op het Binnenhof over in de partijen? nu zovele ouderen echt oud worden - joenen-idee in tv-programma Nieuwe Koers wenst !'s"orfmr'" nieuwe organisatie De moordenaar speelt klarinet es» *r 18,9 t ^Nss^iSSSrs^ i?sassvisw y. w^.. VNS— Huns ercichtens" (G)Oucl-Stikker Dag oom Henk Geven en krijgen RADIO sEN TV. Zeven Japanse schepen zoek: 222 doden? I Levenslang voor kopers-met-geluk. Maar niemand had Trans-atlantisch Warhoofd Handen en Lippen JAIPUR©!, Franse priester i vei BESPREKINGEN MET AJC Liberale jongeren tegen gesprek over JN.'-Guinea Groen-Rood Vanavond Drieluik met raketten Kattenexpositie trok ruim 2000 bezoekers SPROETJE SPARKS". i. door FRANK GODWIN* 35 iiï Stó-' AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB 2 Maandag 27 jamiarï'1958 D<Van onze parlementaire redacteur) Estramme scjUores van het Binnenhof zullen hun wU« woord spreken: E*ret®, KamM S«ett xleh morgenmiddag over aan de algemene politieke beschouwingen over de rijksbegroting voor 1958. De 85-jarige - nestor des Senatoren, de grUsgehne- velde prof. Anne Ancma utt Min- nertsga geboren in hetzelfde Jaar 1872, waarin Groen van Prtnsterer en Abraham Knyper de nltgave van -De Standaard" beraamden zal niet erappig-overslasnde slcm de anti-revolutionaire beginselen weer kort en duidelijk op de situatie van vandaag toepassen. De gemoedelijke, van hel Be socialistische fractieleider mr. Joris in *t .Veld uit Dubbeldam is met zijn S2 jaar. I8Ö5; het eerste congres der SDAP de benjamin tut het Senioreö-quintet Want voor zijn liberale collega, de lastige Leid- se hoogleraar Molenaar, schrijdt de 70ste verjaardag ook ai met rasse schreden naderbij. Of hem. dat louter aangenaam is, moet betwijfeld wor» den sinds hij onlangs te Brussel cr de-verborgen voorkeur aan gaf, dat de 68-jarige KVP-senator Alfons Roebrook ia de Benelux-raad in zijn plaats als doye.n d'a.ge (oudste Aanwezige) zou optreden; YY7AT deze fractie-voorzitters mi- vv nister-president Wtilem Qrees zullen meedelen, doet het voorlopig verslag vermoeden. In tegenstelling tot haar collega aan. de overzijde van het Binnenhof bereidt de Eerste Ka mer haar algemene beschouwingen nog altijd degelijk schriftelijk voor- Zij doet dat met.bekoorlijke ouder wetsheid. Het voorlopig verslag deinst er niet voor terug om ouder wets te onthullen, dat „sommige le den" enige punten ven het regerings beleid wensen te bespreken, waarbij „huns erachtens" gebrek aan visie aan de dag treedt. En dat er „wijders" door vele leden zal worden gevraagd om een ontwikke lingsplan voor het Midden-Oosten, In dit precieus proza post prima, dat „één der leden" de stemmig-ge- kleds 50.jarige dg, Smits van de SGP, uit Slledrcèht zich ander halve kolom lang verplicht gevoelt het kabinet het reformatorisch be ginsel voor te houden en. daarbij onderschrijft „bétgeen Calvyn had opgemerkt in zijn Institutie, boek IV. waarin over dé burgerlijke regering gehandeld, wordt". Maar het wordt ook gebezigd om te verklaren, dat een aantal leden zeer getroffen is door „het lanceren van de zogenaam de spoetniks" en dat zij voornemens zijn meer in het bijzonder met be trekking tot Nederlands".JSfieuw .Gui nea enige opmerkingen! 