Excelsior in elf wedstrijden ingeslagen; nu komt Willem II Korfbal-derby tussen t Zuiden en Spangen SPORTPROGRAMMA Schermers zijn bezig de stukken te lijmen die opwektI VDV 2 of OG1 Een slappe avond Korfbal Judo-titelstrijd voor district Zuid-Holland RFC thuis Zaalhandbal Van Beek de snelste bij De Leeuw Martin Hansen bokst tegen Leen Jansen BfjSOTSÜ «SM j Arrows 2-Snelwiek werd gestaakt Rondgang R.K.B Boksen in Odeon Automatische parkeer-garage in New-York mwilf.-'y Daarom Donderdag 9 januari 1953 9 (Van onze sportredactie) Nu Feijenoord en Sparta vrij hebben, zijn de eerste divisie clubs in de gelegenheid te laten zien waartoe zij in staat zijn. Excelsior vraagt de aandacht voor de ontmoeting met Willem II, Xerxes ontvangt bezoek van Sittardia, terwijl SW in Schie dam als gastheer optreedt voor Volendam. In de korfbalsector gaat in de eerste klasse Zuid-Holland de derby Het Zuiden- Spangen. Het bezoek, dat Excelsior aan hét begin van deze competitie "bij Wil lem II heeft gebracht, zal altijd als de wedstrijd in „de hel van Tilburg" blijven geboekstaafd. De 3—0 voor sprong hebben de Woudesteiners toen terug zien lopen tot 3—2. maar onder grote spanning hebben de jongens van Henk Zon het gehouden. Nu komt Willem II naar Rotter dam. In feite staatWillem II" twee punten pp Excelsior achter, doch de Tilburgers hebben een wedstrijd minder gespeeld. De Woudesteiners zijn er echterop gebrand om de volle winst binnen te halen. Ten eerste, omdatjin de eveneens zondag te spelen wedstrijd tussen de kop lopers DFC en De Graafschap klap- maken wie de degradatiekandidaat wordt. Het komt ons. voor dat het. Roda-team voor deze plaats de beste papieren" heeft. Voor de eerste klas van de korf balcompetitie in Zuid-Holland is de laatste slag nog wel niet geleverd, maar het ziet er toch wel naar uit, dat het Haagse HKV voor de tweede maal in successie beslag zal weten te leggen op de titel. De blauwwit- ten hebben na tien wedstrijden alle punten binnen weten ie halen en alleen Deetos kan met één verlies- punt uit vijf ontmoetingen hen nog f*-- v-.. •- v.uaiaviiflH IVidU- ----- pen zullen vallen (Excelsior, staat op Debreigen. Dan moeten de roodwit- Graafschap 3 en op DFC. één punt achter) en in de tweede plaats' is Excelsior de laatste elf, wedstrijden niet geklopt, zodat trainer Bob (bii de burgerlijke stand beter bekend ais Piet) Janse z'n knapen zodanig zal instrueren, dat zijvoorlopig het dozijn zullen volmaken. doen tegen Amsterdam. In de Over gangsklasse leidt Aeolus nog steeds, al naderde stadgenoot Victoria on langs weer 1 puntje. De Victorianen staan in wedstrijden tal bovendien nog achter, zodat er nog van alles in zit, Zondag hebben beide ploegen resp. tegen Kieviten en Alliance goede winstkansen. In de promotieklasse zal MRHC toch nog wel even aan de tand wor den gevoeld door HDM 3, maar is sterk genoeg. RBC krijgt in Rijswijk een taaie tegenstander, terwijl Vic toria 2 tegen SV '35. heel goed zal móeten verdedigen. In de andere af deling: hief ontvangt Asvion TOGO 2, Waarvan.