Opstand in Caracas deed denken aan Boedapest neemt te veel hooi op vork" Anti-corruptiewet voor vakbeweging De moordenaar speelt klarinet bi niiï n. .Vakcentraien (>ok vroegere dictator akkoord over PerOTl Op de vlucht "z 1945 bwk» - jaar geeist in Bussumse moordzaak PLAN VAN EISENHOWER Avonturen in Suriname samenwerking j^ts^rJ^JSLSrSBS* in Venezuela is niet alleen dictator WAK1»; Wren &sr* t Gezellig dineetje? Officier: Geen moord maar doodslag Russische hulp voor Polen OUD-mmSTER THORNEYCROFT: Conservatieven achter kabinet India wil geen j neutrale" topconferentie Amsterdamse Bank 12 pet. dividend Nationaal Front ter Bevrijding van W.-lrian Foster Dulles in Marokko Zieke gedood door jg.^*S8SAnka,a'io gasvergiftiging Bondén moeten financiën bekend maken Van Sprang thuis Volgende week ilet Velpcn zie je er geen barst van nare dagen Forum Vanavond handen BdW,eS SPROETJE SPARKS t% door FRANK GODWIN O Perez Jimenez op de vlocht geslagen: ook de vroegere heerser van ATgen- AMSTERDAM Oe hoofdbestti-Pcron> die sinds 1955 In Caracas woonde, heeft de w-yk genomen. Hij Tenvergadcrlng van het Nederlands >-crtr°k Per *uto naar Colnmhia. Tijdens de omwenteling speelden zloh Verbond van Vakverenigingen is er'n Caracas tonelen af, die sterk herinneren aan de opstand te Boedapest. kcord^gegaarf tenig'^te' keren ^nt Terwijl de junta gisteren het be- Met oen revolver op zijn bureau geregeld overleg met K\R on CNV i winf? in ,ha!V*en nam. bestormde 'n kondigde de minister van Bir.nen- De vereaderin<r hoohttr. h,ir menigte het bureau van de geheime tandse Zaken de pers toen de „over- keuringÏKwmSSffit i ?°lilil!-JEr 2i'" ^richten, die over-eldis-nde overKtamnü" aan. ter die de bSltireS dé™ drie«ntrïlM J00 <"den 2000 Êea-onden spre- o-jjl televMeontvanger in de gezamenlijk zullen afleggen Ook i» kc"' - 1*m*r h.?1 openen van de eerste de KAB en het CNV is m™ mot -i» Aanvankelijk liet de geheime po- «tembus liet zien. verklaring cn de richtlflnen \k !'lie cen *ant*l P°Utie^ gevangenen l Ue voorzitter van de pasgevortnde koerd «evaan NT»anri-»ó n! ,0s- raaar mcn vermoedde dat er nog jur.ta. Lai razabal. heeft donderdag in bSturcn van dedrie vikÏÏS?mïn VBel meer binnen warctl l>'ine-!«fcn radiorede herstel van politieke onnieuw hi1P,n f v™h- t ni«te ging tenslotte over tot be- rechten, zoals de vrijheid van me- werden rtai L inrmfli Int 2n storming van het gebouw. De gehei-ningsuitinR, de persvrijheid en de SS- vorm van Jmenwi.v nt Politie °Pcnde het vuur en schoot i vrijheid van vergadering, voor alle worden besloten enung zal tlVee van dc aanVaJIers dood. Twee V enezo.anen aangekondigd. Hij deed NW na het mandement der bis.; Sr werden 150 soldaten gestuurd. J1™;"" YU y j schoppen, waarbij het verbod van I d:e le-verpee s trachtten de cröe te LzGéto fs dat der! Mn eedeelt?- lidmaatschap voor rooms-ltatholteken herstellen. Kon daarop schaarden |ijb ,„ntanc cedcebelhk ov-erlen- werd Pfihandhaafrt waarin onb-eio zi) itch aan de ziide van de oostan- ÏK ,.8. 5 C H. °,veV?