DWARS DOOR ZUIDPOOLGEB1E Wie zuidpoolgebied ontdekte is nog steeds een twistpunt m Bezitsvorming; enige tekening M' De moordenaar speelt klarinet 31 De hertog a»,?"we niet a il£sE^Kahfe Brandje in roef van binnenschip Na stoeipartij overleden Kamerlid stelt vragen over brand Ter Apel Kina in bedje gestikt Ilflll&öliElke lonJ een Sneeuwwitje SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN, A^SS Waar SS Zaterdag 11 januari 10f,3 GELEIDELIJK krijgt het begrip bezitsvorming wat duidelijker trek ken. Dit is niet het gevolg van het feit, dat de politieke partij, die van deze bezitsvorming een politieke leuze heeft gemaakt, thans met afgeronde plannen voor het forum treedt. De K.V.P. heeft in deze materie een wonderlijke weg gevolgd. In de verkiezingstijd heeft zij bezitsvorming geproclameerd als een zaak, waar het wel en wee van het Nederlandse volk zo ongeveer van afhing. Daarna heeft zij weten te bewerkstelligen, dat de bezitsvorming aan de taakomschrijving van binnenlandse zaken werd toegevoegd en een staatssecretaris met-de uitwerking er van werd belast. En toen volgde een soort dreigement, dat de K.V.P. op langere termijn haar steun aan de regering afhankelijk stel de van de mate en de wijze, waarop die de bezitsvorming kans zag te ver werkelijken. Het ongewone van het geval is. dat niet de K.V.P. van de bezitsvor- ming iets maakt, maar dat ze bet aan de regering overlaat, er iets van te maken; zulks op straffe van opzegging van de medewerking. Het is geen gewoonte in Nederland, dat de regering in feite wordt gesteld voor de taak, een partijleuze uit te werken voor toepassing in de praktijk. Zoiets is ongewenst en eigenlijk onbehoorlijk. Deze vaststelling behoeft wel geen nadere toelichting. Ondertussen heeft de economische ontwikkeling de kwestie van de be zitsvorming meer en meer uit de sfeer van de partijpolitiek gebaald. Uit de aard der zaak gaat de benadering van deze kant van geheel andere motieven uit. De overweging 15 niet, dat het voor de persoonlijkheid van de kleine man en voor de zedelijke gezondheid van de maatschappij zo goed is, dat er spreiding van bezit komt onder degenen, die tot dusver al leen maar een loon hadden. De overweging is, dat het economisch van be lang kan zijn, wanneer kleine mensen in groten getale meehelpen aan liet accumuleren van bet kapitaal, dat een nog steeds in aantal groeiend volk als het onze nodig heeft voor zijn industriële (en andere) investeringen. DE redenering (men kan ze weer aantreffen in een artikel van de heei Horbach in het jongste nummer van Economisch-Statisti- sche Berichten) dat de vermogende groep van de bevolking als gevolg van het huidige belastingstelsel minder dan voorbeen m staat is. voor de nodige investeringen te zorgen. Het is ongewenst, dat de staat de voor een goede ontwikkeling van onze economie nodige gelden door middel van belastingen binnenhaalt. Onder deze omstandigheden zou het van belang zijn, dat op grote schaal kleine coupures konden worden verkocht, rentegevend en verhandelbaar enerzijds, maar anderzijds ook de mogelijkheid biedend, enige invloed uit te oefenen; zij het dan ook door middel van representatie. Zien wij het goed, dan is het streven, spaargelden tot risicodragend ka pitaal te maken. Er zuilen beleggingsmaatschappijen moeten worden opge richt, die door spreiding van het risico vermijden, dat ooit