MOEILIJKE DISCUSSIE Christus Betrapt ti nut m ti öffl! Canadese firma zal vervolgd worden Nalatigheid kostte aan zes Nederlanders het. leven over Midden-Oosten ABDgSIBOOPg Eén regering voor Egypte en Syrië? Mr.J.deWIDT burgemeester van Middelburg SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN! VAN KAPITEIN ROB Donderdag 23 januari 1958 MISSCHIEN komt er een congres van de l'.v.d.A. dat speciaal is gewijd aan het defcnsicvraagstuk. Of is het anders: gaat het er eerder om, in hoeverre deze partij op principiële gronden nog enige verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de huidige kernwapen-strategie? Het verschil j.< duidelijk. In het eerste geval is enkel de koers in het geding: in her tweede geval is de koers bijzaak en de viaag of men zich, ongeacht de internationale situatie, nog met kernwapens mag ophouden, hoofdzaak. Het is we) 2eker. dat er over deze zaken veel rerwarring bestaat: in de P.v.d.A., maar wel degelijk ook daarbuiten. De kernwapen* zijn verschrikkelijke dingen, en het is begrijpelijk, dat tal van jnensen geen lust gevoelen, hun geweten te belasten met gévoet, op enigerlei wijze mcc te werken aan het gebruik daarvan in de toekomst. Dit is echter heel iels anders dan liet op politieke gronden verklaren, dat het achter de hand hebben van kernwapens onnodig is o{ dat de inschakeling van Nederland in de kernwapen-strategie ongewenst is. Het misverstand is enige jaren geleden al eens duidelijk tot uiting ge komen in een bijeenkomst van Kerk en Vrede, toen in een resolutie niet alleen de geweldloosheid werd verdedigd, maar ook tot uiting kwam, dat geweld er in dc wereld niet aan te pas hoeft tc komen. Dit laatste is, ge loven wij alleen juist voor hen. die de mening huldigen, dat tegenover totalitaire systemen, of het nu het narionaal-socialisme is of het Moskouse communisme, de enige juiste houding ligt in het geestelijk verweer, dat tenslotte in staat is de machtigst»» vijand te slaan. Het ontbreekt ons niet aan eerbied voor mensen, die zo denken: maar dc vraag kan worden ge steld of het veel zin heeft, met hen zeer diepgaand tc spreken over het contact met Moskou. Want wanneer dat contact in alle opzichte» teleur stellend zou zijn, dan moet hun opvatting nog luiden: goed cn wel, maar desondanks willen wij van kernwa|»ens of van verantwoordelijkheid voor kernwapens niets weten. DISCUSSIE op enig partijcongres over de vraag of ons land of welke groep van landen ook ten opzichte van een aanvallende Sowjet-tjnic of welk ander aanvallend land ook zich te weer moet stellen dan wel de weerloosheid dient tc betrachten. lijkt ons tame lijk zinloos. Het is met het geloof in de weerloosheid als met dc principiële dienstweigering: het uitgangspunt kan slechts iemands persoonlijke over tuiging zijn. En niet goed doenlijk is liet, zijn persoonlijke gewetensvraag te maken tot een gewetensvraag van een collectiviteit. Een partij heeft natuurlijk wel uitgangspunten nodig, maar een kerk is ze niet. Op het ogenblik is sterk in discussie dc vraag of Nederland zijn grond- gebied behoort beschikbaar te stellen ten behoeve van afscbictbases van raketten. Het maakt natuurlijk een zeer groot verschil of men helemaal tegen afschietbases en raketten en alles wat er mee samenhangt is. dan wel er de mening op na houdt, dat wanneer er toch van die bases moeten komen, men ze maar elders moet aanleggen. Hoe uiterst moeilijk over al deze dingen valt te praten, kan ook blijken uit het beroep, dat sommigen tegenwoordig doen op de houding van dc Duitse sociaal-democralcneen houding, die duidelijk neerkomt op het afhouden van de boot met be trekking tot de verdedigingsmaatregelen van de NAVO. Niet waar. als deze mensen klaarblijkelijk andere mogelijkheden zien. waarom moeten de Nederlanders zich dan in alle? schikken? De zaak is echter, dat de Duitse sociaal-democraten in al hun opvattingen uitgaan van de gedachte, dat, als de Kussen toch eens iets doen. de Britten en Amerikanen ben niet zullen laten zitten. Zo blijkt het. dat hun houding weinig met beginselen of helderder inzicht, maar veel met opportunisme heeft tc maken.