'haar voren te brengen." ACHTER deze sobere aankondi ging verschuilt zich.,waarschijn lijk het meningsverschil' tussen, bei- de Kamerfracties van de PvdA over het Nieuw Gulnea-beleid. Sinds bet PvdA-cocgres, u-aar de 52-jarige mi nister Ko Suurhoff als toekom stig opvolger van de 71-jarige dr. Drres? het regeringsbeleid ver dedigde, staat wel vast dat er ook een kloof is tussen de socialistische ministers en de Eerste Kamerfrac tie van hun partij. Aangezien de meerderheid der senatoren het re geringsbeleid wel zal steunen, be- heeft dit meningsverschil geen po litiek effect te hebben, al is het wel dienstig er aan te herinneren, dat toen de liberale minister Stikker begin 1851 ontwaarde, dat da libe rale Tweede Kamerfractie het re geringsbeleid terzake van Nieuw Guinea niet langer vermocht te vol gen,. hü zijn ontslag indiende, in weerwil van de omstandigheid dat de motie-Oud met grote meerder heid werd.,, verworpen. Prof. Oud suggereerde late? zelfs, dat zijn geestverwant nog verder had willen gaan. dan overdracht van de soe vereiniteit aan de Nederlands-Indo nesische Unie! tegenover zUn eigen Friese lijstaan voerder prof. Zijlatra (39 jaar'. Dncrby doet hij het terloops voor komen alsof hijzelf ..groen" ivan Prmsterer trouw) blijft en prof. Zijlstra meer naar het „rede" so cialisme lonkt. Hy kent blijkbaar met het versie, dat Jacob van Len- nep vervaardigde, toen Groen van Prtnsterer eena aan de liberalert, d«* „roden" van zijn dagen, steun bood: Kunt py, A/ynheer, het raadsel werkte ren Dot Groen ryn steun den liberalen bood' Zie in den tuin, Afeyrouto.' By Ju*: rollen van de blaren. Wordt uia; tot dusuer groen tros. rood" HET probleem doet zich ook bij de CHU VQor, De 73-jarlge Unie- voorzitter Hendrik Tilanua uit De venter, heeft aangekondigd, dat h;: op de volgende jaarvergadering als het 50-jarig bestaan voor de deur staat zal aftreden. Heel voorzich tig is onlangs de Unie-secretaris rnv. Hendrik Beewtifk, dis zondag 48 jaar wordt als zijn! opvolger ge pousseerd- Deze nijvere gemeente secretaris van Rijswijk, die van ste vige sigaren en simultaan-schaken houdt, heeft vele degelijke eigen schappen: hij zit ai een dozijn jaren in de Kamer en kent de Unie dóór en dóór... maar hij mist nog de ontwapenende vaderlijke vriendelijk heid en de vlotte vertcogtrant. wel ke voorzitter Tüanus in de CHU zo gezien maakte. Maar misschien heeft hij dat allemaal toch wel in zich, getuige het minuscule nichtje, dat hem onlangs, toert hij in de Kamer had gesproken van de tribune even luid en hartelijk toeriep: „Dag. oom fAdvertentie i.Al.j Lijders aan brandend maagzonr ïoelan zich geen half mcus. Kunnen geen eten zien - ïn 't vooruitzicht van zo'a nieuwe aanval. Rennies herstellen prompt 't evenwicht neutraliseren alle overtollig maag zuur in aen wip. Op 't moment dat ge Rennies neemt en deze Mr e] ten op de tong, zakt de pijn, om na enkele minuten geheel te ver dwijnen Neem toch Rennies, Gemakke lijk in te nemen - gewoon-laten smelten op rio tong. En helemaal niet nSór om in t« nemen. Integendeel: smakelijk cn onopvallend! PROF. ANEMA: overslaan da stent. Dst betekende e«n barst in de sa- ;,- me»1 werking tussen de voormalige Ut"1? - voorzitter van de Partij van de Vrij- .Zoiets s zelfs vader Drees heid. de bekwame 5Ö-jarige bier- rtiet overkomen! brouwer Dirk UIco Stikker en do, van een socialistische aanvJiegjng bekomen, ex- vrijzinnig-democrati sche burgemeester Pieter Jacob Oud uit Rotterdam. De firma (G>Oud- Stikker, zoals rij destijds door te genstanders werd gedoopt, was op 