-het al eerderwon. De Schiedammers zijn ook nu favoriet. Spirit, dat wat afzakt, zal in Den Haag tegen HDM 2 een zware dobber hebben. (Van onze sportredactie) De Judo-kampioenschappen van bet district Zuid-Holland zullen dit maal weer in verschillende steden worden gehouden. Vooral de strijd bij de kuy-graden kan aantrekkelijk worden. Deze wedstrijden worden zondag 16 februari gehouden en beginnen om twee uur. De.gele banden zullen in de judoschool van Bischof m Schiedam aantreden, de oranje ban den in de school van Bontje in Den Haag, de groene en blauwe banden jn de school van Muilwijk in Dor drecht en de bruine/ banden in de school van. Luiten - in Lelden. De kampioenschappen in de gewiehts- klasse en dangraden worden zondag 26 januari in'de. Stadsdeel en te Delft georganiseerd 'en beginnen om elf uur. De team-wedstrijder, voor de kuy-graden worden zondag 23 fe bruari gehouden. De plaats is nog niet bekend. ten echter -yan tegenstanders als Het Zuiden, Spangen, Ons Eibernest en spelen van een punt hebben de j pipenschappen in Parijs en de schor- Dor d'en aprs zelfs zondag, als zé bij j sing, van de heer SIqob. het aftredende hoofdbestuur staat stelt de volgende personen voor: A; J. G. Boutmy uit Voorburg als voor zitter. voor. het geval, de oud-voor zitter rar. J. D. Schepers niet wil terugkeren.J.. M. A. de Weerd uit Deventer, J. Mosmuller uit Den Bosch en H. Jacobs uit Breda. De (Van onze sportredactie) DEN HAAG. De moeilijkheden in de Kon. Ned. Amateur-Scherm- bond worden op het ogenblik als bijzonder verwarrend, maar niet on overkomelijk gekenschetst. Zoals be kend, is enige weken geleden het hoofdbestuur afgetreden tijdens een buitengewone algemene vergadering j andere groep schuift als kandidaten in Den Haag, omdat de vergaderinghaar voren: ir. A. J. v. d. Hoeve uit Die Haghe weten te winnen en wé i het niet eens was met het bestuurs-j "Voorburg als voorzitter; P. J. Bur- menen, dat in de ontmoetingen nog beleid inzake de uitzending van het j gen (Den Haag) als secretaris, ir. M. wel verlies zit. De kans óp het ver-damesequipe naar de wereldkam- i Hugenholtz (Voorburg) als penning- T-~ - -*1 meester,'E. H; Wolthuis (Den Haag). J. Honig (Rotterdam), J, Labeij (Den De schermers zijn nu bezig de stuk- I Haag), C. van Draanen (Den Haag). In Rotterdam belooft de strijd tus-ken aan elkaar te lijmen welke „he- mevr. M. Meijer v./d.Sluis (Rotter- Vicus-Orientis op visite, gaan. Allf» snekt'? vah f-rcotó'»i'ln fit "i nuneroanj DCLOOit de stryü tus- *en aan entaar ie ujmen weixe „ne- v. v*. ouia \twuer- ,sit db roodste Ifwjï' dl S5:«?Z"a?» "««W" totew»-' j SPiLS" ffSSf dr' G' zodat de ..rood-zwarte ploeg in de volgende