaamhedenyan de plaatse lijke aannemers voordé stedelijke overheid vrijwel nihil geworden. Het meeste werk werd dóór de bouwvak patroons iri Schiedam voor de parti culiere bedrijven uitgevoerd. Door enige aannemers worden gro te bouwwerken buiten de stad uitgè. voërd. Met name in Rotterdam door Schiedamse bedrijven grote opdrach ten voor woningen, utiliteitswèrken en waterbouwkundige wérken uitge voerd. "Hoewel de vooruitzichten;gezien-de; bestedingsbeperking! voor de bouw nijverheid niet gunstig zijn, hoopt men toch,, dat het jaar. 1958 voor de Schiedamse bouwvakpatroons, nog voldoende werk zal bréngen. Aldus hët op Schiedam betrekking hebbende overzicht in het bedrijfs- overzïcht van de K. de K. over 1957 in de sector bouwbedrijven. Prot. Gezondheidszorg toont eigen film Door de landelijke stichting „Pro testantse Gezondheidszorg" wordt op, donderdag 30 -januari in Irene een voorstelling gegeven, van de: film „Vechten èn Dienen". Deze film is het resultaat van de prijsvraag die is uitgeschreven door. genoemde stichting. Het bekroonde scenario van ds. G. van Veldhuizen Azn is door de bekende cineast G. H. B. Nïestadt verfilmd! Dezè boeiende speelfilm met documentaire inslag toont het leven in onze ziekenhui zen, gèvat in een omlijsting van het leven van alledag, in en buiten het- ziekenhuis. (Advertentie l M Bellen bö ongeval: G.G. en G.D.. ruin- laan 80. telefoon 69290 Politje-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastraat 58. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eo Bihliotheek. Lange Haven: Ge opend tedere werkdag ibehaJve maandag) van 2 tot 4 uur en iedere avond (behalve woensdag en zaterdag)van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. R.-k Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend tedere dag (behalve maandag} van 930 tol 4.30 uur en iedere avond (behalve woensdag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur, Zondags gesloten, stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 12 tot 5 uur Tot 27 jan.: Vin cent van Gogb-tentoonstelllng. Woensdagavond open van 7-10 uur. Cultureel Contact Centrum: Geopend op werkdagen van 10 tot 5 uur; 's maandags gesloten. Tot en met 9 januari tentoonstelling beeld houwwerk en schilderijen van P. van Stuyvenberg. V BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur;. „Mohpti".- Monopoïe, 2. 7 en 9 uur; „Mexi caans goud". DIVERSEN Passage. 8 uur: Kath. Kring. KRO- revue. Beurs, 8 uur: TS.F. Tafeltemus- kaïr.pioenschappen. Jaarfeest met toneel bij Chr. Becfrijfsgr, Centrale De Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale afdeling Schiedam heeft gis teren in gebouw Irene haar jaarlijkse feestavond gehouden. In zijn ope ningswoord zag voorzitter K. Lands, heer met dankbaarheid .terug op het afgelopen jaar, waarin" het ledental steeg tot 256. Na de heer Landsheer sprak hoofd- bestuurder C. van der Wal. Hij legde er de 'nadruk op dat niet alleen de. sterkte van de vakbeweging van be lang is, maar ook de geest, ,,Elkr lid zal zich bewust moeten zijn van zijn medeverantwoordelijkheid bij alles wat er om gaat in het georganiseerde bedrijfsleven. De vakorganisatie kan haar taak in deze tijd van toenemen de werkloosheid alleen dan, naar be horen vervullen als een. iéder inten. sief meeleeft en zijn verantwoorde lijkheid aanvaardt", aldus de heer Van der Wal. In de loop van de avond zijn twee oude getrouwen van het:CNV gehul digd voor het feit dat zij 25 jaar lid zijn, nl. de héren: J. A. Meyer eii J. In 't Veld. De laatste kon hierbij door ziekte niét aanwezig zijn, maar ook hem zal het gouden CNV-insigne worden "uitgereikt. Het gezelschap ..Schiedams Toneel" heeft het talrijke publiek na de pauze uitstékend vermaakt met een voor-' stelling van de klucht ..Het-Spook yan. de Vrij burcht". In dit stuk dat Eén knipperbol op het Rubens- plein is gistermiddag omstreeks half vier „gevloerd" door een truck met oplegger. De bestuurder van de truck, de. heer B. D.; uit Almelo, moest. plotseling remmen, voor een voor hemrijdende personenauto en weèk naar rechts uit, waardoor de middèlste van het knipperende drie tal de: dupe werd. Op het Liduinaplein knapte, een vërkëerszutJ van zijn voetstuk, toen mevrouw E. van R.