- Wanneer Nederland meedoet met de NAVO. dan kan het dat onmogelijk doen met het aanbieden van een compagnie musketiers en een paar ka nonnen van Bronbeek. Het moet meedoen in de stijl, zoals die in verband met de dreigende gevaren gemeenschappelijk wordt vastgesteld; of het moet zich terugtrekken, zeggend dat liet aan neutraliteit de voorkeur geeft. DE discussie is vooral moeilijk omdat degenen, die een (in redelijk overleg) meedoen met de NAVO verdedigen, zich licht het verwijt op de hals halen, dat zij zo van kernwapens houden en dat zij er aan willen meewerken, dat alle leven op aarde wordt uitgerookt en uitgebrand. De demagogie heeft hier gemakkelijk spel. Natuurlijk gaat het de voorstanders van de NAVO om heel iet* anders. Hun bedoeling is juisL de dreiging van dc atoomwapens en andere wapens af tc wenden en de vrije wereld te redden van een nieuwe knechtschap, nadat de vorige met veel bloed en tranen is gebroken. Nu kan men de vrede wel kopen door er van uit te gaan, dat de knecht schap ruaar tijdelijk kan zijn en een eenmaal dode aarde niet weer levend wordt; cn in feite is dit het alternatief van de voorstanders der weerloos heid. In een partijcongres zal dit standpunt echter nauwelijks enige kans maken en waarschijnlijk zelf* niet worden verdedigd.: De neutraliteit is een andere mogelijkheid, maar in* Wereldverband gezien alleen maar'een vlucht uit de werkelijkheid. Dan blijft, slechts over. dat men met allé geweld volhoudt, dat h«.f niet zo hoéft, ook al riet men niet precies, waarom het niet zo hoeft. In gesprekken met mensen, die z.ich pacifisten noemen, is ons meer dan eens verweten, zo rechtlijnig en strikt logisch te spreken:-alsof de geschiede nis langs rechte paden gaat. Naar onze mening echter zit er voor simpele menselijke schepselen niet anders op, dan de rechte paden te zoeken; en in elk geval i* het wel zeer lichtvaardig die irrationele lijn te kiezen, die toevallig die is van de minste weerstand. storm lopen; dachten -ze' -in Rome. Het liep een beetje'anders. De mannén maakten bezwaar. Het hele leven1 van de Italiaanse landarbeiders speelt zich af in één kamer. Man en vrouw slapen in het midden, achter hen staat .de muil- ezel, voor hen ligt: de voorraad mensen voorlichting te geven. graan, naast hen slapen de kinde- Maar de directeur heeft vandaag ren. en eventueel grootmoeder of nauwelijks tijd. Hy wil me. .«ets laten grootvader. Met één oog overziet de zien. Hij brengt menaar, een veld man.de gehele familie. Even enthousiast zijn de sociale werkers en vooral werksters, Intel-;, ligent, opgeruimd, steeds oog. heb bend: voor die kleine menselijke dingen die iii het leven dikwijls be langrijk zijn: de mannen van de landhervorming, altijd bereid de Ze hebben het niet allen beseft, die doodarme Zuid- italiaanse landarbeiders, die 350 tot 600 lires 2.tot ■ƒ3.50) per dag verdienen en gemiddeld 150 dagen per jaar y,o zlrt het Italiaanse land er uit na «Ie tandh er vormingen. Kleine frisse l»ncrd«'tlje» temidden van onderhou den velden. Illcr. in de Mctaponie. durfde voor de oorlog geen vreem deling 2ieh wagen wegens de malaria. hervormd worden. Jarenlang, eeuwenlang hebben ze geleefd