boosdoener in Putten Wmm neutrale TV was bij aankomst Si ba jakin R "dam „Polaris" hoeksteen Westelijke defensie Tito wil to speelt klarinet Waarom zo veel veiligheidsmaatregelen Huis en tuin in Putten ,-m UtierttKïeefc fit/ ii mi! li li AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB 55 ,uinrn<it;rr<iiinn 55 Prins Bernhard naar Liberia Dr. Van Baal eervol ontslag verleend Joegoslavisch schip bij Oran onderschept School dicht Hulpverlening wordt niet verminderd M erklozenka nrpen worden weer bevolkt Nieuwe raket voor duikboten Quiz en show Detectives Vanavond SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN TtRWjL Dt ItWRihOtï OPRQQHb.ZCtftttt Dt JOtlGttlb VEQQtR tl AM* OOri Jot Ca RftR. DATUJKTVitL /)ft,.AL5>3£OOrtOfcWOttD 1 L fctn&ROT. X 15 OF ZO HÊÊPIHij ZICH M15- j fllgv* .jsyv V n^hiemOAARHten ^A\ iW Öi» Wt GAAtt Kijntn. 3211- - Mario en Lucia roeien wat re kunnen, niet n«d«v Na «eii uur is Mario doodmoe. „We 'maar bet valt toch niet méeL vvi Ja de baal was vorderen geen steek," legt bü moedeloos, „laten de zee nog 20 glad als een-spiegel, maar even ver- wc er nuir mee ophouden." Ook Lucia i» aan derop staat een behoorlijke deining en er loopt het eind van haar grachten. Zii later» de riemen een vrij sterke, stroom. Bovendien begaan zij de rust co en voortgedreven door" de stroom drijven fout om het eiland aan de windzijde te verlaten. zjj nu snel terug naai de kust van Schildpad- En het eiland, waar zij heen willen, komt maar Zalf* het. breien werd me te zwoor - Zo voelde ik m«. Moor... 2 'A5PRO 1 en i weer fif. Geen middel verdrijft zo inef hoofdpijn,verkoudheid en andere pijnen. Onschadelijk voor de maag. Koop 't vondaag en houd V - Vetf bij d# hond. 7si* (Van een onzer redacteuren) - \Y/ AT is er in Tutten eigenlijk vv aar de hand? Waarom zijn zoveel medici en andere geleerden naar dat kleine Veluwse dorp ge reisd? Waarom is het buis van de familie Haanschoten door prikkel draad van dr rest van het dorp af geschermd? Wat Is het gevaar dat er dreigt van het minuscule hoeveel- heldje radium, waarmee dat vier jarige kindje is behandeld?" Een vleed van dergelijke vragen is zater dag en zondag over ons uitgestort; wy trillen schriftelijk in 't kort trachten weer te geven wat wij al vele keren mondeling hebben ver teld. We c' ui ken daarvoor in onze fantasie in het binnenste, de kern. van het atoom. Zonder fantasie is dit onmogelijk, omdat geen mens nog ooit een atoomkern direct heeït ■waargenomen, zo ontzaglijk klein is hij. Maar desondanks weten de na tuurkundigen er al vrij vee! van. Zo'n atoomkern is opgebouwd uit twee soorten deeltjes; protonen die een positieve elektrische lading hebben en neutronen, die onge laden zijn en daardoor de protonen bijeen houden. Het aantal protonen in de kern bepaalt het scheikundige karaktei var. de stof. Zijn er 28 pro tonen naast 26 neutronen samenge- koekt. dan noemen wij de stof iizer; rijn het er 27 dan heet hij kobalt, 2» nikkel. 29 koper en?