Ook al aan de sig|ar? züB J De moordenaar speelt klarinet Van Iersel zorgt voor mooie tv-avond „Laat Russische volk mijn brief lezen" Die ellendlgé schrapende Adenauer noemt brief! anin grote afleidingsmanoeuvre hierMams^ ik hoest weer! immrn Homrheles V 1 Ratme poëzie EISENHOWER TOT BOELGANIN: êierm ro,üéytm! ..Meer vrouwen in de BB" Dit. is me leven Jane Ey re ABDIJSIROOP AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB poijderSIg*1'6 iüinia'ri I1;") of A in sik geval toch hun vëibfijf da'aTginds zal de aanpassing geen lirawaren opleveren. Hun probleem is bet vinden uilen deze T\ L i®.'J VRrrlrijv'ing der Nederlanders in Indonesië, die op bel I J °.s<;nl,l'k ,D V<"H« gang is, is over een langere afsiand bekeken de slo acte van een beweging, die al jaren taande is. Wie do b» da.rin van Nederland sedert 1915 raadpleegt, ontdek! L\t a r? vr",?an"cnluke emigratie van landgenoten naar in hoofd zaak Australië en Canada meer dan eens Vrijwel wordt opgewogen door terugkeer Van grote aantallen Nederlanders uit Indonesië. Wat na onderweg of ad, opmaakt te vertrekken, is v.0 ongeveer lm, |aa(sie ^e^<lcpa', »°S erool genoeg, maar het kan toch een ge- xn-t.tclbag zijn om te bedenken, dat de ginotsie moeilijkheden toch reeds 3v?rT"T-. u"' VOOIa' <v™ kls""' ,l0' is bet rekkelijk korle huisve!!mg .rvindem' °m Ietwat behoorlijke t Vnor de repatrianten, die na de'oorlog naar Indonesië zijn toegegaan als tijdelijk beschouvdeii, un probleem is bet vinden van een nieuwe loekomst: en onoverkomelijke moeilijkheden kan ank dl! met gevel), a moge,, ze met worden onderschat. In elk geval verkeren JgL'Vr? Te' e""s"gCT dB" t'egenen. die wel de Nederlandse „a. tional, eil bezillen. die lo, dusver sieeds doel hebben' nilgemaakl var, de Indonesische samenleving. \an de veertigduizend mensen, die z„ „nistreeks mei in ons land njo aangekomen, beelr een deel Nederland nog nooit gezien. Hei i categorie* welke liet verreweg liet moeilijkst zal krijgen. Dat -liet een tronen he'hhi Ïi rT" k'' ''eÉ*"en- altijd 'in de tropen hebben geleefd en nauwelijks welen wat een kachel is. Maar dit éïd° u", Van <fa Sóort' "Mr ttan went. Het kernpunt ligl forn Jr' E' "l om aansluiting te vinden aan er„ totaal andere maatschappij, dun waarin toen steeds heeft vertoefd. E levenshouding van deze groep i, steeds bepaald door do lussen- po.itle. die zij heefl ingenomen in de slerfc gelede Indonesische maatschappij. Jarenlang lrelihcn ,|c gc|10ren Nederlander. Van or ,1 n'l m<,a!r=CP,',U K,ciaal "l"'"'11 ,l,ln"P bovenlaag ge. vormd. Op hen volgden de Indo biirojicnnen en daarna kwamen degenen, dl« rn hel Nederlandse laalgehrnik .reeds de inlanders 1,ebben geheim,. W 1 Is l" ™r,erovc on jW"1* benadering, aangezien nok de i„- lii rüT "?pe" Maar M klo|n ««b wel. gezien in liet raam van r e maehttverboudlngen. De plaats van de tusscn-catcgorie was een zeer merkwaardige, geestelijk bepaald als ze was door het gevoel, uitcie kampong te zij,, geëmancipeerd. e„ materieel voor een belangrijk flee!,, J"°" v,n die men de leden er van veelal placht op te dragen. fezüela|,i?r,i,<e}' c,cU[eT. (Jan Ptn °Psom,n'ng mi» kenmerken i» de vact-td- 7nnden. n^i»} èe^Ci,° r<:'v<'lut1le m' ^ms«kt aan de bij- II ?n L\Trt C 0r moel aan toegevoegd* rfet T alt'hl I. iff T" '®ru8*i"<". di® ®®k iets lijkt op wat if fit pnd