in een samenleving, met vaste regels en. Maar nu in de nieuwe woningen: zijn- graan ligt in.,de schuur: Dat is erg. Maar zijn zoonsom maar helemaal niet tesprekenvan zijn dochters slapen in een andere ka mer. Hij kan ze niet zien. hen niet goedkeurend of' bestraffend toespre ken. Daarmee is de positie van de man als heer des huizes, als de pa ter familias, aangetast; U glimlacht erom en zeken de waarop nietige plantjes staan vraagt me wat het zijn. Ik waag het er maar op; „Gladiolen", zeg ik.'Het blijkt gelukkig te kloppen. Het zijn gladiolen uit Nederland. Ze worden als bollen ingevoerd. Door het warmé klimaat groeien ze hier eerder op. Daarna gaan zé weer terug naar Nederland, op.; een mo ment, dat hier nog, geen gladiolen bloeien. Beide landen profiteren -ervan. De 1 Cvll .dJLlt-Ulw .Hg, mei VdjvB 1 v»i &J1 n> - werkloos znn. Ze hebbeil het tradities, een samenleving, die geen huizen zijn nu bewoond en de be- Zuiaitahaanse boeren kr.jgen geld - - woners zouden voor geen geld meer voor het telen der bo»len, de Ne- naar die sombere éen-kamerwonin- derlanders zijn ermee geholpen door dat zij eerder gladiolen op de markt (Advertentie LM.) KwilMaiUwoduct vjii WrtM.fiW«K«. 70 O"*1'1»0 DJAKARTA. Volgens een door de afdeling Pakanbaru (Midden-Su matra) van de Indonesische commu nistische partij verstrekte medece- line. is de communistische partij in het regentschap Kota Kampar kort geleden ontbonden. NIJMEGEN. Nijmegen, zal in navolging van Delft ook beginnen met de bouw van. studentenhuizen. Over de grond is men reeds in on derhandeling en' ruime subsidies staan ter beschikking. zelfs meestal niet kunnen ie- verandering kende. Nu worden ais met een raket de ruimte van de. zen w ant kranten leest.alleen 20ste eeuw ingeschoten.Dat schept de burgerij en trouwens: som- problemen, menselijke, socials pro- migen kunnen niet eens lezen. b,|™nen;OTrbMld. in M znicuuiiaan- Maar toch was ae 27ste fe- se stad werden nieuwe woningen bruari 1951 een historische gebouwd Keurige woningen met een huiskamer, drie slaapkamers en dag voor de provincies. Luca- zelfs een. douche. Ze zullen., wel nië, Molisé en Apulië. Want op die dag werd 'de >5Ente per lo Sviluppo dell Irrigazione e la Trasformazione Fondvaria en Puglia et Lucania" opgericht.V Dat was het begin van een groot- scheepse, welhaast revolutionaire poging, het leven in Zuid-I talië te veranderen. Landhervormingen, het lijkt zo gemakkelijk. Men onteigent het land van de grootgrondbezitters en geelt het aan de bezitlozen. Maar dat is nog maar het ibegin. Want als de arbeiders een eigen stuk grond krijgen, moeten ze er ook. kunnen wonen. Er moeten dus boerderijen worden gebouwd. De .boerderijen moeten, bereikbaar zijn- Er moeten dus wegen komen. Maar dit alles heeft nog weinig zin als de kwaliteit van de grond niet wordt verbeterd. Er moeten dus stuwdam men komen, de irrigatie moet wor den geregeld; Maar ook de nieuwe eigenaar zélf moet de grond op een behoorlijke manier kunnen bewer ken. Hij moet dus les krijgen in het toepassen van kunstmest en andere hulpmiddelen, hij moet de beschik king krijgen over tractoren en an dore landbouwwerktuigen. Er mop- ten dus coöperaties worden opge richt, voor het gemeenschappelijk beheer der werktuigen maar ook voor in- en verkoop van produkten. Er moeten scholen komen voor zijn kinderen, er moet krediet werden gegeven voor de inkoop van zaden en planten, etc. etc. etc. A! die technische zaken moeten worden opgelost. Dat is niet eenvou dig maar het is nog niet het moei lijkste. Ook de MENSEN moeten. DRESDEN'(Canada) Een ftrma die belast was met graafwerk toen op 14 augustus een. instorting