-. In grotere atoomkernen zijn meer neutronen dan protonen nodig om de zaak te ..lijmen". Voor kort begrip van de Puttense zaak laten we vele details volkomen tusten Zeker is. dat de stoffen die ^ongeveer) tussen de 30 en 70 pro tonen in hun kernen hebben, het hechtst zijn gebouwd. Zijn er meer, véél meer. dan treden er merkwaar dige verschijnselen op: de atoom kern vertoont neiging tot „over koken". Hij wordt, zoals men het in de atoomfysica noemt, onstabiel; tussen protonen en neutronen ver tonen zich zonderlinge reacties, ver oorzaakt doordat er een teveel aan energie 'b die kem is opgestapeld. En dat ..teveel" wil weg. de atoom kern wordt een „stralende" atoom kern. die net zo lang verschillende soorten stralingen uitzendt, tot hij „stabiel" is geworden- Zoiets ge- UTRECHT Zondagochtend is Prins Bernhard met de regerings- öakota van het vliegveld Soester- berg vertrokken naar Monrovia voor een officieel tegenbezoek aan de pre sident van Liberia en mevrouw V. S. Tubman. De prins werd uitgeleide gedaan door de Koningin en door do prinsessen Beatrix, Margriet en Marijke. Tot het gevolg van de-prins be horen luitenant-kolonel C. C. Geert- sema en luitenant ter zee eerste klasse W. van Rossetn.' adjudanten van Z.K.R. en dr. F. A. de Graaff. particulier secretaris. Tevens reist mee de heer L. Noë, chef directie Afrika en Midden-Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bezoek van dc prins aan Libe ria duurt tot 27 januari. Prins Bom hard zal nog tot net eind van fe bruari in Liberia verblijven om tochten te maken o.a. langs rubber en cacaoplantages en ijzer- en ko permijnen. Hij hoopt omstreeks 1 maan in Nederland terug te zijn. Met prof. dr. J. F. Nuboer uit Utrecht, een particuliere relatie van de prins, die op eigen gelegenheid naar Liberia komt zal de prins in. de binnenlanden gaan jagen. Rij K.B. van 8 januari 1958 no. 23 is aan dr. J. van Baal op zijn verzoek met ingang van 1 april 1958 eervol ontslag verleend uit bet ambt van gouverneur van .Ned. Nieuw- Guinea onder dankbetuiging x»oor de gewichtige diensten onder moeilijke omstandigheden in dat ambt ver richt. scliied'. ook met radium waarvan die Puttense familie tijdelijke?) het slachtoffer is. Radium heelt 83 pro tonen in zijn atoomkernen, maar het is niet bij machte ze er te houden. Het stoot mót een merkwaardige regelmaat voortdurend twee pro tonen, gekoppeld aan twee neu tronen, weg, en dat niet één pof uur bijvoorbeeld, maar per «ram radium per seconde.miljarden! Wie ïeta weet van atoomfysica ziet meteen, dat die protonen-neutronen-koppels niets anders zijn dan de atoomkernen Van het gas helium. Deze soort „uit straling" van helüimkemen noemt men „alphastralen": Ze leggen in lucht slechts enkele centimeters af —"met een snelheid van meer dan 15.000 km 'per seconde! maar dringen in het algeroten niet door dé opperhuid heen, De „overkokende" radiumkernen doen meer*, ze schieten ook met on voorstelbare kracht uiterst kleine, negatief elektrisch geladen deeltjes uit die men „elektronen" noemt. Hoe deze deeltjes, die in de atoomkern feiteljjk niet fhuïs horen, daar ont staan, voert te ver binnen dit be stek. Zeker is wel, dat tie snelheid van die elektronen nog veel groter Is dan van de hcliumkemen. nl. bij na 300.000 km. per seconde; de'snel heid waarmee het licht zich beweegt. Men noemt die elektronen bèta deeltjes,. ook hun doordringend ver in ogen. is betrekkelijk gering. BIJ die ontbinding van de radium- kernen ontstaat echter nog iets, dat als de echte boosdoener moet worden beschouwd: de ïg.: gamma- straling (alpha, bèta, gamma zijn de eerste drie tetters van het Griekse alphabet). Ais uit radium alle he- tlumkernea;; elektronen en gamma- straten zgn weggeschoten, blijft er., Jood over. Be „gammastralnn" elefctro-tnaguetische golven kun nen door dc tucht vrij grote afstan den afleggen met even grote snelheid als- het licht en-V, groot kwaad