D: Cbristiie in <4:boli Geen natuurverschijnsel Dierlijk De moordenaar speelt klarinet De arbeidsmarkt- Zo/ slavenmarkt van Grassano Verkoop op afbetaling nam in 1957 nog toe I' Mevrouw Loebis gearresteerd Arbeiders in Poolse fabriek dreigen met protestactie BECKERS Omstreden lijst van Hongaren Verbrand Havenstaking in Liverpool Meisje sterft na injectie met benzine ASTHMALÏJDERS SPROETJE SPARKS- .door FRANK' GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zatprdap; 25 januari 10r,a E vraag of de huidige teruggang in de economische bedrijvigheid de inleiding is lot een crisis op aanmerkelijk grotere schaal, wordt de laatste tijd raeer dan eens gesteld. Wie wel eens kennis neemt van communistische lectuur, moet daaruit trouwens de indruk krijgen, dat de crisis niet meer hoeft te komen, omdat ze al is begonnen. Ter adstructie dienen allerlei relazen van massa-ontslag en werkloosheid. Het ziet er maar bar slecht uit in de Westelijke landen, volgens de com munisten; maar het hoeft geen verwondering te wekken. Het kapitalis tische stelsel leidt daar nu eenmaal toe. Marx heeft dat altijd al geteerd. Tegenover uitingen van deze aard staan heel andere. President Eisen hower zei in zijn economische boodschap aan het Congres, dat er slechts sprake is van een tijdelijke e» niet ernstige inzinking; men mag op een herstel rekenen binnen enkele maanden. Ook in Europa bestaat bij de regeringsleiders en bij de economen geen grote vrees. Deze mensen ver klaren, dat schommelingen in de conjunctuur er wel zullen blijven, maar dat voor een grote crisis geen bezorgdheid behoeft te bestaan. Zij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en waarschuwen voor ongerustheid. Nu zou kunnen worden herinnerd aan de vervaarlijk optimistische be schouwingen van één van Eisenhower's voorgangers, president Hoover, vlak voor de grote ineenstorting van 1929. Hoover voorspelde ongekende voor spoed, maar inplaafs daarvan kwamen honger en armoede, in zijn eigen land en aan de overkant van de oceaan. Maar voor een juist beeld is het ook nodig er de aandacht op te vestigen, dat sedert 1945 de communisten al ettelijke malen het begin en zelfs het bestaan van een crisis hebben geproclameerd, en dat juist in die jaren er sprake is geweest van een zeer geringe werkloosheid en van een zeer grote vermeerdering van productie en inkomens. Ook nu is er geen crisis, ai spant en klemt het hier en daar iets. Ieder, die de dertiger jaren heeft meegemaakt, zal dit grif beamen. ONZE mening is, dat sinds die bange tijd er zoveel is gebeurd, dat de economische crisis haar karakter als onafwendbaar en onbe- strijdbaar natuurverschijnsel goeddeels heeft ingeboet. In vroeger tijd onderging men de crises, zoals men andere rampen onderging, lijdelijk en in de hoop op beter tijden. Zo is het nu niet meer. De econo mische wetenschap heeft zich zeer intensief met de crises beziggehouden en ze verklaard aU een complex van economische en psychologische ver schijnselen. die geen van alle als onvermijdelijk moeten worden beschouwd. Deze- boodschap hebben de staatslieden zeer ter harte genomen. Er is dan ook veel veranderd in de laatste kwart eeuw. Was in de jaren na de eerste wereldoorlog de Westelijke maatschappij nog wel enigermate die, welke Marx had beschreven in Het Kapitaal, na dien hebben rich er belangrijke en kenmerkende veranderingen in afge speeld. Wat Roosevelt in Amerika heeft verricht, is wel sterk bestreden door de krachten van het oude, maar niet tegengehouden en later evenmin ongedaan gemaakt. De huidige ondernemer in de V.S. is een andere dan die in de tijd van Coolidge en Hoover, Hij heeft met de overheid te maken en met het algemeen