samensielling aantreedt: De Hertog; Visser cn Lagerwaard; v. d. Polder. De Hartog en Delwei; Corpeleyn, Damen, Veldhuizen, SI ui en DÖrr, sant te worden. Het Zuiden is lang j tijdens de bijzondere vergadering ;M. Beek (Amsterdam). niet meer de ploeg, die kwam, zaj. en overwon, maar ze moet in elke wedstrijd alles geven om de twee punten binnen te kunnen halen. En zaterdag 11 januari in Utrecht. Twee groepen van scherm'verenigingen stellen op'het ogenblik pogingen in het werk de zaak weer op poten te val hef- I enkeleTnalen werd zelfs: van. tegen- j zetten en zij hebben daartoe o.m. Kerxes zal het tegen Sittardiastanders verloren, waar men mi beide kandidaten a^steld' voor het bomen er enige verschuivingen, die voor de middenlinie zullen leiden beide kandidaten gesteld .voor het tot het 'opstellen van Villerius als stapper en De Boer ais linkshalf. De voorhoede is nog een vraagteken, want het is mogelijk, dat Gerard Valk (terug uit Venezuela) het team komt completeren, SW ontvangt Volendam (om half j wachten, drie in Schiedam),- ZonderMaltha, die geblesseerd is. Over de defini tieve samenstelling wordt nog ge wikt en gewogen.' Hermes-DVS gaat naar Rigters- bleek, waar de blauwwitten. tóch zegevierend vandaan zullen moeten komen, willen zij het gedrang aan de staart van de ranglijst enigszins ontlopen. Andries van Dijk staat zondag weer in het doel bij Sparta 2. dat om twee uur op de Kasteel de plaat selijke ontmoeting speelt tegen Feuenoord 2. ngeboet, maar tegen Het Zuiden zal j. men zich extra inspannen en dan kan het vreemd lopen. Op het Span- j genveld werd het maar 5—3 voor j Het Zuiden, en het zal ons dan ook niet verwonderen, als aan de Enk het verschil nog kleiner is, In elk geval is een spannende strijd te ver- In de eerste klas amateurs speelt RFC thuis tegen het Utrechtse UW en moet CW bij Gouda op bezoek. In de tweede klas attentie voor: HOV Sliedrecht, en de de^by Neptunus Spartaan '20. Nu voor de meeste teams de helft van de competitie zaalhandbal ach ter de rug is, begint er zo hier en daar al aardig tekening in de strijd te komen. in de distr. Ie ."klasse dames gaat het Haagse Hygiea ongeslagen aan kop met 10 punten uit 5 wedstrijden. DWS bezet .hiér de. derde" plaats en zal toch in staat moeten zijn Turn- lust dat vierde is geklasseerd, te. verslaan. :0;- 5. In. de 2e klasse komt Actief tegen leidster Athene 2 in het veid en zal wel moeten verliezen. Ook Vires dat puntloos onderaan staat zal van Wings niet kunnen winnen. In dé De hockeyers gaan, nu hun inhaal- programma's in de modder zijn wég- gezakt, gewoon verder aan de 'af wikkeling van de competitie. In de Westelijke eerste klasse vraagt men zich af, na de nederlaag van Delftse Studenten tegen HHIJC,of de Studs nu werkelijk de kampioenen van het jaar zijn. Daarom is SCHC-Delft. Studenten van veel belang. Laren zal®n U.Y_, zich zeker