plaats vond, waarbij zes Canadese Neder landers om het leven kwamen, zal gerechtelijk vervolgd worden. Aan de Keillor Construction Com., pany uit St. Thomas (Ontario) zal ten laste worden - gelegd, dat zij heeft nagelaten tezorgen voor ma te na al cm de wanden van de bouw-, put te schoren. gen terug willen. Maar dit 'soort duizenden een moeilijkheden ver eisen een voortdurende sociale zorg, Tien jaar geleden, toen de land- In Materia wonen nog duizenden mensen In rotswoningen. Links ziet u een keurige gevel maar hij ver bergt slechts het smerige hol erachter. kunnen brengen. „Dit bewijst wat samenwerking kan doen", zegt de directeur enthousiast. „Dit is nog maar het'begin.Het moet op veel grotere schaal gebeuren.'/ Die samenwerking is nodig. Twee honderdduizend hectaren' zijn hier nu onteigend. Duizenden boerderijen zijn gebouwd; drié stuwdammen zijn klaar of in aanleg. Dat is prachtig. Maar men kan niet alles 'inééns doen. Niet overal is de nieuwe;.tijd doorgedrongen. Om dat te zien be hoeft men slechts naar Grassano te gaan. H. WIGBOLD MORGENDe arbeids markt (of slavenmarkt?) van Grassano. WASHINGTON. President Eisen hower heeft minister Dulles gisteren verzocht de landen van het Midden- Oosten op de hoogte te. stellen van zijn „ernstige bezorgdheid over de veiligheid van de landen, in dat ge bied, die onder communistische be dreiging staan" Eisenhower zegde voorts zijn „onwankelbare steun" toe aan de beginselen van het Bag- dad-pact. Dulles vertrok woensdag, verge zeld'van 'n aantal hoge Amerikaan se functionarissen, per vliegtuig uit ■Washington- om de bijeenkomst van' de ministerraad van het pact van Bagdad bij te wonèn, De raad komt maandag m Ankara bijeen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russi sche beschuldiging, dat minister Dulles, naar Ankara gaat om de lan/ den van het verdrag van Bagdad té dwingen Amerikaanse raketbases te aanvaarden, „volkomen vals" ge noemd. (Advertentie. LM.) Waarom hoestend door de lange f winter, als U in een paar dagen van die plaag verlost bent met 1 hervormingen nog niet in zicht wa- ren. 'zijp in* een., deel;.yan Xucanië i kersebomen geplant/,om'.,d.e cultuur.! i op hoger plan- te brengén.!Het werd" eeri volledige mislukking.' De be woners liéten de kersen aan dé bo men verrotten.Eeuwenlang was hun geleerd,dat .men alleen vruch ten plukte waar men er. met! de hand bij kon. Niet alléén de gron den. ook de tradities moéten „ont eigend" worden. v..;;-'/-./''-:.!-. Mej de directeur van het district Matera maakte ik een 'tocht langs dé nieuwe gebieden. Het v.-as eeu imposant gezicht: de 'ange rijen nieuwe boerderijen, ae prachtige scholen", de nieuwe dorpen; de voor treffelijke landbouwstations, de ko ren. en vruchtenvelden. Men moet de ellende in andere Zuiditalïaanse dorpen gezien hebben om te begrij pen wat hier is veranderd. Maar nog imposanter dan deze dingen is de geestdrift van de nieu we boeren, mensen, die tien jaar geleden nog wormen, mieren waren om wie niemand zich bekommerde; Ze laten vol trots hun'huis zien, de moderne veestallen, bun nieuwe pro dukten. De historie van de kersebo- men loopt ten einde. DAMASCUS. Binnen enkele dagen zal aan het Egyptische en het Syrische volk worden bekend ge maakt, dat het nieuwe tfldperk van eenheid tussen de tweelanden be gint, zo heeft de Syrische premier, Assail, woensdag bekend gemaakt. Uit officiële bron wordt verno men, dat de besprekingen in. Cairo hebben geleid tot een akkoord om Syrië en Egypte tot een staat met één regering en één leger samen te voegen. Men verwacht, dat binnen kort in Damascus een topconferen tie van Egyptenaren en Syriërs zal worden