de rentebetaling op de aandelen in gevaar komt. Men zou bij deze maatschappijen moeten kunnen sparen ook door middel van zegels, dit om te vermijden, dat het kopen van een aandeel achterwege blijft bij gemis aan het ronde bedrag, dat daarvoor nodig is. De beschouwingswijze is wel duidelijkj De bedenking, die tegen het systeem zou kunnen worden aangevoerd is, dat op deze wijze de spaar banken goeddeels overbodig worden. Misschien is het echter beter om te zeggen, dat de spaarbanken hel roer zouden moeten omgooien. Tot nu toe zijn zij in hoofdzaak dc bewaarders geweest van liet spaargeld. Zij betalen een bescheiden rente, vragen geen provisie en zijn bereid en in staat, al tijd het spaarsaldo geheel of gedeeltelijk terug te betalen op elk tijdstip, dat dit wordt gewenst. Wij voor ons kunnen wel meegaan met de gedachte, dat de spaarbanken de bakens enigermate verzetten, na allerlei sociale ze kerheden de risico's hebben uitgebannen, voor het dekken waarvan in vroe ger tijd de spaarsaldo's niet in de laatste plaats waren bestemd. EN begrijpe goed; dit is de economische benadering, die tamelijk ongedwongen tot een gunstige conclusie leidt. Met de sociale benadering, gelijk de K.V.P. die steeds heeft toegepast, is dat aanmerkelijk minder 2eker. Er heeft wel veel in de K.V.P,.bIa- den gestaan over de geweldige waarde van enig bezit voor de persoonlijk- heid, maar naar onze mening is in dit opzicht de praktijk der dingen 1 weinig bemoedigend. Als groep (over individuele gevallen spreken wij niet) zijn de kleine bezitters waarlijk niet het tneesi sociale element in de maat schappij. Het is niet zeldzaam, dat zij zozeer hechten aan datgene, wat zij met harde arbeid of op andere wijze hebben verworven, dat alle andere waarden daarbij vergeleken bij hen in betekenis verbleken. Op dit punt lijkt het geval ons nog allesbehalve overtuigend. En de re gering in het algemeen en de staatssecretaris in het bijzopder zullen in hun verdere daden op bet gebied van de bezitsvorming en bezitsspreiding er zich terdege rekenschap van moeten geven, dat zij met bet op economische gronden bevorderen van een wijziging van het karakter van spaargelden (een wijziging, die een stimulans tot meer sparen kan inhouden) zich op heel wat solider bodem bevinden dan met een toelichting, die de vervaar lijke ideële betekenis van zoiets zou willen aantonen. Zover hoeven zij trouwens ook niet te gaan. Als de K.V.P. iets dergelijks op prijs stelt, wel nu, dan kan zij dat tenminste zelf nog doen. De Britten spreken ietwat plechtstatig van de Imperiale Trans-Antarctische Expeditie; de Russen hebben het iets minder def tig over de „Samen gestelde Antarcti sche Expeditie" en de Amerikanen houden het koelweg op „Operatie Diepvries"- Maar de benaming mag dan anders zijn, evenals de aanpak, de doeleinden zijn toch in grote trekken dezelfde: namelijk een woordje meespreken, wanneer het gaat om de toekomst van het zuidpoolgebied, de reus achtige ijsbodem van onze pla neet. In het kader van het internatio naal geofysisch jaar hebben twaalf landen wetenschappelijke expedities naar de zuidpool gestuurd, De Ame rikaanse is de grootste, de Britse zoals we gelezen hebben de spec taculairste en de Russische wellicht de duurzaamste, want het zal nie mand verbazen wanneer de Sovjet- Unie zou besluiten een permanente waarnemingspost in Antarctica te