geweest. Het gevaar is niet geheel derrhbeeldig. dal ze natüurlljke'nrd^der^dingeh T hce" Iclf" ln^jer'ai1tlje Z.'j'lc bcll°0" ce" ?'ble "'«te van begrip en teieuiDet- nfssfff el' '""if0!' f5 tcr,"'orde" vf'rpd- Dit kan de noodzakelijke aan. j>a..in vergemakkelijken. Het verandert echter niets aan hel feil dat de aanpassing een proces la, dm de betrokkenen zclf moeten doormaken mfeS ,bfrn|f3'l,nie' <tóen: Vo0r Jongeren zal hel ver'. wel ni 1 ruik® fewnren. opleveren. Voor vele onderen zal hot even- we. met meevallen. En al is er goede reden om aan te nemen. lal de frens A3 ff r cf f' "odi* ®lcl feblerwegc zal blijven. grens der mogdrjlthedcn op dn punt ,s maar al ie zichlbanr. Kr zii verder met anders op dan de fertcn te aanvaarden en er het besie van te hopen (Advertentie IJH.y WASHINGTON. President Ëisen- hower heeft woensdag op zijn pers conferentie geïegrd te hopên. dat de Russische tninister-pf-estdent" Roel ga- nin de jongste brief van de Arnerï- RaartSe prësidclti Ovef CBii evénttiele topcörtferéntïe 2af poblieèfén, -Vol gens berichten nit Moskou is het bevd van de Amerikaanse strijd- Krachten door fe drijven, masr <iat hij het resüHa&t van a-ljn overden kingen over deze kweatie ter kennis van het Congres zal brengen. Hij noéfttde: dé ber'ichtén volgéns wélke dé nilhister Van Buitenlandse Zakèrif Diiüës, aangébodeh Heeft af dat hij hiÉföörid .tölfider gréag jsott zien aftreden dan iïJjö nilmsfer vart. Buitenlandse- Zaken. DüUee la de verstandigste en meest toegewyde man, die ken, Zei Eisenhower, Ook stel hij niets té weten van een plan om ee atoomgeleerde prof. Oppénheimer te verzoeken weer te wérken vóór de Amerikaanse rege ring. Eisenhower deeldé verder mee, dat a) r.ijn adviseurs van óórdeel zijn, dat er dit jaar éerder een op leving dan één voortzetting van eer achteruitgang in de Amerikaanse- ecoriómie is tó verwachten. DE heer Vondeling ja nnni«tci geworden op een ind.-iip. .Jat iiet niêi He landbouw aanmerkelijk minder g«»ed yaat .Jan ju ?oinniige anrlcre lijden na ne hevrijjing. Hel feil, ilat t,l.i gr.bl a|. de Irene Liridbouw-specialiït in de Tweede Ksmer. houdt jrccii waarborg |n' (|at hi' ^ef SC'i doen keren. Daarvoor is het v/aa»sti>k van He landbouw veel te zeer van inlernaümiale aard. Mod mag erhter aannemen, dat hij krachtig znl voortgaan met «Ie poli tiek tan structuurverbetering von de Nederlandse landbouw, eCn politiek, die zijn 'voorganger zo doelbewust heeft aangevat. Hoe de dingen zich ook ontwikkelen, die natie herf» «toed» de bestr kansen, die voor haar landbouw de gunstigste bedrijfsomstandigheden weef te scheppen". Mansholt Jieeft de weg wcJ geWe/.cn, tnaar oj) dit 'punt i** nog van alles ie doen. VeeJ zal er ook van afhangen of het minister Vondeling gelukt, het vertrouwen tc winnen van de burrrti. dit moeilijkste en weerbarsligslc dcc) va» dc natje. Dat dé boeren zijn. zoals ze zijn. ligt natuurlijk o.»k a.in het beief, tn hét verleden vaak te zijn veicctert of op de laut«le plaats gesteld. Als do nieuwe minister hun de overtuiging kan schenken, dat zij éen evenwaardige plaats innemen tussen de andere producenten. Zal hij veel hebben gewonnen. De wetenschap, dat hij hrt niet gemnkkeliik zat knjgen, kan een reden te meer zijn om hem veel sucres te wensen. LAdvêrtètitle t.MJ gesteld van de brief. Hét was "EiSërihöw.ers; éèrsté' pers conferentie sinds zijn ziekte van eind november. Volgénsde aamvezigo journalisten zag de president er Uit stekend tut; hij sprak echter tets minder gemakkelijk dan géWóonlUk. Ej?cnho\ver maakte bovendien tij dens de fiersconfcrentie een opval lende fout. In antwoord op een vraag van eèn journalist zei de president, dat in dien de verslaggever de briêf aari Boefganin gelezen zou hebben, hij geweten eöü. hebben, dat. ér'een pas sage in voorkomt, waarin Uitdruk king word tgegeven aan .de hoop. dat Eisenhowers brief dezelfde pubiiei- teit in de Sowjev-Unie zal hebben als Boélganms bnef. lh dó Vdfëhisdè Staten.- OnmiddèllijJc;: nadaf. dé breSidéht dit had gezégd, sprong- 2ija pefS- Secrélarié. Hftgerty, op ert fluisterde Eisenhower iets in het oor. De pre sident -zet daarop,- dat hü zich. had vergist en dat de dèsbétréffendë ziri uit het ontwerp was geschrapt. Aïë. verontscftwldigifig voerde hij .aart, döt hij tevofén jzoéóel vetschillendé ont werpen had gezien. - Eisenhower deelde mee, dat hij niet Zal próbërên zijn inzióhtên \vat betreft de eenmaking yan het opper- Wervingscaiiipogna Vart j - eèhohzër v t r s I a grr e vérs y AMSTERDAM. ïn ml de Deachérming BëVdiklrig' zich in een syoDfscheef*r mpiigftë tot de iNeüerlaridsé Vroüwcrt richtrrl «rfn dit deel Van de hevolkiög tot déd- 'iarne aan dc béschertnittgsorffanisa- tle tp bewegen, - Op het ogenblik hebben óngeVëer >H 500 Vróuwen idthéthélé laid éen vrijwillige verbiniehis-akte vah de BB getekend, Er zijn in de- or ganisatie nog zeker 25.OOO plaatsen opeh waar iriéfi hét, liefst vrouwen tótaaj lelt. cle huidige BB 10 ,000 - ledeïi, Er zijn echter 242.000 nóodwéchters Van beiderlei kunne nódig wit de organisatie VöUedig bèy.et zijn. Vooral de drie gróte sté- ®]aani. wat de bezetting Van de RB betteil, één pover figuur. Het hüö^têpünt Van dé campagne zal in HóUérdam liggen. Tij dén s 'n grote- oefening zal men er vari uit- gean dat de Maasstad dóór een élouiribom is getroffen. (A Oven enne i iW VOEDSÊt voorkeur van regisseur Kees tan Ier/tel splitst ziph op in ttvee polen: het Intellectualistisch 'é.x- périmertteel tdnécï van ïones'có c& éti hét pUforéskeT':heftigbewogen, poëtisch geladen „vólks"'drama, üicht bi.f de laatste poot iigt het stuk van de TérJ, M.- Syn&e, „The playboy ofthe Western world'*, dat. gisteren onder, üe titel „De held Van hét stuk" in een iv-bewerking van Johan van Hoogstraten voor dé cd- rnera's is ge- bYdckis fk kan me voorstellen, dat vrij veel. .kijkers wat vreemd te gen dxt spel, dat dl enkele malen door jVederirznrfse gezelschappen is opgevoerd, hebben aangekeken. Oil neemt, niét weg, dat ik dankbaar ben voor deze qua spet en presentatie voortreffelijke uitzen dingPer slot van rekening moet 'n programmaleiding hef zó nu en dan durveri xoagen, een kenze ie dóen, waarvan tevoren vast 9tant dat ze niei door ólle kijkers gewaardeerd zól worden, tnaar die door een deef rttn het fmbUek op hoge prijs zal worden gesteld. Synge's spel is typisch Tors. Zijn de bewoners van het oude Erim niet vermaard om hun fantastische ver halen opsnijdersverhalén van een rauwe maar stérke pöëziéf fn de ge- SchJèdenis. van. do opgejaagde jon gen. die meent: tfn vader Vermoord té hebben cn daarom door de schil- dérachtigé bewoners van een afgele gen, gehucht wordt gevierd als „de Held yan het stuk'L komen vérriikké-, Jjj.ke .brokken dialoog voor en (WëRfWevtïpeJ. V«ff .lMMSJmadb. YaiKtVOIld l houden sfeer', 'n Uitzending, die een extra-aaiïtekerting verdient/ .Aan hét Spél was eeh dlscUssle'ttis- sen enkele, merendeels hooggeleerde, economen over werklóosheidsgevaar en con junctuur politiek vooraf ge gaan. 