gehouden. DEN HAAG Mr.; J, de Widi is benoemd tot burgemeester van Mid delburg met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag uit: zijn ambt van burgemeester van Avereest. Mr. De "Widt is geboren te Apel doorn op 10 december 1908. Hij. is Nederlands Hervormd en niet aan gesloten bij een politieke partij. (Advertentie LM.) Hèt middel tegen ruwe, pijnlijke handen! U zult verrast zijn na een paar dagen te bemerken, dat uw'handen weer glad en zacht zijn na gebruik van Boldoot Handgelel-crème. Bevat glycerine, lanoline en azu- leen. gewonnen uit de kamille bloesem.- Koop vandaag nog een. tube, ƒ1.25 U: doet er weken meel F) AAR ik op dndepnans kosten *-* reisde, had ik eerste klas geno men toen ik gisteren naar Antwer pen ging. Geriefelijk gezeten in so'tt grote, groene, eenmansfauteuil zag ik het landschap voorbijsnellen, haal de een sigaret te voorschijn en zocht in m'n broekzak naar een aansteker. Vergeefs. Ik inspecteerde al mijn an dere zakken,fouilleerde mijn. over jas- cn dacht tenslotte: .Misschien is-te er uitgegleden". ifc stond op, drukte de zitting met mijn knie naar beneden en stak .mijn hand in- de spleet. Ja hoor, daar was-ie. En daar v;as nog meer! Toen ik trok, kwamen er twee kleine, enigszins verkreu kelde boekjes te voorschijn, Het ene heette ,JDe helse weduwe^ Het om slag bevatte een foto vah een. in ztoarf ondergoed gehulde vrouw, die men een noodlottig talent om echt genoten te overleven, duidelijk aan- zag. Zij zat. inleen interieur, dat ge leek op de prijzenuitstalling van een werptent en zond mij een glmlaeh vol morose beloften; Het tmeede ■werkje droeg de titel .Lolita uit de nachtclub". Op de voorgrond stond een in rok geklede burgerheer. Hij zag er uit. als een aangeharkt moeras en keek broeierig naar een dame. die over de vloermat scheen te struikelen, doch bij aandachtiger be- schouwing bezig bleelc met het uit voeren van een Spaanse dans. Beide werkjes waren'in België uitgegeven en behoorden tot „de realistische se rie". Verder rijdend, zat ik in meer dan een betekenis van het woord, op flü- xveel. Pornografie ga je niet kopen.. Ais je éo; ver. bent, kun je het geld beter oppotten Vóór een psycho-ana- lyse,-vind ik. Maar als zulke boekje* je letterlijk in de schoot geworpen worden,-kun je ze lekker, lezen met de glimlach van iemand die er bo ven staat, doch wel eens observeren wü wat ze behelzen. Zo snijdt het mes aan twee kanten en aangezien je gewoonlijk al blij moei zijnalsêén kant niet te bot is, voelde ik mij welgemoed. RotterdamRotterdamMklohk het buiten. O, de. tijd- vliegt, als je leest. Het ligt niet op mijn weg de merkjes hier te excerperen,, want een misverstand is gauw geboren, maar samenvattend tviï ik wel zeggendat ze tegenvielen. Zelfs de auteurs van pornografie heb ben een hinderlijk soort schrijvers-: trots. Ze willen een lopend verhaal doen en vallen je -derhalve bladzij den lang lastig met uiteenzettingen die niet scabreus doch hoogstens ter zake zijn, wat natuurlijk geen sterve ling interesseert. Ik. duwde de boek jes tveer in de gleuf en stak, met be vredigde nieuwsgierigheid, geheel Jenseits des Lustprinzips, een sigaret op. Voort ijlden we, dë grens tege moet. En de douanen. Daar waren ze al. r" i Jets aan te geven, 'meneer?".- „JVeen, niets/' Ik zeg dat altijd te gekunsteld. .Maakt U dat koffertje dan eens open, meneer," Ik deed het. z'1-!