—van der W. de bocht naar rechts te ruim nam met een leswagen. De instructeur in de auto kon het Ongeval niét voorko men, omdat de bestuurster het stuur te vast omklemde. De. auto werd ■licht beschadigd. De „Ontmoeting! met kiinst", :die morgenavond in het Stedelijk Mu seum zou worden' gehouden, waar bij de'conservator. d« heer P. L. A. Janssén, zou spréken over „Vincent van Gogh. de ware leugen van de kunst", zal niet doorgaan wegens ziekte van spreker. De „ontmoeting'' zal nu plaats vinden op 17 janu- De tienjarige J- A. O. uit de Wil lem Brbu werstraat wérd gistermid dag in de Groeneiaan aangereden door een personenauto bestuurd door de heer R. de R.. ,toen zij plotseling vanachter een geparkeerde auto overstak. Zij kreèg wonden aan het hoofd en-een 'gekneusde linker arm. Door! de GG en GD is zij naar de Dr., Noletstichting gebracht Na te zijn behandeld kon. zij naar huis keren, Het Schiedams Toneel geeft op dinsdag 14' januari ni Musis Sacrum een uitvoering van het excentrieke spel'.;Hédenavond óm 11 uur" van A. Boere: De regie berust bij de heeft L. Janse. Na afloop is- er een gezellig samenzijn. Maandagavond, om half négen be gint in de Grotè: Zaai van café-res taurant „De Amstelbron" op Broers- vest de trekking van de loterij, die is georganiseerd door de Dierenbe scherming. door de heer L. Janse werd geregis seerd, leverden de.hèren G. J. Lutter- velt en .G. Lankamp goed spel, even. als de dames Cöck Sneepels ëh Rik' Slot. Voor het kinderfeest van' dë orga nisatie dat ovèr veertien dagen wordt gehouden, is èr ih dé pauze èen tom bola geweest waaraan vele aardige prijzèn verbonden waren. Het jaar 1957 heeft voor de ge- ogenblik nog niet kan worden be- distiUeerd-induötrie in het teken antwoord. gestaan van de drastische accijns- Het verloop van zaken in de ge verhoging, die 'oegin januari 1957 j distilleerd-ir.dustrie wordt nauw- bedden: pullman epeda auping artifort formule pas-toe broers vest 64—66, Schiedam, telefoon 67920 van kracht is geworden, lezen in het vanmiddag verschenen be- drijfsoverzicht van dé Kamer van. Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas. De consequentie van deze accijns verhoging was, dat de.situatie in de gedistilleerd-branche slechter werd. Het accijnstarief werd immers met 25 pet verhoogd én dit hacT tengè- volge. voor zover thans bekend is, een afzetdaling van 15—20 pet. Uit de statistieken van het Cen traal Bureau voor dc Statistiek blijkt, dat in het eerste halfjaar van 1957 de afzet aanzienlijk gedaald is, terwijl de omzet van bier, wijn, rookartikelen, gebak en dergelijke zaken toenam. Uit dé aard der zaak zijn:de resultaten over het jaar 1957 nog niet bekend. öi de gèdistilleerd-branche plegen de maanden november en in het bij zonder december van groot, belang te zijn voor deze industrie. Het ge distilleerd, -beschikbaar gekomen voor het binnenlands verbruik van januari t.m. oktober 1957, bedroeg j 181.800 hl 50 pet.: deze hoeveelheid bedroeg in ,1956 212.400 hl. Het is niet te zeggen of en in hoeverre de bestedingsbeperking van invloed' is op dé afzet van gedistilleerde pro dukten. Dit is een vraag, die op dit In het jaaroverzicht van dé voor zitter van de Kamer van Koophan- del en Fabrieken voor de Beneden- Maas zijn ook do voorlopige gege vens van de voor het ressort van de Kamer zo belangrijke, scheep vaart- en havenverkeer opgenomen. ïn Schiedam liepèn in 1957 binnen 854 zeeschepen met een inhoud van 13265.783 bruto kub. m (in 1956: 869 schepen, inhoud 