é., J (Advertentie IM) Maalc het dubbel gezellig meiRIVEttA.de alcoholvrije, feestelijke tafeldrank. Wekt de eetlust op en bevordert do spijsvertering.Non-filling, dus nooit, dat „volle" gevoel. RIVELLA is een natuurproduct uit melk. Sprankelend goudgeel Verkrijgbaar bij Uw wijnhandelaar en de horecabedrijven werd gehandhaafd en waarin enkele3a" de zÜde vl8ri de °Pstan- rië reactie is'van de werkende'klas. uitlatingen voorkwamen die door het deltnger Er arriveerden zes tanks.:,,. aZÏÏmm™ v..v De grote boeveelheid actueel nieuws dwingt ons, de artijselenserie „Chris- i tus in EboJi" een dag te onéerbre- i ke«. Morgen brengen wij het vijfde i vervolg van deze. reportage. KW als grievend werden be schouwd. Na een toelichting van het episcopaat die als cen verzachting kc.p worden opgevat, kwam het NW-bestuur op 21 januari 1957 tot de conclusie, dat een herstel van de samenwerking tussen de bona fide vakcentraien een zó groot be lang vertegenwoordigde, dat indien enigszins mogelijk het NVV daartoe geer. beletsel meer kon en wilde vormen. Daarna zijn besprekingen tussen de besturen der drie vak- centxalen gevolgd, die dus waar- met maehtoegewëren op het jlUefJ?„" Mg! 1 SS presidents ?erez jSme! t nez lang volgehouden stelling, dat !^h^Vr.eeSo7iHi Venezuela zich het best bevindt on- polibe tot overgave i der een dictatoriaal bewind; ve bewegen. i De omstandigheden lijken .op het Generaal Jimenez, die zich altijd eerste gezicht niet gunstig voor eesj warSCrati Rhti,nrf vertoonde m een met medaljes be- omwenteling" Venezuela is een rijk brt hangen uniform, heeft buna tien jaar i land. Zijn olievelden brengen ge- i atnLVnirHp 'vSm over Venezuela geheerst. Hu reikte f middeld een vijf en een bllf nhl- I J S zo meldt herPoo& oeïhu: echter te hoog, toen hij zich In de- j joen gulden per- dag op.; want de j rèau Pj^P. persbu- eember met overweldigende meer- Amerikaanse maatschappijen delen .derheid liet herkiezen tijdenseen i de winst met de regering. - - plebisciet, waarin alleen maar ja of! Verder was generaal Marcos Pe- schynltjK maanaag tot een officieel r.ee gestemd kon worden. Er was rez Jimenez geen Latijns-Amerikaao- besluit zullen leiden. geen tegenkandidaat. se dictator in de trant van Juan Pcron. Hij had een hekei aan bom- bast en uiterlijk vertoon, geen en- 1 kele weg, gebouw of stad is naar hem genoemd. Hij vertoonde zich Een desbetreffende overeenkomst is woensdag in Moskou ondertekend. De eerste Poolse proefreactor zal op 31 maart in werking treden. Russi sche kernfysici zullen. Polen bezoe ken en Poolse atoomgeleerden zullen in Rusland verder opgeleid worden. OMMEN. LONDEN Het Britse Lagerhuis heeft gisteren na een debat over het aitreden van de minister van Finan ciën. Thorneycroft, zijn vertrouwen in de regering uitgesproken. AUe con- Mdvertentts IJVf.j I weinig in het openbaar: Hij hand-.! dL^melerifIg haafde sinds zijn benoeming tot pre- ?au sldent in 1952 redelijk good de: openbare orde. sneed aan alle com- a - munistische invloed de pas af. en 'zorgde ervoor, dat de olie- bleef vloeien. (Venezuela heeft de groot ste olie-eüport van de wereld). Het.: daarmee verdiende geld werd be- steed voor prachtige wegen en i schitterende gebouwen. NEW DELHT. Premier NehroeJ heeft zijn Japanse ambtgenoot Kisjl i schriftelijk voorgesteld met Tie'm sa- AMSTERDAM Vrijspraak van de ten