-/ „Ziet U wél? Niets," Ook verkeerd van intonatie. Te triomfantelijkDe douaan- keek mij vijandig aan, voelde in mijn jas en stak toen zijn hand in de spleet van de fauteuil „V/at hebben we hiér?" „O, die zijn niet van mij." Plotseling stond een oude juffrouw. die helemaal in de andere hoek zat, uit haar zetel op en riep rellerig: Hij heeft ze er zelf ingestopt!" - „Ja,, maar ze zaten ef al in", sta melde ik. Ze zijn: niet :.van mij." - IVat klinkt Ac waarheid tóch altijd potsierlijk,: De douanier knikte), met koude ogen. -""! „Goed meneer. Als f Ze dan niet van U zijn, zuilen u?e ze maar. meenet men." En gevolgddoor zijn collega, dié keek of hij getuige 'was geweest van. iets zeer misselijks, ging hij, op ste vige zeebenen, verder door de sckud- dende trein. ,Jïeeft Uw moeder U hooit geleerd, dat klikken heel lelijk ts?" zei ik ie pen het mens. Als je me slaat trek ik aan de rem", riep. ze. Ik zag er dus van af.. Even later, op wegnaar de restauratiewagen, 'pas seerde ik een coupé, waarin de twee douaniers zaten, Zij lazen. KRONKEL BRUSSEL In december 1957 bedroeg het goederenverkeer in de' Brusselse haven 811.240 ton, of 59.438 ton minder dan in december 1938. In het gehele jaar 1957 bedroeg de goederenoroalag 9,314.737 ton. Pool. Ik had die middag noga! hard gewerkt en het gesprek .dafc ik met Jenkinson had was tamelijk be lachelijk: en..." „Maar hebt u uw vrouw of _wi«. dan ook verteld, dat er een taxi bij Karren was besteld om Jenkinson die avond in Eastburyv.„yau de trein te halen?", „Welnee!" ,J)aar was ik al bang voor". De nAARAisnET DinGonbrtPAK «RIJGT ACM }Dfl,WÊHtBBEn TOCtt tth&CWÉ.ER.: Wh ÖAAN rtRUGHAAR Pt PUtt WAAR DltTfcKEnS IrtOt bOMfti ötsntotn DA'Sttn GOtDIDtt,- BtMALVfc„. VfcRDWA AlD OP IUfcf DJtBteRzijrtwfc GfcLÜK«l& KWIJT DEHALVfc DATWtKAII&HtB. Btn OlfcBttRDAAR B£HAtAW£E*TÊ&tfl VtVfAT?i .JNée,' xiiet dat ik weet. Maar de •••- •'-/• deur van de kamer stond open en ik De mensen aan da andere tafel-We<!t niet wie er op de gang waren W^uWtTen^wachtte'^er 'kennelijk tjes vervolgden hun gesprek weer, in die tijd. De repetitie was voorbij, on dlf PettiSew nog iS ZbU zeg- maar aanmerkelijk ^zachter dan dus de orkestleden konden overal jjii wachtte lane en vergeefs vóór MacWilhams komst. Peto- zijn. Ik heb er geen speciale aan- heE zeg- grew begon te geloven ten dacht aan geschonken". gen mag meneer Pettigrew. bent u blijdschap was, vreemd genoeg, „Weetu ook of meneer Ventxy wpinis mededeelLam ■- vermengd met teleurstelling), dat aanwezig was?" weinig mededeelzaam. ihij de club zou verlaten/zonder een N r!i. wa5 _«.t n.t „,p.t »dk begrijp u „met goed zet ■woord met.zijn overbuur'gewisseld r etl1 PjlJiS!t Pettigrew stug. Hij begreep, het 'te hebben Hii slikte juist"zijn laat- zeker. Hij was al vertrok- jjest en raaijseerde zich tegelijker- 'ste hap door, toen de chS zich tS" ïïv" f? MacWiiüam het ook best vooroverboog en zei: ..Mag ik u M namelijk beledigd, omda. D1" begreep en dat t hem :iehteluk een vlaag stellen.merie-r Pettl- ïffriieRif!11?Ml"kortI'"v»linde huid "m"seerd5- Vrcerjii daeltt hi), dal erew?" klarmettist nogal hort. van de hand ecn schijnbaar onbewogen gezicht .Natuurlijk". gewezen j,0 expresSief kan zijn. Die vent zit „Ik heb vanmorgen een gesprek ..Clarkson. neem ik aan?" me langs een omweg te vertellen 'met inspecteur Trimble gehad. Hij ~Ja." zei Pettigrew verbaasd, dat ik een leugenaar ben en hij ver- zal u wel spoedig een bezoek bren- ..Clarkson".