I debevri jdervan Televisie op bezoek bij veterinaire faculteit 2 Australië schaft dicteerproef af Spierpijn j Kloosterbal sem Dodelijk ongeval in Bcunekom Bekende cabaretier zou zijn bestolen In één kwartaal I 50.000 tv's MEER Uw naaste Vanavond SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN -50? AVONTUREN VAN KAPITEIN Dinsdag 21 januari 1958 "N Engeland is het politieke leven op het ogenblik verre ?an opgewekt. Het aftreden van de minister van Financiën en zijn beide secondanten is daarvan een symptoom. Bij een onderzoek naar de toestand rijn er echter heel wat meer symptomen ora op te letten. Er i« bij dc Con servatieven onzekerheid cn ontmoediging, maar ook bij Labour is het in genen dele rozengeur en maneschijn. Minister Tborneycroft is heengegaan, omdat de begroting hem te hoog was. Het was een kwestie van écn pro cent van het totaal, m3ar bij hem ging het minder om de knikkers dan om bel spel. Hij wilde geen halve maar hele «-ostberadenheid. Wanneer be sloten is. in geen geval een uitgavenstijging toe te laten, dan moet men rich daar aan houden ook. Thomcycroft wordt beschreven ols kundig cn vlijtig; een man die rijn doel zeer duidelijk ziet. maar ook niet verder kijkt. Een zekere, ook in riju gei a als trekken tot uiting komende, pedantheid maakte hom tot een dankbaar voorwerp van spot voor karikaturisten en grappenmakers. Er is gezegd, dat hij keek, alsof hij voortdurend zuur bier proefde. Nu deze Dogal vastberaden figuur heengaat, trekt het de aandacht, hoe weinig strijdvuur er door is ontstoken. Labour beeft de regering wel een ver klaring gevraagd, en in de conservatieve pers wordt wel gepolemiseerd over de vraag of Thorneycroffs alles of niets een goede houding is geweest; maar de argumenten missen de opgewektheid en levendigheid van voor heen jn dit soort gevallen. De kwestie is. dat alle Britten tegenwoordig een beetje 2uur bier proe ven. Zowel de regering als dc oppositie weet. dat haat krachten begrensd zijn. De regering poogt cr onder de gegeven omstandigheden het beste van te maken, en de oppositie doet haar uiterste best om te volharden in de rol van dc groep die alles beter weet en beter zou kunne», maar aan beide kanten is men zich maar al te zeer bewust, dat het niet meer is. zoals het is geweest. Iets van de glans, de macht en de verantwoordelijkheid van het wereldrijk heeft zich altijd gemanifesteerd in de Britse politiek. Het feit, dat de tijden zijn veranderd, blijkt een verwarrende uitwerking te heb- ben op de geesten. DE bijdrage van Groot-Bmtauje aan het .geheel der wereldpolitiek! is bescheidener geworden; en de afhankelijkheid van het land van anderen is groter geworden. Het ontmoedigende' vóór de Britten, is, dat zij de accenten in hun buitenlands beleid wel anders kunnen leggen, maar dat het aan de gehele situatie niet zoveel zal veranderen. En binnenslands komt heL hoe dan ook, aan op watmen zelf presteert;' niet ihèer op wat van buiten binnenvloeit. Alle groepen moeten.zich aan passen, hetgeen niet zo gemakkelijk is tn..een in de grond van de zaak conservatief land. i-,- De Conservatieven rijn het onderling nieteens over de economische politiek. Sommigen voelen er alles voor. de welvaartsstaat aan. te tasten. Anderen gaan zo ver niet, maar vinden tocb wel, dat de oplossing van de moeilijkheden in hoofdzaak moet worden gevondenbij de loontrekkers, die harder en efficiënter behoren te werken én wier lonen tot geen prijs mogen stijgen, .Het zwakke punt van de Conservatieven is. dat de kern van hun .kiezers van hen of. herstel of prolongatie