'rï-Gesprekwaarbij de deelne mers elkaar niet alleen spöntSan. in de haren vlogen, wat al 'nwinstpunt is. maar waarin ook snedige opmer kingen werden gemaakt. Voor zover dat in eèn financieel-economisch vak jargongebéurde, -zorgde voorzitter j Den tfyl vóór br vlotte vertaling in' algemeen beschaafd Nederlands. ;.w,s Maandagavond %1 januari wordt voor de tweede maal hét tv-pro- gramma „Anders dan anderen", ge baseerd op het idee van „Dit is: u-tv leven.", uitgezonden. De uitzending komt evenals de eerste, waarin Sjef van Dóngen de hoofdpersoon was, uit het Singermtiseum-in Laren. - Artverle-nrte j.flj j alsof de koel scheurt, ïo pijnlijk, en daarbij doad-vormoeiend öPo»h*k«r»-#n rfragj|f«n gebfülk roakénd van eert fclëih spéél- plan étï dyöèfht'sché bééld-wissè- ling, een rechtêtréoks op de came ra's (en daardoor op de hufskamer gerichfc> regie. Zijn spelldding was éven gélukkig. De vele slérke speél- scènes kwamen 9tuk voor atnk vol komen tót hun recht.. Vooral ook dank zij de uitnemende rolbezetting. Heel mooi heeft Henk van Ulsen Christopher Mahon gespeeld: laf aard, dwaas én dichter. Hij vond in Andrea Domburg, de snel aange brande, siiel Verliefde, éigónmachtige hérbergiersdoóHtér Begeen Mike éen uitstékêrtdej .schoon1 jftmmer genoeg hiet altijd s éven - rolvaste, partner. John Gqbeau kwam. bewijzen,dat on versneden toneelspel en, mits door ëért bekwame caméra-regie ..gevan- géfi", dok uitnemend televisie-spélen kari zijn. Verder noétn ik dé fiks- lébekte weduWVi'ouw van Dini de l Neef,de fraaie dorpsidioot VSh Sïe- to Hoving .en hetindrukwekkende di'onkemanstrio, gevormd' dóór Mat- thieu ven Eysden/ Hêrbêrt J"oeks en j Jan Lemólré Sr- De decors van Pe- j ter Zwart- accentueerden de bijna tWeeeh'eenhalf uur lang. goed volge- Op woensdag 22 januari zal „Thea ter"' zijn tweede spéciale t.v-voorstel ling in dit seizoen geven. In overleg met dc NCRV is de keuze gevallen op het romantische spel ^Tane Eyre"^ een. telev'ièJé-bewerking door Con stance Cox en. Ian Dallas Van de bexoecrtderoman van Charlotte Brontë. Het stuk vergt een rolbezet ting wan niet minder dan twintig actetlrs en actrices, onder wie Mla Goosseri in de titelrói. Rob de Vries, EHse Hoomans,' WilJy Haak en Bernhard Droog. In de ról van mrs, Fairfax möakt Hetty Bëck, één van de zuiverste actrices-van de „oude school", haar tv-debuüt, JEen jaar geleden, op IS jantiari lyof. Overleed de gróte dirigent Ar- turo Toscanini. Ter herinnering aan hem zendt de AVRO een herinne- rmgsconcerfc uit, waarin de maestro het NBC-orkést dirigfeert in wérken van Wagnèt, V'erdi (het jJ'rachtige Te Deum). Edw. Elgar eii Prókow- jevv C8.l0-9.30). Een grappige coïn cidentie is;hét dafc:ö na" ds: Eerste SymlonIe van Proköwjew, dié ónder Toscanini's - leiding wordt- gespeeld, om 11.20 de Derde Symfonie van de zelfde componist Jcunt horen in het programma van Hilversum II. Om 11.20 uur. gespeeld ddor het Parijs Radio Symron/e Orkest o.l.v. Charles Bruck. In het iv-programma, dal