welzijn. WalUtreet is zijn grote macht al lang kwijt, al schijnen de communisten daar niet van op de hoogte te rijn. En als Eisenhower zegt, dat er geen crisis komt, dan is dat een verklaring, die wordt gedekt door het besef dat de overheid zowel over de economische bedrijvigheid als over de gezindheid der mensen een woordje beeft mee te prate... Dichter bij huis kunnen de feiten nog duidelijker worden waargenomen. De huidige ondernemers in Nederland en ook buiten Nederland weten, dat rij eerder beheerders zijn dan lieden, die naar willekeur met de productie middelen en met de daar werkende loontrekkers kunnen omspringen. Zij weten het en aanvaarden het. En de overheid heeft de kennis en de mid delen om iets tegen een crisis te ondernemen. DE fout van de communisten is, dat zij zich hebben vastgebeten in starre schema's en daardoor onmachtig zijn om in te zien, dat een democratische maatschappij geen revolutie nodig heptt, rich aan te passen aan nieuwe eisen en nieuwe omstandigheden. Er zijn mensen, die nog altijd scherpe onderscheiden zien tussen socialistische en niet-sociaiïstische maatregelen; maar de waarheid is, dat de verschillen al lang rijn vervaagd. Er was wel wat waars in de beschuldiging aan het adres van Roosevelt, dat hij een socialist was; en er is ook wel wat waars in de verklaring van die brave C.H,-er, die deze week minister Zijlstra er van beschuldigde, een „rood jasje" aan te hebben. Wat is geschied en trouwens rich nog steeds voltrekt is, dat het ..kapi talisme" rich in sociale zin heroriënteert en op deze wijze de fouten corri geert, waarover de socialisten zo lange jaren de staf hebben gebroken. Het eindpunt is nog niet bereikt, maar het is wel duidelijk, dat dit eindpunt een ander zal zijn dan dat, waarop de. communisten afsturen. Het zal een samenstel en samenspel van maatschappelijke krachten rijn, waarin econo mische armslag en geestelijke vrijheid zijn behouden, maar op een grond slag van voortdurend in het oog gehouden gemeenschapsbelang en sociale rechtvaardigheid. En in zo'n geheel heeft een crisis weinig kansen. tAdnerrentte IM.) Marx heeft eens gezecd, dat grondbezitters te koop aan te bje- voor mets werkt. T-j„Tj;den. Ze werden verkocht voor een Maar deze versnippering had nog de arbeid een waar IS, die.mert fjalf jaar of een jaar. Het mes sneed een ander gevolg. Niemand durft kan verkopen als een lap flanel van twee kanten. Ze kregen een meer risico's te nemen. Men ging of een stuk vee. Woorden, die EFJtfSS&XS JME de moderne mens met zijn vak- vullen. Be tranen van moeders tel- brood hooft, heeft men in ieder ge- beweeinff en ziin CAO's wat len niet in een land waar de honger val geen,honger. Maar de graanbouw - i v i eeuwenlang even normaal is ge- putte de grond nog verder uit. ouderwets m de oren klinken. weest als de malaria, .Voor Eboli ligt een van de para- Maar zij kregen plotseling een Be arbeidsmarkt van Grassano de- dijselijkste streken van deze aarde: anjxstaflniAOPndP rpalitPit tnon monstreert op schokkende wyze het de baai van Napels met zijn heerlijke angstaanjagende realiteit toen probjecm van dcze streek *n van vakantie-oorden Amalfi en Sorrento, ik de arbeidsmarkt van Gras- een groot deel van Zuid-Italië, Er is Maar als de trein na Salerno de kust ,a<t TTr, te weinig grond. Alle grond, ook die verlaat, ziet men. het landschap ver- sano zag. En bijna had ik ge- Welke voor de landbouw ongeschikt anderem De grond tvordt^ droger, de zegd de „slavenmarkt" van is. is "in gebruik genomen. Onteige- bergen worden kaal de bossen hou- Een jongetje uit Grassano: hu heeft ai "T ning van grootgrondbezit, dat in an- den op, de rivieren, die er zijn, staan de schuwe bUk van een volk d»t Grassano, Want Uiterlijk WAS dere delen van Italië men moet s zormers droog en overstromen s- eeuwenlang is Uitgebuit en verwaar- J- T'-';*■*-*- loosd. er niet zo veel verschil. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Toen in de negentiende eeuw de immigratie begon te verminderen en de pest werd bedwongen, steeg de bevolking snel De grootgrondbezit ters begonnen hun grond te verko pen, in kleine stukjes en tegen fa belachtige prijzen. Hier stonden de arbeiders, wachtend op een man, die hen wou „kopen". Ze onderhandelden met hem over de prijs, die voor de „waar" arbeid betaald moest worden. Wanneer de koop gesloten was, ging hij met hem mee en sliep ergens in een hoekje van zijn huis of in een stal of waar er ook maar plaats mocht zijn. maar beheren. Evenmin zyn ff -f kde „kopers" rijke grootgrondbezit- de £rbeider mee ters maar kle4e boertjes, die in JP®* F J?™ P fs het hoogseizoen wel een paar han- jtnms en keert de vol- den extra kunnen gebruiken, maar zoekingen hebben uitgewezen, dat F» if„* asav eerder Iejfs met de beste wil het hele jaar hij gemiddeld drie a vier uur per als net maar om een paar dagen arbeider kunnen betalen, 'dag verliest met reizen. Dit betekent gaat —-riaar zijn vrouw en kinderen dat hij drie a vier maanden per jaar terug. Hu heeft dus alles by zich wat Dat is erg, zeker. Maar het is nog hij nodig heeft. Een zeis, een kroes, niet zo lang geleden, nog onder Mus- 'VBJ1 de straatjes in Grassano. een handdoek en nog een paar klei- solini's heilstaat, dat de gezinnen uit ^trkt^^ordt*eehoudcn ^HUr"woonde ne dingen. Nee, geen pyjama en tan, deze streek naar Matera en verderop tUd Carlo Levi Sè Sw tm denborstelr. of zo. maak u niet be- reisden om hun kinderen van veer- n*t beroemde boek „Christus gaat niet dit de Italiaanse regering nageven winters het land. Maar vooral; de op grootscheepse wijze is aangepakt, bergen zjjn gescheurd, ingestort als kan hier geen uitkomst geven. gevolg var» de bodemerosie. De problemen van Grassano en omgeving zijn ernstiger dan van an dere arme delen van Zuid-Italië, door de verregaande versnippering van de grond. Maar een goed geleid ontwikkelingsplan zou heel wat kun, nen doen. Dat plan is er voor Gras sano nog niet. Gebrek aan doortas- Dikwijls heeft de boer hier een tendheid en machtsmisbruik blijven klein stukje grond en zes of acht er honderden mensen m armoede kilometer verder nog een stukje, en ellende dompelen. Do familie Do- Elke dag trekt hij met zijn ezeltje, «a weet er van mee te praten. Ook meestal vergezeld van de hele fami- ril spelen, gedwongen mee in het ,,a naar die stukken grond. Onder- Treurspel van het Irrigatiekanaal. - - U. WïGBOLD DINSDAG: De Doria's staan 's zomers elke nacht op wacht. lachelyk! Ik kwam er aan toen het al donker begon te worden. Er waren een paar honderd arbeiders, pratend in groep jes, leunend tegen een muur of rit tend op de grond. Sommigen hadden niet meer aan dan een broek en een. tricootje. Hun brui ne ruggen en het blanke staal der zeisen glansden in het hcht van een paar lantaarns. De meesten hadden al een baas gevonden maar ze bleven hier, het samenzijn zo lang mogelijk rekkend. Soms zag men er een onder handelen alsof een koe verkocht werd. Verscheidene ar beiders hebben weliswaar 'n stuk je grond, maar zo pietepeuterig, dat ze gedwongen zijn er iets by te ver dienen en de vrouw het stukje grond tien, vijftien jaar aan rijke groot- erder dan Eboli". - DJAKARTA Het Indonesische leger heeft de vrouw van kolonel Loebis de voormalige stafchef van het leger, gearresteerd „om haar te beschermen tegen mogelijke vergel dingsacties" zo heeft het persbureau FLA vrijdag bekend