eist van de iet wat bevoorrechte -positie, waarin .zij steeds hebben verkeerd! Zij willen handhaving vao de oude maatschappelijke órde, hetgeen een. volstrekte onmogelijkheid is. Labour weet dat zeer wel; en steekt bet niet onder stoelen of banken: maar Labour weet ook. dat een andere .maatschappelijke structuur nog niet inhoodt. dar de arbeiders meteen korter werken en meer verdienen. Men ontwaart op bet ogenblik een verwijdering tussen een groep van vakver- enigings-parlementsleden en de leiding van de fractie. Met een splitsing heeft het niets te maken: het duidt er alleen op. dat er geen eensgezind heid bestaat over het vroeger unanieme standpunt, dat de fouten la.een bij de anderen cn niet bij de arbeiders. De tijd. dat de dingen eenvoudig waren of althans eenvoudig leken, is voorbij. HET komt ook uit in het standpunt over de verdediging. Zeer con servatieve isolation! sten en zeer pacifistische socialisten neigen tot elkaar in een standpunt, dat in wezen neerkomt op neutralisering van het land. Laat Groot Brittanje rijn eigen gang gaan, zeggen de conservatieve die-hards, die de afhankelijkheid van Amerika niet kun nen verdragen; laten wc er buiten blijven, als de Amerikanen en de Russen het zo graag wiJJen uitvechten, zeggen de pacifisten. Hier tekent zich de moeilijkheid tot aanpassing het duidelijkst af. De regering en ook de meerderheid van Labour wijzen de inzichten ran deze groepen we) af. maar zij tveten maar al te goed, dat de geestdrift voor htm standpunt in het land niet groot is. Dat wil geenszins zegzen, dat het standpunt van het monsterverbond der .neutralisten erg tot de verbeelding, spreekt; het betekent alleen, dat de/Britten in het algemeen weinig geneigd rijn, de werkelijkheid tc aanvaarden. Bij de meest recente tussentijdse verkiezingen hebben de Conservatieven vrij veel verloren, maar Labour profiteerde er weinig van. Tal van kiezers bleven of thuis, öf ze stemdeo uit balorigheid liberaal. Zo is de toestand; meer twijfel dan vastberadenheid, meer onzekerheid dan overtuiging. Er moet aan worden toegevoegd dat veel van wat hierin niet typisch Bril* is», men ook kan aantreffen op het Europese vasteland. r.„jr;nrt Nederland te verkopen, maar om gen cn door ijzeren trad:ties geharde vrouxo banarina £Je- ,e zelf op te cten. Hij kampt nog nl* opvattingen aan toe. s Avonds ko- hruikt rrtt kaas op de *;-;<! met gebrek aan water, met ver- men dc-mannen op het dorpsplein snnahetti vroeaer ouderde werktuigen en met erosie en bijeen en wisselen er hun ervann- spagneizi i oei/er uin- van d«: bodem. Het is nog gen uit. Het is dit praten en babbe- moest ze het vxet t;r cr£cic jaren geleden, dat in ion: do „vicinato". dat het leven van Uitgeknepen toma- Crissano de bodem ging verhuizen deze Italiaanse dorpjes bepaalt.^ ten doen. Ze eet nu een paar maal scha penvlees per iceek vroeger ktcam dit alleen op feestdagen op tafel. Ze loopt nog slechts korte af standen op haar blo te voeten en E nog Zo zitten «Ie vrouwen tn de dorpjes van Zold-ItaJIë voor de deur, pra tend met de buurvrouwen, soms met Het Jonaste kind aan de borst. Het Is dit praten en babbelen, dat het leven vair deze dorpen bepaalt. CANBERRA De beruchte dic teerproef, die de Australische immi gratiedienst toepast op ongewenste immigranten, wordt - afgeschaft, heeft de Australische minister vart Immi- gratie, Townley, meegedeeld. De proef, die kan worden afgeno men in een door het departement aan te wijzen taal, kon gebruikt worden om een immigrant te, veren op grond van te weinig schoolken nis.: tientallen