24 januari 1948, thans dus precies tien jaar geleden, tot stand geko-v men. maar het sierlijk „stiksel" was de Kamer zetelt, heeft hij al be- op de Kerkhervorming, waaraan hij wil vasthouden. Maar hij stamt dan ook af van de Iakenmaker René Jacob uit Chateaudun. die omstreeks 1630 uit Frankrijk vluchtte om heil te zoeken in de Waalse gemeente van Delft! Zoals de ouden zongen, piepen de jongen! TOKIO. üe 470 ton metende Ja- panse veerboot „Nankal Maroe" wordt mei 141 passagiers en 29 be manningsleden aan boord vermist. Gevreesd wordt, dat het schip is gezonken In een hevige storm. Nadat men noodseinen van de veerboot had opgevangen, heeft men niets meer van het vaartuig vernomen. De „Nankal Maroe"' onderhield 'n dienst tussen de stad Wakajama op Honsjioe en het eiland Komatsoe, Een lid van de kustwacht zei zon dag te Wakajama, dat de opvarenden van de veerbqot alleen nog door een wonder kunnen worden gered. Met schepen van de kustwacht en treders is men naar overlevenden gaan zoe ken. Het 990 ton metende Japanse schip „Sjofoekoe Maroe 3" Is tengevolge van de storm drie kilometer ten zui den van het eiland Sjikokos gezon- ken. Van de 27 opvarenden zijn er i vijf gered. De overigen worden ver» t mist. i In totaal worden, zeven Japanse i schepen vermist met 222 opvarenden, Men vreest, dat allen verdronken rijn. T I radiotoestellen gin ffêtv naar de loten- DE heer Ben Malta, uitRotter dam, kreeg In het televisie programma van de KI.O, op zater dagavond gelegenheid een "dee tc spuien, Dat kwam hierop neer; „Ne derland", ro vertelde meneer Malta aan Interviewer RusseSl, „heeft 3 miljoen belastingbetalers en wan neer wy die ertoe kunnen krjfgen om, behalve het verschuldigde aan de fiscus, nog zestig centen per week - van bun verdien sten af' te staan, komen wij tn een jaar aart dé lieve som van 90 mil joen gulden. Daarmee kunnen WÖ, mits wö cr nog hypotheken ter hoogte van 90 miljoen bykrygen en dat moet niet moeilijk zijn zoveel, hulzen bpuwen, dat vrijwel ledere/ult Indo nesië geëvacueerde Nederlander van een fatsoenlijk dak hoven z'n hoofd kan worden voorzien." Na die uit eenzetting toonde de heer Malta zich njet slechts een man met Ideeën, maar ook een man van daden: aan het op rijn denkbeeld gegrondveste „Nationaal Comité Nederland houwt" schonk hij een cheque van 2500.—. Met een. nog yeel grotere cheque, namelijk van een miljoen, kwam in hetzelfde nrogramtoa een andere Rotterdammer, de heer Bergers, 'aan- zetten. De bisschop-coadjutor van Den Bosch mocht die als resultaat van "8 heren Bergers -kJe S.U.S.-actie in ontvangst nemen. Overigens, die S.U.S.-actie was niet alleen een kwestie van nemen: huizen, auto's, scooters en „kleingoed" als tv- en Jaap 'vader van Saskio on Jonwm) ter Haar. „De Muriilo" i> geïnspi reerd door dc spanning, waarin het gezin van een Wereldomroep-mede» 1 werker verkeert, sinds het zich in 't bezit \ve«t van oen waarschijuU-k écht doek van de rneester. De ccht- eenotcr, worden gospfK-ld door twee begaafde tonelisten: Ton Lutz en Heieen Plmnntel. Wim Paauw heeft de regie (8 40—9.30. Hilversum II). Via Hilversum I van 10. li tot 11 uyr een concert door het Concprt- Kebouworkest o i.v. Art tal Doratj. So list in het Vioolconcert in A. KV 219. van Mczart is de jonge Jean- Louis Stuurop. die op 21 oktober 1957. toen het concert werd opgeno men .plotseling moest invallen voor een wereldberoemd violist. Stuurop <20) heeft al verscheidene buiten landse successen gehoekt: winnaar van het concours in Rome (1954) en van het Paganinl-coacours m Genua (1955). De Amerikanen hebben op h^t gebied van tic televisie voor de Olympische Winterspelen in i960 te Sc,uaw ValJey tn dc V.S. grote plan nen. De directeur-generaal van de SpeJen heeft ineegedeetd dat de wedstrijden rechtstreeks per tv. natir Europa zullen worden uitge zonden.