san- richten in d* cellen van ons lichaam. Wapens voor Algerië ALGIERS. Franse oorlogssche pen hebben zaterdagavond voor.de kust van Algerië het Joegoslavische vrachtschip „Sloventfa" onderschept, dat wapens aan boord had, die vol gens de Franse autoriteiten bestemd waren voor de Algerijnseopstande lingen. Het schip kreeg opdracht naar Oran te varen. Daar werden 150 ton wapens uitgeladen. Het optimisme in Frankrijk over de toestand in Algerië is al weer aan het afnemen. De opstandelingen heb ben laten weten, dat zij van plan zijn dit voorjaar- een nieuw militair offensief te ondernemen, „flank zij de hulp van de Afrikaans-Aziatische landen en de Sowjet-Unie," 2 eerste, die zondagmiddag op radio-activiteit getest werd, ■was de by na vierjarige iViWy Wil- lemsen een buurvrouwtje en kleu terschoolgenootje uc.1i de kinderen Haanschoten in de Schoolstraat. Dr. D. H. J. Asjes, van het Stads- en Academisch ziekenhuis te Utrecht bedient hel aftast-apparaat. Die cellen zijn ook opgebouwd uit atomen; kernen dus waaromheen („gewone") elektronen 'wervelen. Gaiprnastralen kunnen die elektro nen met' groot geweld verjagen: de i,naakte" atoomkernen blijven dan iri de' cellen achter. Deze „geïoni seerde" atomen 20 noemt men r.e zijn kennelijk niet rne$r in staat een rol. te vervullen in levende stof met gevolg, dat levende cellen, -weef sel dus. sterven kan. Dit wil'niet zeggen dat sen pa tient, die lijdt aan de zg. „stralings ziekte" die dus ergens in zijn li chaam cellen heeft welke door. gam! rr.astraling zijn gedood ook ster ven moet. Wel is het zaak van de behandelende medici, het kwaad tot het uiterste minimum te beperken. Dit nu geschiedt in Putten en in Utrecht.' VrrvoliS van pay. naar Putten gesneld, teneinde uitge breide opsporings- en voorzorgs maatregelen te nemen. Het bleek, dat het meisje woens dagavond thuis onwel was gewor den; vader Haanschoten had het braaksel in de kachel gegooid. Later had hij de toen radio-actieve as in de tuin verstrooid. Zaterdagmiddag kwamen deskun digen van het KEMA uit Arnhem. Toen werd de gehele tuin met Gei- ger-tellers op radio-actieviteit onder zocht en konden alle „verdachte" gedeelten met grote lappen plastic worden afgedekt, om te voorkomen, dat overlopende huisdieren de be smetting verder zouden dragen. De schoorstenen werden afgedekt met tegels. Intussen confereerden op het po litiebureau de officieren, van justitie uit Zwolle en Utrecht, de burgemees ter van Putten, de provinciale in specteur voor de volksgezondheid in Gelderland een vertegenwoordiger van de hoofdinspectie volksgezond heid en doktoren van het Utrechtse ziekenhuis over de nodige maatrege len. Diezelfde middag neff werd een aantal personen, van wie men wist dat zij in het huis Schoolstraat 98 waven geweest of contact met de Haansckotens hadden gehad, op ra dio-actieve sporen onderzocht; slechts één schoen van een bezoek ster bleek „besmet". De kleuterschool, welke achter de woning van de familie Haanschoten ligt zal voorlopig gesloten moeten bljjvzn, daar men aan de Ingang van dat gebouw sporen van radio-actl- ■Jteü heeft geconstateerd. Ook zondag :.zyn op het politie bureau vele ménsen, onder wie vier kinderen, op radio-activiteit gecon troleerd door de artsen dr. G. de Wit en D. B. J. Asjes en de assistent voor elektronica Meijer, allen van het ziekenhuis te Utrecht Toen sprak dr. De Wit zön grote waardering uit voor de Puttenaren, die niet in paniek waren