laste gelegde moord, nnaar tien Jaar, met aftrek wegens dood slag eiste donderdagmiddag de of ficier van Justitie mr,W. A. baron van der Pelt* tegen de 46-Jarlge los- arbeider J. G. P. uit Bussum. Deze licht invalide man, die sierk verminderd toerekenbaar «wordt ge acht, bekende op 14 juni van .het vorig jaar bij een hooglopende ruzie zïjo 41-jarige echtgenote voor de ogen van hun 14-jarige zoon met 5 revolverschoten1 te hebben gedood. De raadsman, mr. M. G. Rood, achtte in zijn pleidooi ook doodsla; niet bewezen, omdat hij niet ge loofde dat de verdachte bewust de bedoeling heeft gehad zijn vrouw te doden. Hij verzocht de rechtbank zijn cliënt wegens zware mishande ling, de dood ten gevolge hebbend, te veroordelen tot 3 jaar met aftrek van het voorarrest en voorwaarde lijke terbeschikkingstelling, van de regering. Door zelf een bepaalde termijn voor de op te leggen straf voor te stellen zorgde deze pleiter voor iets nieuws. Jarenlange ruzies waren aan de noodlottige schietpartij voorafge gaan. Ruim een jaar geleden ver liet P. zijn gezin en ging hij weer bij zijn moeder wonen. Zijn vrouw begon toen een procedure voor scheiding van tafel en bed en op. 14 juni- 1957 ontving,.de man een. af schrift van haar rekest aan de pre sident van de rechtbank/waarin een toelage van de man werd geëist, eo waar bovendien in stond, dat bij ge makkelijk 60.— in de weekzou kunnen verdienen „als hij maar niet te lui was om werk te zoeken". P. ontving ui., zowel werkloosheids steun als invalid!teitsuitkering, om dat hij lichamelijk niet in staat zou zijn te werken. Door de brief van zijn vrouw prikkeld is hij toen bij haar op be zoek gegaan en heeft haar een echte scheiding voorgesteld. Bij de ruzie trok hij toen plotseling een oude revolver, die hij beweerde gekocht te hebben van een café-houder met de naam ;,Jopie Doppie". Hij loste vyf schoten vanvlakbij en rende de straat op. Korte tijd. later gaf hij. zich zelf aan bij de politie. Officier en raadsman waren het er over eens, dat verdachte van de zijde van zijn vrouw lange tijd veel onbegrip en onrecht te verduren heeft gehad. De raadsman bleef ha meren op het feit, dat verdachte in éen schemertoestand zijn vrouw ge dood had. Getuigenverklaringen, die bèweerdeü, dat verdachte reeds lang van plan was zijn vrouw te ver moorden. trachtte hij door scherpe kruisverhoren te ontzenuwen. Ver schillende maleri; gelukte het dé ad vocaat :getuïgen op hun verklaringen te doen terugkomen. ^Uitspraak 6 februari a.s.-' - AMSTERDAM. In de vergader ring van de raad van eommissarisr sen van de Amsterdamsche Bank N.V. is besloten aan dé algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen over 1957 een onver anderd dividend uit ie keren, van* 12% op de gewone aandelen. DJAKARTA De chef-staf van bet leger, generaal-majoor Nasoeti&A beeft alle regionale militaire com mandanten opgedragen in hun gebied een „nationaal front voor de bevrü ding van West-Irian" ts vormen, zn zullen moeten streven naar „bunde ling van de ïn de gemeenschap [e. vends wens tot bevrijding van West Irian". Nederlandse importeurs vertegen woordigingen in Indonesië zulle» geen buitenlandse, goederen meer mogen' importeren; Huti