onder de tóeschouwers °^?.n,^,urS, ^4 In dc eerste klasse van de compe titie van de Rotterdamse Districts dambond ziet het er naar uit. dat een beslissingswedstrijd om de titel zal moeten worden gespeeld tegen VDV 2 uit Vlaardingen en Ons Ge noegen 1 uit Bolnes. Beide teams hebben thans 14 punten uit 9 wed strijden cn nog eén wedstrijd voor de boeg, toevalligerwijze ook tegen teams, die worstelen om degradatie te ontlopen. OG I speelt nog tegen VDV 3 en VDV 2 tegen CDR 2. Nadat de onder broken wedstrijd OG 1—Charlois 2 in 10—10 is geëindigd, is de stand in de eerste klasse thans: Ons Genoegen en VDV 2, beide, 14 punten - uit, 9 scharen, want deze kanshebber zondag vrij. Op Klein Zwitserland is TOGOHHIJC te beieven, voor Den Haag -toch nog altijd „de" wed strijd. BMHC zal Hilversum waar schijnlijk heel weinig doelpunten toestaan, evenals Be Fair dat zal (10); Charlois 2 12 (10); Spijkenisse 1 .en RDG 2, beide 10 (10); DIO, Maasland en Vreewijk 2, 8 (10); DOS 3. Rozenburg 7 (10); VDV 3. Vlaardingen 5 (9); CDR 2 4 (0). „De Rotterdamsche Leeuw" heeft gisteravond een wedstrijd op dc rol len belegd, waaraan renners van de volgende wielerclubs deelnamen: Apollo, Pedaalridders, De Coureur (Vlaardingen), Sparta (Den Haag) en De Rotterdamsche Leeuw, De renners van De Pedaalridders boekten de grootste winst. Na de'eer ste helft had Van; Beek zich aan de kap geplaatst door een snelle rit van' ROTTERDAM, —sLeen Jansen, 41 sec. op de lichte rol en in de kampioen van Nederland mjddenge- t'e'como^Idïrèn'5' v00rspr<,n8 n-lchl, ral vrijdagavond 31 januari ^lTÏSra^nlmmer reden de Vlaar- te Kopenhagen een partij over 10 dinger Sjaak Koevermans en de Ha- 31-januari te Kopenhagen Deze groep wenst voorts de instel ling van een commissie van tucht en een technische commissie teneinde moeilijkheden welke tot de huidige bestuurscrisis.hebben geleid voortaan te voorkomen. Het zal wel raar moeten lopen als zaterdag deze kwestie niet zal wor den opgelost. Duidelijk is 'n verzoe nende houding waar te nemen en beide partijen hebben zelfs min of meer ai overleg gepleegd. VOKTIML KNVB BET VOETBAL Reste div., B PSV 2— Excelsior 2 Fortucia '54 2—DFC 2 ADO 2— RCH 2 Spsrta 2Feilen. 3 H-DVS 2—BVV 2 Res. 2e div, A VoJend. 2EUinXw 2 Wagen. 2— H'sum 2 Stórmv. 2—VSV 2 HVC 2—'t Gooi 2 DOS 2—AJkmaar 2 de Volew. 2— A dam 2 Res. 2e div. B ON A 2—DHC 2 RBC 2For Ut na VI. 2 uvs 2-—SVV 2 Emma 2—EDO 2 NAC 2Haarlem 2 AMATEURS le klas A RFC—UW OSV—Unttas Gouda—CVV VCS— DWV Velox—DCG DISTRICT WEST II 2e klas A VFC— Lugdunum VUCBi. Zwart LFC—HBS Laakkw.—H W Wassen.-DCV RKA VV— Vr'sehaar 2e klas B VDL—Zwtindrecht HOV—Sliedrecht Pncendr.— de Muis Leerd. Sp.—DCL Nept.—Spart. *20 SVW- Fluks 3e Was C DHZ-RDM Exc. '20-Leonldas Ftakkee—OVV DHS—VOC FSV/Pret.-The R.H. RKWIK-De H'diaan 3e Idas D ODS—ODI CO AL—Overmaas Lekkerk.—RCD Transv.—CKC Dlndua—Bolnes Alblasserd.