16.596.744 bru to kub. m). Ket aantal binnensche pen. dat door de buitensluis naèr binnen werd geschut, bedróez 3258 (in 1956: 4069). Iu Vlaardingen liepen in 1957 bin- Uit de In het bedrijfsoverzicht van de voorzitter van de Kamer van Koophandel opgenomen gegevens van er over de middenstand, blijkt dat de Schiedamse middenstand minder re den tot tevredenheid heeft dan de Vlaardingse. terwijl in Maassluis de toestand stabiel bleef. In Schiedam moesten de detaillisten een kleine teruggang in hun omzet constateren in 1957 (in vergelijking tot 1956), uitgezonderd de radio- en televisiezaken. Vooral de textielzaken 'ondervinden de teruggang in belang rijke mate, De meubileringsbedrïj- ven zijn niet ontevreden. De con sumptie bedrijven konden hun omzet nog wel handhaven, hoewel de maand december tegenviel. De detaillisten jn de Nieuwland-polder zijn uitermate tevreden; echter men zou selectie on der de aldaar te vestigen bedrijven 1 toejuichen, De algemene indruk is, le zen we, dat de toestand in Schiedam bevredigend is, doch niet rooskleurig. De St. Nicolaasactie was succesvol. De Schiedamse middenstand onder vindt veel concurrentie van de na- buurstad Rotterdam. In het algemeenkenmerkte 1957 zich door'een goede 'omzet, lezen we in de Vlaardingse- paragraaf. De meeste zaken konden hun omzet handhaven. De acties van dë Midden stands Centrale hebben er veel toe bijgedragen het kopen in Vlaardingen te veraangenamen.; Zelfs konden ko pers uit omliggende plaatsen worden aangetrokken.' In Maassluis waren de eerste ne gen maanden stabiel voor demiddëh-. stand. De laatste maanden van hét jaar gaf een.kleine teruggang, te zien. De Sinterklaasverkopen waren in 1957,minder dan in 1956. nen: 2063 zeeschepen met een in houd van 11.081.911 bruto kub. m <1956; 1826 schepen, inhoud 10.065.543 bruto kub. m) en 17.502 binnensche pen met een laadvermogen van ft.9i2.202 kub. m (1956: 15545 sche pen laadvermogen 8.273.602 kub. mV In Maassluis kwamen binncr. en vertrokken: 433 zeeschepen met een inhoud van 398.365 bruto kub. m en, 2205 binnenschepen met een laad- veimogen van 277.535 ton. 'Van de 25.015 schepen, metende 49.474.607 N.R.T., die in 1957 de Nieuwe Waterweg binnenkwamen, stoomden rechtstreeks naar Vlaar dingen op 913 schepen, metende 1.771.253 N.R.T.. naar Schiedam- 288 schepen, metende .1.196.403 NR.T. en naar Maassluis 400 schepen, metendé 69.375 N.R.T. De gegevens omtrent het goede renverkeer de juiste maatstaf voor de beoordeling van de belang rijkheid van eer. haven over de eerste tien maanden van 1957 zijn ontleend aan gègevens van het Cen traal Bureau voor; de Statistiek. De hoeveelheid geladen en geloste.goe deren naar resp. uit- zee bedroeg in tonnenover die periode: Schiedam 65.190 (in 1956: 95.400), Vlaardingen 3.162.000 3.176.900), Maassluis4S.20Ü (BG.700). Ter vergelijking nog fenige stéden: R'dam 62.895.000 (60,872.400), Hoek van Holland 72.000 (SO.oÖQL Dordrecht US7.9O0 (1.105.100), Am sterdam 9-398.800 (7.907.600). Wat het Rynvaartverkeer betreft, blijkt dat Vlaardingen ondanks een verdere, stijging van zijn verkeer door Amsterdam andermaal van de tweede naar de derde plaats is ge drongen: (cijfers over de eerste ne gen maanden van 1957): Rotterdam 24.552.000 ton - (ir. 1956: 22.739.600 ton). Amsterdam 2.958.000 (1.762.700), Vlaardingen 2.585.000 (2.427.809\ Dordrecht 850.000 (821.400), Schie dam 36.600 (21.400). lettend gevolgd. Men kan dat hel bestbegrijpen, wanneermen voor ogen houdt, dat 'de winstmogelijk heid in deze industrie-uit de-aard der zaak sterk afhangt van de top- hoeveelheid die wordt afgezet! De kosten in. dé gedistilleerd-branche nemen steeds toe en in. niet geringe mate.. Men lette Op de prijzen var) het verpakkingsmateriaal, de lonen, de sociaalverschuldigde bedragen en niet te vergeten de enorme ac- cijnsvorderïngën. Dit alles-, vraagt