- mits tegen die tijd natuur lijk de trons-atlar.tische televisie werkelijkheid is geworden. ..Wel licht zullen de uitzendingen dan in kleuren geschieden." verwechtto hij nog MAAR het gist in de CHU weer wat, doordat het nieuwe kamer lid Calmeyer zo krachtig op een nauwe samenwerking met de anti revolutionaire partü aanstuurt Hoe wel hij amper één jaar in de Twee- fAdpertenfte ï.AIJ zoveel veine als het Jonggehuwd? i paartje Kortekaas uit Den Haag; dat won niet slechts een huis, maar ba- j vendien een volledige inboedel erbij, j I een auto in de garage en eer» koe op NANCT, De 37-jarige priester j zolder. Dat het wpt moeilyk zal zijn, I Guy Desnoyers is tot levenslange dat beest in de volgebouwde resi- dwangarbeid veroordeeld wegens het dentie te laten grazen, zal ïn dit ge- *- eet vermoorden van de 19-jarige Régine f Fays en haar o neetoren kind wnar- van hij de vader was. Het openbaar ministerie had de i doodstraf geëist heel gauw ..oud.*' "geworden. Het Nieuw Guinea-vraagstuk ging „in de ijskast" en het lukte nadien nie mand om het er als een feestelijke werkstelligd» dat beide partijen Den Haag by de a.s, gemeenteraads- verkiezingen .met een gezamenlijke kandidaten-iyst zullen uitkomen: ijstaart weer uit te toveren. Mr, iels wat voorzitter Tüanus die zijn 1 Stikker bleef nog een jaar minister i Schevemngevs kent altijd heeft val de pret wel niet mogen drukken. Door de omvang van deze miljoe nendans moest de rest van bet pro- cramma wel wat pover uitvallen. Én overigens: zelfs het beste der va riété-nummers, dat van de Deense imitator Erjandi. haalde het als „kijkspel" niet bij de reactie van het oc het toneel gehaalde echtpaar Kortekaas. I. SCHIEDAM, Tijdens een bier gehouden weekeinde van de jonge- recorganiasatie voor Vrijheid en De mocratie, heeft de landelijk voorzit ter, de heer H. H. Jaeobse, verklaard teu zeerste verontrust te zijn door de op de vergadering van de socia listische jongerenorganisatie „Nieu we Koers" naar voren gebrachte me ning over de status van Nieuw-Gui- nea. De suggestie, de souvereintteit over dit gebied over te dragen aan de V.N„ noemde hij zeer ongelukkig, „Zonder normalisatie van de Neder- i a nds-In donesische betrekkingen dient ieder gesprek over dat gebieds deel te worden afgewezen," aldus de voorzitter van de liberale jongeren organisatie. en trok zich toen van het (partij»- tegengehouden, sinds hij eens de er- poUtieke terrein terug om belast te - varing heeft opgedaan, dat bepaal- worden, met de voorname vertegen woordiging van Nederland te Lon den. Het is een van de. intrigerende hervormden nimmer op formeerden willen stemmen. Maar de: rijzige 62-jerlge Michiel TIJDENS een door de A.V.S.O, verzorgd radio-programma cal donderdagavond de „sportman het jaar"' worden gekozen. Het ge beurt vnor'de zevende mdol.'In de zes tmorgaande jaren werd da titel (Van Mn onzer wURmM verteevil am respectievelijk Abe