vestigen. En daarmede zitten we dan midden in de toekomstproblemen om de zuidpool. Wat zijn de mogelijkheden op dat' uitgestrekte continent, waar nu al leen nog maar pinguins wonen? Heeft het strategische en politieke betekenis en duidt de belangstelling van de „Grote Drie", die tot uiting komt in hun aandeel in het weten schappelijke werk voor het IGJ er op. dat de koude oorlog wel eens naar het koudste deel van de wereld zou kunnen worden verplaatst? Toegegeven, dit laatste lijkt, op pervlakkig bezien, nog verscholen L ,V v-'' Penguins, de entire vaste bewoners van bet zuidpoolgebied. Daar zijn, natuurlijk, de landen die zo dicht bij het zuidpoolgebied liggen, dat hun belangstelling er voor door geografische factoren zodat het geldend maken van de te liggen in een verre toekomst, wordt bepaald Dit is het geval met aanspraken m de toekomst nog wel maar de technische vooruitgang is Argentinië en Chili, die dan ook elk OTTOWA Het Canadese pers bureau zegt van zeer gezaghebbende zijde te hebben vernomen, dat Ame rikaanse vliegtuigen nu en dan atoom-of waterstofbommen zonder ontstekingsmechanisme over Cana dees gebied vervoeren. Voor elk ge val verleent Canada schriftelijk toe stemming. DEN HAAG De plgatsvervan- gend-chef van de luchtmachtstaf, ge- neraal-majoor H. P. Zielsira. vertrok gisteravond in gezelschap van enige hoofdofficieren van de Koninklijke Luchtmacht naar de Ver. Staten voor een oriéntatiebezoek op uitno- I diging van de Amerikaanse lucht macht. f Advertentie LM OE SUPERIEURE QNAf BRANDBARE LAK WCKD1 TIJDENS OE GEHELE LEVENSDUUR VAN UW HAARD VOORTAAN TEN VOLLE GEGARANDEERD toch zo groot, dat de barre omstan digheden in het zuidpoolgebied niet langer een beletsel vormen voor menselijke aanwezigheid op langere termijn vooropgesteld natuurlijk dat die aanwezigheid lonend is. De activiteit in het internationaal geofysisch jaar is in de eerste plaats wetenschappelijk; de deelnemers er aan zijn geleerden, geen politici. Maar de grote belangstelling voor de openlegging van het zuidpoolgebied, zo groot dat terecht van een wed loop kan worden gesproken, is al leen verklaarbaar als men politieke motieven mede in aanmerking neemt. een deel van de ijskoek voor zJch opeisen. Soortgelijk zijn de aanspra ken van Australië en Nieuw-Zee- land. twee landen die door hun lig ging eveneens ten nauwste zijn ge ïnteresseerd in de toekomst van An- tarcta. Een flink stuk van het maag delijke continent is verder .bespro ken" door Noorwegen, waaraan na tuurlijk het grootse ontdekkings- werk van Roalrf Amundsen niet vreemd is. Wie het Frammuseum nabij Oslo wel eens heeft bezocht, weet hoe de roemruchte tocht van Amundsen nog sleed* de nationale trots van de Noren streelt. Ook Engeland en Frankrijk maken aanspraak op sectoren „van het zuid- doen gelden. Zij ontplooien hun we tenschappelijke activiteit in het hui dige geofysische jaar voornamelijk in nog „onbesproken" gebied. De Verenigde Staten erkennen echter geen enkele der gevestigde aanspra ken; men geelt er in Washington de voorkc t aan, te wachten tot een internationale conferentie een einde heeft gemaakt aan al dat touwtrek ken om brokken van het woeste con tinent. Als de tijd daarvoor echter gunstig is zullen de Amerikanen stellig een hartig woordje meespre- heei wat moeilijkheden met zich kan meebrengen. De Russen hebben nog geen for mele