geraakt en fn vol vertrouwen en met alle be reidwilligheid «Jle aanwijzingen van de autoriteiten opvolgden- Van de heer Louwe Kooiman ver-: namen wij dat heden op hoog niveau een bespreking wordt gehouden tus sen, medische en overiïeidsautoritei- ten om te bezien of nog meer maat regelen. moeten worden genomen. ALGIERS 'Na twee dagen van stortregens hebben 'overstromingen in het oostelijk deel van Algerië 47 mensenlevensgeëist, vier personen, worden vermist; Mr. Luns tol Kamer: DEN HAAG. Be regering heeft de uitgetrokken twintig miljoen voor hulp aan min der-ontwikkelde gebie den niet met tien miljoen besnoeid. Bit bedrag ia slechts geblokkeerd. Zodra de financiële omstandigheden het toelaten, zal het worden uit gegeven. Dit zegt minister Luns in de Me morie van Antwoord op de begro ting voor Buitenlandse Zaken naar aanleiding van de doorvele leden gemaakte bedenkingen tegen, het terugbrengen van de hulpverlening aan de minder-ontwikkelde gebieden. De minister ziet ook geen tegen strijdigheid in het pleidooi, dat Ne derland in de Verenigde Naties .houdt voor een doeltreffende aanpak1 van de economische ca socirié ontwikke ling van de achtergebleven gebieden. De regering blijft zich onveranderd op het standpunt stellen, dat Neder land daaraan naar vermogen dient by te dragen, VENLO. De kampen ir> Horirt- Araerika en Griendtsveen zijn thans wederom bevolkt, n.l. met 'een kléine 300 werkloze, ongehuwde arbeiders Uit totaal 63 gemeenten uit alle deien van ons land. Zij worden door de dienst aanvullende cultuurtechnische werken te werk gesteld in de Peel- ontgmningen. Men brengt, op het ogenblik ook het kamp iJsselstein In gereedheid om eventueel oök daar werkloze arbeiders onder te brengen. Prof. van Regteren Altena kreeg Zweedse Orde DEN HAAG Aan een lunch in dc Zweedse ambassade, heeft de am bassadeur van Zweden, de heerSven Dahlman, het offieïersteken van de Koninklijke Zweedse Orde van de Fooister overhandigd aan prof. J. Q. van Regteren Altena, directeur van het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum In Amsterdam. NEYp TOKK. De raket Polaris zal ns de geslaagde proefneming van de vorige week waarschijnlijk de hoeksteen van de westelijke defensie worden. Amerikaanse militaire leiders hopen met deze raket het overwicht op de' Sovjet-Unie te herwinnen- In leder geval maakt deze raket, die begin 1980 in produktle kan komen, het voor Rusland onmogelijk met één slag de westelijke vergeldingsmacht uit te schakelen. De Polaris die een reik wijdte heeït van ongeveer 2.400 km wordt namelijk afgevuurd door duik boten, die onder water en zelfe onder de ijskap van de noordpool opereren. TELEVISIE op haar beat was gis teravond de reportage van de ontscheping- van dg „Sibajak" te. Rotterdam. Een reportage, die alle kenmerken van de improvisatie droeg, maar die niettemin door haar „optniddeirykheid" volkomen aan haar doel beantwoordde, De taak van de reporters, Siebe van der Zes. Dick van Bommel pn Henk van Stipriaan, die uren bobben moeten wachten voor- zü „in de lucht" kon den konMn, viel niet mee. Het waa te voorzien, dat niet alle geëva- caaerden even spraakzaam zonden zijn. Niettemin vielen er enkele interessante ge sprekjes te be luisteren. De beelden waren over 't algemeen goed getroffen. Aan het voortreffelijke praatje van V*n. Stipriaan, die een glasheldere, knap samengevatte beschouwing schijnbaar -voor de vuist weg, in ieder geval zonder spiekbriefje