huizen Heel. deze gesloten samenleving mee in 'de "afgrond, berust óp de familie. Het individu sleurde. En hij leidt nog telt alleen in zoverre hy de faimue altijd een leven, dat een dient. Daarom is Sandrina in de eer vakbondsbestuurder ste plaats de vrouw van de mispe- ver beneden het be- leter en de moeder van Filotnena. staansmlnimum" zou Wee diegene, die zich van de familie noemen - tracht los te maken. Geen mens zal Sandrina is bovendien u er kwalijk om aankijken als u steeds niet in de allereerste communistisch stemt, maar tracht u olaats Sandrina maar de „vrouw niet vande familie los te. maken, van de mispeleter"-en ..de moeder Dan wordt-men uitgeworpen. van Fiiomèna". Haar leven wordt Maar toch is er m het leven van .tinirt -,li, rrnfi. r.og altijd Beregeld door eeuwenlange Sandrina iets veranderd, dat belang- stuurt g.eijs regel infdjtics en gewoonten, die soms erg rijker is dan de schoenen, die ze nu matig de kinderen .juttie cn schoon, maar even dikwijls draagt cn de kaas. die ze bij haar nn~ vnhnnl nrh niets ander* dan bijgeloof cn voor- spaghetti eet. Toen haar zoon een naar .sc/too, acn ug^ zich nog jaar |eledcni vortcUe> dat h(J 00k in cie ZOTUCr moet st€Cds njet aan het dode gewicht van lid tvilde worden van de coöperatie men zijn oqen TïrttuurhjJc eens eeuwen armoede en verwaarlozing in Grassano. heeft zij niet zoals zo- i. t ai a kunnen onttrekken vele anderen gezegd: ..Wat coopera- dichtknvrpcn. Als ze een paar Wanneer men Grottole of Tricavico tie. Je moet voor je familie zorgen".: maai in het jaar bij haar broer 0( het veel grotere Matera bezoekt. 2e heeft begrijpend met haar ver- arn^nrin nn he-ynck naat ziet men de vrouwen wanneer zij -weerde hoofd geknikt en gezegd: hl LrTassano op oe^oetc gaai, n-et het lalld werken, voor de „Ik zou. het maar doen. De tijden deuren zitten. Zo praten over hun veranderen". gezin over elkaar, over alles waar- De tijden veranderen. Ook voor over gepraat kan worden. De groot- de arme bewoners van het 'verlaten, moeders voegen' er hun herinnerin- verwaarloosde Lucanië. Sandrina hoort ze zelfs de radio. En dat zijn nog niet eens dc be langrijkste veranderingen, die zich in het leven van vrouw Sandrina hebben voltrokken. De belangrijkste is wellicht de komst van de „bevrij der van Züid-Italië"'. Daarbij moet u niet aan Amerikanen of Canadezen denken. Die trokken even snel door deze streken' als de Grieken, Ro meinen. Spanjaarden en de Italianen f? EN héél kleintje vandaag. *-* Maar ttiel een liefje, uind ik zelf. Ik mag dat best zeggen, want ik doe er helemaal niets aan..Ik schrijf gewoon op wat er gebeurrie. Als u 't «it hebt-en dat is gauw is u 't 'misschien wel met mij ééns, dat kinderen soms een wonderbaarlijk vermogen hebben om je te laten lachen en tegelijkertijd te ontróeren. Ifc zit 's .middags thuis De bel-gaflt- Vrij heftig zelfs.. Ik daal das met enige spoed de trap af en doe open. Op de stoep staat een klein, by- zonder weerloos jongetje. Hij kijkt in poed •oertrouteeii naar mü op, glimlacht vriendelijk en zegt dan op stralende toon: ,Jk heb gebetd, meneer. V Wa* maar een lolletje.' KROJVKEL (Advertentie l.M.) V... i fff rhtumatiek? Fliitk wrijven I 5 met Klooster balsem, die diep in het weefsel dringt. j ujrijjt dt pijn meg J BENNEKOM. De M-jarlg, B. van de Kolk uit Wapeningen 1* De tninder-oötwikhelde gebieden in Italië beginnen achter Napels, of eigenlijk a! In Napels, «ter een „wo ning" In de stad die r.o mooi moet ïlln dat men haar volgen? 