concessies moeten aan Indonesische staatsbur gers of ondernemingen worden over' gedragen. Verwacht wordt dat in de nabije, toekomst de import door Ne derlandse firma's volkomen zal zijn stopgezet. un Alle Nederlandse gas- en electricU teitsbedrijven in Indonesië "zijn tot .vitale' bedrijven verklaard om sta kingen te voorkomen. MAKRAKESJ r-; De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zakea, r~f t -| i i Foster-Dulles, is donderdag, op door- AMSTERDAM. De 25-jarige me juffrouw E. J. is gisteren door gas vergiftiging om het -leven gekomen. Zij was ziek en is vermoedelijk in de keuken duizelig geworden en. ge vallen. In haar val heeft zij hét gascomfoorvan de tafel gerukt, waardoor de slang losraakte. De minister, die door achttien des kundigen wordt vergezeld, landde op de Amerikaanse basis.te Bengue- rir.' zeventig kilometer ten. noorden van Marrakes], Van daaruit reed hij per-auto naar Marrakesj, waar hij door vei-scheidÉyre duizenden be langstellenden werd toegejuicht. Te.MarrakeSj gebruikte Dulles een maaltijd met zijn Marokkaanse ambt; genoot Balafresj. scrvatleven stemden tegen een *ecla-1 listische tnotie van wantrouwen. Een van hen, flïartin Lindsay, echter „met f de grootst mogelijke aarzeling" om-i dat volgens hem Thorneycroft gelfjk had. i Thorneycroft, die na zijn aftreden heeft verklaard geen opstand in de conservatieve gelederen tegen de re- gering te. willen leiden, steunde de regering in het debat met de socia listische oppositie. Hij voegde er ech. ter aan toe, dat Groot-Brittannië in men te werken om een politiek kli- de afgelopen twaalf jaar van de ene crisis in de andere is vervallen, door- n1aa^ te scheppen, waarin het njo- dat het teveel hooi op zyn vork nam. geiyk zoa zijn een conferentie van Thorneycroft zei. dat het onvermij- de hoogste leiders van Oost en West del ijk is de uitgaven voor het wel-lp zijnvan de burgers, hetzij die voor te "ouden. ln kringen m New Delhi maakt men uit Nehroe's initiatief r hun financiën, hun materiële voor- uitzichten •en''.hun r .pensioenstelsel j voor aangesloten, arbeiders, zullen niet meer worden ërkénd. Verduis- i tering van vakbqndsgelden of valse boekingen zullen' ió het vervolg als i ernstige misdrijven worden be- schouwd. Ook is het voortaan verboden „op ALFRED VAN SPRANG, de rei zende verslaggever van de'NCRV, Is onlangs In Nederland terugge keerd. Met de band-opnamen, die htj in de binnenlanden van Suriname maakte en die, verwerkt tot twee klankbeelden, in februari zullen worden uitgezonden Vierhonderd kilometer heeft Van Sprang gevaren over de Surfnaamse rivieren. Met j een detachement van 35 militairen is hij doorgedron gen tot de In dian m, die vlak hij de Braziliaan se (trens wonen. Die Indianen aanvaardden de ge schenken van de Nederlanders klambcas, truitjes, messen, patronen en*. zonder één woord van dank. De volgende dag lagen ér echter midden In het dorp stapels bananen en suikerriet klaar voor de gasten. .Van Sprang heeft apen vlees ge geten en een dansfeest bij de bos negers meegemaakt, r Natuurlijk maakte bij - ook daar opnamen. Een grote schrik kreeg hij; toen z"h op name-apparaat bet 'niddeh ;in. de: jungle begaf. Laat