jcvuciaiaii onvvrsctu-u«.»ten ZWOLLE Ontevreden over. de geringe aantrekkingskracht van de i Lenstra rfmee maaU, Arte van vhet, vechtjas en hü gaat vooralsnog ge- P°^tieke jongerenorganisaties, gaat Nieuwe Koers, de jongerenorganisatie j GferD? U telema, Mary Kok en ding om de opvolging van de 71- i woon door, Zijn militaire loopbaan van dé J^artü van de Arbeid, zich bezinnen op de toekomst. Het congres I f \00T hf éerst.U'qrdt de ja-ige prof. Qud tussen de onder-verloochent pich ook in de politiek Pf het hoofdbestuur zaterdag opdracht twee mogelükbeden te onderzoeken: if?/JK voorzitter van de liberale pari j. de niet. Dat hjj voor ongedisciplineerd van„h?t *'8rk met «en andere methodiek, 2 opheffing van Drentse bankier Harmen Van Hiel j optreden desnoods niet terugschrikt, S Me"?é Koers en oprichting van een nieuwe jongerenorganisatie in samen- j een commtsste t.an. in.ïjtten spori- (een dikke vijftiger) en'zijn collega hebben de meidagen van 1940 ge- wer'£1Df met de.AJC, die al besloten heeft zich dit jaar op te heffen. het sticnten van een nieuw» praatjes van het Binnenhof of hij Rudolph Hendrik Calmeyer uit He3- een. „rome-back" zal voorbereiden ievoetsluit, is een onverschrokken ingeval mettertijd een eventueel ge - opvolging van de 7t jarige prof. Oud tussen de onder is voorschoten onbeslist zou eindt- eigen 'erkentenis"onbevoegd,"aarzel-j£f.1. lVer?' Zonf{afimicSdaS^"--besprak het een. de Mi niet om'de eren» Uomert1 ««S?0» "f? congres een rapport van een desbe- Politeia en Jonge Strijd. Zowel de treffende commissie van 'Nieuwe. ACHTER de schermen vormt de overstep die voor d^oSrJoïïen hlr-1 A£C- jVTaur*ts Haaien, waar- de valse tegenstelling tussen beroeps- j politieke opvolging op het Bin-sepoperatie had ondergaan en na- _?5" i "ilïü3"'0" en dienstplichtigen^ Hij ner.hof altijd een belangrijk vraag- <jien wegens nervositeit haast stuk. Bij de antLrevolUtionairai is afgekeurd, als een „warhoofd", het leiderschap van de partij, Voorwinde, - aU de voorzitter van de j Dc heer Brouwer keerde zich tegen j luisterspel uitgezonden. journalisten aangewezen. T N het programma van de N.C.R.V. 1 wordt weer 'n oorspronkelijk Auteur is verklaarde hij tenminste de omstan- Kamerfractie én .de kandidatenlijst.aigheid, dat de overste niet op dat vroeger in één hand verenigd Duitse pantserwagens liet schieten Was dr. Joan Schouten (74 jaar» j ;n de veronderstelling, dat het - thans over drie figuren verdeeld; Franse hulptroepen waren'. Berghuis, Bruins Slot en. Zijlstra. Het is langzamerhand een publiek i geheim, dat dr. Schouten in 3952 't i toetieden van de jeugdige prof. Jel- Ie Zijlstra tot het derde kabinet- j Drees niet met iouter geestdrift zag gebeuren.^ Doch hüt verborg zijn ge- geerd, heeft'hem in zijn militaire dachte van een fusie. Er zal integen- j pleitte ervoor, dat de jeugd haai* ne- -j—T ?x deel een volkomen nieuwe organisa-gatteve instelling tegenover het leger|H ra c f* TïTfïP'VP'T'l tie moeten komen. last varen. Dit is de enige mogelijk- j *- IJA \f\j v Jul 1 x. DAT zijn optreden aanvankelijk van hogerhand werd gecorri- Haaien bleek echter, dat de AJC-i- a opheffing een veel ruimere organi- er soms zelfs toe bracht als laatste j plaatsvervangend chef van de gene- j voeïens diplomatiek achter een air j loopbaan niet gehinderd. In 1951 was van vaderlijke bezorgdheid, dat hem