't spreek woord eerst eerien moet hebben om te kunnen sterven. A (tvertentie l.M. Gelderse rookworst QUITO In de provincie Esme- raidas zijn door de aardbeving 22 mensen om het leven gekomen en bijna 300 gewond. Vijf kinderen werden gedood door het instorten van de muur van een ziekenhuis. PARIJS. De .22-jarige Franse schrijfster Francoise Sagan zal over twee weken in. het huwelijk treden. Zij maakte dit bekend op dê gene rale repetitie van haar nieuwe ballet voor de uitvoering in Parijs. f Advertentie LM meer... meest maandagavond op de Nienwe W»- geningseweg te.Bennekom, ter hoog te van de Hornsestce^, door. een automobiliste aangereden en vrijwel op slag gedood. Vermoedelijk omdat de verlichting van zijn rijwiel defect was.' liep hy naast zijn fiets aan de rechterzijde r> i van de weg. Achter hem., naderde AxUKGlLiN DoilUlllCO l eeri aüt0* bestuuid door mej. J, C. ten B, tut Ede. Doordat zaj moest dimmen voor een. tegenligger merkte zij de voetganger te laat op. Hy werd door de auto gegrepen en in de wegberm geslingerd, waar hij le venloos bleef liggen. weet. dat ook al is Christus nog niet in Grottole aangekomen, hij Eboli toch al achter zich heeft gelaten. En Dominico uit La Marteila weet het nog beter. is nu een gelukkig man. J^EN bijzonder goed beurt^ heeft de dagelijks peri gemaakt. efe fijnste geur en smaak'..'jV nECtWAREMF&SRlEX L MEESTEB K.V. WlJMt eens gedaan hadden: als veroveraars. Nee, de werkelijke bevrijder- van Zuid-Italië is dat simpele middeltje, dat u bij elke drogist kunt kopen: DDT. Het verloste ook. Grottoie van die verschrikkelijke plaag, die er even normaal was als bij ons de griep: de malaria.' De .igele' koorts" heeft dit land uit gemergeld. letterlijk enfiguurlijk. De malaria tekende dit land. in de gele gezichten van de. bewoners en de primitieve middelen van bestaan, De valleien, de vlakten, de .vrucht baarste gedeelten van het land, lig gen verlaten. Al dé dorpen'liggen op de toppen der heuvels, als verloren roeibootjes op dé kammen van woes te golven. Want al wist men vroeger niet, dat 'de 'mug 'de malaria ver spreidde,, uit ervaring wist men, dat de. valleien broeinesten' van malaria 1 waren. Nog duidelijker dan in de streek rond Grottole ziet men de invloed van de. malaria in - de Metaponte, ruim honderd kilometer verder aan de kust van de Ionische Zee. Twintig jaar geleden durfde geen vreemde ling zich hier te wagen, mi staan er dank zij. de vernietiging van de mug honderden nieuwe boerde rijen. Ja, er is in het leven van Sandrina iets veranderd. Ze heeft zich na de oorlog zelfs laten opereren in Trica- rio waar de bisschop een deel van HAARLEM. De jeugdige echt genote van de cabaretier Lou Ban dy is spoorloos verdwenen, vermoe delijk; in gezelschap van een Ita- "Füs,-28 Ma v2-?t?ï®s®V0nd ptrt3inpïï& ön'züid'-ïtalli'is cïköi^ic vbe_etU!e naET Zuricft. zUr, vertrok, j fterei,huis al een paleis) heeft laten ken met medeneming van f oOOO. .inrichten als hospitaal. Twintig jaar juwelen ter waarde van fz30.000.— j geleden stierven 5e mensen hier nog en een bontmantel van i e.OOO- s.ls ratten als ze een ernstige ziekte De. heer en. mevrouw Dieben jhadden. (Bandy), zijn buiten; gemeenschap! Maar verder, van goederen getrouwd. Bovenge-J Diego werkt nog steeds op .een noemde bezittingen behoren de neer I veel te klein stukje grond dat bo- Dieben toe. Hij heeft dan ook aari- vendïén kilometers van zijn woning gïfte van diefstal gedaan bij de J is gelegen. Hy verbouwt nog steeds Zandvoortse politie. Iprodukten, niet om ze zoals in DEN HAAG. Bü de dienst „Luister- en Kijkgelden" is de aan gifte van het 250.00tete televisietoe