hij nu juist óp dié plek de Haarlemse cineast. Ate de vries, assistent van Herman van der Horst ontmoeten. De filmer had nét zo'n bandrecorder bij zie1 als de NCRV-reporter en hij' wist net appa- i king werkwilligen de arbeid te be- W'aSHINGTON. President J letten door het uitzetten van posten. cm dat deze de voorkeur eeeft aan Eisenliower teelt douderdaj Ma j Aan de andere kant zullen werk-. öioJomstiBk ofS^et achter de I wetsontwerp tij het Congres inse- j gevers geen maatregelen mogen ne- ïtoïïo totï, m 3™' ""t""' 031 'ef doc' h"Ji onwettige men, waardoor atbreuk wordt ge. schennen öo en een „opconïeren^ handelingen van Bepaalde Ameri-daan aan het recht van hun werk- kaanse vakbondsleiders, zoals omko-nemers om zich te organisereo. pcrÖ, afpersing en machtsmisbruik tegen te gaan. van neutrale1 landen, zoals Joe- go-Slavië heeft voorgesteld. dc bewapening of beide, te verlagen. Ar.dcrs zal het pond in waarde blij ven dalen. „Engeland.geeft teveel uit. omdat het tegelijkertijd een mogend- heicHinct kernwapens wi) zijn. om vangrijke strijdkrachten wil handha ven en een hoog levenspeil van zijn inwoners wil waarborgen", zei hij. De leider der socialistische Lager-1 huisfractie, GaitskeÜ. verklaarde dat I BERLIJN. - De drie Westelijke Thorneycroft door zijn medeministers^^ogenoten hebben donderdag j - •- - - in de steek was gelaten. Hri meende, f schriftelijk geprotesteerd tegen (ie missie heeft ingesteld naar de toe- dat het tijd werd? dat deze vermoei- demonstratie van zondag door ge- stand in enkele vakbonden. DE venter - Door, het achteruit- de en door zorgen gekwelde mannen; wapende burgergroepen in Oost- Daarbij zijn verschillende schart- I '°Pen ^*an de orderpositie en de toe- zjch niet langer aan hun ambt vast-! Berlijn, welke naar hun mening be- dalen aan het licht gekomen. De be- i gemende voorraden gereed produkt klemmen". i dneld was om de vreedzame bevol- j langrijkste was de corruptie in deae directie^ van de Nederlands De niéuwe conservatieve minister I kme BerI«» vr«s t» te tweie- j bond van de „Teamsters", met ander- —Amerikaanse ilttingtabnek besta- van Financiën Derick H^thcoatn,en' IL-"«-j— j- _._i. ten met mtrane van maanms 5? Amory, onthulde, dat de regering tGt Dit wetsontwerp is het gevolg van i i 1 donderdag j het onderzoek, dat een Senaatscom- JNt-OlTtCrC \VCrK\V6K6H j onfatsoenlijkewijze" bïj een sta- j raat binnen enkeleuren te repa- kinv werkwiiiio-Mn rfo arhni'rf fjs ha. I reren..Aan hem is het te danken, dat Van Sprang nog méér opnamen, kon maken voor z'n klankbeelden „Avon turen, in Suriname". p EN greep uit het televisie-pro- ■*-' gramma van de volgende week: zondagmiddag twee rechtstreekse sportreportages uit West-Duitsland, Internationale zwemwedstrijden in Bremen en internationale tennis kampioenschappen in Keulen. Zon dagavond een herhaling van „Het geheime leven van Danny Kayë'Yde tv-film die de grote komiek maakte het op 31 maart vallende einde van het begrotingsjaar een miljard gul- j den meer nodig zal hebben dan was voorzien. „Maar u kunt hieruit niet opma- ken. dat de regering minder vastbe- sloten zou zijn haar uitgaven te ver-; lagen. Het was reeds enige tijd be