gemaakt. Zoals bekend is kolonel Loebis voortvluchtig sinds de mislukte staatsgreep van oktober 19d6. Loebis zou ook betrokken zijn bij de bom aanslag op Soekarno. WARSCHAU De meerderheid van de ongeveer 900 arbeiders van de fabriek voor elektrische appara ten M-5 te Wroclaw tBreslau) in Pools Silezië dreigt een protestactie te ontketenen indien hun eisen van daag niet worden Ingewilligd. De arbeiders eisen onder meer een loonsverhoging van twintig procent, gegarandeerde werkgelegenheid en een werkdag van acht uur. A averttntte l-A» DE SUPERIEURE OMAFBRAHuEARE LAK WORDT TIJDENS 0£ GEHELE LEVENSDUUR VAN UW KAARD VOORTAAN TEN VOLLE GEGARANDEERD EN VOOR DE BMHOSTOf t 7 JIJ 7* [taling. Merkwaardig is echter, dat VnnraPflinxr de cmzat van afbetalingsmagazijnen, fUUliXl nitïLlltiQ die deze dure goederen verkopen j sinds 1955 voortdurend sterk geste- QYt lYlGUU&lS OT) g Voorts deelt de staatssecretaris in zijn brief mede, dat omtrent het' in 1 je het vorige verslag vermelde ver ft fGClWt £?&nOC/lt ffcuursysteem uit het onderzoek door 'v w O t de Economische Controle Dienst bij DEN HAAG - In de eerste drie eniëe openbare nutsbedrijven is ge- fcw^"n V"' 1957 fa d. vtrkoop g?*^ wel het tempo van de toeneming: wel f is vertraagd, zo deelt de staatssecre- jB.noe Zljn. overgegaan in net taris van Economische ZaJten in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer mee. bijzonder voor koelkasten de moge- lijkheid van verhuur in het leven te roepen Aanvankelijk is bij som mige huurders op grond van monde linge mededelingen het misverstand ontstaan, dat de koelkast na enige jaren hun eigendom zou worden na betaling van een restantbedrag. Daar deze mondelinge mededelingen door de betrokken directies volledig zijn gewraakt als zijnde in strijd met de gegeven instructies, mag worden verwacht, dat in het vervolg derge- IS GESCHIKT VOOR ALLE MATEN ANTHRAClEt Uit gegevens van het Centraal Bu reau voor de Statistiek blijkt ver der. dat in de jaren 1955 en 1956 kleding het meest op afbetaling is gekocht. Resp- 36,2 en 32,7 procent van de totale verkoop op afbetaling werd in deze sector besteed. Erna volgen meubelen met 21,4 en 24,6 procent. Televisietoestellen en koel- kasten vormen slechts een gering lijke misverstanden niet weer zullen percentage van de verkoop op afbe- 1 voorkomen. NEW YORK. De Deen Bang- Jensen heeft gisteren bekend ge maakt, dat de omstreden lyst met namen van Hongaren, die hebben getuigd bij het opstellen van het rap port over Hongarye, in zijn tegen woordigheid is verbrand. Bang-Jensen wilde de stukken niet op het archief van het VN-hoofd- kwartiar afgeven, omdat hij bang was, dat onbevoegden dan kennis van de namen der Hongaarse getui gen zouden kunnen nemen. Een uit drie leden bestaande V.N.-commis- sie had deze oplosing aan de hand gedaan. ZAANDAM De 3t-jarige twee de stuurman op de grote vaart W. LIVERPOOL, In de haven van Liverpool ligt sedert vrijdagochtend het werk voor een groot deel stil door een staking waarbij 4000 ha venarbeiders betrokken zijn. Slechts op tien schepen werd vrijdag nog met kleiQe ploegen gewerkt. De stakers, die lid van een kleine vakbeweging zijn, verklaren, dat zij achtergesteld worden bij havenarbei ders. die zich aangesloten hebben bij de grote «Transport and General Workers Union". Vergissing in München MÜNCHEN. Een vijftienjarig meisje, dat te een chirurgische kli niek te btnnchen wegens een acute biindedarmoruiteklijg zon worden geopereerd, kreeg b(j vergissing een injectie met benzine, In plaats van met een verdovingsmiddel. Ondanks ingrijpen van de chirurg, was xiS binnen enkele minuten dood. Bij het gerechtelijk onderzoek is geblekt dat de noodlottige