gaf over de positie van de onder scheidene bevolkingsgroepen In In donesië, is het vooral te danken dal de kijkers met de neus op de triMle realiteit werden gedrukt- HET door de AVRO verzorgde amusementsprogramma van za terdagavond droeg-In bepaalde op zichten. de kenmerken van 'n „over gangsprogramma". Een definitieve vorm is nog niet bereikt De nieuwe quiz. „Van je .familie móét je 't hebben", die we, met een variant op een dr Nederlandse kijkers niet on bekend Duits televisie-spelletje „De gelukkige twee" zouden willen noe men, is in elk geva] een winstpunt. Ais quiz aïss trad Mies Boumair op. Zij heeft; 't voordeel, dat ze nooit nrai woorden behoeft te zoeken, maar haar jovialiteit zou iets minder geprononceerd kunnen zijn. 'n Aar dig idee was het om de geestige Haarlemse oud-rector dr. Spoelder een plaats in de jury te geven. Zijn mede-lid Guus Weitzel zal over de ene opmerking, die hij plaatste, nog wei 't een en ander hebben gehoord. Want heus, Jan Kiepura is - met Martha Eggert getrouwd. Annie On- dra is mevrouw Mas Schmeling. - Goed was hét portret; dat Dick de Vilder gaf van filmregisseur Billy,. Wilder. De in ere herstelde week- end-show was zeer zwak In ver gelijking met hetzelfde örogramm* in vorige seizoenen. Zeijs -Jcnnnv- Kraaykamp slaagde er niet in z'n magere tekst leuk te maken. Dé muzikale parodieën hadden beter' achterwege kunnen, blijven. Wei! aardig waren enkele van de door Cees de Langq geïntroduceerde'de- butanten. Met éèn van z'n grapjes ging deze conferencier over de schreef: het is biet geestig om te vertellen dat alle medewerkenden van hun honorarium zullen afzien ten bate van *tt.. goed doel, i.e. de belasting. Zeker niet, alsvla radio en tv bjjna. dagelijks oproepen.;.wor den gedaan om bijdragen te stor ten op giro 777 van het Rode Kruis. Een minimum van goede «maak mag ook van artiesten wier moeilijke taak het is drie kwartier vlot te doen. worden geëist. 'Vanaf de Noorse kust,en de Mid dellandse Zee ligt eën groot deel van Europees Rusland onder, berrik van de Polaris zonder dat er veel kans voor ontdekking bestaat. Atoomon- derzeeëri kunnen gemakkelijk een jaar onder water blijven. De Nauti lus maakte vorig jaar een gróte tocht onder bet noord poolijs en bereikte een punt. ongeveer .200 km van de noordpool zeli- De Russen beschikken over een ra. ket. die van onderzeeërs kan worden afgeschoten maar de reikwijdte is aanzienlijk minder- dan die van de Folarig. Rusland beschikt over veel meer duikboten maar ligt waar schijnlijk achter bij de Verenigde Staten - in -de ontwikkeling van atoomonderzeeërs. De New Vork Herald Tribune be richtte zondag, dat dc Amerikaanse marine overweegt een raket van het type Polaris te doen vervaardigen, die slechts een reikwijdte van onge veer 1.300 km-zou hebben. De reden is, dat deze kleinere raket "binnen anderhalf jaar voor vervaardiging in serie gereed zóu zijn. De marine BELGRADO. Freddent Tito streeft naar het houden van een „topconferentie" van leider* van neu trale landen, met het doel te komen tot een gemeenschappelijk dringend verzoek aan Oost en West, om on derhandelingen over de nog hangen de internationale vraagstukken te be ginnen. De Joegoslavische diploma tieke vertegenwoordigers in het bui tenland doen thans krachtige pogin gen «m een. dergelijke „topconferen tie van neutralen" tót stenff fc bren gen.'' Het Joegoslavische plah zou voor zien in bijeenkomsten van de rege ringshoofden van