kend, dat dit extrabèdrag nodig zou adjn", aldus Heathcoat Amory. Eerj door de socialistische oppositie j ingediende motie van wantrouwen i werd met 324 tegen 262 stemmen ver- worpen. - (Advertentie l.M.) vervelendheid "AKKERTJES" helpen direct half miljoen leden de grootste vak--JP*};ingsnf. van'ID®aa<io® 27 voor het Kinderfonds van de Ver bond in Amerika. De AFL-CIO heeft i werkweek „van 28 uur m enigde Naties deze bond op zijn laatste congres uit- j J5 f"en' F Maandagavond wordt „Anders dan' gestoten. Delft Bij de Koninklijke Fa- anderen" (ofwel „Dit is uw leven") Eisenhower erkent, dat de vakbon-J Pf F. Bra at N.V; gaan met .'voorafgegaan door „Het Zwanen-1 den zich in het algemeen inspannen v¥* v ?®nUan 128 werkne- meer", een filmpje van het Bolshoi- I om aan de kwalijke praktijken vanf a rarbenwerkplaats theater. y j enkele vakbondsleiders een einde te vt-oriopig „5 uur per week werken.De hoofdfilm van dinsdag is een i maken. Djt kan echter niet aan het i eigen initiatief worden overgelaten, 1 zegt Eisenhower. Ter bescherming van de arbeiders en de vakbonden zelf is het nodig, dat ook de regering maatregelen neemt. Vakbonden, die n.iet elk jaar een rapport uitgeven over de stand van documentaire „In het land der ïn- ca's", filmvérslag van de tweede An- des-expeditie van prof. dr. C. G. Egeler en dr. T.'de Booy. Woensdagavond regisseert Waiter van der Kamp Peter Blackmore's cotnedié „Miranda". De rol van het zeemeerminnetje.wordt' gespeeld door Kitty Janssen.; Vrijdagavond is'; er 'nextra-uit- zending. Eerst cen nationaal pro- gramma ter gelegenheid van de ver jaardag van Prinses Beatrix: daar na. onder het motto „Met de rug naar de zee", een terugblik op de rampdagen in rtbruari 1953. \7OG steeds heeft, dunkt ons, het televisie-forum „Is dit ook t»lo probleem?" zijn vorm niet ffevon- den. De antwoorden van de onder- scheidend forumleden blijven te veel langs elkcar heen paande of- tonderlijke betoogjes. Men mist er de prikkelende toon van het debat in evenals de humor, die dergelijke uitzendingen eigenlijk niet kunnen missen. Bijzonder op dreef was ove rigens gisteravond weer pater Jels- ma, die kans zag om,.nadat de voor zitter. dr. v. d. Griend de discussie overhet verschil fn materiële be- ioninp tan handen hoofdarbeiders luid gesloten, later toch z'n mede- forumlid dr. Saalbom nog even te attaqueren door hetzelfde vrnap- siuk in verband te brengen met de pin-up girls in bio scooped ver ten- ties... T N het programma van Hilversum 1 II speelt, zingt en draait Jules dé Corte om 8.05 weer2ijnRoulette. Via de andere zender van 9 tot 9-30 uur het politiek cabaret „Prikke- been" en tussen 11.15 en 12 uur twee cantates van J. S. Bach, uitgevoerd door de sopraan Margot Guilleaume. de ba> Bruno Müller. het Stuttgarts Corte om 8,05 weer zijn Roulette, Grischkat. Advertenite l.M.) ruw of sehrool .■GeieiESSSS S&iHAMEAC «r RuiTiflfiOu,' ÉrtAlSwfcot AWeZ'Jf* Wt6 MlfcTHUfihfcn OjA?lrtZlE Ot TK£tjO/lG£nSltjnV£Rt?mALt>ttittriGkHUn. ztnniG öosMAARov£f> vRetnot vtfMAurtOi rond/l doe tl SLljF-GOtD UITKiJKhfl AnofcRs &ttrf trtKtutnvn flADPtn Wfc HAAOftAAR PATfy tn mjri zu&jfcOt - LUIbftRO.