vulling van de Injectiespuit afkomstig was uit een Ces met een etiket dat de naam droeg van een verdovend middel, doch waarin zich benzine bevond. Men had vergeten, bij het vullen me' benzine, een ander etiket aan te brengen. (Adverlentie I AI1 ftL-ak een einde aan Uw martelingen Elke asthmalïjder kent het verstik kende gevoel dat een asthma-aanval kenmeri;t en dat voor hem een ware marteling is. Adorr» hieraan een einde, ue Adozo-tabletten bren gen binnen 30 seconden verlichting en bedwingen" de felste aanval in 5-15 minuten. Om geheel gerust te zijn, - -- nemen vele lijders aan asthma één de Graai is aan de gemeentelijke f Adoza-tablet bij het naar bed gaan en universiteit in Amsterdam bevorderd i één bij het ontwaken. Neem ook eens tot arts. de proef! Bij apoth. en drogisten. f?IJ de ingang va.n de Antwerpse diergaarde ataat een aanplakzuil die het beginsel van de gecombi neerde reclame op pakkende in praktijk- brengt. Een afficihe dat een groot bal, met kostelijke attracties beloojt, vertoont bijvoorbeeld van onderen een brede, gekleurde Strook, waarop te lezen staat: „En toy drinken daar natuurlijk limona de van Jansen", in dtt geval is de samenbundeling van belangen voor de hand liggend en harmonisch. Maar er vlak naast hangt een biljet, dat met een moei- l\jker opgave heeft geworsteld. Het annonceert namelijk een eatch-avond in het sportpaleis Majestic. Onder een suggestieve afbeelding van een monsterlijk dikke man, die beproeft een wat kleiner uitgevallen even naaste, met zijn gespierde benen het hoojd af te knellen, staat te lezen dat Jim Wan go, bijgenaamd „de zwarte tovenaarzat uitkomen tegen Carl van Cramrn, voor zijn vrienden een voudig „de wurger". Ook dit biljet heeft een gekleurtle strook en het moet enige hoofdbrekens hebben ge kost daarvoor een toepasselijk pro- dukf te vinden, loant limonade slaat in dit gruwelijk verband natuurlijk op «iets. Zwavelzuur zou beter gaan, maar dat is geen massa-artikel. ftJaar reclame-mensen zijn vindingrijk. De strook onderaan vermeldt dan ook: „Deze wedstrijd wordt gehouden met medewerking van de pijnstillende tabletten van dr. Marnu Probeer eens een buisje!" In de diergaarde, dte vot oudero mantische bouwwerken staat, heb ik my riaar de Egyptische tempel ge spoed, voor een kraamvisite, taant de giraffe Babine was zo tvelunliend getveest juist rijden? myn verblijf een jong te werpen. Vijf en zeventig kilo weegt zo'n baby. Hij had maar twee uur nodig om ter wereld t* komen. De oppasser heeft tne ver teld, dat' het pirafje in 38 minuten voldoende aan het leven gewend was. om zich ze verheffen voor zijn eerste ■wandeling. Toen ik hem een dag na zijn geboorte aanschouwde, liep hij at met grote geestdrift, zij het op een manier, die deed vermoeden, dat hij er nog niet toe was gekomen, zyn poten te tellen, waardoor hij er een beetje ordeloos mee omging en teel eens in de knoop raakte. ,J£n hoe vindt ge dat van Mikja?", zei de oppasser. Ik hoorde de naam voor het eerst en bekende dat. Leest ge dan geen gazet?", vroeg hij.. En hy vertelde my, betoogen, het droeve verhaal van het beertje Mikja, dat de Russen cadeau deden aan twee Deense fregatschepen toen deze, in 1956 Leningrad bezochten. Aanvankelijk toitde de marine, op de vlootbasis te Kopenhageneen kooi b Ou toen voor het ongetoone ca deau, maar dit plan toerd verijdeld door het departement van Defensie, dat voorschriften te.