stel binnengekomen. De registratie van het 200.000ste had plaats op 16 oktober 1957. In één kwartaal zijn er dns 50.000 bijgekomen. In 1957 werden voor het eerst meer tv-apparaten dan radiotoesteUen ge registreerd. nL 139.553 resp. 127.421. Acht procent van alle huishoudingen in Nederland beschikt- over een tv- toestel. Het aantal aaiigegven radiotoestel len'bedroeg op 1 jan.. 1958 2-362.473 Q december 1957 2.352.048) tegen 239.019 tv-apparaten, {1 dec, 227.357). Op dezelfde datum waren er 526,145 aangesloten op het draadomroepnet WASHINGTON Minister Dulles zal woensdagmiddag uit Washington naar Teheran vertrekken en vandaar naar Ankara vliegen voor de confe- rentie van de landen van het pact van Bagdad. Öp de heenreis zal hij heeft.; Bij de samenstelling van „Uw de: tocht',In Marokko onderbreken, naaste",; dat maandagavond door de waar hij met de Marokkaanse minis, j NCRV werd uitgezonden, heeft de ter van Buitenlandse: Zaken, Bala-schrijver. Jan Apon geen duidelijke frej, besprekingen zal voeren. i keuze tussen deze twee weten te de tv-sectle van de KRO gisteren gemaakt met de rechtstreek» uitge zonden reportage uit dé gebouwen van de Veterinaire Faculteit van de Rijksuniversiteit; te Utrecht Het ge beurt slechts zelden dat 'n directe reportage met 'n documentair karak ter de overtaiging geeft, dat 'n fltm- documentaïre niét 'n beter overzicht van de betreffen- fel mt de materie gege- trJB ven zou hebben. Gisteravond wa« dit het geval,_ Er zat een duidelijke strakke lUn in de opzet van het heeldverslag. Aan de ze tün werd de hand gehoudksn. zo dat niemand in dit geval tegen het overschrijden van de tijd bezwaar gehad zal hebben; Uitzendingen als deze. instrnctlef en boelend tegelijk, behóren (belaas) nog tot de witte raven in onze beeldradlo-program- pa's. Dick de Vree vervulde z"n taak als verslaggever deskundig. Aan de reportage waren een be langwekkend Gastenboek en Jan Willem Hofstra's joyeuze Open Doek jes vooraf gegaan. Kofstra introdu ceerde de mime-spelcr Jan Bronk. die 'n aardige solo ter. beste gaf. De eenakter .,'o Kopje thee" van Ken Parker was het zwakste deel van de avond. Ren oud gegeven, niet zo; bijster aantrekkelijk uitgewerkt en nogal zwakjes gespeeld. Alleen Vera Bondam wist van haar rol iets •■e maken. R s ER is een duidelijk verschil tus sen een hoorspel met een louter verhalend karakter en een documen tair klankbeeld, dat in de eerste plaats een voorlichtende functie maken. Het..: >vas z'n bedoeling de 1 luisteraar eéh inzicht te geven van de trieste maatschappelijke gevol gen. die huidziekten voor de patiën ten kunnen hebben. Tevens trachtte hij door. dialogen tussen eert derma, toloog' en z'n patiënt de leekrdulde-. lijk'té-'rnakèn datde" meeste huïd- .ziektén' '.<95: percent) een volkomen onschuldig, karakter,-, hébben én niet besmettelijk zijn. Daarmee mikte, hij" duidelijk op een documentaire. In de uitwerking van z'n gegeven richtte Apon zich echterop het schrijven van: een luisterspel,, waarin de lot gevallen worden verteld van1.: een door een hardnekkige .eczeem aan getaste vertegen woordiger. Arend dc "Waard. Dit dualistische eiement kivam het luisterspel .niet ten goede.