-: ZljHtBBErt HtTVOORUn OtZÊOO DtBOrihd-1 i/inOLM - Do ..Soa serpent" h« en zeker een vrouw", zegt Hank, doc „Dat kan dan n» J Farcia", zegt Rob; bootje al lang van de „Servi- ;*iie ene .is vast loor zijn kijker anders zijn dan iedt dat zij met haar man een poging heeft willen, doenom te 'zijn mannéi ontsnappen..., He. kijk daar eens,, daar staan lijk zuUen ontvangen, „Maak de bootklaar, mannen haar en Mario niet bepaald vrïende- zullen ontvangen. „Maak de bootklaar, drie mannen op die rots daar. Zouden dat lui Hank", zegt Rob. ..om ze tc nalen: je begrijpt. van de ..Servidora" zijn?" Lucia zwaait met haar dat ik mij voorlopig cen beetje gedekt wil hou- boofddoek om de aandacht te trekken van de den. Die mot-ie Lucia moet niet te gauw in dc „Sea serpent": zij begrijpt ook wei. dat Billy cn gaten hcbbe>. dat ik aan boord ben." wondering; -maakte hij deze, keer een volmaakt serieuze indruk. HOOFDSTUK. 13 komt, dat u Pools tussenspel ..Meneer Zbartorowski?" zei me- cen gewone getuige *cm™ Roberts miuddVk en ver- ^'utk" "SÏ^S e'kaSoten beaM" wW u "menïer laffiorowst£%n- ogenblik zwijgend aan en schoten wuurat-v e. ken'" toen tegelijk in een lach. »zou hij Me dan nog andere .vra- "nat ramvantwoordde „WcmoBtethst sp« e-tannM stellen den u heb, ge- Tr'iSus.',.SS Set to hï minst toe. Ik verzoek u aöoen de politie ken. meneer Pettigrew", zei Mac- daan?" William toen. „Ik kan me voorstel- «h zou U kunnen vragen of te 'willen heinen len hoe u hier tegenover staat, maar u klarinet speelt. Maar daar doet u *«u" p„ ik heb de indruk dat u me kan hel- met aan. denk iki" Mevrouw Boberts keek vnendela- pen Meneer Mallett heelt me vaak „Goeie hemel nee!" ker dan ooit. „v.aarom zou ik de verteld." ..Kent u iemand anders, die het poutie helpen?' zei ze op de ma- gomt Scotland Yard erbij?" han? Dixon bijvoorbeeld?" nier waarop een goedhartige huis- vroeg Pettigrew „Dixon is erom beroemd, dat hij vrouw-een handelaar in veters de 1 „Dat denk ik niet. Ik wil Trimble van alles afweet wat met muziek te deur wijst. „Meneer Zbartorowski niet ontmoedigen met z'n eerste, maken heeft,maar totaal onmuzi- een vriend van mei die eenheel grote .zaak. HU is erg. gevoelig. Het kaal is. Daarom is hij zo goed als moeilijke tijd'heeft gehad en ik w« 1 routinewerk kan bovendien zeker secretaris, geloof ik; Nee, ik ben er hem helpen." - 'door mijn mensen 'gedaan worden, wel zeker van, dat Dixon geen en- 2e nam haar naaiwerk weer op, Maar ik heb het gevoel, dat er iets kei instrument bespeelt". alsof ze duidelijk wilde maken dat in dit geval is, dat de doorsnee poll- „Moor. Hu boog zich iets voor- het onderhoud, wat haar betrof, ten tieman zal ontgaan. Daar heb Sk u over en zei met een samenzweer- einde was. voor nodig". dersstem: „Wilt u. zeggen, mevrouyv...'' be- Pettigrew knikte. .Hoe hetprecies „We kunnen beter, apart weg gon de inspecteur, maar hij maakte in z'n werk was gegaan, wist hij gaan. De agent aie. op het plein zijn zin niet af. Mevrouw Roberts niet, maar hij vond nu. heel ge- staat, zou misschien zyn mond voor- keek ingespannen naar baar naai- woon wat hij een half uur geleden bu praten als hü ons samen zag", werk en de rustige, maar koppige met afschuw zou hebben