luitenant-generaal Calmeyer zelfs last varen. Dit is de enige mogelijk» heid om een leger op te bouwen, dat De meningen over aeze nieuwe or- in een democratie past. ganisatie bleken echter danig uiteen Qe heer Wierda erkende, dat in le lopen. Een meerderheid van hetofficierskringen de anti-socialistische congres stond op het standpunt, datmentaliteit nog niet uitgestorven en de nieuwe organisatie zich nadruk- het militaire strafrecht verouderd is., kelijk zou moeten uitspreken voor o0k hij achtte de enige mogelijkheid rikaanse deskundigen op het He du het doorbraaksoclalisme. Ook zou er om daarin verandering te brengen Levant, voor de Rivierafcust, proeven voldoende ruimte moeten Zun voor positieve medewerking. genomen met een aantal geleide pro- politieke scholing. Zondagmiddag nam Nieuwe Koers jectielen. Uit de woorden van Maurits van verscheidene resoluties aan, die op De beproefde raketten waren de het onderwerp betrekking hadden. mc i maatsvervanitena cnei van qp aene- - AMSTERDAM- Dit jaar worden supersonische raket waarmee sche-' sorëker in ëën Kamerdebat vóór de rale staf Toen aenéraal Kruis door een geheel nieuwe wijze met el- 90.000 deelnemers verwacht aan de j pen tegen op grote hoogte vliegende i geestverwante minister op te treden minister 's Jacob van het annerbevel kaar moeten samenleven in over- drie nachtelijke bedetochten, die het -r toestellen kunnen worden beschermd. Het congres besloot ondanks de pareren, proevers bevroedden, dat hij de be- arena, ginnende bewindsman aldus tactisch waaruit mr. H. L. "s Jacob rich allang heeft teruggetrokken moeiiykheden met vijf stemmen te- tevens de koers kon voorschrijven, j Deze is nu als president-kerkvoogd i S°n en vier onthoudingen het hoofd- De tegenwoordige Friese tractie- betrokken in de singuliere strijd om 1 bestuur opdracht te geven de nieuwe leider Bruins Slot (52 jaar) heeft I het drieluik in de Hervormde Kerk mogelijkheid te onderzoeken. 9, 16 en 23 maart ln Amsterdam houdt ter herdenking van het rrvira- keiwonder uit 1345. AMSTERDAM. Ruim 2000 be- zoekers hebben zich zondag ia de j Korenbeurs verdrongen rond 162 katten, die tot de beste van hun ras behoren. Katten uit Frankrijk, Duitsland, [Zweden, België en Nederland, had- den de snorren extra opgestreken. toen de jury zich opmaakte om de beste exemplaren van deze, door de Nederlandse vereniging van.fokkers en liefhebbers van katten „Felikat' gehouden, expositie uit te kiezen. i Die beste katten bleken te zijn: Bij de Lmghatigen „Bentveld PagJiac- cio" van mej. fosthuma uit Aerden- houdt, die de door koningin Juliana uitgeloofde medaille kreeg en bfj de kortharigen „Champion Ticko Av Amur", bezjt van mej. Margit Lans uit Stockholm, die de medaille van prins Bernhard ontving. (Aavertentxe ija.j TOULON De Franse marine KATTEN KAMPIOEN FNf heeft in tegenwoordigheid v*n Ame- j i 1 1 r±Stniri\JE*M - - - - De Artgora-ftdïren pan mevrouw Roerhorst te Ede (GId.J kregen gisteren op de intern, Katten- tentoonstelling te Amsterdam weer de hoogste bekroningen. Mevrouw Roerhorst geeft haar katten van fongsaf uiisfuitend melk en FELIX-KATTENBROOD. Want, zegt ze, dat. ik zulke kern gezonde en prachtige dieren heb, dank ik aan FELIX-KATTEN- BROODDaar zit alles in wat se nodig hebbent „Masalca". een onbemand onder-1 scheppingswapen, de „Masurca", een waarmee schepen doelen op het land en