door de NCRv wordt verzorgd, na de kunst rubriek „Stiidio B" o.a. een docu mentaire ovér de keuzé van een juiste school voor ..uw kind" <m Jelle de Vries' kleinkunstprograinina „Ailisjok". BONN. De Wéstdultsé .regering heeft, gist éren besloten, dat cis tarie ven van dc.' bondsspóorwegéti op 1februari zullen word en verhoogd; De verhoging van dé tarieven voOr het personenvervoer zal «ngè.Véëf acht pet. bédragen. Arbéiderskaartcn Wórdéit de helft düu'rdér. Ondanks de tariefsvèrhoiing vér- waóht dé minister Van Vérkëér, See- bühtrii dat de SpoOrWègéh dit jaar nóg éen exploitatietekort vhti circa 300 riilljöéh dih4, xullèn hebbèm BONN Eén erotc afieidinas- mauoeuyre, .Met ^deze avo orden en de Ï5estdiiitSc bondskanselier, dr. Aaenéuer. wdénsdaravond in een radiöloésbraak zijn menlnr over tie brieven/ dié de Sowjet-préinler Boclsranin verleden wéék aan vér- schillende Westerse regeringen lièeft rezondën. Hij voerde hieraan toe. clat .de brieven niettomin zéér zorg- vuldlé wórden bestudeerd, .Vojgeiis de bondskanselier ?.ou hét uitsénruven van een conferentie, zo als die door hét Kremlin wordt voorgesteld. oj> zichzélf tót niéts lei den en een mislukking de spanning slechts vergroten. HetWesten zoü êchtef wel met het houden van een conferentie kun nen instemmen indien niet teveel staten hieraan Zouden déölnémèn en uit een. Zorsvuldié diplomatieke voorbereiding zou bïilken. dat een dergéuike blteenkomst tot eén over eenkomst zou kunnen leiden. Adenau'cr Venvlero Boéieanins voorstellen -ten aanzien van Duits land. daar hierin het denkbeeld van- de Duitse, héremaine wordt vertvor- Oén én m dc ölaals daarvan, een Statenbond tuséert OöSh en Wést-1 Duitsland wordt voorgesteld .Hu verwieru ook het Poolsö vöor- stel voor dé .iristellina \Vui .een i atoomwapen vrij; gèbied. m Europa Aanvaarding vón dit. olan zou het einde van de NAvO en van - cic Wesieuronese Vrllheld betekenen. Het instellon vsii den cicraeliiké zone kan. het bestaan der moderne wapens in aaurnerkine êenofnen geën zin hébben,- Adértauej* verklaarde orvah over- tuisd ie ziiri dat er géén daadWer- j keiiikë ooriog zou uitbreken, indien 1 hét Westêh niet zou verzuimen zün -! zelfverdediging od tg bouWen, Hil légde er dé naarut- on. dat de WéstduitSd reaerinê óveréenstém- ming met de So'-vjet-autoriteiten wil bereiken. Ob de gistèrén gehoilrlert bliëen- j komst VOri de perrhanenté NAVO- raad is cle reactie van het Britse antwoord aan Boeladnlri door alle NAVO-iedén goedgekeurd, aidtis is te Pariis vernomen. De raöd houdt vandaas een buitengewone bileen- komst om de besoreking van dc brieven van Boelaanin voólc té zet- ten. (Advertentie t M Hij weet het; f als hij maar cveft h'oést geeft Móeder hem Abdijsiroop. Zij neemt 1 geen énkel risico. Niet verwaarlozen, zo'n hoestje! Hét kan zo gemakkelijk ontaarden in minder onschuldige kwalen. ff EBT U televisieT 1 Ik niet, pidat ik gó, 'wél eens kijken bij beter toegeruste vrienden. Eert poosje geleden zag ik Kees B ritss e in PensioH Hommeles" een wonderlijke jager óp groot wild spe len. Gisteren Hwürti.ik hem in de stad tegen. Iiij zei: Nou Heb ik veel gekke brieven gekregen tri mijn- leven, in-aar deze staat toch', allés." :.i r-C::.r-- J En hij-gaf mij een schrijven, dat af komstig bleek ie zijn van een heer uit Arnhem, die m een sip-'j.