-!Korte flitsen met feitelijkheden over de - huidziekteti leidden, de aandacht van. de belevingen, van dé centrale figuur en z'n kleine gezin af. Boven dien deed het krampachtige verzet van De Waard tegen een logische aanvaarding van z'n ziekte hierren daar nogal geforceerd, aan. Geheet als documentaire opgezet zou ..Uw•naaste", dat belangstelling vroeg voor een tc weinig onder de publieke aandacht gebrachtpro bleem, meer succes hebben gehad. De spellelding van ,Wïm Paul was goed, een eendere kwalificatie heb- ben we voor het streven van de N.G.R.V. om voort tegaan met het uitzenden van oorspronkelijke Ne derlandse hoorspelen; AH. In het programma - van Hilversum II om 10 uur., het. derde klankbeeld in de. reeks „Wij Europeanen". .On derwerp: Denemarken, Samensteller: Dick de Vree. Onmiddellijk hierna een recital door de vioÜ3t Ja- scha .Helfetz en de pianist Emanuel Bay, die werkjes van Schubert, Beet hoven en' J. Achron spelen zal. feuilleton iloor C\ril Hap«' 31 GAUWMAAR TERUG MAAR HUIG AUWWW bedoel ik die vrouw die in het be stuur van de vereniging zit." „Ik zou mevrouw Roberts-nooit verdacht hebben, meneer.". •- r ,Ui verdenk haar ook nergens vatt Ik weet alleen, dat ik een maand) of twee geleden thee bijhaar heb - gedronken en dat Zbartorowski er - 'V ook was. Ze: had. hem kennelijk on- die tussen zes uur en kwart voor der haar vleugels genomen Dat Is ■rr.. t - u, t „„.at» acht Iangs huis is e^k00160* Dan een stokpaardje van haar. Ze heeft „Uitstekend Trimble,, uitstekend: weten we of-de auto inderdaad voor rae aan de man voorgesteld en ik zei de chef met- een warmte, die de deur heeft gestaan, enzovoort, nog nooit iemand gezien die zo in de kwaaddenkende oren van de stel voor, dat het waar is,- waar -w was Is hii eisenliik' bekend bij inspecteur verdacht klonk. „Ik wist 2jjn we dan?" ons"^' wel, dat je mijn twijfel op zou kun- Zonder op antwoord te wachten, .Niets definitiefs meneer.. Maar nen heffen... Nu moeten we nog be- vervolgde hij sneller dan ooit: ik'ben er vel zeker van, dat hij in wijzen, dat Farren twee boodschap- „Dan zitten we met een aantal,-an- de zwarte- handel zit. Op kléine pen ontving en we moeten die dere mogelijkheden, waar of niet? schaal dun.'* medepüchtige vinden", voegde' hij er Sefton bijvoorbeeld. Het is mogelijk, :,Dat is dan misschien ook een ma- aan toe. T. dat hij zijn vrouw vermoord heeft „jér om hem te pakken te krijgen." voor hij ging wandelen en. dat de ;,Er schiet me juist iets te bin- geschiedenis met die. klarinettist nen, meneer," zei sergeant Tate. een monsterlijk toeval Is geweest, Jajs zbari... ate die Pool dieNa dat niets met de misdaad heeft te- rinettist in kwestie is geweest, zou maken. Hebben we enig bewijs dat de naast hem dari dan niet. ze nog leefde, toen haar man een gezien hebben? .!Hij was tenslotte ook straatje om ging? Weten wé-bóven- op de repetitie." dien zeker dat hij de waarheid zeer juist, sergeant... tenzj}_ bij „Ik zal wel naar Farren gaan," zei [Tate. Maar hij heeft gisteren met t geen woord over twee boodschappen gesproken." „Doe dat sergeant. Dat zal tenmin ste één punt'ophelderen. En het zoe ken van de medeplichtige is jou best toevertrouwd. Trimble, Het zal. niet zo moeilijk zijn vast te stellen wie er spreekt als hij beweert, dat hij geen vermomd was. Laten we in ieder, aanwezig wai-en toen Dixon Farren klarinet kan bespelen? Dat zuilen geval contactmet die man ópne- opbelde. dat maakt het aanzienlijk we in Londen na moeten gaan. Als men Meneer Dixon kan je zij» eenvoudiger," hij het wel kan, is het niet uitge- naam en adres wel bezorgen. Gééf „Heel goed, meneer." sloten, dat hij de plaats van Jen- hem een foto van Zbartorowski en De chef tuurde gespannen naar kinson ingenomen heeft, al heeft hij van Ventry O'ja ook van Clarkson- het plafond. natuurlijk niet ook nog de tijd gehad Vergeet dat niet'," „We hebben nu wel een heleboel naar. Eastbury en Didford te rij- .Clarkson