* trekt geen spier. Ik vraag me a) gen. Maar nu ik u hier zo toeval- -Zo z°- MacWilham stak een si- hoe hij 't voor elkaar krygt. lig ontmoet, zou ik zelf ook graag garet op en keek peinzend voor zich bedoel", verklaarde de chel even met u pralen, als u het niet U1^- t was stiller geworden in de omstandig, „dat u zich er zo be- erg vindt". meeste mensen waren Wonderenswaardig toe beperkt mijn Als MacWilliam iets gedaan wilde «aan drmken ,n de rook* 'vragen te beantwoorden en verdei hamer. hijgen. ue meeste mensen zou* ,Hebt u er bezwaar tegen, me- den wel wat meer van me wilier neer Pettigrew, om hier koffie te weten". drinken? Ik heb nog een paar minu- „Be heb enige ervaring, zowel is ten over en ik..." het stellen van vragen als in net be* „Helemaal niet. helemaal niet", antwoorden ervan", kon Pettigrew verzekerde Pettigrew hem. Niette- niet nalaten te 2eggen. min verlangde hij ineens verschrik- „Enige ervaring..; ja". Macvui* «14. De drie mannen doorzoeken het hele dat hoge punt af kan hij de boot zien. „Die twee «Hand. maar zij vinden niets. Drommels, zijn de hebben pech, jongens!" roept Billy naar zijn tra- Tarcia's cr dan toch in geslaagd te ontkomen? j wanten, „ze hebben een riem verloren en nu „Ik ga eens op die rotsen klimmen om te kijken j drijven ze o pde stroom precies in onze richting, of ik de boot ergens kan ontdekken." zegt Billy. We gaan gewoon op het strand staan om ze op te In elk geval kunnen ze niet ver. zijn... En ja, van (vangen. Jongens, wat zal die rare zanger opkij- krijgen, had hij een bepaalde Schot- ,se tongval, te zwak om het wer- kelijk een accent te noemen. Petti grew. die door en door Engels /was, vond het onweerstaanbaar. „Ik vind het helemaal niet erg", herhaalde hij. inn?rt uVdch iel» '".-inde"/an "hV,''"«e- H^'ichW'entm veel pic^rm d. ^prek. opmerking te hebben, hoewel zijn ge- .JJigehUjk'T vervolgde MacWil- zicht volmaakt in de. plooi blééf. „Dat herinner ik-me maar 3i te liam, „moest :ik u dit allemaal niet „Kent u myn. vriend goed", zéi 'Pettigrew met een .ril- vragen, want ik zei u al, dat deScotland Yard? - waslr ïrt - .10 7 7ei K«»TT1 E»T gisteren telefonisch meneer Jenkin son geëngageerd heeft?" nj; zaak (n handen van inspecteur „Ja," zei - Pettigrew nukkig, „Een deel van het telefoongesprek Trimble is.Hy ,is een zeer plichtsr voelde^ztch in eep heb ik-namelijk zelf gevoerd". getrouw man..., Pettigrewdacht „Weet u. dat hu ,uw:- inteiiigenu „Maar meneer Dixon heeft toch ce" ondeelbaar moment, dat de zeer hoog schat- L-5e, de auto bij Farren besteld; niet- °8en van'de chef twinkelden. „Ja. Dat was de iaatste druppel^bfi» zeer plichtsgetrouw, enik ben ervan het compliment, maarv densiwe overtuigd, dat u zijn...eh... dat u bijna smekende stem. Het werKt« volgende vra* ^em alles zult vertellen wat u weet. plotseling op Pettigrew's lachspieren gen: wie waven er aanwezig toen Maar misschien is het beter als u en hij had een onbedwingbare-ius. turn Hit subtiele wezen ah ken!" De twee andere mannen klimmen!nu'pok naar bóven. Naar schatting kan het boot je.in een uur het eiland hebben bereikt en ze hebben dus 1 nog alle tijd. Maar dan zien ze nog iets anders- een flink zeiljacht, dat snel de kust nadert: dat gebeurde?". Pettigrew dacht even. na. „Eens even kijken,", zei .'.hij, „ik zelf natuurlijk eh -verder meneer Evans, mevrouw Basset ...en... ja- hem niet vertelt, dat wij" elkaar ge- dit vreemde, sproken hebben". broeder en medemens de hand „Nee, dat begrijp ik". schudden. „Daar was ik van overtuigd. ,.U moet me één ding vertellen, Weet u ook of u met iemand anders chef." zei hij. ..speelt u «chaak? ik geloof, dat juffrouw Porieous er «vei" dat telefoontje hebt gepraat? ..Een beetje. Mag" ik weten waar- ook was". „Ja, ik heb het bijna zeker aan om u dat vraagt?" „Juffrouw Porteou??" mijn vrouw verteld". „Omdat ik me afvraag hoevee; „De eerste viool. Ze zit ook in het „Wat hebt u precies gezegd?" 2etten u vooruit kan zien." bestuur". ..Dat wc iemand op moesten zoe- „Juist. Nog iemand anders?" ken in plaats van die verdraaide (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1