Joego-Slavië, In dia, Indonesië, Birma en Egypte en mogelijk ook van Afghanistan, Cey lon en nog andere landen. neutrale staten ais Oostenrijk en Zweden voor de besprekingen willen uitnodigen, De „conferentie der neutralen" zou er bij de grote mogendheden op aan willen dringen pléchtig te verzeke ren, dat zij in.haar internationale be trekkingen geen geweld zullen ge bruiken en dat zij haar bewapening niet verder zullen uitbreiden. Presi dent Tito heeft dit denkbeeld vrij dagavond ook mei presidentSoe- karno. van. Indonesië besproken... Volgens diplomatieke^ kringëö in Belgrado is het nog niet duidelijk of premier Nehroe voö'r het Joegosla vische plan voelt. Men betwijfelt hier en daar, of Nehroe een conferen tie zou willen by wonen, waaraan ook zou worden deelgenomen door derge- heeft verklaard niets .van deze plan nen te weten., Dé:ontwikkeling van' de Polaris.is ondanks de optimistische berichten nog lang niet voltooid, De raket, die vorige week werd afgevuurd, bevatte alleen de motoren, die voor de Pola ris zullen worden gebruikt- Door ge bruik te maken van onderdelen van andere raketten hoopt men de pro- duktie .van de Polaria, die aanvanke- lijk. pas .in 1962 klaar zou zijn, te bespoedigen. 1 De Amerikaanse marine verwacht. 1 dat men. binnen anderhalf jaar ook j een aantal atoomonderz*eërs zal kunnen bouwen. De Verenigde Sta- ten hebben ér thans drie. De bouw van - atpomonderzeeërs neemt een j. belangrijke plaats in het Amerikaan se defensieprogramma in. Door deze ontwikkeling is er een j gerede kans. dat de marine in plaats i van de luchtmacht het belangrijkste onderdeel van dé Amerikaanse strijd krachten zal worden, omdat in te- genstellmg met rftketbases op het j land de atoomdmkboten veel min-j der gemakkelijk uitgeschakeld kun- tien worden. Het is nog niet geheel duidelijk, of j Jijke omstreden figuren als president de Joegoslavische autoriteiten ook Nasser, van Egypte en president Soe- vertegenwoordigers van Europese I karao van Indonesië. WBE nieuwe hoorspel-series 2yn dtt tüeeJceinde begonnen. Zater dagavond „Labyrini In Lan-Fang". de bewerking van een op oude Chi- nese gegevern gebaseerde roman van Robert uem GuUk. Regisseur S. de Vries had gestreefd naar. 'de rust en de u-aardigheid, die by het Oosterse onderwerp ook al gold het dan;, een avontuur, passen. Een spaarzaam, ge bruik van, achtergrondgeluiden; een knappe vertelstem (van Wam Hashes) en 'n mooie reehter-rol rdn Löuts dc Bree. <-'n- Heel anders is ,'t karakter van de Paul VJaanderen-avonturen, waar van gisteravond het .-jongste'Is: be- gonnen. De heer Durhridge is een handig auteur, die dekitsch al evenmin schuwt .als het .beproefde recept, dat hy reeds zo lang toepast: zoveel mogelijk .scènes, spelend op zoveel mogelijk 'plaatsen en' zoveel mogelijk tijden, samenpersen in veertig minuten. In de negenender tigste minuut gebeurt er altijd iets, waarop de trouwe luisteraar al die tijd heeft zitten wachten: eea pistool schot. een remmende auto, een gil lende vrouw. Op d«' twintigste se conde van de veertigste minuut komt dan een telefoongesprek of zo maar een roededeling, waarin een verras^ sendë naam valtDaarna; bij wijze van. doek, het verrukkelijk opwin- dende slotmuziekje van Koos van der Griend.. Wij. luisteraars, laten' ons door dit. beproefde procédé nog steeds even graag mee slepen. Voor al omdat regisseur Kommer Kleijn zoveel gevoel voor dit soort luid ruchtige sensatie heeft en