-Jc hand schrift, het volgende re ttj.tt.uiiv had: „Hét heeft mij: bijzonder onadiige- nutim getroffen, uit een aer dagbla den te rnoéten' vetnènien,- dat u"bent wezen - jagen '- op gróót vtïid. Het schijnt de laatste .tijd noodzakelijk te zijn, dat men'zijn geld op dergelijke wijze uitgeef tRivlèrtt' en St. Moritz hébben til Weet afgedaan. Ik kan .mij echterniet Vüötstelleh, dat U hierin genoegen vindt, Nü moet U toch eens over de brug komen en mij eens dui-' ticlijk maken, wat üe genoegens zijn, Verbonden aan een dergelijke moord* partijU werd - zeker;als een held bewierookt ett door de 'kennissen stiL zwijgend bewonderd. U bent in mijn ogen slechts, een natuur vernietiger, iemand die bezig is te vernielen wat het mooiste Ut (lat er op de wereld bestaatHet is wel igenuardigf inüar het zijn. üe. .mensen, die zógehaamd- iets in. de melk te brokkelen heb ben, die zich aan deze bloèdfësiijnen tc goed doen. Ik vraag me af of het Dc 23 genezende bestanddelen - tujiséh hét slijm op en verjagen de ziektekiemen. (AKKER^SIROQFJ peld niet. beter besteed httn wórden, dart, door weerloze dieren te doden. Ja, inderdaad J weer loge dieren! Maakt het U 'nietp uü, jdat al liét groot wild uitgemoord wórdt, alleen':- otn het genot van een handjevol ge- zapige kapitalisten?, ik zóu V aan raden om' Uw geioeér J.eèg te 'schie ten op het vee in de wei, Daii loopt U in -het geheel geen -risico éti hét kost U niet so veel',. En dé.buit 'zal ook groter zijn. Hebben deze üïraf- jen, olifanten - en neiishóóriis. U w'et eens iéts. iré .de' iv'eg gelegd, dat U dóór Uw lusten, gaai uitvieren?Deze vorm van „sportbeoefening" moet zó snel mogelijk de kop wordeti- inge drukt. door de daartoe bevoegde 'in stanties, maar ja, de, dollars en 'ht mindere...-maté de Roitdndsc puideu- tjea zulten wel machtiger zijn. Gaar ne verwacht ik van tl tegenbericht of U deze „sport", goed kunt praten". AlditseenheerteArvfhepi, Of Kees Brusse hém tegenbericht -zal zenden weet, ifc- niet, maar moch ten .dézecursieve regelen Jonder de ogen van de vriend der giraffen en j neushoorns komen, da-ri kan ik hem mi$$chicii een tóaardcvolle tip geven «por een andere brief, Aan'de acteur Johan Sclimitz bijuoprbeeld, die de G-^sbreche speelt. Die. zöü dan- al dus moeien lutd'en: „Het heeft, mij bijzonder onaan genaam getroffenuit de dagbladen te moeten vernemen dat U, terwijl Amsterdam in de grootste nood ver keert, 'hei' hiét benedén hebt pg. gcht met Uw gezin uit te 10ijk ■naar Marken. Ja, paar zit U lékker Veilig, Hè? Wij zullen Wel zuchten onder het julc. „Vaarwel Amster dam, 'vfirvjacht één andere héér", 'schijnt U nog te-hebben geroepen, toen U'. zich na iaat comedic, door een dame vdh onduidelijke; Herkomst liet overhalen ÜW vege lijf (Km Voord te. hijsert. Dat „héér" kunt V: wel schrappen. Want iemand die zijn ver- ayitwóördclijkhetien zo gemakkelijk vergeet«Is, de nóód. aan de jnan komt. beschouw lJe niet «Is een héér. Oitthóud Uw dag". KRONKEL, U AT KU firi Ert WÊDI ET DOtM ÖTEtDATtR ECHT 1ÊT6 geb&urd n issGHtfcri 15 Hij ntr zijri vötr EEfihLErt TEREcmotnorttn of- WÉMOÉTÉn Hfe/1 GAAH fÖtKC-N K 5Eh t£n 5£éT)£ KWAAD opoonjoe HnwibiDArwt iouotn KOMth WtzouDtn tiGentim WttR hAAR rtOlS riOErTÊfl OAAm niet helemaal eens Over een paar dingén die wé moesten spelen. Het is nogal téchniséh, dtis uzoU hcL misschien: niet begrijpen..." „Nee," zei Trimble diróög. „Mis schien niet. Had ii het daai1 Ocik ovér die tien .minuten in de arties ten kamer?" „Ja inderdaad."' v „Dat hebtU anders? niet gezégd. Hebt u in uw hotel, gegeten, met üw y. i„tut v* m .