vijandelijke oorlogsbodems kun-1 nen bestoken. DR. BRUINS SLOT: kent versje van Van Lenne p ntet een zo groot politiek prestige niet en het lijkt wel alsof (nog?) te Voorburg. Hij is van oordeel dat j Het congres stond verder in het hij zijn uitingen van beeldende kunst als teken van de democratisering van het positie meent te kunnen versterken schilderijen niet iri de. eredienst leger. Zaterdagmiddag spraken de door telkens weer stelling te.kiezen thuis horen. Daarbij beroept hij zich heer J, Brouwer en het Tweede Ka- Zbartorowski sloeg zijn grote, n t~ b jv" weV?ë- bruine ogen naar haar op. Hij leen r OnEt.SPROfcrjfcJKornfcRufc' iTRAnS VtRDWALErt WtW££R tn noufcts vAnriAcmmHtT BOÜUPtfi tlti Af DRUK BLOTE VOET EIK GEVAL DtEriSPOOn.WAftt bPOKt» Llfcri nOGEEri HOMlWEGAArtDE DttfOPGPORtn HlÈZOUER ZO GEjmri GEWEEST f ineens bespottelijk veel op een aan- J hankelijke, trouwe spaniel. „Ja mevrouw," Duisterde hij. „Dat is dan in orde," zei tne- v^. L„ i vrouw Roberts met een zucht van teeGn mii zei f opluchting. Ze ging io haar stoei Iegen miJ z zitten en vouwde haar handen in betaald voor het concert, dus ik kan drinken" „Waar was u die avond om acht uur toen het concert begon?" De Pooi haalde opnieuw zijn schouders "op. „De Antiloop, de Kroon, het Zwarte Paard.,. Ik weet niet." zei bü. „Vraag het hun, zij zeker dat u niet _naar nacht." „Weet gaan en mevrouw Roberts hier en heV stadhïïls teruggeaaan bent?" veel ?ndSr* ailta, U ik was al besssopen." gen, dat ik waarheid spreek. En me neer Dixon die .rojjn taal spreekt, zal u ook vertellen wat deze vrouw „En hebt u voor iemand gezorgd die uw plaats in het orkest in kon nemen?" Voor het eerst glimlachte Zbarto- /.mcii cu ,UUÏ,UC (WUW1 „Een ogenblik... een ogenblik!" haar schoot, wachtend op de dingen H®t was niet eenvoudig voor Trim- rowski, die zouden komen. „Wilt u dan nu "le de woordenvloed te stuiten. „U „Waarom zou ik doen zoiets, beginnen, inspecteur?" vroeg ze te* moet rtiet zo vlug praten. Ik wil hij. .Jlezo CJarlcss, die zo knap vreden. „We hebben al zoveel tijd eerst weten waar het om gmg. jg, zij kan zelf klarinet' gaan spe- verspild." „Pardon. len. En de bas ook. Wat kan mij Trimble accepteerde zijn neder- „Wat Was de oorzaak van de dat schelen. Voor mij bestaat dat laag. Zoals mevrouw Roberts zei: twist." niet meer" er was al veel tijd verspitd en het „Er was geen twist, zeg lk u. „Juist", Trimble .keek de ander beste was nu er maar gauw een Zij voegde mij lelijke woorden toe en nadenkend aan, „En sindsdien, eind aan te maken.. Hij vroeg zich toen zei ze... vroeg hü, „bent U niet meer naar af of die ondoorgrondelijke man, „Waarom wou mevrouw Carless uw kamers teruggegaan?" 3217. Het it Mario Tarda, die het machine pistool hanteert. Het 1« nu een kwestie van minu ten, want als Billy .kana ziet met zjjn geweer de redders af te doen deinzen, kan één golf de boot op da rotsen doen slaan en dan springen Biliy en JMacWitliam, deze" ontvangst had niet spelen ahs u in het orkest t voorzien en er niet zijn duivelse hu- zat!!" mor plezier in hact. Eèn troost had q dat." Zbartorowski haalde zijn hij tenminste er waren geen ge- schouders op en zweeg even; Toen tuigen bij. De hemel zu dank, dat weer begon te praten was alle hy sergeant Ta te die pruddag naar levendigheid uit zijn stem verdwe- Farren had gestuurd. nen „Het was persoonlijk tussen Het zou fataal voor de discipline haar cn mij. En politiek ook. Het zijn geweest als dit was gebeurd m is nlet gemakkelijk uit te leggen." ,beI. hyrim van een. ondergeschikte. „Persoonlük?" De Inspecteur lenx;P u tn. '/ho.