omdat Jan van Ees .zo'n bewonderenswaardig ijskouwe Paul Vlaanderen is. riri H.S. In het programma van Hilversum H vanavond om 8,45 een oorspron kelijk luisterspel- door Jan Apon: „Uw naaste", handelcrid over men sem die aan huidziekten lijden en daardoor buiten de maatschappij ge plaatst'dreigen te worden,— Om 9.50 via dezelfde zender een - „Wan deling door Paramaribo'' met Alfred van Sprang; De hoofdschotel van de RJdibscoop is de hoorspelbewerking van een verhaal van Honoré de Balzac:„Tij dens het schrikbewind". Aanvang 10 uur. regisseur Dick van Putten, In het televisieprogramma, dat- wordt verzorgd door dé KRO, oh, een reportage van de veeartsenij- kundige faculteit van -de Rijksuni versiteit te Utrecht, eneen enactor van Ken Parker, ,,'n Kopje thee", v Mdt«rn«Ttite J.M.J het braïen werd me te zwaar - to naar- 2 'A5PRO'1 en ik voel me eiland.... Intussen begint het licht te worde»:' aan de oosterkim en aan boord ran dé „Servido- ra" richt de ene matroos na de andere zich geeu wend op. Ook Billy Bold China is bijgekomen en krabbelt overeind. Drommels, hij heeft een ste kende hoofdpijn! Wat is er toch gebeurd? „Misschien wist hij, dat. hij niet zóu kunnen spelen, vlak nadat hij een moord had gepleegd." Zéi de inspecteur. - „Dat zou kunnen, maar,,, wat wou u zeggen, sergeant." „Ik wou alleen éven de aandacht vestigen op het gevalvan George zoeken naar «n moordenaar die Ma- JoX^Su"sergeSta<:Heel waarde- -- i_-, rmet kan spelen. Ventry kan dat. v..i Hoewel die zaak niet hetzelfde „Ik druk me misschien met mor- maar niemand in het orkest weet til' 4„f.ïeL{ „oneen toen hij dehjk goeo uit, maar iets dergelijks ervan. Ze verwachten hem bij het JSf- f.™?LfJ%,d ha^verdron- is me toch vroeger geleerd- Ziet u, orgel, maar hij komt niet. Niemend dsSe ^ic^, v00r zijn a s deze dingen geen verband met verwacht hem in het orkest en nie- *.e"- „Lier Nee er i? ie™ anders elkaar en met de moord houden, mand let trouwens op wat dan ook. s'ff" f wist Ventry dat dan zijn er een stel fceei onnatuur- Ze kijken allemaal naar de divi- mil die trein zou kliert! lijke dingen gebeurd. Bekijk ze gent. Het publiek weet heJemaal van Ais hü'dat nie,'wist valt met alle maar m volgorde: Als Zbartorowski niks, op meneer Dlson en meneer InspMteu» uw hele theorie met kwaad weggelopen was, zou Pettigrew na. En voor hun getuige- respect mspecteurj uw nem snee. e Jnkiwon niet geëngageerd zijn. Als nis geef ik geen cent. Met een een- «ïï«55- wel meneer" de auto van Iarren op tijd was ge-voudige vermomming en zelfs zonder a-: Trimbles Nu volg ik komen, zou Jenkmson in het orkest vermomming kon hü op die achterste h,,~ *J(». gezeten hebben. Als Ventry zijn or- rij glippen zonder dat iemand ver- ,Ja ai; wi het „lrt wist. kon hij gelconcert gegeven Mo. sou zijn auto denkmg ging koesteren. Hij zegt, dat onmogrtiik voornemen de pl»u met ter beschikking zijn geweest om zim auto gestolen is. toen hij voor ,,an .