„u dus met haar naar hét vrouw, vóór u naaf het stadhuis ging. etetir::. «Nu wotl ik nog graag stadhüis, bracht haar naar die ka- i-^encér Séftoh?" kprté^verklaring van hebben, mer en. ging méteen weef weg?'* „ja maar ik smr» niet..." leef, Dat zttl een heleboel: Kefton achoóf onbehaaelilk •iii'Zlih&l- iv mna* aoinl vóór ze optrad. Dat was.,, „ëh,., haar - - artistieke tomperamertt." Toén hét Voorbij was, Zêi de Jil- SpëötgUr: eën kort. «WW, Btt al U eert belebriel Seftoh sértoM onbehaaglijk )H'jlljn :,Ali Ik moei selo'ïen wat de ober t narigheid besparen tijdens de stoel heéh en weer. Ongemerkt waS me fieeit verteld, ging uw verschil •hëëhisyjttmg' Het is maar fórmeeh fie toon waarop het onderhoud ge- Van mening toen-niet bepaald over claf begrijpt u wel. Als u misscluen. yoefd Wérd, veranderd, Wafirieêr het: jets technisch In-de murtek mëë. .naar het öüi'e&ü Milt gann.,, gebéurd Was, viel rrtöëilljk te zeg- Sefton werd rood vén woéde, •fri-'i?-! e'1«i!vei Tt^I ^enA, „Néé," .srtaüwde hij, .„dat was een makkeHjke armstoel gezet. Hij ltËb... ja, dat gelóóf ik wel/' zei nersoonliiké kwestie1' {Jifééj- iëls >1611 sigrtfet uil de dous hij zathï. „Was hat gesprak tot u tweeën I van dé ynspecteur cn; werd behan® i(ik pfobcér uit té zoeken," zei beperkt Of efng' het ook hdé óver dëld ihët alle gympathie en vrieëdè- Trimble, Mwic uw ycóüWvhet laatst. Snd atidliïl g jijkheldidie de situatie vereiste. Het levend heeft gézieii." 2i,ih stem hëd Na. een korte stilte brak Sefton Wa$ -aaj'dl,g iri scêhe gézétj dacht eëri gertiststelleride klank, maar hij ios:- Tülëi öls jft vab dat soort dingen hadzijn pén erbij neergcfégd.' 820B. Mafió on Lucia gaan aan dek. Hét féést J» in voile gang en ér wordt fllhk gedronken. 1 Billy," zégt Mario, „dat plan yon joü ,.Ik Wens daar niet óvëiL te. - -.30 v zijn pen ermj neergeiegu, prale»- Mijn vrouw is dood, Zij bsd hield tenminste. „Het schiet me net tebinnén, zei haar-fouten zoals ieder an dei: en "hlei,s.^evsn, kijken,- meneer Sef- Sefton, „dat ik nog een minuut ofik had niet altijd het geduld ^at ton. zei Trimbie. „Heb^ ik uw voor- tien met haar heb zitten praten." ik behoorde te hebben. Kunnen we namen en uw adres? Juist. Mag ik „Dat is logisch. Waar hébt u *t het daar niet bij laten''" dah pók,.nog 1evenhet nummer -van over gehad., meneer Sefton?" „Ik Béh bang vön niet/ méneer 3Hentiiemkaart nu we toch be- „Ach. niets bijzonders, zo'n beetje Sefton," zei cle-inspecteur soepel; Zig zijn? Mooi dank u Dan kunnen over koetje? en kalfjesT „Ik- heb namelijk bewijzen, dat we beginnen. Ik ben de echtgenoot Trimble liet dat voor wat hét was. ruzie, had samen over cên andere p^^0UwVrkpl'i?k? "Dan was het: dus," j vroeg hij, man, begrijpt dus, dat ik daar. h "ongevffr ^en oVer half acht toen het mijne ven moet bobben, ook in Grappige ,nameni geven, die buitelt- tl wegging? uw eigen belang Vertelt U me ttftU if'!i a k|,lc?erenv lie?T djJ1 «Ja. op de minuut af kan ik. het eens eerlijk, Hoe' stonden dé zaken wordt dus; de echtgenoot van Lucil- natuurlijk- mét zeggen, maar..." lussen én uw vrouw'" Sefton., artiestennaam Lucy „Néé; dat .begrijp ik. U faéfït tóen Séfton maakte een wanliopic gé-. Cmlc^S,-;ts. dat, Ui ordc.