grote bedragen, die dikwijls moei lijk op te brengen zijn. Aan deze in dustrie is voorts een zeer j geringe, verhoging op de verkoopprijzen toe gestaan. Het is niet overdréven om te zeggen, ..dat dezeverhoging in geen enkel; opzicht dè -stérk.geste gen kosten goéd kan maken. De export van gedistüleerdpro- düktënis: in deperiode januari t.m. oktober 1957, waarvan de cijfers be kend zijn. iets béter geweést dan de uitvoer in dezelfde periode, van 1956.' l Gisteravond zijn de vooipartljen be zonnen voer het persoonlijk dutrlcta- kamnioenschap 2e klas libre. De latslagen van de bij de B.V. En- tre Nous" gespeelde partijen 2ijn al« volgt; Bij de B.V. DKC werdén gespeeld: In belde lokaliteiten kon zeen vierde >artij meer gespeeld worden wegen* ijdzebrek. Zbn 4 partijen van 150 ca- ian-.boles Ubre ic veel voor één avond? Voor het persoonlijk kampioen schap 3e kias libre voor het district Sch:e- dam werden bij de B.V. Luctor t» Maassluis gespeeld: Flatblokken aan Burg. van Haarenlaan bijna gereed Binnen enkele maanden rullen aan de Burgemeester Van Haarenlaan ter hoogte van de Vlaardingcrdijk twee grote woningblokken gereed komen, die daar gebouwd worden door het Bouwbedrijf L, Punt, ,>L Woutenberg en J. J. van der Vnrm, op ontwerp van architect D, Dür- rcr. Het betreft hier in totaal tach- tljr vrij luxueuze flats met vier. of vijf kamers waarin lal van nieuwe Ideeën zijn verwerkt. In de keuken wordt een zgn. „American kitchen" geplaatst, een geheel in geëmailleerd en gemoffeld staal uitgevoerde aanrecht met ver schillende kastjes voor het opber gen van levensmiddelen. Centrale verwarming is in deze huizen niet aangelegd, maar een bijzonderheid is de centrale televisie-antenne-aart- sluiting, waardoor ee.n gewemel van antennes op dè daken wordt verme den. Behalve de tuinen aan - dé. achter zijde van de woningen zijn èr rui me kelders en een-twaalftal garages. Als hét .weer! niet. als spelbreker optreedt zullen eind februari twin tig van deze woningen die met vrije vestiging worden gebouwd, doorde kopers bétrokken kunnen worden. Enkele maanden later komen er dan nog zestig van hetzelfde type gereed. Wanneer het zover ls,: zal. de entree van Schiedam aan Vlaarding se zijde door deze 4-verdiepingen- flats op fraaie wijze zijn voltooid. Op donderdag 16 januari belegt d<*A.N.M.B. afd. Schiedam -ha&r - jaarlijkse propaganda-feestavond. Het prog/amma wordt verzorgd door hetA-Z-Cabaret met Jan de Klc-yn, Julia van Laer,,- Joke Smit, \?im Burger err.Ger Amsy. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar bjj de boden, op het kantoor Tuin- 1aan 50 en bij dc volgende bestuur ders: A. Tcerds. Snelliussingel 42: J. Veer.cr.daal, Gordonslraat 23. W. Dijkink, woonark „Pompcbled". Wes. teikarie: W. v. d. Stelt, Burg. v. haarenlaan 1055. GEBOREN": Nicolaas, z. van N. Heukels cc J. P. Zagwfjn: Maria H. d. van R. Visser en J. D. WiJ- lerr.s; Peter, z. van H. van der Toorn en M. van der Most; Yvonne, d. van D. Swiers en A. Plate; Pie- troneUa J.. d. van M. Landman en J. M. van den Hoek. OVERLEDEN: G. Scherpenzeel, 78 jaar. wed^van D. Mulder. CONTRA FrLEE 2.59 RIBLAPPEN 2.48 DOORREGEN RUNDERLAPPEN' 1.S5 Alles per 500 gram VOOR DE BOTERHAM: 15(1 gr. heerlijk Brabants ketirgehakt voor 55 ct ONS SUCCES: 300 gram hachee vlees rr.et zakje zout en kruiden J *2© Er gaat niets boven de geurige Geniet cr van Rookworst van de keurslager Kersvers uit;'eigen rókërij KOM KIJKEN, KIEZEN EN KOPEN bij BROERSVELD 159 SCHIEDAM is koopjes halen "bij Japonnen, deux-pièces blouses, rokken enz. injersey, wévenit, wol, zijde en. fibraan. Interessant Vóór grote maten. Lange Kerkstraat 19 Telefoon 66135 Foto, film, optiek Ontwikkelen van rolfilms, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. UW OMZET VERGROTEN? ADVERTEERT DAN IN ONS BLAD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2