--nomen" Jenkinson naar Didford Pot. t. iM huis stond, maar daar geloof "dm ïuTwe het toS eens: U brengen en was JenHmson misschien jk ook «een woord van. Ik geloof «tèlf het tets anders dan ik roaac toch nog op tijd geweest. Al. deze vëel eerder, dat hu naar Eastbury het feomt 00 hSfdé neer zS de drogen j moesten gebeuren zoals ze is gereden, Jenkinaon op een. veilige Chef beleefd Trimble voelde aag. gebeurden om de onbekende klari- afstand heeft gebracht en toen Hij SJfhi? iremden wïrd en ringezicht nettist de gelegenheid te geven in terugkwam mevrouw Carles* heeft ^strikte en het orkest plaats te nemen En bad vermoord tijdens het volkslied. Dat v Venü-y'" sihg MacWïlliam ver die onbekende de gelegenheid niet lost alle andere punten op. meneer j" kwam haar hii zect direct gehad, dan-zaten we hier nu geen en dat vind ik een heleboel als ik °?r'riP" naar huis en hii it ih° crvslf Tale SPrC denlc 't ««en mag." StS»* ju ervan, iate De chef had hèel aandachtig zitten het stadhuis moest voor het concert. Sergeant Tate. die 'er zo onver- luisteren.en knikte nu peinzend.; Maar Jenkinson werd pas geënga* wachts bij betrokken werd. nam er nJa, zei hij, „jaaa... Het klinkt geerd toen de repetitie al een hele z'n tijd voor. Hij schudde langzaam he<?l aannemelijk, Trimble, maar tijd voorbij was en de auto van. Far- zijn hoofd,.slikte een. paar keer en punt twee heb je me toch ook niet ren is nog later besteld. Dat 116811' zei: ,.lk vmd ;het eep volslagen gek- verklaard,, - meneer D'ison telefonisch gedpan- „Punbtwoe, méneer?heririner ik me;: én er- waren ver- „Het feit. dat de auto van Férren scheidene mensen bij. Maar yeiitry op de verkeerde tijd naar het station niet. Of wel?" is gegaan." „Dat zal ik .nagaan, meneer,J-ei ocaviictmsii. „Dat kan een toeval.rijn geweest, Trimble. „Maar iemand kan .het meneer, ik g«ef toe. dat het mak- hem evengoed verteld hebben. «li,nw« vn.Tr ke,iJk wa3 voor Ventry, maar >k zie ..Waarom? Met opzet? Dan had Tflft h 1 kh.hsT/niairto»inict irx-<iat hl) Jenkinson niet af kon hu een medeplichtige." If ffoïïïirf wAfSS.* hft S»r» haIen als die aut0 van Farron er «Dat lijkt me heel waarschijnlijk, lUk comDlfmentTccénlcerde "'as 88W€«'- HU ho«fde alleen masr raenscr." rei de inspecteur. Ik ben compliment accepteerde. te rorgen ^at e,. het eerste waé, blij, dat u erover begint. Dit beeft ..Mijn verklaring." zei hij hard- goed op te letten en hem onder dc me aldoor al een ingewikkeld zaa** nekkig, „slaat roet op het eerste neus van de echte chauffeur mee je geleken voor èèn man. Wat denkt punt. Dat moet ik u toegeven, me- le nemen. Die man van Fsrren zat u hiervan? De medeplichtige belt neer. Maar ik geloof niet. dat dat natuurlijk gewoon te wachten tot er Ventry thuis op en vertelt Item wat beslist nodig is. Dat het orkest plot- naar hem zou worden gevraagd." er na de repetitie besloten i?- Dan selirg zonder klarinettist zat. kan ..Dat lijkt me een geweldig risi- belt Ventry Farren op om de tijd best bet gelukje zijn geweest waar- co," wierp MacWïlliam tegen. „En te veranderen, zodat hij er zeker door de moordenaar zijn kans kreeg, ik snap ook niet waarom hij al die van is, dat niemand Jenkinson bij ?.uiver toeval dus. Laten we eens moeite zou doen. Als we aannemen, het station opwacht. Er was ver-- aannemen, dat het plan om me- dat hij op tijd terug was om mevrouw schi} van mening over de tijd dat vrouw Cariess te vermoerden pas na Carless te vermoorden tijdens het Farren de boodschap kreec, het-- de rcpefiU* i» ontstaan. Wat dan?'' volkslied, had hij net zo goed zijn inner ik mt. De rest kan dan net ..Goed. dai wil >k be>st. Wat dan'" plaats bij het orge! in kunnen nemen zo gegaan zijn 1« ik zopas heb #e* „Dan zie ik h&i me&ser. We o» dat conceit stolen." zegd." (wordt vervolgd' benhuis, meneer."' „Heel. heel goéd uitgedrukt," MacWïlliam nadrukkelijk. ..Dsnk u. meneer," ze geant bescheiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1