verworpen. „Prima," zei Pettigrew, .unaar uitdrukking van naar gezicht be- ..Het is maar een gevoel natuur- mag ik nog wel van u weten wat u wees maar al te duidelijk, dat' ze lijk", zei MacWiltiam. „We hebben nou precies van me verwacht?" inderdaad al de öngehaorde. schaoy nog niet eens alle feiten, niet eens „Verwacht? O, eigenlijk mets. daljge dingen wilde zeggen, die hü alle kleinigheden waar ik u zopas Ik zou het alleen prettig vinden als op het punt had - gestaan op. ;te naar heb gevi'aagd. Misschien ïs het u de rapporten doorlas, uw ogen noemen; Hij 'keek wanhopig haar allemaal heel simpel als we-het ma- open hield en wat nadacht-over al- meneer Roberts, die aan de andere teriaal compleet hebben. Maar toch., fes wat er gebeurd is. Mocht u dan kant van het haardvuur zijn ptjP nee, ik geloof niet. dat mijn gevoel iets te binnen schieten, dan hoop ik zat te roken. .Zijn beroep waS niet me bedriegt", Hij keek op zijn. hor- dat u het mij laat weten". vergeefs. Mon hoefde meneer Rö- loge en stond op. ,'.Ik moet naar het é^m, hm." berts maar aan te kijken om te bureau terug. U wilt natuurlijk het „Hei gaat; erom," zei de. chef, weten, dat hij- een eerbiedwaardig hele dossier zien, zover we zijn ten- „dat ik Trimble misschien op eert burgér was,' die/ zich aan de.-we' minste". idee kan brengen als 't hem te hield. Dat 'glanzendè, - kale 'hoofd, „Zal ik met ,u meegaan?' Dan moeilijk wordt. Hij vindt, 't wel het rode gezicht en.de vetrollen on- kunt u het me meteen geven. Ik ben naar een idee van mij te krijgen, der zijn vest waren even zovele te- toch vrij vanmiddag". maar bet zou hem misselijk maken kens, dat hij geen dwaze ideeën had „Ik heb u toch verteld, dat Trim- als hij wist dat het van een buiten-' en er niet over piekerde gevaarlijke bie een gevoelig mens is?" zei de staander kwam. Daarom hou ik u vreemdelingen, die de politie wilde chef verwijtend. „Hij kan me zien op de achtergrond. Het is voor een ondervragen assistentie te verlenen, gaan en komen door het raam van goeie zaak, moet u maar denken", „Ik vind heus, dat je ds.vragen zijn kamer. Het zou zijn hart breken „Ja," zei - Pettigrew. „dat ie van de inspecteur moet beantwoor- ais hü wist. .dat ik achter zijn rug waar. Ik dacht het me tegen zou den, Jane," zei hij. ,,Het is tenslotte iemand consulteerde". staan iets met deze historie te ma- ons aller plicht de politte. bij t® „Natuurlijk. Stom van. me". ken te hebben, maar ik heb ongelijk staan." „Ik ben vanavond om negen uur gehad. Het is waar wat u zegt: 't Is „Ik wou dat-je je hier nou niet bij u, dan kunnen we de zaak sa- voor een: goeie zaak". mee bemoeide. Herbert," antwoord- men doornemen", vervolgde Mac- „De beste ter wereld" zei Mae- de- mevrouw: Roberts zonder op t® Wdham. ..Als Trimble u tenminste WjlUam plechtig. ..Dé eer en de kijken. „Je we; dat ik me ook noott niet komt ondervragen om die tijd. glorie van de Markshire Politic- in jouw zaken meng. Laat me dit Maar dnt probeer ik wel uit te vin- macht staan op het spel". alsjeblieft op mijn eigen manier op- clcn. En u vergeet niet. als hij En, tot PcJUigrcw's grote ver- knappen." (wordt vervdgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1