—Sl'vèer 4e klas B H: v Hall.—BEC Verb.—Schiedam Naaldw.—SVDFW Vr'burch—VELO R A V A'S-Gra venz. - 4e klas E L. en-Sn.Quick St. VDS -Sehoonh. Boskoop—Te. Werve St. Volh.—Haastr. N'kerk—UNIO 4e klas F Dilett.—Strijen Saturnns—DRZ DRLN'hoorn Marti nJt—DDC fFC—Poortugaal 4e klas G LMODubbeld Merw.—Heukelum ■9MV—H'berg ttardinxv.-Geluksv. NADO/V—EDS 4e 'klas H 'UVD Hekelingen STOD—DEH 'tNoord.'DirksJ. Rock—H ION SFC—Htllesiuis Res. Ie klas DCV 2—H-DVS 3 Feljen. 3—RFC 2 CVV 2—Gouda 2 Sparta 3—ADO 3 Siledr. 2—VFC 2 Unitas 2—Leerd. Sp.2 ROfi. 2e klas B HOV 2—Unitas 3 Fcijcn. 4-SVW 2 SVV 3—Exc. 3 RFC 3—Lekkerk 2 Fart. 'VI. 3— Sparta - 4 Fès. 2e kias C Exc. 4—Nept. 2 Gouda 3Overm. 2 Xerxes 3^-DHZ 2 VCS 3—HOV 3 OMA 3—SVV 4 Res. 3e klas E DCL 2—EDs 2 de MUSS.-2—Flakkee 2 Nept. 3—SMV 2 H-DVS 4-Dmdua 2 Ree. 3e klas F EBOH 3— DDC 2 CVV 3ODS 2 Leerd. Sp. 3—Coal 2 Overm 4Emma 3 Hlllesliils 2-Xerxcs 4 Res 3e klas G DCV 3— Martinit 2 Coal 3—Rock. 2 Exc. '20 2— CVV 4 DHS 2—VOC 2 Res. 3e klas H H'berg 2— RFC 4 Sl'veer 2—Exc. '2C 3 DRZ 2—DCV 4 de Holi. 2—DHS 3 ZAT. VOETB,\L DISTRICT WEST II 2e Klas ARC—Hoogvliet Quick B.—Exc, M VVGZ—SSS RVVH-'s-Grav.- SV Ter Leede—Kor. B. 3e klas A Monster— Ornaa NSWSHS Zw. W.*28Rljnsb, B Sporti. '46—Capelle Exc. P—Gr. Lindt 3e klas B TSB-DOTO CS VD—Aalburg HBSSJodan B. Zwal.—Spllken. Zuid].—SHO 4e klas B GWS—JAC RCV-HVO Spirit—Zwammerd. Leiden—TOGR Unie.—Katwijk 4e klas C Bolnes—de Zwerv. MFB—Pelikaan ASWH—Mclissant Wieldr.—Heerlansd. VVE-PPSC Hes. 2e klas SSS 2—ARC 2 Rijrisb: B. 2—NSW 2 Koz. B. 2-Zw. W.'2S2 Quick B. 2TSB 2 Res. 3e klas A RCL 2—Ter Leede 3 Jod. B. 2—Zwal. 2 •s-Grav. SV 2—Letd. 2 DEVJ0.2—Quick B.3 SHS 2-Ornas 2 Ree. 3e klas B Capeile 2—Exc. P '2 TOGK 2—Zwal. 3 VVGZ 2—CSVD 2 Gr. Undt 2-.Mouster 2 DOTO 2-HBSS 2 ZONDAG AFD. R'DAM le kla66e A DJS—Sportv. H'sluis— DOK GLZ—Bloemhof Roga—SSAVR Tediro— A VS le'klasse B Aeolua— O Beyer 1. Bel v.—Germinal DemosZ'ster Flor./OBR-N'kwart. Schiebr.—Progress Ie klasse C Eureka—Ursus Hurric—WRW RVVB—DZB VNDSt. Lode wijk WF-TOGb 2e. klasse A ASB—Gr. Witten GEM-rRadio Soag—Wico Varkenoord— WCR 2e klasse B AVO/ZVC-Abbcnbr. GVMD-SVDP NRC-DPB Pechv— DOZ St. Hooger—OML 2e klasse C VOBTOGZ Puttersh.—Onlt Pflntserb.—Croojw. Sportlefia—P.ET 3e klasse A DBGC—Blij dorp VVOH—Delta DESV—Zwart Wit Oldi-SVO Postef—USC 3e klasse B HBB—Smeetsiand Actlvitas—Air 8- RJB—SCR Sir.gelkw.—Swift B. TSB-OHW ZAT. VOETBAL AFD R'DAM le klasse Barendr.—ZWSH DVO '32R'burg 2e klasse A Helnen.—Goudsw B- GSSVlaardingen 2e klasse B NBSVV—Rhoon Sunlight—SNS 3e klasse A O. MaasMullerco Zuidw.—Nelson 3e klasse B Vulc/Z wal.