- tafel bracht, die de aanwezigheid van een beer of enigerlei ander dier op deze plaats verboden. Mikja toerd toen naar de dierentuin gezonden en bij de bruine beren geplaatst, maar die voelden niets voor deze commensaal en maakten zoveel ruzie met hem, dat de directie- hem al spoedig afschoof op een particuliere dierenverzamelaar op het eiland Falster. Ook daar vond h\j geen geluk, taant zijn nieuwe baas besloot kort daarop te verhuizen en zond de overheidsloge terug naar de marine in Kopenhagen. Daar de admiraals niet «risten wat zij met Mikja moesten beginnen, lie ten ze hem, elegant als militairen kunnen zijn, ter dood brengen maar heel geniepig, in stilte, want ze untóen de Russen niet beledi gen Een van de Deense ochtendbladen kwam er achter en schreef een vlam mend protest, dat doordrong tot de wereldpers. En tot een brave, enigs zins vergrijsde oppasser van de Anf- trerpse Zoo, die ernstig tegen me zei Madden ze 'm ons maar gegeven. We hadden 'm graag gehad". Maar geloof dat hy de ambte- lijke, de formele en de diploma tieke kant van de affaire veel te simplistisch zag. KRONKEL. HE.7 Wat lÖATtSHÉT Tjte ztoMtrtAiiDisttifcn bi n n tn ütvittbiAiDtPRO VlAHDtS WEGGEHAALD flA URi.fi LOPEfl EPiZQtitEHKOtfEn DtJOnGtnb &'J TOE UAL WEER BJ HET JACHTHUIS, DUCK !K>JK DAAR Tussen de BOMEN ja.Misschien is oom jol teruggekomen: rltt.DEDEUfttS OPEN. E«fK HAD htn DICHTGÊ. DAAN 3218. Hank gaat nu in de sloep met een tier matrozen om de Tarcia's op te pikken. Hun boot nadert meer en meer de rotsachtige kust van Schildpadeiland, waar BilJy en zijn mannen vol spanning afwachten wat er nu gaat gebeuren. Zou die prooi hem nu toch nog ontgaan? Maar hij wil begrepen. Kijk. die ene heeft een geweer m zijn en hij zól die juwelen in handen krijgen! Hank handen. Dan ratelt opeens een machinepistool! heeft het groepje mannen op de rotsen ook in de Ha. die man in de boot heeft dat salvo afgevuurd gaten gekregen en ofschoon hij de situatie niet en nu zoeken de mannen op het eiland snel dek- gocd begrijpt, heeft hij het op die kerels niet erg 1 king achter de rotsen- Hij werd blijkbaar vriendelijk maar ferm in zijn rug geduwd en hij zag er uiterst melancholiek en doodsbe nauwd uit. „Hier is hij," zei mevrouw Ro berts stralend. „Het duurt niet lang, hè inspecteur? Hij heeft nog zo veel karweitjes." Trimble negeerde haar. Zijn ge- naar de inspecteur. Er viel een pijn- voel van eigenwaarde had behoor- 1 „Maar wel verdraaid," protesteer- "Jke stilte, die onderbroken werd jjjk geleden sinds hij dit huis had ide haar echtgenoot, „het gaat hier door een vertegen kuchje van haar betreden en nu hij aan. een normale om een moordzaak...". echtgenoot. „Toe Jane," protesteerde ondervraging toe was, voelde hij zich .J5oe niet zo dwaas. Herbert." on- "U- eindelijk weer op bekend terrein. derbrak mevrouw Roberts hem. Ze nfF°UW Hoberts negeerde hem „Tadeusz Zbartorowski?" vroeg ipakte haar schaar en knipte met volledig. hij. 'een definitief gebaar een draad af. weet nu werkelijk niet wat u De Pool keek triest naar zijn scha- „Je weet net zo goed. als ik. dat °®doeIt, mevrouw,' zei Trimble meie schoenen, die meneer Roberts, meneer Zbartorowski met geen en- styL als hij in dezelfde richting bad ge- kele moordzaak iets te maken heeft. an hent u een heel slechte po- keken, als een oud paar van zichzelf Daar is hij gewoon de man niet lineman. Mevrouw Roberts lever- had kunnen herkennen. Hij knikte naar." de, haar commentaar met dezelfde zwijgend. „M'n beste kind. dat beweert ook vriendelijke stem, „Nou ja. zoals ik „ik ben detective-inspecteur van niemand." al zel- meneer Zbartorowski zal u de Markshire Politiemacht. Ik heb .Dan begrijp ik niet wat jullie alles willen vertellen wat hij redenen om aan te nemen, dat u de willen." Mevrouw Roberts volde weet. Ik zal hem halen." politie kunt helpen in de moordzaas ,haar naaiwerk op en borg het weg r 2al wat!" zei de inspecteur van mevrouw Sefton, beroepsmatig tin haar