meneer?" tijd aan Ventry besteed,", merkte den. Dat laatste zou. weer op een ja daar 'wou ik het net over heb- hij op, „maar u hebt natuurlijk; ook medeplichtige wijzen, die op de ben. Hij speelt namelijk ook klari- andere mogelijkheden overwogen." hoogte was van de afspraken met neh Herinner je je niet? In de ver- Trim- Jenkinsou. Verder: 'als' Sefton en klaring van méneer Evans staat. „Inderdaad meneer," dat hij twee spelers moest hebben, want dat Clarkscn niet goed genoeg ,.Ja, dat herinner ik me. .meneer, maar ik dacht toen ..niet. <lat het er iets mee te maken had." „Dat heeft het waarschijnlijk ooit 3212. Aan boord van d® „Servidora" heeft men nog niet direct "dé verdwijning van de Tarda's r herinnert zich maar vaag, dat ia gebeurd, tot de stuurman rijgt, dat de sloep Is verdwe- het tot Billy door, dat die ellendige Italianen hem een lelijke poets hebben gebakken. Hij Ia razend, maar de stuurman lacht; hem uit. „Je hebt Je in de boot laten nemen. Billy,** zegt hij; „en dat valt me hard van je tegen. Je bent een enorme stommeling!" Billy'slikt die teheldwoorden gelaton: zijn maat heeft gelijk. Enfin, nu maar gauw een vlot maken, want die twee zijn natuurlijk aan land gegaan van Schild- padeiland. Nou, dan zullen ze gauw genoeg op gespoord worden engeloof maar, dat Billy ze "dan "weer érg' vriendelijk aan" 'boord zal-ont vangen! ble. Zijn stem" klonk een beetje bok- Ventryhet niet gedaan hebben, kig. Dat was meestal-het geval als moeten we naar iemand anders zoe- W„L hij een tijdje in de kamer van zijn ken die klarinet 'kan spelen. Waar was om eerste te spelen en weigerde chef zat. Bovendien had hij een ge- zit die Zbartorowski, tussen haak- tweede, te zijn." zonde oplossing aan ;de hand. gedaan jes?" - es)- dc chef. zag er wat in. Waar- Deze vraag werd. kennelijk vei*- óm .kon de mandaar dan niet bij wacht, want Trimble stond ogen- laten.blikkelijk klaar met zijn antwoord. Maar MacWilliam was vastbeslo- „Ik was Zbartorowski heus niet niet Maar als we toch zoeken uaar ten bet er niet bij te laten. Hij vergeten, meneer," zei hij afgeme- een'.man die' een bepaald instru- kreeg zijn inspiratie waarschijnlijk ten. „Dst heb ik ook. geen moment ment bespeelt, kunnen we beter nie- van de schilderijenlust. die-hij ge- gedacht. Trimble," zei MacWilliam mand overslaan. Ik zou u echt san- concentreerd zat té bekijken. Toen hoffelijk, „ik vroeghet alleen raden wat nader op die Clarkson-w hij. begon tespreken, deed hij het maar." te'gaart" ----- - ongeveer twee keer zo snel als in „Ik heb gisteravond en vanmorgen. .Dat zal ik doen meneer," z« het begin van de conversatie. bij zijn hospita-laten informeren." Trimble niet geestdriftig. - „Laten we eens een ogenblik zei Trimble. „Hii is sinds gisteroch- „Tja 'm^er klarinetspclers ken-. aannemen, dat het verliaa) van tend niet meer thuis geweest" „Nou, tien we '"èloof'ik niet. Ts er. nog, Ventry waaris,"zèl hij.' V.U hebt dat kan van belang ztjn:'Het is niei kans op °dat er een cryptó.rood-- natuurlyk ze.lf al ingezien, inspec- te zeggen. Als je hem niet vlug loopt?" teur, datalles wat hij heeft gezégd vindt, kan je misschien eens contact ,Uen wat meneer?" zoveel mogelijk gecontroleerd moet opnemen met .mevrouw Roberts." „Ik bedoel net zo Iemand als ven- worden. We moeten de conducteur "„Mevrouw Roberts? Bedoelt u de try die t wel' kan maar 't niet'V". van die bus te pakken zien te krü- dame die cello'speelt?" weten." 'gen en proberen iemand te vinden „O, is dat een cello? In Ieder geval (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1