-Trans. EnnczoWIA CSV Sero—Dc Nat. 3e klasse C ApexeaSozaro Stedos—SDV Mascden Bommel Hni'KKY Heren Westen le KUsae BMHC-H'sum TOGO—HHIJC Be Fair—A'dam SCHC-Delft. Stud. Overgangsklasse Aeolus-Kieviten AJ11 a nee-Victoria Promotieklasse MRHC—HDM III •RijswijkRBC Vlet. n— SV35 .HDM ft-Spinl Asvion-TOGO II 2e KJcsse H'berg—Pollux RBC Il-Dordrecht HGC IJI-H berg II TOGO IV-Asvion II Kiev. II-Aeolua 11 Hu dito—Leontdas Te Werve-Vict. III Dames Westen ie Klasse Be FairGooi DHC—H'sum Kieviten—RBC TOG O-Alliance Promotieklasse HDM—Victoria 2e Klasse MRHC-VCL R. Pass^—Aeolus Asvion-Te Werve KOK t* UAL le Klasse Quick-Regenboog Vicus Or.-Deetos Het Zuid-Spangen 2e Klasse A BI Wlt'M-Ro^nb. OSCR-Merwedc Actlef-Sperwers Gymn.-Hou Stand 2e Klasse B Zulderkw.-HSV Achilles-Zwervers 3e Klasse A Pr.oenix-Crescendo Unicum-Ons Huis Zwal.-Schiedam 3c Klasse B Sncces-O verkant. Eureka-Cbarlois ODOWton Vclox-De S^sart. Res le klasse Het Zuid. 2-Algem. 2 HKV 2-Vlc. Or. 2 Het Zuid 3-Zwerv. 2 Spangen 2-0. Eib. 2 Res, 2e klasse A Die Haghe 2-Actief 2 Vic, Or. 3Deetos 4 Het .Zuid; 4—HKV 3. Rozenb. 2-Quick 2 Res. 2e klasse B :BT Wlt'SI 2-Sperw;'2 Deetos 3-0. Elb. 2 ■Wlon 2—HKV 4 Res. 3e klasse A Sperw. 3-OSCR 2 Regenb. 2-Spang. 3 Velox 2-Qulck 4 Res. 3e klasse B Algem. 3-0. Eib. 4 H.. Stand 2-Phoen. 2 ROTTERDAMSE KORFBALBOND le Klasse O. Huls 2-Unicum 2 Wion 3—DOP Rozenb, 3-Poortug. Aboy—Eureka 2 USV—OSCR 3 2e Klasse A Schiedam 2-Actlef 3 Charlois Z—USV 2 Rozenb. 4-H. Zuid. 6 De Spart. 2-Sperw4 2e Kasse B Sperv/- 5-Vetox 3 Eureka 3-Ons Hul» 3 Succes 2—.wlon 4 Flam.-Overkantor» S 3e Klasse A DOP 2—USV 3 HPVRozenburg S Trekv. 3—Flam. 2 .DVS-Zwaluwen 2 (zaterdag) 3e Klasse B Het Zuid. 3-HPV 2 fzaterdag) Flam. 3-Rozenb. 6 Ons Huis 4-Ahoy 2 3e Klasse C Otis Huis 5-DVS 3 (zaterdag) Ahoy 3—Zwal, 3 Eureka 4—Actief 4 -DOP 3—Wlon 5 Junioren A Rozenb.-Het Zuid. Trekvog.-Unlcum Spangen-Velox Charlois-Sperwers Junioren B Succes-De Spart. OSCRSperwera 2 Ons Huls-r-DOP H a ZAALHANDBAL Dame» District le klasse CVP—Turhlust DWS—Athene 2e Klasse A Actief—Athene 2 Vlres—Wings 2e. Klasse B Wilton—RODA Animo—AHC'28 AFD. ROTTERDAM le Klasse Dynamo- RK Spart. .Schutters—ADO 2e Klasje Snelwiek-Minerva Meeuw-RK Adven. 3e Klasse - RK. Actlvdt.-DWS 2 Rotterdam-ADO 2 4e Klasse St. L'wijk-Wilton 2 Aciief 2-H"diaan 3e' Klasse Snelw. 2-RK WIK RODA2-Dynamo 2 :-:.;:Heren District le Xlassa HVL—Dynamo Opcr.'35-Olympta 2e .Klasse A Wings—Wilton MeeuwenAHC'28 2e Klasse B Snelw.Turnlust Schutters-Hermes AFD. ROTTERDAM le Klasse Actief—DWS RK Activit.-Vires 2e Klasse Roda—R'dam ONA-St. Lodew. 3 c Kasse RK Adv.do-Actlef 2 RK WIK-Dynamo 2 4e 'Klasse Hcrmand.-St. Lamb. RK. UVG—Attica 5e Klasse HVZDynamo 3 DWS 2-Snelwiek S 6e Klasse SchutL 2-Meeuw. 3 genaar Koos Aschman een revanche voor de officieuze titelstrijd van Zuid-Holland voor nieuwelingen. „rode lantaarndrager" HVL op be zoek; De Dynamo's kunnen o.i. beide Huizenaar besloten" het' rnn' Bij de heren staan ook een aantal i spreken l lijk, daar beide renners destijds ge- 1 lijk waren geëindigd en zij in de veronderstelling ..verkeerden nu de ronden boksen tegen Martin Hansen, krasse b 1 or»» Wd niet precies „iuMe- er ook niet zo best voor ^aat hii m?ar aangezien de Engelse organi- „rode lantaarndrager" HVL op' be- faten6'horenSheeft1" Jansens^manaeor ^iu.