territoriale eisen kenbaar ge maakt, maar als het zo eens uitkomt laten zij niet na in herinnering te brengen dat het een Rus was ad miraal Fabian »von Bellingshausen die in 1821 Antarctica zou hebben ..0 ontdekt. Op dit punt vinden zij dan ken over de souvereiniteit in 't land de Amerikanen tegenover zieh. die van de toekomst. De uitgebreide de eer van de ontdekking opeisen deelneming van de Verenigde Staten voor de Amerikaanse walsvisjager aan de huidige wetenschappelijke Nathaniel Palmer, die tussen 1813 en activiteit zoals gezegd is de Ame- 1821 in de zuidpool wateren koerste, rikaanse expeditie groter dan die De waarheid ligt echter ook hier in van enig ander land wijst wel in het midden, thans wordt namelijk die richting. Tot aan zijn dood in aangenomen dat de Britse marine- maart van het vorige jaar stond het officier Bransfield in begin 1820 als Amerikaanse zuidpoolprogramma eerste het zuidpoolgebied heeft aan- onder leiding van vice-admiraal o------- int»L «nu- uuuw leiding van i^i - i .en§ men aI deze schouws. Byrd, een van de grote figuren uit claims xn kaan. dan ziet men hoe Overigens nebben ook de Ameri- de nog jonge geschiedenis van het de diverse parten elkaar overlappen, kanen nog geen formele aanspraken zutdpoolonderzoek. Aan het zuidpoolondcrzock, dat mo menteel fn volle omvang bezig is, wordt ook door de Sowjet Unie deel genomen. De Russische onderzoekers hebben een basJs ingericht die de naam „atirav nederzetting" draagt ei van daar Uit gaan zy hun onderzoe kingen beginaen. GROOT AMMERS. Vrijdagmid dag te half vier rs in de roef van het motorvaartuig „Hoop op Weiva ren", toebehorende aan de weduwe De Jager te Maarssen, brand uitge broken. Het schip, dat met stukgoe deren geladen was, bevond zich op dat moment op de Lek, vlak bij de scheepswerf van de firma Van Loon onder Groot Ammers. De brandweer uit deze gemeente was snel ter plaatse en slaagde er in in korte ityd het vuur te doven. De schade is belangrijk. Het schip is verzekerd. HEERLEN. Het 10-jarig doch- J tertje Henriëtte van de familie Vos- Isen te Kerkrade, dat donderdag van school naar huis terugkeerde en klaagde over pijn in haar hoofd, is vrijdagochtend overleden. Op school had het meisje gestoeid met vrien- i dirtnetjea. DEN HAAG. Over dc brand in fer Apel, waarbö drie kinderen om liet 'even kwamen na een ontplof fing van propaangas heeft het Twee de Kamerlid Franssen (PvdA) vra gen gesteld aan Se ministers van Binnenlandse Zaken en Sociale Za ken en Volksgezondheid. De heer Franssen wil weten of net gebruikelijk is een test op dicht heid van het buizennet te houden met een zo brandbaar gas als pro paan. waarom de brandweer niet di rect ia het ongeval kon optreden en of er maatregelen besman. die een dergelijk ongeluk kunnen voorko men. LOBITH De familie Boerhof ontdekte gistermorgen dat het één jarig kindje was gestikt. Het kind lag in bed onder de dekens. De moe der kwam tot deze ontdekking toen zij de twee andere kinderen wilde wekken. TOKIO Vrijdag heeft zich aan boord van d« ..Kearsage". een Ame rikaans vliegkampschip van 41.000 ton, een ontploffing voorgedaan die aan drie matrozen het leven heeft gekost. Twee anderen werden zwaar gewond. /N de Engelse pers is onlangs nef- tig geprotesteerd tegen een Ame- rifcaems blad, dat de beeltenis nan dg 1 Hertog van Windsor zou hebben ge- öruikt in een advertentie voor