- inpneer? Ik zeker omgelopen höar de hoöfdht- baai-.mei'zijn handen, „Hoe kan ik wil et-Vqoi' zorgen niets vörkeercLop gang? t u dat duidelijk maken," zei liij fél. te schrijven, want u moet dit teKc- Hd duiitdé vrij-.lang voor Sefloii. „Hebt u ceii altraktievd vfoUW?" non, Goed. .ik ga verder: Ik. ben antwoordde. Nu was d'c Ihsneeteiir tóch èVefi' mei riiijh vroüw getnmWd,,W»h-„Ncé, flatMjeb Jk. iiiet gedaah.- «jt hrt vdd „SamS neer preaes. meneer. Nee maar. zo ..O neé? Miiar u had toch Wél „Of "ik../' öarzeldé hij -' eëii Kaart Vöor hét concert ge- «.Natuurlijk hébt U geéd, Niét kort geleden? WHt tragisch. Zater dag, vier. hpVembér qin kWart over kregen?'' a«aritrekkeliik oü 'cTó mahidr' zdais tien. was Ik ih hér Hjkehhüis. Cor^ ,Jê natuurlijk. Dat wil zeggen, Lucy het was-'" Hóe kan U dón bc- porationstraat. Markhampton. waar vtior .hét éérste deel Vóij hét cóh- grijpen wat het zegcéri wil- eotihUWd JTH.5 een-ïijk werd getoond. Hat eert. Tijdèns.llct tWeëdè déél -bëge- te zijn met oen vrouw, waar iéder herkende a,s mijn vrouvv.. Hoe lëiddé ik mijri yroUW.. Éérlijk gezégd mén van gaat hoiiden als hü haör oud was uw vrouw meneer? Zo. bén -ik gaan wórtdölcn." ziel? stel li voor, dat zo'n vrouw be' zo. Vijfenderlic jaar. Zn was altijd „Göan wandelen." herhaalde tic niet genoeg vindt haar schoonheid ««weeaU Ik neem aan. inspecteiir. Hij bleef even heel stil en haar talent San een zó al vn! im- rlnt dot zö js meneer? Goéd: Ik heb zitterl. Toen koek hij ScftOn recht becielen Ik? xc'rioncn^ maar '"dal te lm Wanneer San en Mi; „Was dat tliet ce„ beel- nok „OS ieder individu, drtt Irt haar buurt, knnu aanmoedigt, in {lanrr.oe- fi I af lilt n...—lirirl., 1,-n.l, 1 -.J I It ik er voqr zorgi dat je één niéütVe ischiüit krljéf.: Ca jê akkoord iftét- 8(i.0Ö(» ddtlar?" Öliiy, kritkü Wórdt hij hóti bij dë ttëüs gén<iihèh .ófzlt dié rafé' Itatiakn zö frt dé kriljó, dat. hij eieren Vöor zijn geld kiest? Lucia hééft baai- gitaar.ihéegenpmèh en enkele van haar kostbaarste sieraden om se- rtahgèü. -!r: fwri duurt (al diep'lft.de nacht. Mario zi'-.iil het IMaSsté' Héd eil ièdèféeft is In dé Bëatf rttemmïftgj Een haar MalröiCn liilt al zó rlronheil, :lat ie fir slaaft'r.ijrt sCrallCn oii hall bc- «IntelMt OJ) het dek lissen. Maar Biiij' blijft wakker. laatst was dat. meneer Sefton." je ongëwoon?" •SF%? t,e?Kald»H!lTrimï';i e Scflon «looB aijn u«n neer éu zag I lij' eiViriisd^bjlna-smkiwim. „Hrilr dcnt, hern.^aIde Trimble, er onbehaaglijker uit dan ooit. Ti-irnbic ^s*c,i iets scceen rnónr uL®® )Vt "In 1 stfldhuis 7Q- ..Waarschijnlijk wel." antwoordde voordat hij op adem wV. gingf>ef- i' ws,rpn eninon „1, jf'" Ik wilde over écn paar ton alweer door. Js dal 'niet IrU ..Ja We waren somen nit het hme! dtngen nadenken.' om ruzie over te maken"" wmi hij Ïaiïti ^dfndé^-r?lrcténkamprC^tèlgé* •D.in,ae\>j die mefhctconcert ver- welen. „Had ik niet hol recht haar Dléit bij dé urileslénkamer bano hielden? hielp de inspecteur, tc waatschuwen, wat er zou gefcou- .Ja. beaamde Séfton. iets Ié gre- ren als ze zo doorging?" „Alleen?' .„Ja. .Ee wilde altijd alleen zijn tig. „Mijn vrouw m ik w'aren het (wordt vervolgd'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1