(,u,!1»ibuujb ..veiKce zoek; De Dynamo's kunnen o.i, beide «I i jury dus de herkansing) bleek Koevermans de x snelste te zijn. Zijn totaaltüd was voorts bokst op diezelfde avond te 1 Kopenhagen Al Cramp, de Suri naamse zwaargewicht, over 8 ron den tegen de Deen Tommie Skov- gaard. In het lichtgewicht bokst. Jan Verhagen eveneens over 6 ronden tegen Sander Bonds. Beide boksers komen bij die gelegenheid voor de tweede maak uit als prof. interessante wedstrijden op het pro gramma. Leider BK Activitas zal het tegen Vires moeilijk krijgen, doch kan winnen. Actief—DWS wordt zeer spannend, met de beste kansen, voor de rood-witten. In de 2e klasse zal ae ontmoeting OMASt. Lode- wijk moeten beslissen wie de leiding krijgt Daar beide teams van een „fors" partijtje houden, zal het er heet aan. toegaan- We geven St. Lo- dewijk hier de beste kans. Rotterdam Roöa zal daarentegen moeten uit- Basketball in E-hal Onder wel zeer vreemdsoortige, om standigheden staakte gisteravond in de Energie-hal de scheidsrechter de wedstrijd Arrows 2—Snelwiek voor de overgangsklasse heren van de ba5- kétballcompetitle. Met nog een mi nuut te spelen had Arrows nog slechts de beschikking over twee spelers. De scheidsrechter meende, dat dat te weinig was en liet inrukken. Wat onbegrijpelijk meende Arrows hiertegen te moeten protesteren waarschijnlijk zelfs terecht, daar het reglement voorschrijft, dat de wed strijd bij minder dan twee spelers als beëindigd moet worden beschouwd daar het toch wellicht weinig kans had. in die laatste minuut nog die 24—IB achterstand weg te werken. Groots was het treffen overigens niet. Voor rust brachten Boekhout, (3), Luyten (2)Spoormaker (6) en Van Prooyen (2) het Snelwiek totaal op 13 waar Arrows 2 door v. Rhijn, Kasius en v. d. Ent, die ieder tweemaal scoorden 12 punten tegenover stelde. Na rust verdwenen op v. d. Ent en. v. Rhijn na de Arrowsspelers van het veid (Bergèr doordat hü een tegen stander onheus aanviel) en met 24 18 stand werd dan de wedstrijd ge staakt. Geen van de vier kegelclubs, die woensdagavond aan de beurt waren in de Rondgang van de Rotterdamse Kegelbond waren erg op dreef en noteerden derhalve hoog hout. Zelfs bleven ze allen beneden het gemid delde, dat in de voorafgaande twee ronden werd bereikt. Pro Patria be hield in de. B-klasse de leiding, ter-- wijl NK.R.V. in de A-klasse niet hoger op de ranglijst kwam. Pro Patria kan nog een wat hoger totaal bereiken, omdat een van de deelnemers ontijdig de strijd moest staken, omdat hij' een armspier ver rekte, toen hij nog op twee banen moest gooien, ;Qók; bij N.H.R.y, was het resultaat maar'matig, want van de <1050 hout, die