-t.irnuT-n „Wat beoocit u daarmee? Met de gekwelde uitdrukking op zijn gezicht van een man. die een „Nee". „En u bent ook zaterdagavond niet in het dansorkest gaan spelen waarvoor u aangenomen was?" „Nee". Zijn stem was nauwelijks hoorbaar. „Waarom niet?" Zbartorowski mompelde misera bel: „Omdat ik niet meer kan spe llij wendde zich tot Zbartorowski en kreeg, met enige moeite, zijn officiële stem weer te pakken. ,.U was geëngageerd om een In strument te bespelen voor het con cert in het stadhuis, heb ik huorrt"" „De klarinet,., ja meneer." ..U was s middags bij de repe titie?" „Jawel meneer." „Gedurende de repetitie was er eert dispuut tussen u en mevrouw Cartevs?" „Pardon?' greep zich gretig aBn het woord vast, ..U kende mevrouw Carless dus al?" Zbartorowski schudde zijrt hoofd. „Nee." zei hij. „Misschien toen ze een klein meisje was. Ik weet niet. Toen werd ze geen Carless genoemd in ieder geval. Het geeft niet. Dat allemaal hoort bij lang geleden... bij een Polen dat niet meer bestaat. U kan dat niet schelen." „Nee, dat is zo, inspecteur," zei mevrouw Roberts. ..Het ia een droe- rowski van het Warschau' ve geschiedenis en het heeft hier Opera-orkest heb ik mijn klari- „Een dispuut.., een twist. V had niets mee te maken," net mijn eigen instrument ka- verschil vfin mening piet haar?" Trimble deed of hij haar niet hoor- pot gemaakt in de bar van d* i ..Het was geen verschil van ma- de, maar ging toch niet verder op Antiloop..,. Zo dronken ning en <w>k niet dat andere."., zei het onderwerp in. ..Goed." zei hij. I Zbartorowski. die plotseling leven- ,.U liep dus onder de repetitie weg. dig werd, ..Zo zei lelijke woorden Wat bent u gaan doen?" zijn mannen er natuurlijk direct boven op. Maar j te redden. Billy probeert de sloep te beschreeu- J tegen me. Ze noemde me een... ik „Ik ben uitgegaan. Ik wacht tot «alvn'« v,midpn Rillv wel oü een afstand, wen ..Hallo daar!" schreeuwt hii. ..laat *e maur i ken het Engelse woord niet, maar de kroegen open zijn én word in het Poolt? ia het heel. heel lelijk, dronken. Wot moet ik ander» doen? .Toen zei ze. dat zo niet wilde spelen zei Zbartorowski eenvoudig, ,.Me- i als ik in het orkest zat. En ik zei: neer Dixon, hij heeft mij vooruit (wordt vervolgd) zijn salvo's houden Billy wei op een afstand. Hank riet nu wel in, dat hij en Rob zich in een wespennest hebben gestoken, maar hij wil ten j koste van alles proberen die man en die vrouw j •en „Hallo daar!" schreeuwt hij, „laat ze maur dobberen, die twee.Het «sjn gevaarlijke men- j sen!" Maar door het lawaai van de motor en dej branding hoort niemand wat hij roept. onvergeeflijke zonde bekent, zei de Pool langzaam en weerspannig: „Ik heb mijn instrument gebro ken", „Gebroken? Hebt u er een onge luk mee gehad?" „Nee. nee!" De pijn tn zijn stem was aandoenlijk. „U begrijpt niet. Het was geen ongeluk dat! Die ■ivond heb ik Tadeus2 Zbarto- ivas ik omdat ik niet meer in hot orkest van meneer Evans toegestaan wat te spelen... De stukken heb Ik ge geven aan de juffrouw van de Antiloop. Zij heeft gelachen... zo grappig was het", eindigde hij bit-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1