heer. totion. De in Nederland doorgearon- I gen berichten over dit relletje, ver- schaften mij aanvanke'ijk de indruk dat de voormalige Prins Charming, die een vrouw verkoos boven de En gelse troon, zijn sindsdien vrytuci permanente geldnood thans bezig is te bestrijden als fotomodel, maar het laatste nummer van „Mad" heeft mij uit de droom geholpen. In dit dolzinnige Amerikaanse blad komt de gewraakte advertentie tia- metyk voor. Het is echter een paro die. Het tijdschrift neemt namelijk alle vormen van Amerikaanse publi- ctteit op de hak en elk nummer be vat een paar, met grote zorg uitge voerde nep-advertenties, die een be paalde stijl van reclame maken per sifleren. Dat gaat zó, U ziet een kleurenfoto van een idyllisch interieur. Het mooie, jonge mevrouwtje rookt een Winsten fitter sigaret en zegt, blijkens een -uit ftoar mönü komende ballon: „Winsten smaakt goed". Een telegrambesteller, die net in de deuropening staat, kijkt vroom toe en verklaart: jZoals een sigaret behóórt te smaken". Waarop de echtgenoot van het mevrouwtje hem- woedend toesnauwt: „Wie vraagt jou eigenlijk wat?'' In de tekst, on der de foto, wordt don knorrig opge merkt, dat je tegenwoordig in de treinin het drens, ja, zelfs in je eigen huis, het woordje Winsten niet kunt zeggen, zonder dat de een of andereje niet bekende gek er zich in mengt met een waardeloze opmer king. Conclusie: „Koop dus voortaan geen Winsten maar een ander merk dan heb je tenminste geen last van die hinderlijke interrupties". Op deze manier steekt „Mad" de draak met de Amerikaanse reclame, die daartoe dan ook alle aanknopings punten levert. De advertentie, die de Britten zo boos heeft gemaaktbe hoort tot deze serieU ziet een Pijn lek zorgvuldig getekend portret van de geteisterde hertog van Windsor, die een flesje Kingsman close shave lotion in de lucht houdt. De kopregel luidt: „Ik wil geen koning ztjn. Ik iviï alleen maar vergeten dat ik er een was". De tekst vervolgt dan: „And you can too, Mister when pott use Kingsman", Want teat is het uoordeel van deze, uit pure tuhiskey vervaardigde lotion? .Als u een keer 't scheren toilt vergeten, drinkt u itui flesje gewoon achterelkaar leeg" Nog geraffineerder parodieën kwa men voor in „Trump", een verrukke lijk tijdschrift, dat het helaas maar een paar nummers heeft kunnen vol houden. Ik bezit een aflevering, waarvan de kaft geheel zwart is,"Er staat een minuskuul stukje tekst op, gedrukt in zulke kleine lettertjes, dat je je ogen tot uiterste inspanning moet dwingen, om ze te ontcijferen. „Als u dit leest, is u geïnteresseerd. Als 11 geïnteresseerd is, moet n ook eens binnen in dit tijdschrift kyken. De tekst die u daar vinden zult is veel groter gedrukt en dus beter voor uw gezichtsvermogen, dat spoedig geheel verdwijnen zal als u voortgaat dit lettertype te lezen en..." De rest van de tekst bestaat uit kapotgeslagen lettertjes, die de lezer de indruk ver schaffen, dat het al te laat is... „Trump" parodieerde alles, op gran dioze wijze. Advertenties. Strips. Grammof oanplatenhoezen. pocket- boekkaften, De stijl van „Life" en „Time". En de sierlijke fot&s van lekker eten en dnnken, waarmee de grote damesbladen z\jn verlucht, ik heb een nummer waarin je, onder het motto „Food photographs, the way we would like to see them..." bij voorbeeld een prachtigegekleurde foto ziet van een volmaakt gedekte