gegooid Icon wor den, werden er nog geen driedui-, zend genoteerd,-„zodat; het gemiddel de .maar net boven de zes kwam. Dc Maas en de .damesclub TJ.Kj uit Gouda bleven daar- ver beneden.. Aangezien ook individueel niet best werd geworpen: kwam er.in de vang- lijst'van de hóógste werpers, geen wijziging. De uitslagen waren ais: volgt: Pre PatriaVwierp 2993 hout en kwam tot een tótaal van 5047 (voor lopig). N.H.R.V. noteerde 2937 hout en kwr.m <ot 4955 lit.. De Maas wierp 2611 hout cn. daarmee tot 4136 hout le stijgen en T.I K. gooide 2131 hout, - wnardcor deze kegel nn rstevs een to-3—Vel oei tas 15-32. H3: Rotterdam- j handelingen over een verdrag van i.2 sec. tegen Aschman 86 sec. De uitslagen waren: 1. G, van Beek (P) 84 sec.over de 2x1 km. 2. J. Verhoef (P) 85.2 sec.'; 3. H. Faber (A) 86 6 sec,; 4. F. Borijs (A) 86.6 sec.; 5. A. Romijri (S) 87 sec.; 6. M,. de Graaf (P) 8T.2 sec.; 7. L. Giesen (P) 87.6 sec.; 8. J. Hendriks (S) 87.6 sec. Maandagavond zün in Gebouw Odeon de halve finales en de finales van de bokskampioenschappèn van Zuid-Holland voor nieuwelingen. Het programma vermeldt zestien partijen. NEW YORK- Een Amerikaanse maatschappij heeft vergunning ge kregen op Times Square in New York („de drukste plek ter aarde") een acht verdiepingen hoge parkeer garage te böuvien die geheel auto matisch uierfci. In 1059 zal het bouwwerk dat 700.0DÖ dollar zal kosten en aan -230 auto's ruimte biedt, klaar zijn. Als de bestuurder van de auto op een gelijkvloers parkeerplat- vorm de wagen verlaat wordt bij gehee] automatisch in het gebouw geparkeerd. Dit geschiedt nadat de portier, tevens kassier, een sleutel uit eert rek heeft genomen. Deze handeling is de impuls voor een se rie volautomatische bewegingen, die begint rnet het noteren van de tijd, openen van de liftdeuren, optrllen van de auto door een heftruck en afvoe- Voor de eerste klasse dames wer-ren van de wagen. De maatschap den twee; wedstrijden gespeeld. Schil pij is van plan in alle grote steden peroord (leider) won zo het wilde trr wereld dergelijke garages te met3+—3 van USV en Kralingen deed bouwen. met de bescheiden cijfers 13—7' Blue Birds de vlag strijken.. i DJAKARTA Indonesië en India De overige uitslagen: D2; Schilper-zijn gisteren overeengekomen een 0(jj-d 2—Rode Duivels 34—29. Baskettijdelijke handelsovereenkomst tus- tvll Boys-ROVS 3 21—22. H2; Rotterdam ..(Sen de twee landen te verlengen tot gooide 2131 bout. Zuid— PtOVS 2 38—18; Rode Duivels j juni 1958. hangende verdere onder- Wat kan 'n mens daar naar snakken: een goed kop koffie - koffie van Van N e 11 e Lekker sterk, lekker geurig... Daar knap je echt helemaal 'n Weldaad. 7n'n knr, Paarsmerk Roodmerk Gondmerk per 250 gram aai vr n 3720 h X kr eg cn. Zuid 2—ROVS 3 0—2 Regl. langere duur. Van Nel/e stelt u nooit teleur1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 4