mandje. ademloos. bekend als Lucy Carless. Hebt u „Meneer Roberts heeft volkomen "Je zal wat!" echo'de meneer Ro- er bezwaar tegen mee naar bet bu- gelijk, mevrouw," begon Trimble berts ongelovig. rcau te gaan en daar een schrifte- weer. -Hee echt, Herbert, hou je hier lyke verklaring af te leggen?" „Ik zeg helemaal niet, dat uw nou buiten. Het is helemaal niets 1(0 nee." zei mevrouw Roberts, vriend een moord heeft gepleegd... £00r. 5QU je overal in te mengen." voor Zbartorowski kon antwoorden. Dat hoop ik niet tenminste!" Ze Rep naar de deur, 1 - „Maar niettemin moet ik. hem zien „Maar waar is die vent dan." te vinden en hem een paar vTagen riep meneer Roberts verward, stellen, die er toe kunnen leiden dat „lu de keuken. Hij wast uitste- we de moordenaar te pakken krij- kend af. En hij heeft al drie dagen gen. Dat rijn m'n instructies." ie schoenen gepoetst, maar zoiets je hebt het hem moeill. Mevrouw Roherts keekhem tin- uierk je niet. Huishoudelijk werk." gemaakt." stig aan. „Is dat de waarheid, in- vervolgde ze met haar lieve stem, „ik begrijp niet wat je met moei- specteur?" vroeg ze op een titanier „,3 zt> afschuwelijk a!s er niemand lijk bedoelt, Herbert. Ik vind. dat die alle scherpe kantjes van haar om je te helpen. Nu de kinderen ik geweldig heb geholpen. De m- vraag wegnam. weg zijn, bon ik toch wel blij. dat specteur zocht meneer Zbartorowski .Absoluut mevrouw." er eens iets voor me gedaan wordt, en ik heb hem gevonden. Maar ik „Waarom zei u dat dan niet met- Maar ja. het was moeilijk om hem weiger hem in een poiitie-auto naar een?" nuchter te houden en te zorgen, het bureau te laten brengen. Dat Trimble was slecht op zijn gemak, dat hij niet in de narigheid kwam." is belachelijk. Als u hem iets te „Ik... ehik vond dat ik daar niet Al pratend liep ze de deur uit, vragen hebt. inspecteur, kunt u net toe verplicht was," aarzelde hij. „U met haar ene hand door haar altyd hier doen. Dan kan ik een oogje moet begrijpen, mevrouw, dat we slordige haar strijkend. De twee in het zeil houden en er op letten, ons aan bepaalde regels hebben te mannen 'olevcn achter. Ze stonden dat u uw belofte houdt." houden." verlegen aan weerszijden van de Trimble beheerste zich met P"ot? „Onzin," zei mevrouw Roberts haard en vermeden het angstvallig wilskracht. „Liever mevrouw," ze* eenvoudig. „Ik stelde u een heel elkaar aan te kijken. Mevrouw Ro- hij verbeten, „zou ik deze meneer simpele vraag en u weigerde te ant- berts liet gelukkig niet lang op zich gewoon op het bureau ondervragen, woorden. Maar goed. als u me kunt wachten. „Er 15 niets om bang voor Dat. schikt me beter." verzekeren, dat u meneer Zbarto- te zijn," hoorden ze haar zeggen. „Het schikt mij totaal niet.' zei rowski alleen wilt spreken over een -De inspecteur heeft beloofd, dat mevrouw Roberts. „Ik kan hem op moord die hij niet heeft begaan../* hij niets over die bonnen en die het ogenblik onmogelijk missen m .Ja mevrouw," zei Trimble rade- textielpunten eji 7.0 zal Keggen, Het de het!ken. Trouwens, er valt mets loos. „daar gaat 't om." »s heus allemaal in orde. Kom nou te" schikken. vroeg, of bij er de- En niet over alle dingen die maar, dan is 't des te eerder voor- zwaar tegen had mee naar het bu il ij wel heeft gedaan..." bij." reaU gaan cn dat heeft hij zeker. Mevrouw Roberts maakte haar Er was een ogenblik stilte en toen Waar of niet, meneer Zbartorow- ztn niet af en keek vol verwachting verscheen Tadeusz Zbartorowski. ski?" (wordt vervolgd) „U bent helemaal op de verkeerde weg, inspecteur. Dat gaat beslist niet/' „Jane," zei haar echtgenoot, „laat de inspecteur zijn gang gaau. „T:,. genoeg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1