tafel, waarop, vlak naast een bord exguis eten een grote, vette tor loopt. „He, wat zouden we dat toch graag eens meemaken", verzucht het on derschrift, „Dat se in die akelig per fecte foto's eens één foutje maak ten Het in deze parodieën tot uiting komende protest tegen de irritante schijnwereld, die de officiële publi citeit ons telkens weer voorschotelt, heeft nu ook de hertog van Windsor getroffen. Is dat zo schandelijk? De man doet al jaren zijn uiterste best om een der steunpilaren van die we reld te Zijn. KRONKEL (Advertentie LM.) nrbSCHlErtHfcefTHfcT DlriÖOOMTtPAKKtri Hét DiftG WAARDOOR tfcDÊSÉLri VERDWIJNT öLAAPJb Sppotnt HÊ6)tPt GRrilDfclOPK DfcURGtDAAB HtTOmCr? WfcLKDinG? RAArt 3204 Dan komt Rob op een idee. Hij vraagt aanJack, de geredde matroos. hoeveel drink water er aan boord van de „Servidora"' was. Voor drie man ongeveer zes dagen? Nou. dat wil dan zeggen, dat Biily en zijn trawanten het zeker in één dag op zullen hebben. Hij zal dan opnieuw water moeten laden. "Waar? Hij zal natuurlijk geen haven durven aanlopen, en het ligt dus voor de hand, dat hij ergens een stille baai zal op zoeken, „O maar," zegt Jack, „dan denk ik, dat hij naar Schildpadeiland zal varen; dat eiland is onbewoond, maar over enkele weken komen daar de schildpadden eieren leggen en dan komen ook de jagers." Jack heeft het goed geraden, want Billy is inderdaad op weg naar Schildpadeiland. Met die betrekkelijk geringe watervoorraad heeft hij geen rekening gehouden en nu zal hij toch er gens aan land moeten gaan om water te halen. En Scbildpadeiland lijkt hem het meest geschikt. fpuiliëtoti dófii; Cyril. Hare weigerd werden. Inspecteur Trimble viel met de deur in huis. „Ik heb begrepen, dat u bij het orkest be hoort, dat vanavond in het stadhuis een concert heeft gegeven." „Nee, dat is onjuist. Ik was so list. Of liever gezegd, ik zou solist geweest zijn." „U zou het geweest zijn. Juist, Me- 2u lijk eens volwassen. Snap je aan neer Evans vertelde me, dat u niet niet, dat er alle mogelijke vragen jjart^yezic was 00 de aanEegeven Nu mocht iedereen zijns weegs gestéld zullen worden?" aanwezig was op ae aacgegeve gaan. Maar er werd toch nog een „Ja, dat snap ik best". J .jammer c^noei? niet Ik was al opmerking gemaakt, die van belang „Goed. Dan wou ik je alleen maar dat f;vans woes. zou zjjn, was. gezien bet verloop van de zeggen; JE HEBT ME NIET GE- hoopte dat hü het in allé avond. De inspecteur en de ser- ZIEN VANAVOND". SLT ma tam vweeto geant waren al lang vertrokken en „ik volg je", zei Ventry, „ik heb "a"lhejd dle ema lcwam' vergeten de Pettigrews, Dixon, Evans en je niet gezien vanavond. Is dat al- waar was u'" mevrouw Basset stonden voor het les?" "wanneer' Om acht uur toen het stadhuis afscheid te nemen, toen „is dat alles?" De stem klonk COncert bSn'Precies kan ik bet u Evans plotseling zei: „Er is nog een stomverbaasd. „Ik begrijp jou niet niet zegger 'maar ereens 00 de zit die kerel ia 's hemelsnaam?" „Daar-ben _je esn beatja laat mee, jg' ontstond dat opontboud S S. wS' n2£ UM. f hebt toch Eindelijk een onderhoud met de organist. vind je niet?' een auto?" „Jazeker, en ik was van plan hem te gebruiken ook. Ik ben twintig mi nuten voor acht vertrokken. Ruim het is in orde. Maar ze °P tfld. Maar soms start dat éllen- net zo goed wei geweest dmg met goed en daar zat ik. „Zo. En wanneer, hoe laat onge veer, kwam u bij het stadhuis aan?'' „In ieder geval te laat om nog enig nut te hebben. Bij de artiesten ingang hoorde ik, dat Mozart in vol le gang was en ik begreep, dat boosaardig. .Loopt je klok mis schien niet goed? Hoe weet je, dat de politie nog niet bij me is ge- Het was niet eens zo moeilijk weest?" Ventry te vinden. Hij was thuis na- „Lieve God, hebben ze...' melijk. Hij zat op zijn gemak in „Nee, een diepe armstoel in zijn muziek- hadden kamer. Het houtvuur vlamde vro- kunnen zijn. Als jé er niet óp ver- lijk en hij rookte een lekkere si- trouwde, dat ik m'n mond zou kun- gaar. Met al het welbehagen van nen. houden, waarom heb je dan de fijnproever bestudeerde hij een niet een uur eerder opgebeld?" catalogus, waarin een keur van wij- „Dat kon ik niet. Ik had doorio nen en andere drankjes op een pend een stel snaterende idioten in c~j. smakelijke manier werd aangepre- huis. Trouwens, ik wist ook niet of t,vans me afgeschreven had en «ei zen. De overblijfselen van een kou- je thuis was. Waar heb je eigen- Programma omgegooid moest ben de maaitijd stonden nog op tafel, lijk gezeten...o, ik moet afbreken." "Gn- T maar daar zat hij met zijn rug Abrupt hing ze op. Ventry bleef hebt u toen gedaan? U ging naar toe. Plotseling werd hij ge- heel stil staan, de hoorn in zijn hand naa^ binnen, neem ik aan. stoord door het onaangename ge- en een peinzende, bijna sluwe uit- ,»<J ne®- ik was het eerst wei van rinkel van de telefoon. drukking op zijn gezicht. Toen legde P'an- ,maar Evans laat nooit iemand .Billy?" zei een vrouwenstem. hij de telefoon terug en ging weer J0e, als er gespeeld wordt, dus aat „Ja". naar zijn plaatsje bij de open haard, «ad geen zin. Ik had wel achter het „Ben je alleen?" Voor hij ging zitten, vergeleek hij podium rond kunnen hangen, maar „Ja, de huishoudster is uit". zijn horloge met de klok op de daar zag ik ook niks in. Bovendien „Ik dacht niet zozeer aan huis- schoorsteen. De catalogus nam hij verlangde ik naar een sigaar en er houdsters", zei de stem ernstig, niet meer op. Hij staarde in 't vuur mag achter niet gerookt worden. Ik „Luister goed, je weet natuurlijk met zijn handen om zijn knieën. voeJde me met lekker door alle te- wat er vanavond gebeurd is?" Zijn sigaar lag op te roken ln de genslag en ik ben wat rond gaan „Wat bedoel je?" asbak... Hij zag er Uit of hij op iets... l°P®n om te kalmeren. „Met Lucy". op iemand wachtte... ie1 eL. Üs z.e^er vaïl» daï u „Ja". Ventry zweeg even. „Ja", Ongeveer een kwartier later ston- Rlet bij de artiesteningang naar Wn* herhaalde hij toen, „ik weet wat er den inspecteur Trimble en sergeant nen bent gegaan? met Lucy gebeurd is. Een beroerde Tate voor zijn deur. Ze belden en „Natuurlijk. U kunt het ae pop geschiedenis". werden open gedaan door de baas tier vragen. Ik heb hem zien staan, „Natuurlijk", zei de stem. „Maar zelf, die zich verontschuldigde dat maax ik weet niet of hij my opge- ik heb op *t ogenblik zorg over er geen hulp was en hen voorging merkt heeft. ons". naar de muziekkamer, waar hij ».Het kwam niet in u op een praat- „Ik zie niet in, dat wij er iets zich weer verontschuldigde voor de 1® met mevrouw earless te gaan ma- snee te maken hebben". rommel op tafel om dezelfde reden ken. „O Billy, wordt alsjeblieft einde- en daarna sigaren aanbood, die ge- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1